Folyamatba épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Szabályzata,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Folyamatba épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Szabályzata,"

Átírás

1 Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: sz. Függelék Folyamatba épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Szabályzata, Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

2 I. FEUVE SZABÁLYZAT 1. SZABÁLYZATKÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG A intézmény szabályzatának kidolgozását az alábbi jogszabályok alapján végezte el: az Államháztartásról szóló évi VIII. törvény 121. (1) bekezdése, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (II. 30.)Kormányrendelet 145/A. -a, 145/B. -a, 145/C. -a továbbá, a Pénzügyminisztérium költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatban közzétett módszertani útmutatói, illetve ajánlásai figyelembevételével került sor. A FEUVE rendszer Szabályzata az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban SZMSZ) részét képezi. Jelen szabályzat tartalmazza a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó szabályokat, ennek során követendőszabályokat, eljárásokat, módszertant, amelyeket az intézmény mindenmunkatársának be kell tartania. A szabályzathoz tartozó mellékletek az ellenőrzés előírásainak, módszereinek megértését/alkalmazását hivatottak segíteni. A rendszer elemei: elvek, eljárások, belső szabályzatok,- az ellenőrzési nyomvonal, a kockázatkezelés, a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend kialakításának kötelezettsége. 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA A szabályzat az intézmény, mint költségvetési szerv folyamatába épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésére terjed ki. A szabályzat április 01. napjától hatályos, az ezt követően megkezdett ellenőrzések során kell alkalmazni. 3. A SZABÁLYZAT CÉLJA A FEUVE rendszer működtetésével az intézmény érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A FEUVE rendszer fő pillérei: ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelés, szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend 4. A SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK FEUVE: Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (a továbbiakban: FEUVE) az Áht ában meghatározott ellenőrzés. A FEUVE az intézmény gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) kialakított első szintű pénzügyi irányítási ésellenőrzési rendszer. 2

3 Szabályosság: az intézmény vagy szervezeti egységének működése, tevékenysége megfelel a vonatkozó szabályoknak, előírásoknak. Szabályozottság: az intézmény vagy szervezeti egységének működése, tevékenysége, illetve valamely tevékenységi folyamata, részfolyamata, alaptevékenységi körébe tartozó szakfeladatamegfelelően szabályozott, a rögzített szabályok megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, egyéb vezetői rendelkezéseknek. Gazdaságosság: egy adott tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások költségének optimalizálását jelenti a megfelelő minőség biztosítása mellett. Hatékonyság: egy adott tevékenység során előállított termékek, szolgáltatások és egyéb eredmények, valamint az előállításukhoz felhasznált források közötti kapcsolat. Eredményesség: egy adott tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a tevékenység szándékolt és tényleges hatása közötti kapcsolat. 5. FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok tartalma A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják: a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is), b) az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottság szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, c) a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelő beszámolást). A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásának megszervezése A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatoknak, tevékenységnek a szervezeten belüli, feladatköri elkülönítését az Áht (2) bekezdésben meghatározott előírás érdekében - az 1. számú melléklet biztosítja. Az intézményvezetőjének feladata és felelőssége Az óvodavezető köteles: kialakítani, működtetni és fejleszteni a FEUVE rendszerét. Az óvodavezető köteles: olyan szabályzatokat kiadni, olyan folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A FEUVE rendszer kialakítása és működtetése, valamint fejlesztése során figyelembe veszi: a fenntartó gazdálkodásának folyamatait ezen belül a tervezési, a végrehajtási, a beszámolási tevékenységet, valamint a szervezet egyéb sajátosságait. 3

4 A PÉNZÜGYI IRÁNYÍTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZERREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK: A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerrel szemben támasztott legfontosabb követelménynek megfelelően biztosítani kell azt, hogy a) az intézmény valamennyi, gazdálkodással kapcsolatostevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűség,a szabályozottság és a megbízható gazdálkodás elveivel; b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra; c) megfelelő, pontos és pénzforgalmi könyveléssel alátámasztott aktuális információk álljanak rendelkezésre az intézménygazdálkodásával kapcsolatosan; d) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvekvégrehajtásra kerüljenek; e) a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, a szabályozottság és a megbízható gazdálkodás elveivelösszhangban kerüljenek felhasználásra. 6. A FEUVE RENDSZER ÉS A SZABÁLYOZOTTSÁG A folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben a szabályozottság követelménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül Elvek Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során a vezető feladata az, hogy gondoskodjon arról, hogy az intézmény mindig a hatályos központi jogszabályoknak, irányelveknek, útmutatásoknak a szem előtt tartásával lássa el a belső szabályozási feladatait, legyen tájékozott ezekről a központi szabályokról; vegye figyelembe a fenntartó által meghatározott követelményeket a belső szabályozásnál; tegyen eleget a hatályos jogszabályok alapján kötelezően előírt belső szabályozási követelményeknek, gondoskodjon a kialakított belső szabályok megismertetéséről; kerüljenek feltárásra az intézmény működése során, a helyi sajátosságok miatt szabályozandó területek, majd elkészítésre a vonatkozó szabályzatok, előírások Eljárások A szabályozottság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: Meg kell határozni azokat a területeket, amely területek szabályozásáról a központi előírások kötelező előírásai miatt kell gondoskodni. Objektív kockázatelemzés segítségével fel kell tárniazokat a területeket melyek o szabályozása (anélkül, hogy azt kötelező központielőírás kötelezővé tenné) szükséges azintézményműködési, szervezeti, illetve az ellátottfeladatok sajátossága miatt, o szabályozását gyakran felül kell vizsgálni, mivel jelentős kockázati területet jelöl o szabályozását előtérbe kell helyezni, mivel meghatározó az intézmény tevékenysége számára. 4

5 Új belső szabályozás esetén ha addig még adottterületre szabályozás nem történt, illetve a korábbi területszabályozási igénye jelentősen megváltozott aszabályozás előtt o előzetes konzultációt kell folytatnia a területendolgozókkal, illetve a területhez kapcsolódó tevékenységi folyamat folyamatgazdájával, szükség esetén, a szakterületen jártas külső személlyel, szakértővel, o csak az előzetes tájékozódást követően lehetelkészíteni a szabályzat tervezetét, amelyetvéglegesítés előtt ismét meg kell beszélni az érintettdolgozókkal, illetve folyamatgazdákkal. A szabályozottság megfelelő minősége érdekében aszabályozottságot felül kell vizsgálni a 2. számú melléklet szerinti időközönként. o A felülvizsgálatnál figyelembe kell venni a: munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés tapasztalatait, független belső ellenőrzés megállapításait, valamint felügyeleti, illetve egyéb külső ellenőrzés észrevételeit. o A felülvizsgálat során a módosítási javaslatokat meg kell beszélni az adott szabályozási területtel közvetlen kapcsolatban lévő dolgozókkal, illetve a szabályozott működési folyamathoz tartozó folyamatgazdákkal A megfelelő szabályozottság kialakítása és fenntartása A megfelelő szabályozottság kialakítása és fenntartása folyamatábráját a 3. számú melléklet tartalmazza Belső szabályzatok Az intézmény vonatkozásában a belső szabályzatok alatt valamennyi, az intézmény működését alapvetően meghatározó, írásban rögzített, a szervre nézve kötelező előírást, követelményt tartalmazó dokumentumokat kell érteni. Belső szabályozás körébe így a következők tartozhatnak: Szervezeti és működési szabályzat Házirend Közalkalmazotti szabályzat Kollektív szerződés FEUVE Szabályzat és belső ellenőrzési nyomvonal Házipénztár és Pénzkezelési szabályzat Leltározási szabályzat Selejtezési szabályzat Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat tervek (pl. közép-, és hosszú távú program, fejlesztésiprogram, a fenntartó költségvetési rendeletébenmeghatározott költségvetési terv, az intézményrevonatkozó eljárási szabályok, egyéb megállapodások afenntartóval, likviditási terv, stb.) A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetőiellenőrzést az intézménynek a jelenleg hatályos, 2. számú mellékletben felsorolt szabályzataira vonatkozóan kell lefolytatni. A szabályzatok felülvizsgálati időszakai, határnapjai, valamint a felülvizsgálatért felelős személyek megnevezése szintén a 2. számú mellékletben található. 5

6 7. A FEUVE RENDSZER ÉS A SZABÁLYOSSÁG 7.1. Elvek Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az igazgató feladata, hogy az intézmény dolgozói számára biztosítsa a hatályos központi jogszabályok, és más kötelező szabályozások megismerhetőségét, a belső szabályokhoz való hozzáférést, a központi, illetve a belső szabályzatokkal kapcsolatos információkat a szabályosság betartása érdekében Eljárások A szabályosság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: Gondoskodni kell az intézményt közvetlenül érintő, amindennapi tevékenységben alkalmazni szükségesvalamennyi központi jogszabály, előírás, ajánlás (a továbbiakban szabályzat) könnyű hozzáférhetőségéről (papír, valamint számítógépes adathordozó segítségével). A központi szabályok megfelelő alkalmazása érdekében biztosítani kell az adott területen dolgozók számára atovábbképzésen, értekezleten, konzultáción valórészvételt, illetve egyéb szakmai anyagok, pl.: szakkönyvek, segédletek, folyóiratok beszerzését, illetveaz Internetes honlapokhoz való hozzáférést. A belső szabályok alkalmazhatósága érdekében a belső szabályzatok kezelésének úgy kell történnie, hogy azérintettek számára könnyen hozzáférhető legyen. A belső szabályzatok kiadásakor, a régi szabályozásokfelülvizsgálatakor, illetve egyes szabályzatok hatályon kívül helyezésekor az érintett dolgozókat, illetve a folyamatgazdákat részletesen tájékoztatni kell az újvégleges szabályokról, szükség esetén munkaértekezlet, megbeszélés keretében kell gondoskodni a szabályzatok megismertetéséről. Az objektív kockázatkezelés eszközét felhasználva fel kellhívni a nagy kockázatot rejtő o feladatok ellátásánál közreműködő dolgozók, illetve o tevékenységek folyamatgazdáifigyelmét a szabályzatok, illetve a szabályzatok egyes elemei betartására. A központi előírások és a helyi szabályok betartását, azaza szabályosságot a következő eszközökkel kellbiztosítani: o előzetes vezetői ellenőrzéssel, o egymásra épülő, egymást ellenőrző folyamatokrendszerével, o utólagos vezetői ellenőrzéssel. A szabályosság területén az előzetes vezetői ellenőrzés legfontosabb eszköze a területen dolgozók, illetve a folyamatgazdák szabályozottság ismereteinek megismerése beszélgetés, megbeszélés, beszámoltatás stb. útján. Folyamatba épített ellenőrzés legfontosabb eszköze a szabályosság tekintetében az, hogy a szabályok kialakításánál ügyelnek arra, hogy adott tevékenység több részfolyamatból, feladatból álljon, s a folyamatokat, feladatokat ne ugyan az a személy lássa el, s az adott feladatot ellátó személynek kötelező legyen az előző feladat elvégzésének ellenőrzése is. Utólagos vezetői ellenőrzés eszköze a szabályosság vonatkozásában leginkább a szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése beszámoltatással, dokumentumok áttekintésével, megbeszéléssel stb. A független belső ellenőrzés a szabályosság vonatkozásában a legnagyobb kockázatot képviselő területeken gyakrabban ellenőrzi a szabályzatok betartását. 6

7 7.3. Belső szabályzatok A szabályosságnak a hatályos központi, valamint a FEUVE és a belső szabályzatok témakörében meghatározott szabályzatoknak való megfeleléssel kell érvényesülni. 8. A FEUVE RENDSZER ÉS A GAZDASÁGOSSÁG A folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben a gazdaságosság követelménye a következő elvek, eljárások és belsőszabályzatok alapján érvényesül Elvek Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető feladata, hogy a feladatai ellátására szolgáló bevételi és kiadási előirányzatokkal, a létszám-előirányzattal, valamint a rendelkezésre álló vagyonnal úgy gazdálkodjon, hogy annak során vegye figyelembe a gazdaságosság követelményeit. Beszerzéseknél a megfelelő minőséget a legalacsonyabb áron kell biztosítani. A gazdaságosság követelménye az, hogy adott feladat, tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások költségei a minőség fenntartása mellett optimalizálva legyenek. Egy szervezet akkor működik gazdaságosan, ha a rendelkezésre álló erőforrásokból költséghatékony módon szerzik be, használják fel azokat az eszközöket és emberi erőforrást, amelyek a feladat, tevékenység ellátásához szükségesek Eljárások A gazdaságosság érdekében a következő eljárások alkalmazását kell mérlegelni: Szükség és lehetőség szerint, indokolt esetben gazdaságossági számítás készítése (új feladatok, a feladatok lényeges feltételeinek a megváltozása esetén) o a bevételi és kiadási előirányzatok és azokfelhasználása vonatkozásában: erre azért vanszükség, mert nem gazdaságos a kiadásielőirányzatok felhasználása akkor, ha nem veszikfigyelembe azt, hogy mikor, honnét lehet alegolcsóbban megszerezni a működéshez,feladatellátáshoz szükséges eszközöket,készleteket, vásárolt szolgáltatásokat. o a létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében: a létszám előirányzatok felhasználása akkor gazdaságos, ha a létszámszükségletet a megfelelőminőség biztosításával a legolcsóbban oldják meg. o a vagyongazdálkodás során: a feladatok lényegesfeltételeinek a megváltozása esetén fontos feladata gazdaságossági számítás, mert ki kell számítani,hogy adott feladat ellátását hogyan lehetne ameglévő vagyonnal úgy ellátni, hogy az alegkevesebb költséggel járjon. (pl.: nem működikegy szerv, szervezeti egység gazdaságosan akkor, ha egy indokoltnál nagyobb épületben működik,stb.). Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kellkeresni az előirányzatok felhasználása körében azokat az előirányzatokat, amelyek a legnagyobb kockázatot jelentika gazdaságosság tekintetében. A gazdaságosság növelése érdekében indokolt lehet számításokkal alátámasztott módszerek, eljárások kidolgozása is. A gazdaságosság szem előtt tartása érdekében folyamatosan ellenőrizni kell azokat a forrásokat, melyektől a szerv beszerzi a feladatellátásához szükséges külső forrásokat. A lehetséges beszállítókat isfigyelemmel kell kísérni és mindig a legkedvezőbbajánlatot kell választani. 7

8 8.3. Kiemelt területek a gazdaságossággal kapcsolatban A FEUVE rendszernek a gazdaságossággal kapcsolatos kiemelt területei a következők: pénzügyi-gazdálkodási területen az anyag, a készlet és avásárolt szolgáltatások beszerzésével foglalkozótevékenységek, a létszám és a személyi juttatások előirányzata ésfelhasználása, ezek egészére, és elemezhető tételeirevonatkozóan. 9. A FEUVE RENDSZER ÉS A HATÉKONYSÁG A folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben a hatékonyság követelménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül. 9.1 Elvek Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető feladata, hogy úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye a hatékonyság követelményeit. A hatékonyság követelményeinek érvényesülnie kell, a bevételi és kiadási előirányzatokkal, a létszám-előirányzattal, valamint a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás során. A hatékonyság követelménye, hogy adott feladat, tevékenység során az ellátott feladat, nyújtott szolgáltatás, egyéb eredmény, valamint ezek elvégzéséhez, nyújtásához felhasznált források közötti kapcsolat megfelelő legyen. A tevékenység akkor hatékony, ha az intézmény a lehető legkevesebb tárgyi és munkaerő felhasználásával a lehető legtöbb, és a legjobb minőségűfeladatellátást végez. 9.2 Eljárások A hatékonyság érdekében a következő eljárások lefolytatása lehet indokolt: Hatékonysági számítások végzése kontrollingtevékenység keretében o a bevételi és kiadási előirányzatok és azokfelhasználása vonatkozásában: a vizsgálat célja annak a megállapítása, hogy a legtöbb, illetve legjobb minőségű feladatellátás,illetve szolgáltatásnyújtás érdekében hogyan lehet a legkevesebb tárgyi eszközt igénybe venni, alegkevesebb készletbeszerzési kiadást teljesíteni,és a legkevesebb vásárolt szolgáltatást igénybe venni. o a létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében: a létszám-előirányzatok felhasználás vonatkozásában a vizsgálat célja annak a megállapítása, hogy a minőség javítása, vagylegalább szinten tartása mellett, minél többfeladatot hogyan tud a legkevesebb létszámnak az igénybe vételével, illetve a személyi juttatás előirányzatának a felhasználásával ellátni. o a vagyongazdálkodás során: a vagyongazdálkodás során a hatékonyságivizsgálat középpontjában az állhat, hogy arendelkezésre álló vagyon megfelelően kihasznált-e, mivel a felesleges, a feladatellátáshoz nem szükséges, illetve a nem megfelelően hasznosított vagyon az intézmény nem hatékony működését eredményezi. Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kellkeresni azokat az előirányzatokat, amelyek a legnagyobbkockázatot jelenthetik a felhasználás hatékonyságának atekintetében.meg kell vizsgálni a hatékonyság növelésének a lehetőségét, ehhez szükséges lehet számításokkal alátámasztott javaslatok kidolgozása is. 8

9 Vizsgálni kell a vagyongazdálkodást annak hatékonyságaszempontjából, ha erre a területre ható érdemi változáskövetkezik be (létszám, munkarend, stb.). Hatékonysági számítások elvégzésének lehetősége esetén felelősöketkell kijelölni erre a feladatra, amelynek célja a vagyongazdálkodás kedvezőbb feltételeinek a megteremtése. 9.3 A FEUVE és a hatékonyság vizsgálat kiemelt területei A hatékonyság szinte a működés teljes egészét érinti, így különösen hat rá: a szervezeti felépítés, ezzel összefüggésben az SZMSZ,és a szakmai működésre, és az egyes szolgáltatásokravonatkozó szakmai előírások Belső szabályzatok Amennyiben hatékonyság számításhoz rendszeresen szükséges adatokhoz nem áll rendelkezésre megfelelő részletezettségű adat, javaslatot kell kidolgoztatni az információs rendszer fejlesztésére. A javaslat elfogadását követően gondoskodni kella pénzügyigazdálkodási szabályozatok analitikus nyilvántartásokkal foglalkozó szabályzatainak kiegészítéséről, megfelelő részletező nyilvántartások vezetésének előírásáról, hogy a hatékonysági számítások elvégezhetőek legyenek. 10. A FEUVE RENDSZER ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG A folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben az eredményesség követelménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül Elvek Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető feladata, hogy úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye az eredményesség követelményeit. Az eredményesség elveinek érvényesülnie kell az alábbi területeken: kiadási előirányzatok felhasználása, a létszám-előirányzat felhasználása, valamint a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás során. Az eredményesség a szervezet tevékenysége, ezen belül, pl. egy feladata, nyújtott szolgáltatása megvalósításának mértéke, azaz a feladatellátás tervezett, elgondolt és tényleges teljesítése, ellátása közötti kapcsolat. Az eredményesség azt mutatja, hogy a szervezet működése, feladatellátása, szolgáltatásnyújtása eléri-e a célját, s ha elérte, ott milyen hatást váltott ki. A szervezet adott tevékenysége, feladatellátása, szolgáltatásnyújtása akkor eredményes, ha azt az érdekeltek a működési engedélyben szereplő maximális létszámban ténylegesen igénybe vették, s azzal elégedettek Belső szabályzatok Amennyiben hatékonyság számításhoz rendszeresen szükséges adatokhoz nem áll rendelkezésre megfelelő részletezettségű adat, javaslatot kell kidolgoztatni az információs rendszer fejlesztésére. A javaslat elfogadását követően gondoskodni kell a pénzügyi gazdálkodási szabályozatok analitikus nyilvántartásokkal foglalkozó szabályzatainak kiegészítéséről, megfelelő részletező nyilvántartások vezetésének előírásáról, hogy a hatékonysági számítások elvégezhetőek legyenek. 9

10 II. KOCKÁZATKEZELÉS ELJÁRÁS RENDJE 1. SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI HÁTTERE Az eljárás célja hogy a 217/1998. (II. 30. ) Korm. Sz. rendelet 145/C -a alapján az intézmény vezetője azonosítsa a kockázati tényezőket, kockázatelemzést, végezzen mérést, határozza meg a kockázatok kezelésének eljárásrendjét és működtessen kockázatkezelési rendszert. Az eljárás rögzíti a kockázat fogalmát, felméri és meghatározza a kockázatok okait, az intézményi kockázatok kezelésének folyamatát, kijelöli az elfogadható kockázati szintet és meghatározza a kockázati reakciókat, valamint a nyilvántartás szabályait. A kockázatkezelés célja, hogy az intézményvezetője feltárja a kockázatokat, azonosítsa, mérje, másrészt megelőzze annak bekövetkeztét. 2. FELELŐSSÉGEK, HATÁSKÖRÖK Az eljárásban szabályozott tevékenységek végrehajtásában az alábbiak illetékesek, illetve felelősek: az eljárás kidolgozásáért: az intézmény vezetője az eljárás alkalmazásáért: intézmény munkatársai az eljárás alkalmazásának ellenőrzéséért: az intézmény vezetője és helyettesei a felülvizsgálat során az eljárásban szabályozott tevékenységek ellenőrzéséért: az intézmény vezetője 3. ELJÁRÁS LEÍRÁSA 3.1. A kockázat fogalma Az intézmény tevékenysége és gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószínűsége, amelyek hátrányosan érinthetik a szervezet működését. A kockázat lehet egy esemény, vagy következmény, amely lényegi befolyással van az intézmény célkitűzéseire Az intézményi kockázatok kezelésének folyamata A kockázati okai: véletlenszerű esemény, hiányos ismeret, téves vagy hiányos információ, ellenőrzés hiánya. A kockázat lényege, hogy az jelentős befolyással legyen az intézmény célkitűzéseire. Eredendő kockázatról akkor beszélünk, ha a szabálytalanságok, vagy az egyes folyamatok megvalósítása során fellépő hibák előfordulásának a kockázata jelentkezik. Ellenőrzési kockázatról akkor beszélünk, ha a hibák, vagy szabálytalanságok azért fordulhatnak elő, mert nem került sor a megelőzésükhöz, vagy az elkerülésükhöz szükséges ellenőrzési eljárásnak a kidolgozására, és az ellenőrzési folyamatba történő beépítésére. Az intézményvezető köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatkezelési tevékenységnek meg kell jelenniük a döntés előkészítésénél, 10

11 a költségvetési tervezésnél, a költségvetés végrehajtásánál, a beszámolásnál. A kockázatkezelés lépései: a.) A kockázat azonosítása és az azonosításra alkalmas keretekmeghatározása. b.) A kockázatok értékelése. c.) Az elfogadható kockázati szint meghatározása. d.) A kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítása. e.) A kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságánakmérlegelése, meggyőződés a tervezett válaszintézkedésekhatékonyságáról, gazdaságosságáról. f.) A kockázatkezelés felülvizsgálata. Felelős: Az intézmény vezetője 4. A VÉGREHAJTÁS SZABÁLYAI 4.1. A kockázat azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek meghatározása A kockázatazonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek aintézmény célkitűzéseit veszélyeztető főbb kockázatok. E feladatot egy team végzi, melynek tagjai az intézmény vezetője és az általa esetenként kijelölt dolgozók. Ennek módszere a kockázat vizsgálata melynek során a munkacsoport felméri az intézmény összes tevékenységének kapcsolatát a fő célkitűzésekkel és meghatározza a kapcsolódó kockázatokat. Az intézményvezetője a tárgyévi költségvetési év ismeretében meghatározza az intézmény előtt álló prioritásokat, célkitűzéseket, szükség esetén feladatterveket. A kockázatok azonosítása érdekében az alábbi kockázati kategóriákat lehet alkalmazni: külső kockázatok o gazdasági, o jogi, o elemi csapás, pénzügyi kockázatok o költségvetési, o biztosítási, tevékenységi kockázatok o működési stratégiai, o működési, o információáramlási, o hírnév, emberi erőforrás kockázatok o létszámból fakadó, o képzettségből fakadó, A kockázatkezelés tevékenysége az adott költségvetési évben a költségvetés jóváhagyásával párhuzamosan kezdődik. A költségvetési év során, nyomon kell követnie a kiemelt folyamatokat. Értékelni kell a megtett intézkedések hatását, vizsgálni kell a kockázatok esetleges változását, és szükség esetén módosítani kell a korábbi intézkedéseket. A kockázatkezelési eseteket az intézmény vezetője elemzi és szükség esetén, dönt az egyes tevékenységek szabályozásának a korszerűsítéséről. 11

12 4.2. A kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítása. Az alkalmazásra kerülő kockázatkezelési stratégiát az intézményvezetője határozza meg. A négy alapvető kockázatkezelési stratégia az alábbi lehet: kockázat átadása (abban az esetben, ha az adottcselekmény bekövetkezésére az intézmény rendelkezikbiztosítással.); kockázat elviselése ((abban az esetben, ha aválaszintézkedés aránytalanul nagy költséggel járnak); kockázat kezelése (célja a kockázatok elfogadható szintrevaló csökkentése); kockázatos tevékenység befejezése (abban az esetbenha az intézmény alapfeladatának ellátását nembefolyásolja) A kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése, meggyőződés a tervezett válaszintézkedések hatékonyságáról, gazdaságosságáról. A kockázatokról adható reakciók alkalmazására akkor kerülhet sor, ha azok alkalmazásának eredményességéről, hatásairól, következményeiről előre tájékozódnak. Ennek érdekében mérlegelni kell, egy- egy reakció milyen költség, illetve egyéb ráfordítással jár, s az a kockázat mennyiben befolyásolja. A feltárt kockázatok, hibák nyilvántartása az intézmény kijelölt gazdasági ügyintézőjének a feladata. A nyilvántartásnak minden feltárt kockázatra kiterjedően tartalmaznia kell a bekövetkezés valószínűségét, az esetleg felmerülő kár mértékét, a kockázat kezelésére elhatározott intézkedést, és az intézkedés végrehajtására a felelős dolgozók nevét. A nyilvántartásnak tartalmazni kell továbbá azt, hogy: vannak-e olyan folyamatba épített ellenőrzések, eljárások,amelyek biztosítják, hogy az intézmény célkitűzéseiteljesüljenek, illetve, ha a folyamatba épített ellenőrzések, eljárásoknem elégségesek, mit tesz a szervezet az adott konkrétterületen A kockázatkezelés felülvizsgálata. Az intézmény kockázatkezelésének a célja szorosan kapcsolódik a szervezet legfőbb célkitűzéseihez, abból levezethetők. A kockázati környezet állandóan változik, a kockázatkezelési folyamat fontos tulajdonsága a folyamatos és rendszeres felülvizsgálat. Tiszaújváros, március 13. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 12

13 1. számú melléklet A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok, feladatkörök szerinti elkülönítése Pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok megnevezése 1. Pénzügyi dokumentumok elkészítése - azt intézményre vonatkozó költségvetésfenntartói koncepciójának az adaptálása - az intézmény éves költségvetési terve - az intézmény költségvetésének módosításai - az intézményt érintő normatív államitámogatások adatszolgáltatása a fenntartónak 1.2 Kötelezettségvállalások 1.3 Vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek dokumentációja - beszerzések, vásárlások (melyeknek nincs előzetes kötelezettségvállalási dokumentuma Feladatkörök megnevezése gazdasági TIK óvodavezető ügyintézők vezető - értékesítések - selejtezés 1. Előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottság szempontjából történő jóváhagyása, ellenjegyzése 2.1 Költségvetési terv - jóváhagyása - likviditási terv készítése 2.2 Kötelezettségvállalások ellenjegyzése 2.3. Vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek jóváhagyása (óvodavezető), ellenjegyzése (TIK vezető) - beszerzések, vásárlások (melyeknek nincs előzetes kötelezettségvállalási dokumentuma) - értékesítések 13

14 - selejtezések 3. Gazdasági események elszámolása 3.1 Költségvetési előirányzatok könyvelése - eredeti előirányzatok - módosított előirányzatok 3.2 Előirányzat teljesítések könyvelése 3.3 Féléves beszámolóhoz adatszolgáltatás 3.4 Éves beszámolóhoz adatszolgáltatás 3.5. Kétéves beszámolóhoz adatszolgáltatás Tiszaújváros, március

15 a belső szabályzatok listája és a felülvizsgálat rendje 2. melléklet Belső szabályzatok megnevezése Felülvizsgálat gyakorisága: szükség szerint, általában kétévente Felülvizsgálat elvégzéséért felelős személy 1. Tevékenységhez, működéshez kapcsolódóáltalános szabályozások Első felülvizsgálat Házirend június óvodavezető Közalkalmazotti szabályzat június óvodavezető Kollektív szerződés június óvodavezető Tűzvédelmi szabályzat június munkavédelmi megbízott Munkavédelmi szabályzat június munkavédelmi megbízott Szervezeti és Működési Szabályzat március óvodavezető 2. Tevékenység pénzügyi-számviteli Szabályozása Házipénztári és Pénzkezelési Szabályzat június TIK vezető Önköltségszámítási szabályzat június TIK vezető Selejtezési Szabályzat június TIK vezető Leltározási és Leltárkészítési június Szabályzat TIK vezető Kötelezettségvállalás, utalványozás, június ellenjegyzés, érvényesítés, rendjének TIK vezető szabályzata Anyag és eszközgazdálkodási június szabályzat TIK vezető Számviteli politika június TIK vezető 3. Ellenőrzéshez kapcsolódó szabályozás FEUVE szabályzat március óvodavezető Tiszaújváros, 2013, március

16 3. számú melléklet a büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárásokról 1. A büntetőeljárás A Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. tv (1). bekezdése szerint bűncselekmény az a szándékosan vagy ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvénybüntetés kiszabását rendeli. (2) Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely Magyarország állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét vagy jogait sérti vagy veszélyezteti A büntetőeljárásról szóló évi I. tv. 6.. (1). bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást indítani. A (2). bek. előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. 2. A szabálysértés A szabálysértésekről szóló évi II. törvény, 1. (1) alapján szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. (2) E törvény alkalmazásában az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra, a) amely a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti Magyarország állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek személyét vagy jogait, és b) amelyre e törvény szabálysértési elzárás büntetés kiszabását is lehetővé teszi, vagy járművezetéstől eltiltás alkalmazását kötelezően elrendeli. A 78. (1) bekezdése kimondja, hogy, a szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a szabálysértési hatóság vagy a bíróság hivatali hatáskörében szerzett tudomása, illetve a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy általi észlelés alapján indul meg. (2) A feljelentést szóban vagy írásban bármely személy vagy szerv megteheti. A szóban tett feljelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni, vagy arról feljegyzést kell készíteni. (3) A feljelentésnek tartalmaznia kell a feljelentett cselekmény helyének és idejének, továbbá az elkövetés körülményeinek a leírását, a bizonyítási eszközök megjelölését, továbbá, ha az eljárás alá vont személy ismert, a személyi adatait. Ha lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a feljelentéshez. 3. A kártérítési eljárás A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv (1). bekezdése kimondja, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 16

17 Kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló évi III. tv. rendelkezései az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadó egyéb jogszabályok: 2012.évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről évi III. tv. a közalkalmazottak jogállásáról A fegyelmi eljárások tekintetében a fenti törvények megfelelő rendelkezései azirányadók. Tiszaújváros, március

18 18

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 6. sz. melléklet Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola i ellenırzés (FEUVE) szabályzata Zalaegerszeg, 2005. június Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, elızetes és utólagos i ellenırzésre

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPEST GAZDASÁG FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSNESS SCHOOL A BUDAPEST GAZDASÁG FŐSKOLA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐ ELLENŐRZÉS RENDSZERE Budapest, 2005. szeptember FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZATA

BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZATA Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 5650 Mezőberény, Petőfi u.17-19. SZMSZ 3. sz. melléklet BELSŐ KONTROLLRENDSZER

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszere (FEUVE) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést (a továbbiakban: FEUVE), ennek részeként az ellenőrzési nyomvonalat,

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 36. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Részletesebben

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. június 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje kiadásáról

ZALALÖVŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje kiadásáról ZALALÖVŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4.sz. melléklet Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje kiadásáról 1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69..-a, és a költségvetési szervek belső

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B.

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A MŰKÖDÉS ÉS

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

Belső kontroll kézikönyv

Belső kontroll kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belső kontroll kézikönyv Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével,

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. Kelte: A kiadmány hiteléül: 2011. június 01. Jóváhagyta: Bodó Sándor Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-4/ 2016. Sorszám: 6. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE I. BEVEZETÉS Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelıen a fıjegyzı az alábbiakban

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

A Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE A Polgármesteri Hivatal Melléklet ÜGYRENDJE A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35. (2) bekezdés c. pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 2009.10.1. és 2010.4.30. között hatályos szöveg A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - Társulási Tanácshoz

E L Ő T E R J E S Z T É S - Társulási Tanácshoz DOMBRÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS ELNÖKÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:./2015. E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

Tartalom. 1.Kockázatértékelés adatai... 4. 2.Kockázatértékelés jogi szabályozása... 5. 3.Veszélyek azonosítása... 5

Tartalom. 1.Kockázatértékelés adatai... 4. 2.Kockázatértékelés jogi szabályozása... 5. 3.Veszélyek azonosítása... 5 1 Tartalom 1.Kockázatértékelés adatai... 4 2.Kockázatértékelés jogi szabályozása... 5 3.Veszélyek azonosítása... 5 4. által érintett személyek intézményünkben... 6 5.Kockázatkezelési szabályzat... 8 7.A

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOKI FŐISKOLA Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. Általános meghatározások 1. A szabályzat célja A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) belső kontroll rendszere a kockázatok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Társaság a. neve: Magyar Nőorvos Társaság (rövidített neve: MNT), (a továbbiakban Társaság), b. angol neve: Hungarian Society

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Békés Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Ügyrendjének elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ü G Y R E N D A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 1 A törvény hatálya Törvénykönyvét (a továbbiakban: Mt.) érintő módosításokat tartalmaz. A törvény előkészítésére az Országos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t I. Általános rendelkezések...3 1. A szabályzat célja...3 2. A szabályzat hatálya...3 3. A szabályzat nyilvánossága...4 II. Fõvárosi Önkormányzat

Részletesebben

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól 2005. december 20. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

Ikt. sz.: K/28/13/2014/GSZ SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Ikt. sz.: K/28/13/2014/GSZ SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Ikt. sz.: K/28/13/2014/GSZ SZBÁLYTLNSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2014 szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 2197/Sz/2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiak ban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

Közszolgáltatási Intézmény és Közigazgatási Önkormányzati Szerv

Közszolgáltatási Intézmény és Közigazgatási Önkormányzati Szerv Közszolgáltatási Intézmény és Bankszámla forgalom lebonyolításának rendje a bankszámlákon történő pénzforgalom rendje szabályozott-e, a pénzkezelés rendje megfelel-e a szabályzatban foglaltaknak, megfelelő

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-25389/2015. Témafelelős:

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 2015. 2 Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 4 A BELSŐ KONTROLLRENDSZER... 4 1. A belső kontrollrendszer fogalma... 4 II. RÉSZ... 5 KONTROLLKÖRNYEZET...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról OptiJUS Opten Kft. I 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 2012.1.7. és 2012.12.31. között hatályos

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI 3. A rendőrkapitányság - a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (továbbiakban: Rtv.) és a fegyveres szervek hivatásos állományú

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu. napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

A közoktatási intézmények ellenőrzése. Ellenőrzési Szabályzat

A közoktatási intézmények ellenőrzése. Ellenőrzési Szabályzat 1. sz. melléklet A közoktatási intézmények ellenőrzése Ellenőrzési Szabályzat Az ellenőrzések alkalmával mindig a legcélravezetőbb megoldást kell alkalmazni úgy, hogy az a legkisebb mértékben zavarja az

Részletesebben

Közszolgáltatási Intézmény és Közigazgatási Önkormányzati Szerv

Közszolgáltatási Intézmény és Közigazgatási Önkormányzati Szerv Közszolgáltatási Intézmény és Bankszámla forgalom lebonyolításának rendje a bankszámlákon történő pénzforgalom rendje szabályozott-e, a pénzkezelés rendje megfelel-e a szabályzatban foglaltaknak, megfelelő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest IX. tankerület Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ez a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

1. A gazdasági szervezet által ellátandó pénzügyi-gazdálkodási feladatok

1. A gazdasági szervezet által ellátandó pénzügyi-gazdálkodási feladatok A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE a 292/2009. (XII.19) Korm rendelet 15. (6) bekezdése alapján. 37/2011.(III.08.) KT határozattal elfogadva, a 147/2011.(VI.21.) KT határozattal

Részletesebben

7. Sz. melléklet (Mogyorósbánya SZMSZ 54. -hoz Bajót SZMSZ 53. -hoz)

7. Sz. melléklet (Mogyorósbánya SZMSZ 54. -hoz Bajót SZMSZ 53. -hoz) 7. Sz. melléklet (Mogyorósbánya SZMSZ 54. -hoz Bajót SZMSZ 53. -hoz) Bajót Község képviselő-testület../2011 (I.26.) sz. Ök. határozata Mogyorósbánya Község képviselő-testület./2011 (I.26.) sz. Ök. határozata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. A költségvetési szerv elnevezése: Hajdúsági Lakásotthonok 2. Az intézmény székehelye: 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. 3. Az intézmény: PIR azonosító száma: 372196000

Részletesebben

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. szervezeti és működési szabályzatának

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalom 1 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény... 3 2 Az Intézmény adatai... 4 3 A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com OM azonosító: 200230 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK A CZÖVEK OLIVÉR REFORMÁTUS

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum A Magyar Természettudományi Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Múzeum vezetője: Jóváhagyom:... Dr. Matskási István főigazgató...... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az alapító képviselője

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szervezeti- és Működési Szabályzat Plum Pudding Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető 3 1.1. A Szervezeti es Működési Szabályzat célja 3 1.2. A vonatkozó jogszabályok 3 2. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Megállapodás körjegyzőség alakítására és fenntartására

Megállapodás körjegyzőség alakítására és fenntartására Megállapodás körjegyzőség alakítására és fenntartására amely létrejött egyrészről Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, másrészről Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Módosította: Molnár Sándor Varga Emília Jóváhagyta: Rácz Beatrix Hatályba léptette:. Lanku Ildikó ügyvezető igazgató Érd, 2012. június 1. A dokumentumban

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR 1041 Budapest, István út 14. 231-3260 szucsne@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR www.tuv.com ID 9105075801 Management System

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE. Szervezeti és Működési Szabályzata. Budapest, 2010.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE. Szervezeti és Működési Szabályzata. Budapest, 2010. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2010. I. SZERVEZETI SZABÁLYZAT A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben