Bevezetı, helyzetelemzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetı, helyzetelemzés"

Átírás

1 Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2002./VI.26./ számú önkormányzati rendelete a közmővelıdésrıl a módosításáról szóló 16/2007.(IX.26.) és a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel egységes szerkezetben Bevezetı, helyzetelemzés Tengelic község 1907-tıl önálló település. A környezet gyönyörő. Természetvédelmi szempontból sok értéket találhatunk itt. Nem sok település dicsekedhet annyi udvarházzal, kúriával, mint Tengelic. Köztük néhány építészileg is értékes, mint pl. a Csapó-kúria, melyet Pollack Mihály tervei alapján építettek a reformkorban. A Csapó család a reformkortól meghatározó szerepet játszott községünk, megyénk életében, és országosan ismert politikus is volt a családban. Emlékük és nyughelyük ápolása kötelességünk. Lakosok száma 2552 fı. Tizenegy lakott településrész tartozik a községhez. A három legnépesebb településrész: Szılıhegy 350 lakossal, Júliamajor 141 fı, Jánosmajorban pedig 114-en laknak. Meghatározó gazdálkodó szervezetek: a mezıgazdasággal foglalkozó Tenkop Rt., a nyílászárókat gyártó Ingate Kft., valamint a Dalmandi Mg. Rt. Középhídvégi gazdasága. A központi belterületen és Szılıhegyen mővelıdési házat tart fenn az önkormányzat. Júliamajorban és Jánosmajorban egy-egy berendezett terem áll az ott lakók rendelkezésére, közösségi célokra. A szılıhegyi épület felújítását a Tenkop Rt. segítette. Sok idıs ember él településünkön, a 60. év felettiek száma 637. Iskolai végzettség szempontjából nem túl kedvezı a helyzet. Kevés a diplomás és sok a 8 általánost végzett, vagy még alacsonyabb végzettségő lakos. Munkanélküliség leginkább az alacsonyabb végzettségő embereket sújtja. A lakosság etnikai összetétele: Községünk lakói a XX. Század elején 37 településrıl érkeztek. Négy felekezet és számottevı sváb népesség jól megfért egymással. A II. világháború utáni kitelepítések és betelepítések sem bomlasztották hosszútávon a közösséget. A hatvanas évek közepén kezdıdött el a cigánylakosság letelepítése a község belterületén. Napjainkra 10-15% a számarányuk. Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködik településünkön. A községben több alapítvány és egyesület is mőködik. Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a bevezetıt is figyelembe véve a kulturális javak védelmérıl és muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 77. -ában kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 1

2 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1.. Az önkormányzat közmővelıdési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közmővelıdés során tilos bármely hátrányos megkülönböztetés. A törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül. A rendelet hatálya 2.. E rendelet hatálya kiterjed a./ a helyi közmővelıdési tevékenység megvalósulásában résztvevı, Tengelic községben lakó állampolgárokra. b./ az Önkormányzat közmővelıdési intézményeire, azok alkalmazottaira II. RÉSZ A közmővelıdés kiemelt céljai 3.. A közösségi mővelıdéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása. A lakosság élethelyzetének és munkaképességének javítása, válságkezelés technikáinak fejlesztése. Felnıttoktatási lehetıség biztosítása. A község hagyományainak ápolása, helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése. Hagyományırzı, amatır mővészeti csoportok életre hívása, támogatása. Helyi értékek védelmének erısítése, környezetvédı, természetbarát közösségek szervezése, támogatása. Az ifjúság kulturális éltének fejlesztése, érdekérvényesítési, mővelıdési kezdeményezéseinek segítése. Az idıskorú népesség közmővelıdési lehetıségeinek, közösségi életének támogatása. Az életkori csoportok kulturális tevékenységének gazdagítása. Az etnikai, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a kisebbségek hagyományainak ápolása. Az élet minıségének, az ünnep örömeinek gazdagítása. A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése. A település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele. 2

3 Az önkormányzat közmővelıdési feladatait e rendelet melléklete tartalmazza. 4.. III. RÉSZ A közmővelıdési feladatok ellátásának szervezeti keretei Tengelic Község Önkormányzata a közmővelıdési feladatait az általa fenntartott Mővelıdési Ház és a kettıs funkciójú ( nyilvános és iskolai) Könyvtár keretében látja el. IV. RÉSZ A közmővelıdési tevékenység finanszírozása 6.. Az önkormányzat a közmővelıdéssel kapcsolatos kötelezı feladatait költségvetésébıl finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésbıl származó normatív állami hozzájárulás, a központosított elıirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a különbözı alapítványoktól, egyéb szervezetektıl pályázati úton elnyerhetı pályázati összeg. A helyi közmővelıdés szakemberigénye 7.. Az önkormányzat ezen rendeletben meghatározott, költségvetésbıl finanszírozott közmővelıdési feladatainak ellátásához az éves költségvetési rendeletében szabályoza a külön jogszabályok szerint szükséges létszámkeret. A közmővelıdési feladatokban együttmőködı partnerek 8.. Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete épít a községben mőködı egyházi szerveztek, gazdasági szervezetek, civil szervezetek, alapítványok segítségére és együttmőködésére különösen Tengelic Községért Közalapítvány és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra a település közmővelıdési feladatainak eredményes végrehajtásában. 1 Módosította a 16/2007.(IX.26.) számú rendelet 1. -a, hatályos október 1-tıl. 3

4 Záró rendelkezések 9.. E rendelet július 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a közmővelıdésrıl szóló 13/1998./XII.15./ számú Önkormányzati rendelet E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Tengelic, június 25. Nagy Ferencné sk. polgármester Kaszás Kálmánné sk. jegyzı 2 Kiegészítette a 12/2009. (VIII.19.) számú rendelet 10. -a, hatályos augusztus 19-tıl. 4

5 Melléklet a 5/2002./VI.26./ számú rendelethez 3 A település közmővelıdési feladatainak meghatározása Feladat Feladat részletezve Tevékenységi formák A közösség hagyományainak, természeti és mővészeti értékeinek, új kezdeményezéseinek bemutatása, értékelése. A lokálpatriotizmus erısítése. 1. Kulturális értékek ismertté tétele. 2. Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképzı tanfolyamok, életminıséget, életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek biztosítása 3. A lakosság mőveltségének, esztétikai szemléletének fejlesztése, a rekreáció biztosítása. Speciális helyzető népességcsoport gondjaihoz igazodó ismeretek, önképzı, öntevékeny lehetıségek felkutatása, mővelıdési és mővelıdı közösségek szervezése. A magyar és kisebbségi kultúra értékeinek közvetítése. A mővészetek befogadásának segítése. A szabadidıs szokások formálása, a már meglévı kulturális hagyományok ápolása. Szórakozási alkalmak biztosítása. Helyi ünnepek megtartása. Ki Mit Tud-szerő fesztiválok, vetélkedık szervezése. Községi kulturális, közéleti információk biztosítása. Helytörténeti találkozók, vetélkedık, kiállítások szervezése, helytörténeti dokumentumok győjtése, ismertté tétele. Munkanélküliek számára szakképzı-átképzı kihelyezett tanfolyamok szervezése. A mindennapi élethez kapcsolódó közhasznú, praktikus tanfolyamok szervezése. Ismeretterjesztı elıadások szervezése. Elıadások kínálata. Kiállítások szervezése. Népmővészeti, hagyományırzı alkalmak szervezése. Ünnepek, évfordulók, megemlékezések rendszerének mőködtetése. Az ifjúság szórakoztatásának biztosítása. /Diszkó, bál, koncert, stb./. Felnıttek részére bálok, szórakoztató 3 A melléklet szövegét módosította a 16/2007.(IX.26.) számú rendelet 2 -a. 5

6 4. a lakosság kreativitásának, amatır mővészeti alkotókedvének, tehetségének gondozása. 5. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. 6. A közmővelıdés feltételeinek biztosítása. Kiemelkedı tehetségek, alkotó és civil közösségek bemutatása, fejlıdésének, szakmai támogatásának biztosítása. Jó kapcsolatok ápolása civil szervezetekkel, egyházakkal, pártokkal. A lakosság tájékoztatásához, közösségi mővelıdéséhez esztétikus, célszerő környezet, infrastruktúra, az adott tevékenységet segítı megfelelı számú szakember biztosítása. rendezvények biztosítása. Területi rendezvények fogadása. Szakkörök, klubok mőködtetése. Amatır mővészeti csoportok befogadása, mőködtetése. Bemutatók, kiállítások szervezése. Terek és eszközök biztosítása. Információk rendelkezésre bocsátása. Szakmai segítségnyújtása. Szabadidı kultúrált eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 6

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai,

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CXL. törvény 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 A 2010.08.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A Barcsi Kistérségi Közkincs Kerekasztal megbízásából készítette a barcsi Móricz Zsigmond Mővelıdési Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására. (Készítő: TMÁMK)

Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására. (Készítő: TMÁMK) Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására (Készítő: TMÁMK) Község Önkormányzatának./2010. (...) számú önkormányzati rendelete a községi közművelődési feladatok

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám: 11993/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.hu J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben