ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 24-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról Elıterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke

2 Tisztelt Közgyőlés! A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 84. -a szerint a megyei önkormányzat kötelezı feladata a települési önkormányzatok, megyei szervezetek, közösségek közmővelıdési tevékenységének segítése a közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok biztosításával. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a 262/2007. (X. 25.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága alaptevékenységi körét november 1-jétıl kibıvíti a feladattal. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, fogadja el a közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásáról szóló beszámolót. Tatabánya, november 16. Simon Géza HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásáról szóló beszámolóját. Határidı: azonnal Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Hivatali végrehajtásért felelıs: Süttı Erika, mb. osztályvezetı

3 Melléklet BESZÁMOLÓ A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési Intézet munkáját 2007 októberétıl, a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés határozata szerint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága látja el. Az intézmény hatályos módosított Alapító Okirata alaptevékenységként jelöli meg a megyei közmővelıdési szakmai tanácsadást és szolgáltatást. A KEMÖ Múzeumainak Igazgatóságánál a feladatellátásához 1 fı közmővelıdési munkatárs (közmővelıdési szolgáltatás) áll rendelkezésre. Mivel a múzeum keretein belül mőködı megyei közmővelıdés nem közvetlen jogutódja elıdjének, a közmővelıdési szolgáltatást az alapoktól kezdve kellett újjáépíteni. Ennek eredményeként 2009 végétıl a megyei közmővelıdésben közösségekrıl, kis- és nagytérségekrıl beszélhetünk. A szolgáltatások mennyisége, a látogatók, érdeklıdık száma jelentısen növekedett, a közösségek részérıl igény mutatkozik a közmővelıdési szolgáltatások iránt. Az újjászervezett közmővelıdési intézményhálózat a megye teljes területét lefedi, a résztvevık között élı az informális kapcsolatrendszer. A szolgáltatás színvonalának emelése, az új, minıségcentrikus, de széles közönség részére befogadható és értelmezhetı, önképzést, fejlıdést lehetıvé tevı programok aktivizálták a mővészeket, alkotókat és a közönséget is. A megyei közmővelıdés alapfeladatai közé tartozik a Nemzeti Erıforrás Minisztériumtól (NEFMI), a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátustól (MMIKL), a regionális irodától stb. beérkezı hírek, hírlevelek, felhívások, pályázatok stb. folyamatos, rendszeres továbbítása a megyéhez tartozó közmővelıdési intézmények felé. Ugyancsak el kell látnia a megyei intézmények kiállításainak, rendezvényeinek, programjainak továbbítását az MMIKL felé, az Egységes Regionális Információs Közmővelıdési Adatbázisba (ERIKANET), illetve a helyi és megyei médiához. PROGRAMOK I. HELYI KÖZMŐVELİDÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA - ERIKANET: a megyében mőködı 101 közmővelıdési intézmény programjainak, rendezvényeinek stb. naprakész frissítése, feltöltése, a megyei adatbázis kezelése, frissítése, információkezelés - Együttmőködés az MMIKL-lel: a mővészeti programok fıosztályán dolgozó szakreferensekkel (bábos, táncmővészeti, mővészeti, képzımővészeti, fotómővészeti, filmes, színjátszás-versmondás) folyamatos és személyes kapcsolattartás (folyamatosan tájékozódás a pályázati lehetıségekrıl, tréningekrıl, tanfolyamokról, továbbképzésekrıl, elıadásokról, rendezvényekrıl, szakmai napokról, stb., illetve segítséget kapunk rendezvényeink megszervezésében)

4 - Személyes kapcsolattartás a megyei mővelıdési intézmények vezetıivel, kapcsolattartóival. - Havi hírlevelek: a minisztériumokból, MMIKL-bıl, megyérıl stb. érkezı pályázatok, hírlevelek továbbítása II. MEGYEI KÖZMŐVELİDÉSI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS, TANÁCSADÁS - Felkérésre szakértıi vélemény adása különbözı szakmai kérdésekben - Évente, az összesített megyei statisztika elkészítése az MMIKL részére a megyénkben folytatott közmővelıdési tevékenységrıl (101 intézmény): az intézmények éves adatlapjainak begyőjtése, a statisztikai jelentés elkészítése, adatfrissítés és ellenırzés, javítás Istar programon. Ez az adatszolgáltatás kötelezı a közmővelıdési intézményeknek. Az adatszolgáltatásról összehasonlító elemzést kell írni a minisztériumnak az elmúlt évek statisztikáiról (több szempont alapján), majd publikálni kell az országos közmővelıdési folyóiratban is (SZÍN) - A megyében élı amatır mővészek és csoportok támogatása: kiállítási lehetıségek teremtése, vándorkiállítások, felnıttképzések - A megyében mőködı közmővelıdési intézmények szakmai támogatásához szükség van pályázatok készítésére: így pl. sikeres NKA-pályázat 2010-ben és 2011-ben (1.000e, illetve e Ft) az NKA-hoz megyei színházi és táncszínházi produkciók eljuttatására a megyei hátrányos helyzető településekre (Megyei közmővelıdési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezet pályázata Komárom- Esztergom megye magas színvonalon mőködı amatır, mővészeti mőhelyei produktumainak a megye települései, történı bemutatásának támogatására.) - Bekapcsolódás minden olyan országos rendezvénybe, melyek segítségével öregbíthetjük Komárom-Esztergom megye kulturális hírnevét III. HAGYOMÁNYTEREMTİ MEGYEI RENDEZVÉNYEK április 16.: I. ÖRÖKSÉG Megyei Gyermeknéptánc Fesztivál Nagyigmánd, Magos Mővelıdési Ház május 7.: III. Komárom-Esztergom Megyei Gyermekbábjátékos Fesztivál Nyergesújfalu, Ady Endre Mővelıdési Ház és Könyvtár A III. Komárom-Esztergom Megyei Gyermekbábjátékos Fesztiválon 5 magyar és 5 felvidéki csoport versenyzett.

5 III. KÉPZİMŐVÉSZETI SZABADEGYETEM (minden hónapban hétvégén 1 alkalommal) Elméleti és gyakorlati program nem hivatásos képzı-és iparmővészek számára, helyszín Vaszary János Általános Iskola, Tata Részvételi díj: 3000 Ft/nap/fı SZEPTEMBER 8.: II. Komárom-Esztergom MEGYEI FOTÓPÁLYÁZAT Esztergom-Kertvárosi Féja Géza Közösségi Ház Nevezési díj: 1500 Ft/fı II. Komárom-Esztergom Megyei Fotópályázat 2. helyszín pályamővek vándoroltatása Helyszínek: Esztergom-Kertvárosi Féja Géza Közösségi Ház Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat aula 2011 július : II. Komárom-Esztergom Megyei Képzımővészeti Alkotótábor amatır alkotóknak 1 hetes kurzus, Tata A tábor célja lehetıséget biztosítani a megyében élı alkotók számára a szakmai továbbfejlıdéshez. Részvételi díj: Ft/fı október 1.: II. Komárom-Esztergom Megyei Képzımővészeti ALKOTÓTÁBOR Kiállítása Kristály Hotel, Tata szeptember 23.: XXI. Országos Képzı- és Iparmővészeti Tárlat Amator Artium, azaz a Mővészetek szerelmese A pályázat megyei fordulóján a zsőri által beválogatott alkotások kiállításának megszervezése, megnyitója, ünnepélyes díjátadással. A pályázatra 74 alkotó több, mint 250 alkotása érkezett be, melybıl a szakmai zsőri 50 pályamő bemutatását javasolta 43 szerzıtıl İSZ vége Virágnak virága - II. MEGYEI FOLKLÓR GÁLA A helyszín és az idıpont még tervezés és szervezés alatt van! IV. EGYÉB A megyei közmővelıdési szolgáltatás részt vesz a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat év közben jelentkezı, egyéb közmővelıdési feladatai ellátásában is (így pl. kiállítások rendezése a Megyeháza aulájában, a Megyenapok keretében szervezett kiállítások rendezése stb.). Tatabánya, november 16. dr. Fülöp Éva Mária igazgató

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

1. A szervezet alapadatai

1. A szervezet alapadatai TARTALOM (2008) 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló - Kettıs könyvvitelt vezetı társadalmi szervezetek, köztestületek közhasznú beszámolójának mérlege - Kettıs könyvvitelt vezetı társadalmi

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Városmajori Katolikus Egyesület. Röviden: VáKE. 2. Az Egyesület a Budapest-Városmajor (Jézus Szíve) Plébániához

Részletesebben

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Legfontosabb adatok A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Neve: Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Székhelye: 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1. Adószáma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT KHT. 2900 Komárom, Dunapart, Pf. 18. Tel: 06-34-540-582, 06-34-540-583 7. számú melléklet Közhasznúsági jelentés Beszámoló a Monostori Eıd Kht. 2006.évi tevékenységérıl

Részletesebben

1. Feljegyzés a dokumentáció áttekintése során észlelt visszásságokról

1. Feljegyzés a dokumentáció áttekintése során észlelt visszásságokról Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár 2351. Alsónémedi, Dózsa György tér 2. T. 29/337-198. e-mail: muvhazvalsonemedi.hu Tisztelt Kulturális Bizottság! Tisztelt Képviselı-testület! Kérem a Tisztelt

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 1. Intézményi alapadatok... 1 1.1. Általános alapadatok... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek... 2 2.1. Személyi alapadatok... 2 2.2.

Részletesebben