Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 20-i ülésére Tárgy: Az esztergomi kistérdég bemutatkozása, tájékoztató munkájáról és legfontosabb feladatairól Elıterjesztı: Meggyes Tamás, az Esztergom-Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás elnöke Koordinátor: Petrikné M. Erika osztályvezetı

2 Tisztelt Közgyőlés! 1. Alapadatok: Az Esztergomi Kistérség a Közép-Dunántúli Régióban, Komárom-Esztergom megyében található, területe 304,66 km 2, népessége fı. Északon a szlovákiai Párkány (Štúrovo) központú Déli Régió (Južný región), Keleten Pest megye kistérségei, a szobi és a szentendrei, délen a dorogi és a tatabányai, nyugaton a tatai kistérség határolja 1. sz. ábra: Az esztergomi kistérség elhelyezkedése É rsekújvári járás S zob i kisté rség Ta ta i kisté rsé g Ta ta b ánya i kisté rség D o ro gi kistérség Szentendrei kistérség Északról a Duna határolja a térséget, mely vízbázisként, fontos transzkontinentális közlekedési, szállítási útvonalként, és az árvizek miatt veszélyforrásként is meghatározó jelentıségő a kistérség szempontjából. A kistérségeket gazdasági szempontból egyfajta kettısség jellemzi. Míg Esztergom, Nyergesújfalu, Lábatlan Tokod iparosodott területnek számít addig pl. Bajót, Mogyorósbánya Pilismarót Dömös településeken szinte egyáltalán nem találunk ipari üzemeket, itt elsısorban a rekreációs területek, a turisztikai célú területhasználat a jellemzı. A térség jelentıs részén a mezıgazdasági agrárpotenciál az országos átlag alatt van. A foglalkoztatási viszonyok az utóbbi évtizedben jelentısen javultak. A térség adottságai alapvetıen nem kedveznek a mezıgazdasági termelésnek. A térség erdısültsége a megyei átlaghoz képest is jelentıs, illetve az országos átlaghoz viszonyítva is magas. Meghatározó szerepe van ebben a Gerecse és a Pilis-Visegrádi hegységeknek. A térség állattenyésztése kismértékő. A halastavak területe az összes mezıgazdasági területhez képest nem jelentıs, de jövedelem termelı képessége, a foglalkoztatás, az idegenforgalom, és a tájképi értéke miatt fontos mővelési ág a térség agrárstruktúrájában. Az utóbbi évek belvizes idıszaka a halastavak vízszintszabályozó szerepét is elıtérbe helyezte. Összességében elmondható, hogy a térségben a mezıgazdasággal foglakozók aránya a népességen belül tovább csökkent. Komárom-Esztergom megye keleti csücskeként a térség egy jelentıs része távol esik a megye fı logisztikai tengelyének számító Tatabánya és Oroszlány környékétıl és az ezt biztosító IV. sz. (Berlin Isztambul) fı európai közlekedési folyosótól. A kistérség vízi közlekedési szempontból is elınyös helyzető. A közmővesítettség foka megfelel az országos átlagnak. A kistérség oktatási mutatói a nagyobb településeken kielégítık, de a kisebb települések a folyamatosan csökkenı gyermeklétszámok miatt társult formában kénytelenek fenntartani iskolájukat. Az intézményfenntartó társulások létrejöttével számos településen megszőnt a tanítás (általános iskolai felsı tagozat), és az üresen maradt iskola épülete azóta is hasznosításra vár. Az Egészségügyi és szociális feladatokat

3 már többnyire a kistérségi társulások látják el, ugyanakkor számos egészségügyi és szociális alapellátási feladat ellátása még települési szinten történik egyre rosszabb körülmények között. A kistérség ipari jellege ellenére rengeteg turisztikai látnivalóval és színes kulturális kínálattal rendelkezik, ugyanakkor jelentıs az elmaradás az idegenforgalom háttér infrastruktúrájának megteremtésében. A legnagyobb hiányosság, hogy a települések között nincs együttmőködés, az egyes települések önállóan vagy nagyobb szervezeti egységeken belül próbálják a turisták figyelmét felkelteni. Míg tehát iparilag folyamatosan fejlıdik a kistérség, addig az idegenforgalom tartós válságban van, ami ellen csak széles a gazdasági, civil, illetve a közszféra összefogásával lehet eredményesen fellépni. A kistérség igen gazdag épített örökséggel rendelkezik. Ugyancsak gazdag a kistérség szellemi öröksége is. A térség mindig is vonzotta a különbözı mővészeti ágakban alkotó mővészeket. A térség szellemi örökségének másik meghatározója a katolikus egyház. A szellemi örökség harmadik pillére a gazdag nemzetiségi hagyományegyüttes. 2. A kistérségi Társulás létrejötte: Az Esztergom és Nyergesújfalu statisztikai kistérség önkormányzatai (Süttı, Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót, Tát, Mogyorósbánya, Esztergom, Pilismarót, Dömös) a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 41. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás, valamint a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló évi XXI. törvény 10. -a alapján szeptember 24-én társulási szerzıdést kötöttek, és ezzel megalakították az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Területfejlesztési Társulást, amely költségvetési szervként mőködött, és a települések összehangolt fejlesztése érdekében területfejlesztési feladatokat látott el. A évben a megnövekedett kistérségi pályázati támogatások hatására a fenti települések az Ötv. 41. (1) bekezdésben, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kistérség összehangolt fejlesztésének elımozdítása és az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében május 10-én társulási megállapodást kötöttek, és létrehozták az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulást. Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) jogutódja az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Területfejlesztési Társulásnak. A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, jogállását tekintve nem költségvetési szervként mőködik, azonban gazdálkodására a költségvetési szervek mőködésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás megalakulásakor elnökéül Meggyes Tamást, Esztergom Város Polgármesterét, elnökhelyetteséül Szenes Lajost, Tát Nagyközség Polgármesterét választotta. A Társulás megalakulásakor létrehozta Pénzügyi-Ellenırzı Bizottságát (a továbbiakban: Bizottság), amelynek tagjaivá Miskolczi Józsefet, Nyergesújfalu Város Polgármesterét, Benkovics Lászlót, Pilismarót Község Polgármesterét és Nagy Endrét, Süttı Község Polgármesterét választotta. A Bizottság elnöke Miskolczi József lett. A Társulás legfıbb döntéshozó szerve - a Társulás polgármestereibıl álló a Társulási Tanács, amely október 27-én újította meg tisztségviselıinek megbízását. A Társulási Tanács a es önkormányzati választási ciklus idejére Meggyes Tamást, Esztergom Város Polgármesterét választotta ismételten elnökének. A Társulás elnökhelyettesének személye sem

4 változott, a tisztséget továbbra is Szenes Lajos, Tát Nagyközség Polgármestere tölti be. A Társulás Pénzügyi-Ellenırzı Bizottságának elnöke újra Miskolczi József, Nyergesújfalu Város Polgármestere lett. A bizottság tagjai: Novák Lajos, Dömös Község Polgármestere és Czermann János, Süttı Község Polgármestere. A Társulási Tanács évben az alábbi idıpontokban tartott ülést (2007. január 15., február 8., március 14., március 23., április 11., május 10., június 28., augusztus 21. szeptember 20., október 11. november 15., december 12.). A Társulás Pénzügyi - Ellenırzı Bizottsága üléseit a Társulási Tanács ülései napján a Társulási Tanács ülését megelızıen tartotta. A Társulás Munkaszervezetét Esztergom Város Polgármesteri Hivatala látja el, amelynek vezetıje Esztergom Város Jegyzıje, dr. Marosi György. A Társulás Munkaszervezetének feladatait évben is Esztergom Város Polgármesteri Hivatala látta el, 1 fıállású és 4 megbízásos köztisztviselı útján. A Munkaszervezet dolgozóinak bérét Esztergom Város Polgármesteri Hivatala fizeti, de a fenti dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos személyi kiadásokat a Társulás teljes egészében megtéríti Esztergom Város Önkormányzatának. 1. Pénzügyi munkatárs: Dudás Kata Feladata: A Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokkal kiemelten a területfejlesztés kapcsolatos teljeskörő pénzügyi ügyintézés az alábbi részfeladatokra tekintettel: o a többcélú kistérségi társulás normatíva igénylésével, lehívásával, szétosztásával kapcsolatos ügyek intézése o a társulás éves költségvetésének elkészítése, a költségvetés kidolgozása, a költségvetési elıirányzat-módosítás elıkészítése o kapcsolattartás a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóságával o évi négy alkalommal pénzforgalmi és mérlegjelentés elkészítése, o féléves és éves költségvetési beszámolók elkészítése és leadása, o törzsadattári adatok változásának nyilvántartása, o kifizetésre kerülı számlák elıkészítése utalványozásra, bankszámláról való átutalás, o fıkönyvi könyvelés elvégzése, o a Munkaszervezet tagjai díjazásának átutalása Polgármesteri Hivatal számlájára, o beérkezett állami támogatások átutalásának elkészítése, o tagsági díjak számlázása, nyilvántartása, o analitikus nyilvántartás vezetése függı kiadásokról, bevételekrıl, Foglalkoztatás jellege: megbízás Bérének fedezetét évben az Országos Területfejlesztési Hivatal biztosítja. 2. Jogi munkatárs: dr. Veress Zoltán Feladata: A Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokkal kiemelten a területfejlesztés kapcsolatos teljeskörő jogi ügyintézés az alábbi részfeladatokra tekintettel: o a Társulás mőködésével kapcsolatos teljes körő jogi ügyintézés,

5 o a Társulási megállapodás módosításával, megszüntetésével, felmondásával kapcsolatos jogi ügyintézés, o a Társulás Szervezési és Mőködési Szabályzatának karbantartása, o a szabályozási célok, feladatok bemutatása, koordinálása, o a Társulási Tanács döntéseinek szakmai elıkészítése, végrehajtása, o új igazgatási feladat- és hatáskörök telepítése esetén az új feladatok egyeztetése, o a Társulás által kötendı szerzıdések elkészítése Foglalkoztatás jellege: megbízás Bérük fedezetét évben az Országos Területfejlesztési Hivatal biztosítja. 3. Kistérségi ügyintézı: Hummel Rudolf, január 1.- május 31. között Feladata: o A Társulási Tanács, a Pénzügyi - Ellenırzı Bizottság üléseinek elıkészítése (meghívók, elıterjesztések), döntések végrehajtása, az ülések teljeskörő megszervezése (jegyzıkönyvek készítése, média tájékoztatása) o Nemzeti Pályázatok figyelése, hazai készítése, elıkészítése, menedzselése o Térségi szereplık, civil szféra tájékoztatása, tanácsadás pályázati ügyekben o Kapcsolattartás a médiával, a kistérségi megbízottal, a Területpolitikai Kormányzati Hivatallal, az Országos Területfejlesztési Hivatallal, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács Munkaszervezetével, térségi területfejlesztési szereplıkkel, önkormányzatok területfejlesztéssel kapcsolatos referenseivel, a Társulási Tanács tanácskozási jogkörrel résztvevı tagjaival o Az Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány titkári feladatainak ellátása o Kistérségi PR munka országos és régiós szinten. Munkaviszony: köztisztviselı Díjazás: A kistérségi ügyintézı személye év folyamán változott, tekintettel arra, hogy Scherlein Angéla, korábban gyes-en lévı kistérségi ügyintézı augusztus 15.-tıl munkába állt. 4. Egészségügyi és szociális munkatárs: Bártfainé Borz Gyöngyi A többcélú kistérségi társulás által ellátott egészségügyi és szociális feladatokkal kapcsolatos teljeskörő szakmai ügyintézés: o A kistérségi központi háziorvosi ügyelet beindításának szakmai elıkészítése, mőködésének szakmai felügyelete o A kistérségi szociális feladatellátásának elıkészítése, a beindított ellátások szakmai felügyelete o Intézmények alapításával, átvételével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása o A többcélú kistérségi társulás szociális ellátását érintı normatíva igénylésével, lehívásával, szétosztásával kapcsolatos feladatok szakmai elıkészítése, szakmai felügyelete o Az egészségügyi és szociális feladatellátást érintı változó jogszabályi környezet figyelemmel kísérése

6 o A Többcélú Kistérségi Társulást érintı aktuális egészségügyi és szociális feladatok ellátása o Kapcsolattartás a térség egészségügyi és szociális intézményeivel Foglalkoztatás jellege: megbízás 5. Közoktatási munkatárs: Gerendás János A Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott közoktatási feladatokkal kapcsolatos teljeskörő szakmai ügyintézés: o A többcélú kistérségi társulás közoktatást (közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok) érintı normatíva igénylésével, lehívásával, szétosztásával kapcsolatos feladatok szakmai elıkészítése, szakmai felügyelete o A közoktatást érintı változó jogszabályi környezet figyelemmel kísérése o A többcélú kistérségi társulást érintı aktuális közoktatási feladatok ellátása o A kistérségi közoktatási intézkedési terv aktualizálása o Kapcsolattartás a térség oktatási intézményeivel o Intézmények esetleges társulási fenntartásba vételével kapcsolatos feladatok ellátása o Kapcsolattartás a kistérségben mőködı intézményfenntartó társulásokkal Foglalkoztatás jellege: megbízás Helyi Vidékfejlesztési Iroda (továbbiakban HVI), irodavezetı: Hummel Rudolf 2007 májusában a Társulás benyújtotta a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, amely támogatandónak ítélte a Helyi Vidékfejlesztési Iroda (továbbiakban HVI) cím elnyerésére vonatkozó pályázatát. A HVI mőködését a 79/2007.(VII.30.) FVM rendelet szabályozza. A HVI-k mőködésének az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében igényelhetı pályázati források lehívásánál lesz fontos elıkészítı, koordináló és szervezı, továbbá értékelı szerepe. Irodavezetı feladata: o A potenciális pályázok felkészítése, majd részükre alapszintő tanácsadás nyújtása az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) keretében megnyíló pályázati kiírásokkal kapcsolatban o a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete által meghatározott, a Leader (EU-s vidékfejlesztési tárgyú helyi közösségi együttmőködés) program helyi szintő elıkészítése során elıírt feladatok elvégzése, o kistérségi audit kérdıív elkészítése, o Közremőködés a Leader Akciócsoportok létrehozásában, megszervezésében (információszolgáltatás, tanácsadás) o A kistérség vidékfejlesztési szereplıinek folyamatos és megfelelı tájékoztatása o A potenciális Leader Akciócsoportok regisztrálása o Technikai segítségnyújtás a Leader Akciócsoportoknak a Leader Fejlesztési Stratégia kidolgozásában o Helyi szintő adatgyőjtés és annak továbbítása az Irányító Hatóság (Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) felé,

7 o Helyi ügyfélfogadási és kommunikációs tevékenység megvalósítása az ÚMVP és a HVI által elkészítendı Helyi Vidékfejlesztési Tervvel (a továbbiakban: HVT) kapcsolatban. o Egyéb, az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete által meghatározott feladatok elvégzése A HVI vezetıje Hummel Rudolf, a korábbi kistérségi ügyintézı. Munkaviszony: megbízási szerzıdés, majd szeptember 1-jétıl munkaszerzıdés. A munkáltatói jogokat a Társulási Tanács (Társulás Elnöke) gyakorolja, tekintettel arra, hogy e cím birtokosa a Társulási Tanács. A HVI független a Társulás Munkaszervezetétıl. A Társulás fı bevételi forrása a tagok által befizetett tagdíj (ennek összege 250 Ft/fı /település), a központi költségvetésbıl származó, egyes közszolgáltatásokra lehívott kiegészítı normatív támogatás, továbbá az aktuális pályázatokból szerzett támogatás. A Társulás fı profilja a terület - és vidékfejlesztési feladatok ellátása, önkormányzati fejlesztések összehangolása, térségi pályázatok menedzselése A Társulás, miután többcélúvá alakult át, a közoktatási, a szociális, ezen belül a gyermekjóléti, az egészségügyi, továbbá a területfejlesztési feladatok térségi ellátását vállalta, a kistérség valamennyi településének részvételével. A közoktatási, pedagógiai szakszolgálati feladatok: nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás) feladatok ellátásáról a Társulás a kistérségben mőködı intézményi társulások útján gondoskodik: Pedagógiai Szakszolgálat, 2536 Nyergesújfalu, Irinyi u. 1. (Komárom-Esztergom megye, Nyergesújfalu város, Lábatlan város, Süttı és Bajót községek társulásában; Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttı, Bajót területi lefedettséggel) Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat, 2500 Esztergom, Baross G. u. 3. (Komárom-Esztergom megye és, Esztergom város, Pilismarót és Dömös községek társulásában; Esztergom, Tát, Mogyorósbánya, Pilismarót, Dömös területi lefedettséggel) 2006 szeptember 1jétıl az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 51/2005.(XI.28.) TTh. határozatával elfogadott Közoktatási Intézkedési Tervében foglalt ajánlások alapján az óvodai és az általános iskolai feladatellátás Tát és Mogyorósbánya esetében intézményfenntartó társulás formájában történik. Nyergesújfalu és Bajót települések vonatkozásában az általános iskolai feladatellátás szeptember 1-tıl szintén intézményfenntartó Társulás formájában biztosított szeptember 1-jétıl a Bajót és Nyergesújfalu települések már az óvoda fenntartásáról is közös társulásban gonsoskodnak. Gyermekjóléti alapellátási feladatok (gyermekjóléti szolgáltatás): Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat, 2541 Lábatlan, Piszkei ltp. 10. (Lábatlan, Nyergesújfalu városok és Bajót, Süttı községek társulásában, Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót, Süttı területi lefedettséggel, Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat, 2534 Tát, Móricz Zs. u. 1. (Tát nagyközség és Mogyorósbánya község társulásában; Tát és Mogyorósbánya területi lefedettséggel),

8 Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat, 2500 Esztergom, Baross G. u. 3. (Komárom-Esztergom megye és, Esztergom város, Pilismarót és Dömös községek társulásában; Esztergom, és társulási megállapodás alapján Pilismarót, Dömös mőködési területtel). A Társulás november 1-jétıl a szociális feladatellátást is felvállalt az alábbiak szerint: A Társulás: a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított évi III. tv. 57. (1) bekezdésében foglalt családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatot Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttı, Bajót települések vonatkozásában a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat (2541 Lábatlan, Piszkei ltp 10.), Tát és Mogyorósbánya települések vonatkozásában a Táti Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat (2534 Tát, Móricz Zsigmond u. 1.) útján, Esztergom, Pilismarót és Dömös települések vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított évi III. tv a alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (1125 Budapest, Szarvas Gábor út ) kötött ellátási szerzıdés útján, b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított évi III. tv. 57. (1) bekezdésében foglalt nappali ellátás (fogyatékosok nappali ellátása) feladatot - a kistérség területén - az Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért (2500 Esztergom, Petz testvérek u. 56.) szervezettel ellátási szerzıdés útján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított évi III. tv. 57. (1) bekezdésében foglalt nappali ellátás (hajléktalanok nappali melegedıje) feladatot - a kistérség területén - a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (1125 Budapest, Szarvas Gábor út ) ellátási szerzıdés útján, c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított évi III. tv. 57. (1) bekezdésében foglalt támogató szolgáltatás szociális alapszolgáltatási feladatot - a kistérség területén - a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálattal (2541 Lábatlan, Zalka Máté ltp. 5.) együttmőködési megállapodás és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (1125 Budapest, Szarvas Gábor út ) ellátási szerzıdések útján látja el. Szociális, ezen belül szakosított ellátási feladatok A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított évi III. tv. (a továbbiakban: tv.) III. fejezetében foglalt szakosított ellátási formák közül a tv. 85/A. (2) bekezdés a) pontja szerinti fogyatékos személyek lakóotthona feladatot - a kistérség területén január 1-jétıl az Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért (2500 Esztergom, Petz Testvérek út 56.) szervezettel ellátási szerzıdés útján látja el.

9 A Társulás az egészségügyi feladatokról, ezen belül a háziorvosi ügyeletek mőködtetésérıl az esztergomi Vaszary Kolos Kórház útján, a nyergesújfalui ügyelet esetében mikrotársulás útján gondoskodik február 1-jétıl az alapellátáshoz kapcsolódó kistérségi központi ügyeleti szolgáltatást a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom Esztergom, Hısök tere 25. (Hrsz ) kialakított egészségügyi centrumban fogja ellátni, illetve az Országos Mentıszolgálattal közös diszpécserszolgálatot mőködtet. A Társulás évi költségvetése az alábbiak szerint alakult, Bevétel összesen ezer forint Intézményi mőködési bevétel EFt Normatív hozzájárulások EFt Támogatásértékő mőködési bevétel EFt Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium támogatása EFt Magyar Turizmus Zrt. támogatása szúnyoggyérítésre 579 EFt 2006.évi pénzmaradvány EFt Kiadás összesen ezer forint Dologi kiadás EFt - munkaszervezet mőködésére EFt - KEM TT tagdíj EFt - Szúnyoggyérítés 579 EFt Támogatásértékő mőködési kiadás helyi önkormányzatoknak összesen EFt Munkaszervezet díjazására átutalt összeg EFt - kistérségi ügyintézı EFt - megbízási szerzıdéssel foglalkoztatott dolgozók, egyéb (céljuttatás) díjazás EFt Beruházás: - Süttı-Dömös kerékpárút terv készítése EFt - Dögkutak rekultivációs terv készítése 465 EFt Költségvetési tartalék EFt

10 A Társulás normatív támogatása EFt Közoktatási (intézményfenntartás ) feladat Tát-Mogyorósbánya óvodai intézményfenntartó társulás tám. Tát-Mogyorósbánya ált. iskolai intézményfenntartó társulás tám. Nyergesújfalu-Bajót ált. iskolai intézményfenntartó társulás tám. Nyergesújfalu-Bajót óvodai intézményfenntartó társulás tám. Pedagógiai szakszolgálat (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás) Majer I. Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Int. és Gyermekjóléti Szolgálat Esztergom Nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat Szociális feladatok Családsegítés Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat Tát-Mogyorósbánya Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató szolgálat Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítı Magyar Máltai Szeretetszolgálat (2 szolgálatra) Nappali ellátás Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok nappali melegedıje) Életút Egyesület (fogyatékosok nappali intézménye) Gyermekjóléti alapellátási feladat (gyermekjóléti szolgáltatás) Majer I. Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Int. és Gyermekjóléti Szolgálat Esztergom Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat Lábatlan Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat Tát EFt EFt EFt EFt EFt EFt 842 EFt 326 EFt EFt 600 EFt 450 EFt 150 EFt 90 EFt EFt EFt EFt A Társulás általános feladatainak normatív támogatása EFt Állati hulladék térségi szintő kezelése Közoktatási feladatok támogatása (pedagógiai szakszolgálat) Majer I. Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, és Gyermekjóléti Szolgálat Nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat Központi háziorvosi ügyeleti szolgálatok támogatása Esztergom Nyergesújfalu Kistelepülési területfejlesztési pályázati önrész Bajót, Dömös, Mogyorósbánya, Pilismarót, Süttı Építési engedélyezési tervek készítése kistelepülések részére Bajót, Dömös, Mogyorósbánya, Pilismarót, Süttı Idegenforgalmi keret Honlap, filmsokszorosítás, promóció, Kistérség napja kulturális fesztivál EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt

11 A Társulás által 2008-évben megvalósítani kívánt feladatok 1. Kistelepülési Alap további bıvítése (a Társulás a kistérség kisebb települései részére a megyei önkormányzathoz hasonlóan egy fejlesztési alapot hozott létre a kisebb települések részére.) 2. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi alap létrehozása (bőnmegelızés, sport, egyéb) 3. Állati hulladék térségi szintő kezelése 4. Kerékpárút projekt kiszélesítése más településekre, az Esztergom-Dömös közötti szakasz megépítése 5. Kiemelt feladatként kell kezelni a pályázati lehetıségek kiaknázását, a saját erı biztosítására céltartalékot kell képezni. 6. Kistérségi központi ügyelet és Fogászati ügyelet elindítása 7. Integrált turisztikai pályázatok benyújtása 8. Minél több pályázat benyújtása az ÚMVP III tengelyének intézkedéseire. Fıbb megvalósított projektek között Térségi információsa táblarendszerek kialakítása (8 M Ft) FVM támogatásból Többcélú Kistérségi Társulás létrehozása 65 M Ft, BM támogatásból Nyergesújfalui és esztergomi mentıállomás kialakítása: M Ft, BM támogatásból Kistérségi Központi ügyelet létrehozása, EÜM forrásból, 10 M Ft Térségi turisztikai fogadóhely részére marketing eszközök létrehozása (1 M Ft) Kistérségi integrált Sportpálya-felújítási program: 2 M Ft, ÖTM Kerékpárút tervezése: Esztergom-Dömös, Esztergom-Tát: 5 M Ft, GKM Fıbb megvalósítandó projektek között: 1. Esztergomi Séta II. projekt (Az Esztergomi vármegyeháza épületének külsı-belsı felújítása, kistérségi szolgáltató központ kialakítása; a Kis-Duna sétány, rekonstrukciója, Mattyasovszky bástya és Kis Fürdı felújítása, Lırincz utca és Mindszenthy-tér felújítása, Fürdı szálló komplex felújítása 2. A kistérségben az alapfokú és középfokú oktatási intézmények (óvodák és általános iskolák, gimnáziumok) felújítása, bıvítése és korszerősítése, kistérségi szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények fejlesztése, korszerősítése 3. A régió kórháza. Egységes betegirányítási rendszer kialakítása és prevenciós szolgáltatás a kistérség egészségügyi intézményeinél 4. Kistérségi tematikus projektek megvalósítása (kultúra-és örökségvédelem, bor-és gasztronómia, hagyományırzés) 5. A Süttı-Esztergom-Dömös EURO-VELO kerékpárút hiányzó szakaszainak a megtervezése és megépítése, a Nyergesújfalu-Bajót-Pusztamarót-Süttı Bikólpuszta kerékpárút engedélyezési terveinek elkészítése és megépítése

12 6. Az új esztergom párkányi híd, valamint az V/c folyosó terveztetése es sz. fıút települési átkelési szakaszainak (Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttı) tehermentesítése, a 11-es sz. fıút települési átkelési szakaszainak (Pilismarót, Dömös) tehermentesítése Térségi kapcsolatépítés: Az Esztergomi kistérség együttmőködik a szomszédos kistérségekkel, a 10. sz. fıút tehermentesítése kapcsán egy projekt elıkészítése folyik a tatai kistérséggel, a Leader vidékfejlesztési program kapcsán pedig az esztergomi kistérség települései a dorogi kistérség településeivel hoztak létre Akciócsoportot Duna-Pilis-Gerecse, kalandra hív a régi vármegye elnevezéssel. Esztergom, december 11. Meggyes Tamás elnök

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS B A T T H Y Á N Y - P R O G R A M ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai Tartalom BEVEZETÉS...3 JÖVİKÉP...4 A VÁROS LAKÓI - BEFEKTETÉS A

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1590/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben