MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT."

Átírás

1

2 1

3 2 Magyar Nemzeti Jelentés a vállalkozói környezetrıl (a nemi egyenlıség tükrében) Készítette: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium

4 3

5 4 Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló Bevezetés A projekt háttere A Tanulmány és a Jelentés célja Módszertan Nemi és Egyenlıségi Koncepciók és Definíciók Országinformációk (statisztikai adatok) Scorecard A magyar ScoreCard diagram Általános vállalkozói környezet Pontszám: 2, Vállalkozói körülmények Pontszám: 2, Vállalkozói képességek (Állami támogatás országos és helyi szinten (képzettségek, vállalkozói képzések) Pontszám: 2, Vállalkozói kultúra Pontszám: 1, Vállalkozást ösztönzı szabályozás Pontszám: 2, Jóléti intézkedések (vállalkozóvá válás támogatása a munkanélküliek számára) Pontszám: 3,5 29 Az aktív eszközökben résztvevık összlétszáma A közhasznú foglalkoztatásban résztvevık fıbb adatai Forrásokhoz való hozzáférés Pontszám: 3, Nemek közötti egyenjogúság a társadalomban Nemek közötti egyenjogúság a munkaerıpiacon és az önfoglalkoztatottá válást segítı támogatások elérhetıségében Egyenlıség a munkaerı-piaci részvételben (foglalkoztatottság, jövedelemszint, részmunkaidı aránya) Nemek közötti egyenlıség a munkaerı-piaci részvételt támogató szociális infrastruktúrában Egyenlıség a jóléti ellátásokban (szociális támogatások, önfoglalkoztatóvá válás támogatása, a nemi kérdés figyelembe vétele a támogatások kialakítása során) Nemek közötti egyenjogúság a vállalkozásban és az önfoglalkoztatásban Egyenlıség az önfoglalkoztatásban Egyenlıség/eltérések a vállalkozói jellemzıkben (motivációk, vállalkozások mérete) Egyenlıség a vállalkozói kultúrában (nıi vállalkozók jelenléte a médiában, a nıi vállalkozók társadalmi elfogadottsága) Nemek közötti egyenjogúság a vállalkozást támogató intézmények terén Pontszám: Egyenlıséget elısegítı akciók a vállalkozásfejlesztési programokban Pontszám: 2, Egyenlıség elısegítése a helyi vállalkozásfejlesztı intézkedésekben helyi szinten Pontszám: 2, Nemek közötti egyenjogúság a finanszírozáshoz való hozzáférésben Egyenlıség a pénzügyi források nagyságában Pontszám:

6 Egyenlıség a külsı források elérhetısége terén (banki hitel, állami hitelprogramok) Pontszám: Egyenlıség a mikrofinanszírozás elérhetıségében Pontszám: 4, Következtetések Konklúziók Javaslatok Források Írta, szerkesztette... 73

7 6 Elıszó Jelen tanulmányt a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium Non-profit Kft. (MVHK) készítette egy olyan nemzetközi projekt keretében, melyet az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat (EMN) koordinált és amelyben 8 európai ország 9 mikrofinanszírozó szervezete vett részt. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló program az alábbi fı elemekbıl áll: 1. A programban résztvevı mikrofinanszírozási szervezetek tevékenységének és a legjobb gyakorlatok megismerése, tapasztalatcserék, tanulmányutak szervezése. 2. Nemi egyenlıséget szolgáló kísérleti programok elindítása, tapasztalatok összegzése 3. Országonként egy-egy nemzeti jelentés készítése, melyben egy korszerő Mutatószám (Scorecard) módszerrel - bemutatásra kerül az adott ország vállalkozásainak helyzete, üzleti környezete, finanszírozási, s benne mikrofinanszírozási lehetıségei, s mindezen kérdések áttekintése a nemi egyenlıség szemszögébıl. E tanulmány- Magyar Nemzeti Jelentés- szerkezete, fejezetcímei és terjedelme számunkra, mint minden résztvevı szervezet számára adott volt, attól e jelentés sem térhetett el. A nemzeti jelentések felhasználásával elkészül egy olyan összegzı tanulmány, amely a vizsgált szempontok terén összefoglalja az egyes tagországok legrelevánsabb jellemzıit, a közöttük található különbségeket, a legjobb gyakorlatokat, továbbá ajánlásokat, következtetéseket fogalmaz meg. A projekt kertében a magyar mikrofinaszírozási szakértıknek lehetısége volt nemzetközi mikrofinanszírozási konferenciákon, tanulmányutakon részletesen megismerni számos európai tagállam mikrofinanszírozási gyakorlatát, azok eredményeit, pozitív és negatív tapasztalatait. Természetesen módunkban állt több mint másfél évtizedes magyar mikrohitelezési gyakorlat bemutatására, megismertetésére is. A projekt keretében kísérleti programként végrehajtott nıi mikrohitel programunk tapasztalatait megosztottuk az EMN tagszervezeteivel, az érdeklıdı mikrofinanszírozási szervezetek szakértıivel. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium számára nagy lehetıség volt e programban részt venni, melyet igyekeztünk hatékonyan kihasználni: fejleszteni tudtuk nemzetközi kapcsolatainkat, bıvítettük szakmai ismereteinket, külsı szakértık szemével, strukturált formában át tudtuk tekinteni a hazai mikrofinanszírozási tapasztalatokat, s azokat össze tudtuk vetni más tagországok gyakorlatával. Megnyugvással tapasztalhattuk, hogy a mintegy másfél évtizedes magyar mikrofinanszírozási gyakorlat mind szakmai szempontból, mind eredményei tekintetében megállja a helyét az európai szintéren is. Kovács István

8 7 Vezetıi összefoglaló A project háttere, módszertana Jelen tanulmány a Nemek Közötti Esélyegyenlıség Segítése: Megfelelni a Vállalkozás és a Mikrofinanszírozás Kihívásainak címő project keretében készült az Európai Unió Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Igazgatóságának finanszírozásával. A projektet az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat koordinálja, és magába foglal kutatást, kísérleti projektek megvalósítását, valamint ismeretek és jó gyakorlatok kicserélését a 8 országban az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat (EMN) koordinációja alatt mőködı 9 hálózati tag között. Az Evers and Jung vezetésével, a projektben résztvevı partnerek kidolgoztak egy nemekre összeállított Mutatószám táblázatot, hogy kiértékeljék a vállalkozói környezetet az érintett 8 országban. Ez lehetıvé tette minden egyes ország munkacsoportja számára, hogy információkat győjtsön és felmérje a nıi vállalkozókat érintı környezetet a legfontosabb területeken. Ennek szellemében a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium felkért szakértıi is információkat győjtöttek a vállalkozói környezetrıl, nemi esélyegyenlıségi és vállalkozói kezdeményezésekrıl. Amennyire lehetséges, a hat területre megadott mutatószámok számszerősíthetı mutatókat valamint a Világbank, az OECD, az Eurostat, az Eurobarometer illetve a Global Entrepreneurship Monitor globális, országos és nıi vállalkozói jelentéseit veszik alapul. 1. Vállalkozói környezetrıl: Magyarországon a vállalkozói kultúra újbóli kialakulására, szinvonalának jelentıs emelésére van szükség. A rendszerváltó években és utána alakult vállalkozásoknak nem lehetett vállalkozói múltja, tapasztalata. A vállalkozói tudást, ismeretet még a szülıktıl sem tanulhatták meg, s az iskolarendszerben sem sajátíthatták el azokat. Már hosszabb ideje létezik a kormány által elfogadott hivatalos kkv-fejlesztési stratégia, de azt általában élénk szakmai vita kíséri, mivel nem nyugszik széleskörő szakmai konszenzuson. Retorikájában eddig minden egyes eddigi kormány hangsúlyozta a kkv szektor támogatását, a finanszírozási feltételek javítását, de ez a gyakorlatban nem teljesen, illetve nem szükséges mértékben valósult meg. A vállalkozásfejlesztésért felelıs állami szakapparátus nem mindig fordított kellı figyelmet a kkv fejlesztési programokra, nem értékeli kellıen a vállalkozások támogatásának közvetett módjait, s a közvetítı, szolgáltató intézményrendszer jelentıségét. Az EU Bizottsága által is elfogadott konvergencia program szigorú költségvetési politikát tartalmaz, ami jelentıs pénzügyi terhet ró a lakosságra és a vállalkozásokra, lassítva a gazdasági növekedést, s emelve az inflációt. Pozitív változásként viszont megkezdıdött a magas adminisztrációs terhek csökkentésére az adózás egyszerősítésére indított program (2007. szept. 1-tıl a vállalkozásalapítás már lényegesen egyszerőbbé, gyorsabbá vált), ennek elsı eredményeként a Világbank Doing Business összesített rangsorában Magyarország egy év alatt a 66. helyrıl a 45. helyre ugrott elıre. Magyarországon mára már kiépült a vállalkozásokat segítı intézményrendszer minden típusa: Államigazgatási, és ellenırzı szervezetek, állami tulajdonú vállalkozásfinanszírozási, támogatásközvetítı és garanciaszervezetek, non-profit fejlesztési ügynökségek (NGO-k), kamarák (kereskedelmi és iparkamara, agrárkamara, ágazati szakosodott kamarák, stb.), vállalkozói érdekképviseletek, szakmai szövetségek stb.

9 8 Annak ellenére, hogy a vállalkozásfejlesztési intézményrendszer már régen kiépült, mégsem beszélhetünk annak hatékony mőködésérıl, az nem segítette kellıen a magyar kkv. szektort megerısödését, versenyképessé válását. A feladat most már a meglévı intézményrendszer hatékonyságának javítása, a szervezetek specializációjának erısítése, professzionálissá tétele. A kialakult probléma legfıbb oka, hogy az elmúlt évtizedben a vállalkozásokat segítı intézményrendszer versenyeztetése és a programok párhuzamos finanszírozása volt jellemzı. Mőködésüket jelentısen korlátozták a programok szakmai elıkészítésének, ellenırzésének és finanszírozásának hiányosságai. A vállalkozásokat segítı, támogató intézményrendszerbıl ki kell emelnünk a kifejezetten a mikro-, és kisvállalkozások fejlesztésére, az EU Phare programja által létrehozott megyei és fıvárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok (HVK) hálózatát. A HVK-k PHARE által finanszírozott alaptevékenységei: tanácsadás, képzés, ingatlan (inkubátorház, ipari park), mikrohitel biztosítása, valamint fejlesztési programok generálása. A megszerzett tapasztalatok és a kialakult piaci kudarcok egyértelmővé tették a HVK-k hídképzı közvetítı funkciónak szükségességét. A HVK hálózat mára kifejlesztette az integrált vállalkozásfejlesztési programját, melyben a tanácsadói, képzési programok mellett több egymásra épülı mikrofinanszírozási program szerepel. A vállalkozások külsı finanszírozási forrásai bıvültek ugyan az elmúlt években, de a hazai cégek még jóval kevesebb külsı forrást tudnak bevonni növekedésük finanszírozására, mint a fejlett országokban. A magyar vállalkozások mintegy 80%-a hitel nélkül gazdálkodik, a fejlett országokban ez az arány 15-20%. Még ma is jelentıs probléma a mikro-, és kisvállalkozók jelentıs alultıkésítettsége, forráshiánya, melynek enyhítésében a pénzintézetek még mindig nem kellı mértékben vesznek részt. Bár a hitelezı pénzintézetek versenye az elmúlt években jelentısen erısödött, a mikrovállalkozások fejlesztése szempontjából már-már aggasztónak tekinthetı, hogy az éven túli összes hitelek darabszáma - a évi erıs növekedés ellenére- még mindig jóval alacsonyabb, mint a években volt, s mikrovállalkozások számához képest elenyészı. Magyarországon a nem bankképes mikrovállalkozások mikrofinanszírozása nagy hagyományokkal rendelkezik. A Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat tagjai, a megyei és fıvárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok (HVK-k) - Magyarországon elsıként, Európában is az elsık között ben kezdték mikrofinanszírozási tevékenységüket a KKV Phare program szakmai és pénzügyi támogatásával. A HVK Hálózat a kezdetektıl több mint 26 ezer szerzıdéssel, több mint 45 Mrd. Ft ( kb 180 Mó Euro) mikrohitelt és mikrohitel Plusz forrást helyezett ki mikrovállalkozások számára úgy, hogy tevékenységüket gyakran forráshiány, és/vagy központi szabályozási hiányosságok gátolták. 2. Nemek közötti egyenjogúság a társadalomban! Számos jogszabály biztosítja a jogi és szervezetei kereteket a nıi egyenjogúság biztosításához. Ennek köszönhetıen a civil kezdeményezések száma, és aktivitása is örvendetesen nı. A nık még mindig alulreprezentáltak a vezetıi és döntéshozói pozíciókban, kormányzati szinten és a versenyszférában egyaránt, s fizetésekben is kb 11 %- os az elmaradásuk. A nemi egyenlıség biztosítása terén Magyarországnak a világ középmezınyében elfoglalt helye elsısorban a történelmi hagyományokon, beidegzıdésen, a társadalmi munkamegosztásban betöltött hagyományos szerepeken nyugszik. A regionális, helyi szinten

10 9 csak a közelmúltban jelent meg igazán fontos tényezıként a nemi egyenlıség érvényesítése (Regionális Operatív Programokban). 3. Nemek közötti egyenjogúság a munkaerıpiacon és az önfoglalkoztatottá válást segítı támogatások elérhetıségében A nık helyzete a munkaerıpiacon még messze van a férfiakkal való egyenjogúságtól: A nık társadalmi szerepéhez jobban igazodó részmunkaidıs foglalkoztatás aránya minimális. A nık aktivitási rátája nem éri el az 50 %-ot, míg a férfiaké 60% fölött van. Összehasonlítva más országokkal Magyarországon a fizetett szülési ill. gyermeknevelési szabadság hosszú, illetve viszonylag jó a gyerekellátási hálózat (bölcsıde, óvoda, iskolai), de esetenkénti hiányuk még így is hátrányt jelent a nık foglalkoztatási helyzetére. Az OECD országok átlagához képest még mindig magas az egy fıre esı szociális háló finanszírozására fordított összeg, illetve annak GDP arányos része. 4. Nemek közötti egyenjogúság a vállalkozásban és az önfoglalkoztatásban Magyarországon kétszer annyi vállalkozás van férfiak tulajdonában, mint nık tulajdonában A nıi vállalkozások meghatározó hányada is tıke nélkül, vagy igen szerény tıkével induló gazdasági szervezet, amelyek többsége valójában önfoglalkoztató.!. Az önfoglalkoztatók aránya magas mind a nık (19,4%), mind a férfiak (23,7%) esetében, amiben jelentıs arányt képviselnek a kényszervállalkozók. A nıi tulajdonú cégek óvatosabbak, összességében kevesebb új alkalmazottat vesznek fel, viszont kevésbé is hajlamosak megszabadulni a munkaerıtıl. A nık médiában tapasztalható alulreprezentáltsága összefügg azzal, hogy a politikában is csak kis számban vesznek részt. Nemzetközi viszonylatban is a magyar családokra jellemzı leginkább a tradicionális munkamegosztás, a nık túlzott leterheltsége, és ugyanakkor ennek a ténynek az érintettek általi tudomásul vétele, elfogadása. 5. Nemek közötti egyenjogúság a vállalkozást támogató intézmények terén Magyarországon az EU-hoz történt csatlakozást (2004) követıen jelentısen megnıtt a nıi vállalkozói esélyegyenlıséget erısítı programok száma, valamint azok forrásai. A Phare progarm, majd az egyes OP k által és más Eu-s programok által támogatva számos program indult el a nıi vállalkozások sikeresebb alapításának, fejlesztésének támogatására. Mégis, csak elvétve vannak kifejezetten a nıi vállalkozásokat célzó tanácsadói szolgáltatások kifejlesztve, a HVK-k üzletfejlesztési tanácsadói szolgáltatásaiban sincs megkülönböztetés nemek szerint. Magyarországon a bejegyzett mintegy 65 ezer non-profit szervezetbıl mindössze 60 olyan van, amely célkitőzéseiben a nık képviseletét vállalja, nıi szervezetnek vallja magát. 6. Nemek közötti egyenjogúság a finanszírozáshoz való hozzáférésben A vállalkozások kb. egyharmada van nıi tulajdonban, akiknek 46,4% szerint nincsen szüksége külsı forrásra. Általában a cégméret növekedésével nı a külsı forrás igénye, vagy/és a vállalatvezetı hajlandósága, hogy külsı forrást bevonjon. A nık alacsonyabb hitelfelvételi hajlandóságát, képességét jelzi, hogy míg a mikrovállakozások között 35 %-os az arányuk, mikrohitelesek közötti arányuk kevesebb, mint 30 %-os. E projekt keretében lebonyolított, a nıi vállalkozókat célzó kísérleti mikrohitel program tapasztalatai szerint, a pozitív diszkrimináció (alacsonyabb kamat) alkalmas ösztönzı lehet az óvatosabb nıi vállalkozások élénkítésére.

11 10 7. Összefoglalás: Magyarország gazdasági növekedésének gyorsítása és a foglalkoztatás növelése terén jelentıs tartalékok vannak a nıi vállalkozói aktivitás növelésében. A tanácsadói programok és támogatott (mikro) hitelprogramokban alkalmazandó pozitív diszkriminációval lehet és kell nagyobb kockázatvállalásra (beruházásokra) szerkeszteni a nıi vállalkozásokat. Ehhez a mikrovállalkozókat (azon belül a nıi vállalkozókat) segítı - támogató, szolgáltató vállalkozásfejlesztési intézményi hálózat erısítésére, fejlesztésére van szükség kormányzati beavatkozással. 8. Ajánlások Kormányzat/politikai döntéshozók számára: - A nemi szempontból semleges hozzáállás helyett pozitív diszkrimináció a nık számára - Az iskolarendszerben a kreativitás fejlesztése, és a vállalkozói ismeretek oktatása, képességek fejlesztése. - Ösztönözni a nık médiában való szereplését, a nıi vállalkozások társadalmi elfogadtatását. - Következetesen be kell fejezni az adminisztratív terheket csökkentı programot, - A munkanélkülibıl vállalkozóvá válást segítı programot tovább kell fejleszteni, és finanszírozni - szociális támogatások és a mikrohitelek az önfoglalkoztatóvá válás elısegítésére (munkanélkülieknek) - nagyobb hangsúlyt kell helyezni a vállalkozás- támogatás közvetett módjaira s a támogatás közvetítı, szolgáltató hálózatra és esélyegyenlıségi programokra - vállalkozásfejlesztési programok kialakításánál nagyobb figyelmet kell szánni a tervezésére, finanszírozására, valamint a folyamatok ok-okozati elemzésére. Gyakorlati szakemberek számára: - Az üzletfejlesztési szolgáltatók minıségi akkreditálása, nemi szempontú minıségelvárások kialakítása országos hálózatba szervezése - Az üzleti szolgáltatók és a vállalkozó nık kapcsolatba kerülésének ösztönzése, a hídképzı szervezetek ( HVK-k) hálózati együttmőködésének, irányításának fejlesztésével - Együttmőködési mechanizmusok és formák kidolgozása a vállalkozásösztönzı szervezetek között Finanszírozó szervezetek számára: - A mikrofinanszírozó szervezetek hálózati együttmőködésének erısítése, szélesítése - nemi bontást is tartalmazó országos on-line adatbázis létrehozása, széleskörő hozzáférés biztosítása - a nıi vállalkozások sajátosságait figyelembe vevı mikrohitel konstrukciók, a kísérleti program tapasztalatait is felhasználva - nemzetközi együttmőködés, tapasztalatcsere erısítése Kutatók számára: - Az egyetemek, kutatóintézetek, gyakorlati szakemberek illetve az állami szervek együttmőködésével a jelenleginél rendszerezettebb adatgyőjtés szükséges a nıi vállalkozásokról, eltérı szükségleteikrıl - Nemzetközi együttmőködés a kutatásban is.

12 11 1. Bevezetés 1.1. A projekt háttere Jelen tanulmány egyike annak a 8 országtanulmánynak, melyeket egy nemzeteken átívelı projekt keretében végeztek az Európai Unió Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Igazgatóságának finanszírozásával. A projekt, mely a Nemek Közötti Esélyegyenlıség Segítése: Megfelelni a Vállalkozás és a Mikrofinanszírozás Kihívásainak címet kapta, találkozik az Igazgatóság helyi fejlesztési stratégiájával és a nemek közötti esélyegyenlıséget elısegítı programjával. A projektet az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat koordinálja, és magába foglal kutatást, kísérleti projektek megvalósítását, valamint ismeretek és jó gyakorlatok kicserélését a 8 országban az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat (EMN) koordinációja alatt mőködı 9 hálózati tag között. Az európai vállalkozások több mint 94%-át kitevı mikrovállalkozások (azaz a 9 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató vállalkozások) és egyéni vállalkozók jelentıs részt képviselnek a helyi fejlesztésekben. A nıi egyéni vállalkozók száma Európában sokkal alacsonyabb mint a férfi egyéni vállalkozóké, és az alkalmazottakat foglalkoztató nıi vállalkozók száma még ennél is alacsonyabb. Így a nık helyi gazdasági és társadalmi fejlıdésben rejlı potenciálja nem érvényesül. A mikrohitel világszerte hatékony eszköznek bizonyult az egyéni és mikrovállalkozások fejlesztése területén. Különösen sikeres abban, hogy elindítsa és segítse a nıket vállalkozóvá válásukban. Európában azonban a mikrofinanszírozó szervezetek arányában nem érnek el annyi nıt, mint a világ más részein. Szükség van az európai mikrofinanszírozó szervezetek gondolkodásmódjának és módszertanának továbbfejlesztésére annak érdekében, hogy képesek legyenek jobban szolgálni azokat a nıket akik már egyéni vagy mikrovállalkozók, illetve azzá akarnak válni. Ennek fényében a projekt 1. számú Célkitőzése az, hogy segítse a mikrofinanszírozó szervezeteket, nemzeti kormányokat és a széles közönséget európaszerte abban, hogy jobban megértsék a nıi vállalkozásokra ható külsı környezetet, valamint a vállalkozás terén szorgalmazott nemi esélyegyenlıséggel és a nıi vállalkozási kezdeményezésekkel kapcsolatos témákat a 8 résztvevı országban A Tanulmány és a Jelentés célja A Vállalkozói Környezet Tanulmány elsıdleges célja az, hogy leírja és elemezze a környezetet, melyben a nıi vállalkozók beindítják vállalkozásaikat Magyarországon. A környezetet egy Mutatószám Diagram (Scorecard) foglalja össze. A jelentés elmagyarázza és alátámasztja a diagramban szereplı mutatókat, valamint kiemeli a jó gyakorlatokat. A jelentés további szándéka, hogy vitát indítson arról, hogyan lehet a legjobban bátorítani és támogatni a nık vállalkozásait. Ajánlásokat tartalmaz döntéshozóknak, a kormánynak, kutatóknak, vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokat nyújtóknak és pénzintézeteknek, úgy mint bankoknak, garancia kibocsátóknak és mikrofinanszírozó szervezeteknek. A jelentés másodlagos célja az, hogy alapot biztosítson országok közötti összehasonlításra a projektben résztvevı 8 ország tekintetében. Az országok közötti

13 12 összehasonlítás lehetıvé teszi a döntéshozók és a gyakorlati szakemberek számára, hogy megtalálják az erıs illetve gyenge pontokat valamint a jó gyakorlatokat, melyeket átvehetnek más országoktól abból a célból, hogy elımozdítsák a nemek közötti esélyegyenlıséget a vállalkozás terén és a mikrofinanszírozást saját országukban Módszertan Az Evers and Jung vezetésével, a projektben résztvevı partnerek kidolgoztak egy nemekre összeállított Mutatószám táblázatot, hogy kiértékeljék a vállalkozói környezetet az érintett 8 országban. A nemekre összeállított Mutatószám táblázat egy hasonló mátrix értékelı rendszeren alapszik, amit a FACET BV, az Evers and Jung és az új közgazdasági alapítvány (nef) dolgozott ki 2005-ben. A nemekre összeállított Mutatószám táblázat lehetıvé tette minden egyes ország munkacsoportja számára, hogy információkat győjtsön és felmérje a nıi vállalkozókat érintı környezetet az alábbi 6 terület tekintetében: Az ország általános vállalkozói kontextusa Nemi esélyegyenlıség a társadalomban Nemi esélyegyenlıség a munkaerıpiaci részvételben és az önfoglalkoztatáshoz vezetı jóléti hidak Nemi esélyegyenlıség a vállalkozásban és önfoglalkoztatásban Nemi esélyegyenlıség a vállalkozásokat segítı támogatórendszerben Nemi esélyegyenlıség a forrásokhoz jutásban Ezek a területek képviselik a nıi önfoglalkoztatásra és vállalkozásra ható kulcstényezıket. Az adatgyőjtés során minden egyes ország munkacsoportja információkat győjtött a nemi esélyegyenlıségi és vállalkozói kezdeményezésekrıl is. A jelentésben ezek a jó gyakorlat példáiként illetve rövid esettanumányokként kerülnek bemutatásra. Amennyire lehetséges, a hat területre megadott mutatószámok számszerősíthetı mutatókat valamint a Világbank, az OECD, az Eurostat, az Eurobarometer illetve a Global Entrepreneurship Monitor globális, országos és nıi vállalkozói jelentéseit veszik alapul Nemi és Egyenlıségi Koncepciók és Definíciók Ez a jelentés számos koncepciót használ a nık és férfiak közötti különbségek leírására, és az egyenlıtlenség leküzdésére indított programok leírására. Ezeket a kifejezéseket gyakran pontatlanul használják az esélyegyenlıségi értekezésekben. Ennek az alfejezetnek a célja az, hogy definiálja ezeket a koncepciókat, melyek közül sok ebben a jelentésben is szerepel. Társadalmi nem - A nemek koncepciója lehetıvé teszi, hogy különbséget tegyünk a biológiai értelemben vett nem és a társadalmi értelemben vett nem között, mely utóbbi azon jellemvonások, tulajdonságok és szerepek együttese, melyeket a társadalom oszt ki fiúkra és lányokra, férfiakra és nıkre. Ezek a jellemzık és szerepek nem velünk születettek. Formális és informális tanulmányaink, nevelésünk során valamint kulturális hagyományok, ünnepek, a vallás és a média által közvetített üzeneteken, képeken keresztül sajátítjuk el azokat. A nıkre és férfiakra osztott szerepek és jellemzık változnak társadalomról tásadalomra és idırıl idıre. A nemek társadalmi koncepciója fontos, hiszen a nemi szerepek és nemi kapcsolatrendszer közvetlenül és közvetve hatnak az egyén döntéshozó képességére illetve forráshoz jutására és afölötti rendelkezésére. A nemi szerepeknek és

14 13 kapcsolatrendszernek közvetlen kihatása van a szegénységre és kirekesztettségre való kiszolgáltatottságra. A társadalmi nemi szerepek kifejezés azon viselkedési normák összességére vonatkozik, melyek egy adott társadalmi csoporton, társadalmon vagy kultúrán belül a nıkkel vagy a férfiakkal hozható kapcsolatba. A nemi szerepek feloszthatók produktív, reproduktív és közösségirányítási szerepekre. A férfiak és nık e három területen kifejtett aktivitásainak típusa és koncentrációja társadalomról társadalomra illetve idırıl idıre változik. A nemi kapcsolatrendszer azon kulturálisan és történelmileg meghatározott rendszerekre utal, melyek a nık és a férfiak közötti kölcsönhatást szabályozzák. Nemi esélyegyenlıség - Ez a kifejezés a jogi, társadalmi és üzleti életben mindkét nem tagjait megilletı alapvetı jog- és esélyegyenlıségbe vetett hitre utal. A nemek közötti esélyegyenlıség érvényesítésének politikája (Gender Mainstreaming) - Egy nemi perspektíva érvényesítése azt jelenti, hogy bármilyen területen vagy szinten tervezett lépést, beleértve a törvényalkotást, szakpolitikát vagy bármilyen programot, meg kell vizsgálni a férfiakat illetve nıket érintı vonatkozásokat illetıen. Ez egy stratégia arra, hogy a nık és a férfiak aggodalmai valamint tapasztalatai szerves részét képezzék egy program tervezésének, megvalósításának ellenırzésének és értékelésének, minden politikai, gazdasági és társadalmi területen annak érdekében, hogy a nık és a férfiak egyenlıen élvezhessék annak elınyeit, és hogy az egyenlıtlen esélyek ne állandósuljanak. A nemi esélyegyenlıség érvényesítési politikájának végsı célja az, hogy megvalósuljon a nemi esélyegyenlıség. Ez jelent nemekre sajátos cselekvést és megerısítı cselekvést is, amikor a nık vagy a férfiak különösen hátrányos helyzetben vannak (Egyesült Nemzetek Gazdasági és Társadalmi Tanácsa 1997). Nem-semleges - Ez a kifejezés arra utal, hogy egy politika kialakítására és szolgáltatások nyújtására a résztvevık nemi hovatartozására való tekintet nélkül kerül sor. Ahol különbségek és egyenlıtlenségek vannak, a nem-semleges megközelítések akaratlanul is elmélyíthetik illetve állandósíthatják az egyenlıtlenségeket. Egyenlı esélyek Ez egy olyan megközelítés, mely arra hivatott, hogy egyenlı hozzáférést nyújtson egy környezethez vagy haszonhoz, gyakran olyan társadalmi csoportok tagjaira helyezve a hangsúlyt, melyeket egy bizonyos idıszakban hátrányos megkülönböztetés ért. Az olyan egyenlı esély politikák, melyek nem-semlegesek, akaratlanul is állandósíthatják az egyenlıtlenségeket. Megerısítı cselekvés - Pozitív cselekedetként is utalnak rá, vagy pozitív diszkriminációként. A megerısítı cselekvés olyan megközelítés, mely azon csoportok képviseletét segíti elı, melyek hagyományosan hátrányos megkülönböztetésben részesülnek. Az elmélet az, hogy a nem-semleges megközelítés alkalmazása talán nem elégséges, mivel a múltbeli hátrányos megkülönböztetés korlátozza a hozzáférést az oktatáshoz, munkalehetıségekhez és egyéb lehetıségekhez, ezáltal az érdemeken alapuló érvényesülés lehetıségét.

15 14 2. Országinformációk (statisztikai adatok) NEMZETI KÖRNYEZET Magyarország egy független, demokratikus állam Közép Európában, a Kárpát-medencében, fıvárosa és a legnagyobb városa Budapest. Az ország 1996-tól az OECD, 1999-tıl a NATO, 2004-tıl az Európai Unió tagja és egyik alapítója az úgynevezett Visegrádi Együttmőködés szervezetnek. Magyarország területe négyzetkilométer lakóinak száma fı (2006. november végén). Az ország népsőrősége 108 fı/km2, a népessége - a magas halálozási és alacsony születési arányok miatt- folyamatosan csökken (évi kb fıvel). Magyarország a térség többi országához képest viszonylag homogén etnikumú. Magyarország gazdasága 1 Az egy fıre jutó GDP vásárlóerı paritáson Bruttó hazai terméke (GDP) 2006-ban az EU átlagának 60% ezer Ft/fı, ( kb Euro/fı, ) Mrd forint (kb. 95 Mrd Euro) A havi bruttó bérek átlaga 2006-ban 178 ezer forint volt, kb. 712 Euro Az éves átlagkeresetek az iparban az EU 25-ök 24% tette ki 2004-ben A munkanélküliségi ráta 2006-ban 7,5 % 3 Az aktivitási ráta 2006-ban % 4 Magyarország államháztartási hiánya 2006-ban az éves bruttó hazai termék (GDP) 66 %-a 5 GDP-növekedés 2006-ban 4,1% Egy fıre jutó GDP (EU-25 = 100,0) * EU ,0 100,0 100,0 100,0 EU ,5 109,3 108,6 108,2 Magyarország 48,5 58,1 60,1 61,9 Munka termelékenysége (egy munkavállalóra) (EU-25 = 100,0) EU ,0 100,0 100,0 100,0 EU ,0 106,8 106,1 105,8 Magyarország 57,0 66,7 68,2 70,4 Havi bérköltség (EU-25 = 100,0) EU ,0 100,0 100,0 EU ,8 115,3 Magyarország 19,4 22,1 28,1 1 A tanulmányban szereplı adatokat 250 Ft./Euro árfolyamon számítottuk át, s kerekítve alkalmaztuk. 2 Az Eurostat jelentése alapján 2005-ben 61,9% Hanti Erzsébet: Uniós keresetek hazai teljesítmények, A Munkaadó Lapja, április makrogazdasagi_jelzoszamok%20_eves%20adatok.xls

16 15 * Elızetes adat Forrás: Eurostat, New cronos, A KKV-k szerepe a magyar gazdaságban, s a KKV k forrásellátottsága A mikro-, kis- és középvállalkozások jelentıs szerepet töltenek be az ország gazdasági életében: az alkalmazottainak 65 %-át foglalkoztatják, a bruttó hozzáadott érték felét állították elı, az exportértékesítés 36 %-át realizálják. Termelékenységük elmarad a nagyvállalatokétól, a gazdaság szerkezeti modernizációjában csak töredékük képes aktívan részt venni. Többségük gazdálkodását magas munkaerı- és alacsony tıkeintenzitás jellemzi, jóval nagyobb mértékben részesednek a foglalkoztatásból, mint az árbevételbıl vagy a jövedelemtermelésbıl. Nemzetközi összehasonlításban a magyar kis és a nagyvállalkozások közötti különbség meglehetısen nagy. A regisztrált vállalkozások száma a gazdasági tevékenységet folytató, adószámmal rendelkezı magánszemélyekkel együtt meghaladja az 1,2 milliót 6, azonban a mőködı vállalkozások száma nem éri el a 800 ezret 7. Örvendetes, hogy foglalkoztatott nélküli vállalkozások száma csökken, s a több fıt foglalkoztató mikrovállalkozások száma folyamatosan nı, bár még mindig az 1 fıt foglalkoztató mikrovállalkozásból van a legtöbb 8. A Magyarországon mőködı vállalkozások 99,9 %-a mikro-, kis- vagy középvállalkozás 9. Ezen belül az alkalmazott nélküli, illetve 1-9 fıs vállalkozásokat együttesen jelentı mikro vállalkozások aránya magas (az összes mőködı vállalkozás 95,1 %- a 10 ), míg különösen a középvállalkozásoké nemzetközi összevetésben alacsony. Az egyik legnagyobb probléma, hogy a magyar mikrovállalkozások teljesítménye (árbevétele) valamint tıke ereje, vagyona lényegesen elmarad az EU 15-ök átlagától. A vállalkozói aktivitás és közvetlen befolyásoló mutatói (átlag) Vállalkozói aktivitás (%) A lehetıség motiválta vállalkozások aránya (%) Vállalkozót ismer Vállalkozói készségekkel rendelkezik (%) Jó üzleti lehetıséget lát Ország (%) (%) Magyarország 4,02 61,26 28,69 18,03 13,51 USA 11,89 84,06 38,60 53,21 32,97 Európa 5,90 77,74 40,22 43,00 35,93 Latin Amerika 16,47 65,22 44,49 62,48 50,08 Ausztrália/ Új-Zéland 14,12 85,21 42,94 59,46 53,30 Ázsia fejlett 4,05 79,47 28,83 21,13 18, Az adatokról ld. a Központi Statsiztikai Hivatal STADAT adatbázisát,

17 16 Ázsia fejlıdı 17,23 60,14 49,31 49,87 31,21 Egyéb 12,32 66,47 43,99 56,22 45,56 Átlag 8,93 75,06 40,84 46,53 38,01 Forrás: Szerb L- Kocsis-Kisantal O 2007: Vállalkozói kultúra Maygarroszágon a sajtó tükrében, Kézirat Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyezésünk mind abszolút mind relatív tekintetben meglehetısen rossz. A vállalkozói aktivitás mutatója alapján még Európa fejlett országaihoz mérten is le vagyunk maradva, ez azonban gazdasági fejlettségünknek megfelel. Ugyanígy vállalkozásaink jó része, több mint 60% nem kényszerbıl, hanem lehetıség kihasználása miatt indult. Ugyanakkor a lhazai lakosság kevesebb, mint harmada ismer személyesen olyat, aki az elmúlt két évben vállalkozást indított. Igen kevesen rendelkeznek megfelelı vállalkozói készségekkel és még ennél is kevesebben látnak jó lehetıséget vállalkozás indításához. Megjegyzésre érdemes, hogy az ismertetett mutatók alapján nemzetközi szereplésünk átlag, sokszor mélyen átlag alatti. A szektorba tartozó vállalkozások fejlıdésének és hatékony mőködésnek (és egyáltalán a fennmaradásnak) jelentıs gátja, hogy az ország lakossága nem rendelkezett jelentıs vállalkozói hagyományokkal, tapasztalattal és vállalkozói ismeretekkel, valamint kellı saját felhalmozott tıkével. Még ma is jelentıs probléma a mikro-, és kisvállalkozók jelentıs alultıkésítettsége, forráshiánya. Ennél is problémásabb azonban a vállalkozások alacsony szintő társadalmi beágyazottsága, a vállalkozók általánosan negatív megítélése és a vállalkozói státusz alacsonya szintje. Összefoglalva: Magyarországon van ma egy igen széles mikrovállalkozói, valamint az önfoglalkoztatásra esélyes lakossági réteg, amelynek fejlesztése szociális és/vagy gazdasági szempontból szükséges és lehetséges lenne, de amelyeknek fejlesztési forrás igényét a pénzpiaci szereplık még nem elégítik ki. Ez a réteg várhatóan még hosszú ideig potenciális célcsoportja lesz az államilag támogatott mikrofinanszírozási programoknak

18 17 3. Scorecard 3.1. A magyar ScoreCard diagram A vállalkozás általános nemzeti környezete 5 Nemek közötti egyenlıség a finanszírozáshoz való hozzáférésben Nemek közötti egyenlıség a társadalomban Nemek közötti egyenlıség a vállalkozásokat segítı intézményrendszerben Nemek közötti egyenlıség a munkaerıpiaci részvételben Nemek közötti egyenlıség a vállalkozásban 3.2. Általános vállalkozói környezet Pontszám: 2, Vállalkozói körülmények Pontszám: 2,8 a.) A Bruttó Hazai Termék (GDP) 2006-ban Mrd forint (kb. 95 Mrd Euro volt), az egy fıre esı bruttó hazai termék ezer Ft/fı, ( kb Euro/fı, a munkanélküliségi ráta 7,5 %-os volt. A GDP növekedése 2006-ban még 4,1 % volt, de lassul. Magyarország - gazdasági mutatói alapján- felzárkózásban van az Eu átlagához. GDP növekedési üteme az elmúlt 10 évben 4-5 % volt, kb. 2 %-kal haladta meg minden évben az EU átlagát. Ez a növekedési ütem azonban kevesebb, mint a szomszédos Kelet-közép európai országokban, s 2006-tól csökken. Ennek legfıbb oka a költségvetési hiány rendkívüli növekedése, illetve az arra törvényszerően érkezı megszorító intézkedések, mely mind a lakosságot, mind a vállalkozásokat jelentısen terheli. Az EU-s csatlakozás idejében vállalt mutatók terén (államháztartási hiány, infláció, stb.) 2006 ban (választási idıszak) az ország nagy lemaradásban volt, melyet a év végén aktualizált s Brüsszel által is elfogadott konvergencia program intézkedéseivel a kormány most kíván behozni eddigi adatai alapján a költségvetési hiány valóban a tervek szerint, s jelentısen csökkent, igaz az eredményeket csak nagy áldozatok, és konfliktusok, feszültségek árán lehet biztosítani. A gazdasági növekedés lelassult, az infláció nıtt.

19 18 b.) Egy új vállalkozás indítása Magyarországon nem elsısorban az engedély kiválásának idıigényessége, s költségei miatt problémás, hanem az összes egyéb adminisztrációs és adózási teher, a vállalkozói kultúra, valamint a legtöbb ember számára legfıképpen a saját tıke hiánya miatt. Nagyon bonyolult az adórendszer, nagy az elvonás aránya s állandóan változnak a szabályok. A lakosság széles rétegei viszonylag kevés felhalmozott tıkével rendelkeznek, s a pénzintézetek sem szívesen fogadják és finanszírozzák ıket. Mindezek ellenére az elmúlt években is nıtt a mikrovállalkozások száma, döntıen azonban kényszervállalkozásról van szó. A mikrovállalkozások döntı hányada foglalkoztatott nélküli (többnyire adó csökkentési megfontolásból) illetve önfoglalkoztató A regisztrált vállalkozások száma 2004 végére 964 ezerre nıtt (a gazdasági tevékenységet folytató adószámmal rendelkezı magánszemélyekkel együtt számuk 1,2 millió), azonban a mőködı vállalkozások száma 2004-ben csak 708 ezer volt. 11 A vállalkozások indításának idıigényessége tekintetében jelentıs különbség van az egyéni vállalkozás (vállalkozói igazolvány) és a társas vállalkozás alapítása között. Elıbbi egy nap alatt kiváltható, míg a társaság alapítása még mindig viszonylag hosszú idıt vesz igénybe. Egy egyéni vállalkozás bejegyzési ideje és költsége: Egyéni vállalkozó: Egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minısülı természetes személy üzletszerő - saját nevében és kockázatára, rendszeresen, haszonszerzés céljából folytatott - gazdasági tevékenysége. Az egyéni vállalkozó bármilyen, jogszabály által nem tiltott üzletszerő, gazdasági tevékenységet folytathat Magyarország területén. Az egyéni vállalkozó felelıssége korlátlan, azaz teljes vagyonával felel. Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához - mezıgazdasági termelıtevékenység és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás kivételével - kizárólag egyéni vállalkozói igazolványra van szükség. A vállalkozói igazolvány iránti kérelmet - az erre a célra rendszeresített nyomtatványon - a vállalkozó székhelye illetékes körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzıje (okmányiroda) adja ki. Az egyéni vállalkozó csak egy vállalkozói igazolványt kaphat. Az igazolvány alapján több tevékenységet folytathat és több telephelyet, fióktelephelyet (üzletet, termelı-, szolgáltató egységet) tarthat fenn. A vállalkozói igazolvány kiadása csak akkor tagadható meg, ha a kérelem teljesítése jogszabályba ütközik. Optimális esetben, ha minden okirat rendelkezésre áll a vállalkozási igazolvány kiadása egy napot vesz igénybe. Az egyéni vállalkozó a székhelye szerint illetékes cégbíróságtól kérheti a cégjegyzékbe egyéni cégként való bejegyzését. Az egyéni cég nem jogi személy. A bejegyzés elınye abban rejlik, hogy a cégjegyzék közhitelesen tanúsítja az egyéni cég bejegyzett adatait, valamint hogy a bejegyzett cégnév cégoltalom alatt áll. Az egyéni vállalkozóvá válás költségei: az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásának díja forint (40 Euro), amely postai csekken, illetve készpénzben kell megfizetni, 11 Forrás: KSH

20 19 az egyéni vállalkozói igazolvány kiadására irányuló kérelemhez csatolandó hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának díja 2000 Ft (8 Euro), amelyet a postahivatalokban beszerezhetı készpénz-átutalási megbízással (postai csekken történı befizetéssel) kell teljesíteni, egyéni cég esetén a cégbejegyzési eljárás illetéke Ft (120 Euro), egyéni cég bejegyzése esetén a közzétételi költségtérítés Ft (40 Euro), Egy társas vállalkozás bejegyzési ideje és költségei 12 : Gazdasági társaság alapítói, tagjai külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok lehetnek. Természetes személy egyidejőleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelıs, kiskorú pedig egyáltalán nem lehet korlátlanul felelıs tag. A gazdasági társaság alapítása társasági szerzıdés megkötésével, egyszemélyes gazdasági társaságnál és zártkörően mőködı részvénytársaságnál alapító okirat, nyilvánosan mőködı részvénytársaságnál pedig alapszabály elfogadásával történik. A létesítı okiratot - társasági szerzıdést, alapító okiratot, alapszabályt - közjegyzı által készített közokiratba vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba kell foglalni. (Jogtanácsos esetén megszorítás, hogy az ellenjegyzésre kizárólag az alapító jogtanácsa jogosult!) A gazdasági társaság alapítását a létesítı okirat megkötésétıl, elfogadásától számított legfeljebb harminc napon belül - bejegyzés és közzététel végett - be kell jelenteni a cég székhelye szerinti megyei (fıvárosi) cégbíróságnak. Ha a gazdasági társaság létrejöttéhez alapítási engedély szükséges, a cégbírósági bejelentést az engedély kézhezvételétıl számított harminc napon belül kell teljesíteni. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. A cégbejegyzési kérelem beérkezésekor a cég az azonosítására, illetve valamennyi más cégtıl való megkülönböztetésére alkalmas cégjegyzékszámot kap, amelyet ettıl kezdıdıen fel kell tüntetnie az iratain. A cégbíróság ezzel egyidejőleg a bejegyzést kérı helyett az érintett szervezetektıl - számítógépes rendszer útján - beszerzi és a cégnyilvántartásban rögzíti a cég adószámát, társadalombiztosítási folyószámlaszámát, valamint statisztikai számjelét. A gazdasági társaságok speciális szabályai: 1.) Betéti társaság: Jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság. Legalább egy beltag és egy kültag szükséges az alapításához. A beltag a teljes vagyonával felel, a kültag a bevitt vagyon erejéig. Az alapítás menete és költségei: - társasági szerzıdés megírása) - ügyvédi díj: ügyvédtıl függı, kb ,- Ft (240 euro) - közzétételi díj: ,- Ft (40 euro) - illeték: ,- Ft (200 euro) - aláírási címpéldány, minimum 2 db: 2.000,- Ft/db Az ügyvéd nyújtja be a papírokat a Cégbíróságra, és ekkor megkapja az adószámot. A társaság különbözı szervek felé bejelentési kötelezettséggel bír. A bejegyzés 1-2 hónapot vehet igénybe. A betéti társaság kettıs könyvvezetés végez. 2.) Közkereseti társaság: Jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság. Alapítása a valamennyi leendı tag által aláírt társasági szerzıdéssel történik. A tagok felelıssége 12 A tanulmány 2007 év nyarán készült, az akkori állapotot tükrözi. Tudni kell azonban, hogy szeptember 1-tıl lényeges változások történtek a cégjegyzésben. A változásokat a fejezetben mutatjuk be részletesebben.

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Javaslat a ROP-ok és a KMOP tanácsadói programjainak végrehajtására

Javaslat a ROP-ok és a KMOP tanácsadói programjainak végrehajtására Javaslat a ROP-ok és a KMOP tanácsadói programjainak végrehajtására 1. A támogatott tanácsadói program fontossága, tétje Mind az Európai Unió az ún. Lisszaboni céljai között, mind az Új Magyarország Program

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS

MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS pilot project N MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS 2007. FEBRUÁR The project is supported by the European Union EUROPEAN COMISSION The HUNGARIAN MICROFINENCE NETWORK is member of the

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Külföldi példák az Innováció finanszírozására

Külföldi példák az Innováció finanszírozására Külföldi példák az Innováció finanszírozására Dr. Csíkos Péter András Projektfejlesztési Igazgató ValDeal Innovációs Zrt NKTH Közgazdasági Kutatások Innovációs Járulék Tartalom Innovációs Járulék Az innovációs

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN, PÉCS, 2011. FEBRUÁR 24 25. A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM KÖZREMŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK The OECD LEED Trento Centre for Local Development A KUTATÁST

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök - a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök 1. Jövőkép és koncepció hiánya Hazánkban a Széchenyi Terv volt az első és utolsó gazdaságpolitika

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS

HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS 2006. DECEMBER PARTNEREINK: GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM A MAGYAR MIKROFINANSZÍROZÁSI HÁLÓZAT AZ EURÓPAI MIKROFINANSZÍROZÁSI HÁLÓZAT TAGJA 1 A HELYI MIKROHITEL

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Kamara szerepe köztestületi funkció, kamarai

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága

Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága Dr. Pulay Gyula, az ÁSZKUT fıigazgatójának elıadása a Közpolitikai kihívások az új évtizedben

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Dr. Kabai Anikó, fıosztályvezetı-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH Tılünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerősítések, gyorsítások Átláthatóbb

Részletesebben

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Szakkiadó Verlag Dashöfer 1147 Budapest Jávorka Ádám u. 56. A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Copyright Verlag Dashöfer Kezdeti lépések a társasági szerzıdésig A korlátolt felelısségő társaság

Részletesebben

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects (Szolgáltatások KKVk számára közlekedési kutatási együttmőködési projektekben való részvételhez) Háttér A SMART projekt célja, hogy

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS hiány csökkentése

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá?

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Jár 1 a civileknek Az 1% állami szabályozása 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek) Alapítványok Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2009. június 26. 1. oldal 1 A

Részletesebben

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai.

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai. CompLex Kiadó Kft. Céghírek FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. ) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános

Részletesebben

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben