Ikt.szám: K/11849/2011. Települési Önkormányzat Képviselı Testülete Berhida. Tisztelt Képviselı Testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ikt.szám: K/11849/2011. Települési Önkormányzat Képviselı Testülete Berhida. Tisztelt Képviselı Testület!"

Átírás

1 VERTIKÁL ÉPÍTİIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ , , Fax: 22/ Fejér Megyei Cégbíróság, Cg.: Települési Önkormányzat Képviselı Testülete Berhida Ikt.szám: K/11849/2011 Tisztelt Képviselı Testület! A Vertikál Zrt. az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerzıdés alapján jóváhagyásra beterjeszti a re vonatkozó lakossági szilárd hulladékgyőjtési, szállítási és kezelési közszolgáltatási díjakat. A lakossági szilárd hulladékok győjtése és kezelése kötelezıen igénybeveendı közszolgáltatás. A díj összeállítása a jelenleg hatályos évi XLIII. sz. Hulladékgazdálkodási törvény, illetve a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet alapján, a hazai és az európai uniós jogszabályokban meghatározott követelmények teljesítése és a szakszerő, hatékony és gazdaságos mőködés figyelembevételével történt. A hulladékokról szóló törvény várhatóan január 1-tıl hatályba lépı változásai a mai napig nem ismeretesek. Így az elkészített díjkalkuláció a törvényváltozás végleges, hatályba lépı módosítása függvényében változó tételt is tartalmaz. A közszolgáltatási díj megállapítására Társaságunk részletes költségelemzést készített. A év 1-6. hó idıszakában ténylegesen felmerült költségek alapján kerültek meghatározásra a re vonatkozóan a kezeléshez szükséges, a jogszabályi és egyéb követelmények teljesítéséhez szükséges további fejlesztések költségei, majd ezek alapján a közszolgáltatási díj. A fent megnevezett jogszabályokban meghatározottak értelmében a közszolgáltatási díj az alábbi költségtételeket tartalmazza: Ömlesztett hulladék begyőjtési, szállítási költség; Szelektív hulladék begyőjtési, szállítási és kezelési költsége; Hulladék ártalmatlanítási/kezelési/hasznosítási költség; A hulladékkezelı létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége; Céltartalék-képzés utógondozásra, monitoringra és rekultivációra; A közszolgáltató a költségek számításakor a vonatkozó jogszabályok értelmében köteles a következı díjfizetési idıszakra vonatkozó javaslatát úgy összeállítani, hogy a díj a tartós mőködéshez szükséges nyereség fedezetének, illetve az indokolt költségek és megtérülésének biztosítására alkalmas legyen. A tartós mőködéshez szükséges nyereség biztosítja az indokolt fejlesztések forrását, illetve megtérülését. A hulladékkezelési közszolgáltatás évi várható fıbb adatai a közszolgáltatási területre vonatkozóan: Ellátott ingatlanszám: Ürített edényzetek száma: Éves szinten ürített edényzet összesített térfogata: Begyőjtött szelektív hulladék éves mennyisége: Kezelt csomagolóanyag tartalmú szelektív hulladék éves mennyisége: A hulladéklerakóban ártalmatlanítással/hasznosítással kezelt hulladék db db liter/év 498 t/év 926 t/év t/év 1

2 mennyisége: A hulladékgazdálkodás alapvetı célja a keletkezı hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása, a 2008/98/EK hulladék keretirányelv elıírásai alapján a települési szilárd hulladék esetében az újrafeldolgozás arányát (papír, mőanyag, fém, üveg és szerves frakciók esetében) 40% fölé kell emelni, a lerakással történı ártalmatlanítás arányát pedig 60% alá kell csökkenteni. Ezen cél teljesítése érdekében Társaságunk az elmúlt években fokozatosan kiépített egy hulladékhasznosító és válogató központot, ahol jelentıs mennyiségő hasznosítható (csomagolóanyag tartalmú, valamint szerves) hulladék elıkezelése és hasznosítása valósul meg. Ezen központ kialakításával a Társaság teljes szolgáltatási területén keletkezı hasznosítható hulladékok elıírásoknak megfelelı kezelése biztosított, a regionalitás és a költséghatékonyság alapelvének szem elıtt tartásával. Az ellátott ingatlanszám az elızı évhez képest minimálisan változott (1%-kal csökkent), köszönhetıen annak, hogy Önkormányzatokkal évente több alkalommal egyeztetésre kerül a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges adatok (közszolgáltatást igénybe vevı neve, lakcíme) nyilvántartása. A évre tervezett kalkulációhoz képest az alábbi költségnövekedések jelentkeztek: az üzemanyagok árának növekedése egy év alatt 20%-kal; a közszolgáltatói kintlévıségek egyre drasztikusabb növekedése miatti költségnövekedés (kintlévıség finanszírozása, értékvesztés növekedése). A jelen kalkuláció készítésénél az alábbi befolyásoló tényezık kerültek figyelembe vételre: A évben módosított termékdíj törvény január 1-i hatállyal megszőntette a hulladékhasznosítást koordináló szervezeteket és létrehozta az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget (OHÜ). Mivel az OHÜ még nem kötött szerzıdést a közszolgáltatókkal, így egyelıre nem tudható, hogy a begyőjtött lakossági szelektív hulladékok támogatása milyen mértékben és konstrukcióban fog történni. A hulladékgazdálkodás hazai törvényi szabályozását legkésıbb ig összhangba kellett volna hozni az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK hulladék keretirányelvvel. Az elmúlt hónapokban a hulladékgazdálkodási törvényre vonatkozóan több módosítás-tervezet jelent meg, várhatóan i hatályba lépéssel fog a törvény módosítása megjelenni, mellyel egyrészt megteremthetı az irányelvvel való jogharmonizáció, illetve várható a hazai hulladékgazdálkodás egyes rendszerelemeinek gyökeres átalakítása. 1-2 éven belül várható a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés kötelezı bevezetése. A lakossági kintlévıségek megfelelı kezelésére továbbra sem lesz törvényi garancia, amíg az önkormányzatok állami forrásból nem kapnak erre támogatást, a kintlévıségek mértéke viszont évrıl-évre egyre jelentısebb mértékben nı január 1-jétıl bevezetik az igénybevételi járulékot, amit minden, a hulladéklerakóban elhelyezett hulladék mennyisége után (tonna) meg kell fizetni. Ennek közvetlen teherviselıje a lakosság, hiszen a háztartásokban képzıdı hulladék az, ami elsısorban és nagy mennyiségben lerakásra kerül. Az igénybevételi járulék lényegét tekintve a hulladéklerakást terhelı adó. Mőködési elve, hogy a lerakás költségét növelve megdrágítja ezt a hulladékkezelési módot, növelve az alternatív megoldások (megelızés, hasznosítás) arányát. Mivel ennek mértéke még nem rögzített hatályos jogszabályban, az igénybevételi járulékot a re vonatkozó díjjavaslatunkban az alábbi módon tudjuk szerepeltetni: 2

3 Díjjavaslat kiegészítése: IJ: igénybevételi járulék (Ft/tonna) Q k : közszolgáltatás során begyőjtött, lerakásra kerülı mennyiség (tonna/év) = tonna V k : közszolgáltatás során begyőjtött hulladék térfogata (liter/év) = liter ÁK IJ : igénybevételi járulék fajlagos költsége (Ft/liter) ÁK IJ = IJ Q k V k D IJi : edényzetre vetített igénybevételi járulék közszolgáltatási díja (Ft/ürítés) V i : edényzet típus őrmértéke (liter) D IJi = ÁK IJ V i B IJi : edényzetre vetített igénybevételi járulék éves közszolgáltatási díja (Ft/év) A fenti díjképlet alapján például 1000 Ft/tonna igénybevételi járulék bevezetése esetén: ÁK IJ = IJ Q k = V k = 0,1037 Ft/liter 120 literes edényzet esetén: D IJ 120 = ÁK IJ V i = 0, = 12,44 Ft/ürítés 240 literes edényzet esetén: D IJ 240 = 24,89 Ft/ürítés 1100 literes edényzet esetén: D IJ 1100 = 114,07 Ft/ürítés A jelenleg hatályban lévı jogszabályok figyelembe vételével ben várhatóan felmerülı nettó alapján számított nettó ürítési díjhoz az igénybevételi járulék bevezetése miatti (fenti képlet szerint számított) díjtöbblet kerül hozzáadásra. Társaságunk alapvetı célja mind a környezetünk, mind a lakosság terheinek csökkentése, így célunk, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön lerakásra. Ennek érdekében még tovább kívánjuk növelni a begyőjtött hulladékok feldolgozási arányát, ami azonban jelentıs többlet-beruházásokat igényel. A év 1-6. hó idıszakában ténylegesen felmerült, az ömlesztett hulladékgyőjtési, szállítási és kezelési közvetlen költségek, valamint a szelektív hulladék (csomagolóanyag tartalmú hulladék, zöldhulladék és egyéb elkülönített hulladékáram) győjtési, szállítási és kezelési közvetlen költségek az 1. számú táblázatban szerepelnek, az egyes tevékenységeken belül költségnemekre lebontva. Ezen költségek alapján kerültek meghatározásra a egészére várható, melyek szintén az 1. táblázatban kerülnek részletezésre. A lakossági szilárd hulladékgyőjtési, szállítási és elhelyezési közszolgáltatás ellátása során felmerülı közvetett költségeket a i tényadatokat, valamint a ben várhatóan felmerülı költségeket a 2. számú táblázat tartalmazza. A KSH hivatalos tájékoztatása alapján 2011 szeptemberében a hulladékszállítás fogyasztói árindexe 106,3% volt a korábbi év azonos idıszakához viszonyítva, azonban Társaságunk a re várható költségek kalkulációjánál átlagosan 4,74% inflációval számolt. 3

4 1. számú táblázat: Lakossági szilárd hulladékgyőjtési, szállítási és kezelési közvetlen Közvetlen (eft) Anyag jellegő Személyi jellegő tényadatok és várható adatok Ömlesztett hulladék közvetlen Ömlesztett hulladék begyőjtési, szállítási közvetlen I. Ömlesztett hulladék kezelés közvetlen ráfordításai Csomagolóanyag tartalmú hulladék Begyőjtési, szállítási közvetlen év Szelektív hulladék közvetlen Kezelés és elıkezelt, hasznosítandó hulladék kiszállítás közvetlen ráfordításai Begyőjtési, szállítási közvetlen Zöldhulladék év Kezelés közvetlen ráfordításai év Egyéb elkülönített hulladékáram Begyőjtési, szállítási, kezelési közvetlen ÖSSZESEN Anyagköltségek Igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közvetített szolgáltatás Bérköltségek Személyi jellegő kifizetések Bérjárulékok Saját tulajdonú Értékcsökkenés eszközök, létesítmények értékcsökkenése ÖSSZESEN számú táblázat: Lakossági szilárd hulladékgyőjtési, szállítási és kezelési közvetett tényadatok és várható adatok Közvetett (eft) Általános költségek (FNOK) Egyéb Környezetvédelmi kötelezettségre képzett céltartalék Pénzügyi mőveletek eredménye Elvárt eredmény (Adózás elıtti eredmény) ÖSSZESEN

5 A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás ellátása során felmerülı közvetlen és közvetett alapján úgy kell meghatározni, hogy a közszolgáltatás teljesítése folyamatában a szelektíven begyőjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljára történı átadásból származó bevételt díjcsökkentı tényezıként kell figyelembe venni. Fentiek alapján a lakossági szilárd hulladékgyőjtési, szállítási és kezelési közszolgáltatás összes ráfordítását és bevételét, valamint az ez alapján adódó összes nettó ráfordítást az alábbi (3. számú) táblázat tartalmazza: 3. számú táblázat: Lakossági szilárd hulladékgyőjtési, szállítási és kezelési közszolgáltatás összes ráfordítása és bevétele TÉTEL (Ft) (Ft) I. KÖZVETLEN RÁFORDÍTÁSOK II. KÖZVETETT RÁFORDÍTÁSOK III. HASZNOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI (SZELEKTÍV) ÖSSZES NETTÓ RÁFORDÍTÁS (I. + II. III.) Társaságunk a hazai gyakorlatnak megfelelıen a közszolgáltatási díj egységárát, illetve a díj alapjául szolgáló fajlagos díjtételeket Ft/liter egységre vetítetten határozta meg. Az Európai Unió követelményrendszere a fokozatosság elvének figyelembevételével az egyes települések egységes teherviselése érdekében azonos díjpolitikai elvek alapján azonos díjkalkuláció alkalmazását teszi szükségessé, az egységes kezelhetıség és az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében. Ennek megfelelıen az egységes hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetési tevékenységeihez az ömlesztetten begyőjtött települési szilárd hulladék begyőjtése és szállítása; az ömlesztetten begyőjtött települési szilárd hulladék elıkezelése, hasznosítása és ártalmatlanítása, valamint a szelektív hulladékok begyőjtése és elıkezelése kapcsolódóan egységes fajlagos üzemi költségeket kell alkalmazni. Az egy edényzet egy ürítési alkalomra vetített közszolgáltatási díja az ömlesztett és szelektív hulladékok győjtésének, szállításának és megfelelı kezelésének bevételekkel csökkentett ráfordításai, valamint a lakossági hulladékgyőjtés, szállítás és kezelés alapadatai alapján számított i várható fajlagos költségek alapján kerültek meghatározásra: Egységnyi ömlesztett hulladék szállítási, kezelési közvetlen nettó ráfordítás (Ft/l) Egységnyi ömlesztett hulladék szállítási, kezelési közvetett nettó ráfordítás (Ft/l) Egységnyi szelektív hulladék szállítási, kezelési közvetlen nettó ráfordítás (Ft/l) Egységnyi szelektív hulladék szállítási, kezelési közvetett nettó ráfordítás (Ft/l) 1,267 0,835 0,269 0,026 ÖSSZESEN (Ft/l) 2,397 A közszolgáltatási díj edényzetre vetítésekor a közvetlen költségek az edényzet méretének változásával egyenesen arányosak, a közvetett költség viszont az edényzet méretének változásával nem változik, mivel ezen költségek függetlenek a közszolgáltatás során begyőjtött hulladék mennyiségétıl. 5

6 Az egyes településekre vonatkozó közszolgáltatási díjjavaslat megadásakor a évi XLIII. számú Hulladékgazdálkodási törvényben rögzített hulladékgazdálkodási alapelveket a szennyezı fizet elv alapján a hulladék termelıje, birtokosa köteles a hulladékkezelés költségeit megfizetni szem elıtt tartva az egységes fajlagos költségekbıl kiindulva a településre vonatkozó egyéni adottságok növelı illetve csökkentı hatást jelentettek. Ezen adottságok a településen történı díjfizetés módja (a lakosság helyett a települési Önkormányzat által történı egyösszegő díjfizetés jelentıs költségcsökkenést jelent), illetve a lakossági hulladékgyőjtést és szállítást befolyásoló települési adottságok. A korábbi évek díjszámításakor a települések hulladékgyőjtési és szállítási adottságai a díjakban korrekciós tényezıként jelentkeztek, melynek hatására a településnek a hulladékkezelı létesítménytıl való távolsága jelentısen növelte, illetve csökkentette az egy edényzet ürítésére számított közszolgáltatási díjat. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK hulladék keretirányelve a lakossági hulladékkezelési díjak tekintetében a települések felelıs díjpolitikájának mielıbbi megvalósítását írja elı. A Polgárdiban, Sárbogárdon és Adonyban kiépített regionális hulladékkezelı központok mőködtetésének és a közszolgáltatás közös rendszerben történı megszervezésének jogi, pénzügyi és mőszaki szempontból történı megfelelı biztosítása az egységes díjpolitika felé történı elmozdulást követeli meg, egyúttal felkészülve a Közép-Duna Vidéke térségben megvalósuló regionális hulladékgazdálkodási rendszerre. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által án kiírásra került a A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közigazgatási területén az egységes hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátása közszolgáltatási szerzıdés keretében, és a Társulás által KEOP pályázat keretében megvalósítandó létesítmények vagyonkezelése vagyonkezelési szerzıdés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás, melyre a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Együttmőködés elnevezéső Konzorcium a Vertikál Zrt. tagságával nyújtott be ajánlatot. Jelenleg a közbeszerzési eljárás tárgyalásos szakasza folyik, elején várható a döntés megszületése. Fentiek figyelembevételével javaslatunk a i szolgáltatási díjakra Berhida településen a következı: Alapadatok: Ingatlanszám (db): 1853 Ürítési gyakoriság (alkalom/év): 52 Győjtı km: 1872 Szállító km: 6843 Begyőjtött lakossági hulladék (liter): Várható i nettó lakossági költségek (Ft) Ömlesztett hulladék begyőjtési, szállítási közvetlen Ömlesztett hulladék kezelés közvetlen ráfordításai Csomagolóanyag tartalmú hulladék közvetlen Begyőjtési, szállítási közvetlen Kezelés és elıkezelt, hasznosítandó hulladék (termék) kiszállítás közvetlen ráfordításai Zöldhulladék közvetlen Begyőjtési, szállítási közvetlen Kezelés közvetlen ráfordításai Egyéb elkülönített hulladékáram begyőjtési, szállítási, kezelési közvetlen Összes közvetlen ráfordítás

7 Közvetett ráfordítás Bevétel Összes ráfordítás (Közvetlen ráfordítás + Közvetett ráfordítás Bevétel) Csökkentı tétel (Ft): Növelı tétel (Ft): Mindösszesen költség (Összes ráfordítás +Csökkentı + Növelı tétel): Ft Ürítési költség (Ft/liter) évi nettó ürítési díj (120 literes edény) 268 Jelenlegi költségek alapján számított i díj (Ft/120 literes edény ürítése) 289 Jelenlegi költségek alapján az érvényben lévı díjhoz viszonyítottan szükséges emelés 7.8% Azonban a hulladékgazdálkodási törvény jelenleg ismert módosítás-tervezete alapján január 1-jétıl bevezetendı igénybevételi járulék mértéke még nem rögzített hatályos jogszabályban, így a re vonatkozó díjjavaslatunkat a 3. oldalon található díjjavaslatkiegészítés alapján az alábbi módon tudjuk megtenni: A Társaságunk által elfogadásra javasolt i közszolgáltatási díjak összege: Edényzet Nettó ürítési díj (Ft/db) Bruttó * éves ürítési díj (Ft/ingatlan) liter D IJ B IJ liter D IJ B IJ liter D IJ 1100 *27%-os áfával számolva Fent meghatározott díjak tartalmazzák az évenkénti kétszeri lomtalanítás, valamint a lakossági szelektív hulladékgyőjtés hulladékudvarok, győjtı szigetek költségeit is. Az esetlegesen keletkezı többlethulladék elszállítására Társaságunk emblémával ellátott zsákot forgalmaz, melynek ára bruttó 305 Ft (27%-os áfával terhelve). Az ár magában foglalja a hulladék győjtési, szállítási és kezelési költségét is. A zsákok beszerezhetık a Társaságunk által mőködtetett ügyfélszolgálatokon. Edényzet bérletek: 1,1 m 3 - es konténer: Ft + ÁFA/hó 4 m 3 -es konténer: Ft + ÁFA/hó 7

8 re javasolt többletszolgáltatás Házhoz menı és/vagy győjtıpontos szelektív győjtés A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. Kormányrendelet lehetıséget biztosít az Önkormányzatoknak kéttényezıs szolgáltatási díj alkalmazására, ami a közszolgáltatási díjat alapdíj és ürítési díj összegére bontja. Az alapdíj a kezelt hulladék mennyiségétıl függetlenül felmerülı üzemeltetési költségek (minden igénybevevı esetében egységesen fizetendı), az ürítési díj - az elvégzett közszolgáltatással arányosan - a kezelt hulladék mennyiségétıl függı költségek fedezetére szolgál. A Hulladékgazdálkodási törvény 25. (1) bekezdése értelmében a közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan kell meghatározni. Az arányos díjmegállapítás követelménye nem egyenlıséget jelent, hiszen ez gyakorlatilag megvalósíthatatlan, a hulladék ingatlanonként történı lemérése csak nagyon magas költségráfordítással biztosítható. Az önkormányzatok különbözı rendeleti szabályok bevezetésével (eltérı őrtartalmú edények és a szolgáltatás szünetelésének biztosítása, egy tárolóedény több fogyasztó általi igénybevételének lehetısége, zsákok biztosítása többlethulladék keletkezése esetén, mentességek és kedvezmények elıírása) törekedhetnek a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányosságának biztosítására. A hatályos közszolgáltatási rendszer lényege az, hogy mindenki köteles hetente legalább egyszer az edényzetbe a kommunális hulladékát összegyőjteni, és átadni a közszolgáltatónak. A heti rendszeres hulladékszállítás a biztosítéka a súlyos környezeti és közegészségügyi veszélyek kiküszöbölésének. A jelenlegi szelektív hulladékgyőjtı rendszereket (hulladékgyőjtı szigeteket és udvarokat) a lakosság jelentıs része nem veszi igénybe, illetve a nem megfelelı igénybevétel sok lakos lelkiismeretes munkáját teszi tönkre. Ezen túlmenıen Társaságunk tehetetlen az általunk üzemeltetett szelektív győjtıszigetek lassan mindennapossá váló fosztogatásával szemben, melyet az egyes nagyáruházak környezetvédelminek mondott, de valójában üzleti érdekei motiválnak. Mindezekhez a közszolgáltatók között kialakuló verseny és az idıközben egyes hulladékfajtákban kialakult sokszor nem tisztességes vállalkozásokkal vívott harc is társul. A legsúlyosabb probléma talán mégis az a kiszolgáltatottság, hogy a közszolgáltató a kiépített lakossági szelektív begyőjtési rendszerek mőködtetését nem hagyhatja fel, a begyőjtött mennyiséget bármilyen diktált áron értékesítenie kell. Belátható, hogy az eddig alkalmazott szelektív begyőjtési rendszerrel a lerakással ártalmatlanítandó hulladékok mennyiségét nem lehet jelentısen csökkenteni, valamint a jogszabályokban elıírt kötelezettségek teljesítése is csak jelentıs többletköltséggel teljesíthetıek. A 2008/98/EK hulladék keretirányelv egyik legfontosabb elıírása a lakossági szelektív hulladékok begyőjtı rendszerének kötelezı fejlesztése, a hasznosítás mértékének további növelése, és kellı kezelési kapacitások kiépítése. Ezek megvalósulásával a települési szilárd hulladék újrafeldolgozható (papír, mőanyag, fém, üveg és szerves) frakciói esetében az újrafeldolgozás arányát 40% fölé kell emelni, a lerakással történı ártalmatlanítás arányát pedig 60% alá kell csökkenteni. Ezen elıírás teljesítéseként a hulladékgazdálkodási törvény eleji módosításával bevezetésre kerül az igénybevételi járulék, valamint várható a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés kötelezı bevezetése. A házhoz menı szelektív győjtés lényege, hogy a szolgáltató a kommunális hulladék győjtéséhez hasonlóan a hasznosítható hulladékokat (PET palack, papír, valamint a zöld hulladék) közvetlenül az ingatlanoktól győjti be adott rendszerességgel. A lomtalanítás alkalmával rendszeresen jelentkezı illegális hulladékgyőjtés nagymértékben kiküszöbölhetı a külön alkalommal megtartott győjtıpontos elektronikai hulladékgyőjtés bevezetésével. A 8

9 jelenlegi szelektív hulladékgyőjtés ilyen módon történı kibıvítésével jelentısen megnövelhetı a szelektív hulladékgyőjtés hatékonysága, javítható az emberek környezettudatossága, csökkenthetı a lerakásra kerülı hulladékmennyiség és hosszabb távon csökkenthetı a hulladékkezelés fajlagos költsége. A házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés paramétereinek és költségeinek meghatározásakor a év folyamán Polgárdiban, Szabadbattyánban és Pusztaszabolcson bevezetett győjtés adatait, valamint a Székesfehérvári szolgáltató tapasztalatait tudtuk alapul venni. Tekintettel arra, hogy Székesfehérváron a település egészén kétheti rendszerességgel történik a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés, ezen fajlagos költségek adhatnak megfelelı alapot a Társaságunk szolgáltatási területén történı szelektív hulladékgyőjtés kiterjesztésének. Fajlagos adatok Ömlesztett hulladékmennyiség Ingatlanszám Várható igénybevétel (15%) Győjtı - szállító km Ingatlanonként begyőjthetı mennyiség Papír PET palack Zöldhulladék Elektronikai hulladék Válogatás, bálázás, kezelés költsége Papír PET palack Zöldhulladék Elektronikai hulladék Fajlagos költségek Győjtés szállítás Győjtés - szállítás (zöldhulladék) l/év db db km/alkalom 1 kg/alkalom 1,5 kg/alkalom 8 kg/alkalom 5 kg/alkalom 7 Ft/kg 26 Ft/kg 8 Ft/kg 4 Ft/kg 706 Ft/km 530 Ft/km Költségek (Ft) PET palack Papír Zöld hulladék Elektronikai Összesen Győjtési alkalom (db/év) Győjtés szállítás költsége Válogatás, bálázás és kezelés költsége Egyéb költség (központi irányítás, propaganda) Költségek összesen (Ft/év) Átvételi ár (Ft/kg) Árbevétel Árbevétellel csökkentett költség Költség (Ft/liter) Költség (Ft/edényzet ürítés) Házhoz menı szelektív győjtés igénybevétele esetén javasolt szolgáltatási díjak: i közszolgáltatási díj Nettó ürítési díj (Ft/db) Bruttó éves ürítési díj (Ft/ingatlan) liter D IJ B IJ120 9

10 Kísérleti, bevezetı jelleggel az alábbi házhoz menı szelektív győjtési konstrukciót tudjuk felajánlani a település részére: PET palack Papír Zöld hulladék Elektronikai Összesen Győjtési alkalom (db/év) Költség (Ft/liter) 0,07 0,035 0,013 0,11 Költség (Ft/ürítés) A házhoz menı szelektív hulladékgyőjtést célszerő fokozatosan bevezetni, a Társaságunk által felajánlott többletszolgáltatásokkal költséghatékonyan teljesíthetı egy magasabb színvonalú szolgáltatás, valamint a lakosság környezettudatos irányba történı elmozdítása. Kérem Önöket, hogy a i hulladékszállítási közszolgáltatási díjat az elkövetkezendı képviselı testületi ülésükön, a jelen díjjavaslat szerint megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek. Kérjük, tartsák szem elıtt a jelenlegi és a jövıben várható törvényi elıírások által megfogalmazott alapvetı céloknak való megfelelést. A közszolgáltatással kapcsolatosan felmerülı kérdések megválaszolására munkatársaink mindenkor a Képviselı Testületek rendelkezésére állnak. Tisztelettel: Polgárdi, Ferencz Károly vezérigazgató VERTIKÁL ÉPÍTİIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Polgárdi, Bocskai u. 39. szám Telefon: 22/ Fax: 22/

Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Ikt.szám: K/9734/2010 Berhida

Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Ikt.szám: K/9734/2010 Berhida VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ 366-029, 576-070, Fax: 22/576-071 e-mail: vertikalrt@t-online.hu http://www.vertikalrt.hu Fejér Megyei Cégbíróság,

Részletesebben

Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida. Tisztelt Képviselő Testület!

Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida. Tisztelt Képviselő Testület! VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMU ÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ 366-029, 576-070, Fax : 22/576-071 e-mail: vertikalrt@t-online.hu http://www.vertikalrt.hu Fejér Megyei Cégbíróság,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-236/2011. Tárgy: A települési szilárd hulladékkezelés 2012. évi közszolgáltatási

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ 366-029,576-070 Fax : 22/576-071 e-mail: vertikalrt@t-online.hu http://www.vertikalrt.hu Települési Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken 1. Az alábbi táblázat tartalmazza a Csanytelek Község területéről elszállított lakossági szilárd hulladék mennyiségét: Hulladékmennyiség

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 273. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének.../2012. (...) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 155. Melléklet: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2009. ( ) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Elıterjesztés 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történı elhelyezésére

Részletesebben

A KÉTTÉNYEZŐS TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ

A KÉTTÉNYEZŐS TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ Gyulai Közüzemi Kft. A KÉTTÉNYEZŐS TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ Előadó: Kneifel Ferenc ügyv. igazgató Tulajdonos: Gyula Város Önkormányzata Alaptevékenységek: vízellátás szennyvízelvezetés

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl Letenye Város Önkormányzatának 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl ( módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 140. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2008.

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 328. Melléklet: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2008. ( ) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 58/2009. (XI.27.) rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről módosította: 40/2010 (XI.26) 57/2011.

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl /2009. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A hulladéktelep bezárása következtében beállt változásról, illetve a helyi környezet védelmérıl, a közterületek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben) Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl (módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program Díjpolitika. 2010. október

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program Díjpolitika. 2010. október Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program Díjpolitika 2010. október 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 2 2 A díjpolitika kialakításának jogi háttere 4 2.1 A díjpolitika jogi környezete 4 2.1.1

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére Új napirendi pont 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Hulladékgazdálkodási tárgyú döntések

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2010.(XII.16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. december 16-án 15 órától a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Frikker

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 7164-5/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A települési szilárd hulladékbegyűjtés

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/ Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. Telephely: 3060 pásztó, Kossuth út 116. Tel./fax: 32 460 189 E-mail: vargazd@invitel.hu Szám: 1-52/2012. A döntéstervezetek

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére. Előterjesztő: Vincze Miklós jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére. Előterjesztő: Vincze Miklós jegyző 9256-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Az előterjesztést készítette

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére Új napirendi pont 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/ 1 Kismaros Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2008.(XII.11.) sz. Ök. rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12 - i nyilvános testületi ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

ELŐTERJES ZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJES ZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJES ZTÉS Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-i rendkívüli ülésének 1. számú Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, tárolására és kezelésére

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 291. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A 2013. évi hulladékszállítási

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

ü.i.: Kiss Ferenc ikt.sz.: Tárgy: Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló rendelet módosítása Mell.: 3 pld.

ü.i.: Kiss Ferenc ikt.sz.: Tárgy: Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló rendelet módosítása Mell.: 3 pld. Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-302 ü.i.: Kiss Ferenc ikt.sz.: Tárgy: Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló rendelet módosítása Mell.: 3 pld.

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. szeptember 26.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. szeptember 26. 1 Felsılajos Község Önkormányzata II/210/9/2011. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. szeptember 26. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata

Részletesebben

Tervezet. a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletrıl

Tervezet. a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletrıl KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/2073/2007. Tervezet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletrıl /közigazgatási

Részletesebben

Ózd, 2011. december 22. Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője Előkészítette: Ózdi Vízmű Kft. Településf. és Vagyong. Osztály

Ózd, 2011. december 22. Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője Előkészítette: Ózdi Vízmű Kft. Településf. és Vagyong. Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések

A rendelet célja. Általános rendelkezések Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2008.(X.01.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód, Kossuth L. u. 59. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Tájékoztatni szeretném Önöket, a hulladékszállítás és gazdálkodás területén

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A közszolgáltatási díj meghatározásának szempontrendszere Dr. Hornyák Margit hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, 2010. május 13. Miért

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. decemberi ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. decemberi ülésére PROBIO ZRT Balatonfüred Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. decemberi ülésére Tárgy: 2011. évi hulladékszállítási és ártalmatlanítási díjak kalkulációja Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzattal

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai Vezetői efoglaló szelektív gyűjtési rendszerek hozzáférhetősége A lakossági, szelektív gyűjtési

Részletesebben

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint MiReHuKöz Nonprofit ei a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint Sors zám Szerződés kelte Szerződő partner 1 2013.07.17. Miskolc Holding Zrt. 2 2013.09.30. Miskolc

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő testületének /2010. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról szóló 2/2003. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 17/2015. (..) önkormányzati R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 17/2015. (..) önkormányzati R E N D E L E T E Képviselőtestülete MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2015. (..) önkormányzati R E N D E L E T E 9. sz. előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról,

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 08-8/2650-2/2011. TÁRGY: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁL- TATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZİ IGÉNYBEVÉTELÉ- RİL SZÓLÓ 44/2002. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a szemétszállítás díjáról, a szennyvízelhelyezés díjáról és a közterület használati díjról szóló helyi rendeletek módosításához

ELŐ TERJESZTÉS a szemétszállítás díjáról, a szennyvízelhelyezés díjáról és a közterület használati díjról szóló helyi rendeletek módosításához 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a szemétszállítás díjáról, a szennyvízelhelyezés díjáról és a közterület használati díjról szóló helyi rendeletek módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat felé

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből

A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből 2010. május 13. XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Előterjesztés. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetését megalapozó rendeletek felülvizsgálata, szükség szerinti módosításáról

Előterjesztés. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetését megalapozó rendeletek felülvizsgálata, szükség szerinti módosításáról Előterjesztés Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetését megalapozó rendeletek felülvizsgálata, szükség szerinti módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG. Légy présen!

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG. Légy présen! TÁJÉKOZTATÓ ANYAG Légy présen! A szelektív győjtés házhoz jön! 3 hónapos tesztprogram eredményének kiértékelésérıl, és a szerzett tapasztalatokról /Budapest IV. Káposztásmegyer, Kordován tér 10./ Készítette:

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 17/2009. (XI. 5.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben