Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 8. kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 8. kötet"

Átírás

1

2 Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 8. kötet

3 Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 8. kötet Az óvodán kívüli szakmai partnerek, kapcsolatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012

4 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült. Projekt száma: TÁMOP / Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Készítette: Fodor Gábor Szerkesztette: Labáth Ferencné Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kerékgyártó Sándor ügyvezető 1122 Budapest, Maros utca Telefon: (06 1) Fax: (06 1) internet:

5 TARTALOM Bevezető 7 Bevezetés 9 8. Az óvodán kívüli szakmai partnerek, kapcsolatok Bevezető gondolatok Szociális, egészségügyi, oktatási intézmények Egy valós történet Szemléletváltás egy rendszer életében Az önismeret fontossága A hálózatszerű működés evidenciája Mentálhigiéné, bizalom, bátorság Civil szervezetek és egyházi képviseletek Bevezető gondolatok A kérdőívek kiértékelése Összegzés Felhasznált irodalom 20 Mellékletek 23

6

7 A Z Ó V O D Á N K Í V Ü L I S Z A K M A I PA R T N E R E K, K A P C S O L A T O K 7 Bevezető Tisztelt Olvasó! A közoktatás fejlesztésében való részvétel nagy felelősség volt a múltban is és a mában is. Felelősség azoknak, akik kijelölik az irányait, kitűzik a céljait, meghatározzák a feladatait, és felelősség azok számára is, akik részt vesznek a kidolgozott fejlesztés kipróbálásában, véglegesítésében. Így van ez a Biztos Kezdet Óvodai Program esetében is, amely a TÁMOP 21. századi közok tatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP / ) kiemelt projekt 1. számú Fejlesz téskoordinációs hálózat, horizontális együ tt mű ködések kiépü lésének ösztönzése, támogatása pillérének része. A TÁMOP program keretében megvalósuló fejlesztések célja olyan támogató pedagógiai rendszer kialakítása, amely a konkrét pedagógiai gyakorlat és tevékenység szintjén segíti a közoktatási intézményeket a minőségi oktatás és az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításában. Ezen célok érdekében a Biztos Kezdet Óvodai Programban újszerű módon, az eddigi pedagógiai gyakorlattól eltérően, szociális és egészségü gyi tevékenységeket is kíván támogatni az óvodai pedagógiai munkában. A program révén a családok bevonásával és aktív részvételével valóra válik a hátrányos helyzetű gyerekek hozott alkalmazkodási, életmódbeli, kulturális és szociális terü leteken jelentkező hátrányainak enyhítése. Az iskolával való szoros együ ttműködéssel az óvoda iskola átmenet előkészítése, ezáltal a későbbi lehetséges lemaradások, hiányosságok és kü lönbségek minimalizálása valósul meg. Örömü nkre szolgál, hogy a Biztos Kezdet Óvodai Program keretein belü l megvalósult tevékenységek eredményeit jelen tanulmánykötetben közkinccsé tehetjü k. Bízunk abban, hogy kiadványunk tartalmas gondolatokkal segíti a szakmai munka továbbfejlesztését, és a nagyközönség számára is hasznos információkkal szolgál a program által elért pedagógiai eredményekről. Milánkovics Ibolya Labáth Ferencné Schanda Tamás János TÁMOP TÁMOP TÁMOP Közoktatás-fejlesztési Iroda Közoktatás-fejlesztési Iroda Közoktatási Osztály irodavezető óvodai csoport szakmai vezető osztályvezető Educatio Társadalmi Educatio Társadalmi Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szolgáltató Nonprofit Kft. Szolgáltató Nonprofit Kft.

8

9 A Z Ó V O D Á N K Í V Ü L I S Z A K M A I PA R T N E R E K, K A P C S O L A T O K 9 Bevezetés A nevelés teremti az embert és az ember a hazát. (Brunszvik Teréz) Brunszvik Teréz 1820 körül fogalmazta meg tanulmánykötetünk jelmondatául választott fenti gondolatát, amely napjainkban is útmutatást, irányt ad. Ennek az eszmének a jegyében munkálkodnak nagyon sokan a mai Magyarországon óvodapedagógusok, dajkák, gyógypedagógusok, védőnők, gondozónők, egyházi személyek és civil szervezetek képviselői, és utolsó sorban szülők is. A közel húsz esztendős szakmai múlttal rendelkező Okker Zrt. is ezt képviselve alkotta meg a tanulmánygyűjteményt. A társadalmunk legelesettebbjeit, a leginkább hátrányos helyzetben lévő gyermekeket segítő Biztos Kezdet Óvodai Program kapcsán született kötetünknek csak témaválasztása fontos és időszerű, ha az egyes témák bemutatása is szakszerű és alapos. Írásunk átfogó képet ad a kora gyermekkori intervención, az inter- és multikulturalitás elméletén és gyakorlatán át a Biztos Kezdet Óvodai Programban érintettek együttműködéséről, a pedagógiai diagnosztikai eljárások gyakorlatban kipróbált módszereiről, a játék és a tevékenységekben megvalósuló tanulás általi komplex fejlesztésről. Ezeken túl részletesen bemutatja a program bevezetését, hátterét, pedagógiai tapasztalatait. Érdekes és rendkívül tanulságos a programot megvalósító és a kontrollóvodák helyzetéről végzett felmérésünk. A kapott adatok néhol elszomorítóak, máshol örvendetesek. Elgondolkodtató, hogy a megkérdezettek vajon mit és hogyan fognak a jövő zedékének átadni. A felmérésből az is kiderül, hogy ezen a területen sok még a kiaknázatlan lehetőség, és igyekszünk konkrét, részletes szakmai segítséget adni a (halmozottan) hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtéséhez. A háttértanulmányok egyes fejezeteiben erre is kapunk kiváló ötleteket. A módszertani tanácsok mellett egy-egy szituációba konkrétan is beépíthető megoldásokkal találkozhatunk. Ezek az ötletek kiérleltek, kreatívak, olyan alaposan és szakszerűen kidolgozattak, hogy akár módszertani segédletként is használhatóak. A sok jó és újszerű ötlet mellett a szerzőket külön elismerés illeti gördülékeny, igényes, pontos stílusukért is, illetve azért, mert soraikból mindvégig a pedagógusi elhivatottság, az ügy tisztelete és szeretete árad. Átgondolt, jól felépített, koherens tanulmánykötetet vehet kezébe az érdeklődő, azonban a figyelmes olvasónak feltűnhet egy-egy grafikon vagy szövegrész ismétlődése a különböző fejezetekben. Ennek oka az, hogy a kérdőíves felmérés eredményeit minden szerző más-más aspektusból, a saját szemszögéből nézve vizsgálja, így kapunk teljes képet az adatok hátterében álló valós helyzetről. Természetesen a kiadvány fejezetei külön-külön, önálló egységként is kiválóan megállják helyüket. Kiemelendő, hogy a szerzők által felhasznált irodalmak jegyzékei voltaképpen ajánlások is az olvasónak, hogy minél inkább el tudjon mélyülni az adott témában. Ezzel is segíteni kívánjuk a Biztos Kezdet Óvodai Programban részt venni szándékozók munkáját, hiszen a későbbi képzéseken is felhasználhatók ezek a szakirodalmak. A téma iránt érdeklődő olvasók, szülők, pedagógusok, továbbá mindazok, akik hisznek a brunszviki gondolat érvényességében, reményem szerint örömmel fogják kézbe venni és haszonnal fogják forgatni tanulmánykötetünket. Dr. Igaz Sarolta vezérigazgató Okker Zrt.

10

11 A Z Ó V O D Á N K Í V Ü L I S Z A K M A I PA R T N E R E K, K A P C S O L A T O K Az óvodán kívüli szakmai partnerek, kapcsolatok 8.1 Bevezető gondolatok Az egyik budapesti óvodának az interneten is fellelhető esélyegyenlőségi programjában a következő szöveg olvasható: Jelenleg intézményünknek nincs kapcsolata a kisebbségi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel és vallási szervezetekkel sem. A szülők részéről ilyen irányú igény még fogalmazódott meg. Szükség esetén változtatunk az eddigi állapoton. 1 Elgondolkodtató, hogy miért nincs igény ezekre a kapcsolatokra. Az óvodai élet elszigetelt környezetben zajlik. A közoktatás rendszerének kezdőpontjaként is értelmezhető óvoda a törvényi szabályozás értelmében valójában átmenet a szociális intézménynek számító bölcsődei ellátás és a közoktatási törvény hatálya alá tartozó iskolai oktatás és nevelés között. Bár az óvoda életét szintén a közoktatási törvény szabályozza, az óvodában folyó pedagógiai tevékenység sokkal inkább szocializáció, nevelés, mintsem oktatás. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az óvodai nevelés meghatározó a társadalom jövője szempontjából. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 2 egyértelművé teszi az óvoda funkcióját. Az óvoda egyik elsődleges feladata az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. A rendelet konkrétan nevesíti ezt a tevékenységet. Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt (bölcsődék és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények) és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életben. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda legyen nyitott és kezdeményező. 3 Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodák szempontjából nyitottságot vár el a fent említett együttműködések tekintetében. Ez az együttműködés azonban csak akkor valósulhat meg, ha a nyitottság kölcsönös. A tanulmánykötet jelen fejezetében a későbbiekben bemutatott grafikonok segítségével látni fogjuk, hogy milyen mértékű az együttműködési készség a különböző szereplők között. Ez az együttműködés ugyanis meghatározó és elengedhetetlen a Biztos Kezdet Óvodai Program szempontjából. Az óvodai élet az első igazi belépés a felnőttek világába. A család és esetenként a bölcsőde zártabb, kevés szereplős világából az óvodás átkerül abba a világba, ahol nagyon sok mindenhez és sok mindenkihez kell alkalmazkodnia. Ez a világ alapozza meg felnőttkorára azt a biztonságot vagy bizonytalanságot, 1 Lásd: Pitypang Művészeti Óvoda Esélyegyenlőségi programja. QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.pitypangmuveszetiovoda.hu%2Fdocs%2FEP.doc&ei=aEB2Tc6NKM2YhQfy6NmHBw&usg=A FQjCNFjz6ovCbjC1JPY40PtPdlZtBJyzg&sig2=_1rmEJD8ZextPeBxkTUMiQ (Látogatva: ) 2 A 137/1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet melléklete: Az Óvodai nevelés országos alapprogramja. hjegy_doc.cgi?docid= kor (Látogatva: ) 3 A 137/1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet melléklete: Az Óvodai nevelés országos alapprogramja. IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei fejezet Az óvoda kapcsolatai szakaszának második bekezdése az idézett szövegrész. hjegy_doc.cgi?docid= kor (Látogatva: )

12 12 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E amelynek révén eligazodik vagy eltéved a világban. (Természetesen ez a biztonság vagy bizonytalanság, az Erikson szerinti 4 ősbizalom vagy ősbizalmatlanság már a korai anya-gyermek kapcsolatban kialakul, az óvodáskor azonban erre ráerősíthet, vagy éppen gyógyíthatja a kora gyermekkori anya-gyermek kapcsolat sérüléseit.) Szimbolikusan az óvoda intézményének is hasonló utat kell bejárnia. Az az óvoda ad nagyobb hozzáadott értéket 5 és nagyobb stabilitást a gyermekeknek, amely maga is nyitott, több szereplős szakmai kapcsolati háló elemeként értelmezi saját funkcióját. Szorosan együttműködik a gyermekvédelmi, a szociális és az egészségügyi intézményekkel, a közoktatási rendszer különböző szereplőivel, a civil szervezetekkel és az egyházakkal. Az együttműködés magától értetődő és könnyű műfaj. Az intézményrendszerek és a benne dolgozók kapcsolata, közös munkája tudatosan szervezett folyamat kell hogy legyen, amelynek hátterében felkészült szakemberek állnak. Ez a fejezet arra tesz kísérletet, hogy a szakembereket felkészítse az együttműködés módszereinek alkalmazására. 8.2 Szociális, egészségügyi, oktatási intézmények A Biztos Kezdet Óvodai Program egyik fontos célkitűzése a partneri kapcsolatok építése a szülőkkel, a szociális, egészségügyi, oktatási, civil és egyházi képviseletekkel. Tágabb kontextusba helyezve látható, hogy a program célja egyfajta hálózatépítés, és ezzel együtt a helyi közösségek megerősítése. A szociális, egészségügyi és oktatási intézményekkel történő kapcsolattartás több szinten értelmezhető. A leginkább érzékelhető kapcsolatokat törvényi keretek szabályozzák: mikor és hogyan kell az óvodapedagógusnak vagy az óvodavezetőnek a gyermekvédelmi jelzőrendszerhez fordulnia, hogyan jut el egy óvodás az egészségügyi intézmények rendszerébe, illetve milyen formában tart kapcsolatot az óvoda a rendszerben őt követő közoktatási intézményekkel. E formális kapcsolat gyakran zökkenőmentes. A hivatali út mindig megnehezíti a valódi kapcsolatok kialakulását. Számos történet és példa mutatja, hogy az óvodás, illetve az ő problémája elvész a hivatal útvesztőjében Egy valós történet Szomorú tapasztalat az, hogy ha van egy problémás gyermek, aki megnehezíti az óvodai csoport vezetését, az óvodapedagógus, bár hivatalosan több fórumhoz is fordulhat, nagyon sokszor egyedül marad, oldódik meg a probléma. Nézzünk egy konkrét esetet! A kisfiú rendkívül agresszív, a csoporttársait bántja, együttműködésre képtelen. Verekszik, elrontja mások játékát, veszélyezteti saját és mások testi épségét. Az óvodapedagógus közelében megnyugszik, és ha csak vele foglalkoznak, akkor nincs probléma. Az óvodapedagógus azonban teheti meg, hogy csak egy gyermekkel foglalkozzon. A gyereket otthon bántalmazzák, az édesapa új házasságot kötött, és a fiú hamupipőkeként él mostohaanyjával és édesapja két fiatalabb gyermekével. A mostohaanya nagy termetű, agresszív hölgy, aki bántalmazza mostohagyermekét. Tövig vágja a körmét úgy, hogy a fiú tudja a ceruzát fogni, ütésnyomok láthatók a gyermek testén, amelyekre azt mondja, hogy leesett a lépcsőn. Az óvodapedagógus látva a helyzetet a gyermekvédelmi jelzőrendszerhez fordul, ahol anélkül, hogy bárkivel beszélnének, azt kérik tőle, hogy naponta vezessen naplót a gyerek viselkedéséről. Az egészségügyi intézményekhez fordul, amikor a gyerek leforrázza a lábát a szülő felelőtlensége miatt, de az egészségügyiek tesznek feljelentést, annak ellenére, hogy a szülő felelőssége megállapítható. Az óvodapedagógus hiába éri el, hogy a gyermeket a mostohaanyja elvigye nevelési tanácsadóba, a heti egy 4 Pszichoszociális elméletek (Erikson). (Látogatva: ) 5 Kovács Sándor: A hozzáadott érték összetevői az iskolában. In: Új Pedagógiai Szemle, sz

13 A Z Ó V O D Á N K Í V Ü L I S Z A K M A I PA R T N E R E K, K A P C S O L A T O K 13 alkalom segít a gyermek fejlesztésében. Az anya egyáltalán érzi magát felelősnek a történtekért, együttműködő, viszont a rendszer minden szereplőjét zsarolja, fenyegeti. A családgondozók is látják a problémát, de lépni senki lép. Mindenki tudja, hogy a gyermeken az segítene, ha kiemelnék a családból és az apai nagyszülőknél helyeznék el őt, de a döntés születik meg. Hamupipőke pedig egyre nagyobb agresszióval próbálja bevasalni a világon azt a szeretethiányt, amelytől szenved. Nem tudjuk, hogy hány Hamupipőke van az óvodákban. Ezeknek a gyermekeknek és a többi, halmozottan hátrányos helyzetű, szegény gyereknek a sorsa ezen intézmények kezében van. A sokszor hangoztatott esélyegyenlőség csak akkor tud megvalósulni, ha ezek az intézmények csak formális szinten működnek együtt, ha aktaként, ügyiratként kezelik a gyermeket, illetve az ő problémáját, ha egymással is kapcsolatot kiépítve, ügyként kezelik a problémát, és közösen keresnek konszenzusos megoldásokat ahelyett, hogy egymás asztalára tologatnák az ügy iratait. A fent említett történet szereplői akkor járnak el helyesen, ha a formális kapcsolaton túl a szakmai és hivatali identitásukat háttérbe szorítva az emberi kapcsolatok szintjén oldják meg az ügyet. Ehhez azonban szemléletváltásra van szükség, azaz arra, hogy az ügy szereplői rendszerben kezdjenek el gondolkodni Szemléletváltás egy rendszer életében A szociális, egészségügyi és oktatási intézmények erősen hierarchizált szervezetek. Jellemzőjük az intézményi autoritás és a strukturált alá-fölérendeltségi viszonyokon alapuló szervezeti felépítés. Ez azt jelenti, hogy az intézmény maga autoritásként, hatalommal rendelkező entitásként működik, és azt is jelenti, hogy az intézmény munkatársai megélik és kifelé kommunikálják ezt az autoritást. Az autoritáshoz való viszony amely egyébként az óvodáskorban alakul ki alapvetően szorongást okozhat, illetve olyan kommunikációs gátak léphetnek fel az autoritásintézményhez való viszonyban, amelyek megnehezítik a szereplők közötti együttműködést. 6 Amíg az intézmények egymással kommunikálnak, addig ez a probléma jelentkezik, hiszen az adott intézmény adott hatalmi struktúrája megtalálja a vele párhuzamos vagy kompatibilis hatalmi szintet a másik intézményben. Így az azonos szintek közötti kommunikáció feszültségmentes és informatív. Ugyanakkor az ezen hierarchizált intézmények működését szabályzó jogszabályi háttér meg is védi az intézmény munkatársait a valódi felelősségvállalástól, hiszen hivatkozhatnak paragrafusokra, jogszabályokra, azaz döntésüket el tudják távolítani az érzelmi bevonódástól. Az illetékességi szintek közötti kommunikáció tehát feszültségmentes egészen addig, ameddig a konkrét ügy személyes arcot ölt. Abban a pillanatban, amikor az ügyintéző vagy az illetékes vezető személyesen találkozik az ügy szereplőivel, a síró anyukával, a bántalmazott gyerekkel, amikor személyesen is megérinti őt egy anya tragédiája vagy egy gyermek fájdalma, elmúlik a jogszabályok és a hivatali struktúra okozta biztonságérzet. Ettől a pillanattól kezdve az ügyintéző, a vezető, a pszichiáter, a pszichológus vagy a pedagógus személyiségének stabilitásán múlik, mennyire képes az involválódást, a bevonódást kontrollálni, mennyire képes érzelmeit, a jogszabályokat, a realitást és a döntési lehetőségeket összhangba hozni. Azért érdemes és fontos szemléletváltásról beszélni, mert hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy a szociális, egészségügyi és oktatási intézmények munkatársai a személyiségükkel dolgoznak, munkaeszközük tehát csak a törvényi előírás vagy az adatlap, ha az a személyiség, amely a sajátjuk, amely levethető, csak megismerhető. A szemléletváltásnak két fókusza van: az egyik az önismeret fontossága, a másik a hálózatszerű működés evidenciája. 6 Molnár Tamás: Az autoritás és ellenségei. Bp., Kairosz Kiadó, 2002.

14 14 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E Az önismeret fontossága Az önismeret egy út. Út önmagunkba. Nem lehet elrendelni, lehet kötelezővé tenni, csak hagyni, hogy megtörténjen ; és ha van rá belső igény, akkor hat ránk, akkor megindulhat a fejlődés eme rejtett, titokzatos folyamata. Fel kell nőni ahhoz, hogy felismerjük, milyenek is vagyunk. Az önismeret időigényes folyamat. Kellő önismeret hiányában az együttműködés szereplője tudja egész személyiségét, annak teljes eszköztárát használni a kapcsolat kialakításának folyamatában. Akik emberekkel foglalkoznak, azoknak meg kell ismerniük saját munkaeszközüket, saját személyiségüket. A Bibliában főparancs, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 7 Mi rendszerint megállunk az első tagmondatnál: szeresd felebarátodat, és sokszor megfeledkezünk a második tagmondatról: mint önmagadat. Pontosabban úgy szeresd felebarátodat, amint szereted önmagadat. Magyarán: addig tudjuk a másikat elfogadni, amíg magunkkal tisztába jöttünk. Ez az önismeret parancsa. A delphi jósdára is az van kiírva: gnóthi szeauton, azaz: ismerd meg önmagadat. Az önismeretre lehet senkit kötelezni, mindenkinek magának kell eljutnia arra a belső útra, amely önmagához vezeti. Önismeret nélkül nincs belső nyugalom, önismeret nélkül nincs helyes önértékelés és egészséges önbizalom. Önismeret nélkül nincs jó kapcsolat, hiszen aki nincs jó kapcsolatban magával, hogyan lehetne jó kapcsolatban másokkal? Az önismeret tehát úri huncutság, ha munkavédelmi előírás. A következő karikatúra finom humorral mutatja meg az önismeret nehézségét, fonákságát. 8 Fel kell nőni ahhoz, hogy az ember szembenézzen saját magával, vállalja önmagát, érzelmeit. Fel kell nőni ahhoz a bátorsághoz, ami az önmagunkkal való szembenézéshez szükséges. Egy intézmény dolgozó- 7 Máté 22:39. 8 A grafika webhelye: ce1b026faa8302eb76df2b3d5db5.gif&imgrefurl= - 5nsKYOV-jWRb57qx2HOi6aacw4=&h=487&w=383&sz=28&hl=hu&start=4&zoom=0&tbnid=YDbIhhyDuckM- M:&tbnh=129&tbnw=101&ei=Ath6TerzFcbYsgb76v36Bg&prev=/images%3Fq%3Dm%25C3%25A9hek%26hl%3Dhu%26client%3 Dfirefox-a%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:hu:official%26biw%3D1366%26bih%3D594%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1,itp:lin eart&itbs=1 (Látogatva: )

15 A Z Ó V O D Á N K Í V Ü L I S Z A K M A I PA R T N E R E K, K A P C S O L A T O K 15 jaként senki nincs arra késztetve, hogy önmagával foglalkozzon. Megvédi őt a pozíció, a státusz és a rang tisztelete. Ahhoz azonban, hogy az intézmények közötti kommunikáció létrejöjjön, először emberek közötti kommunikációnak kell kialakulnia. Ez utóbbi pedig nyitottabb, hitelesebb, ha az egymással kapcsolatba kerülők önmagukkal is tisztában vannak. A Biztos Kezedet Program közvetett célja a hatékony emberi kapcsolatok működtetése annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű óvodás lásson jó kapcsolatokra mintát, illetve az is cél, hogy e jó kapcsolatok mentén szerveződjön újjá az óvoda élete A hálózatszerű működés evidenciája Minden intézmény megteremti a saját hatalmát, saját határait és a saját fontosságát. Az intézmények (különösen a hatósági jogkörrel rendelkezők) önálló entitássá növik ki magukat, és minél régebbi szervezetről van szó, annál nehezebb a más szervezetekkel való együttműködésre bírni őket. Mintha az együttműködés csorbítaná a tekintélyüket, csökkentené a szabadságukat, elvenné a hatalmukat. A közigazgatásban jól látható, hogy amikor különböző szervezetek akarnak együttműködni felsőbb utasításra vagy alulról jövő kezdeményezésre, akkor bizottságokat hoznak létre. Bizottságokat, amelyeknek ülései jól dokumentálhatóak, feladatai jól definiálhatóak, tevékenységük releváns, de a hatékonyságuk nagyon sokszor a nullával egyenlő. A bizottságokban való részvétel, a bennük elfoglalt státusz a delegáló hivatalok rangját biztosítja. A bizottságok létjogosultságát igazolják a tevékenységük végén készülő jelentések. A bizottságok nagyon sok esetben a valódi együttműködésről, ha annak látszatáról szólnak. A valódi együttműködéshez ugyanis egyfelől el kell engedni a hatalomhoz, a hierarchiában elfoglalt helyhez való ragaszkodást, másfelől tudni kell respektálni az együttműködő partnert. Az erősen hierarchikus rendszerek hatalmuk kontextusában és saját kompetenciájuk körében érzik magukat biztonságban. A szociális, egészségügyi és oktatási szervezetek szemléletváltása abban kell hogy megnyilvánuljon, hogy nyitnak egymás felé, például hogy ugyanazt az esetet, ügyet több szempontból vizsgálva oldják meg. Nyilván véletlen, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Terv prioritásai között megjelenik a hálózatépítés és a hálózatszerű működés támogatása. A pályázatok kiírói jól látják, hogy a megoldás, az esélyegyenlőség biztosítása az együttműködésben rejlik. A TÁMOP 3-as prioritás akciótervének központi eleme a közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, az újszerű megoldások és együttműködések kialakítása. A közoktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban működő intézmények együttműködési, fejlesztési, szolgáltató kompetenciáinak korszerűsítése elősegíti a közoktatási intézményrendszer egészének modernizációs folyamatát. A pályázat elsődleges célja a közoktatási intézmények hálózati típusú regionális, térségi szintű együttműködésének támogatása fejlesztési szolgáltatások nyújtására. A hálózat működésének célja a közoktatási intézményekben az egész életen át tartó tanulást megalapozó kulcsképességek fejlesztését célzó kompetencia alapú oktatásra való átállás, a minőségi oktatás segítése, az esélynövelés, a pedagógiai kultúra megújítása, a területi különbségek kiegyenlítése, az optimális területi lefedettség biztosításával. 9 A hálózatszerű működés és az ebből következő együttműködés esélyegyenlőséget növelő faktor Mentálhigiéné, bizalom, bátorság Ez az elgondolás új keletű: a hatvanas években Csepelen az ideggondozó vezetője, egy Paneth Gábor nevű pszichiáter ültette le egy asztalhoz egy adott gyermek esete kapcsán a családsegítő szolgálatot, a védőnőt, a körzeti orvost, a körzeti megbízottat és a gyermek tanárát. Paneth Gábor Mentálhigiénés 9 Lásd: Társadalmi Megújulás Operatív Program akcióterve (Látogatva: )

16 16 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E ellátás szervezésének kísérlete Csepelen ( ) című írása mutatja be azt a kísérletet, amelyik sok buktatón keresztül, de élt a kerületben. 10 Ez az a szemlélet, amelyet mentálhigiénés szemléletnek hívunk. A mentálhigiéné a lelkileg egészséges személyiség kialakítására, valamint a mentálhigiénés elvek társadalomban való érvényesítésére és fejlesztésére irányuló mindenfajta erőfeszítés és igyekezet közös elnevezése. Magában foglalja a politikai cselekvés, a vallásgyakorlás, a szociális gondoskodás, a közművelődés, a gyógyítás, az oktatás, a törvénykezési és joggyakorlat, a tömegtájékoztatás, a természetes és mesterséges csoportok, valamint a közösségek működési területeit. 11 Amikor a hálózatszerű működéshez szükséges szemléletváltásról beszélünk, valójában a mentálhigiénés szemlélet megteremtéséről gondolkodunk. A mentálhigiéné egyfelől szemlélet, elmélet, tevékenységi terület és intézményrendszer. Minden olyan intézményrendszer, amely emberekkel foglalkozik, legyen az szociális, egészségügyi vagy közoktatási intézmény, mentálhigiénés intézménynek tekinthető. A mentálhigiéné másfelől interdiszciplináris, interszektoriális, holisztikus, reflektív, promotív és gyakorlatorientált. 12 A mentálhigiénés szemlélet az alapja a hálózatszerű működésnek, amelynek kialakítása egyszerű. A résztvevőknek túl kell lépniük saját hatáskörükön és meg kell bízniuk egymásban. Bizalom és bátorság ez a két dolog kell a hálózatszerű működéshez. Bizalom abban, hogy érdemes együttműködni, mert a szereplők szakmai tudása összeadódik. Bizalom abban, hogy sérül az autoritás az együttműködés során, sőt komolyabb tisztelet alakulhat ki egymás iránt a partnerek szakmai felkészültségének megismerése során. Bizalom abban, hogy mindenki tudja a maga dolgát, azaz a szakmai kompetenciák is összeadódnak. Bizalom abban, hogy presztízsveszteség érteni mindenhez, presztízsveszteség segítséget kérni és presztízsveszteség együttműködni. Bátorság kell ahhoz, hogy elengedjük a fontosságunk mindenhatóságát. Bátorság kell ahhoz, hogy rábízzuk magunkat a másik tudására, tapasztalatára, bölcsességére. Bátorság kell ahhoz, hogy elengedjük a hivatali omnipotenciát. Bátorság kell előbújni a jogszabályok és hatáskörök adta biztonság mögül. Az óvodák akkor tudják maradéktalanul betölteni az esélyegyenlőség megteremtésében remélt funkciójukat, ha valódi, működő kapcsolatot alakítanak ki partnereikkel. Ez a kapcsolat az együttműködésre és a megoldásra kell hogy fókuszáljon. Ez a kapcsolat lehet áldozata a hivatal útvesztőinek, a hamupipőkéknek szerető közeg kell és (csak) hivatali pecsét. 8.3 Civil szervezetek és egyházi képviseletek Bevezető gondolatok A Biztos Kezdet Óvodai Program egyik deklarált célja a hálózatszerű működés elősegítése. E cél megvalósulása azt a hipotézist támasztja alá, hogy az együttműködésben olyan kihasználatlan erőforrások rejlenek, amelyek kiaknázása hátránykompenzációs hatású. A jelenlegi ellátórendszer képes az esélyegyenlőséget biztosítani. Az együttműködés a rendszer szereplői között nagyobb eséllyel biztosíthatja az esélyegyenlőséget. A civil szervezetek és az egyházak újonnan megszólított szereplői ennek a rendszernek. A jelen tanulmánykötet adatait szolgáltató kérdőíves felmérés sok választ ad a miértekre. 10 Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Szerk.: Tomcsányi Teodóra Jelenits István Grezsa Ferenc. Bp., Semmelweis Egyetem (TF) Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Paneth Gábor munkája: Uo Tomcsányi Jelenits Grezsa i.m. (98. j.) 27.

17 A Z Ó V O D Á N K Í V Ü L I S Z A K M A I PA R T N E R E K, K A P C S O L A T O K 17 Magyarországon a civil szervezetek működése különleges státuszt élvez. A különleges jelen esetben feltétlenül csak pozitív kifejezés. Történelmi okai vannak annak, hogy a civil szerveződés nagyon nehezen válik természetes részévé a társadalomnak. A rendszerváltozás előtti időben a civil szervezkedés egyenlő volt a rendszerellenes tevékenységgel, és mint ilyen, súlyosan büntetendő cselekmény volt. Ugyanez a presszió érte az egyházakat is. A civil szerveződés ellenzéki attitűdje még ma is tetten érhető a civil szervezetek létrejöttekor és működésekor. A bizalmatlanság, a távolságtartás, a mindenkori hatalomhoz való óvatos viszony gyakran megjelenik a civil szervezetek működésében. A támogatási konstrukciók változása után mostanra kiforrni látszik a civil kezdeményezések működésének támogatási módja. Hazai (NCA) és európai uniós források állnak rendelkezésre a jól pályázók részére. A civil szervezetek és az óvodák kapcsolata még kezdetleges, és viszonyuk, kapcsolataik általában leszűkíthetők egyfajta alapítványi támogatásra. E pályázat kapcsán lehetőség teremtődik arra, hogy a civil szervezetek szélesebb körben és változatosabb módon kapcsolódjanak be az óvoda tevékenységébe. Az egyházi szervezetek helyzete is érdekes. Magyarországon ma két nagy csoportra oszthatók az egyházak: vannak a történelmi egyházak (katolikus, református, evangélikus, zsidó egyház) és az ún. kisegyházak. 230 felett van a bejegyzett egyházak száma. 13 A regisztrált egyházi szervezetek, alapítványok, egyházak által fenntartott vagy működtetett intézmények száma ezer felett van. Az egyházak kapcsolata az óvodákkal többféle módon valósulhat meg. Az egyház lehet fenntartója egy óvodának, illetve lehet külső partnere az óvoda szakmai tevékenységének segítésével. Jól látható azonban, hogy ez a fajta együttműködés még természetes, evidens. A civil szervezetek megalakulásukkor alapvetően abban gondolkodnak, hogy majd együttműködnek, ha hogy megvalósítják céljaikat. A kérdőívek informálnak minket erről a gondolkodásról A kérdőívek kiértékelése A kérdőívek kérdéseire adott válaszok egyfelől nagyon informatívak, másfelől mivel a minta nevezhető teljes mértékben reprezentatívnak óvatossággal kezelendők. Az mindenesetre jól látszik, hogy az esélyegyenlőségi programokban való részvétel a két célcsoportnál eltérő. Érdemes megkülönböztetni a hazai (IPR) és az európai uniós forrásokból megvalósuló programokon való részvétel adatait. Pályázatokon vagy esélyegyenlőséget segítő programokon való részvétel Egyházi képviseletek Civil szervezetek 40% 35% 38% 30% 25% 30% 31% 20% 23% 15% 10% 5% 10% 10% 0% 10% 0% IPR HEFOP TÁMOP Települési kezdeményezés 13 Lásd: list%c3%a1ja#magyarorsz.c3.a1gi_m.c5.b1k.c3.b6d.c5.91_vall.c3.a1si_k.c3.b6z.c3.b6ss.c3.a9gek_abc_sorrendben (Látogatva: )

18 18 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E A TÁMOP-os programokban a részvételi arány egyenlő. A különbségnek az lehet az oka, hogy az IPR normatívához kötött programok megvalósulása inkább érinti a civil szervezeteket, mintsem az egyházakat. Azért jelentős ez a kb. 30%-os részvétel, mert kiolvasható belőle egy tendencia, amely valóban az esélyegyenlőség felé tereli a megvalósító szervezeteket: az esélyegyenlőség növekszik az együttműködéssel. A kutatás felmérte és értékelte azon együttműködési formákat, amelyeket a civil szervezetek és az egyházak bonyolítottak különböző intézményekkel. A grafikonon jól látható, hogy az egyházak együttműködési készsége alacsonyabb, mint a civil szervezeteké. Ez alól érdekes módon épp az óvodák a kivételek. A civil szervezetek együttműködési készsége az egyházakkal azonos arányban az óvodáknál a legnagyobb. A legmarkánsabb különbséget a gyermekorvossal történő együttműködés értékelése mutatja, ami azzal magyarázható, hogy a civil szervezetek jobban benne élnek egy faluközösség vagy kisváros hétköznapi életében, az egyházak e tekintetben elszigeteltebbnek tekinthetők. Örvendetes az óvodákkal való együttműködés értékelésének magas százaléka, amely áttörést mutat a civil szervezetek, illetve egyházak együttműködése és tájékozódása terén. Együttműködés értékelése Egyházi képviseletek Civil szervezetek ,1 9, ,7 7,9 5,0 6,2 6,2 7,5 6,5 5,0 6,8 5,1 7,0 6,0 8,5 7,0 4 4, ,8 1 0 Szülői házzal Kisebbségi önkormányzattal Civil szervezettel Védőnői hálózattal Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal Szakmai és szakszolgálattal Gyermekorvossal Egyházakkal Óvodával Modellkís érleti prog ramok is merete Civil szervezetek Egyházi képviseletek 70% 60% 50% 60% 62% 60% 40% 46% 30% 20% 30% 38% 10% 0% 0% BIK OP BK Gyerekház IP R BGR 10%

19 A Z Ó V O D Á N K Í V Ü L I S Z A K M A I PA R T N E R E K, K A P C S O L A T O K 19 A modellkísérleti programok ismeretéről feltett kérdések azt mutatják, hogy mind a civil szervezetek, mind az egyházak tájékozódtak az esélyegyenlőségi programok tekintetében. Ez a tény azért jelentős, mert esélyt biztosít az értő együttműködésre. Egy civil szervezetekkel és egyházi szervekkel foglalkozó találkozón történt annak megvitatása, hogy mi akadályozhatja az együttműködést: a stigmatizáció (aki a Gyerekházba megy, azt némely szülő szerint megszólják); az információ hiánya ( tudják pontosan, mit is jelent ez a program); az egyeztetés hiánya (például a különböző szereplők között); a motiváció hiánya (a szülők motiváltak abban, hogy a gyermeküket a Gyerekházba vigyék); a média (pontatlanul tájékoztat, csak a tragédiára, bulvárhírre fókuszál, a jó hírek hírek, pedig a helyi kezdeményezések hírre érdemesek). Ha azt vizsgáljuk, hogy ezen problémák, akadályok közül mely fölött van illetve nincs hatalma az együttműködésben érdekelt partnereknek, azt találjuk, hogy a média és a motiváció hiánya okozta problémák fölött nincs. Az egyeztetés és az információ hiánya, valamint a stigmatizáció kialakulása fölött azonban lehet hatalmunk, azaz tehetnek azért eme szervezetek, hogy ezek a problémák megszűnjenek. Az óvodával való együttműködés formái Civil szervezetek Egyházi képviseletek 80% 70% 60% 50% 60% 77% 80% 40% 30% 20% 10% 38% 0% 23% 10% 23% 0% anyagi forrás biztosítása előadó biztosítása programokhoz eszközök biztosítása szakmai támogatás A fenti grafikon jól mutatja, hogy milyen az együttműködés természete és fókusza. Az anyagiakat, eszközöket inkább a civil szervezetek, a szakmai támogatást inkább az egyházak adják. Ennek a furcsa helyzetnek az adótörvényekben leljük meg a magyarázatát: bizonyos támogatások ugyanis adóalapot csökkentők. Az egyházak alapvetően szűkölködnek anyagi forrásokban, viszont az együttműködésben be tudják forgatni azt a szellemi tudást, ami a legtöbb nagy és kis egyháznak sajátja. A rendszeresen hiányzó gyermekeknél mutatkozó elmaradások Civil szervezetek Egyházi képviseletek 90% 80% 70% 77% 80% 77% 70% 77% 85% 85% 80% 60% 50% 54% 60% 60% 40% 30% együttműködési 40% kognitív kommunikációs személyi higiéné szociális érettség társas viselkedés készség képességek képességek

20 20 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E Ez a grafikon azt mutatja meg, mit gondolnak a partnerek arról, hogy miben mutatkoznak hátrányok a rendszeresen hiányzó gyerekeknél. Nem meglepő azt tapasztalni, hogy az együttműködési készségben, a társas viselkedésben, a kommunikációban, a szociális érettségben kimagasló a hátrány. A civilek mintha aggódóbbak lennének, hiszen náluk minden esetben az együttműködési készség kivételével magasabb értéket olvashatunk le a grafikonról. Mit jelent ez? Óvatosan ugyan, de talán leírható, hogy a civil szervezetek más megközelítésben látják a világot Összegzés A kutatás alapfeltételezése az, hogy a jelenleg működő ellátórendszer képes az esélyegyenlőséget biztosítani. Megállapíthatjuk, hogy valódi szemléletváltással a szükséges változás elindítható, ha a program eléri azt, hogy a különböző szereplők valóban és érdemben kommunikálnak egymással. Feltételezésünk szerint az együttműködések gyakran formálisak. Sajnos a gyakorlat ezt alátámasztja. A papír mindent elbír, így ha egy pályázatnak feltétele is egy dokumentált együttműködés, annak iratai könnyen előállíthatók. Ezt az állapotot helyszíni ellenőrzésekkel, illetve a program résztvevőinek elköteleződésével lehetne orvosolni. Nem eléggé ismertek a jó gyakorlatok, és a fogalmak (inklúzió, integráció) sem egyértelműek. Teljes körű tájékoztatásra és a média bevonására lehet szükség. A Biztos Kezdet Óvodai Program egy olyan vállalkozás, amely megpróbál megmozdítani egy viszonylag nehezen mozdítható rendszert az egészségügyi, szociális és közoktatási intézmények együttműködésének elősegítésével. Ebbe bevonja az egyházakat, a civil szervezeteket, és mindezek mellé pénzt is rendel. Jó az irány. Ezt a feladatot szolgálja ez a tanulmánykötet is, reméljük, hogy sikerrel. 8.4 Felhasznált irodalom 1. Aronson, Elliot: A társas lény. Bp., Közgazdasági és Jogi Kiadó, Chapman, Gary: Gyerekekre hangolva. A gyerekek öt szeretetnyelve. Bp., Harmat Kiadó, Feldmár András: Szégyen és szeretet. Bp., Jaffa Kiadó, Fulghum, Robert: Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Tűnődések hétköznapi dolgokról. Bp., Park Kiadó, Juul, Jesper: A működő család. A nevelés új útjai. Bp., Park Kiadó, Kovács Sándor: A hozzáadott érték összetevői az iskolában. In: Új Pedagógiai Szemle, sz Molnár Tamás: Az autoritás és ellenségei. Bp., Kairosz Kiadó, Peck, M. Scott: Járatlan út. Bp., Park Kiadó, Rogge, Jan-Uwe: Kell a gyereknek a korlát. Azért mégsem állhat feje tetejére a világ! Bp., Park Kiadó, Rogge, Jan-Uwe: Korlátok és kételyek. A határok kijelölése a gyermeknevelésben. Bp., Park Kiadó, Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Szerk.: Tomcsányi Teodóra Jelenits István Grezsa Ferenc. Bp., Semmelweis Egyetem (TF) Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Varga Zoltán: Szinán építész dühösen dobbantott Hatalomról, emberi kapcsolatokról. Bp., Athenaeum Kiadó, Winterhoff, Michael: Miért válnak zsarnokká a gyerekeink? Bp. Pécs, Dialog Campus Kiadó, A 137/1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet melléklete: Az Óvodai nevelés országos alapprogramja. (Látogatva: )

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat!

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Magyarországon évente 1000 serdülőkorú lányból 30 lesz várandós nagykorúságának betöltése előtt. Közel felük megszakíttatja terhességét, másik felük pedig

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 2. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 2. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 2. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN A kutatásról Fejlesztést megalapozó

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B)

A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B) A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B) Szitó Imre fejlesztéskoordinátor, főmunkatárs EDUCATIO nkft A szakmai protokoll definíciója olyan eljárásokról

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Az IMIP végrehajtásának értékelése

Az IMIP végrehajtásának értékelése Az IMIP végrehajtásának értékelése A 2009/2010. nevelési évben a Minőségirányítási Program célrendszerét követve az alábbi feladatok teljesítése valósult meg: Minőségi céljaink: 1. Az óvoda szakmai színvonalának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Az igénybe vehető pedagógiai többlet szolgáltatások támogatása TÁMOP 3.4.2/B

Részletesebben

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Györkőné Molnár Judit

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Györkőné Molnár Judit J Ó GYAKORLATOK AZ ÓVODAI NEVELÉSBEN Előadó: Györkőné Molnár Judit Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Óvodás gyermekek szociokulturális háttere nagyon változatos képet mutat. Szentlőrinci Kistérségi

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben