Beszámoló a ös tanév munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2014-2015-ös tanév munkájáról"

Átírás

1 Beszámoló a ös tanév munkájáról Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.

2 A 2014/15-ös tanév fő célkitűzései: Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása, a 6. évfolyam végére való folyamatos kialakítása. A szövegértési készségek fejlesztése a tanórákon és tanórákon kívül. A tanulók kommunikációs készségének sokoldalú fejlesztése. Beszédfejlesztés: a helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására való törekvés. A kompetencia alapú oktatásrendszer továbbfejlesztésére törekszünk, a tanulók képességeinek megfelelő oktatást helyezzük előtérbe. A tehetséggondozás továbbfejlesztése, versenyeztetés. A gyenge képességű tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése. Az egyéni bánásmódot igénylő, magatartási problémával küzdő gyerekekkel való egyéni bánásmód alkalmazása. A gyerekek neveltségi szintjének emelése az egészséges életmód, a környezettudatos magatartás, a szabadidő értelmes eltöltése terén. A verbális és a fizikai erőszak visszaszorítása, megelőzése. Normatudatos magatartás kialakítása és fejlesztése. A családi neveltségi hiányok pótlása, az iskolai fegyelmi helyzet javítása. Hiányzások kiemelt kezelése, annak ellenőrzése. Pályázati erőforrások kihasználása A 2014/2015-ös tanév Tárgyi feltételei A fent leírt főbb célkitűzéseket rendezett, tiszta iskolában kezdhettük megvalósítani. A tanév kezdetére megtörtént a vizes helyiségek állagmegóvó fertőtlenítő meszelése, a tantermek javító festése. A tanév folyamán az "Intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a közoktatásban" TIOP / projekt notebookokkal, tabletekkel és egy projektorral gazdagította intézményünk készleteit. Eszköz neve Darabszáma Értéke Epson EB-580 tárgyalótermi projektor 1 db Ft

3 HP 455 tanári notebook 6 db Ft* 6 db= Ft Lenovo tanulói tablet csomag (B8080-F) 5 db Ft* 5 db= Ft Összesen: Ft A projekt még nem zárult le, további beszerzések várhatóak. TÁMOP B-13/ Köznevelés az iskolában elnevezésű projekt is kb. 2 millió forint értékű eszközbeszerzést és legalább kétszer ennyi óradíjra kifizetett összeget jelentett. Személyi feltételei Iskolánk teljes munkaidőben dolgozó pedagógusainak létszáma: 15 fő. Jelenleg 14 kollégával látjuk el a napi teendőinket, 1fő gyesen van. 2 fő óraadó pedagógussal oldottuk meg a fizika és az ének tantárgy oktatását, mert e két szak hiányzott a tantestületből, így a szakos ellátottságunk 100%-os volt. A fejlesztőpedagógus és a gyógypedagógus megbízási szerződéssel látta el fejlesztő óráit 8 illetve 4 órában. Pszichológust, logopédust gyógytestnevelőt és fejlesztő szakembert a Kisvárdai Pedagógiai Szakszolgálat biztosított intézményünkben. A tanév során nem történtek személyi változások Továbbképzései A tanév folyamán NE fejlesztőpedagógus szakra és ST fizika mesterszakra járt a Nyíregyházi Főiskolára, DZS pedig a Sárospataki Főiskolán matematika szakkollégiumot végzett. Tantestületi továbbképzés keretében december án Intézményfejlesztés és változáskezelés felkészítésen vettünk részt mindannyian. Novemberben megtartottuk Tudásfórum 3.3 rendezvényünket, és elkészítettük cselekvési tervünket is 3 vállalt feladattal: - Délutáni foglalkozásokkal is segítjük a diákok művelődését, tehetségük kibontakozását, személyiségük fejlődését. - A szülők és az iskoláink partneri együttműködésben, közösen munkálkodnak a gyermekek fejlődése, jövője érdekében. - A szülők elégedettek az iskoláink által nyújtott rendszeres és részletes tájékoztatással.

4 A munkatervben eltervezett értekezleteinket megtartottuk a pedagógusminősítésről és az Országos kompetenciamérés intézményi elemzéséről. Pedagógusminősítés nem volt ebben a tanévben intézményünkben, de 1 szaktanácsadói látogatás igen. TVJ tanítónőt márciusban 1. osztályos matematika órán látogatta VFE szaktanácsadó. A következő továbbképzéseken 1-1 fő részt vett: - Az intézmény adatfeltöltési felelősök az intézményben informatikai jellegű képzésen az OKKER szervezésében a TÁMOP projekthez kapcsolódva - a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés támogatása projektben Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre és Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre továbbképzésen. - Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása, hasznosítása. - TÁMOP B/13 Módszertani Innováció modul keretében mentoráló intézményi szakmai felkészültség gyarapítását szolgáló módszertani programon való részvétel. 2 fő vett részt ősszel az Iskolai testnevelés az egészségfejlesztésben: Módszertani megújulás és egységes fizikai fittség mérés képzésen. Intézményünkben egy alsós és egy felsős munkaközösség működik. Szoros, napi kapcsolatban állnak egymással a munkaközösségek tagjai, megbeszéléseket tartanak, foglalkozásaikon a nevelő-oktató munka hatékonyságának növelése a központi téma.

5 A tanév során a nevelőtestület összetétele, egysége, feladattudata nyújtott biztosítékot arra, hogy a munkatervi feladatainkat legjobb tudásunk szerint megvalósítsuk, eredményeket mutassunk fel. Nevelő-oktató munka Nevelő-oktató munkánkat 133 tanuló érdekében tettük. A munkatervünkben megfogalmazott kiemelt feladatokat a következő eredménnyel végeztük el Az alapkészségek hatékony, stabil, módszeres megalapozása az alsó tagozat legfontosabb feladata volt. Az alsó tagozat eredményei azt mutatják, hogy ezt sikerrel végezték. A kompetencia alapú oktatás, hatékony módszerek elsajátítása, a pedagógusok önművelése, továbbképzése ebben a tanévben is elsőbbséget élvezett. Egyre több kooperatív tanulási módszert alkalmazunk, ezt a továbbiakban is szükséges erősíteni. A képességhiányos tanulók kiszűrését az első évfolyamon a DIFER méréssel végezték a kollégák, a kiszűrt gyerekek fejlesztése, felzárkóztatása fejlesztő pedagógusokkal történt. Minden évfolyamon hetente egy-egy óra szolgálta a felzárkóztatást, illetve a tehetséggondozást a szükséges tantárgyakból. A felső tagozaton ezeket az órákat a kompetencia-mérés eredményeinek javítása érdekében leginkább a magyar és matematika tantárgyakra irányítottuk. A tehetséges tanulókkal való foglalkozás az iskolánk pedagógiai programjában is alapvető célként szerepel. A különböző versenyeken elért eredményeink is bizonyítják, hogy kollégáim ezt a feladatot is nagyon komolyan vették, ezt bizonyítják a versenyeken elért eredmények. A bármilyen területen tehetséges tanulóink képességeinek kibontakoztatására különféle szakköröket (kerékpáros, rajz, fazekas, dráma, nyelvi, Foci-suli, informatika), sportkört, néptánc órát biztosítottunk. A kommunikációs készségek sokoldalú fejlesztésével nem lehetünk teljesen elégedettek. A sok erőfeszítés ellenére véleményem szerint a gyerekek szóbeli és írásbeli megnyilvánulásai még mindig sok kívánni valót hagynak maguk után. Alig volt olyan nap, hogy durva beszédet ne hallottunk volna. Továbbra is fő feladatnak kell tekinteni, hogy arra neveljük tanulóinkat, tartsák tiszteletben a másik embert szavaikkal is.

6 A tanulók neveltségi szintjének emelése is igen nehéz feladatnak bizonyult. Az egészséges életmódra nevelés érdekében minden alkalmat megragadtunk legyen szó délelőtti vagy délutáni foglalkozásokról (napközi, Egészségnap, osztályfőnöki óra, védőnő által tartott órák). Véleményem szerint a legtöbb és legnehezebb munkát a verbális és a fizikai erőszak megelőzése és visszaszorítása területén végeztük. Minden osztályban (főleg a felsőben) van olyan tanuló/ vannak olyan tanulók, akik számára a szabályok követése nem természetes, akik a konfliktusaik megoldását csak egyféle módon tudják elképzelni. A magatartási problémák kezelésében a továbbiakban is sok és következetes munka vár ránk, de a nevelőtestület további egységes fellépése még több eredményt hoz majd. A szabadidő helyes eltöltésére szoktatás terén változatos programokat, tevékenységeket kínáltunk a gyerekeknek (sportprogramok, színházlátogatások, népi hagyományok megismertetése, vetélkedők, versenyek) Úgy vélem, ezen a téren sikeresek voltunk. Pedagógiai mutatók Tanulmányi átlagunk: 3,52 Alsó tagozat: 3,62 Felső tagozat:3,41

7 Szorgalom átlagok 2014/2015 Az iskola kitűnő tanulóinak száma 13 fő (8 alsó, 5 felső), ez az összlétszám 10%-a. Jeles és jó diák 18 fő(13 alsós, 5 felsős), 13%. Elmondhatjuk, hogy a tanulók közel egy negyede jó tanuló. Számukra érték a tudás, a szorgalom, a teljesítmény. A bukások átlaga 11%. Alsó tagozaton senkit sem kellett osztályismétlésre utasítani, 3 fő tehet javítóvizsgát 6 tantárgyból. Az első osztályból két kisgyerek kapott iskolalátogatási bizonyítványt. A felső tagozaton a tantárgyi elégtelenek száma 19. Ez három osztályban, az 5-ben, 6- ban és a 7-ben fordult elő, ez a 9 tanuló augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.

8 Mivel tanulóink egy része 12%-a (16 fő) hátrányos helyzetű, 46% (61 fő) halmozottan hátrányos helyzetű, sok feladat hárult az iskolára e hátrányok csökkentésében. A családok jórésze szerény, ill. nehéz anyagi körülmények között él, a szülők nagy részének alacsony az iskolai végzettsége, ezért kevésbé érdeklődnek gyerekeik iskolai munkája, teljesítménye iránt. A szülői értekezletekről is a problémás gyerekek szülei maradnak távol. A fent leírt tényezők erősen befolyásolják az iskola tanulmányi átlagát is. A tantárgyi sikertelenségek oka - a kollégák beszámolói szerint - legtöbbször a tanuláshoz való abszolút negatív viszony, az értelmi képességek határai, a motiválatlanság, a szülői háttér érdektelensége, a hanyagság a felszerelés és házi feladat tekintetében. A nevelő sokszor jobban akarja azt a bizonyos jegyet, mint a gyerek. Szolgáltatások A tanév folyamán két napközis csoportunk működött, a vegyes összetételű csoportokban a napközis nevelőknek nem volt könnyű a dolga, szerencsére a csoportlétszám kedvezően alakult, és ez lehetővé tette a szükséges egyéni megsegítéseket, itt is megvalósulhatott az egyéni bánásmód, a gyermekközpontúság elve. A napközis nevelők az osztálytanítókkal együttműködve támogatták a tanulmányi munkát, sokoldalú személyiségeket fejlesztő szabadidős programokat terveztek és valósítottak meg. A jövőben a kulturált magatartás, a megfelelő étkezési szokások kialakítására a viselkedési szabályok gyakoroltatására kell nagy hangsúlyt fektetniük. Az 5-8. osztályosok számára tanulószobai ellátást biztosítottunk. A tanulószobán szolgálatot teljesítő kollégák egyöntetű véleménye, hogy sokszor emberfeletti erőfeszítést igényelt a tanulószobai rend fenntartása, hiszen vannak néhányan, akik fő célja nem a tanulás, sokkal inkább a többiek zavarása a tanulásban. Ők sem kérésre, sem felszólításra nem tanulnak, néha a könyvet sem veszik elő, illetve nem hoznak felszerelést. Még a többiek érdekében sem lehet kiküldeni őket, mert fennáll a veszélye balesetnek, rongálásnak, így kénytelenek vagyunk valamilyen módon kordában tartani a viselkedésüket. A jövőre nézve megoldást kell találnunk ezekre az esetekre a valóban tanulni, haladni akarók érdekében. A tanulószobán dolgozó kollégák következetes munkájának is köszönhető, hogy a félévi tantárgyi elégtelenek száma csökkent.

9 Speciális törődést igénylő tanulók A 133 tanuló közül 8 fő SNI-s, 35 fő pedig BTMN-es. Számukra a törvényben meghatározott órakereteket biztosítottuk a fejlesztésekre. Az SNI-s tanulókat integráltan oktattuk, rehabilitációs óráikat CsTK gyógypedagógus látta el. A BTMN-es gyerekekkel CSZS-én foglalkozott. Mivel elég sokat tartózkodott intézményünkben ezért a fejlesztő órákon túl is napi kapcsolatban voltak vele a gyerekek, és az osztályfőnökökkel is egyszerűbben lehetett megbeszélni a sikereket, esetleges kudarcokat. 33 fő átmeneti nevelt diák jár iskolánkba, szinte minden osztályban van négy-öt gyerek. Ők mindannyian sérültek, sokuk ön- és közveszélyes is. Nagyon hiányzik egy iskolapszichológus, aki szakszerűen ellátná ezeket a gyerekeket heti több órában. Jelenleg az osztályfőnökök és a testület minden tagja látja el. Gyermekbalesetek A tanév folyamán 1 iskolai baleset és 2 súlyos otthoni baleset történt. Az iskolai balesetek alacsony száma köszönhető a tantestület alapos, pontos ügyeleti munkájának, és annak, hogy év elején minden osztályban balesetvédelmi oktatást végeztünk. Beiskolázási jellemzők, továbbtanulás 21 nyolcadikos számára ért véget június 20-án az általános iskolai élet. Minden diáknak sikerült a választott középiskolába való felvétel. Volt nyolcadikosaink közül 6 főt gimnáziumba vettek fel, 8 fő szakközépiskolás lesz, 7 fő szakiskolát választott. Tankönyvek, taneszközök beválása Minden kolléga az érvényben lévő tanterveknek megfelelő taneszközöket választott, 1., 2. és 5., 6. évfolyamon a belépő kerettanterveknek megfelelőt, a többi évfolyamon pedig a már elkezdett, bevált tankönyvcsaládokból oktattunk. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a kifutó évfolyamokon nem választhattuk az elkezdett tankönyvcsaládok folytatását egyes tantárgyakból. A mulasztásokról A tavalyi évhez képest valamelyest emelkedett a mulasztott órák száma. Főleg a 4. és a 7. osztályban magas az egy főre jutó mulasztott órák száma. A hiányzások igazolását kiemelt feladatként kezeltük, 180 óra után minden esetben értesítést küldtünk a szülőnek a mulasztott órák számáról és felhívtuk a figyelmét a következményekre. Az is tény, hogy a mulasztott órákon belül kevesebb volt az igazolatlan órák száma és aránya köszönhetően az

10 osztályfőnökök odafigyelésének. A jövőben még fokozottabban kell figyelnünk erre a területre. Statisztikai adatok

11 OSZTÁLY Létszám év végén Távozott Érkezett Felmentett Osztályozott 1-2 tárgyból bukott 2-nél több tárgyból bukott Magatartás Szorgalom Tanulmányi Mulasztott órák száma Mulasztott napok száma átlag átlag átlag Összesen Igazolt Igazolatlan 1 főre eső átlag Összesen Igazolt Igazolatlan 1 főre eső átlag Családlát. száma Napközisek száma Száma HH Bukása Napközisek száma Száma HHH Bukása Napközisek száma Állami gond. száma Állami gondozott napközisek Állami gond. bukása Magántanulók száma Integrációs program Útravalósok száma Tízórai +ebéd Menzások száma Balesetek Iskolai Otthoni ,6 3, , ,1 3,4 3, ,1 189,4 187,4 2 37, ,7 3, ,36 105,5 103,3 2,25 9, ,06 3,25 3, ,3 244,4 236,6 7, ,07 3,64 3, , ,85 3,28 3, , ,7 3,15 3, , ,38 3,57 3, ,81 188,3 186,7 1,67 8, o ,04 3,4875 3, ,3 798,3 12, o ,41 3, ,3 647,7 12, o ,02 3, , ,

12 Tanulói dicséretek nevelőtestületi szaktanári osztályfőnöki figyelmeztetés Tanulói büntetések osztályfőnöki intés igazgatói figyelmeztetés osztályfőnöki igazgatói összesen írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 0 1. OSZTÁLY OSZTÁLY OSZTÁLY OSZTÁLY OSZTÁLY OSZTÁLY OSZTÁLY OSZTÁLY ÖSSZESEN igazgatói intés összesen fegyelmi tárgyalás

13 Tanulmányi versenyek Kiemelt munkatervi feladataink között szerepelt a tehetséggondozás. Kihasználtuk a legtöbb verseny ill. pályázat adta lehetőségeket. Itt jegyezném meg, hogy sok verseny nevezési díjas, így ez sokszor akadályozott bennünket a részvételben, hiszen sok tanuló számára anyagi akadályt jelent a nevezési díj befizetése. Eredményesen szerepeltek a gyerekeink a következő versenyeken: Verseny neve Világszép nádszál kisasszony című mesemondó verseny Résztvevő tanulók neve DA NM Elért helyezés - Nyelvtan helyesíró verseny DA - Rajzverseny, Szeretem a tejet címmel Rajzverseny: Mire használjuk a vizet? DA NM NM - - Matematika verseny, Komoró TB - Benedek Elek életrajzi verseny GB, SB, TM 2. helyezés Körzeti kémia verseny OD, VA, TÁ, GYM 4. és 6. helyezés Német tanulmányi verseny Nyíregyháza BE, RE - Vári Emil Általános Iskola Város körzeti Vidám Versmondók Tavaszi találkozója MA - Informatika verseny VA, MA, GYG 3., 4. és 7. helyezés Mozaik tanulmányi verseny (országos, 221 versenyző) GF, VA, MA, BL 47., 50., 54. helyezés

14 Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Nyíregyháza Megyei verseny VA, TÁ 1. és 4. helyezés Kossuth Lajos Általános Iskola Fényeslitke Tankerületi verseny VA, TÁ, SJ 2., 3., 10. helyezés London Bridge angol nyelvi tesztverseny országos VA, TÁ, SJ, TE, MA 8. helyezés, országos döntő Tiszakanyári angol nyelvi verseny tankerületi (írásbeli szóbeli döntő) SJ, VA 2. és 3. helyezés Ölbey Irén Általános Iskola Döge magasugró verseny IV. korcsoport KÁ MR III. korcsoport JV TK 2., 3. helyezés 2., 5. helyezés

15 Bolyai János Matematika verseny Megyei forduló 5. osztály: BÁTOR ÖTÖDIK GBB KS SB TM 6. osztály: ELŐRE HATODIK BB LB LSZ SJ 7. osztály: NARANCSPUDING DKZ VI BL Továbbra is kiemelten kell kezelnünk a bármilyen területen tehetséges gyerekekkel való foglalkozást. Kompetenciamérés A 2014-es mérés során elmaradtak tanulóink az országos átlagtól mind matematika mind szövegértés területén, ezért intézkedési tervet készítettünk az eredmények javítása érdekében. A felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások is mind az eredmény javítását célozták. Elkészítettem és a nevelőtestület elfogadta intézményünk mérési eredményeinek elemzését és a jövő évi intézkedési tervet. Magyarországon az általános iskolás tanulókkal törvényileg meghatározott formában két területen matematika és szövegértés/magyar - évente kétszer végeznek olyan méréseket, amelyeknek az eredményei meghatározzák a gyerekek jövőjét és az iskolák megítélését. Januárban felvételi, május végén kompetenciamérés néven. Intézményünk évek óta küzd az Országos kompetenciamérés során nyújtott átlag alatti teljesítmény problémájával. Bár tantestületünk mindent megtesz a javulás érdekében, a siker évről évre elmarad. Ennek okait elemezve az alábbi statisztikai adatok választ adhatnak. A 2014/15-es tanévben intézményünk 135 tanulója közül 66 volt hátrányos helyzetű (HH), 73 fő halmozottan hátrányos helyzetű (HHH). A szülők alacsony iskolázottsága nagymértékben

16 meghatározza a gyermekeikkel szemben támasztott követelményeket. Számukra nem fontos a tanulás, nem cél a tudás. Sokan csak az iskoláztatási támogatás elvesztésének lehetősége vagy az egyéb retorziótól való félelem miatt küldik gyermekeiket iskolába. Jól példázza ezt a mulasztások száma. Az országos kompetenciamérés intézményi hasznosulásáról érdemben akkor beszélhetünk, ha a kapott eredmények intézményorientált feldolgozása szerves részévé válik a következő tanév fejlesztési irányai meghatározásának, a pedagógiai tervezés folyamatának, és a megismert eredmények figyelembe vételével készül már el az intézmény éves munkaterve, a vezetés belső ellenőrzési terve, a munkaközösségek éves szakmai tevékenységének meghatározása, a továbbképzési program, beiskolázási terv módosítása, a belső értékelési rendszer kialakítása. A tanulás eredményessége, a tanítás hatékonyságának növelése úgy érhető el, ha az intézmény megfelelő stratégiát dolgoz ki és alkalmaz a mérési eredmények visszacsatolásában, és fejlesztést segítő felhasználásában.

17 Iskolánk eredményei az országos átlaghoz képest a 8. osztályos matematika és a 6. osztályos szövegértés esetén szignifikánsan gyengébbek. A községi iskolákhoz képest csak a 6. osztályos szövegértés mutat elmaradást. Ha figyelembe vesszük tanulóink családi hátterét, az országos regresszió alapján a 8. osztályos szövegértés szignifikánsan jobb, a kisközségi iskolákat figyelembe véve viszont a 6. osztályos szövegértés szignifikánsan gyengébb. A többi eredmény nem különbözik az átlagtól.

18 A 8. osztályosok eredményei összehasonlíthatóak az általuk 6. osztályban írt felméréssel. Az eredmények pozitív irányú változásokat mutatnak mindkét területen. Eredményeinket összehasonlítva a korábbiakkal látható, hogy 2013-as és a 2010-es eredményekhez képest nincs szignifikáns eltérés. A 2012-es eredményhez képest javult a 6. osztályos matematika és a 8. osztályos szövegértés hez képest szignifikánsan rosszabb a 6. osztályos szövegértés, de jobb a 8. osztályos.

19 Az alapszint 6. osztályban a 3., 8. osztályban a 4. szint. Tanulóik sajnos mindkét évfolyamon matematikából és a 6. osztályos szövegértés területen az országos és a községi iskolákhoz képest is alul teljesítettek. A 8. osztályos szövegértés minimum szintet elért tanulóinak százalékos megoszlása a telephelyünkön jobb az országos és a községi iskoláknál. A minimum szintet (6. osztályban 2., 8. osztályban 3. szint) kb. tanulóink 20%-a nem érte el a matematika területén. A 6. osztályos szövegértésnél 25%-os az elmaradás, a 8. osztályosnál csak a fele. Ha ezeket az eredményeket a községi iskolákhoz viszonyítjuk, akkor csak a 6. osztályos szövegértés mutat elmaradást. A Telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszaik alapján, a telephelyen a diákok fegyelmére és motivációjára vonatkozó értékek az elmúlt években a következőképpen alakult: fegyelemre vonatkozó index értéke motivációra vonatkozó index értéke A számok azt mutatják, hogy a fegyelemre vonatkozó érték folyamatosan javul, míg a motivációs index nem mutat számottevő változást.

20 A telephely tanulói összetétele alapján képzett index eloszlásának néhány jellemzője A tanulási nehézségekkel küzdők aránya alapján képzett index eloszlásának néhány jellemzője Nézzük az eredményeket évfolyamonként és területenként! Matematika 6. osztály átlageredmények

21

22 A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

23 Szövegértés 6. osztály

24 SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

25 A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

26 Nyolcadik osztály matematika

27

28 A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

29 Nyolcadik osztály szövegértés

30

31 A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

32 Intézkedési terv A kompetenciamérés eredményessége vagy eredménytelensége nem csak a matematika és magyar tantárgyak sikeressége vagy sikertelensége. Ezért minden szaktanár kötelessége, hogy saját szaktárgyi óráján valamint a napközi és a tanulószoba tanulási ideje alatt az adott szaktárgyhoz kapcsolódó különböző kompetenciákat fejlesztő feladattípusokkal ismertesse meg a tanulókat (pl. grafikonok elemzése természettudományos tárgyak esetében, szövegértelmezés. Ehhez adnak segítséget különböző új kiadványok, feladatlapok, interaktív táblára írt fejlesztő programok.) A gyakorló feladatsorok összeállításánál kiemelt szerepet kapjanak a kompetenciákat és a tehetséget fejlesztő feladatok. Jelentős mértékben segítik a fejlődést a szakkörök, ahol kötetlenebb formában, oldottabb légkörben történik a fejlesztés. A 8. évfolyamon felvételi előkészítő foglalkozások segítik a tanulók fejlődését, felkészülését. Az eredményesség megtartása, illetve jobb eredmények elérése érdekében fontos a megfelelő tankönyvválasztás, mely igazodik a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez, a differenciáláshoz, a tanulási zavarral küzdő gyerekek eredményes oktatásához. A 3. képességszint alatt teljesítő tanulók, illetve a tanulási nehézséggel küzdő tanulók részére szaktárgyi korrepetálást biztosítunk. A tehetséggondozás valamennyi területén (iskolai, területi, megyei, országos versenyek) részvételre ösztönözzük tanulóinkat. Szövegértési feladatok gyakorlásával minden tanórán kiaknázzuk a szövegértés fejlesztésének lehetőségeit. Növeljük az önálló feladatmegoldás és szövegfeldolgozás arányát a tanóra időkeretein belül. A munkaközösségek szakmai értekezleteken megbeszélik a tanulók szükséges fejlesztését, tehetséggondozását.

33 Cél Elvégzendő feladatok Módszerek, eszközök Felelős Határidő Dokumentum Ellenőrzi Állandó szókincsfejlesztés, a mindennapi élet fogalmainak megismerése, aktív szókincsbe illesztése. Szövegalkotás a mindennapi élet területeiről Memóriafejlesztés, memóriajátékok beépítése a tanításba ismétlés gyakorlás feladatlapok megoldása beszélgetés szövegalkotás elképzelt helyzetekről mesebefejezés mondatok sorba rendezése szituációs játékok Mi változott? Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal) Felvillantott képek, információk megfigyelése (látótér növelése) Koncentrációfejlesztés. Kakukktojás játékok Melyik nem illik a sorba? Keresd az egyformákat! Pontok összekötése Építs ugyanilyet (pl. pálcikából, kockából stb.) Labirintus játék: térben papíron, mágnessel minden pedagógus, különösen a fejlesztő pedagógus folyamatos feladatlapok, fényképek minden pedagógus folyamatos egyéni fejlesztési tervek, feladatlapok, naplók minden pedagógus folyamatos fényképek, egyéni fejlesztési tervek, feladatlapok minden pedagógus folyamatos feladatlapok, fényképek munkaközösség vezetők munkaközösség vezetők munkaközösség vezetők munkaközösség vezetők

34 5. Lényegkiemelés, okokozati összefüggések gyakorlása Tréfás képek Nagy képen kis részlet megtalálása Képek átmásolása Lényeges információ kiemelése szövegből, képekből Figyelemmegosztás fejlesztése több egyidejű információ megadásával Betűtáblában megadott betűk, szavak keresés Rövid mesék, olvasmány, dal tartalma Kép, tárgy és tulajdonságok párosítása Képsorok mondanivalójának verbális megfogalmazása Eseménysor összeállítása: képsor, mondatok Megkezdett mondat folytatása, befejezése Képhez tartozó igaz állítások megkeresése, gyűjtése, válogatása minden pedagógus folyamatos feladatlapok, fényképek, egyéni fejlesztési tervek munkaközösség vezetők

35 6. Tanulás tanítása, melynek során megoldási stratégiát tanulnak a gyerekek. A "PQRST" módszer, mint egy hatékony tanulási stratégia: 1. Áttekintés (Prewiew) 2. Kérdésfeltevés (Question) 3. Olvasás (Read) 4. Felmonás (Self recitation) 5. Ellenorzés (Test) minden pedagógus folyamatos tesztek, mérések, napközis és tanulószobai naplók, fényképek intézményvezető Kompetencia alapú oktatást segítő programok, füzetek, kiadványok használata. Tantárgyi fejlesztő feladatok megoldása tanulásfejlesztés.ektf.hu ementor.hu tankönyvválasztás szempontja Gyakorlás, felzárkóztató foglalkozás, egyéni fejlesztés differenciált órai munka szaktanárok Folyamatos feladatlapok, naplók, fejlesztő füzetek Alkalmazás szaktanárok folyamatos naplók, tanmenetek, óravázlatok intézményvezető intézményvezetőhelyettes munkaközösség vezető

36 A TÁMOP B Köznevelés az iskolában projekt legfontosabb célkitűzése volt a tanulók kompetenciáinak fejlesztése. A tervezett fejlesztést helyi kompetenciamérésekkel segítettük, melynek eredményei a következők: MATEMATIKA 5. osztály A január végén megírt helyi mérésen az 5. osztályosok átlageredménye matematikából 355 volt, míg a kontrollmérésen már 433. Az szignifikáns változást jelent. Januárban a minimum 163, a maximum 545 képességpont volt. Május végén a minimum 215-re nőtt, a maximum pedig 999-re. Az első mérésnél 9 tanuló az első szint alatt, 4 fő az 1. szinten volt, és csak 1 fő teljesített a második szinten. A kontrollmérésnél 9 fő maradt az első szint alatt, 1 fő az 1. szinten, 2 fő a 2. szinten, 1 fő a 3. szinten és a 4. szinten 1 fő. A fejlődést mutatja a következő grafikon: Az első feladatlapon a feladatok 65 %-a feleletválasztós, 29% nyílt végű, rövid választ igénylő és 6 % nyílt végű több lépéses számolást igénylő. Tényismeret és rutinműveletek % Modellalkotás, integráció % Komplex megoldások és kommunikáció % A tartalmi területek aránya % Mennyiségek és műveletek 4 (24%) 2 (12%) 0 (0%) 6 (36%) Hozzárendelések és összefüggések 1 (6%) 1 (6%) 1 (6%) 3 (18%) Alakzatok síkban és térben 3 (18%) 1 (6%) 3 (18%) 7 (42%) Események statisztikai jellemzői és 1 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (6%) valószínűsége Műveletcsoport aránya 9 (54%) 4 (24%) 4 (24%) 17 (100%) A második feladatlapon a feladatok 61 %-a feleletválasztós, 33% nyílt végű, rövid választ igénylő és 6 % nyílt végű több lépéses számolást igénylő.

37 Tényismeret és rutinműveletek % Modellalkotás, integráció % Komplex megoldások és kommunikáció % A tartalmi területek aránya % Mennyiségek és műveletek 4 (22%) 4 (22%) 2 (11%) 10 (55%) Hozzárendelések és összefüggések 1 (6%) 2 (11%) 0 (0%) 3 (17%) Alakzatok síkban és térben 0 (0%) 1 (6%) 1 (6%) 2 (12%) Események statisztikai jellemzői és 0 (0%) 3 (17%) 0 (0%) 3(17%) valószínűsége Műveletcsoport aránya 5 (28%) 10 (56%) 3 (17%) 18 (100%) Az 1. feladatlapon 4 olyan feladat volt, amelyet egy tanuló sem tudott helyesen megoldani. Ezeken kívül 12 olyan feladat volt amelyet az osztály kevesebb mint 50%-a oldott meg helyesen. Csak 1 olyan feladat volt, melyet az osztály több mint fele sikeresen megoldott, a legjobb eredmény 57% volt. A 2. feladatlapon 1 olyan feladat volt, amit senki sem tudott megoldani. 11 olyan feladat volt, amit az osztály kevesebb, mint fele oldott meg helyesen, és 6 olyan is, amit több mint a tanulók 50%-a helyesen oldott meg. A legjobb eredmény az 58 %-osan megoldott feladat. A tanulók egyéni eredményeinek alakulását vizsgálva az látszik, hogy 6 tanuló kivételével mindenki szignifikáns javulást mutat. 6 olyan tanuló van, aki rontott. Az eredmények szemléltetése grafikonnal és táblázattal:

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A Gyulaffy László Általános Iskola

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján: József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola BESZÁMOLÓ a 2014/2015-ös tanévben végzett munkáról Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:... Krén Józsefné

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 2013-2014. tanévi szakmai beszámolója Szigethalom, 2014. június 23. Tartalomjegyzék 1. A szakmai munka áttekintése... 3 1.1. Az oktató munka értékelése tapasztalatok,

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben