J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 7-ei ülésérıl

2 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 7-ei ülésérıl Jelen vannak: Dr. Balogh Zoltán Ruchti Róbert Baranyai Lırinc Sárfy Péter Bársony László Sárközi Krisztina Dr. Borbás Zoltán Schiller-Kertész Tamás Dr. Bozori Endre Schunder Tibor Gyıri István Simon Géza Dr. Hidas János Sipos Imre Dr. Jónás László Szaniszló Zoltán Kerekes Tibor Székely Antal Kerti Katalin Szenes Lajos Dr. Konczer Erik Sztanyó Imre Dr. Laky Zoltán Talabira Jánosné Maszlavér István Tóth Gyızı Dr. Mészáros Gyula Turbuk István Michl József Turi Bálint Dr. Molnár Attila Dr. Udvardi Erzsébet Pálmai József Vasas Mihály Popovics György Dr. Völner Pál Rohonczi László (összesen: 37 fı közgyőlési tag) továbbá: Dr. Péntek Péter megyei aljegyzı Barsi Márta és Baloghné Csontos Gizella, a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tatabányai Kirendeltsége és Szolgáltató Központjának képviselıi Kerek Katalin, a Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal vezetıje Szabó Mónika, a Megyei Idısügyi Tanács társelnöke Nádasi László pályázó Fekete József pályázó Barta Ottó pályázó Pfluger Zoltánné pályázó a megyei önkormányzat intézményeinek vezetıi a Megyei Önkormányzati Hivatal fıosztályvezetıi, osztályvezetıi, munkatársai (23 fı) (18 fı)

3 3 (Az ülés megkezdése elıtt a közgyőlés tagjai a következı anyagokat kapták kézhez: A Pénzügyi Bizottság június 4-ei ülésén hozott határozatai (A közgyőlés tagjai e- mailban kapták kézhez.) Kettı kiegészítés az 1. napirendi ponthoz A Don Bosco Gyermekalapítvány támogatása A Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács tagjának jelölése A meghívón szereplı 2. napirendi ponthoz könyvvizsgálói jelentés (A közgyőlés tagjai e- mailban kapták kézhez.) A meghívón szereplı 17. napirendi ponthoz a határozati javaslat mellékletét képezı Megállapodás-tervezet Csatolva a jegyzıkönyvhöz.) Dr. Völner Pál köszönti a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, majd az elektronikus formában kiküldött, illetve az ülés elıtt kiosztott anyagokra hívja fel a figyelmet. Kéri, hogy a megyei közgyőlés a meghívón szereplı 5. napirendi pont A Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok kuratóriumainak beszámolói mőködésükrıl és az éves gazdálkodásukról tárgyalását ütemezze át a június 28-ai ülésnapjára. Kéri, aki az ismertetett javaslattal egyetért, az szavazzon. A megyei közgyőlés az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért és a következı határozatot hozza: 123/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok kuratóriumainak beszámolói mőködésükrıl és az éves gazdálkodásukról tárgyú elıterjesztést a június 28-ai ülésére átütemezi. Határidı: Felelıs: értelem szerint Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Ezt követıen a kiküldött meghívó amelynek 7. napirendi pont második bekezdésében a cím módosítását javasolja egyházi célokra -, valamint az elızı döntés alapján a következı napirend elfogadására tesz javaslatot: 1. Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított önkormányzati rendelet módosítása

4 4 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közötti idıszakra szóló gazdasági programja 4. Társulások mőködésének tapasztalatai 5. A Monostori Erıd Kht közhasznúsági jelentése, a évi támogatás felhasználásáról készített szakmai-pénzügyi beszámoló 6. Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2007. A volt sportigazgatósági székház hasznosítása A Szent Borbála Kórház 01. telephelyén tulajdonrész átadása egyházi célokra 7. Kiegészítı tájékoztatás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben végrehajtott világítástechnikai korszerősítés tapasztalatairól 8. Intézmény-átadás Esztergom Város Önkormányzatának (Dobó Gimnázium) 9. Kezességvállalás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza intézményi átalakítások költségeinek támogatására kiírt pályázatához 10. A Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ Intézményfenntartó Társulás megszüntetése és a kapcsolódó feladatok 11. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esztergomi Gazdasági Szolgáltató Szervezete megszőnésével kapcsolatos feladatok 12. Elızetes kötelezettségvállalás feladatátvételrıl Kisbér Városi Önkormányzat felé 13. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Idıskorúak Otthona átadás-átvételérıl szóló megállapodás elfogadása 14. A Komárom-Esztergom Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda Esélyek Háza további mőködtetése 15. A Feichtinger Sándor Idıskorúak otthona átvételérıl szóló megállapodás módosítása 16. Esztergom Város Önkormányzata részére átadásra kerülı víziközmővek átadási feltételeinek jóváhagyása 17. A Megyei Közgyőlés génmódosítás-mentes politikájának kinyilvánítása 18. Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXVII. törvény 23. -ában foglaltak elleni kifogás felterjesztése a szociális és munkaügyi miniszter felé 19. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Térítési Díj Szabályzata 20. A július 31-éig megbízott közoktatási intézményvezetık beszámolója az igazgatói megbízás elnyerése óta végzett tevékenységükrıl

5 5 21. Személyi kérdések: a) KEMÖ Jókai Mór Gimnáziuma és Szakképzı Iskolája (Komárom) igazgatójának megbízása b) KEMÖ Kultsár István Szakközépiskolája (Komárom) igazgatójának megbízása c) KEMÖ Középfokú Kollégiuma (Komárom) igazgatójának megbízása d) KEMİ Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája (Esztergom) igazgatójának megbízása Interpelláció - Kérdés Egyéb bejelentés Kérdés, észrevétel, más javaslat nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés a napirendi javaslatot egyhangúlag - határozathozatal nélkül - elfogadja. 1. napirendi pont: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Völner Pál az e napirendi ponthoz az ülés elıtt kiosztott anyagokra hívja fel a testületi tagok figyelmét. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál elıször a Don Bosco Gyermekalapítvány támogatása vonatkozásában kéri a testület döntését. A megyei közgyőlés elfogadja a beterjesztett javaslatot és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 124/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat a Don Bosco Gyermekalapítvány a Hátrányos Helyzető Gyermekekért számára Esztergomban élı hátrányos helyzető gyermekek üdültetése céljára az elnöki keret terhére Ft. Támogatást nyújt. Határidı: Felelıs: azonnal dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke

6 6 Dr. Völner Pál ezt követıen a Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács tagjai közé javasolt Trosits Bernadett vonatkozásában kéri a testület állásfoglalását. A megyei közgyőlés elfogadja a beterjesztett javaslatot és 31 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 125/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat a Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács tagjai közé - a régió területén mőködı megyei közgyőlések képviseletében - pápai lakost jelöli. Trosits Bernadett Határidı: Felelıs: a határozat megküldésére: azonnal Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Völner Pál ezt követıen a vagyonbiztosítási szerzıdéskötés engedélyezésével kapcsolatban kéri a közgyőlés döntését. A megyei közgyőlés elfogadja a javaslatot és 30 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 126/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat 1. Engedélyezi az esztergomi 8137/9 hrsz-ú ingatlanra történı vagyonbiztosítási szerzıdéskötést az önkormányzat meglévı számú biztosítási kötvényének módosításával június 8-ától, ,-Ft biztosítási értéken. 2. Gondoskodik a Zöld Fenyı Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (Esztergom, Visegrádi u. 145.) költségére az ingatlan ırzésvédelmérıl az ingatlanba történı beköltözésig. Határidı: június 8. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Völner Pál végezetül a kiküldött anyagról kéri a testület állásfoglalását. Javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 36 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:

7 7 127/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a 5/2007. (I.25.) 92/2007. (IV.12.) 53/2007. (III.1.) 109/2007. (IV.26.) 74/2007. (III.29.) 110/2007. (IV.26.) 84/2007. (III.29.) 119/2007. (IV.26.) 85/2007. (IV.12.) 120/2007. (IV.26.) 122/2007. (IV.26.) számú közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést. 2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót. 2. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Popovics György tájékoztatást ad arról, hogy a rendelet módosítását elsısorban korábbi közgyőlési döntésekbıl következı tételek átvezetése - pl. intézményi létszámmódosítások -, a behajthatatlan követelések elengedésére vonatkozó szabályok, illetve a vagyongazdálkodási rendelet módosítása indokolta. Ez utóbbi esetben arról van szó, hogy a megyei önkormányzat a korábbi gyakorlatnak megfelelıen a Szent Borbála Kórház részére megtéríti az ingó és ingatlan vagyontárgyak biztosításának díját ugyanúgy, ahogy minden más intézmény esetében is ezt megteszi. Bejelenti, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatta a rendelet módosítását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 36 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotja: A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 15/2007. (VI.7.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított 5/2007. (III.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.)

8 8 3. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közötti idıszakra szóló gazdasági programja Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Völner Pál szóbeli kiegészítésében bejelenti, hogy a kórházi kápolna ügyében egyházi célra egyszerősödik a további hasznosítás. Ezen túl még kettı kérdéskör merült fel: a Visegrádi Országok Eurorégióinak Konzultatív Tanácsában való részvétel pontosabban e rész törlése a programból -, valamint a 10. számú útnál Török István lábatlani polgármester szorgalmazására az a módosítás született az anyagban, hogy az egész megyei szakaszra vonatkozzon a tehermentesítés. Kérdés nem hangzott el. HOZZÁSZÓLÁS Popovics György kijelenti, hogy a program tervezetét mind a közgyőlés, mind a bizottságok már többször megismerhették, megtárgyalhatták. A program összeállítói figyelemmel voltak korábbi bizottsági és települési igényekre, próbálták azokat az anyagba beépíteni. Ennek megfelelıen inkább keretprogramnak nevezné az elıterjesztésben foglaltakat, mivel az több olyan dolgot is tartalmaz, ami ma még nem realitás, inkább csak a vágyak között szerepel, de nem lehet még elıre tudni, kerül-e forrás majd egy-egy tételhez. Meggyızıdése, ha a program elfogadásra kerül, akkor annak alapján tud mőködni a megyei önkormányzat. Véleménye, hogy a programban foglalt célkitőzések mindenki számára vállalhatók. Végezetül bejelenti, hogy a Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottság támogatta a programot és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolta. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 23 igen szavazattal, 14 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 128/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat 1. A VI /2007. számú elıterjesztésben benyújtott, a közötti idıszakra szóló gazdasági programot a testületi munka, a hivatal és a fenntartásában mőködı intézmények tevékenységének alapjául - az elhangzott módosítások átvezetését követıen - elfogadja. 2. Egyetért azzal, hogy a program terjeszthetı formában szerkesztett kiadványként jelenjen meg, amelyet minden megyei települési önkormányzatnak, kisebbségi önkormányzatnak, a gazdasági szféra érdekképviseleti szerveinek, a területfejlesztésben együttmőködı partnereknek meg kell küldeni. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke, a felügyeletük alá tartozó területeken: a közgyőlés alelnökei, és a bizottságok elnökei

9 9 4. napirendi pont: Társulások mőködésének tapasztalatai Elıterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 129/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat elfogadja a társulásban mőködtetett közoktatási és közmővelıdési intézmények vezetıinek beszámolóját. Határidı: Felelıs: azonnal Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 5. napirendi pont: A Monostori Erıd Kht közhasznúsági jelentése, a évi támogatás felhasználásáról készített szakmai-pénzügyi beszámoló Elıterjesztı: Varga István, a Kht ügyvezetı igazgatója Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 130/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a Monostori Erıd Kht évi közhasznúsági jelentését és az ennek részét képezı, a Kht évi tevékenységérıl szóló beszámolót. 2. Hatályon kívül helyezi a 130/2006. (VI.22.) számú közgyőlési határozatot. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı 6. napirendi pont: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2007. Elıterjesztı: 6.a) napirendi pont: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke A volt sportigazgatósági székház hasznosítása Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

10 10 Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 34 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 131/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat a tatabányai 2150/11/A-1 és 2150/11/A-3 hrsz. ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 6.b) napirendi pont: A Szent Borbála Kórház 01. telephelyén tulajdonrész átadása egyházi célokra Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 24 igen szavazattal, 13 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 132/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat 1. A hrsz. ingatlanon megmaradó 7/100 tulajdoni hányad kezelıjéül a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezetét jelöli ki. 2. Kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a Tatabánya hrsz. ingatlan 7/100 tulajdoni hányadát - amely a kápolnaépület kizárólagos használatát jelenti térítésmentesen tulajdonba adja egyházi hitéleti célokat szolgáló létesítmény létrehozása céljából. 3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a tulajdonba adásra vonatkozó tárgyalás lefolytatására, illetve a megállapodás elıkészítésére azzal a feltétellel, hogy a telekalakítás, illetve a helyreállítás kapcsán a Megyei Önkormányzatot ideértve az átadáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó megfizetését is semmiféle anyagi kötelezettség nem terhelheti. Határidı: Felelıs: a) a kezelıijog-váltáshoz kapcsolódó számviteli rendezésre: a kórházi telephely megvételére vonatkozó adásvételi szerzıdés aláírását követıen azonnal b) ajánlattételre: azonnal a) a számviteli rendezésre: Györkösné Andreikovits Erzsébet, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezete igazgatója, Dr. Nemeskéri Marianna, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza megbízott fıigazgatója, b) ajánlattételre, ill. a megállapodás elıkészítésére: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke

11 11 7. napirendi pont: Kiegészítı tájékoztatás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben végrehajtott világításkorszerősítés tapasztalatairól Elıterjesztı: Meghívott: Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı Varga Sándor, az E-OS Közvilágítási Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt (Bp.) vezérigazgató-helyettese Kérdés nem hangzott el. HOZZÁSZÓLÁS Turi Bálint megállapítja, hogy az elıterjesztésben egy-két gondolattal az intézményvezetık felelıssége is felmerül. Véleménye szerint lehet arról a kérdésrıl beszélgetni, vitatkozni, hogy az intézményvezetık mennyire követelik meg a munkatársaiktól a feleslegesen mőködtetett világítótestek lekapcsolását, de az semmiképpen sem helyénvaló, hogy ebben az ügyben a legkisebb fokú felelısségüket is felvessék. Egy olyan nagy volumenő beruházásról van szó, ahol 10 éves megtérülési idıvel számoltak, de a tények azt mutatják, hogy a beruházás nem megfelelıen lett elıkészítve. Bizonyíthatóan rossz világítási órákkal számoltak és így 10 helyett 15 év kell a beruházás megtérüléséhez. Lehet-e ekkorát hibázni és nem merül-e fel valakinek a felelıssége az üggyel kapcsolatban? (Bársony László és Vasas Mihály eltávozott. Jelen van: 35 fı közgyőlési tag.) Dr. Völner Pál kijelenti, hogy több bizottság ülésén is szóba került ez a kérdés. Valóban az a probléma, hogy mire a beruházás megtérül, addigra valószínőleg újabb beruházásra lesz szükség, de a jelenlegi szakvélemény szerint talán a 15 éves megtérülési idı sem eredményezi azt, hogy a beruházás veszteséggel zárul. Valószínőleg a beruházás indításánál jobban meg kellett volna vizsgálni azt a szakvéleményt, amire alapozva döntött a közgyőlés. Ezt követıen javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 133/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat a 34/2007. (III.1.) számú közgyőlési határozatában elıírt tájékoztatót tudomásul veszi. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı 9. napirendi pont: Intézmény-átadás Esztergom Város Önkormányzatának (Dobó Gimnázium) Elterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke

12 12 Dr. Völner Pál tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi Bizottság ma reggel, rendkívüli ülésen tárgyalta az elıterjesztést. Bejelenti, a bizottság ajánlása alapján, a kivetítın látható módon módosult a határozati javaslat szövege annak érdekében, hogy egyértelmő legyen, a 2007-es bázisév alapján finanszírozza a két önkormányzat a jövıben az intézményt. (A határozati javaslat kivetítın látható, módosult részei a következık: július 1-jével átadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma (Esztergom) intézményét Esztergom Város Önkormányzatának további fenntartásra, fejlesztésre, irányításra a következı feltételek szerint: a évben a Dobó Katalin Gimnázium teljes költségvetését a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, a és közötti években az Esztergom Város Önkormányzata által megállapított és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által jóváhagyott Dobó Katalin Gimnázium költségvetése normatíván felüli összegének a) 2008-ban 25%-át Esztergom Város Önkormányzata, 75%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 75 %-a, b) 2009-ben 50%-át Esztergom Város Önkormányzata, 50%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 50 %-a, c) 2010-ben 75%-át Esztergom Város Önkormányzata, 25%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 25 %-a, d) 2011-tıl a Dobó Katalin Gimnázium teljes költségvetését Esztergom Város Önkormányzata biztosítja. A támogatás biztosításának feltétele, hogy Esztergom Város Önkormányzata az intézményt saját fenntartásában mőködtesse. kiegészítve azzal, hogy a 2007-es év bázisul vételével, a normatíván felüli összeg Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által biztosított része az ezt követı években a bázis évi számhoz képest nagyobb nem lehet. III. A megállapodás feltételei 1./ Szerzıdı Felek megállapodnak abban, az Intézmény finanszírozását Átvevı fokozatosan vállalja át Átadótól, az alábbiak szerint: 1.1. a költségvetési évben az Intézmény normatíván felüli teljes költségvetési támogatását az Átadó biztosítja, melynek összegét az átvevı az átadó elızetes hozzájárulása nélkül nem módosíthatja.

13 a és közötti költségvetési években az Átvevı által megállapított és az Átadó által jóváhagyott Intézményi költségvetés normatíván felüli összegének: ban 25%-át Esztergom Város Önkormányzata, 75%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 75 %-a, ben 50%-át Esztergom Város Önkormányzata, 50%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 50 %-a, ben 75%-át Esztergom Város Önkormányzata, 25%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 25 %-a, tıl az Intézmény teljes költségvetését Átvevı biztosítja, 1.4. A támogatás biztosításának feltétele, hogy Esztergom Város Önkormányzata az intézményt saját fenntartásában mőködtesse. kiegészítve azzal, hogy a 2007-es év bázisul vételével, a normatíván felüli Átadó által vállalt összeg, az ezt követı években a bázis évi számhoz képest nagyobb nem lehet.) Gyıri István megerısíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az elıterjesztést és a határozati javaslatot a kivetítın látható kiegészítéssel elfogadásra javasolta. Kérdés nem hangzott el. HOZZÁSZÓLÁS Ruchti Róbert tájékoztatást ad arról, hogy a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést, amely kuriózum, mivel most a megyei önkormányzat fog intézményt átadni. A bizottsági ülésen is felmerült a finanszírozás kérdése, de hamar világossá vált, hogy a 2007-es év tekinthetı a bázis évnek és ahhoz kell majd viszonyítani minden további finanszírozást. Ugyanakkor azt is el kívánja mondani, egyes bizottsági tagok részérıl némi kritika is elhangzott azzal kapcsolatban, hogy túlságosan nagymértékő a finanszírozás az elsı években a megyei önkormányzat részérıl, holott a fenntartói jogosítvány átkerül a városi önkormányzathoz. A bizottság többségi véleménye viszont az volt, hogy a szerzıdés mindenképpen elınyös a megyei önkormányzat számára, mivel az évrıl-évre egyre nagyobb terhet vesz le a válláról. Dr. Völner Pál elismeri, hogy egy pénzügyi alapú döntést hoz most a megyei közgyőlés, mivel a gimnázium szakmai színvonala és az ott végzett munka mindvégig a testület elismerését vívta ki. A jelenlegi helyzetben azonban köszönettel vette Esztergom város jelentkezését és úgy tőnik, hogy így a városon belül zökkenımentesebben lesznek megoldhatók azok a problémák, amelyeket a csökkenı gyermeklétszám okoz. Ezt követıen kettı szavazásra kéri fel a testület tagjait. Kéri, aki egyetért az intézmény átadásával és a megállapodás tartalmával, az szavazzon.

14 14 A megyei közgyőlés a javaslattal 21 igen és 11 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett egyetért és a következı határozatot hozza: 134/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat 1. Elrendeli, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma a 2008/2009-es tanévtıl három kilencedikes osztály helyett kettıt indítson a 4 évfolyamos gimnáziumi képzés keretében július 1-jével átadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma (Esztergom) intézményét Esztergom Város Önkormányzatának további fenntartásra, fejlesztésre, irányításra a következı feltételek szerint: a évben a Dobó Katalin Gimnázium teljes költségvetését a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, a és közötti években az Esztergom Város Önkormányzata által megállapított és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által jóváhagyott Dobó Katalin Gimnázium költségvetése normatíván felüli összegének a) 2008-ban 25%-át Esztergom Város Önkormányzata, 75%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 75 %-a, b) 2009-ben 50%-át Esztergom Város Önkormányzata, 50%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 50 %-a, c) 2010-ben 75%-át Esztergom Város Önkormányzata, 25%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 25 %-a, d) 2011-tıl a Dobó Katalin Gimnázium teljes költségvetését Esztergom Város Önkormányzata biztosítja. A támogatás biztosításának feltétele, hogy Esztergom Város Önkormányzata az intézményt saját fenntartásában mőködtesse. 3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a 2. pontban meghatározott feltételeket tartalmazó alábbi átadás-átvételi megállapodás aláírására MEGÁLLAPODÁS INTÉZMÉNY ÁTADÁSÁRÓL-ÁTVÉTELÉRİL I. A megállapodást kötı felek A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyőlése.. számú és Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete számú és a 253/2007. (IV.20.) esztergomi öh., valamint a 345/2007. (V. 25.) esztergomi öh. számú határozataiban

15 15 foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ának (2) bekezdésére hivatkozással a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (Tatabánya, Fı tér 4.) képviseletében Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke, mint átadó (a továbbiakban: Átadó) és Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom, Széchenyi tér 1.) képviseletében Meggyes Tamás polgármester, mint átvevı (a továbbiakban: Átvevı) között jött létre (a továbbiakban együttesen: Szerzıdı Felek) az alábbi helyen és idıben, a következı feltételek mellett: II. A megállapodás tárgya 1. A Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy a körzeti jellegő közszolgáltatási feladatok közszolgáltatást biztosító, középiskolai feladatokat ellátó Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma (Esztergom, Bánomi u. 8., a továbbiakban: Intézmény) fenntartói jogát - fenntartását, fejlesztését és irányítását, a mőködéshez és az ingatlan használatához rendelt egyéb ingó vagyon-tárgyak tulajdonjogát térítésmentesen július 1-jétıl határozatlan idıre az Átadó átadja, az Átvevı pedig átveszi a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen. III. A megállapodás feltételei 1. Szerzıdı Felek megállapodnak abban, az Intézmény finanszírozását Átvevı fokozatosan vállalja át Átadótól, az alábbiak szerint: 1.1. a költségvetési évben az Intézmény normatíván felüli teljes költségvetési támogatását az Átadó biztosítja, melynek összegét az átvevı az átadó elızetes hozzájárulása nélkül nem módosíthatja a és közötti költségvetési években az Átvevı által megállapított és az Átadó által jóváhagyott Intézményi költségvetés normatíván felüli összegének: ban 25%-át Esztergom Város Önkormányzata, 75%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 75 %-a, ben 50%-át Esztergom Város Önkormányzata, 50%-át a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 50 %-a, ben 75%-át Esztergom Város Önkormányzata, 25%-át a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 25 %-a, tıl az Intézmény teljes költségvetését Átvevı biztosítja, 1.4. A támogatás biztosításának feltétele, hogy Esztergom Város Önkormányzata az intézményt saját fenntartásában mőködtesse.

16 16 2. Átvevı július 1-jei hatállyal vállalja: - az átvett Intézmény mőködtetését, az átvett ingatlan(ok) és egyéb ingó vagyontárgyak rendeltetésszerő használatát, az átvett feladatok ellátását; - az átvett ingatlan(ok) átvételkori állagának megóvásához szükséges javításikarbantartási feladatok finanszírozását. 3. Átvevı nem vállal felelısséget az átvett Intézmény július 1. elıtt keletkezett számlaés egyéb tartozásaiért, helytállási, kártérítési, kártalanítási és egyéb fizetési kötelezettségeiért. 4. Átvevı kötelezettsége az átvett ingó vagyon biztosítása Átadó augusztus 31-i hatállyal - a Magyar Állam Kincstáron keresztül - lemond az átadásra kerülı Intézményre megigényelt normatív állami támogatásról; és egyben vállalja, hogy a július és augusztus hónapra jutó normatív támogatás összegét átutalja az átvevı részére Átvevı július 1-jei hatállyal jogosulttá válik az átvételre kerülı Intézményre a normatív állami támogatás megigénylésére; 5.3. Átadó vállalja, hogy a normatív állami támogatás év végi elszámolásához Átvevı Önkormányzat részére adatot szolgáltat. 6. Az Átvevı vállalja, hogy az Átadó által kötött, a Dobó Katalin Gimnázium mőködését szolgáló, az átadás napjáig megismert és a megállapodáshoz az átadás napjáig mellékletként csatolt korábbi szerzıdésekben az Átadó helyébe lép. Az Átadó helytállási kötelezettséget vállal az Átvevı tudomására nem hozott szerzıdésekkel és az abban vállalt kötelezettségekkel kapcsolatban. Az Átvevı vállalja, hogy a június 1-én hatályba lépı EMEF Kft-vel (Budapest) megkötött főtésszolgáltatási szerzıdésnek az átadandó intézményre vonatkozó feltételeit magára nézve kötelezınek elismeri. 7. Átadó köteles június 30-áig az Átvevı részére átadni: - az Intézmény alapító okiratát, megszüntetı okiratát, szervezeti és mőködési szabályzatát, és valamennyi más szabályzatát, - az Intézmény közüzemi szolgáltatási szerzıdéseit, - az Intézmény által kötött, illetve azt érintı hatályos szerzıdéseket, megállapodásokat, - az Intézmény építési és használatbavételi engedélyét, mőszaki dokumentációját, - az Intézmény eszközeit a folyó nyilvántartás alapján, - a megállapodás mellékletét képezı utolsó kiértékelt intézményi leltárt, - a évi és a I. félévi költségvetési beszámolót, - az Intézményrıl készült utolsó pénzügyi-gazdasági ellenırzés jegyzıkönyvét, az ellenırzésrıl készült intézkedési tervet, a tett intézkedésrıl készült jelentést, - az Intézmény vezetıjének személyügyi iratait A megállapodás aláírását követı 60 napon belül Átvevı részére átadni a i fordulónapi leltárt.

17 17 8. Az átadásra kerülı intézményi pénzvagyonnak tartalmaznia kell: - az Intézmény pénztári készpénzkészletét és pénzmaradványát az átadás idıpontjában, - az Intézmény számlaegyenlegét az átadás idıpontjában, - az Intézmény zárómérlegét a június 30-ai állapotnak megfelelıen, - az Intézmény pályázati úton nyert, meghatározott célra átvett fel nem használt pénzeszközeit, ez utóbbiak jogcímenkénti és összegszerő felsorolását. 9. Az Átadó az Átvevı tulajdonába adja az intézmény ingóvagyonát a június 30-ai állapotnak megfelelı, a számvitelrıl szóló évi C. tv., illetve a 249/2000.(XII.24) Kormányrendelet által elıírt leltár szerint. A leltárról készült jegyzıkönyv a megállapodás mellékletét képezi. 10. Az Átadó jelen okirat aláírásával az esztergomi 16990/41. helyrajzi számú ingatlant június 30-áig az átvevı használatába visszaadja és feltétlen, visszavonhatatlan és azonnali hozzájárulását adja az ingyenes használat jogának ingatlan-nyilvántartásból történı törléséhez. 11. A évre igénybe vett állami és egyéb támogatásról az Átadó számol el. Az Átadó vállalja, hogy az Intézmény részére meghatározott célra biztosított pénzeszközöket július 15. napjáig az Átvevınek átadja. 12. Átadó kijelenti, hogy a megállapodás aláírását követıen nem tesz olyan intézkedést, ami az Intézmény, vagy az Átvevı számára hátrányos anyagi következménnyel jár. 13. Átvevı ezúton nyilatkozik, hogy a fenntartáshoz szükséges vagyonnal, helyiségekkel és mőködési feltételekkel maradéktalanul rendelkezik és gondoskodik saját költségvetésében - a III.1. pontban foglaltaknak megfelelıen - az Intézmény mőködési feltételeirıl. IV. Záró rendelkezések 1. Ezen megállapodást Átadó Közgyőlés. számú közgyőlési határozatával fogadta el. 2. A jelen megállapodást a Szerzıdı Felek mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írták alá hét példányban. Tatabánya, Esztergom, Dr. Völner Pál a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke Meggyes Tamás Esztergom Város polgármestere Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı Dr. Marosi György jegyzı Határidı: július 1. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke

18 18 Dr. Völner Pál kéri, aki az intézmény megszüntetı okiratával egyetért, az szavazzon. A megyei közgyőlés a javaslattal 21 igen és 12 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett egyetért és a következı határozatot hozza: 135/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma (Esztergom) megszüntetı okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma Székhelye: 2500 Esztergom, Bánomi u. 8. Telephelye: - Irányító, felügyeleti szerve: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Megszüntetı szerv neve: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés A vagyon feletti rendelkezési jog: az ingatlan vagyon Esztergom Városi Önkormányzata tulajdona marad, az intézmény feladatai ellátásához rendelt ingó vagyon térítésmentesen Esztergom Város Önkormányzata tulajdonába kerül. Jogutódlás: Teljes jogutódlás, a megszüntetett szerv alapfeladatainak jövıbeni ellátásáról, az alkalmazottak foglalkoztatásáról a jogutód intézmény keretében Esztergom Város Önkormányzata gondoskodik. Megszüntetés oka: évi XXXVIII. tv. 90. (1) bekezdés c, pontja értelmében az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetı. A megszüntetés idıpontja: július 01. Határidı: július 1. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 9. napirendi pont: Kezességvállalás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza intézményi átalakítások költségeinek támogatására kiírt pályázatához Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza:

19 19 136/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat kezességet vállal arra, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza - a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvıbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására tárgyú - pályázata esetén akkor is gondoskodik a szolgáltató és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által megkötött, érvényes finanszírozási szerzıdés szerinti kapacitások mőködtetésének folytonosságáról, ha a pályázaton elnyert támogatás - a pályázatban foglaltak teljesítésének elmulasztása miatt - visszavonásra kerül. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 10. napirendi pont: A Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ Intézményfenntartó Társulás megszüntetése és a kapcsolódó feladatok Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Kérdés nem hangzott el. HOZZÁSZÓLÁS Ruchti Róbert tájékoztatást ad arról, hogy ezt az elıterjesztést is megtárgyalta a bizottság. Kijelenti, hogy a történéseknek a megyei önkormányzat csupán annyiban részese, érintettje, hogy meg kell határozni, ezek után kivel kívánja a közmővelıdési szolgáltató feladatait elláttatni. Bevallja, a bizottsági ülésen kritikák is elhangzottak az elıterjesztéssel kapcsolatban, de a bizottsági tagok többsége egyetértett azzal, hogy a minisztérium véleményének megérkezése mindenképpen befolyással lehet a jövıre nézve. Dr. Völner Pál négy szavazást rendel el. Kéri, aki egyetért a társulást megszüntetı megállapodásban foglaltakkal, az szavazzon. A megyei közgyőlés a javaslattal 25 igen és 9 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetért és a következı határozatot hozza: 137/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat július 1-jei hatállyal megszünteti a Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületével kötött Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ Intézményfenntartó Társulást (Tata), és felhatalmazza a közgyőlés elnökét az alábbi társulást megszüntetı megállapodás aláírására:

20 20 TÁRSULÁST MEGSZÜNTETİ MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete (2890 Tata, Kossuth tér 1.), képviseletében Michl József, Tata Város polgármestere (továbbiakban: Önkormányzat), másrészt a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés (2800 Tatabánya, Fı tér 4.), képviseletében dr. Völner Pál, a Megyei Közgyőlés elnöke között (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 1. A felek a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 43. -a és a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 2. és 9. -ai alapján december 16-án intézményfenntartó társulást hoztak létre Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ Intézményfenntartó Társulás néven (székhely: Tata, Váralja u. 4.). A társulás által fenntartott intézmény a Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ (székhely: Tata, Váralja u. 4.). 2. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 69/2007. (IV. 25.) számú határozatában szándékát fejezte ki a Mővelıdési Központ megszüntetésére és kulturális, közmővelıdési, idegenforgalmi tevékenysége más szervezeti formában történı ellátására /2007. (IV. 26.) számú közgyőlési határozatában elızetesen hozzájárult az intézményfenntartó társulás megszüntetéséhez. 4. A fentieknek megfelelıen - hivatkozással az évi CXXXV. törvény 6. b) pontjára - a társulás tagjai közösen elhatározzák, hogy a társulást július 1-jei hatállyal megszüntetik. 5. Az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan és a feladatellátást szolgáló ingó eszközök Tata Város Önkormányzata tulajdonát képezik, kivéve a megyei közmővelıdési feladatellátást szolgáló ingó eszközöket, melyeket a Megyei Önkormányzat adott leltár szerint az intézmény használatába. Ez utóbbi ingóságok a társulási megállapodás 8. pontja szerint a Megyei Önkormányzat tulajdonába kerülnek vissza. 6. A társulás megszőnésének napjával a társulás tagjai külön jegyzıkönyvben számolnak el egymással legkésıbb július 1-jéig. 7. Az intézmény által ellátott feladatok biztosításáról az Önkormányzat külön megállapodás alapján a társulás megszüntetését követıen továbbra is gondoskodik. 8. A társulás tagjai megegyeznek, hogy a társulás, illetve az intézmény megszőnését követıen a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó munkavállalók továbbfoglalkoztatásáról a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25/A. -ában foglaltak szerint gondoskodnak. 9. A társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a társulás megszőnésének hatályba lépéséhez a társulásban résztvevı képviselı-testület és közgyőlés minısített többséggel hozott döntése szükséges.

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 14-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 225/2009. (IX. 25.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-35/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-290/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben