Beszámoló a ös tanév munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2014-2015-ös tanév munkájáról"

Átírás

1 Beszámoló a ös tanév munkájáról Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.

2 A 2014/15-ös tanév fő célkitűzései: Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása, a 6. évfolyam végére való folyamatos kialakítása. A szövegértési készségek fejlesztése a tanórákon és tanórákon kívül. A tanulók kommunikációs készségének sokoldalú fejlesztése. Beszédfejlesztés: a helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására való törekvés. A kompetencia alapú oktatásrendszer továbbfejlesztésére törekszünk, a tanulók képességeinek megfelelő oktatást helyezzük előtérbe. A tehetséggondozás továbbfejlesztése, versenyeztetés. A gyenge képességű tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése. Az egyéni bánásmódot igénylő, magatartási problémával küzdő gyerekekkel való egyéni bánásmód alkalmazása. A gyerekek neveltségi szintjének emelése az egészséges életmód, a környezettudatos magatartás, a szabadidő értelmes eltöltése terén. A verbális és a fizikai erőszak visszaszorítása, megelőzése. Normatudatos magatartás kialakítása és fejlesztése. A családi neveltségi hiányok pótlása, az iskolai fegyelmi helyzet javítása. Hiányzások kiemelt kezelése, annak ellenőrzése. Pályázati erőforrások kihasználása A 2014/2015-ös tanév Tárgyi feltételei A fent leírt főbb célkitűzéseket rendezett, tiszta iskolában kezdhettük megvalósítani. A tanév kezdetére megtörtént a vizes helyiségek állagmegóvó fertőtlenítő meszelése, a tantermek javító festése. A tanév folyamán az "Intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a közoktatásban" TIOP / projekt notebookokkal, tabletekkel és egy projektorral gazdagította intézményünk készleteit. Eszköz neve Darabszáma Értéke Epson EB-580 tárgyalótermi projektor 1 db Ft

3 HP 455 tanári notebook 6 db Ft* 6 db= Ft Lenovo tanulói tablet csomag (B8080-F) 5 db Ft* 5 db= Ft Összesen: Ft A projekt még nem zárult le, további beszerzések várhatóak. TÁMOP B-13/ Köznevelés az iskolában elnevezésű projekt is kb. 2 millió forint értékű eszközbeszerzést és legalább kétszer ennyi óradíjra kifizetett összeget jelentett. Személyi feltételei Iskolánk teljes munkaidőben dolgozó pedagógusainak létszáma: 15 fő. Jelenleg 14 kollégával látjuk el a napi teendőinket, 1fő gyesen van. 2 fő óraadó pedagógussal oldottuk meg a fizika és az ének tantárgy oktatását, mert e két szak hiányzott a tantestületből, így a szakos ellátottságunk 100%-os volt. A fejlesztőpedagógus és a gyógypedagógus megbízási szerződéssel látta el fejlesztő óráit 8 illetve 4 órában. Pszichológust, logopédust gyógytestnevelőt és fejlesztő szakembert a Kisvárdai Pedagógiai Szakszolgálat biztosított intézményünkben. A tanév során nem történtek személyi változások Továbbképzései A tanév folyamán NE fejlesztőpedagógus szakra és ST fizika mesterszakra járt a Nyíregyházi Főiskolára, DZS pedig a Sárospataki Főiskolán matematika szakkollégiumot végzett. Tantestületi továbbképzés keretében december án Intézményfejlesztés és változáskezelés felkészítésen vettünk részt mindannyian. Novemberben megtartottuk Tudásfórum 3.3 rendezvényünket, és elkészítettük cselekvési tervünket is 3 vállalt feladattal: - Délutáni foglalkozásokkal is segítjük a diákok művelődését, tehetségük kibontakozását, személyiségük fejlődését. - A szülők és az iskoláink partneri együttműködésben, közösen munkálkodnak a gyermekek fejlődése, jövője érdekében. - A szülők elégedettek az iskoláink által nyújtott rendszeres és részletes tájékoztatással.

4 A munkatervben eltervezett értekezleteinket megtartottuk a pedagógusminősítésről és az Országos kompetenciamérés intézményi elemzéséről. Pedagógusminősítés nem volt ebben a tanévben intézményünkben, de 1 szaktanácsadói látogatás igen. TVJ tanítónőt márciusban 1. osztályos matematika órán látogatta VFE szaktanácsadó. A következő továbbképzéseken 1-1 fő részt vett: - Az intézmény adatfeltöltési felelősök az intézményben informatikai jellegű képzésen az OKKER szervezésében a TÁMOP projekthez kapcsolódva - a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés támogatása projektben Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre és Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre továbbképzésen. - Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása, hasznosítása. - TÁMOP B/13 Módszertani Innováció modul keretében mentoráló intézményi szakmai felkészültség gyarapítását szolgáló módszertani programon való részvétel. 2 fő vett részt ősszel az Iskolai testnevelés az egészségfejlesztésben: Módszertani megújulás és egységes fizikai fittség mérés képzésen. Intézményünkben egy alsós és egy felsős munkaközösség működik. Szoros, napi kapcsolatban állnak egymással a munkaközösségek tagjai, megbeszéléseket tartanak, foglalkozásaikon a nevelő-oktató munka hatékonyságának növelése a központi téma.

5 A tanév során a nevelőtestület összetétele, egysége, feladattudata nyújtott biztosítékot arra, hogy a munkatervi feladatainkat legjobb tudásunk szerint megvalósítsuk, eredményeket mutassunk fel. Nevelő-oktató munka Nevelő-oktató munkánkat 133 tanuló érdekében tettük. A munkatervünkben megfogalmazott kiemelt feladatokat a következő eredménnyel végeztük el Az alapkészségek hatékony, stabil, módszeres megalapozása az alsó tagozat legfontosabb feladata volt. Az alsó tagozat eredményei azt mutatják, hogy ezt sikerrel végezték. A kompetencia alapú oktatás, hatékony módszerek elsajátítása, a pedagógusok önművelése, továbbképzése ebben a tanévben is elsőbbséget élvezett. Egyre több kooperatív tanulási módszert alkalmazunk, ezt a továbbiakban is szükséges erősíteni. A képességhiányos tanulók kiszűrését az első évfolyamon a DIFER méréssel végezték a kollégák, a kiszűrt gyerekek fejlesztése, felzárkóztatása fejlesztő pedagógusokkal történt. Minden évfolyamon hetente egy-egy óra szolgálta a felzárkóztatást, illetve a tehetséggondozást a szükséges tantárgyakból. A felső tagozaton ezeket az órákat a kompetencia-mérés eredményeinek javítása érdekében leginkább a magyar és matematika tantárgyakra irányítottuk. A tehetséges tanulókkal való foglalkozás az iskolánk pedagógiai programjában is alapvető célként szerepel. A különböző versenyeken elért eredményeink is bizonyítják, hogy kollégáim ezt a feladatot is nagyon komolyan vették, ezt bizonyítják a versenyeken elért eredmények. A bármilyen területen tehetséges tanulóink képességeinek kibontakoztatására különféle szakköröket (kerékpáros, rajz, fazekas, dráma, nyelvi, Foci-suli, informatika), sportkört, néptánc órát biztosítottunk. A kommunikációs készségek sokoldalú fejlesztésével nem lehetünk teljesen elégedettek. A sok erőfeszítés ellenére véleményem szerint a gyerekek szóbeli és írásbeli megnyilvánulásai még mindig sok kívánni valót hagynak maguk után. Alig volt olyan nap, hogy durva beszédet ne hallottunk volna. Továbbra is fő feladatnak kell tekinteni, hogy arra neveljük tanulóinkat, tartsák tiszteletben a másik embert szavaikkal is.

6 A tanulók neveltségi szintjének emelése is igen nehéz feladatnak bizonyult. Az egészséges életmódra nevelés érdekében minden alkalmat megragadtunk legyen szó délelőtti vagy délutáni foglalkozásokról (napközi, Egészségnap, osztályfőnöki óra, védőnő által tartott órák). Véleményem szerint a legtöbb és legnehezebb munkát a verbális és a fizikai erőszak megelőzése és visszaszorítása területén végeztük. Minden osztályban (főleg a felsőben) van olyan tanuló/ vannak olyan tanulók, akik számára a szabályok követése nem természetes, akik a konfliktusaik megoldását csak egyféle módon tudják elképzelni. A magatartási problémák kezelésében a továbbiakban is sok és következetes munka vár ránk, de a nevelőtestület további egységes fellépése még több eredményt hoz majd. A szabadidő helyes eltöltésére szoktatás terén változatos programokat, tevékenységeket kínáltunk a gyerekeknek (sportprogramok, színházlátogatások, népi hagyományok megismertetése, vetélkedők, versenyek) Úgy vélem, ezen a téren sikeresek voltunk. Pedagógiai mutatók Tanulmányi átlagunk: 3,52 Alsó tagozat: 3,62 Felső tagozat:3,41

7 Szorgalom átlagok 2014/2015 Az iskola kitűnő tanulóinak száma 13 fő (8 alsó, 5 felső), ez az összlétszám 10%-a. Jeles és jó diák 18 fő(13 alsós, 5 felsős), 13%. Elmondhatjuk, hogy a tanulók közel egy negyede jó tanuló. Számukra érték a tudás, a szorgalom, a teljesítmény. A bukások átlaga 11%. Alsó tagozaton senkit sem kellett osztályismétlésre utasítani, 3 fő tehet javítóvizsgát 6 tantárgyból. Az első osztályból két kisgyerek kapott iskolalátogatási bizonyítványt. A felső tagozaton a tantárgyi elégtelenek száma 19. Ez három osztályban, az 5-ben, 6- ban és a 7-ben fordult elő, ez a 9 tanuló augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.

8 Mivel tanulóink egy része 12%-a (16 fő) hátrányos helyzetű, 46% (61 fő) halmozottan hátrányos helyzetű, sok feladat hárult az iskolára e hátrányok csökkentésében. A családok jórésze szerény, ill. nehéz anyagi körülmények között él, a szülők nagy részének alacsony az iskolai végzettsége, ezért kevésbé érdeklődnek gyerekeik iskolai munkája, teljesítménye iránt. A szülői értekezletekről is a problémás gyerekek szülei maradnak távol. A fent leírt tényezők erősen befolyásolják az iskola tanulmányi átlagát is. A tantárgyi sikertelenségek oka - a kollégák beszámolói szerint - legtöbbször a tanuláshoz való abszolút negatív viszony, az értelmi képességek határai, a motiválatlanság, a szülői háttér érdektelensége, a hanyagság a felszerelés és házi feladat tekintetében. A nevelő sokszor jobban akarja azt a bizonyos jegyet, mint a gyerek. Szolgáltatások A tanév folyamán két napközis csoportunk működött, a vegyes összetételű csoportokban a napközis nevelőknek nem volt könnyű a dolga, szerencsére a csoportlétszám kedvezően alakult, és ez lehetővé tette a szükséges egyéni megsegítéseket, itt is megvalósulhatott az egyéni bánásmód, a gyermekközpontúság elve. A napközis nevelők az osztálytanítókkal együttműködve támogatták a tanulmányi munkát, sokoldalú személyiségeket fejlesztő szabadidős programokat terveztek és valósítottak meg. A jövőben a kulturált magatartás, a megfelelő étkezési szokások kialakítására a viselkedési szabályok gyakoroltatására kell nagy hangsúlyt fektetniük. Az 5-8. osztályosok számára tanulószobai ellátást biztosítottunk. A tanulószobán szolgálatot teljesítő kollégák egyöntetű véleménye, hogy sokszor emberfeletti erőfeszítést igényelt a tanulószobai rend fenntartása, hiszen vannak néhányan, akik fő célja nem a tanulás, sokkal inkább a többiek zavarása a tanulásban. Ők sem kérésre, sem felszólításra nem tanulnak, néha a könyvet sem veszik elő, illetve nem hoznak felszerelést. Még a többiek érdekében sem lehet kiküldeni őket, mert fennáll a veszélye balesetnek, rongálásnak, így kénytelenek vagyunk valamilyen módon kordában tartani a viselkedésüket. A jövőre nézve megoldást kell találnunk ezekre az esetekre a valóban tanulni, haladni akarók érdekében. A tanulószobán dolgozó kollégák következetes munkájának is köszönhető, hogy a félévi tantárgyi elégtelenek száma csökkent.

9 Speciális törődést igénylő tanulók A 133 tanuló közül 8 fő SNI-s, 35 fő pedig BTMN-es. Számukra a törvényben meghatározott órakereteket biztosítottuk a fejlesztésekre. Az SNI-s tanulókat integráltan oktattuk, rehabilitációs óráikat CsTK gyógypedagógus látta el. A BTMN-es gyerekekkel CSZS-én foglalkozott. Mivel elég sokat tartózkodott intézményünkben ezért a fejlesztő órákon túl is napi kapcsolatban voltak vele a gyerekek, és az osztályfőnökökkel is egyszerűbben lehetett megbeszélni a sikereket, esetleges kudarcokat. 33 fő átmeneti nevelt diák jár iskolánkba, szinte minden osztályban van négy-öt gyerek. Ők mindannyian sérültek, sokuk ön- és közveszélyes is. Nagyon hiányzik egy iskolapszichológus, aki szakszerűen ellátná ezeket a gyerekeket heti több órában. Jelenleg az osztályfőnökök és a testület minden tagja látja el. Gyermekbalesetek A tanév folyamán 1 iskolai baleset és 2 súlyos otthoni baleset történt. Az iskolai balesetek alacsony száma köszönhető a tantestület alapos, pontos ügyeleti munkájának, és annak, hogy év elején minden osztályban balesetvédelmi oktatást végeztünk. Beiskolázási jellemzők, továbbtanulás 21 nyolcadikos számára ért véget június 20-án az általános iskolai élet. Minden diáknak sikerült a választott középiskolába való felvétel. Volt nyolcadikosaink közül 6 főt gimnáziumba vettek fel, 8 fő szakközépiskolás lesz, 7 fő szakiskolát választott. Tankönyvek, taneszközök beválása Minden kolléga az érvényben lévő tanterveknek megfelelő taneszközöket választott, 1., 2. és 5., 6. évfolyamon a belépő kerettanterveknek megfelelőt, a többi évfolyamon pedig a már elkezdett, bevált tankönyvcsaládokból oktattunk. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a kifutó évfolyamokon nem választhattuk az elkezdett tankönyvcsaládok folytatását egyes tantárgyakból. A mulasztásokról A tavalyi évhez képest valamelyest emelkedett a mulasztott órák száma. Főleg a 4. és a 7. osztályban magas az egy főre jutó mulasztott órák száma. A hiányzások igazolását kiemelt feladatként kezeltük, 180 óra után minden esetben értesítést küldtünk a szülőnek a mulasztott órák számáról és felhívtuk a figyelmét a következményekre. Az is tény, hogy a mulasztott órákon belül kevesebb volt az igazolatlan órák száma és aránya köszönhetően az

10 osztályfőnökök odafigyelésének. A jövőben még fokozottabban kell figyelnünk erre a területre. Statisztikai adatok

11 OSZTÁLY Létszám év végén Távozott Érkezett Felmentett Osztályozott 1-2 tárgyból bukott 2-nél több tárgyból bukott Magatartás Szorgalom Tanulmányi Mulasztott órák száma Mulasztott napok száma átlag átlag átlag Összesen Igazolt Igazolatlan 1 főre eső átlag Összesen Igazolt Igazolatlan 1 főre eső átlag Családlát. száma Napközisek száma Száma HH Bukása Napközisek száma Száma HHH Bukása Napközisek száma Állami gond. száma Állami gondozott napközisek Állami gond. bukása Magántanulók száma Integrációs program Útravalósok száma Tízórai +ebéd Menzások száma Balesetek Iskolai Otthoni ,6 3, , ,1 3,4 3, ,1 189,4 187,4 2 37, ,7 3, ,36 105,5 103,3 2,25 9, ,06 3,25 3, ,3 244,4 236,6 7, ,07 3,64 3, , ,85 3,28 3, , ,7 3,15 3, , ,38 3,57 3, ,81 188,3 186,7 1,67 8, o ,04 3,4875 3, ,3 798,3 12, o ,41 3, ,3 647,7 12, o ,02 3, , ,

12 Tanulói dicséretek nevelőtestületi szaktanári osztályfőnöki figyelmeztetés Tanulói büntetések osztályfőnöki intés igazgatói figyelmeztetés osztályfőnöki igazgatói összesen írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 0 1. OSZTÁLY OSZTÁLY OSZTÁLY OSZTÁLY OSZTÁLY OSZTÁLY OSZTÁLY OSZTÁLY ÖSSZESEN igazgatói intés összesen fegyelmi tárgyalás

13 Tanulmányi versenyek Kiemelt munkatervi feladataink között szerepelt a tehetséggondozás. Kihasználtuk a legtöbb verseny ill. pályázat adta lehetőségeket. Itt jegyezném meg, hogy sok verseny nevezési díjas, így ez sokszor akadályozott bennünket a részvételben, hiszen sok tanuló számára anyagi akadályt jelent a nevezési díj befizetése. Eredményesen szerepeltek a gyerekeink a következő versenyeken: Verseny neve Világszép nádszál kisasszony című mesemondó verseny Résztvevő tanulók neve DA NM Elért helyezés - Nyelvtan helyesíró verseny DA - Rajzverseny, Szeretem a tejet címmel Rajzverseny: Mire használjuk a vizet? DA NM NM - - Matematika verseny, Komoró TB - Benedek Elek életrajzi verseny GB, SB, TM 2. helyezés Körzeti kémia verseny OD, VA, TÁ, GYM 4. és 6. helyezés Német tanulmányi verseny Nyíregyháza BE, RE - Vári Emil Általános Iskola Város körzeti Vidám Versmondók Tavaszi találkozója MA - Informatika verseny VA, MA, GYG 3., 4. és 7. helyezés Mozaik tanulmányi verseny (országos, 221 versenyző) GF, VA, MA, BL 47., 50., 54. helyezés

14 Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Nyíregyháza Megyei verseny VA, TÁ 1. és 4. helyezés Kossuth Lajos Általános Iskola Fényeslitke Tankerületi verseny VA, TÁ, SJ 2., 3., 10. helyezés London Bridge angol nyelvi tesztverseny országos VA, TÁ, SJ, TE, MA 8. helyezés, országos döntő Tiszakanyári angol nyelvi verseny tankerületi (írásbeli szóbeli döntő) SJ, VA 2. és 3. helyezés Ölbey Irén Általános Iskola Döge magasugró verseny IV. korcsoport KÁ MR III. korcsoport JV TK 2., 3. helyezés 2., 5. helyezés

15 Bolyai János Matematika verseny Megyei forduló 5. osztály: BÁTOR ÖTÖDIK GBB KS SB TM 6. osztály: ELŐRE HATODIK BB LB LSZ SJ 7. osztály: NARANCSPUDING DKZ VI BL Továbbra is kiemelten kell kezelnünk a bármilyen területen tehetséges gyerekekkel való foglalkozást. Kompetenciamérés A 2014-es mérés során elmaradtak tanulóink az országos átlagtól mind matematika mind szövegértés területén, ezért intézkedési tervet készítettünk az eredmények javítása érdekében. A felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások is mind az eredmény javítását célozták. Elkészítettem és a nevelőtestület elfogadta intézményünk mérési eredményeinek elemzését és a jövő évi intézkedési tervet. Magyarországon az általános iskolás tanulókkal törvényileg meghatározott formában két területen matematika és szövegértés/magyar - évente kétszer végeznek olyan méréseket, amelyeknek az eredményei meghatározzák a gyerekek jövőjét és az iskolák megítélését. Januárban felvételi, május végén kompetenciamérés néven. Intézményünk évek óta küzd az Országos kompetenciamérés során nyújtott átlag alatti teljesítmény problémájával. Bár tantestületünk mindent megtesz a javulás érdekében, a siker évről évre elmarad. Ennek okait elemezve az alábbi statisztikai adatok választ adhatnak. A 2014/15-es tanévben intézményünk 135 tanulója közül 66 volt hátrányos helyzetű (HH), 73 fő halmozottan hátrányos helyzetű (HHH). A szülők alacsony iskolázottsága nagymértékben

16 meghatározza a gyermekeikkel szemben támasztott követelményeket. Számukra nem fontos a tanulás, nem cél a tudás. Sokan csak az iskoláztatási támogatás elvesztésének lehetősége vagy az egyéb retorziótól való félelem miatt küldik gyermekeiket iskolába. Jól példázza ezt a mulasztások száma. Az országos kompetenciamérés intézményi hasznosulásáról érdemben akkor beszélhetünk, ha a kapott eredmények intézményorientált feldolgozása szerves részévé válik a következő tanév fejlesztési irányai meghatározásának, a pedagógiai tervezés folyamatának, és a megismert eredmények figyelembe vételével készül már el az intézmény éves munkaterve, a vezetés belső ellenőrzési terve, a munkaközösségek éves szakmai tevékenységének meghatározása, a továbbképzési program, beiskolázási terv módosítása, a belső értékelési rendszer kialakítása. A tanulás eredményessége, a tanítás hatékonyságának növelése úgy érhető el, ha az intézmény megfelelő stratégiát dolgoz ki és alkalmaz a mérési eredmények visszacsatolásában, és fejlesztést segítő felhasználásában.

17 Iskolánk eredményei az országos átlaghoz képest a 8. osztályos matematika és a 6. osztályos szövegértés esetén szignifikánsan gyengébbek. A községi iskolákhoz képest csak a 6. osztályos szövegértés mutat elmaradást. Ha figyelembe vesszük tanulóink családi hátterét, az országos regresszió alapján a 8. osztályos szövegértés szignifikánsan jobb, a kisközségi iskolákat figyelembe véve viszont a 6. osztályos szövegértés szignifikánsan gyengébb. A többi eredmény nem különbözik az átlagtól.

18 A 8. osztályosok eredményei összehasonlíthatóak az általuk 6. osztályban írt felméréssel. Az eredmények pozitív irányú változásokat mutatnak mindkét területen. Eredményeinket összehasonlítva a korábbiakkal látható, hogy 2013-as és a 2010-es eredményekhez képest nincs szignifikáns eltérés. A 2012-es eredményhez képest javult a 6. osztályos matematika és a 8. osztályos szövegértés hez képest szignifikánsan rosszabb a 6. osztályos szövegértés, de jobb a 8. osztályos.

19 Az alapszint 6. osztályban a 3., 8. osztályban a 4. szint. Tanulóik sajnos mindkét évfolyamon matematikából és a 6. osztályos szövegértés területen az országos és a községi iskolákhoz képest is alul teljesítettek. A 8. osztályos szövegértés minimum szintet elért tanulóinak százalékos megoszlása a telephelyünkön jobb az országos és a községi iskoláknál. A minimum szintet (6. osztályban 2., 8. osztályban 3. szint) kb. tanulóink 20%-a nem érte el a matematika területén. A 6. osztályos szövegértésnél 25%-os az elmaradás, a 8. osztályosnál csak a fele. Ha ezeket az eredményeket a községi iskolákhoz viszonyítjuk, akkor csak a 6. osztályos szövegértés mutat elmaradást. A Telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszaik alapján, a telephelyen a diákok fegyelmére és motivációjára vonatkozó értékek az elmúlt években a következőképpen alakult: fegyelemre vonatkozó index értéke motivációra vonatkozó index értéke A számok azt mutatják, hogy a fegyelemre vonatkozó érték folyamatosan javul, míg a motivációs index nem mutat számottevő változást.

20 A telephely tanulói összetétele alapján képzett index eloszlásának néhány jellemzője A tanulási nehézségekkel küzdők aránya alapján képzett index eloszlásának néhány jellemzője Nézzük az eredményeket évfolyamonként és területenként! Matematika 6. osztály átlageredmények

21

22 A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

23 Szövegértés 6. osztály

24 SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

25 A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

26 Nyolcadik osztály matematika

27

28 A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

29 Nyolcadik osztály szövegértés

30

31 A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

32 Intézkedési terv A kompetenciamérés eredményessége vagy eredménytelensége nem csak a matematika és magyar tantárgyak sikeressége vagy sikertelensége. Ezért minden szaktanár kötelessége, hogy saját szaktárgyi óráján valamint a napközi és a tanulószoba tanulási ideje alatt az adott szaktárgyhoz kapcsolódó különböző kompetenciákat fejlesztő feladattípusokkal ismertesse meg a tanulókat (pl. grafikonok elemzése természettudományos tárgyak esetében, szövegértelmezés. Ehhez adnak segítséget különböző új kiadványok, feladatlapok, interaktív táblára írt fejlesztő programok.) A gyakorló feladatsorok összeállításánál kiemelt szerepet kapjanak a kompetenciákat és a tehetséget fejlesztő feladatok. Jelentős mértékben segítik a fejlődést a szakkörök, ahol kötetlenebb formában, oldottabb légkörben történik a fejlesztés. A 8. évfolyamon felvételi előkészítő foglalkozások segítik a tanulók fejlődését, felkészülését. Az eredményesség megtartása, illetve jobb eredmények elérése érdekében fontos a megfelelő tankönyvválasztás, mely igazodik a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez, a differenciáláshoz, a tanulási zavarral küzdő gyerekek eredményes oktatásához. A 3. képességszint alatt teljesítő tanulók, illetve a tanulási nehézséggel küzdő tanulók részére szaktárgyi korrepetálást biztosítunk. A tehetséggondozás valamennyi területén (iskolai, területi, megyei, országos versenyek) részvételre ösztönözzük tanulóinkat. Szövegértési feladatok gyakorlásával minden tanórán kiaknázzuk a szövegértés fejlesztésének lehetőségeit. Növeljük az önálló feladatmegoldás és szövegfeldolgozás arányát a tanóra időkeretein belül. A munkaközösségek szakmai értekezleteken megbeszélik a tanulók szükséges fejlesztését, tehetséggondozását.

33 Cél Elvégzendő feladatok Módszerek, eszközök Felelős Határidő Dokumentum Ellenőrzi Állandó szókincsfejlesztés, a mindennapi élet fogalmainak megismerése, aktív szókincsbe illesztése. Szövegalkotás a mindennapi élet területeiről Memóriafejlesztés, memóriajátékok beépítése a tanításba ismétlés gyakorlás feladatlapok megoldása beszélgetés szövegalkotás elképzelt helyzetekről mesebefejezés mondatok sorba rendezése szituációs játékok Mi változott? Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal) Felvillantott képek, információk megfigyelése (látótér növelése) Koncentrációfejlesztés. Kakukktojás játékok Melyik nem illik a sorba? Keresd az egyformákat! Pontok összekötése Építs ugyanilyet (pl. pálcikából, kockából stb.) Labirintus játék: térben papíron, mágnessel minden pedagógus, különösen a fejlesztő pedagógus folyamatos feladatlapok, fényképek minden pedagógus folyamatos egyéni fejlesztési tervek, feladatlapok, naplók minden pedagógus folyamatos fényképek, egyéni fejlesztési tervek, feladatlapok minden pedagógus folyamatos feladatlapok, fényképek munkaközösség vezetők munkaközösség vezetők munkaközösség vezetők munkaközösség vezetők

34 5. Lényegkiemelés, okokozati összefüggések gyakorlása Tréfás képek Nagy képen kis részlet megtalálása Képek átmásolása Lényeges információ kiemelése szövegből, képekből Figyelemmegosztás fejlesztése több egyidejű információ megadásával Betűtáblában megadott betűk, szavak keresés Rövid mesék, olvasmány, dal tartalma Kép, tárgy és tulajdonságok párosítása Képsorok mondanivalójának verbális megfogalmazása Eseménysor összeállítása: képsor, mondatok Megkezdett mondat folytatása, befejezése Képhez tartozó igaz állítások megkeresése, gyűjtése, válogatása minden pedagógus folyamatos feladatlapok, fényképek, egyéni fejlesztési tervek munkaközösség vezetők

35 6. Tanulás tanítása, melynek során megoldási stratégiát tanulnak a gyerekek. A "PQRST" módszer, mint egy hatékony tanulási stratégia: 1. Áttekintés (Prewiew) 2. Kérdésfeltevés (Question) 3. Olvasás (Read) 4. Felmonás (Self recitation) 5. Ellenorzés (Test) minden pedagógus folyamatos tesztek, mérések, napközis és tanulószobai naplók, fényképek intézményvezető Kompetencia alapú oktatást segítő programok, füzetek, kiadványok használata. Tantárgyi fejlesztő feladatok megoldása tanulásfejlesztés.ektf.hu ementor.hu tankönyvválasztás szempontja Gyakorlás, felzárkóztató foglalkozás, egyéni fejlesztés differenciált órai munka szaktanárok Folyamatos feladatlapok, naplók, fejlesztő füzetek Alkalmazás szaktanárok folyamatos naplók, tanmenetek, óravázlatok intézményvezető intézményvezetőhelyettes munkaközösség vezető

36 A TÁMOP B Köznevelés az iskolában projekt legfontosabb célkitűzése volt a tanulók kompetenciáinak fejlesztése. A tervezett fejlesztést helyi kompetenciamérésekkel segítettük, melynek eredményei a következők: MATEMATIKA 5. osztály A január végén megírt helyi mérésen az 5. osztályosok átlageredménye matematikából 355 volt, míg a kontrollmérésen már 433. Az szignifikáns változást jelent. Januárban a minimum 163, a maximum 545 képességpont volt. Május végén a minimum 215-re nőtt, a maximum pedig 999-re. Az első mérésnél 9 tanuló az első szint alatt, 4 fő az 1. szinten volt, és csak 1 fő teljesített a második szinten. A kontrollmérésnél 9 fő maradt az első szint alatt, 1 fő az 1. szinten, 2 fő a 2. szinten, 1 fő a 3. szinten és a 4. szinten 1 fő. A fejlődést mutatja a következő grafikon: Az első feladatlapon a feladatok 65 %-a feleletválasztós, 29% nyílt végű, rövid választ igénylő és 6 % nyílt végű több lépéses számolást igénylő. Tényismeret és rutinműveletek % Modellalkotás, integráció % Komplex megoldások és kommunikáció % A tartalmi területek aránya % Mennyiségek és műveletek 4 (24%) 2 (12%) 0 (0%) 6 (36%) Hozzárendelések és összefüggések 1 (6%) 1 (6%) 1 (6%) 3 (18%) Alakzatok síkban és térben 3 (18%) 1 (6%) 3 (18%) 7 (42%) Események statisztikai jellemzői és 1 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (6%) valószínűsége Műveletcsoport aránya 9 (54%) 4 (24%) 4 (24%) 17 (100%) A második feladatlapon a feladatok 61 %-a feleletválasztós, 33% nyílt végű, rövid választ igénylő és 6 % nyílt végű több lépéses számolást igénylő.

37 Tényismeret és rutinműveletek % Modellalkotás, integráció % Komplex megoldások és kommunikáció % A tartalmi területek aránya % Mennyiségek és műveletek 4 (22%) 4 (22%) 2 (11%) 10 (55%) Hozzárendelések és összefüggések 1 (6%) 2 (11%) 0 (0%) 3 (17%) Alakzatok síkban és térben 0 (0%) 1 (6%) 1 (6%) 2 (12%) Események statisztikai jellemzői és 0 (0%) 3 (17%) 0 (0%) 3(17%) valószínűsége Műveletcsoport aránya 5 (28%) 10 (56%) 3 (17%) 18 (100%) Az 1. feladatlapon 4 olyan feladat volt, amelyet egy tanuló sem tudott helyesen megoldani. Ezeken kívül 12 olyan feladat volt amelyet az osztály kevesebb mint 50%-a oldott meg helyesen. Csak 1 olyan feladat volt, melyet az osztály több mint fele sikeresen megoldott, a legjobb eredmény 57% volt. A 2. feladatlapon 1 olyan feladat volt, amit senki sem tudott megoldani. 11 olyan feladat volt, amit az osztály kevesebb, mint fele oldott meg helyesen, és 6 olyan is, amit több mint a tanulók 50%-a helyesen oldott meg. A legjobb eredmény az 58 %-osan megoldott feladat. A tanulók egyéni eredményeinek alakulását vizsgálva az látszik, hogy 6 tanuló kivételével mindenki szignifikáns javulást mutat. 6 olyan tanuló van, aki rontott. Az eredmények szemléltetése grafikonnal és táblázattal:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezető Vályiné Pápai Viola igazgató A mérésre 2014.

Részletesebben

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában 1. Létszámadatok: A 2011-es kompetenciamérésben, a 6.évfolyamosok közül 64, míg a nyolcadik évfolyamosok közül 76 tanuló

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink

A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink Intézményi stratégia az OKM eredményeinek hasznosításához Belső mérési-értékelési

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 27 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés Előállítás ideje: 28.3.3. 1:4:4 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 27 Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.6.23. 1:39: 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium matematika Előállítás ideje: 27.3.. 12:2:16

Részletesebben

Karinthy Frigyes Gimnázium

Karinthy Frigyes Gimnázium 27 Karinthy Frigyes Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés 1 Az Önök telephelyének átlageredménye szövegértésből a többi

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 27 \'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28..23. 1:38:34 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.)

A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.) XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.) IMRE ANNA BERÉNYI ESZTER ORSZÁGOS

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 27 Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28.3.22. 15:59:14 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium

Széchenyi István Gimnázium 27 Széchenyi István Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.1.4. 19:34:1 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z TÉ S Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület 2004. október 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2003-2004. évi tevékenységének

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen. matematikából és szövegértésből

Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen. matematikából és szövegértésből Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen Általános iskola 8. osztály matematikából és szövegértésből Matematika Szövegértés Iskolánkban Ált. iskolákban Budapesti ált. iskolákban Iskolánkban

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 27.3.5. 12:21:25 182

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS

2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE 2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS készítette: Bíró Gyula igazgató Huszár Istvánné igazgatóhelyettes Szarvas,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2014/2015 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS

2014/2015 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE 2014/2015 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS KÉSZÍTETTE: Bíró Gyula igazgató Huszár Istvánné igazgatóhelyettes

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben