SFL. cod. 3540Z906HU - Rev /2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS"

Átírás

1 cod. 3540Z906U - Rev /2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS

2 U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket. A kazán beszerelését követ en tájékoztassa a felhasználót annak m ködésér l, és adja át neki a jelen használati utasítást, ami a termék szerves és lényegi részét képezi, és amit gondosan meg kell rizni a jöv beni felhasználás céljából. A beüzemelést és a karbantartást az érvényes jogszabályok betartásával, a gyártó utasításai szerint és a szakképesítéssel rendelkez szakember kell végezze. A leplombált szabályozószerveken tilos bármiféle beavatkozást végezni. A hibás beszerelés vagy a rossz karbantartás kárt okozhat emberben, tárgyakban vagy állatokban. A hibás beszerelésb l vagy használatból, illetve a használati utasítás be nem tartásából származó károkért a gyártó semmilyen felel sséget nem vállal. Miel tt bármilyen tisztítási vagy karbantartási m veletbe kezdene feszültségmentesítse a berendezést a f kapcsolóval és/vagy a megfelel kapcsolókkal. iba és/vagy hibás m ködés esetén iktassuk ki a berendezést, és ne próbálja javítani vagy átállítani. Kizárólag megfelel en képzett szakemberhez forduljon. A termékek esetleges javítását-cseréjét kizárólag képzett szakember végezheti eredeti alkatrészek felhasználásával. A fentiek be nem tartása esetén a berendezés biztonságossága csökkenhet. A berendezést csak arra a célra szabad használni, amelyre tervezték. Minden egyéb használat helytelennek, tehát veszélyesnek min sül. A csomagolóanyagokat gyermekekt l távol kell tartani, mert veszélyforrást jelentenek. Nem ajánlott a készülék használata csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képesség, illetve kell tapasztalatok vagy ismeretek nélküli személyek számára (a gyermekeket is ideértve), hacsak a biztonságukért felel s személy nem biztosítja számukra a készülék használatával kapcsolatos útmutatást vagy felügyeletet. A készülék és tartozékai ártalmatlanítását megfelel módon, a hatályos jogszabályok szerint kell végrehajtani. A kézikönyvben szerepl képek a termék leegyszer sített ábrázolását jelentik. zen ábrázolás és a ténylegesen leszállított termék között apróbb és nem túl jelent s különbségek lehetnek. 2. ASZNÁATI UTASÍTÁS 2.1 evezet A SF egy új, öntvény kazán, amelyet f tésre használnak, szilárd f t anyaggal (szén és fa) vagy pellettel (opcionális készlet használatával) m ködik. A kazántest hollandi csavarokkal összeillesztett részegységekb l áll, a részegységek alakját különös gondossággal tervezték, a bordák optimális kiosztása lehet vé teszi a magas h hatékonyságot, a magas hozamot és a jelent s energiamegtakarítást. Az égéskamra úgy lett kialakítva, hogy nagy fadarabokat is be lehessen helyezni; a betöltés a hátsó nagy ajtó fel l történik. Az égéskamra teljes mértékben merített, ez biztosítja a hosszú élettartamot és a magas hozamot. 2.2 Vezérl panel 6 5 ábra 1 - Panel 5 mér 6 uzat termosztátos szabályozó egysége 2.3 ekapcsolás és kikapcsolás F téshez használt anyag A kazánt természetes vagy kezelt szénnel és fával lehet m ködtetni. riketté préselt f t anyagot is lehet használni, amennyiben az teljes mértékben fát tartalmaz. A megfelel opcionális átalakító készlettel a kazánra pellettel m köd ég fejet lehet csatlakoztatni. A begyújtás, kikapcsolás és karbantartás m veleteit az ég vel adott tájékoztató alapján végezze. ulladék, m anyag vagy folyadékok elégetése mérgez gázokat fejleszthet, ami mérgezést, halált vagy robbanást okozhat. Kizárólag a megadott f t anyagokat használja. Robbanás-, t zveszély, gáznem égéstermék vagy kipárolgás esetén helyezze m ködésen kívül a kazánt. A kazánt csak olyan feln tt személyek m ködtethetik, akik ismerik a kazán használati utasítását és m ködési leírását. A felhasználó csak a kazán m ködésbe állítására, a h mérséklet beállítására, a kazán m ködésének leállítására és tisztítására van felhatalmazva. Akadályozza meg, hogy gyermekek felügyelet nélkül a m köd kazán közelébe kerüljenek. Ne gyújtson meg folyadékot, és ne használjon folyadékot a kazán teljesítményének növelésére. A kazán felületét csak olyan anyaggal tisztítsa, ami nem gyúlékony. A kazánra és annak közelébe ne helyezzen el gyúlékony tárgyakat. Abban a helyiségben, ahol a kazánt felállították, ne tároljon gyúlékony anyagot (pl. fát, papírt, petróleumot, gázolajat). A fa anyaga, nedvességtartalma, formája és mérete szempontjából rendkívül heterogén f t anyag. A kazán h hozamát befolyásolja az elégetett fa típusa, nedvességtartalma, a betöltés módja és a f t anyag feldarabolása. Kiváló min ség t zifa a tölgy, a k ris, a bükk, a juhar és a gyümölcsfák, kivéve a cseresznyét, jó min ség a gesztenye és a nyírfa, megfelel min ség a hárs, a nyárfa és a f zfa. A gyantás fák általában közepes min ség t zifák. A fa nedvességtartalmának növekedésével csökken a h teljesítmény. A nedves tüzel anyag használata hozamveszteséggel jár. Szabad leveg n, természetese állapotában kiszárított fahasábokat használjon (amit legalább két évig tároltak, és maximális nedvességtartalma 20%). A kazán begyújtása (fa- vagy koksztüzeléssel). Nyissa ki az alsó ajtót, és távolítsa el az égéskamrában esetleg található hamut. Csukja vissza az alsó ajtót. A 6-os termosztátos szabályozó egységet állítsa a kívánt h mérsékletre. Nyissa ki a fels ajtót. Az ég fej rácsára helyezzen egy kis papírt és vékony száraz fát. Gyújtsa meg a gyújtóst, és helyezzen rá néhány kicsit nagyobb fát. Csukja be az ajtót, és várja meg, hogy kialakuljon az els réteg parázs. assan nyissa ki a föls ajtót. gy piszkavassal ossza el egyenletesen a parazsat az ég n. Miután a f ég n kialakult a parázs ágyazat, be lehet tölteni a kis és közepes méret fát vagy kokszot. - A túl hosszú darabok nem esnek le egyenletesen, így a fatárolóban üres tér alakul ki, valamint olyan helyek, ahol nem ég el a fa. - A túl rövid darabok szabálytalan leveg áthaladást okoznak, evvel csökken a teljesítmény és a hozam. - assan nyissa ki a fels ajtót, hogy ne alakuljon ki légáram, és ne távozzon füst a kazánból. - M ködés közben szigorúan tilos kinyitni az alsó ajtót. - etároláskor kerülje, hogy a fels ajtó hosszú ideig nyitva legyen. - Alacsony teljesítmény m ködés esetén alacsony h mérséklet desztillált gázok keletkezhetnek, amelyek belélegzése füstmérgezést okozhat. - a látható s r füst távozik, azt ne lélegezze be. - Figyeljen oda, hogy a helyiség szell zése jó legyen. - A leírt módon tisztítsa a kazánt és a gázelvezet járatokat. A kazán kikapcsolása A kazán kikapcsolásához hagyja, hogy a tüzel anyag teljes mértékben elégjen. Kikapcsolás rövid id re Rövid kikapcsoláshoz várja meg, hogy elfogyjon a tüzel anyag, és kih ljön a kazán: Tisztítsa meg az ajtó alátámasztó felületeit és a betároló üreget. Távolítsa el a hamut, és takarítsa ki az égéskamrát. Csukja be a hamutároló üreg ajtaját, valamint a betároló ajtót. Kikapcsolás hosszú id re A kazán hosszabb id re történ m ködésen kívül helyezésekor (pl. a hideg id szak végén) gondosan tisztítsa meg a kazánt a korrózió elkerüléséhez. a a berendezést téli id szakban hosszabb ideig m ködésen kívül helyezi, a fagy okozta károk elkerülésére javasoljuk, hogy távolítsa el a kazánban lév összes vizet, vagy töltsön a berendezésbe a sez. 3.3 szerinti fagyállót. 2.4 eállítások Figyelmeztetések Annak elkerülésére, hogy az égéskamrában kondenzvíz keletkezzen, javasoljuk, hogy a kezel szervet állítsa 60 C-ra; az optimális az lenne, ha 80 C-ra állítaná, és a f tési h mérsékletet a kever szeleppel szabályozná. Csak az alábbi m veleteket kell manuálisan elvégezni: - A t ztér rendszeres tisztítása az elüls rácson keresztül, a lerakódott korom alsó ajtón keresztüli eltávolításával. - A t ztér rendszeres feltöltése a megfelel fels ajtón keresztül. A berendezés nyomásának beállítása Rendszeresen ellen rizni kell, hogy a berendezés teljesen föl van-e töltve vízzel. zeket az ellen rzéseket hidegen kell elvégezni, ellen rizni kell a tágulási tartályt, amiben, ha nyitott típusú, akkor a víz az eredeti szinten kell, hogy legyen, ha zárt, akkor a nyomása az indítás illetve töltés el tti nyomással kell, hogy megegyezzen. 3. ÜZM YZÉS 3.1 Általános rendelkezések A SZRÉST KIZÁRÓAG IZTOS FKÉSZÜTSÉGG RNDKZ SZAKMR VÉGZTI, A JN M SZAKI ÍRÁSAN, AZ ÉRVÉNYS TÖR- VÉNYKN, AZ ORSZÁGOS ÉS YI SZAVÁNYOKAN, ITV AZ ST- GS YI JOGSZAÁYOKAN MGADOTT ÍRÁSOK TARTÁSÁVA ÉS SZAKSZR MÓDON. 3.2 A felszerelés helye A kazánt olyan helyiségben kell felszerelni, ahol az érvényes szabványok el írásának megfelel nyílások vannak a kültér felé. a egyazon helyiségben több ég vagy elszívó van, ami egyszerre is m ködhet, a leveg ztet nyílások mérete az összes berendezés együttes m ködése szerint meghatározott kell legyen. A beszerelés helyén nem lehet gyúlékony tárgy vagy anyag, korróziót fokozó gáz, olyan lebeg por vagy anyag, amit a ventilátor beszívhat. A helyiség száraz kell legyen, és nem lehet kitéve es nek, hónak, fagynak. A berendezés körül biztosítani kell a köpeny leszereléséhez és a normál karbantartáshoz szükséges teret. Külön ellen rizze, hogy a kazán el tt legyen A elég hely a tüzel anyag betöltéséhez. 2 U cod. 3540Z906U - Rev /2014

3 A beszerelést az alábbiak szerint végezze: 1. Vegye ki a kazánt a csomagolásból. 2. Szerelje fel a ""fig. 2 termosztátos vezérl egységet. 3. Kösse a kazán el re és visszamen csöveit a f t berendezésre. 4. Állítsa be a leveg bemeneti ajtó szabályozó csavarját úgy, hogy betámasztott ajtónál is mindenképpen legyen egy max. 1-2 mm-es rés. ideg kazánnál állítsa a szabályozó termosztátot 60 C-ra. Akassza be a "C" láncot a leveg bemeneti ajtó megfelel "D" perselyébe, a hosszát úgy állítsa be, hogy az "" (fig. 2) leveg rés "koksz III-nál" kb. 15 mm és "fánál" kb. 2 mm legyen. iztonsági spirál bekötése A kazánnal együtt egy (opcionális) küls biztonsági (h t kör) h cserél t is lehet rendelni. Azokban az országokban, ahol az N szabványt alkalmazzák, a kazán egy olyan berendezéssel kell rendelkezzen, amely lehet vé teszi plusz energia nélkül a többleth mennyiség eltávozását. Ily módon a kazán vizének maximális h mérséklete nem haladja meg a 100 C-ot (túlhevülés védelem). A hidegvíz-betáplálás minimális nyomása 2,0 bar. egalább 10 l/perc térfogathozam kell, hogy rendelkezésre álljon. Távolítsa el a kazán hátsó részén található A peremet. A 4 anyás csavarral rögzítve szerelje fel az N spirált. Szerelje fel az N spirál kimenetére a P biztonsági szelepet, tartsa be a nyíl által jelölt irányt. Illessze a szelep Q szondáját a megfelel G burkolatba. Kösse a vízbemenetet közvetlenül a biztonsági spirálra. Kösse be a szelep kimenetét. C N A P G Q ábra 2 - Üzembe helyezés 3.3 Vízbekötések A berendezés h teljesítményét el zetesen az érvényes jogszabályok szerint az épület h igényének számítása alapján kell meghatározni. A helyes és szabályos m ködéshez a berendezésre az összes alkotórészt fel kell szerelni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az érvényes szabványokban el írt valamennyi véd - és biztonsági berendezésr l gondoskodni kell. zeket a meleg víz odairányú körére kell telepíteni, legfeljebb 0,5 m távolságon belül, elzáró szervek közbeiktatása nélkül. A készülék nincs ellátva tágulási tartállyal; ennek bekötését tehát a beszerelést végz nek kell kiviteleznie Igény szerint biztosítunk egy ehhez a készülékhez alkalmas biztonsági szelepet. A biztonsági szelep elvezetését egy gy jt edénybe vagy cs be kell vezetni, hogy a f t berendezés túlnyomása esetén ne folyjon a víz a földre. llenkez esetben a leereszt szelep m ködésbe lépésekor a helyiséget elárasztja a víz, ezért a kazán gyártóját nem lehet felel ssé tenni. Ne használja a vízberendezés csöveit az elektromos berendezések földelésére. A kazán beszerelése el tt alaposan mossa ki a berendezés minden csövét a kazán megfelel m ködését esetlegesen veszélyeztet lerakódások és szennyez dések eltávolítására. A csatlakozók bekötését a cap. 5 fejezetnek és a berendezésen látható szimbólumoknak megfelel en végezze el. A berendezés tölt víz jellemz i a a víz keménysége több, mint 25 Fr (1 F = 10ppm CaCO3), megfelel en kezelt vizet kell használni a kemény víz okozta vízk lerakódások elkerülésére a kazánban. A kezelés ne csökkentse 15 F alá a víz keménységének értékét (236/88 sz. DPR az emberi fogyasztásra szánt vízfelhasználásról). Nagykiterjedés berendezéseknél, illetve a víz gyakori újratöltése esetén mindenképpen kezelt vizet kell használni. Fagyálló rendszer, fagyálló folyadékok, adalékanyagok és inhibitorok. Amennyiben szükséges, fagyálló folyadékot, adalékanyagot és inhibitorokat lehet alkalmazni, de csak és kizárólag akkor, ha a fenti folyadék vagy adalékanyag gyártója garanciát ad arra, hogy ezek a termékek az adott célnak megfelelnek és nem károsítják a kazán h cserél jét, vagy a kazán, illetve a berendezés egyéb alkotórészeit és/vagy anyagait. Tilos általános fagyálló folyadék, adalékanyag vagy inhibitor használata, ami nem kifejezetten a h fejleszt berendezéseknél használatos, és nem kompatibilis a kazán és a berendezés anyagaival. D A ábra 3 - A biztonsági h cserél bekötése A csak pelletes használatnál (csak FRROI SUN P7 - SUN P12 ég kkel) a biztonsági spirál helyett a Termosztátos biztonsági készlet használható, kódszáma X ekötés a füstcs be. A készüléket az érvényes szabványok betartásával tervezett és kiépített füstcs be kell bekötni. A kazán és a füstcs közötti vezeték a célnak megfelel anyagból kell készüljön, vagyis ellent kell álljon a magas h mérsékletnek és a korróziónak. A csatlakozási pontokon javasolt különös gondossággal kialakítani a szigetelést, és javasoljuk, hogy a kazán és a kémény között a teljes vezeték kapjon h szigetelést a kondenzvíz kialakulásának elkerülése céljából. 3.5 Átalakítás pelletes üzemeltetéshez Az ég pelletes használatához rendelkezésre áll egy opcionális készlet. A beszerelésnél kövesse a készletben található utasítást. Szerelési utasítás a SUN P7 pelletes ég fej beszereléséhez a SF kazánba Vezesse be a C h fokszondát az erre szolgáló furatba, ügyelve arra, hogy a f tésérzékel kábelt vezesse át a kazánfedélen lév furaton. C ábra 4 cod. 3540Z906U - Rev /2014 U 3

4 Vegye le a D peckeket, és távolítsa el az alsó ajtót (fig. 5) ábra 6 Rögzítse az nyílást az M csavarokkal, az ég t pedig az N csavaranyával. Kösse az kábelt a 11. és 12. sorkapocsra, a T kábelt pedig a V érzékel re. Rögzítse a P készüléktet t az ég testéhez az R csavarokkal, az S alkatrészt pedig az ég höz. D S V T M N R M ábra 5 Szerelje fel az új alsó ajtót, és helyezze be a D peckeket (fig. 6). Vegye le a rácsot. ábra 7 Vezesse be az Y motoros tápvezetéket az X pellet-gy jt tartályba, és készítse el az adagoló csiga és az ég összeköttetését úgy, hogy a W flexibilis cs ne szenvedjen alakváltozást, illetve ne törjön meg. A fig. 9 ábrán megadott magasságot be kell tartani. Az ég t a hozzá tartozó használati utasítás alapján állítsa be, az u02 paramétert a táblázatban feltüntetettek szerint állítsa be az ég központi vezérl egységében. P D Modell Névleges h hozam kw 24,9 33, Névleges h teljesítmény kw Paraméter u max. 100 Y X W min. 600 X ábra 8 4 U cod. 3540Z906U - Rev /2014

5 3.6 Üzembe helyezés iztonsági termosztát készlet (opcionális) csak 14 pólusú kapocsléccel A iztonsági spirál helyett igényelhet biztonsági termosztát készlet, amit a pellettel m köd kazánnal lehet használni. A beépítéshez kövesse az alábbi utasításokat. Vegye le a kazán burkolatát. A fig. 12 ábrán bemutatott módon rögzítse a bilincset és a termosztátot. Illessze a h mérsékletszondát a megfelel üregbe. Csatlakoztassa a fastonokat a termosztátra. min. 600 ábra 9 ábra 12 elyezze vissza a kazán burkolatát, és a fig. 13 ábrán bemutatott módon vezesse át a vezetéket a furaton. Csatlakoztassa a vezetéket az ég belsejében lév kapocsléc 13. és 14. kapcsaira. OK 3.15 A N ábra 10 Füstelvezet nyílás Pellettel m köd kazán esetén a füstelvezet nyílásnak m nyitva kell lennie m ábra 13 ábra 11 - Füstelvezet nyílás cod. 3540Z906U - Rev /2014 U 5

6 3.7 Átállítás kett s ajtóval Vegye le a rácsot, ami mindig használatban van, amikor a kazán fával vagy szénnel üzemel. A peckek beillesztésével akassza föl a G ajtót. A P tárcsa becsavarásával és az R alátét beillesztésével rögzítse az ajtót. R G P ábra 14 - Vegye le a C csavart, és a készletben leszállított csavarokkal rögzítse a D lemezt. Vegye le az áthidalást az ég belsejében lév kapocsléc 13. és 14. kapcsairól, és kösse rájuk az ajtómegszakító vezetékét. A vezeték másik végét csatlakoztassa a megszakítón lév common és 2. csatlakozókra. ábra 15 - Rögzítse az F merevít ket, tartsa be a fig. 16 ábrán megadott magasságokat C D F ábra SZRVIZ ÉS KARANTARTÁS Az alábbiakban leírt minden beállítást, beüzemelést, és rendszeres ellen rzést csak biztos szakmai felkészültség (az érvényes el írások szerinti m szaki képesítéssel rendelkez ) szakember végezhet. FRROI nem vállal felel sséget semmilyen személyi és/vagy anyagi kárért, amely a szakmailag nem felkészült vagy nem felhatalmazott személyek által végzett helytelen beállításból származik. 4.1 eállítások A szekunder leveg szabályozása A m ködésbe állítás fázisában el kell végezni a másodlagos leveg szabályozó egység beállítását. Állítsa be a leveg bemeneti ajtó szabályozó csavarját úgy, hogy betámasztott ajtónál is mindenképpen legyen egy max. 1-2 mm-es rés. ideg kazánnál állítsa a szabályozó termosztátot 60 C-ra. Akassza be a láncot a leveg bemeneti ajtó megfelel perselyébe, a hosszát úgy állítsa be, hogy az "" (fig. 2) leveg rés "koksz III-nál" kb. 15 mm és "fánál" kb. 2 mm legyen. 4.2 M ködésbe állítás A bekapcsolás el tt és minden olyan karbantartási m velet után elvégzend ellen rzések, amelyek a berendezések leválasztásával, a biztonsági egységeken vagy a kazán részein történ beavatkozással jártak. A kazán bekapcsolása el tt: Nyissa ki a kazán és a berendezések közötti esetleges elzárószelepeket. llen rizze a tágulási tartály megfelel el töltését Töltse föl a vízberendezést, és ellen rizze, hogy a kazánban és a berendezésben lév leveg teljesen eltávolodott-e. llen rizze, hogy ne legyen vízszivárgás a berendezésben, a bekötéseknél és a kazánban. llen rizze a pontos bekötést az elektromos hálózatra és a földberendezés m köd képességét. llen rizze, hogy a kazán közvetlen közelében ne legyen gyúlékony folyadék vagy egyéb anyag. M ködés közben végrehajtandó ellen rzések A sez. 2.3 szerint kapcsolja be a készüléket. llen rizze a vízberendezések tömítéseit. A kazán m ködése közben ellen rizze a kémény és a leveg -füst vezetékek hatékonyságát. llen rizze, hogy a kazán és a berendezés között a vízkeringetés megfelel legyen. llen rizze a fabeadagoló ajtó és az égéskamra tömítéseit. llen rizze az égést, és a szekunderleveg -szabályozó készülék helyes beállítását. F ábra 16-6 U cod. 3540Z906U - Rev /2014

7 4.3 Karbantartás Figyelmeztetések - Miel tt bármilyen karbantartási munkát végez a kazánt feszültségmentesíteni kell, és meg kell várni, hogy a kazán leh ljön környezeti h mérsékletre. - Soha ne engedje le a vizet a berendezésb l, részben sem, kivéve, ha ez feltétlenül szükséges. - Ne használjon gyúlékony anyagot a kazán és/vagy részei tisztítására (pl. benzin, alkohol stb.). - Abban a helyiségben, ahol a kazánt felállították, ne hagyjon gyúlékony anyaggal teli tartályt. - Ne végezze úgy a h központ takarítását, hogy a kazán m ködésben van. - A tisztításhoz tisztítókefét és porszívót használjon; ha kend t használ, ellen rizze, hogy az ne maradjon a kazánban. - a a hamu még meleg, viseljen véd keszty t. - A hamut egy fedeles, nem gyúlékony tartályban helyezze el. Minden m ködési periódus végén, vagy rendszeresen gondosan tisztítsa meg a kazánt, és, ha szükséges, a kéményt is. A kazán tisztításához elég mindkét öntvény ajtót kinyitni, kivenni a széntartó rácsot, majd egy flexibilis fémkefével gondosan megtisztítani az égéskamrát és a különféle füst járatokat. zután távolítsa el a hamu térben esetleg lerakódott kormot. llen rizze azt is, hogy az égéstermék kitároló csövek és a kémény tiszták és tökéletesen szigeteltek legyenek. Rendszeres ellen rzés A berendezés jó m ködésének biztosításához egy szakember évente az alábbi teszteket magában foglaló ellen rzést kell végezzen: llen rizze, és ha szükséges, az el z fejezetben leírt módon tisztítsa meg a füstjáratokat. llen rizze az ég lapok állapotát. llen rizze a betölt ajtó és a hamuüreg tömítéseit; ha szükséges, cserélje ki a tömítéseket. A szabályozó és biztonsági eszközök megfelel en kell m ködjenek. A füstelvezet kör hatékonysága tökéletes kell legyen. A füstvezetékek és végelemek akadályoktól mentesek kell legyenek, és nem szivároghatnak. A hideg berendezés nyomása kb. 1 bar kell legyen; ellenkez esetben állítsa erre az értékre. A keringet szivattyú nem lehet leblokkolva. A tágulási tartály feltöltött kell legyen. Az esetleges pellettes ég fejet (opcionális készlettel) az ég fejjel együtt leszállított utasítások szerint kell ellen rizni. 5. M SZAKI JMZ K ÉS ADATOK 520 a7 a1 a5 a6 a4 Modell a4 Ø mm SF SF SF SF SF a1 erendezés el remen irány - Ø 1 1/2 a2 erendezés visszatér irány - Ø 1 1/2 a3 erendezés leeresztése - Ø 1/2 a4 Kémény a5 - a6 iztonsági spirál csatlakozója a7 iztonsági spirálburkolat csatlakozója 5.1 M szaki adatok táblázata A jobb oldali táblázatban megadjuk a m szaki adattáblán használt rövidítést. Adat gység SF 3 SF 4 SF 5 SF 6 SF 7 teljesítmény, fa kw (P) teljesítmény, szén kw 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5 (P) teljesítmény, pellet kw (P) atásfok, fa % ,5 atásfok, szén % 79 79, ,5 81 atásfok, pellet % 87,6 87,7 87,7 87,7 87,8 Max. üzemelési nyomás bar Víztartalom l Kamra térfogata dm Tölt nyílás méretei, fa/szén mm 384x x x x x210 mérséklet-szabályozási tartomány, fa/szén C Max. f tési h mérséklet, fa/szén C Ajánlott h mérséklet-beállítás C >60 >60 >60 >60 >60 Kazán minimális visszatér h mérséklete C A biztonsági spirál h t víz tápvezetékére vonatkozó el írások Minimális nyomás - bar 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Minimális hozam - l/perc mérséklet max - C a2 a Id tartam egy töltet fával h 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Id tartam egy töltet szénnel h 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Minimum kéményhuzat, fa Pa Minimum kéményhuzat, szén Pa Minimum kéményhuzat, pellet Pa N303-5 hatékonysági osztály Súly üresen kg Diagrammok Töltés veszteség mbar a4 a lt/h ábra 19 - Töltésveszteség ábra 18 - Csatlakozók méretei cod. 3540Z906U - Rev /2014 U 7

8 U Megfelel ségi nyilatkozat A gyártó: FRROI S.p.A. Cím: Via Ritonda 78/a San onifacio VR kijelenti, hogy a jelen berendezés megfelel az alábbi GK irányelveknek: 2006/95 sz. irányelv a kisfeszültségr l 2004/108 sz. irányelv az elektromágneses kompatibilitásról 97/23 sz. irányelv a nyomástartó berendezésekr l (csak fatüzelés ) 92/42 sz. irányelv a hatásfokról (csak gázolajos üzemeltetésre) 2006/42 sz. irányelv a gépekr l (csak gázolajos és pelletes üzemeltetésre) lnök és jogi képvisel Munka érdemrenddel kitüntetve Dante Ferroli FRROI S.p.A. Via Ritonda 78/a San onifacio - Verona - ITAY

DOMINA C24 N / C28 N / C32 N

DOMINA C24 N / C28 N / C32 N cod. 4E074HU Rev. 00-07/04 DOMIN C4 N / C8 N / C N HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS HU DOMIN C4 N / C8 N / C N Jelzések m ködés közben Normál m ködés közben a kazán diagnosztikai vezérlése

Részletesebben

cod. 3541E053HU Rev. 00-07/2014 DIVA F24 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

cod. 3541E053HU Rev. 00-07/2014 DIVA F24 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. E0HU Rev. 00-07/0 DIVA F HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

DIVA F28 - F32 ( +8 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS. cod. 3541E062HU Rev. 00-07/2014

DIVA F28 - F32 ( +8 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS. cod. 3541E062HU Rev. 00-07/2014 cod. E06HU Rev. 00-07/0 ( +8 DIVA F8 - F HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található

Részletesebben

cod. 3541D615HU Rev. 0-0 /2014 BLUEHELIX B 32 K 50 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

cod. 3541D615HU Rev. 0-0 /2014 BLUEHELIX B 32 K 50 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 5D65HU Rev. - / LUEHELIX K 5 HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS LUEHELIX K 5 HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXGJVBW FTXGJVBW FTXG0JVBW CTXG0JVBW FTXGJVBS FTXGJVBS FTXG0JVBS CTXG0JVBS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GVB FTXS7GVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű információk olvashatók.

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS TUDNIVALÓK AZ ÜZEMBEHELYEZŐ SZÁMÁRA Figyelmeztetések az üzembehelyezési és karbantartási kézikönyvhöz EZ A KÉZIKÖNYV KIZÁRÓLAG AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE TARTALOMJEGYZÉK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE Biztonsági előírások 21 Környezetvédelem 22 Energiamegtakarítás 22 2 / A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A szárítógép általános bemutatása 23 3 / A SZÁRÍTÓGÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A HU MAGYAR törzsfájl g60 TEN, TEL K085109A 0814 Ezennel kijelentjük, hogy az alább megnevezett termék klalakitésa és épitési módja alapján, valamint az általunk forgalmezott kivitelben megfelel az idevágó,

Részletesebben

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com DE Montage- und Gebrauchsanweisung UK Instruction on mounting and use IT Istruzioni di montaggio e d'uso FR Prescriptions de montage et mode d emploi ES Montaje y modo de empleo PT Instruções para montagem

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 H MAGYAR Tartalom 1. Általános információ... 158 2. Biztonsági tanácsok, szabványok, előírások és jogi szabályozások... 159 3. Rendeltetésszerű használat... 159

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ 1. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz. Helytelen felszerelés

Részletesebben

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK Comfort és Basic változatok SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. TULAJDONSÁGOK... 4 1.1 A ColdAIR típusú, evaporatív hűtőberendezés...

Részletesebben

Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső kazánok között

Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső kazánok között Fokolus nevő vegyestüzeléső kazán (Majdnem-faelgázosító-kategória! És talán pellet-égı is felszerelhetı rá?) Használati útmutató a felhasználónak 2010.12. hónaptól Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

Használati útmutató. Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ. Termék kód: 123480

Használati útmutató. Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ. Termék kód: 123480 Használati útmutató Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ Termék kód: 123480 Tisztelt Vásárló! Köszönjük megtisztelı bizalmát, hogy cégünk készülékét vásárolta! A SALGÓ tőzhely egy nagyon közkedvelt készülék

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz 1 Kedves Vásárló! Ön egy Celsius Faelgázosító kazán fa tüzelésére alkalmas, melegvíz üzemő kazán tulajdonosa lett. Meggyızıdésünk, hogy jól választott,

Részletesebben

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Általános biztonsági óvintézkedések Általános biztonsági óvintézkedések Magyar 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára

ecocraft exclusiv Szerelési és karbantartási útmutató Gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek számára Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocraft exclusiv Gázüzemű kondenzációs kazán VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM Gyártási szám:... KJ... Gyártás dátuma:... 30 éve a piacon Carnivon Kft. HU-2151 Fót, Keleti M. u. 12 Tel. (06) 70 3636-442, Fax: +36 27 565-818 info@galmet.co.hu, www.galmet.co.hu SZERVIZ: (06) 27 358-297

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ RMA 24 E TIPUSJELŰ GÁZKAZÁNOK B TÍPUS NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK RMAS 20 E RMAS 24 E RMAS

Részletesebben

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Használati útmutató (HU) 0558008706 BIZTOSÍTSA, HOGY EZ AZ INFORMÁCIÓ ELJUT A BERENDEZÉS KEZELŐJÉHEZ.A SZÁLLÍTÓTÓL KÜLÖN PÉLDÁNYOKAT

Részletesebben

VICTRIX Superior TOP 32 kw

VICTRIX Superior TOP 32 kw Használati útmutató HU VICTRIX Superior TOP 32 kw *1.032471IT* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000 Ütve csavarhúzó gép TW1000 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás MAKITA LAPOSTIPLIMARÓ 3901 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ A RUHANEMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE A PROGRAM ÉS A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA PROGRAM INDÍTÁSA ÉS EFEJEZÉSE PROGRAM MÓDOSÍTÁSA PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA PROGRAMTÁLÁZAT NAPI KARANTARTÁS

Részletesebben

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk. 1 SN: Kiadás

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIPUSSZÁM: 401S-BM /Yorker Basic KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

Használati és szerelési útmutató

Használati és szerelési útmutató Használati és szerelési útmutató Hidromasszázs zuhanykabin GIBRALTAR www.kerra.pl Használati és szerelési útmutató Hidromasszázs zuhanykabin GIBRALTAR Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. A szerelés

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47.

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. Kiadás: 12.2009 610.44440.77.000 Kezelési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. L-Serie L-Series Flüssigkeitsring

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE TARTALOMJEGYZÉK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE Biztonsági előírások--------------------------------------------------------------------------21 Környezetvédelem-----------------------------------------------------------------------------22

Részletesebben

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ Biztonsági előírások és kezelési útmutató EXHR14003B-15 (HT-F62913A-500) Köszönjük, hogy ez a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt

Részletesebben

POW5633 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW5633 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 4 4.4 Az elektromos működtetésű

Részletesebben

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 HU MAGYAR 1 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETŐ jelzés Ha nem tartják be pontosan

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz SÜDDEUTSCHLAND COMPTEUR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Telefon: (36 1) 250 5060 Telephely: Óbudai Telefax: (36 1) 368 8412 Hajógyári Sziget E-mail: compteur@axelero.hu Postacím: 1306 http://www.compteur.hu

Részletesebben

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM 27, - 37, - 47 típusú, szilárd tüzeléső melegvizes kazánhoz Gyártó: STARKTHERM Kft. 5600 Békéscsaba Kisrét 97. Telefon: 06/66 431-631 Fax: 06/66 431-731 Kedves

Részletesebben

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK HG és HGV típusú AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK GÉPKÖNYVE Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(3)-285(3) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) 1103 Budapest, Szlávy u. 22-30. Levélcím: 1475

Részletesebben

Kültéri egység Használati útmutató

Kültéri egység Használati útmutató Modell: TWH09QB-K3DNA6D/O TWH12QB-K3DNA6D/O Kültéri egység Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Elővigyázatosság... 2 Alkatrészek nevei... 3 Beszerelési útmutató Beszerelési ábra... 4

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató Üveg tolótetős fagyasztó láda Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót. Olvassa el,

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Ez a Beépítési útmutató a hűtő-fagyasztószekrények bútorzatba való beépítésére vonatkozik és a szakemberek számára készült. A készülék beépítését az

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE50AV EKHWET50AV EKHWE00AV EKHWE00AV EKHWE00AZ EKHWE00AZ 4 5 6 7 x x x 4x x x x EKHWE50~00 EKHWET50 50 50 0 0 00 50 700 D 45 H H4 H 00

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

LUXO kapunyitó automaták

LUXO kapunyitó automaták LUXO kapunyitó automaták Szerelési és karbantartási útmutató Verzió: 04/2010 Rev 2009-11-11 alapján Dátum: 2010 január Fordította: Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebben

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-2.6PA; JS-2.6PB 2.65 m 2 -ES SÍKKOLLEKTOROK FERDE TETİRE TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSÉHEZ 02/2009 A szerelés megkezdése elıtt kérjük elolvasni! 1 1. Bevezetı információk: Villámvédelem Amennyiben

Részletesebben

New Compact Kompresszoros inhalátor

New Compact Kompresszoros inhalátor HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ New Compact Kompresszoros inhalátor GKA Medical 1 A. ábra 2 B. ábra E. ábra C. ábra F. ábra D. ábra G. ábra 3 A New Compact részei 1. Kompresszoregység 2. Főkapcsoló 3. Hálózati kábel

Részletesebben

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vésőkalapács HK1820L KETTŐS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 info@bonair-bg.hu

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200 Ütve csavarhúzó gép TW0200 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében addig ne vegye használatba a gépet, amíg el nem olvasta és meg nem értette ezt a Használati Utasítást.

Részletesebben

H Összeszerelési és üzemeltetési útmutató

H Összeszerelési és üzemeltetési útmutató Version: Stand: Ausgabe: 3134hu #340_2010 01/10ut H Összeszerelési és üzemeltetési útmutató Munkakezdés előtt, kérjük, olvassa el!..a jelen útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása kedvezőtlenül befolyásolhatja

Részletesebben