Ikt.szám: K/11849/2011. Települési Önkormányzat Képviselı Testülete Berhida. Tisztelt Képviselı Testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ikt.szám: K/11849/2011. Települési Önkormányzat Képviselı Testülete Berhida. Tisztelt Képviselı Testület!"

Átírás

1 VERTIKÁL ÉPÍTİIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ , , Fax: 22/ Fejér Megyei Cégbíróság, Cg.: Települési Önkormányzat Képviselı Testülete Berhida Ikt.szám: K/11849/2011 Tisztelt Képviselı Testület! A Vertikál Zrt. az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerzıdés alapján jóváhagyásra beterjeszti a re vonatkozó lakossági szilárd hulladékgyőjtési, szállítási és kezelési közszolgáltatási díjakat. A lakossági szilárd hulladékok győjtése és kezelése kötelezıen igénybeveendı közszolgáltatás. A díj összeállítása a jelenleg hatályos évi XLIII. sz. Hulladékgazdálkodási törvény, illetve a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet alapján, a hazai és az európai uniós jogszabályokban meghatározott követelmények teljesítése és a szakszerő, hatékony és gazdaságos mőködés figyelembevételével történt. A hulladékokról szóló törvény várhatóan január 1-tıl hatályba lépı változásai a mai napig nem ismeretesek. Így az elkészített díjkalkuláció a törvényváltozás végleges, hatályba lépı módosítása függvényében változó tételt is tartalmaz. A közszolgáltatási díj megállapítására Társaságunk részletes költségelemzést készített. A év 1-6. hó idıszakában ténylegesen felmerült költségek alapján kerültek meghatározásra a re vonatkozóan a kezeléshez szükséges, a jogszabályi és egyéb követelmények teljesítéséhez szükséges további fejlesztések költségei, majd ezek alapján a közszolgáltatási díj. A fent megnevezett jogszabályokban meghatározottak értelmében a közszolgáltatási díj az alábbi költségtételeket tartalmazza: Ömlesztett hulladék begyőjtési, szállítási költség; Szelektív hulladék begyőjtési, szállítási és kezelési költsége; Hulladék ártalmatlanítási/kezelési/hasznosítási költség; A hulladékkezelı létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége; Céltartalék-képzés utógondozásra, monitoringra és rekultivációra; A közszolgáltató a költségek számításakor a vonatkozó jogszabályok értelmében köteles a következı díjfizetési idıszakra vonatkozó javaslatát úgy összeállítani, hogy a díj a tartós mőködéshez szükséges nyereség fedezetének, illetve az indokolt költségek és megtérülésének biztosítására alkalmas legyen. A tartós mőködéshez szükséges nyereség biztosítja az indokolt fejlesztések forrását, illetve megtérülését. A hulladékkezelési közszolgáltatás évi várható fıbb adatai a közszolgáltatási területre vonatkozóan: Ellátott ingatlanszám: Ürített edényzetek száma: Éves szinten ürített edényzet összesített térfogata: Begyőjtött szelektív hulladék éves mennyisége: Kezelt csomagolóanyag tartalmú szelektív hulladék éves mennyisége: A hulladéklerakóban ártalmatlanítással/hasznosítással kezelt hulladék db db liter/év 498 t/év 926 t/év t/év 1

2 mennyisége: A hulladékgazdálkodás alapvetı célja a keletkezı hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása, a 2008/98/EK hulladék keretirányelv elıírásai alapján a települési szilárd hulladék esetében az újrafeldolgozás arányát (papír, mőanyag, fém, üveg és szerves frakciók esetében) 40% fölé kell emelni, a lerakással történı ártalmatlanítás arányát pedig 60% alá kell csökkenteni. Ezen cél teljesítése érdekében Társaságunk az elmúlt években fokozatosan kiépített egy hulladékhasznosító és válogató központot, ahol jelentıs mennyiségő hasznosítható (csomagolóanyag tartalmú, valamint szerves) hulladék elıkezelése és hasznosítása valósul meg. Ezen központ kialakításával a Társaság teljes szolgáltatási területén keletkezı hasznosítható hulladékok elıírásoknak megfelelı kezelése biztosított, a regionalitás és a költséghatékonyság alapelvének szem elıtt tartásával. Az ellátott ingatlanszám az elızı évhez képest minimálisan változott (1%-kal csökkent), köszönhetıen annak, hogy Önkormányzatokkal évente több alkalommal egyeztetésre kerül a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges adatok (közszolgáltatást igénybe vevı neve, lakcíme) nyilvántartása. A évre tervezett kalkulációhoz képest az alábbi költségnövekedések jelentkeztek: az üzemanyagok árának növekedése egy év alatt 20%-kal; a közszolgáltatói kintlévıségek egyre drasztikusabb növekedése miatti költségnövekedés (kintlévıség finanszírozása, értékvesztés növekedése). A jelen kalkuláció készítésénél az alábbi befolyásoló tényezık kerültek figyelembe vételre: A évben módosított termékdíj törvény január 1-i hatállyal megszőntette a hulladékhasznosítást koordináló szervezeteket és létrehozta az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget (OHÜ). Mivel az OHÜ még nem kötött szerzıdést a közszolgáltatókkal, így egyelıre nem tudható, hogy a begyőjtött lakossági szelektív hulladékok támogatása milyen mértékben és konstrukcióban fog történni. A hulladékgazdálkodás hazai törvényi szabályozását legkésıbb ig összhangba kellett volna hozni az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK hulladék keretirányelvvel. Az elmúlt hónapokban a hulladékgazdálkodási törvényre vonatkozóan több módosítás-tervezet jelent meg, várhatóan i hatályba lépéssel fog a törvény módosítása megjelenni, mellyel egyrészt megteremthetı az irányelvvel való jogharmonizáció, illetve várható a hazai hulladékgazdálkodás egyes rendszerelemeinek gyökeres átalakítása. 1-2 éven belül várható a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés kötelezı bevezetése. A lakossági kintlévıségek megfelelı kezelésére továbbra sem lesz törvényi garancia, amíg az önkormányzatok állami forrásból nem kapnak erre támogatást, a kintlévıségek mértéke viszont évrıl-évre egyre jelentısebb mértékben nı január 1-jétıl bevezetik az igénybevételi járulékot, amit minden, a hulladéklerakóban elhelyezett hulladék mennyisége után (tonna) meg kell fizetni. Ennek közvetlen teherviselıje a lakosság, hiszen a háztartásokban képzıdı hulladék az, ami elsısorban és nagy mennyiségben lerakásra kerül. Az igénybevételi járulék lényegét tekintve a hulladéklerakást terhelı adó. Mőködési elve, hogy a lerakás költségét növelve megdrágítja ezt a hulladékkezelési módot, növelve az alternatív megoldások (megelızés, hasznosítás) arányát. Mivel ennek mértéke még nem rögzített hatályos jogszabályban, az igénybevételi járulékot a re vonatkozó díjjavaslatunkban az alábbi módon tudjuk szerepeltetni: 2

3 Díjjavaslat kiegészítése: IJ: igénybevételi járulék (Ft/tonna) Q k : közszolgáltatás során begyőjtött, lerakásra kerülı mennyiség (tonna/év) = tonna V k : közszolgáltatás során begyőjtött hulladék térfogata (liter/év) = liter ÁK IJ : igénybevételi járulék fajlagos költsége (Ft/liter) ÁK IJ = IJ Q k V k D IJi : edényzetre vetített igénybevételi járulék közszolgáltatási díja (Ft/ürítés) V i : edényzet típus őrmértéke (liter) D IJi = ÁK IJ V i B IJi : edényzetre vetített igénybevételi járulék éves közszolgáltatási díja (Ft/év) A fenti díjképlet alapján például 1000 Ft/tonna igénybevételi járulék bevezetése esetén: ÁK IJ = IJ Q k = V k = 0,1037 Ft/liter 120 literes edényzet esetén: D IJ 120 = ÁK IJ V i = 0, = 12,44 Ft/ürítés 240 literes edényzet esetén: D IJ 240 = 24,89 Ft/ürítés 1100 literes edényzet esetén: D IJ 1100 = 114,07 Ft/ürítés A jelenleg hatályban lévı jogszabályok figyelembe vételével ben várhatóan felmerülı nettó alapján számított nettó ürítési díjhoz az igénybevételi járulék bevezetése miatti (fenti képlet szerint számított) díjtöbblet kerül hozzáadásra. Társaságunk alapvetı célja mind a környezetünk, mind a lakosság terheinek csökkentése, így célunk, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön lerakásra. Ennek érdekében még tovább kívánjuk növelni a begyőjtött hulladékok feldolgozási arányát, ami azonban jelentıs többlet-beruházásokat igényel. A év 1-6. hó idıszakában ténylegesen felmerült, az ömlesztett hulladékgyőjtési, szállítási és kezelési közvetlen költségek, valamint a szelektív hulladék (csomagolóanyag tartalmú hulladék, zöldhulladék és egyéb elkülönített hulladékáram) győjtési, szállítási és kezelési közvetlen költségek az 1. számú táblázatban szerepelnek, az egyes tevékenységeken belül költségnemekre lebontva. Ezen költségek alapján kerültek meghatározásra a egészére várható, melyek szintén az 1. táblázatban kerülnek részletezésre. A lakossági szilárd hulladékgyőjtési, szállítási és elhelyezési közszolgáltatás ellátása során felmerülı közvetett költségeket a i tényadatokat, valamint a ben várhatóan felmerülı költségeket a 2. számú táblázat tartalmazza. A KSH hivatalos tájékoztatása alapján 2011 szeptemberében a hulladékszállítás fogyasztói árindexe 106,3% volt a korábbi év azonos idıszakához viszonyítva, azonban Társaságunk a re várható költségek kalkulációjánál átlagosan 4,74% inflációval számolt. 3

4 1. számú táblázat: Lakossági szilárd hulladékgyőjtési, szállítási és kezelési közvetlen Közvetlen (eft) Anyag jellegő Személyi jellegő tényadatok és várható adatok Ömlesztett hulladék közvetlen Ömlesztett hulladék begyőjtési, szállítási közvetlen I. Ömlesztett hulladék kezelés közvetlen ráfordításai Csomagolóanyag tartalmú hulladék Begyőjtési, szállítási közvetlen év Szelektív hulladék közvetlen Kezelés és elıkezelt, hasznosítandó hulladék kiszállítás közvetlen ráfordításai Begyőjtési, szállítási közvetlen Zöldhulladék év Kezelés közvetlen ráfordításai év Egyéb elkülönített hulladékáram Begyőjtési, szállítási, kezelési közvetlen ÖSSZESEN Anyagköltségek Igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közvetített szolgáltatás Bérköltségek Személyi jellegő kifizetések Bérjárulékok Saját tulajdonú Értékcsökkenés eszközök, létesítmények értékcsökkenése ÖSSZESEN számú táblázat: Lakossági szilárd hulladékgyőjtési, szállítási és kezelési közvetett tényadatok és várható adatok Közvetett (eft) Általános költségek (FNOK) Egyéb Környezetvédelmi kötelezettségre képzett céltartalék Pénzügyi mőveletek eredménye Elvárt eredmény (Adózás elıtti eredmény) ÖSSZESEN

5 A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás ellátása során felmerülı közvetlen és közvetett alapján úgy kell meghatározni, hogy a közszolgáltatás teljesítése folyamatában a szelektíven begyőjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljára történı átadásból származó bevételt díjcsökkentı tényezıként kell figyelembe venni. Fentiek alapján a lakossági szilárd hulladékgyőjtési, szállítási és kezelési közszolgáltatás összes ráfordítását és bevételét, valamint az ez alapján adódó összes nettó ráfordítást az alábbi (3. számú) táblázat tartalmazza: 3. számú táblázat: Lakossági szilárd hulladékgyőjtési, szállítási és kezelési közszolgáltatás összes ráfordítása és bevétele TÉTEL (Ft) (Ft) I. KÖZVETLEN RÁFORDÍTÁSOK II. KÖZVETETT RÁFORDÍTÁSOK III. HASZNOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI (SZELEKTÍV) ÖSSZES NETTÓ RÁFORDÍTÁS (I. + II. III.) Társaságunk a hazai gyakorlatnak megfelelıen a közszolgáltatási díj egységárát, illetve a díj alapjául szolgáló fajlagos díjtételeket Ft/liter egységre vetítetten határozta meg. Az Európai Unió követelményrendszere a fokozatosság elvének figyelembevételével az egyes települések egységes teherviselése érdekében azonos díjpolitikai elvek alapján azonos díjkalkuláció alkalmazását teszi szükségessé, az egységes kezelhetıség és az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében. Ennek megfelelıen az egységes hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetési tevékenységeihez az ömlesztetten begyőjtött települési szilárd hulladék begyőjtése és szállítása; az ömlesztetten begyőjtött települési szilárd hulladék elıkezelése, hasznosítása és ártalmatlanítása, valamint a szelektív hulladékok begyőjtése és elıkezelése kapcsolódóan egységes fajlagos üzemi költségeket kell alkalmazni. Az egy edényzet egy ürítési alkalomra vetített közszolgáltatási díja az ömlesztett és szelektív hulladékok győjtésének, szállításának és megfelelı kezelésének bevételekkel csökkentett ráfordításai, valamint a lakossági hulladékgyőjtés, szállítás és kezelés alapadatai alapján számított i várható fajlagos költségek alapján kerültek meghatározásra: Egységnyi ömlesztett hulladék szállítási, kezelési közvetlen nettó ráfordítás (Ft/l) Egységnyi ömlesztett hulladék szállítási, kezelési közvetett nettó ráfordítás (Ft/l) Egységnyi szelektív hulladék szállítási, kezelési közvetlen nettó ráfordítás (Ft/l) Egységnyi szelektív hulladék szállítási, kezelési közvetett nettó ráfordítás (Ft/l) 1,267 0,835 0,269 0,026 ÖSSZESEN (Ft/l) 2,397 A közszolgáltatási díj edényzetre vetítésekor a közvetlen költségek az edényzet méretének változásával egyenesen arányosak, a közvetett költség viszont az edényzet méretének változásával nem változik, mivel ezen költségek függetlenek a közszolgáltatás során begyőjtött hulladék mennyiségétıl. 5

6 Az egyes településekre vonatkozó közszolgáltatási díjjavaslat megadásakor a évi XLIII. számú Hulladékgazdálkodási törvényben rögzített hulladékgazdálkodási alapelveket a szennyezı fizet elv alapján a hulladék termelıje, birtokosa köteles a hulladékkezelés költségeit megfizetni szem elıtt tartva az egységes fajlagos költségekbıl kiindulva a településre vonatkozó egyéni adottságok növelı illetve csökkentı hatást jelentettek. Ezen adottságok a településen történı díjfizetés módja (a lakosság helyett a települési Önkormányzat által történı egyösszegő díjfizetés jelentıs költségcsökkenést jelent), illetve a lakossági hulladékgyőjtést és szállítást befolyásoló települési adottságok. A korábbi évek díjszámításakor a települések hulladékgyőjtési és szállítási adottságai a díjakban korrekciós tényezıként jelentkeztek, melynek hatására a településnek a hulladékkezelı létesítménytıl való távolsága jelentısen növelte, illetve csökkentette az egy edényzet ürítésére számított közszolgáltatási díjat. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK hulladék keretirányelve a lakossági hulladékkezelési díjak tekintetében a települések felelıs díjpolitikájának mielıbbi megvalósítását írja elı. A Polgárdiban, Sárbogárdon és Adonyban kiépített regionális hulladékkezelı központok mőködtetésének és a közszolgáltatás közös rendszerben történı megszervezésének jogi, pénzügyi és mőszaki szempontból történı megfelelı biztosítása az egységes díjpolitika felé történı elmozdulást követeli meg, egyúttal felkészülve a Közép-Duna Vidéke térségben megvalósuló regionális hulladékgazdálkodási rendszerre. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által án kiírásra került a A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közigazgatási területén az egységes hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátása közszolgáltatási szerzıdés keretében, és a Társulás által KEOP pályázat keretében megvalósítandó létesítmények vagyonkezelése vagyonkezelési szerzıdés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás, melyre a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Együttmőködés elnevezéső Konzorcium a Vertikál Zrt. tagságával nyújtott be ajánlatot. Jelenleg a közbeszerzési eljárás tárgyalásos szakasza folyik, elején várható a döntés megszületése. Fentiek figyelembevételével javaslatunk a i szolgáltatási díjakra Berhida településen a következı: Alapadatok: Ingatlanszám (db): 1853 Ürítési gyakoriság (alkalom/év): 52 Győjtı km: 1872 Szállító km: 6843 Begyőjtött lakossági hulladék (liter): Várható i nettó lakossági költségek (Ft) Ömlesztett hulladék begyőjtési, szállítási közvetlen Ömlesztett hulladék kezelés közvetlen ráfordításai Csomagolóanyag tartalmú hulladék közvetlen Begyőjtési, szállítási közvetlen Kezelés és elıkezelt, hasznosítandó hulladék (termék) kiszállítás közvetlen ráfordításai Zöldhulladék közvetlen Begyőjtési, szállítási közvetlen Kezelés közvetlen ráfordításai Egyéb elkülönített hulladékáram begyőjtési, szállítási, kezelési közvetlen Összes közvetlen ráfordítás

7 Közvetett ráfordítás Bevétel Összes ráfordítás (Közvetlen ráfordítás + Közvetett ráfordítás Bevétel) Csökkentı tétel (Ft): Növelı tétel (Ft): Mindösszesen költség (Összes ráfordítás +Csökkentı + Növelı tétel): Ft Ürítési költség (Ft/liter) évi nettó ürítési díj (120 literes edény) 268 Jelenlegi költségek alapján számított i díj (Ft/120 literes edény ürítése) 289 Jelenlegi költségek alapján az érvényben lévı díjhoz viszonyítottan szükséges emelés 7.8% Azonban a hulladékgazdálkodási törvény jelenleg ismert módosítás-tervezete alapján január 1-jétıl bevezetendı igénybevételi járulék mértéke még nem rögzített hatályos jogszabályban, így a re vonatkozó díjjavaslatunkat a 3. oldalon található díjjavaslatkiegészítés alapján az alábbi módon tudjuk megtenni: A Társaságunk által elfogadásra javasolt i közszolgáltatási díjak összege: Edényzet Nettó ürítési díj (Ft/db) Bruttó * éves ürítési díj (Ft/ingatlan) liter D IJ B IJ liter D IJ B IJ liter D IJ 1100 *27%-os áfával számolva Fent meghatározott díjak tartalmazzák az évenkénti kétszeri lomtalanítás, valamint a lakossági szelektív hulladékgyőjtés hulladékudvarok, győjtı szigetek költségeit is. Az esetlegesen keletkezı többlethulladék elszállítására Társaságunk emblémával ellátott zsákot forgalmaz, melynek ára bruttó 305 Ft (27%-os áfával terhelve). Az ár magában foglalja a hulladék győjtési, szállítási és kezelési költségét is. A zsákok beszerezhetık a Társaságunk által mőködtetett ügyfélszolgálatokon. Edényzet bérletek: 1,1 m 3 - es konténer: Ft + ÁFA/hó 4 m 3 -es konténer: Ft + ÁFA/hó 7

8 re javasolt többletszolgáltatás Házhoz menı és/vagy győjtıpontos szelektív győjtés A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. Kormányrendelet lehetıséget biztosít az Önkormányzatoknak kéttényezıs szolgáltatási díj alkalmazására, ami a közszolgáltatási díjat alapdíj és ürítési díj összegére bontja. Az alapdíj a kezelt hulladék mennyiségétıl függetlenül felmerülı üzemeltetési költségek (minden igénybevevı esetében egységesen fizetendı), az ürítési díj - az elvégzett közszolgáltatással arányosan - a kezelt hulladék mennyiségétıl függı költségek fedezetére szolgál. A Hulladékgazdálkodási törvény 25. (1) bekezdése értelmében a közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan kell meghatározni. Az arányos díjmegállapítás követelménye nem egyenlıséget jelent, hiszen ez gyakorlatilag megvalósíthatatlan, a hulladék ingatlanonként történı lemérése csak nagyon magas költségráfordítással biztosítható. Az önkormányzatok különbözı rendeleti szabályok bevezetésével (eltérı őrtartalmú edények és a szolgáltatás szünetelésének biztosítása, egy tárolóedény több fogyasztó általi igénybevételének lehetısége, zsákok biztosítása többlethulladék keletkezése esetén, mentességek és kedvezmények elıírása) törekedhetnek a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányosságának biztosítására. A hatályos közszolgáltatási rendszer lényege az, hogy mindenki köteles hetente legalább egyszer az edényzetbe a kommunális hulladékát összegyőjteni, és átadni a közszolgáltatónak. A heti rendszeres hulladékszállítás a biztosítéka a súlyos környezeti és közegészségügyi veszélyek kiküszöbölésének. A jelenlegi szelektív hulladékgyőjtı rendszereket (hulladékgyőjtı szigeteket és udvarokat) a lakosság jelentıs része nem veszi igénybe, illetve a nem megfelelı igénybevétel sok lakos lelkiismeretes munkáját teszi tönkre. Ezen túlmenıen Társaságunk tehetetlen az általunk üzemeltetett szelektív győjtıszigetek lassan mindennapossá váló fosztogatásával szemben, melyet az egyes nagyáruházak környezetvédelminek mondott, de valójában üzleti érdekei motiválnak. Mindezekhez a közszolgáltatók között kialakuló verseny és az idıközben egyes hulladékfajtákban kialakult sokszor nem tisztességes vállalkozásokkal vívott harc is társul. A legsúlyosabb probléma talán mégis az a kiszolgáltatottság, hogy a közszolgáltató a kiépített lakossági szelektív begyőjtési rendszerek mőködtetését nem hagyhatja fel, a begyőjtött mennyiséget bármilyen diktált áron értékesítenie kell. Belátható, hogy az eddig alkalmazott szelektív begyőjtési rendszerrel a lerakással ártalmatlanítandó hulladékok mennyiségét nem lehet jelentısen csökkenteni, valamint a jogszabályokban elıírt kötelezettségek teljesítése is csak jelentıs többletköltséggel teljesíthetıek. A 2008/98/EK hulladék keretirányelv egyik legfontosabb elıírása a lakossági szelektív hulladékok begyőjtı rendszerének kötelezı fejlesztése, a hasznosítás mértékének további növelése, és kellı kezelési kapacitások kiépítése. Ezek megvalósulásával a települési szilárd hulladék újrafeldolgozható (papír, mőanyag, fém, üveg és szerves) frakciói esetében az újrafeldolgozás arányát 40% fölé kell emelni, a lerakással történı ártalmatlanítás arányát pedig 60% alá kell csökkenteni. Ezen elıírás teljesítéseként a hulladékgazdálkodási törvény eleji módosításával bevezetésre kerül az igénybevételi járulék, valamint várható a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés kötelezı bevezetése. A házhoz menı szelektív győjtés lényege, hogy a szolgáltató a kommunális hulladék győjtéséhez hasonlóan a hasznosítható hulladékokat (PET palack, papír, valamint a zöld hulladék) közvetlenül az ingatlanoktól győjti be adott rendszerességgel. A lomtalanítás alkalmával rendszeresen jelentkezı illegális hulladékgyőjtés nagymértékben kiküszöbölhetı a külön alkalommal megtartott győjtıpontos elektronikai hulladékgyőjtés bevezetésével. A 8

9 jelenlegi szelektív hulladékgyőjtés ilyen módon történı kibıvítésével jelentısen megnövelhetı a szelektív hulladékgyőjtés hatékonysága, javítható az emberek környezettudatossága, csökkenthetı a lerakásra kerülı hulladékmennyiség és hosszabb távon csökkenthetı a hulladékkezelés fajlagos költsége. A házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés paramétereinek és költségeinek meghatározásakor a év folyamán Polgárdiban, Szabadbattyánban és Pusztaszabolcson bevezetett győjtés adatait, valamint a Székesfehérvári szolgáltató tapasztalatait tudtuk alapul venni. Tekintettel arra, hogy Székesfehérváron a település egészén kétheti rendszerességgel történik a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés, ezen fajlagos költségek adhatnak megfelelı alapot a Társaságunk szolgáltatási területén történı szelektív hulladékgyőjtés kiterjesztésének. Fajlagos adatok Ömlesztett hulladékmennyiség Ingatlanszám Várható igénybevétel (15%) Győjtı - szállító km Ingatlanonként begyőjthetı mennyiség Papír PET palack Zöldhulladék Elektronikai hulladék Válogatás, bálázás, kezelés költsége Papír PET palack Zöldhulladék Elektronikai hulladék Fajlagos költségek Győjtés szállítás Győjtés - szállítás (zöldhulladék) l/év db db km/alkalom 1 kg/alkalom 1,5 kg/alkalom 8 kg/alkalom 5 kg/alkalom 7 Ft/kg 26 Ft/kg 8 Ft/kg 4 Ft/kg 706 Ft/km 530 Ft/km Költségek (Ft) PET palack Papír Zöld hulladék Elektronikai Összesen Győjtési alkalom (db/év) Győjtés szállítás költsége Válogatás, bálázás és kezelés költsége Egyéb költség (központi irányítás, propaganda) Költségek összesen (Ft/év) Átvételi ár (Ft/kg) Árbevétel Árbevétellel csökkentett költség Költség (Ft/liter) Költség (Ft/edényzet ürítés) Házhoz menı szelektív győjtés igénybevétele esetén javasolt szolgáltatási díjak: i közszolgáltatási díj Nettó ürítési díj (Ft/db) Bruttó éves ürítési díj (Ft/ingatlan) liter D IJ B IJ120 9

10 Kísérleti, bevezetı jelleggel az alábbi házhoz menı szelektív győjtési konstrukciót tudjuk felajánlani a település részére: PET palack Papír Zöld hulladék Elektronikai Összesen Győjtési alkalom (db/év) Költség (Ft/liter) 0,07 0,035 0,013 0,11 Költség (Ft/ürítés) A házhoz menı szelektív hulladékgyőjtést célszerő fokozatosan bevezetni, a Társaságunk által felajánlott többletszolgáltatásokkal költséghatékonyan teljesíthetı egy magasabb színvonalú szolgáltatás, valamint a lakosság környezettudatos irányba történı elmozdítása. Kérem Önöket, hogy a i hulladékszállítási közszolgáltatási díjat az elkövetkezendı képviselı testületi ülésükön, a jelen díjjavaslat szerint megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek. Kérjük, tartsák szem elıtt a jelenlegi és a jövıben várható törvényi elıírások által megfogalmazott alapvetı céloknak való megfelelést. A közszolgáltatással kapcsolatosan felmerülı kérdések megválaszolására munkatársaink mindenkor a Képviselı Testületek rendelkezésére állnak. Tisztelettel: Polgárdi, Ferencz Károly vezérigazgató VERTIKÁL ÉPÍTİIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Polgárdi, Bocskai u. 39. szám Telefon: 22/ Fax: 22/

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése II. Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT.

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. Címzett: Hegyeshalom Polgármesteri Hivatal 9222 Hegyeshalom, Fő u. 134. Szőke László Polgármester Úr Feladó: Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Elıterjesztés 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történı elhelyezésére

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Mőszaki és Számítástechnikai Tanácsadó Szolgáltató Bt. FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Budapest 2002. augusztus Felülvizsgálva: 2004. Készítette: VarSoft Bt. Ügyvezetı: Várkonyi Sándorné környezetvédelmi

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási tervrıl a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. A területi hulladékgazdálkodási terveket e rendelet 1-7.

Részletesebben

Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült

Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült Tolna város, Bogyiszló és Fácánkert községek közös helyi hulladékgazdálkodási terve címő dokumentumról Készítette: ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29 i ülésére Tárgy: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer üzemeltető és a települési szilárdhulladék

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Szelektív hulladékgyőjtés Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve Alsónémedi Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2010 2015 Készült: Alsónémedi, 2010. május Készítette: Czafrangó Ágnes környezetvédelmi elıadó 1 Tartalomjegyzék A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás gyakorlati problémái az uniós gazdasági szereplık szemszögébıl

A hulladékgazdálkodás gyakorlati problémái az uniós gazdasági szereplık szemszögébıl A hulladékgazdálkodás gyakorlati problémái az uniós gazdasági szereplık szemszögébıl Dr. Kiss Tibor Pécs Holding Zrt. Budapest, 2010.09.09. 1 Hogyan próbálták kezelni a hulladék okozta problémákat? 1.

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA 2011. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...5 2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI...5 2.1. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának

Részletesebben