ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.."

Átírás

1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 58/2009. (XI.27.) rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről módosította: 40/2010 (XI.26) 57/2011. (XII.23.) 58/2012. (XII.21.) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgt.) 23. -ban kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormány rendelet (továbbiakban Díjszabási rendelet) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosaira (használóira), továbbiakban tulajdonosokra. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre. A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ TARTALMA 2.. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj (legmagasabb ár) a szolgáltatónál indokoltan felmerülő költségeket és ráfordításokat, valamint a tartós működéshez szükséges nyereséget tartalmazza, amelyek a következők: Költségek és ráfordítások: a) a hulladékbegyűjtés, szállítás, Eger város közigazgatási területén végzett évi egyszeri lomtalanítás, b) a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által jóváhagyott, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően alátámasztott hulladékártalmatlanítási díj, c) Eger város közigazgatási területén végzett szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel kapcsolatos üzemeltetési, karbantartási költségei, ráfordításai,

2 d) a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, július 16-án bezárt, települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító-hely utógondozásának és monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költsége. (2) A tartós működéshez szükséges nyereség tartalma: a) képzett nyereség (Önkormányzattal egyeztetve), amely biztosítja: az indokolt fejlesztések, bővítések, rekonstrukciók forrását, az indokolt befektetések megtérülését. b) vállalkozói nyereség 3.. (1) A közszolgáltatási díj megállapítása egységnyi díjtétel meghatározásával történik a következők szerint: 1. Anyagjellegű ráfordítások: a) Anyagköltség alkatrész, és üzemanyag költség b) Igénybevett szolgáltatás postaköltség külső vállalkozók által végzett javítási költségek, TMK javítási költségek, bérmunka hirdetés, lakossági tájékoztatás c) Egyéb szolgáltatás biztosítási díj ( kötelező biztosítás) hatósági dij (gépkocsi vizsgáztatási díj) 2. Bérjellegű ráfordítások: a) Munkabér, bérköltség ( gépkocsivezetők, rakodók bére) b) Személyi jellegű egyéb költségek (szabadság, betegszabadság, saját gépkocsi használata, kafetéria rendszeren belüli juttatások pl. étkezési hozzájárulás, bérlettérítés ), c) Bérjárulékok (nyugdíjbiztosítási - és egészségbiztosítási járulékok, munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás)

3 3. Értékcsökkenési leírás (kukás autók, konténerszállítók, gyűjtőedények és minden egyéb, igazoltan a közszolgáltatás feladatkörébe tartozó gép, eszköz, létesítmény éves amortizációs költsége) I. Közvetlen költségek összesen: (1+2+3) 4.Üzemi általános költség (Felosztása bérköltség arányában történik, ide tartozik az üzemegység vezetők bére, telephely költsége) 5.Igazgatási költség: (Felosztása bérköltség arányában történik, ide tartozik a központi irányítás bérköltsége járulékaival együtt, az irodaházzal kapcsolatos költségek (karbantartás, energia, amortizáció stb.) 6. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által jóváhagyott, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően alátámasztott hulladék ártalmatlanítási díj. II. Hulladék szállítási, begyűjtési, ártalmatlanítási költség összesen: ( I+4+5+6) 7. Szelektív hulladékgyűjtés bevételeinek és költségeinek különbözete 8. Utógondozás,monitorozás, rekultiváció költsége ( Ha az önkormányzat a lakosságra hárítja ezt a többletköltséget) 9. Új hulladékkezelő létesítmény beruházási költségeinek fedezete időarányosan számolva ( Ha az önkormányzat a lakosságra hárítja át ezt a többletköltséget) 10. Szervezett zöldhulladék begyűjtés költségei 11. Vállalkozói nyereség III. Közszolgáltatási díj: ( II ) (2) Eger város közigazgatási területén a közszolgáltatás díjának meghatározásakor átalány jellegű díjelem nem alkalmazható. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA, ELSZÁMOLÁSA, BEHAJTÁSA, A TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTALMI ELEMEI 4.. (1) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének, illetve gyakoriságának szorzata. (2) Ahol a szervezett szelektív hulladékgyűjtés feltételei adottak, abban az esetben a szolgáltató díjkedvezményt adhat a gyűjtésben résztvevőknek. (3) A közszolgáltatási díjat az igénybevevő - a teljesített közszolgáltatás alapján, a Szolgáltató által kiállított számla ellenében köteles megfizetni.

4 (4) Az ingatlantulajdonos a megelőző elszámolási időszak közszolgáltatás szolgáltatás szerinti mennyiség alapján - a Szolgáltatóval kötött megállapodás szerint - jogosult a fizetendő közszolgáltatási díjat a szerződésben foglalt időtartamra megelőlegezni. (5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére, vonatkozó rendelkezésre állását igazolja (6) A közszolgáltató az ingatlantulajdonossal évenként egyszer számol el, a teljesített szolgáltatásról végszámlát bocsát ki, melyet az ingatlantulajdonos köteles a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kiegyenlíteni. 5.. (1) A közszolgáltatót és az ingatlantulajdonost díj visszafizetési, illetve többletszolgáltatás miatti díjkülönbözet fizetési kötelezettség terheli, a 37/2009. (VIII. 28.) számú rendeletben meghatározott mennyiségtől eltérő szolgáltatás esetén. (2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a szolgáltató részére többletszolgáltatás miatti díjkülönbözetet fizetni, ha a többletszolgáltatásra az ő felróható magatartása miatt volt szükség. (3) A többletszolgáltatás miatti díjkülönbözet megegyezik a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjszabással. (4) Szolgáltató köteles a 6.. (3) bekezdés szerinti előlegfizetés és a ténylegesen nyújtott szolgáltatás alapján számított díjkülönbözetet az ingatlantulajdonos részére az év végi elszámoláskor visszafizetni. (5) Az ingatlan tulajdonosa köteles a szolgáltató részére az 5 m3-es konténerek esetében a 600 kg feletti súlyt meghaladóan pótdíjat fizetni, mely kilogrammonként megegyezik a mindenkori átvételi ár 1 kg hulladékra számított összegével. Kiegészítette: 40/2010 (XI.26) hatályos január 1-től 6.. (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a Szolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost. (2) A szerződésben meg kell jelölni: a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, b) a teljesítés helyét,

5 c) a Megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint, d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, e) a Megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a Megrendelő igénybe veszi. (3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá: a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról, b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről, c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerint esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról, d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, e) a közszolgáltatási díj megfizetőjének beazonosíthatóságáról f) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről, g) az irányadó jogszabályok meghatározásáról 7.. (1) A települési önkormányzat területén a közszolgáltatás legmagasabb díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) Az (1) bekezdés szerinti díjak megállapítására a közszolgáltató tesz javaslatot. (3) Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a Díjszabási rendelet. 3.. (1)-(2) bekezdése alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, abban az esetben a különbség a szolgáltatóval egyeztetett formában kerül jóváírásra. (4) A közszolgáltatási díj esedékes összegét Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése állapítja meg az e rendeletben szabályozott díjkalkuláció alapján.. (5) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az Önkormányzat részére díjkalkulációt készíteni. A Szolgáltató köteles a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét alkalmazni. (6) A Szolgáltató köteles a Hgt meghatározottak szerint évente - november 05. napjáig költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat részére előterjeszteni. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 8.

6 Jelen rendelet november 27-én, a kihirdetését követő napon, a rendelet 1. sz. melléklete január 1. napjától lép hatályba. Habis László polgármester Dr Estefán Géza Címzetes főjegyző

7 1. melléklet Eger Megyei Jogú Város területén a kommunális hulladék közszolgáltatás díja december 30-tól: Ft (nettó)/egyszeri ürítés Megnevezés december 30- tól Lakossági nettó díjtételek december 30-tól Közületi nettó díjtételek l-es kuka literes edény l-es edény literes zsák ,5 m 3 -es lakossági konténer A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Építési-bontási hulladékok átvételi árai év december 30-tól 2. melléklet EWC kód HULLADÉK MEGNEVEZÉSE Nettó ár / tonna 17 Építési és bontási hulladékok beton, tégla, cserép és kerámia beton téglák cserép és kerámiák beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a tól fa, üveg és műanyag fa üveg műanyag bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek (aszfalt) bitumen keverékek, amelyek különböznek a től fémek vörösréz, bronz, sárgaréz vas és acél fémkeverékek kábelek, melyek különböznek a től föld, kövek és kotrási meddő föld és kövek, amelyek különböznek a tól kotrási meddő, amely különbözik a től 5 772

8 17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok szigetelő anyagok, amelyek különböznek a től és a tól azbesztet tartalmazó építőanyagok gipsz-alapú építőanyagok gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a től egyéb építkezési és bontási hulladékok kevert építkezési és bontási hulladékok A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a szelektív hulladékgyűjtésről szóló. 34/2012. (X. 25.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a szelektív hulladékgyűjtésről szóló. 34/2012. (X. 25.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a szelektív hulladékgyűjtésről szóló 34/2012. (X. 25.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 42/2012. (XII. 03.) sz. önkormányzati

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT.

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. Címzett: Hegyeshalom Polgármesteri Hivatal 9222 Hegyeshalom, Fő u. 134. Szőke László Polgármester Úr Feladó: Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Nagyszentjános Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2010. (XII.26.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nagyszentjános Község Önkormányzatának

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nagytevel Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2010. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Kunpeszér Község Önkormányzatának 16/2005. (IV.15.)sz. r e n d e l e t e A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról (egységes szerkezetben a 2/2015. (I. 30.), a 31/2015. (VII. 31.) önkormányzati

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben