Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól"

Átírás

1 Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség az ország dél-nyugati részén, a zselici dombság és a belsı-somogyi homokhát határán, Somogy megye megyeszékhelyétıl Kaposvár várostól 25 km-re fekszik. Tiszta mezıgazdasági jellegő terület, a térségben ipari tevékenység nincs. A nagyközség természeti, földrajzi adottságaiból eredıen, a növénytermesztés a fı gazdasági tevékenység. Legjelentısebb termései: burgonya, gabonafélék. Az állattenyésztés nem számottevı. Hagyományai vannak az erdı- és vadgazdálkodásnak. A község kereskedelmét az ÁFÉSZ és a helyi vállalkozók bonyolítják. Idegenforgalom a településre nem jellemzı. Kadarkút infrastruktúrája a szennyvízhálózaton kívül kiépített. Közterületek, közintézmények, magán porták rendezettsége az intézmények és lakosság gondos munkájának eredménye. Lakosainak száma: 2816 fı. Közigazgatási, oktatási centrum a térségben. Ennek ellenére nagyarányú a munkanélküliség, romló szociális helyzet, amely a lakosság kulturális és erkölcsi színvonalát is jelentısen befolyásolja. E tények, adottságok jelentıs mértékben meghatározzák a közmővelıdés feltételei alakulását, egyúttal követelményt is állítanak a mővelıdési ágazattal szemben. II. Általános rendelkezések Alapelvek A közmővelıdéshez való jog gyakorlása közérdek, a közmővelıdési tevékenységek támogatása közcél. Az önkormányzat a közmővelıdési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa Kadarkút polgárainak jogát a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentıségének megismerésére a történelem alakulásában, a nemzeti és nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetıségét a rendelkezésre álló eszközök útján; b) közmővelıdési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére; c) mőveltsége, készségi életének minden szakaszában való gyarapításra.

2 Az önkormányzat közmővelıdési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közmővelıdési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés, a törvényben és a rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül. A közmővelıdési feladatok megvalósítása érdekében a képviselı-testület a Kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 77. -ában adott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja 1.. Az önkormányzat a helyi társadalom, a helyi közmővelıdés adott állapota, igényei és lehetıségei ismeretében meghatározza a nagyközség közmővelıdési feladatait, törekvéseit, azonnali intézkedéseit, megalapozza a közép- és hosszú távra szóló fejlesztés lehetıségeit. A rendelet hatálya 2.. A rendelet hatálya kiterjed Kadarkút nagyközség területén mőködı azon intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, magánszemélyekre, melynek a jelen rendeletben szabályozott feladatokat látnak el. III. A HELYI KÖZMŐVELİDÉS A települési közmővelıdési feladatok meghatározása 3.. (1) Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, életminıséget és életesélyeket javító lehetıségek megteremtésének elısegítése. Ismeretterjesztı, munka, termelés szervezı rendezvények támogatása. (2) A település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása - helyi értékek felkutatása, nyilvántartása, gondozása, bemutatása, befogadása, támogatása e feladatban résztvevık támogatása; - újabb közmővelıdési lehetıségek megkeresése, biztosítása a lakosság teljes körének. (3) Az egyetemes, nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása - nemzeti ünnepeink megünneplésének kiteljesítése; - helyi ünnepek, falunap hagyományainak kialakítása, gondozása.

3 (4) Az ismeretszervezı, az amatır alkotó, mővelıdési közösségek tevékenységének támogatása - amatır, mővészeti csoportok szervezése, meglévık segítése; - falu népmővészeti, építészeti hagyományai ápolása - helyi népmővészeti értékek felkutatása, győjtemény kialakítása, gondozása, bemutatása. (5) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése - különbözı életkorú civil közösségek igény szerinti segítése, mővelıdési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, segítése; - ifjúsági érdekérvényesítési, önigazgatási, mővelıdési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, segítése; - különbözı rétegek és korosztályok ismerkedési, együttmőködési alkalmainak tevékenységeinek kimunkálása, támogatása; - helytörténeti kiadvány összeállítása, megjelenítése; - szolidaritási akció fogadása, gondozása. (6) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése - tájékoztatási, együttmőködési, közös mővelıdési alkalmak kialakítása a lakosság különbözı tevékenységő, korú, nemő, világnézető közösségei között; - kapcsolat építése a közmővelıdés szomszédos települései közmővelıdési feladatot ellátó szerveivel, aktíváival, közösségével. (7) A szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása körében a közmővelıdési intézmények esztétikus, célszerő fejlesztése polgárok közösségi mővelıdéséhez, tájékozódásához, valamint tevékenységet segítı szakember biztosítása. (8) Egyéb mővelıdési lehetıségek biztosítása - sajtótermékek, könyv, zenei- és videó anyagok, számítógép, internet használat biztosítása, mősoros rendezvények, színház, stb. igénybevételéhez jegyek biztosításának segítése; - vállalkozók által kínált mővelıdési lehetıségek közismertté tétele; - kulturális értékek bemutatásához alkalmak biztosítása; - a község amatır mővészeti csoportjainak támogatása, rendezvényeken való megjelentetése, kirándulások szervezése kulturális eseményekre. A közmővelıdési feladatok ellátásának szervezeti keretei 4.. (1) A törvény aiban, az önkormányzat rendeletében meghatározott közmővelıdési feladatok ellátáshoz rendelkezésre áll: - id. Kapoli Antal Mővelıdési Ház 7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u Közösségi Ház 7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 7. (2) A közmővelıdési feladatok megvalósításában részt vesz: - iskola - óvoda - könyvtár

4 Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak finanszírozása 5.. (1) A nagyközségi önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait a költségvetésbıl finanszírozza, melynek forrásai: - központi költségvetésbıl származó normatív állami hozzájárulás; - az önkormányzat által biztosított támogatás; - az intézmény saját bevétele; - pályázati alapból elnyert támogatás. - a helyiségek, berendezés, felszerelés bérbeadásából származó bevétel. (2) Nem önkormányzati feladat ellátására a mővelıdési intézmények helyiségei, berendezései, felszerelései csak térítési díj ellenében hasznosítható. (3) Helyi szervek, civil szervezıdések a rendeletben nem szereplı célra a helyiségeket, berendezéseket 30 %-os kedvezménnyel vehetik igénybe. A helyi közmővelıdés szakember igénye 6.. (1) A rendeletben meghatározott, költségvetésbıl finanszírozott közmővelıdési feladatok ellátását, a mővelıdési szolgáltatás folytonosságát kontrolálható szakszerőségét az önkormányzat által mőködtetett intézményben a nemzeti kulturális örökség minisztere által rendeletben meghatározott szakembereknek kell biztosítani. A közmővelıdési feladatok megvalósításában együttmőködı partnerek, szervek, szervezetek 7.. A meghatározott közmővelıdési feladatok megvalósítását elısegíthetik, jelentısen gazdagíthatják az azonos értékő, tevékenységi körő támogatók, partnerek, az anyagi lehetıségeket gazdagító gazdasági szervezetek, így: - egyesületek, alapítványok - mővészeti, mőkedvelı szervezıdések, csoportok - gazdálkodó és civil szervezetek.

5 IV. Záró rendelkezések 8.. (1) Az önkormányzat rendeltébıl lebontva éves feladattervet kell készíteni, mely végrehajtásáról a képviselı-testületet tájékoztatni kell. (2) A mővelıdési intézmények hasznosításához térítési díj szabályzatot kell készíteni. (3) A rendelet november 1. napján lép hatályba. Kadarkút, október 15. Verkman József polgármester Takács János jegyzı A rendelet kihirdetve: Kadarkút, november 15. Takács János jegyzı

6 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT a mővelıdési intézmények hasznosításához a Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a közmővelıdés feladatait úgy szabályozza, hogy a nem önkormányzati feladatok ellátására a mővelıdési intézmények helyiségei, berendezései, felszerelései csak térítési díj ellenében hasznosíthatók. Ennek értelmében a mővelıdési házban - a nagyterem bérleti díja egy órára főtés nélkül Ft + ÁFA - a nagyterem bérleti díja fél napra főtés nélkül Ft + ÁFA - a nagyterem bérleti díja egy napra, bálra főtés nélkül Ft + ÁFA - a nagyterem bérleti díja főtéssel 500 Ft / sugárzóként / óra - tanterem bérleti díja esti alkalomra (4 órára) főtés nélkül Ft + ÁFA - tanterem bérleti díja esti alkalomra főtéssel Ft + ÁFA - mozi helyiség bérleti díja fél napra főtés nélkül Ft + ÁFA - mozi helyiség bérleti díja fél napra főtéssel Ft + ÁFA

7 Id. Kapoli Antal Mővelıdési Ház 7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 1. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV Az eredeti továbbképzési terv készítésének dátuma: október 15. Az aktuális továbbképzési terv jóváhagyásának dátuma: november 15. Készítette: Mónokné Radó Edit tanácsos Jóváhagyta: Verkman József polgármester Oldalszám: 1. Név, munkakör, végzettség

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Bevezetı, helyzetelemzés

Bevezetı, helyzetelemzés Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2002./VI.26./ számú önkormányzati rendelete a közmővelıdésrıl a módosításáról szóló 16/2007.(IX.26.) és a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel egységes

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 11/2000. (VI.5.) KT sz. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben) Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai,

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998 (XII.15.) Ökr.sz. rendelete. a közművelődés helyi szabályairól

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998 (XII.15.) Ökr.sz. rendelete. a közművelődés helyi szabályairól Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998 (XII.15.) Ökr.sz. rendelete a közművelődés helyi szabályairól A rendelet kihirdetve: 1998. december 16-án Rendelet száma: 9/1998 (XII.15.) Városlőd

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CXL. törvény 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 A 2010.08.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására. (Készítő: TMÁMK)

Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására. (Készítő: TMÁMK) Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására (Készítő: TMÁMK) Község Önkormányzatának./2010. (...) számú önkormányzati rendelete a községi közművelődési feladatok

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben