Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet"

Átírás

1

2 Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet

3 Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet A Biztos Kezdet Óvodai Program Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012

4 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült. Projekt száma: TÁMOP / Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Készítette: Marksteinné Molnár Julianna Szerkesztette: Labáth Ferencné Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kerékgyártó Sándor ügyvezető 1122 Budapest, Maros utca Telefon: (06 1) Fax: (06 1) internet:

5 TARTALOM Bevezető 7 Bevezetés A Biztos Kezdet Óvodai Program Előzmények Törvényi háttér A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító feladatellátási helyek helyzetképe, helyzetelemzése, értékelése Helyzetelemzés Helyzetértékelés Minőségirányítási szempontjainak kialakítása Külső minőségbiztosítás Belső minőségfejlesztési, minőségirányítási folyamatok szabályozása Felhasznált irodalom 21 Mellékletek 23

6

7 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M 7 Bevezető Tisztelt Olvasó! A közoktatás fejlesztésében való részvétel nagy felelősség volt a múltban is és a mában is. Felelősség azoknak, akik kijelölik az irányait, kitűzik a céljait, meghatározzák a feladatait, és felelősség azok számára is, akik részt vesznek a kidolgozott fejlesztés kipróbálásában, véglegesítésében. Így van ez a Biztos Kezdet Óvodai Program esetében is, amely a TÁMOP 21. századi közok tatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP / ) kiemelt projekt 1. számú Fejlesz téskoordinációs hálózat, horizontális együ tt mű ködések kiépü lésének ösztönzése, támogatása pillérének része. A TÁMOP program keretében megvalósuló fejlesztések célja olyan támogató pedagógiai rendszer kialakítása, amely a konkrét pedagógiai gyakorlat és tevékenység szintjén segíti a közoktatási intézményeket a minőségi oktatás és az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításában. Ezen célok érdekében a Biztos Kezdet Óvodai Programban újszerű módon, az eddigi pedagógiai gyakorlattól eltérően, szociális és egészségü gyi tevékenységeket is kíván támogatni az óvodai pedagógiai munkában. A program révén a családok bevonásával és aktív részvételével valóra válik a hátrányos helyzetű gyerekek hozott alkalmazkodási, életmódbeli, kulturális és szociális terü leteken jelentkező hátrányainak enyhítése. Az iskolával való szoros együ ttműködéssel az óvoda iskola átmenet előkészítése, ezáltal a későbbi lehetséges lemaradások, hiányosságok és kü lönbségek minimalizálása valósul meg. Örömü nkre szolgál, hogy a Biztos Kezdet Óvodai Program keretein belü l megvalósult tevékenységek eredményeit jelen tanulmánykötetben közkinccsé tehetjü k. Bízunk abban, hogy kiadványunk tartalmas gondolatokkal segíti a szakmai munka továbbfejlesztését, és a nagyközönség számára is hasznos információkkal szolgál a program által elért pedagógiai eredményekről. Milánkovics Ibolya Labáth Ferencné Schanda Tamás János TÁMOP TÁMOP TÁMOP Közoktatás-fejlesztési Iroda Közoktatás-fejlesztési Iroda Közoktatási Osztály irodavezető óvodai csoport szakmai vezető osztályvezető Educatio Társadalmi Educatio Társadalmi Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szolgáltató Nonprofit Kft. Szolgáltató Nonprofit Kft.

8

9 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M 9 Bevezetés A nevelés teremti az embert és az ember a hazát. (Brunszvik Teréz) Brunszvik Teréz 1820 körül fogalmazta meg tanulmánykötetünk jelmondatául választott fenti gondolatát, amely napjainkban is útmutatást, irányt ad. Ennek az eszmének a jegyében munkálkodnak nagyon sokan a mai Magyarországon óvodapedagógusok, dajkák, gyógypedagógusok, védőnők, gondozónők, egyházi személyek és civil szervezetek képviselői, és utolsó sorban szülők is. A közel húsz esztendős szakmai múlttal rendelkező Okker Zrt. is ezt képviselve alkotta meg a tanulmánygyűjteményt. A társadalmunk legelesettebbjeit, a leginkább hátrányos helyzetben lévő gyermekeket segítő Biztos Kezdet Óvodai Program kapcsán született kötetünknek csak témaválasztása fontos és időszerű, ha az egyes témák bemutatása is szakszerű és alapos. Írásunk átfogó képet ad a kora gyermekkori intervención, az inter- és multikulturalitás elméletén és gyakorlatán át a Biztos Kezdet Óvodai Programban érintettek együttműködéséről, a pedagógiai diagnosztikai eljárások gyakorlatban kipróbált módszereiről, a játék és a tevékenységekben megvalósuló tanulás általi komplex fejlesztésről. Ezeken túl részletesen bemutatja a program bevezetését, hátterét, pedagógiai tapasztalatait. Érdekes és rendkívül tanulságos a programot megvalósító és a kontrollóvodák helyzetéről végzett felmérésünk. A kapott adatok néhol elszomorítóak, máshol örvendetesek. Elgondolkodtató, hogy a megkérdezettek vajon mit és hogyan fognak a jövő zedékének átadni. A felmérésből az is kiderül, hogy ezen a területen sok még a kiaknázatlan lehetőség, és igyekszünk konkrét, részletes szakmai segítséget adni a (halmozottan) hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtéséhez. A háttértanulmányok egyes fejezeteiben erre is kapunk kiváló ötleteket. A módszertani tanácsok mellett egy-egy szituációba konkrétan is beépíthető megoldásokkal találkozhatunk. Ezek az ötletek kiérleltek, kreatívak, olyan alaposan és szakszerűen kidolgozattak, hogy akár módszertani segédletként is használhatóak. A sok jó és újszerű ötlet mellett a szerzőket külön elismerés illeti gördülékeny, igényes, pontos stílusukért is, illetve azért, mert soraikból mindvégig a pedagógusi elhivatottság, az ügy tisztelete és szeretete árad. Átgondolt, jól felépített, koherens tanulmánykötetet vehet kezébe az érdeklődő, azonban a figyelmes olvasónak feltűnhet egy-egy grafikon vagy szövegrész ismétlődése a különböző fejezetekben. Ennek oka az, hogy a kérdőíves felmérés eredményeit minden szerző más-más aspektusból, a saját szemszögéből nézve vizsgálja, így kapunk teljes képet az adatok hátterében álló valós helyzetről. Természetesen a kiadvány fejezetei külön-külön, önálló egységként is kiválóan megállják helyüket. Kiemelendő, hogy a szerzők által felhasznált irodalmak jegyzékei voltaképpen ajánlások is az olvasónak, hogy minél inkább el tudjon mélyülni az adott témában. Ezzel is segíteni kívánjuk a Biztos Kezdet Óvodai Programban részt venni szándékozók munkáját, hiszen a későbbi képzéseken is felhasználhatók ezek a szakirodalmak. A téma iránt érdeklődő olvasók, szülők, pedagógusok, továbbá mindazok, akik hisznek a brunszviki gondolat érvényességében, reményem szerint örömmel fogják kézbe venni és haszonnal fogják forgatni tanulmánykötetünket. Dr. Igaz Sarolta vezérigazgató Okker Zrt.

10

11 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M A Biztos Kezdet Óvodai Program 10.1 Előzmények A korai életszakaszban történtek alapvetően meghatározzák a gyermekek későbbi életkilátásait, iskolai sikerességét. A hátrányok csökkentésére irányuló beavatkozást minél korábbi életszakaszban kell megtenni a társadalmi leszakadási folyamat kialakulásának megelőzése érdekében. A gyermekszegénységet és a gyermekek társadalmi kirekesztettségét kívánja visszaszorítani az Egyesült Királyságban 1999-ben indult Sure Start (Biztos Kezdet) program, amely 2003-ban került bemutatásra Magyarországon. Ezt követően a megalakult munkacsoport vezetésével különböző településeken megkezdődött a Biztos Kezdet modellkísérleti program. A Biztos Kezdet Óvodai Program kiépítésének közvetlen előzménye a TÁMOP program alapján kialakított Biztos Kezdet Gyerekházak, amelyek mellé pilot program keretében kiválasztásra kerültek a közoktatás rendszerén belül a Biztos Kezdet Gyerekházak munkájára alapozó óvodák, valamint öt kontrollóvoda is. A Biztos Kezdet Óvodai Program az együttnevelési stratégiák kialakítását, megvalósítását tűzte ki célul a gyermekesélyek növelése és a hátrányok halmozódásának, állandósulásának megelőzése érdekében. A Legyen jobb a gyermeknek Nemzeti Stratégia tárgyú 47/2007. (V. 31.) OGY határozatot az Országgyűlés 2007-ben fogadta el, és ebben a hatékony beavatkozás sürgető szükségessége fogalmazódott meg. Az Európai Unió tagországainak gyermekszegénységre vonatkozó összehasonlító adataiból megállapítható, hogy az EU-ban használt szegénységi küszöb mérése alapján Magyarország a 27 tagország közül a huszonharmadik volt 2008-ban. A Legyen jobb a gyermeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának évi jelentésében Ferge Zsuzsa és Darvas Ágnes a tapasztalatokat összefoglalva megállapította, hogy Magyarországon a gyermekszegénység sajátos formában jelenik meg. Az eltartott gyerekek száma valószínűsíti ugyan a szegénységet, de ennél is fontosabb a szülők, az eltartók, a háztartásfők iskolázottsági szintje, ami döntően meghatározza munkaerő-piaci pozíciójukat és így a háztartás tagjainak megélhetését. Az eltartott gyerekek száma tehát erőteljesen növeli ugyan a szegénységi kockázatot, de ez inkább közvetve, az eltartók iskolázottsági szintjén keresztül érvényesül. A magasan iskolázott háztartásfők esetén a háztartásaikban élő gyerekek szegénységi kockázata minimális, még akkor is, ha nagycsaládról van szó. A magas gyermekszám, a községi lakóhely, valamint a háztartásfő alacsony iskolázottsága döntően befolyásolják a szegénységi kockázatot. 1 Az alacsony státuszú társadalmi csoportok, a szegény, iskolázatlan, állástalan szülők gyermekeinek hátránya dominánsan megjelenik a beiskolázás szakaszában, amennyiben az óvodai nevelés során az eltérő sajátosságaikat figyelmen kívül hagyva, megfelelő módon kezelve lényegesen elmaradnak a ked- 1 Gyerekesélyek Magyarországon. A Legyen jobb a gyermeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának évi jelentése. Vál. és szerk.: Ferge Zsuzsa Darvas Ágnes. Bp., Legyen jobb a gyermeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága, (Látogatva: ) 126.

12 12 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E vezőbb helyzetben lévő társaiktól. A család szociális hátránya miatt a gyermek tanulási problémáinak várható g yakorisága közötti összefüggés világszerte megfigyelhető jelenség, és ez a szegénység generációk közötti továbbörökítésének domináns faktora. A Biztos Kezdet Óvodai Programban résztvevő pilot intézmények a gyermekszegénységet és a gyermekek társadalmi kirek esztettségét kívánják visszaszorítani azzal, hogy egyrészt összehangolják a helyben meglévő, 3 7 éves korosztályhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, beillesztik azokat a helyben elérhető ellátások rendszerébe, másrészt olyan helyi közösségeket építenek, amelyek támogató környezetet nyújtanak a szülők gyermeknevelési kompetenciáinak erősítéséhez. Az integráció, a differenciálás, a kooperáció, az interdiszciplinitás, a szervezetekre való irányultság szerinti rendszerbe szervezés, az együttnevelési stratégiák kialakítása a Biztos Kezdet Óvodai Program célkitűzése. Célja: az óvodáskorú gyermekek optimális fejlődésének elősegítése, a hátrányaik miatt szükséges kompenzáció előmozdítása; az együttnevelési formák kialakítása; a szülőkkel való együttműködéssel a helyi erőforrások kiaknázása, támogatása; partneri kapcsolatok építése a szülőkkel, a szociális, egészségügyi, oktatási, civil és egyházi képviseletekkel; a speciális nevelést igénylő gyermekek és családjuk segítése a program részét képező, kifejlesztett tartalmi elemekkel; a szolgáltatást nyújtó szakemberek, intézmények együttműködésének fejlesztése, hálózatépítés; a közösségi részvétel, a helyi közösségek erősítése a helyi jó gyakorlatok megismerésével, alkalmazásával Törvényi háttér A évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról megfogalmazza, hogy a gyermekek alapvető joga, hogy egyenlő, elérhető segítséget kapjanak fejlődésükhöz. A közoktatási intézmények, a gyermekek ellátását biztosító szervezetek feladata, hogy a jogszabályban megfogalmazottak szellemében a gyermekek életkoruknak és egyéni szükségleteiknek megfelelő ellátást igénybe tudják venni. A többször módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. fejezete meghatározza a tanulói jogokat és kötelességek et. A közoktatási törvény 10. (2) bekezdése a gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani meghatározásával az egyenlő bánásmód elvére világít rá. A (3) bekezdésben megfogalmazza a gyermek jogait a megfelelő nevelésre: képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon. A közoktatási törvény 24. paragrafusa az óvoda feladatait határozza meg. A (2) bekezdésben szerepel egyfelől az, hogy az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározo ttak szerint a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is, másrészről pedig a (3) bekezdésben kötelezi a gyermeket az óvodai nevelésben való részvételre: abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott gyermeki jogok, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi LXIV. törvényb en elfogadottak, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény, valamint az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról határozza meg azokat a jogszabályi kereteket,

13 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M 13 amelyeket figyelembe véve juttathatjuk érvényre a gyermekek mindenekfelett álló érdekét. Alapvetésként jelenik meg a szakemberek, intézmények, szülők együttműködése a fenti jogszabályokban. A gyermekek ellátását végző együttműködő intézmények, szakemberek áttekintése abból a szempontból, hogy a gyermekszegénység csökkentését mennyire szolgálhatják: Védőnő minden családhoz eljut és minden családdal ho sszabb-rövidebb ideig kapcsolatot tart. A védőnői munkát szabályozza az 5/1995. (II. 8.) NM rendelet, a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet, az iskola-egészségügyi szolgálat tevékenységét a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet. A területi védőnő feladata a várandós anyák, a 0 3 éves és a 3 6 éves korú, közösségbe járó gyermekek szükség szerinti egészségügyi gondozása, illetve a rendeletben előírtak szerint a gyermek fejlődésének otthoni (családban történő) ellenőrzése. Tevékenységében megjelenik a segítés és az ellenőrzés szerepe. Az iskola-egészségügyi szolgálat részeként a védőnő az oktatási intézményben végzi a tevékenységét, ahol döntően a gyermekekkel kerül kapcsolatba. A gyermekvédelem területét az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szabályozza. A törvény a gyermekjóléti szolgáltatás feladatává teszi többek között a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetését (39. (3) a), valamint a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladata ellátásának segítését (40. (2) e) írja le. Gyermekjóléti szolgálat létrehozását és működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 39. paragrafusa szabályozza. Feladata a gyermek testi és lelki egészségének, családban való nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a veszélyeztetettség megszüntetése az egész gyermekpopulációra kiterjedően, különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekekre. A családsegítő szolgálatok létrehozását, működtetését az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szabályozza. A szak- és szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények, szakemberek feladatait és működését, az integrált oktatásban résztvevő, hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek megsegítését a befogadó intézményekben a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény, valamint a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet szabályozza. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet, amelynek figyelembe vételével kell tervezni a nevelési környezet kialakítását, a tárgyi és személyi feltételek meglétét, biztosítani a nevelési célok megvalósítását. Az óvodák a helyi óvodai nevelési programjukat a 137/1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet melléklete, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának megfelelően készítik el és alkalmazzák azt a mindennapi gyakorlatukban. Az alapprogram bevezető szakaszának 1. pontjában leszögezi: a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, zeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy zetközileg elismert gyakorlatára építve, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, valamint a gyermeket megillető jogok biztosítása érdekében a Magyar Köztársaság által aláírt zetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. Megfogalmazza, hogy az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia az egyenlő hozzáférés biztosításával. 2 2 A 137/1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet melléklete: Az Óvodai nevelés országos alapprogramja. I. Bevezető fejezet első bekezdésében találhatóak az idézett szövegrészek. (Látogatva: )

14 14 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E 10.3 A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító feladatellátási helyek helyzetképe, helyzetelemzése, értékelése A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító feladatellátási helyek helyzetképének feltárására, helyzetelemzésére, értékelésére kutatási program készült. A kutatás során feltérképezésre került a fejlesztésekben részt vett intézmények óvodapedagógusainak, segítő szakembereinek, a civil szervezeteknek, egyházaknak, szülőknek a véleménye az inkluzív pedagógia megvalósíthatóságáról, a jelenlegi helyzetről Helyzetelemzés A programban részt vevő óvodák gyermeklétszáma A programban résztvevő óvodák gyermeklétszámai fő fő fő fő fő fő Összes gyerek száma HH gyerekek száma A programban részt vevő óvodák gyermeklétszáma 2450 fő, amelyből a hátrányos helyzetű gyermekek száma 1560 fő, amely meghaladja a 63%-ot. A Biztos Kezdet Óvodai Programban részt vevő óvodák Magyarország különböző településein találhatóak, a Biztos Kezdet Gyerekházak vonzáskörzetében. Túlnyomó többségükre jellemző, hogy az intézményben magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma. Kiemelkedően magasnak mondható a hátrányos helyzetű gyermekek száma az összes gyermek számához viszonyítva a gilvánfai, a katymári, a törökszentmiklósi, a zsadányi, a pusztadobosi, a nyírvarsányi óvodákban. Alacsony számban vannak jelen az abai, a mórahalmi, az ópályi óvodákban. Biztos Kezdet Óvodai Programban résztvevő óvodák gyermeklétszámai Összes gyerek száma HH gyerekek száma 300 fő 250 fő 200 fő 150 fő 100 fő 50 fő 0 fő Aba Bogádmindszent Budapest Dencsháza Dombrád Dorogháza Gilvánfa Hernádnémeti Katymár Mórahalom Nyírmada Nyírvasvári Ópályi Pécs-Frankel Pécs-Keleti Pécs-Óvoda Porcsalma Pusztadobos Sátoraljaújhely Szakoly Törökszentmiklós -Napraforgó Törökszentmiklós -Aranykapu Zsadány

15 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M 15 A Biztos Kezdet Óvodai Programban részt vevő óvodákba járó gyermekek egy része Biztos Kezdet Gyerekházból jött. A 0 3 éves gyermekek számára biztosított napközbeni ellátás, bölcsőde, fejlesztő központ a hátrányos helyzetűek számára többségében érhető el, ugyanakkor iskolázottsági, jövedelmi és foglalkoztatottsági helyzetük miatt nekik lenne a legnagyobb szükségük a fokozott segítségre. Az óvodapedagógusok és a fejlesztésben részt vevő szakemberek véleményét megkérdezve öt területen vizsgáltuk a Biztos Kezdet Gyerekházból jött gyermekek jellemzőit: a gyermekek kommunikációs képességei; a szülők aktivitása az óvodai programokban való részvétel során; egészségesebb életkörülmények között élnek-e a gyermekek; a gyermekek rendszeresen járnak-e az óvodába; közelít-e egymáshoz a szülői ház és az óvoda gyermeknevelési szemlélete. Érdekes megfigyelni, hogy az óvodapedagógus és a megkérdezett szakember vélekedése milyen mértékű eltérést mutat. A legnagyobb eltérés a szülők aktivitásának megítélése tekintetében jelentkezik: a szakemberek szerint 72%, míg az óvodapedagógusok szerint 37%. A gyermekek rendszeresen járnak óvodába a szakemberek (65%) és az óvodapedagógusok (70%) szerint. Sarkalatos kérdés, hogy közelítsen egymáshoz a szülői ház és az óvoda gyermeknevelési szemlélete (szakemberek 71%-a és óvodapedagógusok 56%-a). A gyermekek kommunikációs készségei jók kijelentéssel a szakemberek 48%-a és az óvodapedagógusok 44%-a ért egyet. Az egészséges életkörülmények tekintetében a helyzet meglehetősen rossznak mondható, mindössze a szakemberek 33%-a és az óvodapedagógusok 11%-a szerint élnek egészségesebb életkörülmények között a gyermekek Szolgáltatások igénybevétele A Biztos Kezdet Óvodai Program épít a helyben megtalálható szolgáltatások, szakemberek, szervezetek együttműködésére. A hátrányok csökkentése érdekében minden lehetséges ellátást helyben szükséges nyújtani. S zolg áltatás ok ig énybevétele 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A lapfokú művés z etoktatás 21% Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás 39% 43% Fejlesztő felkészítés 89% Nevelési tanácsadás L ogopédiai ellátás 93% 100% Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 0% Gyógytestnevelés 36% G y ermekjóléti s z olgálat 93% Bölcs őde 11% Cs aládi napköz i Is kolai napköz i Házi gyermekfelügyelet Cs aládok átmeneti otthona Gyermekek átmeneti otthona "Hely ettes s z ülő" ellátás i forma 4% 4% 0% 7% 0% 4%

16 16 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E Valamennyi megkérdezett, azaz 100% jelezte a nevelési tanácsadás igénybevételét. A gyermekjóléti szolgálat és a logopédiai ellátás egyaránt 93%-ban jelent meg. A fejlesztő felkészítés 89%-ban, a gyógypedagógiai tanácsadás 43%-ban, a korai fejlesztés és gondozás 39%-ban igénybe vett szolgáltatás, ami arra világít rá, hogy jelentős számban vannak jelen sajátos nevelési igényű gyermekek az óvodákban. A gyógytestnevelés, illetve a különböző mozgásterápiák igénybevétele 36%-os. Alapfokú művészetoktatás is megjelenik 21%-ban, ami megjeleníti a különleges gondozási igényű gyermekek körében a tehetség gondozásának fontos feladatát. A szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó egyéb szolgáltatások csekély mértékben jelennek meg: a bölcsőde 11%-ban, a családok átmeneti otthona 7%-ban, a családi napközi és az iskolai napközi, a helyettes szülő ellátási forma 4%-ban igénybe vett szolgáltatás, amelyek specialitásuknál fogva minden településen vannak jelen. Megállapítható, hogy a gyermekek átmeneti otthona szolgáltatást és a házi gyermekfelügyeletet senki sem veszi igénybe A programban résztvevő óvodák tárgyi és személyi feltételei A Biztos Kezdet Óvodai Programban részt vevő óvodák a működésükhöz szükséges tárgyi és személyi feltételekkel véleményük szerint megfelelő mértékben rendelkeznek. A tárgyi feltételek tekintetében 78%-ban vélekednek úgy, hogy azok megfelelőek. Az internet elérésének lehetősége 86%-ban biztosított. A legnagyobb gond az elegendő helyiségek számával van, ami megjelenhet a fejlesztésre használt helyiségek hiányában, illetve a magas csoportlétszámokban. A szakember-ellátottság tekintetében 79% jelenik meg. A programban résztvevő óvodák ellátottsága 90% 80% 70% 78% 86% 79% 60% 50% 40% 30% 46% Tárgyi feltételek E legendő helyiség Internetelérési lehetőség S zakemberellátotts ág A Biztos Kezdet Óvodai Programban részt vevő intézményekre jellemző, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését a képzési kötelezettségnek megfelelő végzettségű óvodapedagógusokkal látják el. A gyermekesélyt biztosító integrált nevelésre való felkészültségük eltérő mértékű. Az óvoda iskola átmenet, valamint a fejlesztőpedagógia speciális képzettséggel az óvodapedagógusok 68%-a rendelkezik. Az óvodapedagógusok 46%-a a differenciálás, 32%-a a projektpedagógia és a kooperatív technikák, 25%-a a drámapedagógia módszerét sajátította el. Mozgásterápia, illetve gyógytestnevelés terén 21%, a beszédés nyelvművelés esetében 11% speciális képzettségű óvodapedagógus található a vizsgált intézményekben. Az integrációra felkészítő képzéseken részt vettek az óvodapedagógusok, de ez mondható általános, mindenkire kiterjedő mértékűnek. Az inkluzív szemlélet megteremtése érdekében fontos a felkészítéseken, a továbbképzésen való rendszeres részvétel.

17 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M Együttműködések A Biztos Kezdet Óvodai Program fontos célkitűzésének tartja a helyi közösségek bevonását, az együttműködések kiépítését a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik érdekében. Az intézmények túlnyomó többségében (77%) a civil szervezetek együttműködése eszközök biztosításának formájában jelentkezett. Gyakori az anyagi forrás biztosítása (38%), az előadó biztosítása különféle programokhoz, illetve szakmai támogatás az intézmény részére (23%). Civil szervezetek együttműködési formái 80% 70% 77% 60% 50% 40% 30% 20% 38% 23% 23% 10% 0% anyagi forrás biztosítása előadó biztosítása programokhoz eszközök biztosítása szakmai támogatás Az intézmények pályázati forrásokból bővítették a meglévő lehetőségeiket; a tárgyi feltételeket a szakemberek 82%-ban minősítették megfelelőnek. Az esélyegyenlőségi pályázatokon HEFOP, TÁMOP, IPR többségében részt vettek, mindössze 9%-uk pályázott Együttműködések, az együttműködési formák eredményessége A Biztos Kezdet Óvodai Programban részt vevő intézmények jellemzően széles körű együttműködéseket építettek ki a helyben megtalálható szak- és szakmai szolgálatokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal, a szolgáltatásokat igénybe vevő szülőkkel, valamint társintézményekkel. Valamennyi megkérdezett elsőként a védőnői hálózatot emeli ki, majd a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot, a gyermekorvost, illetve a szakmai szolgálatot említi. Az egyházak, óvodák, civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok szintén hatékony együttműködő partnerek. Együttműködési formák eredményessége a szülők részéről 90% 80% 70% 60% 50% 69% 72% 69% 67% 89% 57% 73% 77% 56% 40% 30% 20% 33% 10% 0% esetmegbeszélés értekezlet fogadóóra kerekasztal közös családlátogatás közös rendezvény műhelymunka nyílt nap nyilvánosság biztosítása szakmai előadás

18 18 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E Az együttműködés eredményességét tekintve valamennyi megkérdezett véleményét figyelembe véve nagy eltérést tapasztalhatunk a műhelymunka, a kerekasztal-beszélgetés és a fogadóóra megítélésében. Megállapítható, hogy az óvodapedagógusok, a szakemberek, a szülők, az egyházak képviselői, a civil szervezetek egyaránt az esetmegbeszélést és a közös projektet tartják a leghatékonyabb együttműködési formának. A szülőkkel kialakított együttműködési formák közül a legeredményesebbnek a közös rendezvény bizonyult (89%). Fontosnak tartották a nyilvánosság biztosítását (77%) és a nyílt napokat is (73%). Legkevésbé tartották hatékonynak a kerekasztal-beszélgetést (33%) és a szakmai előadást, valamint a műhelymunkát Iskolaérettség A gyermekek rendszeres óvodába járása, a szülői ház és az óvoda nevelési elveinek egymáshoz való közelítése alapvető célkitűzése a Biztos Kezdet Óvodai Programnak. A hátrányos helyzetű, iskolaérettséget elért gyermekek jellemzően (75%) négy éven át vették igénybe az óvodai fejlesztést, a három éven keresztül óvodai fejlesztésben részesülő gyermekek körében ez mindössze 43% volt. A hátrányos helyzetű gyermekek 7%-a részesült két évig óvodai fejlesztésben. A hátrányos helyzetű gyermekek túlnyomó többsége négy évig igényelte az óvodai fejlesztést, amely időtartam a hátránykompenzálás szempontjából a legeredményesebbnek bizonyult Helyzetértékelés Kutatási tervünk hipotézisei a kisgyermekek iskoláskorba lépésének esélyegyenlőségével összefüggő legfontosabb tendenciákra irányultak. I. Kutatásunk alapfeltételezése volt, hogy a jelenleg működő ellátórendszer képes az esélyegyenlőséget biztosítani. Igen jelentős különbségek vannak az egyes településeken az integráció keretében megvalósuló szolgáltatások minőségében, amelyet a szolgáltatások helyzetének vizsgálata alátámaszt. II. Feltételeztük, hogy az együttműködés hiánya akadályozza az eredményességet. Előfeltevésünk szerint ezek az együttműködések gyakran formálisak. Az együttműködés eredményességének értékelése ezt az előfeltevést alátámasztja.

19 A BIZ T O S KEZ D E T ÓV O D A I PROGR A M 19 III. Vélelmeztük, hogy eléggé ismertek a jó gyakorlatok és a modellkísérleti programok. Mindemellett egyértelmű az integráció, inklúzió elméleti alapvetése és fogalmának használata. A kutatásunk alapján megállapítható, hogy a modellkísérleti programok csak részben ismertek. IV. Úgy gondoltuk, hogy a hátrányos helyzetű térségek kistelepülésein fenntartási problémák, szakemberhiány miatt érhető el a szükséges ellátások mindegyike. Egyértelművé vált, hogy hiányosak a szakmai kompetenciák a hátrányok kiküszöbölésének komplex kezelését illetően. V. Feltételeztük, hogy az időben megkezdett óvodába járás hátránykompenzációs hatású. Vélelmeztük, hogy minél korábban kezd a kisgyermek óvodába járni, annál jobbak az iskolába lépési kondíciói. A kutatás alátámasztja ezen állításunkat, az időben megkezdett óvodába járás hátránykompenzáló hatása szignifikánsan megjelenik. VI. Feltételeztük, hogy a rendszeres óvodába járás hátránykompenzációs hatású, és hogy ennek hiányában a várt hátránykompenzációs eredmények elmaradnak. A kutatás alátámasztja a rendszeres óvodába járás elmaradása esetén a hátránykompenzáló hatás eredményének csökkenését. VII. Előzetes tapasztalataink alapján úgy véltük, hogy a minél korábban megkezdett óvodai fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy a kisgyermekek eséllyel kezdhessék meg az iskolai éveket. Valójában már az iskolaérettség elérésére is hatással van az időben megkezdett fejlesztés. Kutatásunk alapján megállapítható, hogy a kisgyermekek esélye megnő a minél korábban kezdett fejlesztéssel, amelynek segítségével a hátrányos helyzetű kisgyermekek iskolaéretté válnak Minőségirányítási szempontjainak kialakítása Az elvégzett kutatás tapasztalatai alapján a minőségirányítás szempontjainak kialakítása szükséges a Biztos Kezdet Óvodai Programban részt vevő intézmények fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében. A minőségirányítási szempontoknak a külső és a belső minőségbiztosításra, a folyamatok szabályozására egyaránt kell irányulnia Külső minőségbiztosítás A Biztos Kezdet Óvodai Programnak való megfelelés a külső minőségbiztosítás legfontosabb célkitűzése, amely a belső minőségirányítási rendszerre támaszkodik. Fontos eleme a célcsoport, továbbá minden érintett szakember, szervezet, egyház azonosítása és a programba való bevonása. A cselekvési terv a feladatok és az intézményi dokumentumok alapján kerül kidolgozásra, a bevont partnerek a tervezett tevékenységeket dokumentálják és értékelik. A fenntartónak (önkormányzat, alapítvány, egyház stb.) stratégiai szerepe van, ki kell nyilvánítania elkötelezettségét a program megvalósítása iránt. A Biztos Kezdet Óvodai Program helyi stratégiájában szükséges megfogalmazni a hosszú, a középés a rövid távú céloknak megfeleltethető feladatokat: a családok erősítése, támogatása; az egészségkultúra fejlesztése; a gyermekek fejlődésének elősegítése, vizsgálata; a szociális, kommunikációs, érzelmi fejlődés támogatása; az óvoda iskola átmenet segítése; horizontális tanulás; főiskolai hallgatók képzése; kommunikációs terv.

20 20 H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű 3 7 É V E S K O R Ú G Y E R E K E K I N T E G R Á L T Ó V O D A I N E V E L É S E A külső minőségbiztosítás fontos eleme a jelentések közzététele, az eredmények bemutatása, a nyilvánosság biztosítása. A konkrét eredmények bemutatása intézményi és munkacsoporti szinten javasolt, a munkatervben vállalt feladat tükrében bemutatva a megvalósított tevékenységet, amely megalapozza a következő lépéseket, teendőket. A folyamatszabályozás érdekében javasolt valamennyi munkacsoportnak Intézkedési tervet készíteni a programcélok nyomon követhetősége érdekében. A következő lépés az Intézkedési tervek megvalósítása, majd annak értékelése. Ezt követően történhet meg a szükséges korrekció. A célokat, a feladatokat, a módszereket, az indikátorokat, a megvalósítás időtartamát, határidejét, felelősét, résztvevőit, az érintettek körét, a folyamat értékelési szempontjait minden munkacsoport a saját erőforrásainak figyelembe vételével tudja megtervezni, szem előtt tartva a PDCA ciklus megvalósításának nyomon követhetőségét, illetve a szükséges korrekciók kivitelezhetőségét Belső minőségfejlesztési, minőségirányítási folyamatok szabályozása A Biztos Kezdet Óvodai Programban részt vevő intézmény a minőségirányítási programjában meghatározza a célkitűzéseit, felvázolja a jövőképét, meghatározza a küldetésnyilatkozatát, amely összhangban áll a Biztos Kezdet Óvodai Programmal. Intézményi önértékelés keretében reális helyzetelemzést készít, amelyben a problémahelyzeteket tárja fel; az Intézkedési tervben a lehetőségek és a veszélyek figyelembe vételével a megoldásra fókuszál. Az óvoda képes segítséget nyújtani a környezetében működő intézmények, szervezetek szélesebb körű partnerhálózatának kialakításához, az együttműködések kiépítéséhez, a szervezetek vállalt feladatainak teljesítéséhez. A Biztos Kezdet Óvodai Program belső folyamatainak szabályozása során figyelembe kell venni: a törvényi megfelelőség biztosítását; a céloknak való megfeleltetést; a személyiségi jogok és a kompetenciahatárok tiszteletben tartását; az inklúzió fejlesztését; a partnerközpontúság kialakítását; az együttműködő partnerek teljes körű bevonódását. A helyileg legitim minőségfogalmat minden intézmény saját környezetének, adottságának, küldetésének megfelelően, a partnereivel, a támogató erőforrások lehető legteljesebb együttműködésével tudja kialakítani, a gyermeki sokféleséget figyelembe véve. Az inklúzió fejlesztése csökkenti a kirekesztés veszélyét, az akadályokat valamennyi gyermek számára minimalizálja a különbségek felismerésével és tiszteletben tartásával. Az akadályok csökkentése érdekében a helyi erőforrások, a helyi közösségek támogatása szükséges. Ez lehet a gyermekekben, a szülőkben, az óvoda programjában végbement változás, az intézményekben, szakemberekben és az együttműködő partnerekben felhalmozódott tudás és tapasztalat. A szülőkkel való együttműködés során az óvodapedagógusoknak és szakembereknek elérhetővé kell tenniük magukat a szülők számára, és az egész családot be kell vonniuk az intézmény életébe a közös célok elérése érdekében. A minőségirányítási rendszer kiépítésének területei: a szervezeti kultúra fejlesztése, a befogadás/elfogadás mint érték hangsúlyozása; a folyamatos fejlesztéssel és a tudás átadásával dolgozó teamek munkájával a módszertani kultúra fejlesztése, az esélynövelés biztosítása, a pedagógiai többlettámogatások megszervezése, a gyengeségek leküzdése; folyamatszabályozás, önértékelés PDCA logika érvényesítésével. A Biztos Kezdet Óvodai Program megvalósításához, a munka tudatos szervezéséhez nélkülözhetetlen a résztvevők folyamatszabályozási képességének kialakítása. Az intézmények munkamegosztása, a lehe-

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 9. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 9. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 9. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 2. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 2. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 2. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk.

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk. A esélyegyenlőségi ségi terve 2014-2015. 2015. 1 A esélyegyenlőségi terve a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának, fejlesztésének

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN Tárgyi erőforrás 4 csoportos 100 férőhelyes Tornateremmel, differenciált

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 8. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 8. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 8. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Az eredményes óvoda-iskola átmenet és a hátránycsökkentés kutatási háttere

Az eredményes óvoda-iskola átmenet és a hátránycsökkentés kutatási háttere Az eredményes óvoda-iskola átmenet és a hátránycsökkentés kutatási háttere Tartalomjegyzék 1. Kutatások aktuális témaválasztása, felépítése, másodelemzési szempontsorok 2. Jó gyakorlatok rögzítési, elemzési

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal . A tevékenység megnevezése Ovi-suli program A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C pontjával) 2. A tevékenység időtartama (hónap) 20 hónap 3. A tevékenység kezdetének

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 3. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 3. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 3. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Javasolt iskolai szociális munkás alkalmazása a pályázatot megvalósító célterület azon településein, ahol a HHH-s gyerekek aránya eléri a 25%-ot,

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovakataltisk.

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovakataltisk. A esélyegyenlőségi terve 2013-2014. A esélyegyenlőségi terve a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának, fejlesztésének sikerességének

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Óvodafejlesztés című pályázat támogatása Előterjesztő:

Részletesebben

SEGÍTŐTÁRS (integráció, inklúzió, differenciálás) JÓ GYAKORLAT Ajánlások a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztéséhez

SEGÍTŐTÁRS (integráció, inklúzió, differenciálás) JÓ GYAKORLAT Ajánlások a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztéséhez OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA, LEHEL U. 23. OM azonosító: 028097 Tel: 68/412-916 e-mail:lehelovi@ovodak.oroshaza.hu web: http://onkormovi.fw.hu SEGÍTŐTÁRS (integráció,

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzat

Újhartyán Község Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi program Újhartyán Község Önkormányzat Tartalomjegyzék I. A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a a településen?... 3 II. A helyzetelemzésből következő

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az Intézkedési terv célja... 4 3. Kötelezettség és felelősség... 4 4. Akcióterv... 5 5. Megvalósítás... 7 6. Monitoring és nyilvánosság...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B)

A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B) A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B) Szitó Imre fejlesztéskoordinátor, főmunkatárs EDUCATIO nkft A szakmai protokoll definíciója olyan eljárásokról

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.június 24-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.június 24-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.június 24-ei ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzati óvodák nevelési programjának, valamint a Montágh Imre Általános Iskola,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM 1

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM 1 Bevezető ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM 1 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. - a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Esélyegyenlőség előmozdítása, a nevelési szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása a Kikelet Óvodában

Esélyegyenlőség előmozdítása, a nevelési szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása a Kikelet Óvodában Palik Szilvia: Esélyegyenlőség előmozdítása, a nevelési szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása a Kikelet Óvodában A Kikelet Óvoda pedagógiai, de társadalmi szerepét tekintve is megújul.

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT 1 IGÉNYLŐ GYERMEKEK ELLÁTÁSA A hazai köznevelés rendszerében a különleges bánásmódot igénylő

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 6. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 6. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 6. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER MUNKACSOPORTJAINAK MŰKÖDTETÉSE a célkitűzések és elvárt eredmények tükrében

AZ INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER MUNKACSOPORTJAINAK MŰKÖDTETÉSE a célkitűzések és elvárt eredmények tükrében AZ INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER MUNKACSOPORTJAINAK MŰKÖDTETÉSE a célkitűzések és elvárt eredmények tükrében Nevelőtestület együttműködése Valamennyi pedagógusnak feladata a halmozottan hátrányos helyzetű

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 5. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 5. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 5. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása IPR munkaterv Helyzetelemzés Intézményünkben 2004 óta folyik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program. A tavalyi tanévben is rendszeresen megtörténtek, dokumentálásra

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS E példány sorszáma :... MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS REFERENCIAINTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS MF Készítette: Jóváhagyó: Csótár András igazgató Török Iván Dátum: 2012. 09. 01. Oldalszám: 1 1.0

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben