J E G Y Z İ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 7-ei ülésérıl

2 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 7-ei ülésérıl Jelen vannak: Dr. Balogh Zoltán Ruchti Róbert Baranyai Lırinc Sárfy Péter Bársony László Sárközi Krisztina Dr. Borbás Zoltán Schiller-Kertész Tamás Dr. Bozori Endre Schunder Tibor Gyıri István Simon Géza Dr. Hidas János Sipos Imre Dr. Jónás László Szaniszló Zoltán Kerekes Tibor Székely Antal Kerti Katalin Szenes Lajos Dr. Konczer Erik Sztanyó Imre Dr. Laky Zoltán Talabira Jánosné Maszlavér István Tóth Gyızı Dr. Mészáros Gyula Turbuk István Michl József Turi Bálint Dr. Molnár Attila Dr. Udvardi Erzsébet Pálmai József Vasas Mihály Popovics György Dr. Völner Pál Rohonczi László (összesen: 37 fı közgyőlési tag) továbbá: Dr. Péntek Péter megyei aljegyzı Barsi Márta és Baloghné Csontos Gizella, a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tatabányai Kirendeltsége és Szolgáltató Központjának képviselıi Kerek Katalin, a Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal vezetıje Szabó Mónika, a Megyei Idısügyi Tanács társelnöke Nádasi László pályázó Fekete József pályázó Barta Ottó pályázó Pfluger Zoltánné pályázó a megyei önkormányzat intézményeinek vezetıi a Megyei Önkormányzati Hivatal fıosztályvezetıi, osztályvezetıi, munkatársai (23 fı) (18 fı)

3 3 (Az ülés megkezdése elıtt a közgyőlés tagjai a következı anyagokat kapták kézhez: A Pénzügyi Bizottság június 4-ei ülésén hozott határozatai (A közgyőlés tagjai e- mailban kapták kézhez.) Kettı kiegészítés az 1. napirendi ponthoz A Don Bosco Gyermekalapítvány támogatása A Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács tagjának jelölése A meghívón szereplı 2. napirendi ponthoz könyvvizsgálói jelentés (A közgyőlés tagjai e- mailban kapták kézhez.) A meghívón szereplı 17. napirendi ponthoz a határozati javaslat mellékletét képezı Megállapodás-tervezet Csatolva a jegyzıkönyvhöz.) Dr. Völner Pál köszönti a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, majd az elektronikus formában kiküldött, illetve az ülés elıtt kiosztott anyagokra hívja fel a figyelmet. Kéri, hogy a megyei közgyőlés a meghívón szereplı 5. napirendi pont A Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok kuratóriumainak beszámolói mőködésükrıl és az éves gazdálkodásukról tárgyalását ütemezze át a június 28-ai ülésnapjára. Kéri, aki az ismertetett javaslattal egyetért, az szavazzon. A megyei közgyőlés az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért és a következı határozatot hozza: 123/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok kuratóriumainak beszámolói mőködésükrıl és az éves gazdálkodásukról tárgyú elıterjesztést a június 28-ai ülésére átütemezi. Határidı: Felelıs: értelem szerint Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Ezt követıen a kiküldött meghívó amelynek 7. napirendi pont második bekezdésében a cím módosítását javasolja egyházi célokra -, valamint az elızı döntés alapján a következı napirend elfogadására tesz javaslatot: 1. Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított önkormányzati rendelet módosítása

4 4 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közötti idıszakra szóló gazdasági programja 4. Társulások mőködésének tapasztalatai 5. A Monostori Erıd Kht közhasznúsági jelentése, a évi támogatás felhasználásáról készített szakmai-pénzügyi beszámoló 6. Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2007. A volt sportigazgatósági székház hasznosítása A Szent Borbála Kórház 01. telephelyén tulajdonrész átadása egyházi célokra 7. Kiegészítı tájékoztatás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben végrehajtott világítástechnikai korszerősítés tapasztalatairól 8. Intézmény-átadás Esztergom Város Önkormányzatának (Dobó Gimnázium) 9. Kezességvállalás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza intézményi átalakítások költségeinek támogatására kiírt pályázatához 10. A Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ Intézményfenntartó Társulás megszüntetése és a kapcsolódó feladatok 11. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esztergomi Gazdasági Szolgáltató Szervezete megszőnésével kapcsolatos feladatok 12. Elızetes kötelezettségvállalás feladatátvételrıl Kisbér Városi Önkormányzat felé 13. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Idıskorúak Otthona átadás-átvételérıl szóló megállapodás elfogadása 14. A Komárom-Esztergom Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda Esélyek Háza további mőködtetése 15. A Feichtinger Sándor Idıskorúak otthona átvételérıl szóló megállapodás módosítása 16. Esztergom Város Önkormányzata részére átadásra kerülı víziközmővek átadási feltételeinek jóváhagyása 17. A Megyei Közgyőlés génmódosítás-mentes politikájának kinyilvánítása 18. Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXVII. törvény 23. -ában foglaltak elleni kifogás felterjesztése a szociális és munkaügyi miniszter felé 19. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Térítési Díj Szabályzata 20. A július 31-éig megbízott közoktatási intézményvezetık beszámolója az igazgatói megbízás elnyerése óta végzett tevékenységükrıl

5 5 21. Személyi kérdések: a) KEMÖ Jókai Mór Gimnáziuma és Szakképzı Iskolája (Komárom) igazgatójának megbízása b) KEMÖ Kultsár István Szakközépiskolája (Komárom) igazgatójának megbízása c) KEMÖ Középfokú Kollégiuma (Komárom) igazgatójának megbízása d) KEMİ Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája (Esztergom) igazgatójának megbízása Interpelláció - Kérdés Egyéb bejelentés Kérdés, észrevétel, más javaslat nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés a napirendi javaslatot egyhangúlag - határozathozatal nélkül - elfogadja. 1. napirendi pont: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Völner Pál az e napirendi ponthoz az ülés elıtt kiosztott anyagokra hívja fel a testületi tagok figyelmét. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál elıször a Don Bosco Gyermekalapítvány támogatása vonatkozásában kéri a testület döntését. A megyei közgyőlés elfogadja a beterjesztett javaslatot és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 124/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat a Don Bosco Gyermekalapítvány a Hátrányos Helyzető Gyermekekért számára Esztergomban élı hátrányos helyzető gyermekek üdültetése céljára az elnöki keret terhére Ft. Támogatást nyújt. Határidı: Felelıs: azonnal dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke

6 6 Dr. Völner Pál ezt követıen a Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács tagjai közé javasolt Trosits Bernadett vonatkozásában kéri a testület állásfoglalását. A megyei közgyőlés elfogadja a beterjesztett javaslatot és 31 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 125/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat a Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács tagjai közé - a régió területén mőködı megyei közgyőlések képviseletében - pápai lakost jelöli. Trosits Bernadett Határidı: Felelıs: a határozat megküldésére: azonnal Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Völner Pál ezt követıen a vagyonbiztosítási szerzıdéskötés engedélyezésével kapcsolatban kéri a közgyőlés döntését. A megyei közgyőlés elfogadja a javaslatot és 30 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 126/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat 1. Engedélyezi az esztergomi 8137/9 hrsz-ú ingatlanra történı vagyonbiztosítási szerzıdéskötést az önkormányzat meglévı számú biztosítási kötvényének módosításával június 8-ától, ,-Ft biztosítási értéken. 2. Gondoskodik a Zöld Fenyı Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (Esztergom, Visegrádi u. 145.) költségére az ingatlan ırzésvédelmérıl az ingatlanba történı beköltözésig. Határidı: június 8. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Völner Pál végezetül a kiküldött anyagról kéri a testület állásfoglalását. Javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 36 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:

7 7 127/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a 5/2007. (I.25.) 92/2007. (IV.12.) 53/2007. (III.1.) 109/2007. (IV.26.) 74/2007. (III.29.) 110/2007. (IV.26.) 84/2007. (III.29.) 119/2007. (IV.26.) 85/2007. (IV.12.) 120/2007. (IV.26.) 122/2007. (IV.26.) számú közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést. 2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót. 2. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Popovics György tájékoztatást ad arról, hogy a rendelet módosítását elsısorban korábbi közgyőlési döntésekbıl következı tételek átvezetése - pl. intézményi létszámmódosítások -, a behajthatatlan követelések elengedésére vonatkozó szabályok, illetve a vagyongazdálkodási rendelet módosítása indokolta. Ez utóbbi esetben arról van szó, hogy a megyei önkormányzat a korábbi gyakorlatnak megfelelıen a Szent Borbála Kórház részére megtéríti az ingó és ingatlan vagyontárgyak biztosításának díját ugyanúgy, ahogy minden más intézmény esetében is ezt megteszi. Bejelenti, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatta a rendelet módosítását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 36 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotja: A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 15/2007. (VI.7.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított 5/2007. (III.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.)

8 8 3. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közötti idıszakra szóló gazdasági programja Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Völner Pál szóbeli kiegészítésében bejelenti, hogy a kórházi kápolna ügyében egyházi célra egyszerősödik a további hasznosítás. Ezen túl még kettı kérdéskör merült fel: a Visegrádi Országok Eurorégióinak Konzultatív Tanácsában való részvétel pontosabban e rész törlése a programból -, valamint a 10. számú útnál Török István lábatlani polgármester szorgalmazására az a módosítás született az anyagban, hogy az egész megyei szakaszra vonatkozzon a tehermentesítés. Kérdés nem hangzott el. HOZZÁSZÓLÁS Popovics György kijelenti, hogy a program tervezetét mind a közgyőlés, mind a bizottságok már többször megismerhették, megtárgyalhatták. A program összeállítói figyelemmel voltak korábbi bizottsági és települési igényekre, próbálták azokat az anyagba beépíteni. Ennek megfelelıen inkább keretprogramnak nevezné az elıterjesztésben foglaltakat, mivel az több olyan dolgot is tartalmaz, ami ma még nem realitás, inkább csak a vágyak között szerepel, de nem lehet még elıre tudni, kerül-e forrás majd egy-egy tételhez. Meggyızıdése, ha a program elfogadásra kerül, akkor annak alapján tud mőködni a megyei önkormányzat. Véleménye, hogy a programban foglalt célkitőzések mindenki számára vállalhatók. Végezetül bejelenti, hogy a Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottság támogatta a programot és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolta. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 23 igen szavazattal, 14 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 128/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat 1. A VI /2007. számú elıterjesztésben benyújtott, a közötti idıszakra szóló gazdasági programot a testületi munka, a hivatal és a fenntartásában mőködı intézmények tevékenységének alapjául - az elhangzott módosítások átvezetését követıen - elfogadja. 2. Egyetért azzal, hogy a program terjeszthetı formában szerkesztett kiadványként jelenjen meg, amelyet minden megyei települési önkormányzatnak, kisebbségi önkormányzatnak, a gazdasági szféra érdekképviseleti szerveinek, a területfejlesztésben együttmőködı partnereknek meg kell küldeni. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke, a felügyeletük alá tartozó területeken: a közgyőlés alelnökei, és a bizottságok elnökei

9 9 4. napirendi pont: Társulások mőködésének tapasztalatai Elıterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 129/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat elfogadja a társulásban mőködtetett közoktatási és közmővelıdési intézmények vezetıinek beszámolóját. Határidı: Felelıs: azonnal Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 5. napirendi pont: A Monostori Erıd Kht közhasznúsági jelentése, a évi támogatás felhasználásáról készített szakmai-pénzügyi beszámoló Elıterjesztı: Varga István, a Kht ügyvezetı igazgatója Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 130/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a Monostori Erıd Kht évi közhasznúsági jelentését és az ennek részét képezı, a Kht évi tevékenységérıl szóló beszámolót. 2. Hatályon kívül helyezi a 130/2006. (VI.22.) számú közgyőlési határozatot. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı 6. napirendi pont: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2007. Elıterjesztı: 6.a) napirendi pont: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke A volt sportigazgatósági székház hasznosítása Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

10 10 Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 34 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 131/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat a tatabányai 2150/11/A-1 és 2150/11/A-3 hrsz. ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 6.b) napirendi pont: A Szent Borbála Kórház 01. telephelyén tulajdonrész átadása egyházi célokra Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 24 igen szavazattal, 13 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 132/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat 1. A hrsz. ingatlanon megmaradó 7/100 tulajdoni hányad kezelıjéül a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezetét jelöli ki. 2. Kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a Tatabánya hrsz. ingatlan 7/100 tulajdoni hányadát - amely a kápolnaépület kizárólagos használatát jelenti térítésmentesen tulajdonba adja egyházi hitéleti célokat szolgáló létesítmény létrehozása céljából. 3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a tulajdonba adásra vonatkozó tárgyalás lefolytatására, illetve a megállapodás elıkészítésére azzal a feltétellel, hogy a telekalakítás, illetve a helyreállítás kapcsán a Megyei Önkormányzatot ideértve az átadáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó megfizetését is semmiféle anyagi kötelezettség nem terhelheti. Határidı: Felelıs: a) a kezelıijog-váltáshoz kapcsolódó számviteli rendezésre: a kórházi telephely megvételére vonatkozó adásvételi szerzıdés aláírását követıen azonnal b) ajánlattételre: azonnal a) a számviteli rendezésre: Györkösné Andreikovits Erzsébet, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezete igazgatója, Dr. Nemeskéri Marianna, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza megbízott fıigazgatója, b) ajánlattételre, ill. a megállapodás elıkészítésére: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke

11 11 7. napirendi pont: Kiegészítı tájékoztatás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben végrehajtott világításkorszerősítés tapasztalatairól Elıterjesztı: Meghívott: Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı Varga Sándor, az E-OS Közvilágítási Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt (Bp.) vezérigazgató-helyettese Kérdés nem hangzott el. HOZZÁSZÓLÁS Turi Bálint megállapítja, hogy az elıterjesztésben egy-két gondolattal az intézményvezetık felelıssége is felmerül. Véleménye szerint lehet arról a kérdésrıl beszélgetni, vitatkozni, hogy az intézményvezetık mennyire követelik meg a munkatársaiktól a feleslegesen mőködtetett világítótestek lekapcsolását, de az semmiképpen sem helyénvaló, hogy ebben az ügyben a legkisebb fokú felelısségüket is felvessék. Egy olyan nagy volumenő beruházásról van szó, ahol 10 éves megtérülési idıvel számoltak, de a tények azt mutatják, hogy a beruházás nem megfelelıen lett elıkészítve. Bizonyíthatóan rossz világítási órákkal számoltak és így 10 helyett 15 év kell a beruházás megtérüléséhez. Lehet-e ekkorát hibázni és nem merül-e fel valakinek a felelıssége az üggyel kapcsolatban? (Bársony László és Vasas Mihály eltávozott. Jelen van: 35 fı közgyőlési tag.) Dr. Völner Pál kijelenti, hogy több bizottság ülésén is szóba került ez a kérdés. Valóban az a probléma, hogy mire a beruházás megtérül, addigra valószínőleg újabb beruházásra lesz szükség, de a jelenlegi szakvélemény szerint talán a 15 éves megtérülési idı sem eredményezi azt, hogy a beruházás veszteséggel zárul. Valószínőleg a beruházás indításánál jobban meg kellett volna vizsgálni azt a szakvéleményt, amire alapozva döntött a közgyőlés. Ezt követıen javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 133/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat a 34/2007. (III.1.) számú közgyőlési határozatában elıírt tájékoztatót tudomásul veszi. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı 9. napirendi pont: Intézmény-átadás Esztergom Város Önkormányzatának (Dobó Gimnázium) Elterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke

12 12 Dr. Völner Pál tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi Bizottság ma reggel, rendkívüli ülésen tárgyalta az elıterjesztést. Bejelenti, a bizottság ajánlása alapján, a kivetítın látható módon módosult a határozati javaslat szövege annak érdekében, hogy egyértelmő legyen, a 2007-es bázisév alapján finanszírozza a két önkormányzat a jövıben az intézményt. (A határozati javaslat kivetítın látható, módosult részei a következık: július 1-jével átadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma (Esztergom) intézményét Esztergom Város Önkormányzatának további fenntartásra, fejlesztésre, irányításra a következı feltételek szerint: a évben a Dobó Katalin Gimnázium teljes költségvetését a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, a és közötti években az Esztergom Város Önkormányzata által megállapított és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által jóváhagyott Dobó Katalin Gimnázium költségvetése normatíván felüli összegének a) 2008-ban 25%-át Esztergom Város Önkormányzata, 75%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 75 %-a, b) 2009-ben 50%-át Esztergom Város Önkormányzata, 50%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 50 %-a, c) 2010-ben 75%-át Esztergom Város Önkormányzata, 25%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 25 %-a, d) 2011-tıl a Dobó Katalin Gimnázium teljes költségvetését Esztergom Város Önkormányzata biztosítja. A támogatás biztosításának feltétele, hogy Esztergom Város Önkormányzata az intézményt saját fenntartásában mőködtesse. kiegészítve azzal, hogy a 2007-es év bázisul vételével, a normatíván felüli összeg Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által biztosított része az ezt követı években a bázis évi számhoz képest nagyobb nem lehet. III. A megállapodás feltételei 1./ Szerzıdı Felek megállapodnak abban, az Intézmény finanszírozását Átvevı fokozatosan vállalja át Átadótól, az alábbiak szerint: 1.1. a költségvetési évben az Intézmény normatíván felüli teljes költségvetési támogatását az Átadó biztosítja, melynek összegét az átvevı az átadó elızetes hozzájárulása nélkül nem módosíthatja.

13 a és közötti költségvetési években az Átvevı által megállapított és az Átadó által jóváhagyott Intézményi költségvetés normatíván felüli összegének: ban 25%-át Esztergom Város Önkormányzata, 75%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 75 %-a, ben 50%-át Esztergom Város Önkormányzata, 50%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 50 %-a, ben 75%-át Esztergom Város Önkormányzata, 25%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 25 %-a, tıl az Intézmény teljes költségvetését Átvevı biztosítja, 1.4. A támogatás biztosításának feltétele, hogy Esztergom Város Önkormányzata az intézményt saját fenntartásában mőködtesse. kiegészítve azzal, hogy a 2007-es év bázisul vételével, a normatíván felüli Átadó által vállalt összeg, az ezt követı években a bázis évi számhoz képest nagyobb nem lehet.) Gyıri István megerısíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az elıterjesztést és a határozati javaslatot a kivetítın látható kiegészítéssel elfogadásra javasolta. Kérdés nem hangzott el. HOZZÁSZÓLÁS Ruchti Róbert tájékoztatást ad arról, hogy a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést, amely kuriózum, mivel most a megyei önkormányzat fog intézményt átadni. A bizottsági ülésen is felmerült a finanszírozás kérdése, de hamar világossá vált, hogy a 2007-es év tekinthetı a bázis évnek és ahhoz kell majd viszonyítani minden további finanszírozást. Ugyanakkor azt is el kívánja mondani, egyes bizottsági tagok részérıl némi kritika is elhangzott azzal kapcsolatban, hogy túlságosan nagymértékő a finanszírozás az elsı években a megyei önkormányzat részérıl, holott a fenntartói jogosítvány átkerül a városi önkormányzathoz. A bizottság többségi véleménye viszont az volt, hogy a szerzıdés mindenképpen elınyös a megyei önkormányzat számára, mivel az évrıl-évre egyre nagyobb terhet vesz le a válláról. Dr. Völner Pál elismeri, hogy egy pénzügyi alapú döntést hoz most a megyei közgyőlés, mivel a gimnázium szakmai színvonala és az ott végzett munka mindvégig a testület elismerését vívta ki. A jelenlegi helyzetben azonban köszönettel vette Esztergom város jelentkezését és úgy tőnik, hogy így a városon belül zökkenımentesebben lesznek megoldhatók azok a problémák, amelyeket a csökkenı gyermeklétszám okoz. Ezt követıen kettı szavazásra kéri fel a testület tagjait. Kéri, aki egyetért az intézmény átadásával és a megállapodás tartalmával, az szavazzon.

14 14 A megyei közgyőlés a javaslattal 21 igen és 11 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett egyetért és a következı határozatot hozza: 134/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat 1. Elrendeli, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma a 2008/2009-es tanévtıl három kilencedikes osztály helyett kettıt indítson a 4 évfolyamos gimnáziumi képzés keretében július 1-jével átadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma (Esztergom) intézményét Esztergom Város Önkormányzatának további fenntartásra, fejlesztésre, irányításra a következı feltételek szerint: a évben a Dobó Katalin Gimnázium teljes költségvetését a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, a és közötti években az Esztergom Város Önkormányzata által megállapított és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által jóváhagyott Dobó Katalin Gimnázium költségvetése normatíván felüli összegének a) 2008-ban 25%-át Esztergom Város Önkormányzata, 75%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 75 %-a, b) 2009-ben 50%-át Esztergom Város Önkormányzata, 50%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 50 %-a, c) 2010-ben 75%-át Esztergom Város Önkormányzata, 25%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 25 %-a, d) 2011-tıl a Dobó Katalin Gimnázium teljes költségvetését Esztergom Város Önkormányzata biztosítja. A támogatás biztosításának feltétele, hogy Esztergom Város Önkormányzata az intézményt saját fenntartásában mőködtesse. 3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a 2. pontban meghatározott feltételeket tartalmazó alábbi átadás-átvételi megállapodás aláírására MEGÁLLAPODÁS INTÉZMÉNY ÁTADÁSÁRÓL-ÁTVÉTELÉRİL I. A megállapodást kötı felek A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyőlése.. számú és Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete számú és a 253/2007. (IV.20.) esztergomi öh., valamint a 345/2007. (V. 25.) esztergomi öh. számú határozataiban

15 15 foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ának (2) bekezdésére hivatkozással a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (Tatabánya, Fı tér 4.) képviseletében Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke, mint átadó (a továbbiakban: Átadó) és Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom, Széchenyi tér 1.) képviseletében Meggyes Tamás polgármester, mint átvevı (a továbbiakban: Átvevı) között jött létre (a továbbiakban együttesen: Szerzıdı Felek) az alábbi helyen és idıben, a következı feltételek mellett: II. A megállapodás tárgya 1. A Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy a körzeti jellegő közszolgáltatási feladatok közszolgáltatást biztosító, középiskolai feladatokat ellátó Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma (Esztergom, Bánomi u. 8., a továbbiakban: Intézmény) fenntartói jogát - fenntartását, fejlesztését és irányítását, a mőködéshez és az ingatlan használatához rendelt egyéb ingó vagyon-tárgyak tulajdonjogát térítésmentesen július 1-jétıl határozatlan idıre az Átadó átadja, az Átvevı pedig átveszi a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen. III. A megállapodás feltételei 1. Szerzıdı Felek megállapodnak abban, az Intézmény finanszírozását Átvevı fokozatosan vállalja át Átadótól, az alábbiak szerint: 1.1. a költségvetési évben az Intézmény normatíván felüli teljes költségvetési támogatását az Átadó biztosítja, melynek összegét az átvevı az átadó elızetes hozzájárulása nélkül nem módosíthatja a és közötti költségvetési években az Átvevı által megállapított és az Átadó által jóváhagyott Intézményi költségvetés normatíván felüli összegének: ban 25%-át Esztergom Város Önkormányzata, 75%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 75 %-a, ben 50%-át Esztergom Város Önkormányzata, 50%-át a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 50 %-a, ben 75%-át Esztergom Város Önkormányzata, 25%-át a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 25 %-a, tıl az Intézmény teljes költségvetését Átvevı biztosítja, 1.4. A támogatás biztosításának feltétele, hogy Esztergom Város Önkormányzata az intézményt saját fenntartásában mőködtesse.

16 16 2. Átvevı július 1-jei hatállyal vállalja: - az átvett Intézmény mőködtetését, az átvett ingatlan(ok) és egyéb ingó vagyontárgyak rendeltetésszerő használatát, az átvett feladatok ellátását; - az átvett ingatlan(ok) átvételkori állagának megóvásához szükséges javításikarbantartási feladatok finanszírozását. 3. Átvevı nem vállal felelısséget az átvett Intézmény július 1. elıtt keletkezett számlaés egyéb tartozásaiért, helytállási, kártérítési, kártalanítási és egyéb fizetési kötelezettségeiért. 4. Átvevı kötelezettsége az átvett ingó vagyon biztosítása Átadó augusztus 31-i hatállyal - a Magyar Állam Kincstáron keresztül - lemond az átadásra kerülı Intézményre megigényelt normatív állami támogatásról; és egyben vállalja, hogy a július és augusztus hónapra jutó normatív támogatás összegét átutalja az átvevı részére Átvevı július 1-jei hatállyal jogosulttá válik az átvételre kerülı Intézményre a normatív állami támogatás megigénylésére; 5.3. Átadó vállalja, hogy a normatív állami támogatás év végi elszámolásához Átvevı Önkormányzat részére adatot szolgáltat. 6. Az Átvevı vállalja, hogy az Átadó által kötött, a Dobó Katalin Gimnázium mőködését szolgáló, az átadás napjáig megismert és a megállapodáshoz az átadás napjáig mellékletként csatolt korábbi szerzıdésekben az Átadó helyébe lép. Az Átadó helytállási kötelezettséget vállal az Átvevı tudomására nem hozott szerzıdésekkel és az abban vállalt kötelezettségekkel kapcsolatban. Az Átvevı vállalja, hogy a június 1-én hatályba lépı EMEF Kft-vel (Budapest) megkötött főtésszolgáltatási szerzıdésnek az átadandó intézményre vonatkozó feltételeit magára nézve kötelezınek elismeri. 7. Átadó köteles június 30-áig az Átvevı részére átadni: - az Intézmény alapító okiratát, megszüntetı okiratát, szervezeti és mőködési szabályzatát, és valamennyi más szabályzatát, - az Intézmény közüzemi szolgáltatási szerzıdéseit, - az Intézmény által kötött, illetve azt érintı hatályos szerzıdéseket, megállapodásokat, - az Intézmény építési és használatbavételi engedélyét, mőszaki dokumentációját, - az Intézmény eszközeit a folyó nyilvántartás alapján, - a megállapodás mellékletét képezı utolsó kiértékelt intézményi leltárt, - a évi és a I. félévi költségvetési beszámolót, - az Intézményrıl készült utolsó pénzügyi-gazdasági ellenırzés jegyzıkönyvét, az ellenırzésrıl készült intézkedési tervet, a tett intézkedésrıl készült jelentést, - az Intézmény vezetıjének személyügyi iratait A megállapodás aláírását követı 60 napon belül Átvevı részére átadni a i fordulónapi leltárt.

17 17 8. Az átadásra kerülı intézményi pénzvagyonnak tartalmaznia kell: - az Intézmény pénztári készpénzkészletét és pénzmaradványát az átadás idıpontjában, - az Intézmény számlaegyenlegét az átadás idıpontjában, - az Intézmény zárómérlegét a június 30-ai állapotnak megfelelıen, - az Intézmény pályázati úton nyert, meghatározott célra átvett fel nem használt pénzeszközeit, ez utóbbiak jogcímenkénti és összegszerő felsorolását. 9. Az Átadó az Átvevı tulajdonába adja az intézmény ingóvagyonát a június 30-ai állapotnak megfelelı, a számvitelrıl szóló évi C. tv., illetve a 249/2000.(XII.24) Kormányrendelet által elıírt leltár szerint. A leltárról készült jegyzıkönyv a megállapodás mellékletét képezi. 10. Az Átadó jelen okirat aláírásával az esztergomi 16990/41. helyrajzi számú ingatlant június 30-áig az átvevı használatába visszaadja és feltétlen, visszavonhatatlan és azonnali hozzájárulását adja az ingyenes használat jogának ingatlan-nyilvántartásból történı törléséhez. 11. A évre igénybe vett állami és egyéb támogatásról az Átadó számol el. Az Átadó vállalja, hogy az Intézmény részére meghatározott célra biztosított pénzeszközöket július 15. napjáig az Átvevınek átadja. 12. Átadó kijelenti, hogy a megállapodás aláírását követıen nem tesz olyan intézkedést, ami az Intézmény, vagy az Átvevı számára hátrányos anyagi következménnyel jár. 13. Átvevı ezúton nyilatkozik, hogy a fenntartáshoz szükséges vagyonnal, helyiségekkel és mőködési feltételekkel maradéktalanul rendelkezik és gondoskodik saját költségvetésében - a III.1. pontban foglaltaknak megfelelıen - az Intézmény mőködési feltételeirıl. IV. Záró rendelkezések 1. Ezen megállapodást Átadó Közgyőlés. számú közgyőlési határozatával fogadta el. 2. A jelen megállapodást a Szerzıdı Felek mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írták alá hét példányban. Tatabánya, Esztergom, Dr. Völner Pál a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke Meggyes Tamás Esztergom Város polgármestere Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı Dr. Marosi György jegyzı Határidı: július 1. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke

18 18 Dr. Völner Pál kéri, aki az intézmény megszüntetı okiratával egyetért, az szavazzon. A megyei közgyőlés a javaslattal 21 igen és 12 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett egyetért és a következı határozatot hozza: 135/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma (Esztergom) megszüntetı okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma Székhelye: 2500 Esztergom, Bánomi u. 8. Telephelye: - Irányító, felügyeleti szerve: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Megszüntetı szerv neve: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés A vagyon feletti rendelkezési jog: az ingatlan vagyon Esztergom Városi Önkormányzata tulajdona marad, az intézmény feladatai ellátásához rendelt ingó vagyon térítésmentesen Esztergom Város Önkormányzata tulajdonába kerül. Jogutódlás: Teljes jogutódlás, a megszüntetett szerv alapfeladatainak jövıbeni ellátásáról, az alkalmazottak foglalkoztatásáról a jogutód intézmény keretében Esztergom Város Önkormányzata gondoskodik. Megszüntetés oka: évi XXXVIII. tv. 90. (1) bekezdés c, pontja értelmében az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetı. A megszüntetés idıpontja: július 01. Határidı: július 1. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 9. napirendi pont: Kezességvállalás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza intézményi átalakítások költségeinek támogatására kiírt pályázatához Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza:

19 19 136/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat kezességet vállal arra, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza - a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvıbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására tárgyú - pályázata esetén akkor is gondoskodik a szolgáltató és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által megkötött, érvényes finanszírozási szerzıdés szerinti kapacitások mőködtetésének folytonosságáról, ha a pályázaton elnyert támogatás - a pályázatban foglaltak teljesítésének elmulasztása miatt - visszavonásra kerül. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 10. napirendi pont: A Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ Intézményfenntartó Társulás megszüntetése és a kapcsolódó feladatok Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Kérdés nem hangzott el. HOZZÁSZÓLÁS Ruchti Róbert tájékoztatást ad arról, hogy ezt az elıterjesztést is megtárgyalta a bizottság. Kijelenti, hogy a történéseknek a megyei önkormányzat csupán annyiban részese, érintettje, hogy meg kell határozni, ezek után kivel kívánja a közmővelıdési szolgáltató feladatait elláttatni. Bevallja, a bizottsági ülésen kritikák is elhangzottak az elıterjesztéssel kapcsolatban, de a bizottsági tagok többsége egyetértett azzal, hogy a minisztérium véleményének megérkezése mindenképpen befolyással lehet a jövıre nézve. Dr. Völner Pál négy szavazást rendel el. Kéri, aki egyetért a társulást megszüntetı megállapodásban foglaltakkal, az szavazzon. A megyei közgyőlés a javaslattal 25 igen és 9 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetért és a következı határozatot hozza: 137/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat július 1-jei hatállyal megszünteti a Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületével kötött Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ Intézményfenntartó Társulást (Tata), és felhatalmazza a közgyőlés elnökét az alábbi társulást megszüntetı megállapodás aláírására:

20 20 TÁRSULÁST MEGSZÜNTETİ MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete (2890 Tata, Kossuth tér 1.), képviseletében Michl József, Tata Város polgármestere (továbbiakban: Önkormányzat), másrészt a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés (2800 Tatabánya, Fı tér 4.), képviseletében dr. Völner Pál, a Megyei Közgyőlés elnöke között (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 1. A felek a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 43. -a és a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 2. és 9. -ai alapján december 16-án intézményfenntartó társulást hoztak létre Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ Intézményfenntartó Társulás néven (székhely: Tata, Váralja u. 4.). A társulás által fenntartott intézmény a Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ (székhely: Tata, Váralja u. 4.). 2. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 69/2007. (IV. 25.) számú határozatában szándékát fejezte ki a Mővelıdési Központ megszüntetésére és kulturális, közmővelıdési, idegenforgalmi tevékenysége más szervezeti formában történı ellátására /2007. (IV. 26.) számú közgyőlési határozatában elızetesen hozzájárult az intézményfenntartó társulás megszüntetéséhez. 4. A fentieknek megfelelıen - hivatkozással az évi CXXXV. törvény 6. b) pontjára - a társulás tagjai közösen elhatározzák, hogy a társulást július 1-jei hatállyal megszüntetik. 5. Az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan és a feladatellátást szolgáló ingó eszközök Tata Város Önkormányzata tulajdonát képezik, kivéve a megyei közmővelıdési feladatellátást szolgáló ingó eszközöket, melyeket a Megyei Önkormányzat adott leltár szerint az intézmény használatába. Ez utóbbi ingóságok a társulási megállapodás 8. pontja szerint a Megyei Önkormányzat tulajdonába kerülnek vissza. 6. A társulás megszőnésének napjával a társulás tagjai külön jegyzıkönyvben számolnak el egymással legkésıbb július 1-jéig. 7. Az intézmény által ellátott feladatok biztosításáról az Önkormányzat külön megállapodás alapján a társulás megszüntetését követıen továbbra is gondoskodik. 8. A társulás tagjai megegyeznek, hogy a társulás, illetve az intézmény megszőnését követıen a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó munkavállalók továbbfoglalkoztatásáról a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25/A. -ában foglaltak szerint gondoskodnak. 9. A társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a társulás megszőnésének hatályba lépéséhez a társulásban résztvevı képviselı-testület és közgyőlés minısített többséggel hozott döntése szükséges.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 6. szám 2007. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. június 7-ei ülése SZEMÉLYI HÍREK

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-99/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 11-ei rendkívüli ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-99/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-76/29. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 29. április 3-ai ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-76/29. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata használati jog megszőntetésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K E VI. 533 / 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 VI.1-113/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-113/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-83/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-83/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ügyiratszám: 641-23/2009 Ügyintézı: Basics Krisztiánné dr. Készült: Jelen voltak: B a r c s o n, Barcs Város Képviselı-testülete 2009. május 14-én Barcs Város tanácskozó termében

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-46/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-46/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl 562-6/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. március 5. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 41. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 25-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

Ikt. szám: 47.374/2006.

Ikt. szám: 47.374/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 47.374/2006. Javaslat Somoskıújfalu Község Önkormányzata fogorvosi feladatai ellátásának átvételére, és a

Részletesebben

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİTESTÜLETE 8461. Devecser, Petıfi tér 1.Tel: 512-730 Devecser Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben