Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 8. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 8. kötet"

Átírás

1

2 Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 8. kötet

3 Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 8. kötet Az óvodán kívüli szakmai partnerek, kapcsolatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012

4 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült. Projekt száma: TÁMOP / Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Készítette: Fodor Gábor Szerkesztette: Labáth Ferencné Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kerékgyártó Sándor ügyvezető 1122 Budapest, Maros utca Telefon: (06 1) Fax: (06 1) internet:

5 TARTALOM Bevezető 7 Bevezetés 9 8. Az óvodán kívüli szakmai partnerek, kapcsolatok Bevezető gondolatok Szociális, egészségügyi, oktatási intézmények Egy valós történet Szemléletváltás egy rendszer életében Az önismeret fontossága A hálózatszerű működés evidenciája Mentálhigiéné, bizalom, bátorság Civil szervezetek és egyházi képviseletek Bevezető gondolatok A kérdőívek kiértékelése Összegzés Felhasznált irodalom 20 Mellékletek 23

6

7 A Z Ó V O D Á N K Í V Ü L I S Z A K M A I PA R T N E R E K, K A P C S O L A T O K 7 Bevezető Tisztelt Olvasó! A közoktatás fejlesztésében való részvétel nagy felelősség volt a múltban is és a mában is. Felelősség azoknak, akik kijelölik az irányait, kitűzik a céljait, meghatározzák a feladatait, és felelősség azok számára is, akik részt vesznek a kidolgozott fejlesztés kipróbálásában, véglegesítésében. Így van ez a Biztos Kezdet Óvodai Program esetében is, amely a TÁMOP 21. századi közok tatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP / ) kiemelt projekt 1. számú Fejlesz téskoordinációs hálózat, horizontális együ tt mű ködések kiépü lésének ösztönzése, támogatása pillérének része. A TÁMOP program keretében megvalósuló fejlesztések célja olyan támogató pedagógiai rendszer kialakítása, amely a konkrét pedagógiai gyakorlat és tevékenység szintjén segíti a közoktatási intézményeket a minőségi oktatás és az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításában. Ezen célok érdekében a Biztos Kezdet Óvodai Programban újszerű módon, az eddigi pedagógiai gyakorlattól eltérően, szociális és egészségü gyi tevékenységeket is kíván támogatni az óvodai pedagógiai munkában. A program révén a családok bevonásával és aktív részvételével valóra válik a hátrányos helyzetű gyerekek hozott alkalmazkodási, életmódbeli, kulturális és szociális terü leteken jelentkező hátrányainak enyhítése. Az iskolával való szoros együ ttműködéssel az óvoda iskola átmenet előkészítése, ezáltal a későbbi lehetséges lemaradások, hiányosságok és kü lönbségek minimalizálása valósul meg. Örömü nkre szolgál, hogy a Biztos Kezdet Óvodai Program keretein belü l megvalósult tevékenységek eredményeit jelen tanulmánykötetben közkinccsé tehetjü k. Bízunk abban, hogy kiadványunk tartalmas gondolatokkal segíti a szakmai munka továbbfejlesztését, és a nagyközönség számára is hasznos információkkal szolgál a program által elért pedagógiai eredményekről. Milánkovics Ibolya Labáth Ferencné Schanda Tamás János TÁMOP TÁMOP TÁMOP Közoktatás-fejlesztési Iroda Közoktatás-fejlesztési Iroda Közoktatási Osztály irodavezető óvodai csoport szakmai vezető osztályvezető Educatio Társadalmi Educatio Társadalmi Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szolgáltató Nonprofit Kft. Szolgáltató Nonprofit Kft.

8

9 A Z Ó V O D Á N K Í V Ü L I S Z A K M A I PA R T N E R E K, K A P C S O L A T O K 9 Bevezetés A nevelés teremti az embert és az ember a hazát. (Brunszvik Teréz) Brunszvik Teréz 1820 körül fogalmazta meg tanulmánykötetünk jelmondatául választott fenti gondolatát, amely napjainkban is útmutatást, irányt ad. Ennek az eszmének a jegyében munkálkodnak nagyon sokan a mai Magyarországon óvodapedagógusok, dajkák, gyógypedagógusok, védőnők, gondozónők, egyházi személyek és civil szervezetek képviselői, és utolsó sorban szülők is. A közel húsz esztendős szakmai múlttal rendelkező Okker Zrt. is ezt képviselve alkotta meg a tanulmánygyűjteményt. A társadalmunk legelesettebbjeit, a leginkább hátrányos helyzetben lévő gyermekeket segítő Biztos Kezdet Óvodai Program kapcsán született kötetünknek csak témaválasztása fontos és időszerű, ha az egyes témák bemutatása is szakszerű és alapos. Írásunk átfogó képet ad a kora gyermekkori intervención, az inter- és multikulturalitás elméletén és gyakorlatán át a Biztos Kezdet Óvodai Programban érintettek együttműködéséről, a pedagógiai diagnosztikai eljárások gyakorlatban kipróbált módszereiről, a játék és a tevékenységekben megvalósuló tanulás általi komplex fejlesztésről. Ezeken túl részletesen bemutatja a program bevezetését, hátterét, pedagógiai tapasztalatait. Érdekes és rendkívül tanulságos a programot megvalósító és a kontrollóvodák helyzetéről végzett felmérésünk. A kapott adatok néhol elszomorítóak, máshol örvendetesek. Elgondolkodtató, hogy a megkérdezettek vajon mit és hogyan fognak a jövő zedékének átadni. A felmérésből az is kiderül, hogy ezen a területen sok még a kiaknázatlan lehetőség, és igyekszünk konkrét, részletes szakmai segítséget adni a (halmozottan) hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtéséhez. A háttértanulmányok egyes fejezeteiben erre is kapunk kiváló ötleteket. A módszertani tanácsok mellett egy-egy szituációba konkrétan is beépíthető megoldásokkal találkozhatunk. Ezek az ötletek kiérleltek, kreatívak, olyan alaposan és szakszerűen kidolgozattak, hogy akár módszertani segédletként is használhatóak. A sok jó és újszerű ötlet mellett a szerzőket külön elismerés illeti gördülékeny, igényes, pontos stílusukért is, illetve azért, mert soraikból mindvégig a pedagógusi elhivatottság, az ügy tisztelete és szeretete árad. Átgondolt, jól felépített, koherens tanulmánykötetet vehet kezébe az érdeklődő, azonban a figyelmes olvasónak feltűnhet egy-egy grafikon vagy szövegrész ismétlődése a különböző fejezetekben. Ennek oka az, hogy a kérdőíves felmérés eredményeit minden szerző más-más aspektusból, a saját szemszögéből nézve vizsgálja, így kapunk teljes képet az adatok hátterében álló valós helyzetről. Természetesen a kiadvány fejezetei külön-külön, önálló egységként is kiválóan megállják helyüket. Kiemelendő, hogy a szerzők által felhasznált irodalmak jegyzékei voltaképpen ajánlások is az olvasónak, hogy minél inkább el tudjon mélyülni az adott témában. Ezzel is segíteni kívánjuk a Biztos Kezdet Óvodai Programban részt venni szándékozók munkáját, hiszen a későbbi képzéseken is felhasználhatók ezek a szakirodalmak. A téma iránt érdeklődő olvasók, szülők, pedagógusok, továbbá mindazok, akik hisznek a brunszviki gondolat érvényességében, reményem szerint örömmel fogják kézbe venni és haszonnal fogják forgatni tanulmánykötetünket. Dr. Igaz Sarolta vezérigazgató Okker Zrt.

10

11 A Z Ó V O D Á N K Í V Ü L I S Z A K M A I PA R T N E R E K, K A P C S O L A T O K Az óvodán kívüli szakmai partnerek, kapcsolatok 8.1 Bevezető gondolatok Az egyik budapesti óvodának az interneten is fellelhető esélyegyenlőségi programjában a következő szöveg olvasható: Jelenleg intézményünknek nincs kapcsolata a kisebbségi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel és vallási szervezetekkel sem. A szülők részéről ilyen irányú igény még fogalmazódott meg. Szükség esetén változtatunk az eddigi állapoton. 1 Elgondolkodtató, hogy miért nincs igény ezekre a kapcsolatokra. Az óvodai élet elszigetelt környezetben zajlik. A közoktatás rendszerének kezdőpontjaként is értelmezhető óvoda a törvényi szabályozás értelmében valójában átmenet a szociális intézménynek számító bölcsődei ellátás és a közoktatási törvény hatálya alá tartozó iskolai oktatás és nevelés között. Bár az óvoda életét szintén a közoktatási törvény szabályozza, az óvodában folyó pedagógiai tevékenység sokkal inkább szocializáció, nevelés, mintsem oktatás. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az óvodai nevelés meghatározó a társadalom jövője szempontjából. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 2 egyértelművé teszi az óvoda funkcióját. Az óvoda egyik elsődleges feladata az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. A rendelet konkrétan nevesíti ezt a tevékenységet. Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt (bölcsődék és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények) és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életben. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda legyen nyitott és kezdeményező. 3 Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodák szempontjából nyitottságot vár el a fent említett együttműködések tekintetében. Ez az együttműködés azonban csak akkor valósulhat meg, ha a nyitottság kölcsönös. A tanulmánykötet jelen fejezetében a későbbiekben bemutatott grafikonok segítségével látni fogjuk, hogy milyen mértékű az együttműködési készség a különböző szereplők között. Ez az együttműködés ugyanis meghatározó és elengedhetetlen a Biztos Kezdet Óvodai Program szempontjából. Az óvodai élet az első igazi belépés a felnőttek világába. A család és esetenként a bölcsőde zártabb, kevés szereplős világából az óvodás átkerül abba a világba, ahol nagyon sok mindenhez és sok mindenkihez kell alkalmazkodnia. Ez a világ alapozza meg felnőttkorára azt a biztonságot vagy bizonytalanságot, 1 Lásd: Pitypang Művészeti Óvoda Esélyegyenlőségi programja. QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.pitypangmuveszetiovoda.hu%2Fdocs%2FEP.doc&ei=aEB2Tc6NKM2YhQfy6NmHBw&usg=A FQjCNFjz6ovCbjC1JPY40PtPdlZtBJyzg&sig2=_1rmEJD8ZextPeBxkTUMiQ (Látogatva: ) 2 A 137/1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet melléklete: Az Óvodai nevelés országos alapprogramja. hjegy_doc.cgi?docid= kor (Látogatva: ) 3 A 137/1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet melléklete: Az Óvodai nevelés országos alapprogramja. IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei fejezet Az óvoda kapcsolatai szakaszának második bekezdése az idézett szövegrész. hjegy_doc.cgi?docid= kor (Látogatva: )

12 12 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E amelynek révén eligazodik vagy eltéved a világban. (Természetesen ez a biztonság vagy bizonytalanság, az Erikson szerinti 4 ősbizalom vagy ősbizalmatlanság már a korai anya-gyermek kapcsolatban kialakul, az óvodáskor azonban erre ráerősíthet, vagy éppen gyógyíthatja a kora gyermekkori anya-gyermek kapcsolat sérüléseit.) Szimbolikusan az óvoda intézményének is hasonló utat kell bejárnia. Az az óvoda ad nagyobb hozzáadott értéket 5 és nagyobb stabilitást a gyermekeknek, amely maga is nyitott, több szereplős szakmai kapcsolati háló elemeként értelmezi saját funkcióját. Szorosan együttműködik a gyermekvédelmi, a szociális és az egészségügyi intézményekkel, a közoktatási rendszer különböző szereplőivel, a civil szervezetekkel és az egyházakkal. Az együttműködés magától értetődő és könnyű műfaj. Az intézményrendszerek és a benne dolgozók kapcsolata, közös munkája tudatosan szervezett folyamat kell hogy legyen, amelynek hátterében felkészült szakemberek állnak. Ez a fejezet arra tesz kísérletet, hogy a szakembereket felkészítse az együttműködés módszereinek alkalmazására. 8.2 Szociális, egészségügyi, oktatási intézmények A Biztos Kezdet Óvodai Program egyik fontos célkitűzése a partneri kapcsolatok építése a szülőkkel, a szociális, egészségügyi, oktatási, civil és egyházi képviseletekkel. Tágabb kontextusba helyezve látható, hogy a program célja egyfajta hálózatépítés, és ezzel együtt a helyi közösségek megerősítése. A szociális, egészségügyi és oktatási intézményekkel történő kapcsolattartás több szinten értelmezhető. A leginkább érzékelhető kapcsolatokat törvényi keretek szabályozzák: mikor és hogyan kell az óvodapedagógusnak vagy az óvodavezetőnek a gyermekvédelmi jelzőrendszerhez fordulnia, hogyan jut el egy óvodás az egészségügyi intézmények rendszerébe, illetve milyen formában tart kapcsolatot az óvoda a rendszerben őt követő közoktatási intézményekkel. E formális kapcsolat gyakran zökkenőmentes. A hivatali út mindig megnehezíti a valódi kapcsolatok kialakulását. Számos történet és példa mutatja, hogy az óvodás, illetve az ő problémája elvész a hivatal útvesztőjében Egy valós történet Szomorú tapasztalat az, hogy ha van egy problémás gyermek, aki megnehezíti az óvodai csoport vezetését, az óvodapedagógus, bár hivatalosan több fórumhoz is fordulhat, nagyon sokszor egyedül marad, oldódik meg a probléma. Nézzünk egy konkrét esetet! A kisfiú rendkívül agresszív, a csoporttársait bántja, együttműködésre képtelen. Verekszik, elrontja mások játékát, veszélyezteti saját és mások testi épségét. Az óvodapedagógus közelében megnyugszik, és ha csak vele foglalkoznak, akkor nincs probléma. Az óvodapedagógus azonban teheti meg, hogy csak egy gyermekkel foglalkozzon. A gyereket otthon bántalmazzák, az édesapa új házasságot kötött, és a fiú hamupipőkeként él mostohaanyjával és édesapja két fiatalabb gyermekével. A mostohaanya nagy termetű, agresszív hölgy, aki bántalmazza mostohagyermekét. Tövig vágja a körmét úgy, hogy a fiú tudja a ceruzát fogni, ütésnyomok láthatók a gyermek testén, amelyekre azt mondja, hogy leesett a lépcsőn. Az óvodapedagógus látva a helyzetet a gyermekvédelmi jelzőrendszerhez fordul, ahol anélkül, hogy bárkivel beszélnének, azt kérik tőle, hogy naponta vezessen naplót a gyerek viselkedéséről. Az egészségügyi intézményekhez fordul, amikor a gyerek leforrázza a lábát a szülő felelőtlensége miatt, de az egészségügyiek tesznek feljelentést, annak ellenére, hogy a szülő felelőssége megállapítható. Az óvodapedagógus hiába éri el, hogy a gyermeket a mostohaanyja elvigye nevelési tanácsadóba, a heti egy 4 Pszichoszociális elméletek (Erikson). (Látogatva: ) 5 Kovács Sándor: A hozzáadott érték összetevői az iskolában. In: Új Pedagógiai Szemle, sz

13 A Z Ó V O D Á N K Í V Ü L I S Z A K M A I PA R T N E R E K, K A P C S O L A T O K 13 alkalom segít a gyermek fejlesztésében. Az anya egyáltalán érzi magát felelősnek a történtekért, együttműködő, viszont a rendszer minden szereplőjét zsarolja, fenyegeti. A családgondozók is látják a problémát, de lépni senki lép. Mindenki tudja, hogy a gyermeken az segítene, ha kiemelnék a családból és az apai nagyszülőknél helyeznék el őt, de a döntés születik meg. Hamupipőke pedig egyre nagyobb agresszióval próbálja bevasalni a világon azt a szeretethiányt, amelytől szenved. Nem tudjuk, hogy hány Hamupipőke van az óvodákban. Ezeknek a gyermekeknek és a többi, halmozottan hátrányos helyzetű, szegény gyereknek a sorsa ezen intézmények kezében van. A sokszor hangoztatott esélyegyenlőség csak akkor tud megvalósulni, ha ezek az intézmények csak formális szinten működnek együtt, ha aktaként, ügyiratként kezelik a gyermeket, illetve az ő problémáját, ha egymással is kapcsolatot kiépítve, ügyként kezelik a problémát, és közösen keresnek konszenzusos megoldásokat ahelyett, hogy egymás asztalára tologatnák az ügy iratait. A fent említett történet szereplői akkor járnak el helyesen, ha a formális kapcsolaton túl a szakmai és hivatali identitásukat háttérbe szorítva az emberi kapcsolatok szintjén oldják meg az ügyet. Ehhez azonban szemléletváltásra van szükség, azaz arra, hogy az ügy szereplői rendszerben kezdjenek el gondolkodni Szemléletváltás egy rendszer életében A szociális, egészségügyi és oktatási intézmények erősen hierarchizált szervezetek. Jellemzőjük az intézményi autoritás és a strukturált alá-fölérendeltségi viszonyokon alapuló szervezeti felépítés. Ez azt jelenti, hogy az intézmény maga autoritásként, hatalommal rendelkező entitásként működik, és azt is jelenti, hogy az intézmény munkatársai megélik és kifelé kommunikálják ezt az autoritást. Az autoritáshoz való viszony amely egyébként az óvodáskorban alakul ki alapvetően szorongást okozhat, illetve olyan kommunikációs gátak léphetnek fel az autoritásintézményhez való viszonyban, amelyek megnehezítik a szereplők közötti együttműködést. 6 Amíg az intézmények egymással kommunikálnak, addig ez a probléma jelentkezik, hiszen az adott intézmény adott hatalmi struktúrája megtalálja a vele párhuzamos vagy kompatibilis hatalmi szintet a másik intézményben. Így az azonos szintek közötti kommunikáció feszültségmentes és informatív. Ugyanakkor az ezen hierarchizált intézmények működését szabályzó jogszabályi háttér meg is védi az intézmény munkatársait a valódi felelősségvállalástól, hiszen hivatkozhatnak paragrafusokra, jogszabályokra, azaz döntésüket el tudják távolítani az érzelmi bevonódástól. Az illetékességi szintek közötti kommunikáció tehát feszültségmentes egészen addig, ameddig a konkrét ügy személyes arcot ölt. Abban a pillanatban, amikor az ügyintéző vagy az illetékes vezető személyesen találkozik az ügy szereplőivel, a síró anyukával, a bántalmazott gyerekkel, amikor személyesen is megérinti őt egy anya tragédiája vagy egy gyermek fájdalma, elmúlik a jogszabályok és a hivatali struktúra okozta biztonságérzet. Ettől a pillanattól kezdve az ügyintéző, a vezető, a pszichiáter, a pszichológus vagy a pedagógus személyiségének stabilitásán múlik, mennyire képes az involválódást, a bevonódást kontrollálni, mennyire képes érzelmeit, a jogszabályokat, a realitást és a döntési lehetőségeket összhangba hozni. Azért érdemes és fontos szemléletváltásról beszélni, mert hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy a szociális, egészségügyi és oktatási intézmények munkatársai a személyiségükkel dolgoznak, munkaeszközük tehát csak a törvényi előírás vagy az adatlap, ha az a személyiség, amely a sajátjuk, amely levethető, csak megismerhető. A szemléletváltásnak két fókusza van: az egyik az önismeret fontossága, a másik a hálózatszerű működés evidenciája. 6 Molnár Tamás: Az autoritás és ellenségei. Bp., Kairosz Kiadó, 2002.

14 14 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E Az önismeret fontossága Az önismeret egy út. Út önmagunkba. Nem lehet elrendelni, lehet kötelezővé tenni, csak hagyni, hogy megtörténjen ; és ha van rá belső igény, akkor hat ránk, akkor megindulhat a fejlődés eme rejtett, titokzatos folyamata. Fel kell nőni ahhoz, hogy felismerjük, milyenek is vagyunk. Az önismeret időigényes folyamat. Kellő önismeret hiányában az együttműködés szereplője tudja egész személyiségét, annak teljes eszköztárát használni a kapcsolat kialakításának folyamatában. Akik emberekkel foglalkoznak, azoknak meg kell ismerniük saját munkaeszközüket, saját személyiségüket. A Bibliában főparancs, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 7 Mi rendszerint megállunk az első tagmondatnál: szeresd felebarátodat, és sokszor megfeledkezünk a második tagmondatról: mint önmagadat. Pontosabban úgy szeresd felebarátodat, amint szereted önmagadat. Magyarán: addig tudjuk a másikat elfogadni, amíg magunkkal tisztába jöttünk. Ez az önismeret parancsa. A delphi jósdára is az van kiírva: gnóthi szeauton, azaz: ismerd meg önmagadat. Az önismeretre lehet senkit kötelezni, mindenkinek magának kell eljutnia arra a belső útra, amely önmagához vezeti. Önismeret nélkül nincs belső nyugalom, önismeret nélkül nincs helyes önértékelés és egészséges önbizalom. Önismeret nélkül nincs jó kapcsolat, hiszen aki nincs jó kapcsolatban magával, hogyan lehetne jó kapcsolatban másokkal? Az önismeret tehát úri huncutság, ha munkavédelmi előírás. A következő karikatúra finom humorral mutatja meg az önismeret nehézségét, fonákságát. 8 Fel kell nőni ahhoz, hogy az ember szembenézzen saját magával, vállalja önmagát, érzelmeit. Fel kell nőni ahhoz a bátorsághoz, ami az önmagunkkal való szembenézéshez szükséges. Egy intézmény dolgozó- 7 Máté 22:39. 8 A grafika webhelye: ce1b026faa8302eb76df2b3d5db5.gif&imgrefurl=http://banandras.fw.hu/index.php%3fact%3dpictures&usg= - 5nsKYOV-jWRb57qx2HOi6aacw4=&h=487&w=383&sz=28&hl=hu&start=4&zoom=0&tbnid=YDbIhhyDuckM- M:&tbnh=129&tbnw=101&ei=Ath6TerzFcbYsgb76v36Bg&prev=/images%3Fq%3Dm%25C3%25A9hek%26hl%3Dhu%26client%3 Dfirefox-a%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:hu:official%26biw%3D1366%26bih%3D594%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1,itp:lin eart&itbs=1 (Látogatva: )

15 A Z Ó V O D Á N K Í V Ü L I S Z A K M A I PA R T N E R E K, K A P C S O L A T O K 15 jaként senki nincs arra késztetve, hogy önmagával foglalkozzon. Megvédi őt a pozíció, a státusz és a rang tisztelete. Ahhoz azonban, hogy az intézmények közötti kommunikáció létrejöjjön, először emberek közötti kommunikációnak kell kialakulnia. Ez utóbbi pedig nyitottabb, hitelesebb, ha az egymással kapcsolatba kerülők önmagukkal is tisztában vannak. A Biztos Kezedet Program közvetett célja a hatékony emberi kapcsolatok működtetése annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű óvodás lásson jó kapcsolatokra mintát, illetve az is cél, hogy e jó kapcsolatok mentén szerveződjön újjá az óvoda élete A hálózatszerű működés evidenciája Minden intézmény megteremti a saját hatalmát, saját határait és a saját fontosságát. Az intézmények (különösen a hatósági jogkörrel rendelkezők) önálló entitássá növik ki magukat, és minél régebbi szervezetről van szó, annál nehezebb a más szervezetekkel való együttműködésre bírni őket. Mintha az együttműködés csorbítaná a tekintélyüket, csökkentené a szabadságukat, elvenné a hatalmukat. A közigazgatásban jól látható, hogy amikor különböző szervezetek akarnak együttműködni felsőbb utasításra vagy alulról jövő kezdeményezésre, akkor bizottságokat hoznak létre. Bizottságokat, amelyeknek ülései jól dokumentálhatóak, feladatai jól definiálhatóak, tevékenységük releváns, de a hatékonyságuk nagyon sokszor a nullával egyenlő. A bizottságokban való részvétel, a bennük elfoglalt státusz a delegáló hivatalok rangját biztosítja. A bizottságok létjogosultságát igazolják a tevékenységük végén készülő jelentések. A bizottságok nagyon sok esetben a valódi együttműködésről, ha annak látszatáról szólnak. A valódi együttműködéshez ugyanis egyfelől el kell engedni a hatalomhoz, a hierarchiában elfoglalt helyhez való ragaszkodást, másfelől tudni kell respektálni az együttműködő partnert. Az erősen hierarchikus rendszerek hatalmuk kontextusában és saját kompetenciájuk körében érzik magukat biztonságban. A szociális, egészségügyi és oktatási szervezetek szemléletváltása abban kell hogy megnyilvánuljon, hogy nyitnak egymás felé, például hogy ugyanazt az esetet, ügyet több szempontból vizsgálva oldják meg. Nyilván véletlen, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Terv prioritásai között megjelenik a hálózatépítés és a hálózatszerű működés támogatása. A pályázatok kiírói jól látják, hogy a megoldás, az esélyegyenlőség biztosítása az együttműködésben rejlik. A TÁMOP 3-as prioritás akciótervének központi eleme a közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, az újszerű megoldások és együttműködések kialakítása. A közoktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban működő intézmények együttműködési, fejlesztési, szolgáltató kompetenciáinak korszerűsítése elősegíti a közoktatási intézményrendszer egészének modernizációs folyamatát. A pályázat elsődleges célja a közoktatási intézmények hálózati típusú regionális, térségi szintű együttműködésének támogatása fejlesztési szolgáltatások nyújtására. A hálózat működésének célja a közoktatási intézményekben az egész életen át tartó tanulást megalapozó kulcsképességek fejlesztését célzó kompetencia alapú oktatásra való átállás, a minőségi oktatás segítése, az esélynövelés, a pedagógiai kultúra megújítása, a területi különbségek kiegyenlítése, az optimális területi lefedettség biztosításával. 9 A hálózatszerű működés és az ebből következő együttműködés esélyegyenlőséget növelő faktor Mentálhigiéné, bizalom, bátorság Ez az elgondolás új keletű: a hatvanas években Csepelen az ideggondozó vezetője, egy Paneth Gábor nevű pszichiáter ültette le egy asztalhoz egy adott gyermek esete kapcsán a családsegítő szolgálatot, a védőnőt, a körzeti orvost, a körzeti megbízottat és a gyermek tanárát. Paneth Gábor Mentálhigiénés 9 Lásd: Társadalmi Megújulás Operatív Program akcióterve (Látogatva: )

16 16 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E ellátás szervezésének kísérlete Csepelen ( ) című írása mutatja be azt a kísérletet, amelyik sok buktatón keresztül, de élt a kerületben. 10 Ez az a szemlélet, amelyet mentálhigiénés szemléletnek hívunk. A mentálhigiéné a lelkileg egészséges személyiség kialakítására, valamint a mentálhigiénés elvek társadalomban való érvényesítésére és fejlesztésére irányuló mindenfajta erőfeszítés és igyekezet közös elnevezése. Magában foglalja a politikai cselekvés, a vallásgyakorlás, a szociális gondoskodás, a közművelődés, a gyógyítás, az oktatás, a törvénykezési és joggyakorlat, a tömegtájékoztatás, a természetes és mesterséges csoportok, valamint a közösségek működési területeit. 11 Amikor a hálózatszerű működéshez szükséges szemléletváltásról beszélünk, valójában a mentálhigiénés szemlélet megteremtéséről gondolkodunk. A mentálhigiéné egyfelől szemlélet, elmélet, tevékenységi terület és intézményrendszer. Minden olyan intézményrendszer, amely emberekkel foglalkozik, legyen az szociális, egészségügyi vagy közoktatási intézmény, mentálhigiénés intézménynek tekinthető. A mentálhigiéné másfelől interdiszciplináris, interszektoriális, holisztikus, reflektív, promotív és gyakorlatorientált. 12 A mentálhigiénés szemlélet az alapja a hálózatszerű működésnek, amelynek kialakítása egyszerű. A résztvevőknek túl kell lépniük saját hatáskörükön és meg kell bízniuk egymásban. Bizalom és bátorság ez a két dolog kell a hálózatszerű működéshez. Bizalom abban, hogy érdemes együttműködni, mert a szereplők szakmai tudása összeadódik. Bizalom abban, hogy sérül az autoritás az együttműködés során, sőt komolyabb tisztelet alakulhat ki egymás iránt a partnerek szakmai felkészültségének megismerése során. Bizalom abban, hogy mindenki tudja a maga dolgát, azaz a szakmai kompetenciák is összeadódnak. Bizalom abban, hogy presztízsveszteség érteni mindenhez, presztízsveszteség segítséget kérni és presztízsveszteség együttműködni. Bátorság kell ahhoz, hogy elengedjük a fontosságunk mindenhatóságát. Bátorság kell ahhoz, hogy rábízzuk magunkat a másik tudására, tapasztalatára, bölcsességére. Bátorság kell ahhoz, hogy elengedjük a hivatali omnipotenciát. Bátorság kell előbújni a jogszabályok és hatáskörök adta biztonság mögül. Az óvodák akkor tudják maradéktalanul betölteni az esélyegyenlőség megteremtésében remélt funkciójukat, ha valódi, működő kapcsolatot alakítanak ki partnereikkel. Ez a kapcsolat az együttműködésre és a megoldásra kell hogy fókuszáljon. Ez a kapcsolat lehet áldozata a hivatal útvesztőinek, a hamupipőkéknek szerető közeg kell és (csak) hivatali pecsét. 8.3 Civil szervezetek és egyházi képviseletek Bevezető gondolatok A Biztos Kezdet Óvodai Program egyik deklarált célja a hálózatszerű működés elősegítése. E cél megvalósulása azt a hipotézist támasztja alá, hogy az együttműködésben olyan kihasználatlan erőforrások rejlenek, amelyek kiaknázása hátránykompenzációs hatású. A jelenlegi ellátórendszer képes az esélyegyenlőséget biztosítani. Az együttműködés a rendszer szereplői között nagyobb eséllyel biztosíthatja az esélyegyenlőséget. A civil szervezetek és az egyházak újonnan megszólított szereplői ennek a rendszernek. A jelen tanulmánykötet adatait szolgáltató kérdőíves felmérés sok választ ad a miértekre. 10 Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Szerk.: Tomcsányi Teodóra Jelenits István Grezsa Ferenc. Bp., Semmelweis Egyetem (TF) Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Paneth Gábor munkája: Uo Tomcsányi Jelenits Grezsa i.m. (98. j.) 27.

17 A Z Ó V O D Á N K Í V Ü L I S Z A K M A I PA R T N E R E K, K A P C S O L A T O K 17 Magyarországon a civil szervezetek működése különleges státuszt élvez. A különleges jelen esetben feltétlenül csak pozitív kifejezés. Történelmi okai vannak annak, hogy a civil szerveződés nagyon nehezen válik természetes részévé a társadalomnak. A rendszerváltozás előtti időben a civil szervezkedés egyenlő volt a rendszerellenes tevékenységgel, és mint ilyen, súlyosan büntetendő cselekmény volt. Ugyanez a presszió érte az egyházakat is. A civil szerveződés ellenzéki attitűdje még ma is tetten érhető a civil szervezetek létrejöttekor és működésekor. A bizalmatlanság, a távolságtartás, a mindenkori hatalomhoz való óvatos viszony gyakran megjelenik a civil szervezetek működésében. A támogatási konstrukciók változása után mostanra kiforrni látszik a civil kezdeményezések működésének támogatási módja. Hazai (NCA) és európai uniós források állnak rendelkezésre a jól pályázók részére. A civil szervezetek és az óvodák kapcsolata még kezdetleges, és viszonyuk, kapcsolataik általában leszűkíthetők egyfajta alapítványi támogatásra. E pályázat kapcsán lehetőség teremtődik arra, hogy a civil szervezetek szélesebb körben és változatosabb módon kapcsolódjanak be az óvoda tevékenységébe. Az egyházi szervezetek helyzete is érdekes. Magyarországon ma két nagy csoportra oszthatók az egyházak: vannak a történelmi egyházak (katolikus, református, evangélikus, zsidó egyház) és az ún. kisegyházak. 230 felett van a bejegyzett egyházak száma. 13 A regisztrált egyházi szervezetek, alapítványok, egyházak által fenntartott vagy működtetett intézmények száma ezer felett van. Az egyházak kapcsolata az óvodákkal többféle módon valósulhat meg. Az egyház lehet fenntartója egy óvodának, illetve lehet külső partnere az óvoda szakmai tevékenységének segítésével. Jól látható azonban, hogy ez a fajta együttműködés még természetes, evidens. A civil szervezetek megalakulásukkor alapvetően abban gondolkodnak, hogy majd együttműködnek, ha hogy megvalósítják céljaikat. A kérdőívek informálnak minket erről a gondolkodásról A kérdőívek kiértékelése A kérdőívek kérdéseire adott válaszok egyfelől nagyon informatívak, másfelől mivel a minta nevezhető teljes mértékben reprezentatívnak óvatossággal kezelendők. Az mindenesetre jól látszik, hogy az esélyegyenlőségi programokban való részvétel a két célcsoportnál eltérő. Érdemes megkülönböztetni a hazai (IPR) és az európai uniós forrásokból megvalósuló programokon való részvétel adatait. Pályázatokon vagy esélyegyenlőséget segítő programokon való részvétel Egyházi képviseletek Civil szervezetek 40% 35% 38% 30% 25% 30% 31% 20% 23% 15% 10% 5% 10% 10% 0% 10% 0% IPR HEFOP TÁMOP Települési kezdeményezés 13 Lásd: list%c3%a1ja#magyarorsz.c3.a1gi_m.c5.b1k.c3.b6d.c5.91_vall.c3.a1si_k.c3.b6z.c3.b6ss.c3.a9gek_abc_sorrendben (Látogatva: )

18 18 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E A TÁMOP-os programokban a részvételi arány egyenlő. A különbségnek az lehet az oka, hogy az IPR normatívához kötött programok megvalósulása inkább érinti a civil szervezeteket, mintsem az egyházakat. Azért jelentős ez a kb. 30%-os részvétel, mert kiolvasható belőle egy tendencia, amely valóban az esélyegyenlőség felé tereli a megvalósító szervezeteket: az esélyegyenlőség növekszik az együttműködéssel. A kutatás felmérte és értékelte azon együttműködési formákat, amelyeket a civil szervezetek és az egyházak bonyolítottak különböző intézményekkel. A grafikonon jól látható, hogy az egyházak együttműködési készsége alacsonyabb, mint a civil szervezeteké. Ez alól érdekes módon épp az óvodák a kivételek. A civil szervezetek együttműködési készsége az egyházakkal azonos arányban az óvodáknál a legnagyobb. A legmarkánsabb különbséget a gyermekorvossal történő együttműködés értékelése mutatja, ami azzal magyarázható, hogy a civil szervezetek jobban benne élnek egy faluközösség vagy kisváros hétköznapi életében, az egyházak e tekintetben elszigeteltebbnek tekinthetők. Örvendetes az óvodákkal való együttműködés értékelésének magas százaléka, amely áttörést mutat a civil szervezetek, illetve egyházak együttműködése és tájékozódása terén. Együttműködés értékelése Egyházi képviseletek Civil szervezetek ,1 9, ,7 7,9 5,0 6,2 6,2 7,5 6,5 5,0 6,8 5,1 7,0 6,0 8,5 7,0 4 4, ,8 1 0 Szülői házzal Kisebbségi önkormányzattal Civil szervezettel Védőnői hálózattal Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal Szakmai és szakszolgálattal Gyermekorvossal Egyházakkal Óvodával Modellkís érleti prog ramok is merete Civil szervezetek Egyházi képviseletek 70% 60% 50% 60% 62% 60% 40% 46% 30% 20% 30% 38% 10% 0% 0% BIK OP BK Gyerekház IP R BGR 10%

19 A Z Ó V O D Á N K Í V Ü L I S Z A K M A I PA R T N E R E K, K A P C S O L A T O K 19 A modellkísérleti programok ismeretéről feltett kérdések azt mutatják, hogy mind a civil szervezetek, mind az egyházak tájékozódtak az esélyegyenlőségi programok tekintetében. Ez a tény azért jelentős, mert esélyt biztosít az értő együttműködésre. Egy civil szervezetekkel és egyházi szervekkel foglalkozó találkozón történt annak megvitatása, hogy mi akadályozhatja az együttműködést: a stigmatizáció (aki a Gyerekházba megy, azt némely szülő szerint megszólják); az információ hiánya ( tudják pontosan, mit is jelent ez a program); az egyeztetés hiánya (például a különböző szereplők között); a motiváció hiánya (a szülők motiváltak abban, hogy a gyermeküket a Gyerekházba vigyék); a média (pontatlanul tájékoztat, csak a tragédiára, bulvárhírre fókuszál, a jó hírek hírek, pedig a helyi kezdeményezések hírre érdemesek). Ha azt vizsgáljuk, hogy ezen problémák, akadályok közül mely fölött van illetve nincs hatalma az együttműködésben érdekelt partnereknek, azt találjuk, hogy a média és a motiváció hiánya okozta problémák fölött nincs. Az egyeztetés és az információ hiánya, valamint a stigmatizáció kialakulása fölött azonban lehet hatalmunk, azaz tehetnek azért eme szervezetek, hogy ezek a problémák megszűnjenek. Az óvodával való együttműködés formái Civil szervezetek Egyházi képviseletek 80% 70% 60% 50% 60% 77% 80% 40% 30% 20% 10% 38% 0% 23% 10% 23% 0% anyagi forrás biztosítása előadó biztosítása programokhoz eszközök biztosítása szakmai támogatás A fenti grafikon jól mutatja, hogy milyen az együttműködés természete és fókusza. Az anyagiakat, eszközöket inkább a civil szervezetek, a szakmai támogatást inkább az egyházak adják. Ennek a furcsa helyzetnek az adótörvényekben leljük meg a magyarázatát: bizonyos támogatások ugyanis adóalapot csökkentők. Az egyházak alapvetően szűkölködnek anyagi forrásokban, viszont az együttműködésben be tudják forgatni azt a szellemi tudást, ami a legtöbb nagy és kis egyháznak sajátja. A rendszeresen hiányzó gyermekeknél mutatkozó elmaradások Civil szervezetek Egyházi képviseletek 90% 80% 70% 77% 80% 77% 70% 77% 85% 85% 80% 60% 50% 54% 60% 60% 40% 30% együttműködési 40% kognitív kommunikációs személyi higiéné szociális érettség társas viselkedés készség képességek képességek

20 20 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E Ez a grafikon azt mutatja meg, mit gondolnak a partnerek arról, hogy miben mutatkoznak hátrányok a rendszeresen hiányzó gyerekeknél. Nem meglepő azt tapasztalni, hogy az együttműködési készségben, a társas viselkedésben, a kommunikációban, a szociális érettségben kimagasló a hátrány. A civilek mintha aggódóbbak lennének, hiszen náluk minden esetben az együttműködési készség kivételével magasabb értéket olvashatunk le a grafikonról. Mit jelent ez? Óvatosan ugyan, de talán leírható, hogy a civil szervezetek más megközelítésben látják a világot Összegzés A kutatás alapfeltételezése az, hogy a jelenleg működő ellátórendszer képes az esélyegyenlőséget biztosítani. Megállapíthatjuk, hogy valódi szemléletváltással a szükséges változás elindítható, ha a program eléri azt, hogy a különböző szereplők valóban és érdemben kommunikálnak egymással. Feltételezésünk szerint az együttműködések gyakran formálisak. Sajnos a gyakorlat ezt alátámasztja. A papír mindent elbír, így ha egy pályázatnak feltétele is egy dokumentált együttműködés, annak iratai könnyen előállíthatók. Ezt az állapotot helyszíni ellenőrzésekkel, illetve a program résztvevőinek elköteleződésével lehetne orvosolni. Nem eléggé ismertek a jó gyakorlatok, és a fogalmak (inklúzió, integráció) sem egyértelműek. Teljes körű tájékoztatásra és a média bevonására lehet szükség. A Biztos Kezdet Óvodai Program egy olyan vállalkozás, amely megpróbál megmozdítani egy viszonylag nehezen mozdítható rendszert az egészségügyi, szociális és közoktatási intézmények együttműködésének elősegítésével. Ebbe bevonja az egyházakat, a civil szervezeteket, és mindezek mellé pénzt is rendel. Jó az irány. Ezt a feladatot szolgálja ez a tanulmánykötet is, reméljük, hogy sikerrel. 8.4 Felhasznált irodalom 1. Aronson, Elliot: A társas lény. Bp., Közgazdasági és Jogi Kiadó, Chapman, Gary: Gyerekekre hangolva. A gyerekek öt szeretetnyelve. Bp., Harmat Kiadó, Feldmár András: Szégyen és szeretet. Bp., Jaffa Kiadó, Fulghum, Robert: Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Tűnődések hétköznapi dolgokról. Bp., Park Kiadó, Juul, Jesper: A működő család. A nevelés új útjai. Bp., Park Kiadó, Kovács Sándor: A hozzáadott érték összetevői az iskolában. In: Új Pedagógiai Szemle, sz Molnár Tamás: Az autoritás és ellenségei. Bp., Kairosz Kiadó, Peck, M. Scott: Járatlan út. Bp., Park Kiadó, Rogge, Jan-Uwe: Kell a gyereknek a korlát. Azért mégsem állhat feje tetejére a világ! Bp., Park Kiadó, Rogge, Jan-Uwe: Korlátok és kételyek. A határok kijelölése a gyermeknevelésben. Bp., Park Kiadó, Tanakodó. A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Szerk.: Tomcsányi Teodóra Jelenits István Grezsa Ferenc. Bp., Semmelweis Egyetem (TF) Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Varga Zoltán: Szinán építész dühösen dobbantott Hatalomról, emberi kapcsolatokról. Bp., Athenaeum Kiadó, Winterhoff, Michael: Miért válnak zsarnokká a gyerekeink? Bp. Pécs, Dialog Campus Kiadó, A 137/1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet melléklete: Az Óvodai nevelés országos alapprogramja. (Látogatva: )

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 1. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 1. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 1. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának szakmai támogatása

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának szakmai támogatása Rubeus Egyesület Szedervessző www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának szakmai támogatása Műhelytanulmány Budapest 2015 Bogács Ernő, Csillag Mirna, Dr. Hüse

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

PR8 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM

PR8 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM PR8 dokumentum Javaslat(ok) adaptálható elemek beépítésére a hazai kora gyermekkori ellátás egységes szemléleten alapuló protokolljainak kialakításához, amely figyelembe veszi legalább két nemzetközi jó

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Darvas Ágnes. A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című projekt keretén belül készült.

Darvas Ágnes. A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című projekt keretén belül készült. Darvas Ágnes Ágazatközi tervezés, szektorközi együttműködések, illetve a kisgyermekkori nevelés szerepe a korai iskolaelhagyás arányainak csökkentésében A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című

Részletesebben

Családtájékoztatási modell

Családtájékoztatási modell Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus,

Részletesebben

A fogyatékos emberek a szak- és felnőttképzés rendszerében. zárótanulmány

A fogyatékos emberek a szak- és felnőttképzés rendszerében. zárótanulmány A fogyatékos emberek a szak- és felnőttképzés rendszerében zárótanulmány 1 Készítette: Dr. Tausz Katalin MS Concord Bt. Budapest, 2013 2 TARTALOM I. Nemzetközi jogi keretrendszer... 4 II. Helyzetkép...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Tartalomjegyzék Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1 Fogalomtár... 1 Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Terepgyakorlat a gyermekjóléti szolgálatokban... 14 Az iskolai

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet ZÁRÓDOLGOZAT

Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet ZÁRÓDOLGOZAT Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet ZÁRÓDOLGOZAT Tótáné Tóth Éva SZOL41 2014. Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet A Szolnok Városi

Részletesebben

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek oktatása

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek oktatása Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek oktatása Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület AOSZ Autisták Országos Szövetsége Flóra Alapítvány A kiadvány az Aura Autistákat Támogató

Részletesebben

Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai

Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? Mindenkinek, aki szeretne új ismeretekkel, új tapasztalatokkal gazdagodva hozzájárulni a befogadó közoktatási rendszer alakításához a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja Dávid Andrea Dr. Gadó Márta Csákvári Judit Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja Útmutató látássérült emberek rehabilitációjával foglalkozó szakemberek számára book.indb B1 2008.11.30.

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT Tartalomjegyzék I. A hátránykompenzálás tágabb kontextusa 3. 1. Fogalomértelmezések, definíciók.. 3. 2. Esélyteremtés és társadalmi kohézió. 5. 3.

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben