Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 20-i ülésére Tárgy: Az esztergomi kistérdég bemutatkozása, tájékoztató munkájáról és legfontosabb feladatairól Elıterjesztı: Meggyes Tamás, az Esztergom-Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás elnöke Koordinátor: Petrikné M. Erika osztályvezetı

2 Tisztelt Közgyőlés! 1. Alapadatok: Az Esztergomi Kistérség a Közép-Dunántúli Régióban, Komárom-Esztergom megyében található, területe 304,66 km 2, népessége fı. Északon a szlovákiai Párkány (Štúrovo) központú Déli Régió (Južný región), Keleten Pest megye kistérségei, a szobi és a szentendrei, délen a dorogi és a tatabányai, nyugaton a tatai kistérség határolja 1. sz. ábra: Az esztergomi kistérség elhelyezkedése É rsekújvári járás S zob i kisté rség Ta ta i kisté rsé g Ta ta b ánya i kisté rség D o ro gi kistérség Szentendrei kistérség Északról a Duna határolja a térséget, mely vízbázisként, fontos transzkontinentális közlekedési, szállítási útvonalként, és az árvizek miatt veszélyforrásként is meghatározó jelentıségő a kistérség szempontjából. A kistérségeket gazdasági szempontból egyfajta kettısség jellemzi. Míg Esztergom, Nyergesújfalu, Lábatlan Tokod iparosodott területnek számít addig pl. Bajót, Mogyorósbánya Pilismarót Dömös településeken szinte egyáltalán nem találunk ipari üzemeket, itt elsısorban a rekreációs területek, a turisztikai célú területhasználat a jellemzı. A térség jelentıs részén a mezıgazdasági agrárpotenciál az országos átlag alatt van. A foglalkoztatási viszonyok az utóbbi évtizedben jelentısen javultak. A térség adottságai alapvetıen nem kedveznek a mezıgazdasági termelésnek. A térség erdısültsége a megyei átlaghoz képest is jelentıs, illetve az országos átlaghoz viszonyítva is magas. Meghatározó szerepe van ebben a Gerecse és a Pilis-Visegrádi hegységeknek. A térség állattenyésztése kismértékő. A halastavak területe az összes mezıgazdasági területhez képest nem jelentıs, de jövedelem termelı képessége, a foglalkoztatás, az idegenforgalom, és a tájképi értéke miatt fontos mővelési ág a térség agrárstruktúrájában. Az utóbbi évek belvizes idıszaka a halastavak vízszintszabályozó szerepét is elıtérbe helyezte. Összességében elmondható, hogy a térségben a mezıgazdasággal foglakozók aránya a népességen belül tovább csökkent. Komárom-Esztergom megye keleti csücskeként a térség egy jelentıs része távol esik a megye fı logisztikai tengelyének számító Tatabánya és Oroszlány környékétıl és az ezt biztosító IV. sz. (Berlin Isztambul) fı európai közlekedési folyosótól. A kistérség vízi közlekedési szempontból is elınyös helyzető. A közmővesítettség foka megfelel az országos átlagnak. A kistérség oktatási mutatói a nagyobb településeken kielégítık, de a kisebb települések a folyamatosan csökkenı gyermeklétszámok miatt társult formában kénytelenek fenntartani iskolájukat. Az intézményfenntartó társulások létrejöttével számos településen megszőnt a tanítás (általános iskolai felsı tagozat), és az üresen maradt iskola épülete azóta is hasznosításra vár. Az Egészségügyi és szociális feladatokat

3 már többnyire a kistérségi társulások látják el, ugyanakkor számos egészségügyi és szociális alapellátási feladat ellátása még települési szinten történik egyre rosszabb körülmények között. A kistérség ipari jellege ellenére rengeteg turisztikai látnivalóval és színes kulturális kínálattal rendelkezik, ugyanakkor jelentıs az elmaradás az idegenforgalom háttér infrastruktúrájának megteremtésében. A legnagyobb hiányosság, hogy a települések között nincs együttmőködés, az egyes települések önállóan vagy nagyobb szervezeti egységeken belül próbálják a turisták figyelmét felkelteni. Míg tehát iparilag folyamatosan fejlıdik a kistérség, addig az idegenforgalom tartós válságban van, ami ellen csak széles a gazdasági, civil, illetve a közszféra összefogásával lehet eredményesen fellépni. A kistérség igen gazdag épített örökséggel rendelkezik. Ugyancsak gazdag a kistérség szellemi öröksége is. A térség mindig is vonzotta a különbözı mővészeti ágakban alkotó mővészeket. A térség szellemi örökségének másik meghatározója a katolikus egyház. A szellemi örökség harmadik pillére a gazdag nemzetiségi hagyományegyüttes. 2. A kistérségi Társulás létrejötte: Az Esztergom és Nyergesújfalu statisztikai kistérség önkormányzatai (Süttı, Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót, Tát, Mogyorósbánya, Esztergom, Pilismarót, Dömös) a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 41. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás, valamint a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló évi XXI. törvény 10. -a alapján szeptember 24-én társulási szerzıdést kötöttek, és ezzel megalakították az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Területfejlesztési Társulást, amely költségvetési szervként mőködött, és a települések összehangolt fejlesztése érdekében területfejlesztési feladatokat látott el. A évben a megnövekedett kistérségi pályázati támogatások hatására a fenti települések az Ötv. 41. (1) bekezdésben, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kistérség összehangolt fejlesztésének elımozdítása és az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében május 10-én társulási megállapodást kötöttek, és létrehozták az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulást. Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) jogutódja az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Területfejlesztési Társulásnak. A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, jogállását tekintve nem költségvetési szervként mőködik, azonban gazdálkodására a költségvetési szervek mőködésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás megalakulásakor elnökéül Meggyes Tamást, Esztergom Város Polgármesterét, elnökhelyetteséül Szenes Lajost, Tát Nagyközség Polgármesterét választotta. A Társulás megalakulásakor létrehozta Pénzügyi-Ellenırzı Bizottságát (a továbbiakban: Bizottság), amelynek tagjaivá Miskolczi Józsefet, Nyergesújfalu Város Polgármesterét, Benkovics Lászlót, Pilismarót Község Polgármesterét és Nagy Endrét, Süttı Község Polgármesterét választotta. A Bizottság elnöke Miskolczi József lett. A Társulás legfıbb döntéshozó szerve - a Társulás polgármestereibıl álló a Társulási Tanács, amely október 27-én újította meg tisztségviselıinek megbízását. A Társulási Tanács a es önkormányzati választási ciklus idejére Meggyes Tamást, Esztergom Város Polgármesterét választotta ismételten elnökének. A Társulás elnökhelyettesének személye sem

4 változott, a tisztséget továbbra is Szenes Lajos, Tát Nagyközség Polgármestere tölti be. A Társulás Pénzügyi-Ellenırzı Bizottságának elnöke újra Miskolczi József, Nyergesújfalu Város Polgármestere lett. A bizottság tagjai: Novák Lajos, Dömös Község Polgármestere és Czermann János, Süttı Község Polgármestere. A Társulási Tanács évben az alábbi idıpontokban tartott ülést (2007. január 15., február 8., március 14., március 23., április 11., május 10., június 28., augusztus 21. szeptember 20., október 11. november 15., december 12.). A Társulás Pénzügyi - Ellenırzı Bizottsága üléseit a Társulási Tanács ülései napján a Társulási Tanács ülését megelızıen tartotta. A Társulás Munkaszervezetét Esztergom Város Polgármesteri Hivatala látja el, amelynek vezetıje Esztergom Város Jegyzıje, dr. Marosi György. A Társulás Munkaszervezetének feladatait évben is Esztergom Város Polgármesteri Hivatala látta el, 1 fıállású és 4 megbízásos köztisztviselı útján. A Munkaszervezet dolgozóinak bérét Esztergom Város Polgármesteri Hivatala fizeti, de a fenti dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos személyi kiadásokat a Társulás teljes egészében megtéríti Esztergom Város Önkormányzatának. 1. Pénzügyi munkatárs: Dudás Kata Feladata: A Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokkal kiemelten a területfejlesztés kapcsolatos teljeskörő pénzügyi ügyintézés az alábbi részfeladatokra tekintettel: o a többcélú kistérségi társulás normatíva igénylésével, lehívásával, szétosztásával kapcsolatos ügyek intézése o a társulás éves költségvetésének elkészítése, a költségvetés kidolgozása, a költségvetési elıirányzat-módosítás elıkészítése o kapcsolattartás a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóságával o évi négy alkalommal pénzforgalmi és mérlegjelentés elkészítése, o féléves és éves költségvetési beszámolók elkészítése és leadása, o törzsadattári adatok változásának nyilvántartása, o kifizetésre kerülı számlák elıkészítése utalványozásra, bankszámláról való átutalás, o fıkönyvi könyvelés elvégzése, o a Munkaszervezet tagjai díjazásának átutalása Polgármesteri Hivatal számlájára, o beérkezett állami támogatások átutalásának elkészítése, o tagsági díjak számlázása, nyilvántartása, o analitikus nyilvántartás vezetése függı kiadásokról, bevételekrıl, Foglalkoztatás jellege: megbízás Bérének fedezetét évben az Országos Területfejlesztési Hivatal biztosítja. 2. Jogi munkatárs: dr. Veress Zoltán Feladata: A Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokkal kiemelten a területfejlesztés kapcsolatos teljeskörő jogi ügyintézés az alábbi részfeladatokra tekintettel: o a Társulás mőködésével kapcsolatos teljes körő jogi ügyintézés,

5 o a Társulási megállapodás módosításával, megszüntetésével, felmondásával kapcsolatos jogi ügyintézés, o a Társulás Szervezési és Mőködési Szabályzatának karbantartása, o a szabályozási célok, feladatok bemutatása, koordinálása, o a Társulási Tanács döntéseinek szakmai elıkészítése, végrehajtása, o új igazgatási feladat- és hatáskörök telepítése esetén az új feladatok egyeztetése, o a Társulás által kötendı szerzıdések elkészítése Foglalkoztatás jellege: megbízás Bérük fedezetét évben az Országos Területfejlesztési Hivatal biztosítja. 3. Kistérségi ügyintézı: Hummel Rudolf, január 1.- május 31. között Feladata: o A Társulási Tanács, a Pénzügyi - Ellenırzı Bizottság üléseinek elıkészítése (meghívók, elıterjesztések), döntések végrehajtása, az ülések teljeskörő megszervezése (jegyzıkönyvek készítése, média tájékoztatása) o Nemzeti Pályázatok figyelése, hazai készítése, elıkészítése, menedzselése o Térségi szereplık, civil szféra tájékoztatása, tanácsadás pályázati ügyekben o Kapcsolattartás a médiával, a kistérségi megbízottal, a Területpolitikai Kormányzati Hivatallal, az Országos Területfejlesztési Hivatallal, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács Munkaszervezetével, térségi területfejlesztési szereplıkkel, önkormányzatok területfejlesztéssel kapcsolatos referenseivel, a Társulási Tanács tanácskozási jogkörrel résztvevı tagjaival o Az Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány titkári feladatainak ellátása o Kistérségi PR munka országos és régiós szinten. Munkaviszony: köztisztviselı Díjazás: A kistérségi ügyintézı személye év folyamán változott, tekintettel arra, hogy Scherlein Angéla, korábban gyes-en lévı kistérségi ügyintézı augusztus 15.-tıl munkába állt. 4. Egészségügyi és szociális munkatárs: Bártfainé Borz Gyöngyi A többcélú kistérségi társulás által ellátott egészségügyi és szociális feladatokkal kapcsolatos teljeskörő szakmai ügyintézés: o A kistérségi központi háziorvosi ügyelet beindításának szakmai elıkészítése, mőködésének szakmai felügyelete o A kistérségi szociális feladatellátásának elıkészítése, a beindított ellátások szakmai felügyelete o Intézmények alapításával, átvételével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása o A többcélú kistérségi társulás szociális ellátását érintı normatíva igénylésével, lehívásával, szétosztásával kapcsolatos feladatok szakmai elıkészítése, szakmai felügyelete o Az egészségügyi és szociális feladatellátást érintı változó jogszabályi környezet figyelemmel kísérése

6 o A Többcélú Kistérségi Társulást érintı aktuális egészségügyi és szociális feladatok ellátása o Kapcsolattartás a térség egészségügyi és szociális intézményeivel Foglalkoztatás jellege: megbízás 5. Közoktatási munkatárs: Gerendás János A Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott közoktatási feladatokkal kapcsolatos teljeskörő szakmai ügyintézés: o A többcélú kistérségi társulás közoktatást (közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok) érintı normatíva igénylésével, lehívásával, szétosztásával kapcsolatos feladatok szakmai elıkészítése, szakmai felügyelete o A közoktatást érintı változó jogszabályi környezet figyelemmel kísérése o A többcélú kistérségi társulást érintı aktuális közoktatási feladatok ellátása o A kistérségi közoktatási intézkedési terv aktualizálása o Kapcsolattartás a térség oktatási intézményeivel o Intézmények esetleges társulási fenntartásba vételével kapcsolatos feladatok ellátása o Kapcsolattartás a kistérségben mőködı intézményfenntartó társulásokkal Foglalkoztatás jellege: megbízás Helyi Vidékfejlesztési Iroda (továbbiakban HVI), irodavezetı: Hummel Rudolf 2007 májusában a Társulás benyújtotta a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, amely támogatandónak ítélte a Helyi Vidékfejlesztési Iroda (továbbiakban HVI) cím elnyerésére vonatkozó pályázatát. A HVI mőködését a 79/2007.(VII.30.) FVM rendelet szabályozza. A HVI-k mőködésének az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében igényelhetı pályázati források lehívásánál lesz fontos elıkészítı, koordináló és szervezı, továbbá értékelı szerepe. Irodavezetı feladata: o A potenciális pályázok felkészítése, majd részükre alapszintő tanácsadás nyújtása az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) keretében megnyíló pályázati kiírásokkal kapcsolatban o a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete által meghatározott, a Leader (EU-s vidékfejlesztési tárgyú helyi közösségi együttmőködés) program helyi szintő elıkészítése során elıírt feladatok elvégzése, o kistérségi audit kérdıív elkészítése, o Közremőködés a Leader Akciócsoportok létrehozásában, megszervezésében (információszolgáltatás, tanácsadás) o A kistérség vidékfejlesztési szereplıinek folyamatos és megfelelı tájékoztatása o A potenciális Leader Akciócsoportok regisztrálása o Technikai segítségnyújtás a Leader Akciócsoportoknak a Leader Fejlesztési Stratégia kidolgozásában o Helyi szintő adatgyőjtés és annak továbbítása az Irányító Hatóság (Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) felé,

7 o Helyi ügyfélfogadási és kommunikációs tevékenység megvalósítása az ÚMVP és a HVI által elkészítendı Helyi Vidékfejlesztési Tervvel (a továbbiakban: HVT) kapcsolatban. o Egyéb, az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete által meghatározott feladatok elvégzése A HVI vezetıje Hummel Rudolf, a korábbi kistérségi ügyintézı. Munkaviszony: megbízási szerzıdés, majd szeptember 1-jétıl munkaszerzıdés. A munkáltatói jogokat a Társulási Tanács (Társulás Elnöke) gyakorolja, tekintettel arra, hogy e cím birtokosa a Társulási Tanács. A HVI független a Társulás Munkaszervezetétıl. A Társulás fı bevételi forrása a tagok által befizetett tagdíj (ennek összege 250 Ft/fı /település), a központi költségvetésbıl származó, egyes közszolgáltatásokra lehívott kiegészítı normatív támogatás, továbbá az aktuális pályázatokból szerzett támogatás. A Társulás fı profilja a terület - és vidékfejlesztési feladatok ellátása, önkormányzati fejlesztések összehangolása, térségi pályázatok menedzselése A Társulás, miután többcélúvá alakult át, a közoktatási, a szociális, ezen belül a gyermekjóléti, az egészségügyi, továbbá a területfejlesztési feladatok térségi ellátását vállalta, a kistérség valamennyi településének részvételével. A közoktatási, pedagógiai szakszolgálati feladatok: nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás) feladatok ellátásáról a Társulás a kistérségben mőködı intézményi társulások útján gondoskodik: Pedagógiai Szakszolgálat, 2536 Nyergesújfalu, Irinyi u. 1. (Komárom-Esztergom megye, Nyergesújfalu város, Lábatlan város, Süttı és Bajót községek társulásában; Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttı, Bajót területi lefedettséggel) Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat, 2500 Esztergom, Baross G. u. 3. (Komárom-Esztergom megye és, Esztergom város, Pilismarót és Dömös községek társulásában; Esztergom, Tát, Mogyorósbánya, Pilismarót, Dömös területi lefedettséggel) 2006 szeptember 1jétıl az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 51/2005.(XI.28.) TTh. határozatával elfogadott Közoktatási Intézkedési Tervében foglalt ajánlások alapján az óvodai és az általános iskolai feladatellátás Tát és Mogyorósbánya esetében intézményfenntartó társulás formájában történik. Nyergesújfalu és Bajót települések vonatkozásában az általános iskolai feladatellátás szeptember 1-tıl szintén intézményfenntartó Társulás formájában biztosított szeptember 1-jétıl a Bajót és Nyergesújfalu települések már az óvoda fenntartásáról is közös társulásban gonsoskodnak. Gyermekjóléti alapellátási feladatok (gyermekjóléti szolgáltatás): Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat, 2541 Lábatlan, Piszkei ltp. 10. (Lábatlan, Nyergesújfalu városok és Bajót, Süttı községek társulásában, Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót, Süttı területi lefedettséggel, Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat, 2534 Tát, Móricz Zs. u. 1. (Tát nagyközség és Mogyorósbánya község társulásában; Tát és Mogyorósbánya területi lefedettséggel),

8 Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat, 2500 Esztergom, Baross G. u. 3. (Komárom-Esztergom megye és, Esztergom város, Pilismarót és Dömös községek társulásában; Esztergom, és társulási megállapodás alapján Pilismarót, Dömös mőködési területtel). A Társulás november 1-jétıl a szociális feladatellátást is felvállalt az alábbiak szerint: A Társulás: a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított évi III. tv. 57. (1) bekezdésében foglalt családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatot Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttı, Bajót települések vonatkozásában a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat (2541 Lábatlan, Piszkei ltp 10.), Tát és Mogyorósbánya települések vonatkozásában a Táti Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat (2534 Tát, Móricz Zsigmond u. 1.) útján, Esztergom, Pilismarót és Dömös települések vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított évi III. tv a alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (1125 Budapest, Szarvas Gábor út ) kötött ellátási szerzıdés útján, b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított évi III. tv. 57. (1) bekezdésében foglalt nappali ellátás (fogyatékosok nappali ellátása) feladatot - a kistérség területén - az Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért (2500 Esztergom, Petz testvérek u. 56.) szervezettel ellátási szerzıdés útján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított évi III. tv. 57. (1) bekezdésében foglalt nappali ellátás (hajléktalanok nappali melegedıje) feladatot - a kistérség területén - a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (1125 Budapest, Szarvas Gábor út ) ellátási szerzıdés útján, c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított évi III. tv. 57. (1) bekezdésében foglalt támogató szolgáltatás szociális alapszolgáltatási feladatot - a kistérség területén - a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálattal (2541 Lábatlan, Zalka Máté ltp. 5.) együttmőködési megállapodás és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (1125 Budapest, Szarvas Gábor út ) ellátási szerzıdések útján látja el. Szociális, ezen belül szakosított ellátási feladatok A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított évi III. tv. (a továbbiakban: tv.) III. fejezetében foglalt szakosított ellátási formák közül a tv. 85/A. (2) bekezdés a) pontja szerinti fogyatékos személyek lakóotthona feladatot - a kistérség területén január 1-jétıl az Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért (2500 Esztergom, Petz Testvérek út 56.) szervezettel ellátási szerzıdés útján látja el.

9 A Társulás az egészségügyi feladatokról, ezen belül a háziorvosi ügyeletek mőködtetésérıl az esztergomi Vaszary Kolos Kórház útján, a nyergesújfalui ügyelet esetében mikrotársulás útján gondoskodik február 1-jétıl az alapellátáshoz kapcsolódó kistérségi központi ügyeleti szolgáltatást a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom Esztergom, Hısök tere 25. (Hrsz ) kialakított egészségügyi centrumban fogja ellátni, illetve az Országos Mentıszolgálattal közös diszpécserszolgálatot mőködtet. A Társulás évi költségvetése az alábbiak szerint alakult, Bevétel összesen ezer forint Intézményi mőködési bevétel EFt Normatív hozzájárulások EFt Támogatásértékő mőködési bevétel EFt Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium támogatása EFt Magyar Turizmus Zrt. támogatása szúnyoggyérítésre 579 EFt 2006.évi pénzmaradvány EFt Kiadás összesen ezer forint Dologi kiadás EFt - munkaszervezet mőködésére EFt - KEM TT tagdíj EFt - Szúnyoggyérítés 579 EFt Támogatásértékő mőködési kiadás helyi önkormányzatoknak összesen EFt Munkaszervezet díjazására átutalt összeg EFt - kistérségi ügyintézı EFt - megbízási szerzıdéssel foglalkoztatott dolgozók, egyéb (céljuttatás) díjazás EFt Beruházás: - Süttı-Dömös kerékpárút terv készítése EFt - Dögkutak rekultivációs terv készítése 465 EFt Költségvetési tartalék EFt

10 A Társulás normatív támogatása EFt Közoktatási (intézményfenntartás ) feladat Tát-Mogyorósbánya óvodai intézményfenntartó társulás tám. Tát-Mogyorósbánya ált. iskolai intézményfenntartó társulás tám. Nyergesújfalu-Bajót ált. iskolai intézményfenntartó társulás tám. Nyergesújfalu-Bajót óvodai intézményfenntartó társulás tám. Pedagógiai szakszolgálat (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás) Majer I. Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Int. és Gyermekjóléti Szolgálat Esztergom Nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat Szociális feladatok Családsegítés Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat Tát-Mogyorósbánya Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató szolgálat Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítı Magyar Máltai Szeretetszolgálat (2 szolgálatra) Nappali ellátás Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok nappali melegedıje) Életút Egyesület (fogyatékosok nappali intézménye) Gyermekjóléti alapellátási feladat (gyermekjóléti szolgáltatás) Majer I. Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Int. és Gyermekjóléti Szolgálat Esztergom Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat Lábatlan Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat Tát EFt EFt EFt EFt EFt EFt 842 EFt 326 EFt EFt 600 EFt 450 EFt 150 EFt 90 EFt EFt EFt EFt A Társulás általános feladatainak normatív támogatása EFt Állati hulladék térségi szintő kezelése Közoktatási feladatok támogatása (pedagógiai szakszolgálat) Majer I. Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, és Gyermekjóléti Szolgálat Nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat Központi háziorvosi ügyeleti szolgálatok támogatása Esztergom Nyergesújfalu Kistelepülési területfejlesztési pályázati önrész Bajót, Dömös, Mogyorósbánya, Pilismarót, Süttı Építési engedélyezési tervek készítése kistelepülések részére Bajót, Dömös, Mogyorósbánya, Pilismarót, Süttı Idegenforgalmi keret Honlap, filmsokszorosítás, promóció, Kistérség napja kulturális fesztivál EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt

11 A Társulás által 2008-évben megvalósítani kívánt feladatok 1. Kistelepülési Alap további bıvítése (a Társulás a kistérség kisebb települései részére a megyei önkormányzathoz hasonlóan egy fejlesztési alapot hozott létre a kisebb települések részére.) 2. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi alap létrehozása (bőnmegelızés, sport, egyéb) 3. Állati hulladék térségi szintő kezelése 4. Kerékpárút projekt kiszélesítése más településekre, az Esztergom-Dömös közötti szakasz megépítése 5. Kiemelt feladatként kell kezelni a pályázati lehetıségek kiaknázását, a saját erı biztosítására céltartalékot kell képezni. 6. Kistérségi központi ügyelet és Fogászati ügyelet elindítása 7. Integrált turisztikai pályázatok benyújtása 8. Minél több pályázat benyújtása az ÚMVP III tengelyének intézkedéseire. Fıbb megvalósított projektek között Térségi információsa táblarendszerek kialakítása (8 M Ft) FVM támogatásból Többcélú Kistérségi Társulás létrehozása 65 M Ft, BM támogatásból Nyergesújfalui és esztergomi mentıállomás kialakítása: M Ft, BM támogatásból Kistérségi Központi ügyelet létrehozása, EÜM forrásból, 10 M Ft Térségi turisztikai fogadóhely részére marketing eszközök létrehozása (1 M Ft) Kistérségi integrált Sportpálya-felújítási program: 2 M Ft, ÖTM Kerékpárút tervezése: Esztergom-Dömös, Esztergom-Tát: 5 M Ft, GKM Fıbb megvalósítandó projektek között: 1. Esztergomi Séta II. projekt (Az Esztergomi vármegyeháza épületének külsı-belsı felújítása, kistérségi szolgáltató központ kialakítása; a Kis-Duna sétány, rekonstrukciója, Mattyasovszky bástya és Kis Fürdı felújítása, Lırincz utca és Mindszenthy-tér felújítása, Fürdı szálló komplex felújítása 2. A kistérségben az alapfokú és középfokú oktatási intézmények (óvodák és általános iskolák, gimnáziumok) felújítása, bıvítése és korszerősítése, kistérségi szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények fejlesztése, korszerősítése 3. A régió kórháza. Egységes betegirányítási rendszer kialakítása és prevenciós szolgáltatás a kistérség egészségügyi intézményeinél 4. Kistérségi tematikus projektek megvalósítása (kultúra-és örökségvédelem, bor-és gasztronómia, hagyományırzés) 5. A Süttı-Esztergom-Dömös EURO-VELO kerékpárút hiányzó szakaszainak a megtervezése és megépítése, a Nyergesújfalu-Bajót-Pusztamarót-Süttı Bikólpuszta kerékpárút engedélyezési terveinek elkészítése és megépítése

12 6. Az új esztergom párkányi híd, valamint az V/c folyosó terveztetése es sz. fıút települési átkelési szakaszainak (Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttı) tehermentesítése, a 11-es sz. fıút települési átkelési szakaszainak (Pilismarót, Dömös) tehermentesítése Térségi kapcsolatépítés: Az Esztergomi kistérség együttmőködik a szomszédos kistérségekkel, a 10. sz. fıút tehermentesítése kapcsán egy projekt elıkészítése folyik a tatai kistérséggel, a Leader vidékfejlesztési program kapcsán pedig az esztergomi kistérség települései a dorogi kistérség településeivel hoztak létre Akciócsoportot Duna-Pilis-Gerecse, kalandra hív a régi vármegye elnevezéssel. Esztergom, december 11. Meggyes Tamás elnök

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére.

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére. Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére. Tárgy: Tájékoztató az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének november 25-ei ülésére.

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének november 25-ei ülésére. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. november 25-ei ülésére. Tárgy: Tájékoztató az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2005. JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 34/2005. (I. 27.) Tkt határozat: Tárgy: A napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: l./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Előterjesztés

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Előterjesztés ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 40/2011.06.09. Előterjesztés az Társulási Tanácsa 2011. június 9-ei ülésére Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 417-255 Ikt.szám: 49195/2005. Javaslat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által igényelhetı normatív támogatások

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 178 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények és az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 464/2011.(XII.15.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az orvosi ügyelet ellátásának

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK 2004. NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN 21/2004 (XI.11.) HKTT határozat Tárgy: pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok többcélú társulásban történı

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. 92/2009.(V.14.) számú Képviselı-testületi határozat

JEGYZİKÖNYV. 92/2009.(V.14.) számú Képviselı-testületi határozat JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 14-én 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

A Képviselő-testület 2007. évben hozott határozatai

A Képviselő-testület 2007. évben hozott határozatai A Képviselő-testület 2007. évben hozott határozatai Figyelem! A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek, nincsenek egységes szerkezetben! 1/2007. (I.18.) esztergomi öh. Esztergom

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó: Elıterjesztést

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokról

Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokról Elıterjesztı: Dr.Faragó Péter polgármester Készítette: Jegyzı távollétében: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokról Szentiványi

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács november 26-i ülésére Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2009. Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2009. november 26-i ülésére

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Előterjesztés. Dorog Város Képviselő-testületének június 26-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Dorog Város Képviselő-testületének június 26-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, Bécsi út 71 2511 Dorog, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 Fax.: 06 33 431 377 E-MAIL : pmester@dorog.hu Előterjesztés Dorog Város Képviselő-testületének 2009. június 26-án

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Elıterjesztı: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 33088-13/2014. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2014. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzıi

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 146. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár Elméleti alapok IDEA tanácsadó testület (2002. szeptember) Feltárta a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

KIVONAT. a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának április 29-én megtartott üléséről. 17/2011. (IV. 29.) határozat

KIVONAT. a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának április 29-én megtartott üléséről. 17/2011. (IV. 29.) határozat Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása 3250 Pétervására, Kossuth L. út 1. KIVONAT a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. április 29-én megtartott üléséről 17/2011. (IV. 29.) határozat

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 15/2009. (IV.09.) CsKTT. 16-5911-1/2009. Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa megtárgyalta a Társulás

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1.

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S Paks, 2014. szeptember 1. 2 TÁRS ULÁSI MEGÁLLAPODÁS Paks város és térségéhez tartozó önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Beszámoló a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 2006. II. félévi tevékenységérıl

Beszámoló a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 2006. II. félévi tevékenységérıl Szám: 46.090-1/2006. S algótarján Meg y ei Jogú Vá r os P olgármes t er étıl Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: 32/312-250 Fax:32/422-386 E-mail: polgarmester@salgotarjan.hu Beszámoló a Salgótarjáni Kistérség

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T á j é k o z t a t ó - a Képviselı-testületnek - A Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére Tárgy: Alapító okirat módosítása Sorszám: IV/7 Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Véleményezı bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról I. A Tanács feladatai, 2010. évi munkaterve és költségvetése A megyei területfejlesztési tanácsok alapfeladatait a területfejlesztésrıl

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére 12. Tárgy: Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok 4. sz. függelék Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje I. Általános szabályok (1) A Hivatal megnevezése Röszke Község Önkormányzat

Részletesebben

Szám:1/217- /2016. Előkészítő: Soltész Attila osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület június 2-i ülésére

Szám:1/217- /2016. Előkészítő: Soltész Attila osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület június 2-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:1/217- /2016. Előkészítő: Soltész Attila osztályvezető 3. Napirend E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Hatályba lépés napja:

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/12/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Döntés a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszőntetésérıl Az elıterjesztést készítette: Nagy

Részletesebben