A MECHANIKAI ENERGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MECHANIKAI ENERGIA"

Átírás

1 A MECHANIKAI ENERGIA. A mechanika munkatétele A mechanika munkatétele Newton második axiómájából következik. Newton második axiómája egyetlen tömegre (vagy tömegpontra): F d r ma m, (.) mely általános esetben háromdimenziós vektoregyenlet, matematikai megnevezése: csatolt, közönséges másodrendű differenciálegyenlet-rendszer. A képletben F az erő vektora, a a tömegpont gyorsulásvektora, m a tömeg. A mechanikai munka definíciója a mozgó testre ható erő pálya szerinti vektoriális integrálja: F ds m ads. (.) Az integrálást a mozgási pálya két tetszőleges P és P pontja között kell elvégezni. A képletben a mozgó test energiájának megváltozását jelöltük, amely az F erő munkájának következménye. A mechanikai munka vagy energia skalár mennyiség (azaz csak számértéke van, de iránya nincs), és amely tetszőleges előjelű lehet. Tehát a mechanikai munka, vagy energia lehet pozitív, nulla és negatív is. Speciális esetben a munka nulla, ha az erő és elmozdulás minden időpillanatban merőleges egymásra, ez az egyenletes körmozgásnál áll fenn. A fenti integrál idő tartományra transzformálható: m t a ds m & t t d( r ) & rr && m E ( t) E ( ). (.3) Az integrálás végeredménye a mozgási (etikus) energia megváltozása, mely az előzőek szerint tetszőleges előjelű lehet. A mozgási energia definíciója a fenti integrálban: E mr& mv 0, (.4) amely sohasem lehet negatív értékű (a v a test sebessége). Newton második axiómájának, azaz a dinamika alapegyenletének első integrálja szavakban azt jelenti, hogy az m tömegű testen végzett munka a test mozgási (etikus) energiáját változtatja meg. Ez a tankönyvekben munkatétel elnevezéssel szerepel. A munkatétel nem mond semmit az energiamegmaradásról, csupán csak azt fejezi ki, hogy a mechanikai munkavégzés egy test mozgási energiáját változtatja meg.. Az energia megmaradása Az energia-megmaradás hipotézise a mai tudomány, ezen belül a fizika alapvető állítása, mely hozzávetőlegesen százötven éve nyert általános elfogadást. A mai modern fizikában az energia-megmaradás hipotézisét olyan erős elméleti és tapasztalati tények támasztják alá, hogy igazában kételyek nem merülnek fel. Ezt igazolja a mai elnevezések is, hiszen energiamegmaradás törvényéről, tételéről beszélünk, így kerül oktatásra is az ifjú nemzedékeknek.

2 A valóságos képről azonban tudnunk kell, hogy az energia-megmaradás valójában egy hipotézis, axióma. Az egész tudomány, a fizikát is beleértve, tapasztalati axiómákra épül, melyek igazát az egyes tudományok történeti fejlődése igazolja. Ugyancsak tisztában kell lennünk azzal, hogy minden axióma, tétel, törvény a maga megszabott feltételei mellett érvényes. Tudjuk, hogy az euklideszi geometria egyik fontos axiómája, hogy egyenesen kívüli ponton csak egyetlen párhuzamos egyenes húzható egy adott síkban. A nem-euklideszi geometriákban (pl. Bolyai geometria, Riemann geometria) ez az axióma (meglepő módon) nem igaz, ráadásul biztonságosan beigazolódott, az Univerzum egészében nem-euklideszi geometriájú. Maga az energia-megmaradás kimondásának története is nagyon érdekes, egyáltalán nem volt egyszerű folyamat. A törvény felismerésben a biológia, kémia, a fizikán belül elsősorban a termodinamika játszott szerepet. A gyakorlat szempontjából a mechanikai energia vált fontossá az ipari forradalom beköszöntével, amelyet már nem lehetett állati erővel biztosítani. Elterje a gőzgép, fontosakká váltak a tüzelőanyagok. A történeti fejlődés azt is igazolta, hogy a mechanikai energia yerése mindig veszteséges. Az eddigi történelem során a mechanikai energia előállítása majdnem kizárólagosan hőenergiából történt és ma is ez a helyzet. Kivételek például a galvánelemekből, akkumulátorokból, napelemekből yerhető közvetlen elektromos energia. A megújuló energiaforrások, mint a vízi energia, szélenergia a nap hőenergiájából származik. Nukleáris eredetű az atomerőművek, valamint a termálvizek energiája. Az utóbbi a föld mélyében lévő radioaktív anyagok bomlásából származik, melyekre a termálvizes fürdőkön kívül geotermikus erőművek épülnek. A termodinamika fontos tétele szerint a hőenergia elvileg nem alakítható át 00 százalékosan mechanikai energiává, azaz a hőerőgépek hatásfoka minden esetben 00 százalék alatt marad. Ugyanakkor bizonyos régi, gyengén, vagy egyáltalán nem dokumentált kísérletek, vagy egyes mai elméleti meggondolások nem zárják ki annak lehetőségét, hogy egy test mozgása során nemcsak energiaveszteség, de esetleg energianyereség is felléphet. A súrlódásmentes, tiszta mechanika kozmikus méretekben valósul meg a természetben. A Naprendszeren belüli bolygók évmilliárdok óta léteznek, ezek pályái rendkívül stabilaknak mutatkoznak, amely a newtoni mechanika értelmében az energia és a perdület időbeli stabilitását jelentik. A perdület (impulzusmomentum) állandóságából következik, hogy a bolygók, holdak és mesterséges égitestek keringési síkja is időben állandó marad. Az energia és perdület időbeli állandóságát más néven ezek megmaradásának nevezik. A megmaradás szót ebben az értelemben használjuk. Egyszerű példával élve a sárgabarack befőtt tulajdonságai hosszú ideig megmaradnak, ha állandó alacsony hőmérsékleten tartjuk, és előzetes hőkezeléssel biztosítottuk a megromlás elkerülését. A fizikában definiálják a zárt rendszer fogalmát, amelyre külső behatás, kölcsönhatás nem hat, magyarul el van szigetelve a külvilágtól. A természettudomány axiómája szerint zárt rendszer bizonyos tulajdonságai nem változhatnak meg, ezen belül a zárt rendszer összenergiája sem. Ebben az értelemben állítjuk az energia-megmaradás tételét, mely a fentiek szerint egy tapasztalati axióma. Az axiómákat bizonyítani nem lehet, de ha van egyetlen ellenkező tapasztalat, az axióma érvényét veszti. A mechanikában a megmaradási tételekre egyértelmű bizonyíték jelenleg csak kozmikus méretekben áll fenn megbízhatóan (például a Naprendszer a bolygóival). Földi viszonylatban a hétköznapi gyakorlat elfogadott pontosságon belül igazolta a megmaradási tételeket, konkrétan az energia, impulzus és a perdület megmaradását. Időközben a méréstechnika fejlődésével jogosan merül fel annak a tudományos vizsgálatnak az igénye, hogy ezek a mechanikai alaptételek mennyire pontosan teljesülnek. Ez már a tudományos kutatás, a kísérleti fizika szigorú módszereit igényli. Elméletileg ugyanis nem zárható ki, hogy a newtoni mechanika csak bizonyos meghatározott esetekben lehet igaz. A földi mechanikai kísérleteknél a zavaró tényező a különböző eredetű súrlódás. Mai tudásunk szerint a súrlódások folyamán a mechanikai energia hőenergiává alakul át (ez a disszipáció). A mechanikai energia veszteségét okozhatják még az elektromágneses jelenségek is, de ezek hatása egyszerűen elkerülhető: elektromosan és mágnesesen semleges testeket, alkatrészeket használunk a kísérletekben.

3 Newton második axiómája (F ma) önmagában hordozza a mechanikai energiamegmaradás törvényét, amennyiben az F erő bizonyos feltételeknek eleget tesz. Emmy Noether (88-935) német matematikusnő precízen bebizonyította, hogy az energia megmaradása az idő eltolásának szimmetriájából következik. Ez azt jelenti, hogy ha a mechanikai mozgásegyenletek a t időben, és tetszőleges t + t időben ugyanazok, akkor a mechanikai energia megmarad. A gyakorlatban gyakran előforduló erőtípus (pl. a gravitációs erőtér) esetében a mechanikai energia megmaradása teljesül, legalábbis a Newton-i mechanika keretén belül. Az olyan erőtereket, melyeknél teljesül az energia megmaradása, konzervatív erőtereknek nevezzük. Konzervatív speciálisan az olyan erőtér, melynél a ható erő a következő alakban írható fel: F( r) gradu( r). (.) Az U(r) függvényt potenciális energia függvénynek nevezzük, mely kizárólag csak a hely (a koordináták) függvénye. Lényeges tulajdonsága, hogy nem függhet az időtől. A grad jelölés egy matematikai műveletet jelöl, például az erő x-tengely irányú komponensét az U(r) függvény x-szerinti deriváltja adja. Hasonlóan kapjuk meg az y és z erőkomponenseket is. Egyszerű matematikai levezetéssel könnyen megmutatható, hogy a fenti egyenlettel definiálható erők esetén a etikus energia és a potenciális energia összege a mozgás folyamán állandó: amelyből: F ds E ( ) E ( ) U ( ) U ( ), (.) E ( P ) + U ( ) E ( ) + U ( ) állandó. (.3) Mivel a P és P pontok megválasztása tetszőleges, ezért a pálya tetszőleges pontjában a etikus és potenciális energia összege állandó. Akik számára a fenti képletek emészthetetlenek, csak emlékeztetünk a középiskolai fizika tanulmányokra. Egyik feladat volt a szabadon eső test sebességének meghatározása különböző h magasságokban. A feladat konkrét megoldása (.3) szerint: mv mgh mv + mgh állandó. + (.4) 3. Extra mechanikai energia Elvileg tehát nem zárható ki, hogy a testek bonyolultabb mozgása során a fizikában eddig ismeretlen eredetű energiaveszteség, vagy energianyereség léphet fel. Az utóbbit nevezhetjük extra mechanikai energiának, vagy többletenergiának. Erre a fogalomra az angolban az overunity szó terje el, ami 00 százalékon felüli hatásfokot jelent. Egy test bonyolult mozgásán azt értjük, hogy a test mozgása során a sebessége, gyorsulása térben és időben változik. Egy test bonyolult mozgása két úton biztosítható: kényszer feltételekkel (pl. kényszerpálya), vagy bonyolultabb eloszlású erőterekkel. A kényszerpályákról ideális esetben feltehető, hogy súrlódásmentes és mindig merőleges kényszert jelent a test pillanatnyi elmozdulására. Röviden: az ideális kényszerpálya önmagában nem ad és nem vesz el mozgási energiát a rajta mozgó testtől. Bonyolultabb erőterek alatt itt a több test által létrehozott gravitációs, és/vagy elektromágneses erőtereket értünk. A külső erőterek növelhetik, vagy csökkenthetik a mozgó testek energiáját. Elektromágneses erőtér nyílván csak akkor befolyásolja a test mozgását, ha az elektromos töltésű és/vagy mágnesezett. 3

4 A Naprendszer kozmikus laboratóriumában már nagy pontossággal igazolást nyert, hogy a síkban, azaz két dimenzióban mozgó bolygók, mesterséges égitestek teljes mechanikai energiája (a etikus és potenciális energia összege) időben állandó, azaz nem mutatható ki mozgásukban extraenergia. Tehát mindenképpen a háromdimenziós mozgásokat kell vizsgálnunk. Tételezzük fel, hogy az extraenergia azokban az esetekben lép fel, amikor a mozgás sebesség és gyorsulás vektorainak bezárt szöge időben változik. Kiegészítő feltétel, hogy a mozgás háromdimenziós legyen. A etikus energia megváltozását ebben a módosított mechanikában a következő, a lehető legegyszerűbb matematikai képlettel modellezhetjük: ds + Km d a] ds F, (3.) ahol a második extraenergia tag a tömeggel arányos, az arányossági tényező a K, amely egy kísérletileg meghatározandó állandó. Az extraenergia tag explicite nem tartalmaz ismert külső eredetű erőt, az extraenergia forrását tisztán a mozgó test sebességével és gyorsulásával jellemzett pályája jelenti. Az extraenergia fizikai háttere például az lehet, hogy a külső tér ismeretlen kölcsönhatásba lép a mozgó testtel, ha az bonyolult térbeli mozgást végez. A (3.) modellben az extra-energia tag egyszerűsíthető: d a] ezért az (3.) egyenlet a következő lesz: [ v&, a] + ] ] ; (3.) F ds + Km & ds. (3.3) a ] Az extraenergia tag a sebességet és a gyorsulás deriváltját vektori szorzat alakban tartalmazza, amely szorzatvektor síkbeli mozgás esetén mindig merőleges a ds vektorra. Ezért síkbeli mozgásnál az extraenergia tag zérust eredményez. Az extraenergia, ha egyáltalán létezik, csak térbeli, háromdimenziós mozgásnál jöhet számításba. A (3.3) képlet szerint Newton második axiómája módosul háromdimenziós mozgások esetén: ] F ma Km, (3.4) amely egy harmadrendű csatolt közönséges differenciálegyenlet-rendszer. Síkbeli mozgás esetén természetesen ez az egyenlet megegyezik az eredeti Newton-egyenlettel, a differenciálegyenlet-rendszer másodrendűvé redukálódik. Ha egy test a magasabb szinten lévő P pontból a lentebbi P pontba mozog egy térgörbe mentén, mely nem egyenes vonalú, nem egy síkban van (például: térbeli spirál), ekkor a (3.3) képletben az első tag egyszerűsödik: mgh + Km [, a ] v & ds, (3.5) ahol h az P és P pontok magasság-különbsége. Az extraenergia kimutatását célzó kísérletet ezzel a képlettel lehet kiértékelni. A képlet legegyszerűbb kísérleti ellenőrzése lehet, ha egy térbeli spirális kényszerpályán leguruló ólom-, vagy acélgolyó végsebességének változását 4

5 mérjük. A mérés során egy rugalmas anyagból készült kényszerpálya alakját (pl. gumi, vagy műanyag cső) mérésenként kisebb-nagyobb mértékben megváltoztatjuk. Ami nagyon befolyásolhatja az objektív végeredményt, hogy a cső alakjának változtatásával a súrlódási veszteség is megváltozhat. A gyakorlatban megvalósítható, a fénysebességhez képest messzi elhanyagolható sebességeknél az extra mechanikai energia, ha egyáltalán létezik ilyen, valószínűleg nagyon-nagyon piciny mértékű lehet, ami már eleve a mérési zajban elveszhet. Az extraenergia létezésének, nemlétezésének kísérleti kimutatása tehát nagyon nehéz méréstechnikai feladat. 5

Pere Balázs. a fizikában

Pere Balázs. a fizikában Pere Balázs Variációs elvek és módszerek a fizikában Győr, 1998 2 3 Tartalomjegyzék Előszó 5 1. Variációszámítás 7 1.1. A brachisztochron-probléma................... 7 1.2. A legegyszerűbb variációs probléma...............

Részletesebben

V. rész: Alkalmazási példák 143

V. rész: Alkalmazási példák 143 V. RÉSZ V. rész: Alkalmazási példák 143 ALKALMAZÁSI PÉLDÁK Ebben a fejezetben megpróbáljuk az elméletet összekapcsolni a legtöbbször csak töredékesen fennmaradt gyakorlati megoldásokkal. Elsősorban azt

Részletesebben

Schifter Ferenc- Tolvaj Béla ÉPÜLETENERGETIKA. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011.

Schifter Ferenc- Tolvaj Béla ÉPÜLETENERGETIKA. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011. Schifter Ferenc- Tolvaj Béla ÉPÜLETENERGETIKA Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 0. Tartalomjegyzék Dr. Schifter Ferenc ny. főiskolai docens Szerzők: Dr. Tolvaj Béla Ph.D. egyetemi docens Lektor: Dr. Lakatos

Részletesebben

A speciális relativitáselmélet alapjai

A speciális relativitáselmélet alapjai A speciális relativitáselmélet alapjai A XIX-XX. századforduló táján, amikor a mechanika és az elektromágnességtan alapvető törvényeit már jól ismerték, a fizikát sokan befejezett tudománynak gondolták.

Részletesebben

és a hozzájuk tartozó modellezési és matematikai módszereket egyaránt jelölik. A

és a hozzájuk tartozó modellezési és matematikai módszereket egyaránt jelölik. A BEVEZETÉS A NEM-EGYENSÚLYI TERMODINAMIKÁBA ÍRTA: VÁN PÉTER Kivonat. Figyelem! A jegyzet az előadástól és az előző változattól tisztább formában használja az egyensúly fogalmát! 1. Bevezetés A nemegyensúlyi

Részletesebben

Rácz István Gyenge gravitációs hullámok leírása az általános relativitáselméletben

Rácz István Gyenge gravitációs hullámok leírása az általános relativitáselméletben Rácz István Gyenge gravitációs hullámok leírása az általános relativitáselméletben 2 Rácz István Gyenge gravitációs hullámok leírása az általános relativitáselméletben Nagykanizsa 2014 3 A kötet témaválasztásához

Részletesebben

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek.

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek. Mozgások dinamikai leírása A dinamika azzal foglalkozik, hogy mi a testek mozgásának oka, mitől mozognak úgy, ahogy mozognak? Ennek a kérdésnek a megválaszolása Isaac NEWTON (1642 1727) nevéhez fűződik.

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai Tartalom Bevezetés Fogalmak és jelölések 3 A fény kvantumos természete 8 A Bohr féle atommodell 10 A részecskék hullámtermészete 11 A

Részletesebben

FEKETELYUKAK A GRAVITÁCIÓ GEOMETRIZÁLT ELMÉLETEIBEN

FEKETELYUKAK A GRAVITÁCIÓ GEOMETRIZÁLT ELMÉLETEIBEN FEKETELYUKAK A GRAVITÁCIÓ GEOMETRIZÁLT ELMÉLETEIBEN Doktori értekezés Rácz István MTA KFKI RMKI Budapest 2010 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5 1.1. Sötét csillag................................... 5 1.2.

Részletesebben

FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS

FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy utca 3. FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS Helyi tanterv 2013 Készítette: Balogh Judit 1 Fizika a szakközépiskolák 11 12. évfolyama számára. Ezen

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 9. 10. 11. 12. heti óraszám 2 2 2 1 éves óraszám 72 72 72 30 9-10. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában

Részletesebben

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell Horváth Dezső MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest 1. Bevezetés A CERN nagy hadronütköztető (LHC) gyorsítóját 2008-ban indítják,

Részletesebben

A SPECIÁLIS ÉS ÁLTALÁNOS RELATIVITÁS

A SPECIÁLIS ÉS ÁLTALÁNOS RELATIVITÁS ALBERT EINSTEIN A SPECIÁLIS ÉS ÁLTALÁNOS RELATIVITÁS IV. KIADÁS GONDOLAT BUDAPEST 1973 A mű eredeti címe: ÜBER DIE SPEZIELLE UND DIE ALLGEMEINE RELATIVITATSTHEORIE (Druck und Verlag von Friedrich Vieweg

Részletesebben

Bevezetés. Dr. Dezső Gergely, főiskolai tanár, tantárgyfelelős

Bevezetés. Dr. Dezső Gergely, főiskolai tanár, tantárgyfelelős Bevezetés Ez a segédlet a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági arán, gépészmérnök szakos hallgatóknak oktatott, VEM alapjai című tantárgyhoz kapcsolódik. Nem fedi le a tantárgy teljes anyagát,

Részletesebben

Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2)

Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2) Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2) Célok és feladatok A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer M mechanika H termikus kölcsönhatások E elektromos és mágneses kölcsönhatás MF modern fizika + emelt szintű képzés Piarista Iskola Kecskemét Piarista

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA. 2003. február 10.

BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA. 2003. február 10. BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA 2003. február 10. 2 Eszményeken, eszményi állapotokon csüggtem, anélkül, hogy a tömeg tekintetbe vételére gondoltam volna, amelynek állapota

Részletesebben

Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László

Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László Elektrotechnika I. írta dr. Hodossy, László Publication date 2012 Szerzői jog 2012 dr. Hodossy László Kézirat lezárva: 2012. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1

Részletesebben

Nukleáris képalkotás 1.

Nukleáris képalkotás 1. Balkay László Hegyesi Gyula Imrek József Kertész Zsolt Lajtos Imre Kalinka Gábor Mohácsi Ilona Molnár József Valastyán Iván Nukleáris képalkotás 1. 2010. Debrecen 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1 Magfizikai

Részletesebben

FIZIKA GIMNÁZIUM. 9 11. évfolyam

FIZIKA GIMNÁZIUM. 9 11. évfolyam FIZIKA GIMNÁZIUM 9 11. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás elsődleges célja a gimnáziumban az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai világkép kialakítása. A gimnáziumban a fizikai jelenségek

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR DR. NAGY GÉZA ÁLTALÁNOS GÉPTAN DEBRECEN 2006.

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR DR. NAGY GÉZA ÁLTALÁNOS GÉPTAN DEBRECEN 2006. DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR DR. NAGY GÉZA ÁLTALÁNOS GÉPTAN DEBRECEN 006. Lektorálta: dr. Kováts Attila egyetemi docens 3 TARTALOMJEGYZÉK JELÖLÉSRENDSZER... 5. A GÉPEK JELENTŐSÉGE, FOGALMAI

Részletesebben

Komplex Elektromos Impedancia Mérőeszköz alkalmazhatóságának vizsgálata akusztikus impedancia mérésekhez

Komplex Elektromos Impedancia Mérőeszköz alkalmazhatóságának vizsgálata akusztikus impedancia mérésekhez KAROTÁZS TUDOMÁNYOS MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. 7634 Pécs, Kővirág u. 39., Tel: 20 9372905, 72 224 999 Fax: 20 9397 905, E-mail: posta@karotazs.hu Akusztikus Impedancia mérésekhez alkalmazásfejlesztés

Részletesebben

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA Dr. Raics Péter DE Kísérleti Fizikai Tanszék BEVEZETÉS A kvantumfizikát az anyag szerkezetére és felépítésére vonatkozó kutatások alapozták meg. Az atomok, atommagok és elemi

Részletesebben

RELATIVITÁSELMÉLET ÉS SZUPERFOLYÉKONY VÁKUUM

RELATIVITÁSELMÉLET ÉS SZUPERFOLYÉKONY VÁKUUM GAZDAG LÁSZLÓ RELATIVITÁSELMÉLET ÉS SZUPERFOLYÉKONY VÁKUUM (AVAGY A BÖLCSELET ALKONYA) Szeresd, aki az igazságot keresi! De óvakodj attól, aki már megtalálta! TARTALOM In medias res (A dolgok közepébe

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra 3. melléklet Emelt szint Biológia 11. évfolyam A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra fénymikroszkóp használata Vizsgálatok fénymikroszkóppal Növényhatározás Az állatvilág főbb csoportjai,

Részletesebben

ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLÁSA

ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLÁSA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLÁSA A HŐTÁROLÁS KÉRDÉSEI A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSBAN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette:

Részletesebben