Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013."

Átírás

1 Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola 2013.

2 2 Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola P e d agógia i P ro g ra m március

3 3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDJE ÉS VEZETÉSE... 5 A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése... 6 Iskolánkról... 9 NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai alapelveink Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolai egészségnevelési program Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Az egészséges életmód alakítása Az egészség védelme, fejlesztése Az iskolai egészségneveléssel kapcsolatos rendezvények, programok: Az iskolai drogstratégia Általános célok A diagnózis szintjei Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Iskolai környezeti nevelési program I. A környezeti nevelés lehetőségei A környezeti nevelés iskolán belüli lehetőségei II. A környezeti nevelés lehetőségei iskolán kívül A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák A pedagógusok helyi intézményi feladatai Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái Az iskola közösségeinek együttműködése Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése A szakmai munkaközösségek együttműködése A Szülői Szervezet és az iskola közösségeinek együttműködése... 47

4 4 A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kívüli intézményekkel A tanulmányok alatti vizsgák szabályai Az iskolába jelentkező tanulók felvételének, és átvételének elvei HELYI TANTERV A választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és nem kötelező (választható) tantárgyak és óraszámaik (óraterv) A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja A tanulók fizikai állapotának mérése A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések A pedagógiai program elfogadására vonatkozó záradékok... 71

5 5 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDJE ÉS VEZETÉSE Az iskolai tevékenység résztvevői: alkalmazottak: - pedagógusok - a nevelő-oktató munkát segítők tanulók: - alsó tagozat: 1 4. évfolyam - felső tagozat: 5 8. évfolyam - délutáni foglalkozások: 1 8. évfolyam szülők: - szülői szervezet - intézményi tanács Az iskola vezetési szerkezete IGAZGATÓ Intézményi Tanács 1.sz.igh. 2.sz.igh. 3.sz.igh. a nevelő oktató gazd. ügyintéző, ált. és alsó felső tagozat tagozatvezető munkát segítők tagozat - alsó tag. mkv. - felső tag. mkv. - a két tannyelvű - könyvtáros - a GESZ alkalmazottai - alsó tag. - felső tag. napközi osztályok - iskolatitkárok napközi mkv. - of. mkv. pedagógusai - rendszergazda - fejl.ped. - DÖK vez.tanár - szülői szervezet - a Városgazda 18 - művészeti mk. - pályaválaszt. f alkalmazottai - ped. asszisztens - ISK vezető Magasabb vezetői megbízásnak minősül az intézményvezetői (továbbiakban: igazgató) megbízás, valamint az igazgató helyettesek és a tagozatvezető igazgató helyettes.

6 6 A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése Az elkövetkező években az általános iskolákban a nevelő-oktató munka két pedagógiai program, és két helyi tanterv szerint folyik majd, hiszen a köznevelési törvény előírása szerint az iskola a pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be, illetve a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről szóló rendelet szabályozása alapján a 2012-ben kiadott NAT szeptember 1-jén az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon majd ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben kerül bevezetésre. Ezért szeptember 1-jétől: az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon az iskolai nevelés és oktatás a most felülvizsgált és módosított pedagógiai program és helyi tanterv szerint folyik majd; míg a többi évfolyamon a jelenleg is hatályos pedagógiai program és helyi tanterv szerint kell majd megszervezniük nevelő-oktató munkájukat. Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást a következő táblázatban foglaltuk össze: TANÉV ÉVFOLYAM A táblázatban használt jelölések az alábbi pedagógiai programokat, illetve tantervi változatokat jelentik: 2007 = a 2007-ben felülvizsgált és módosított NAT (202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról) alapján elfogadott jelenleg is használt pedagógiai program és helyi tanterv.

7 = a 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve a 2012-ben kiadott új kerettantervek alapján elkészített 2013 szeptemberétől érvényes pedagógiai program és helyi tanterv.

8 8 PEDAGÓGIAI PROGRAM

9 9 Mottó: Vezesd őket, utat ne tévessz, S magadhoz mindig hű maradj, Mert élen állsz, és messze látszol, Sose feledd: példa vagy! (Nagy László) Iskolánkról Iskolánk Budapest peremkerületének egyik lakótelepi iskolája. A Szentlőrinctelep (volt KISZ-lakótelep) 1964-től 1974-ig épült; iskolájának első épületét (FEÁL épület: Margó Tivadar u. 77.) május 2-án adták át, átmeneti épületnek szánták. (Ekkor a tanulólétszám: 200 fő volt.) Ma is üzemel; az 1-2.osztályos tanulók otthona. A főépület 1974-ben készült el (Darus u. 3.) és szeptember 2-án került sor az ünnepélyes átadásra. Ekkor a tanulólétszám: 600 fő volt. A lakótelepi iskolák törvényei szerint a gyermeklétszám egyre nőtt, egészen 1983-ig (1200 gyerek) ben egy újabb tagintézménnyel bővült az iskola; a Diákcentrum udvarán kapott egy ún. Forfa épületet (Szélmalom u. 53.). Ekkor a tantestület létszáma 100 fő, 42 iskolai és 38 napközis csoport volt. Jelenleg a tantestületi létszám 43 fő, a tanulói létszám 460 fő. Az iskola eredményei nevelési és oktatási szempontból jók, a mikrokörnyezet lakói szívesen hozzák ide gyermekeiket, sőt a vonzáskörzet ennél jóval nagyobb; átterjed a szomszédos lakótelepekre. Iskolánkban a két tannyelvű program beindításának alapja a nyelvtanulás iránt egyre növekvő társadalmi igény. A német nyelv választását hazánk földrajzi helyzete és történelmi múltja is indokolja. A német nyelvet beszélik Ausztriában, Németországban, Svájcban és Lichtensteinben. Szinte egész Európában használják tanult idegen nyelvként. Hazánknak a nemzetközi együttműködésben való jelenléte egyre sürgetőbben veti fel az idegennyelv tudással szemben támasztott mennyiségi és minőségi követelményeket. A gazdasági és kulturális kapcsolatok bővülése elengedhetetlenné teszi a német nyelv ismeretét. A két nyelven folyó tanítás a mindennapos német nyelvi órákon túl úgy valósul meg a programban, hogy 1-4. évfolyamon a környezetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, 5-6. évfolyamon a testnevelés, az országismeret, történelem 7-8. évfolyamon a biológia 5-8. évfolyamon az országismeret, történelem tantárgyakat két nyelven tanítjuk. Az első emelt szintű matematikaoktatást az első évfolyamon az 1996/97. tanévben indítottuk felmenő rendszerben. A mikrokörnyezet igényei miatt az 1992/93-as tanévtől az 1. évfolyamtól biztosítjuk az a és b jelű osztályokban az angol nyelv tanulását.

10 10 NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai alapelveink A Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 1. Olyan iskolát szeretnénk, ahol a légkör, a tartalmas, együttes munkára sarkall, és a tanulók aktívan részt vesznek a tanítási-tanulási folyamatban. Hangsúlyos szerepet kap a nyelvoktatás, külföldi nyelvgyakorlás, nyelvi táborok. A társadalmi igényeket figyelembe véve hangsúlyt fektetünk a számítástechnikai eszközök tanórai, illetve tanórán kívüli használatára. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinknak a tanítási-tanulási folyamatban gyakran legyen részük sikerélményben, és szeretnénk, ha elkerülnék a kudarcokat, de felkészítjük őket azok kezelésére is. Ennek keretében: - a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, - a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, - a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, - diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, - minden gyermek számíthat a pedagógusok segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban, - az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között. 2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében: - a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, - iskolánk olyan az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, - az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk,

11 11 - fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, - szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen, - törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, - segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, - törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására, - szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 3. Iskolánk elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván venni kerületünk életében. Ennek érdekében: - rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal, - igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint kerületünk érdeklődő polgárai, - ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a kerületben található iskolákkal és közművelődési intézményekkel, - nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk eddigi hagyományaihoz híven továbbra is képviseltesse magát a helyi rendezvényeken. 4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget. Ennek érdekében - biztosítjuk a hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-kibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek. 5. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: - humánus, - erkölcsös, - fegyelmezett, - művelt, - kötelességtudó, - érdeklődő, nyitott, - kreatív, alkotó, - becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, - képes a problémák érzékelésére és megoldására, - gyakorlatias, - képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, - jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), - van elképzelése a jövőjét illetően, - becsüli a tudást, - aktívan vesz részt a tanulásban, - ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, - képes tudását továbbfejleszteni, bővíteni és önállóan ismereteket szerezni,

12 12 - képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban, - a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, - ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, a természet, a környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, - a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben, - ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, - ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító szabályokat, - ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit, - viselkedése udvarias, - beszéde kulturált, - társaival együttműködik, - szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, - képes szeretetet adni és kapni, - szereti hazáját, - megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, - szellemileg és testileg egészséges, edzett, - egészségesen él, - szeret sportolni, mozogni, - megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel.

13 13 Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat. 1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód, a testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése). 3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 8. A szülőföld, Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása. 10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés.

14 14 Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek, 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése, 3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása), Közvetlen módszerek - követelés. - gyakoroltatás. - segítségadás. - ellenőrzés. - ösztönzés. - elbeszélés. - tények és jelenségek bemutatása. - műalkotások bemutatása. - a nevelő személyes példamutatása. - magyarázat, beszélgetés. - a tanulók önálló elemző munkája. Közvetett módszerek - a tanulói közösség tevékenységének megszervezése. - közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása. - hagyományok kialakítása. - követelés. - ellenőrzés - ösztönzés. - a nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében. - a követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből. - felvilágosítás a betartandó magatartási normákról. - vita. Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjai a nyolcadik évfolyam végén: - minden tantárgyból megfelelnek az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) - rendelkeznek olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek, - ismerjék a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat,

15 15 - határozott elképzeléssel bírjanak saját közelebbi és távolabbi jövőjüket és sorsukat illetően. Akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha - a tanulóink kompetenciamérésének eredményei elérik a fővárosi átlagot, - iskolánk továbbra is megtartja kapcsolatát német testvériskolájával, - évente egy alkalommal diákjaink egy csoportja Ausztriába vagy Németországba utazik nyelvgyakorlásra, - a JAM programban résztvevő tanulók száma évről-évre növekszik.

16 16 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 1. A tanulók erkölcsi nevelése Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 2. A tanulók értelmi nevelése Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 5. A tanulók akarati nevelése Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 6. A tanulók nemzeti nevelése Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 7. A tanulók állampolgári nevelése Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 8. A tanulók munkára nevelése Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.

17 17 9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a rendszeres testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.

18 18 Iskolai egészségnevelési program Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Iskolánk egészségnevelési célja, hogy minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Az élet minden területén már gyermekkorban kialakítsa, illetve folyamatosan erősítse a saját szellemi, fizikai állapotáért felelősséget vállaló, tudatos életvitelre berendezkedő magatartást. Az egészségnevelés során a tanulót olyan gyakorlati tudáshoz és képességekhez kell segíteni, amelyek használatával saját egészségének megőrzésén túl egy biztos és egészséges világ megteremtését célzó értelmes döntéseket tud hozni. Feladatok: - az egészség megvédésére, megőrzésére, visszaszerzésére vonatkozó, közérthető, de tudományos ismeretek átadása, - megtanítani, hogy alapvető értékünk az egészség, - az egészség megóvására magatartási alternatívákat ajánlása, - megfelelő egészségvédő magatartás tanítása gyakorlással, segítséggel, példamutatással, - motiválni a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak megtartására, - segíteni az egészségvédő öntevékenységet, az egészséges életmód kialakítását, a helyes döntések meghozatalát. 1. Az egészséges életmód alakítása Alsó tagozaton az egészségnevelés nem szűkül le tantárgyakra, ezért nem különül el semmilyen iskolai foglalkozástól. Minden órán és szabadidős tevékenység folyamán jelen van. A mindennapos testnevelés szintén fontos szerepet játszik a gyerekek mozgásigényének és mozgáskultúrájának kialakításában. Az iskolába lépés első napjától nagy hangsúlyt fektetünk az ön- és társismeretre. Szituációs játékok beiktatásával és tudatos odafigyeléssel erősítjük a jó tulajdonságok alakulását. Felső tagozaton az egészséges életmód alakítása többnyire osztályfőnöki, természetismeret, egészségtan, biológia, kémia, technika illetve testnevelés órán történik. Tanórán kívüli lehetőségek: szakkörök, sportkörök, kirándulások, erdei iskola, egészségnap.

19 19 Uszoda: A Park uszoda közelségét kihasználjuk, hiszen évek óta járnak alsós tanulóink úszásoktatásra heti 1-1 alkalommal. Minden évben dobogós helyezést szerzünk a diákolimpia vizes versenyein. Az egészséges életmód spirálisan ismétlődő témakörei: - egészséges táplálkozás, - egészségtudatos testápolási szokások, - rendszeres testmozgás, - lelki egészség, harmonikus életvitel, - függőségre vezető szokások (kávé, cigaretta, alkohol, drog) kerülése, - az emberi kapcsolatok ápolása (konfliktuskezelés és kommunikáció), - átgondolt szexuális magatartás, - családi életre nevelés, - szándékos és véletlen balesetek megelőzése, - környezet védelme, - személyes higiénia, - elsősegélynyújtás alapelvei. Az egészségkultúra elemeinek átadása nincs tanári szakhoz kötve. Az egészségnevelés, a példamutatás, a véleményalkotás, az egészséget károsító helyzetek megelőzését szolgáló tanácsadás a nevelés-oktatás folyamatában mindig jelenlévő (immanens) tanári feladat. Az osztályfőnöki órákon alkalmazásra kerül az életvezetési ismeretek és készségek elnevezésű személyiségfejlesztő program. A program filozófiája a megelőző tevékenységhez kapcsolódik. Az önismeret, az egészséges környezet megteremtésének feltételei kapcsolódnak a hatékony kommunikációt fejlesztő tevékenységhez, a stressz-kezelés, a kritikus gondolkodás, az ellenállási készség és a kockázatvállalási készség fejlesztéséhez. 2. Az egészség védelme, fejlesztése Tanítványaink egészségmegóvását és egészségfejlesztését az alábbiak szerint valósítjuk meg: Az iskola egészségügyi szolgálat évente egy alkalommal testi fejlettségre irányuló vizsgálatot végez. Az alsó tagozatos osztályok minden évben szájhigiénés foglalkozáson sajátíthatják el a helyes fogápolást. Évenként részt vesznek tanulóink az iskolafogászati szűrővizsgálaton. A testnevelő tanár ősszel és tavasszal felméri a gyerekek állóképességét, ami lehetőséget ad egyéni fejlesztésre.

20 20 Azok a gyerekek, akiknek a szakorvos gyógytornát javasol, az iskola épületében vehetnek részt a foglalkozásokon. A napközis foglalkozásokon gondot fordítunk a testmozgásra, különös figyelmet szentelve a játékra, hiszen a játék a gyermek természetéhez tartozik, nélkülözhetetlen egészséges fejlődése szempontjából. A tanulók a balesetek megelőzéséhez szükséges ismereteket a tanév első (osztályfőnöki, technika, testnevelés, környezet- és természetismeret, kémia, fizika) tanítási óráján sajátítják el, illetve a különleges alkalmakhoz kapcsolódóan (sportversenyen, iskolai rendezvényen és kiránduláson) a kísérő tanártól kapják meg. Az iskolánkban működő sóterem használatával egy rövid időre kiléphetünk a szennyezett környezetből, és tüdőnkbe minden káros anyagtól mentes tiszta levegőt lélegezhetünk be. Minden osztály heti egy órát tölt el itt. Különösen fontos ez az allergiás-, légúti betegségekben szenvedő gyerekek számára. 3. Az iskolai egészségneveléssel kapcsolatos rendezvények, programok: - osztályok közötti tisztaságverseny (havi értékeléssel), - kirándulások a természetben, - iskolai és sportversenyek, sportnap, - iskolaorvos, védőnő felvilágosító előadásai, - egészségnap, évente 1 alkalommal, - táborok.

21 21 4. Az iskolai drogstratégia Általános célok Hosszú távú cél: A tantestület és a szülők egységes egészségfejlesztési szemléletmódjának formálása. A tantestület nevelési módszereinek gazdagítása, a kölcsönösen egymásra ható tapasztalatokra alapozott módszerekkel. A tantestület drogprevencióval kapcsolatos ismereteinek gyarapítása (fogalmi háttér). Rövid távú cél: Készségfejlesztő módszerek alkalmazása a tanulók egészséges életmódra nevelésének folyamatában. A tanulók egészségmegőrző szokásainak alakításai és a káros szenvedélyektől mentes életmód értékeit tükröző életvitel kialakítása. A végrehajtás színterei: A végrehajtás módszerei: - szituációs játékok, - csoportos feladatmegoldások, - meditációs képzeletjátékok, - szerepjátékok, - tanórai foglalkozások, - tanórán kívüli foglalkozások, - délutáni szabadidős foglalkozások. - megbeszélés, véleményalkotás, tanulság, - ötletbörze. Az állapotfelmérés szakaszai, területei A drog-prevenciós célkitűzéshez elengedhetetlenül szükséges a korrekt állapotfelmérés.

22 22 A diagnózis szintjei Szülők A szülők véleményének megismerésére a szülői értekezletek, fogadóórák és az esetleges családlátogatások alkalmával megfogalmazott problémák a legalkalmasabbak. Diákok A diákoktól közvetlenül és közvetett módon lehet információkat szerezni. Az előbbi a diákok konkrét problémafelvetését jelenti, osztályközösség vagy a tanuló részéről. Az utóbbihoz a különböző vizsgálatok és felmérések tartoznak. Ismeretszint felmérés A felmérés módszerei lehetnek: - kérdőívek, - totók, - osztályfőnöki órán témafeldolgozás, - az órai témák, - esetmegbeszélések, - a helyzetfelmérés nem azt jelenti, hogy ki fogyaszt és ki nem drogot, hanem a veszélyeztető tényezők (szociálishelyzet, szabadidő eltöltése, a szülők elfoglaltsága miatti felügyelet hiánya, a gyermek hozzáállása a témához) feltárását jelenti. A teljes titoktartás érdekében célszerű postaláda elhelyezése. Veszélyeztetettek célvizsgálata. Egészségügyi, szociális szempontú vizsgálatot csak szakember végezhet. Kiscsoportos beszélgetések Osztálynak vagy kisebb panelcsoportoknak tartott beszélgetéses témafeldolgozások. Lehetnek megelőző jellegűek, esetleg konkrét problémát feldolgozóak. Tematikus előadás A tanulók korrekt ismeretanyagának kialakításában van szerepe a tematikus előadásoknak, amelyek megtartására külső specialistákat kérünk fel. Prevenciós hatékonysága önmagában nagyon csekély, de megfelelő tárgyi ismeret nélkül az interaktív módszereket sem lehet eredményesen alkalmazni. Diákönkormányzati programok A diákok szakmailag támogatható ötleteikhez, kivitelezési elképzeléseikhez számíthatnak pedagógusaink segítségére.

23 23 Külső segítő partnerek, módszerek: - szülők a legközvetlenebb partnereink (A tanulók érdekében végzett megelőző munkában a legfontosabb társak a szülők. Meg kell őket nyerni, hogy partnereivé váljanak korrekciós törekvéseinknek. Ha a valódi problémák az otthoni hatások következményei, akkor is a legfontosabb társként kell kezelni a családot.), - szülői szervezet, (A velük való szövetség a garanciája annak, hogy a szülők lehetőségükhöz képest minden területen segítsék az elsődleges megelőzést.), - háziorvos, - iskolaorvos, - gyermekjóléti szolgálat, - nevelési tanácsadó, - kortárs segítők, - védőnői hálózat, - helyi kórház addiktológiai osztálya, drogkonzultációs központok, - rendészeti szervek, - egyházak, alapítványok, karitatív szervezetek. Kerületünkben a külső kapcsolatok lehetőséget biztosítanak a megelőzési munka kiszélesítésére és a specialisták bevonására.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja 1.1. Bevezető 1.2. Iskolánkról 1.3. Küldetésnyilatkozat 1.4. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv)

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2013.március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 A nevelő-oktatómunka tartalma... 8 1.3 Iskolánk küldetésnyilatkozata... 10 2. Az Iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 Tartalomjegyzék I. ELŐSZÓ... 4 II. BEVEZETŐ... 4 1. A BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE...

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013.

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai program 2013. A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai programjának elfogadása és jóváhagyása 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben