EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG"

Átírás

1 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelme alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, melynek jogelődje a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (9023 Győr, Cirkeli u. 31.), a Kisfaludy Károly Általános Iskola Rábacsécsényi Tagiskolájával (9136 Rábacsécsény, Petőfi Sándor utca 33.), a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Téti Tagintézményével (9135 Rábaszentmihály, Béke utca 37.), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerületével (9024 Győr, Nádor tér 4.) a továbbiakban: eljárás alá vont szervek - szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásban az alábbi hozta: H A T Á R O Z A T O T A hatóság megállapítja, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Szakszolgálat) a kérelmezővel szemben fogyatékosságával összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét a szeptember 9-i dátummal ellátott szakértői vélemény elkészítése és azzal összefüggésben az oktatási intézmény kijelölése során a következők szerint: a Szakszolgálat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága a szóban forgó szakvéleményen nem azt a dátumot szerepeltette, amelyen az ténylegesen kelt, valamint a január 7-én kelt 29716/2013 számú szakértői véleményt tartalmazó részében a hivatkozott szakvéleményben kijelölt intézményként mást tüntetett fel, mint amit az eredeti 29716/2013 számú szakértői vélemény tartalmazott. E hibákat a Szakszolgálat a későbbiek során sem orvosolta. A Szakszolgálat továbbá átláthatatlan és bizonytalan helyzetet hozott létre a kérelmező körül azáltal, hogy a fejlesztéséért felelős intézményként a szeptember 9-én kelt szakértői véleményben olyan intézményt jelölt ki, amellyel tanulói jogviszony létesítése nem lehetséges, így a kérelmező a fejlesztéséért felelős intézménnyel nem állt és nem is állhat tanulói jogviszonyban, amely oktatási intézménnyel (Rábacsécsényi Tagiskola) viszont tanulói jogviszonyban áll, az nem a fejlesztéséért felelős intézmény, ez az állapot jelen határozat meghozatalakor is fennáll. A fenti intézkedésekkel a Szakszolgálat a kérelmezővel szemben fogyatékosságával összefüggésben közvetlen hátrányos megkülönböztetést

2 valósított meg. A hatóság megtiltja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását. A hatóság megállapítja, hogy a Kisfaludy Károly Általános Iskola Rábacsécsényi Tagiskolája (a továbbiakban: Rábacsécsényi Tagiskola) a kérelmezővel szemben fogyatékosságával összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a számára a január 7-én kelt 29716/2013 számú szakértői vélemény által előírt fejlesztést nem megfelelően biztosította, valamint december 10-től egy rövid, dátumszerűen meg nem határozható ideig tanulói jogviszonyát megszüntette és ezalatt az időszak alatt a kérelmezőnek egyetlen köznevelési intézménnyel sem állt fenn tanulói jogviszonya. A fenti intézkedésekkel a Rábacsécsényi Tagiskola a kérelmezővel szemben fogyatékosságával összefüggésben közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg. A hatóság megtiltja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását. A hatóság megállapítja, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Téti Tagintézménye (a továbbiakban: Téti Tagintézmény) a kérelmezővel szemben fogyatékosságával összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a számára a szeptember 9-i dátummal ellátott szakértői vélemény által előírt fejlesztést nem megfelelően biztosította. A fenti intézkedésekkel a Téti Tagintézmény a kérelmezővel szemben fogyatékosságával összefüggésben közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg. A hatóság megtiltja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását. A hatóság megállapítja, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete (a továbbiakban: Tankerület) a kérelmezővel szemben fogyatékosságával összefüggésben a Szakszolgálat és a Téti Tagintézmény fenntartójaként, valamint a kérelmezőnek a számára kijelölt oktatási intézménybe való eljutásával kapcsolatban felmerült felelőssége okán megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. A fenti intézkedésekkel a Tankerület a kérelmezővel szemben fogyatékosságával összefüggésben közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg A hatóság a Tankerület vonatkozásában megtiltja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását. Továbbá kötelezi a Tankerületet, hogy a 2014/2015-ös tanév kezdetétől, azaz szeptember 1-jét követő 8 napon belül a hatóságot írásban tájékoztassa arról, hogy a kérelmezőnek a számára kijelölt oktatási intézménybe való utaztatását fenntartóként a tanév folyamán milyen módon biztosítja. A hatóság valamennyi eljárás alá vont vonatkozásában elrendeli jogerős, az eljárás alá vontak adatainak kivételével anonimizált 2

3 határozatának a hatóság internetes oldalán történő közzétételét 45 napra. Az eljárásban a hatóság Ft, azaz tizenháromezer-húsz forint eljárási költséget állapított meg, amelyet az eljárás alá vont szervek egyetemlegesen kötelesek megfizetni a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül az Egyenlő Bánásmód Hatóság számú bankszámlájára történő átutalással. Amennyiben a kötelezettek a pénzfizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot kell fizetniük, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része. A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál 3 példányban, írásban benyújtott keresettel lehet kérni. A keresetlevélben a bíróságtól az ügyben tárgyalás tartása kérhető. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztése kérhető. Indokolás A gyermekkori autizmusban szenvedő kérelmező törvényes képviselője útján január 10-én a hatósághoz érkezett kérelmében, valamint február 5-én a hatóság hiánypótlási felhívására adott válaszában sérelmezte, hogy nem megfelelően kapta meg a neki járó fejlesztést a számára a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központnak, azaz a Szakszolgálat jogelődjének Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága által annak december 11-én kelt 26629/2012 számú szakértői véleménye, valamint január 7-én kelt 29716/2013 számú szakértői véleménye szerint számára kijelölt Rábacsécsényi Tagiskolában. A kérelmező által becsatolt 26629/2012. számú szakértői vélemény szerint a kérelmező nevelésének, oktatásának magántanulói státuszban kellett megvalósulnia, autizmus specifikus gyógypedagógiai megsegítés mellett. A kérelmező által szintén az ügy irataihoz csatolt 29716/2013 számú szakértői vélemény alapján a kérelmezőnek a tanórai foglalkozásokon túl az évfolyamra meghatározott heti kötelező tanórai foglalkozások 50%-ában egészségügyi és pedagógiai 3

4 célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozást kellett kapnia, amit a sajátos nevelési igény típusának megfelelő szakképzettségű gyógypedagógusnak kellett ellátnia. A kérelmezőnek a szakvélemény szerint heti 8 óra gyógypedagógiai fejlesztésben és 2 óra integrált nevelésben kellett részesülnie. A szakvélemény javasolta továbbá heti 2 órában az autizmus területén képzett mentor segítségének igénybevételét. A kérelmező panaszában előzményként előadta, hogy a 2011/2012-es tanévben a Rábacsécsényi Tagiskola szármára a fejlesztést nem az irányadó órarendnek megfelelően biztosította. A kérelmezőnek a közismereti tárgyakat is teljesítenie kellett, a normál tanterv szerint oktatták. A 2012/13-as tanévben a kérelmező időbeosztása vonatkozásában az előző tanév során hiányolt rendszeresség megvalósult, a kérelmező heti 10 órában kapott fejlesztést, viszont a szakvélemény által előírt autizmus területén képzett mentort az intézmény nem biztosított számára. A kérelem hivatkozott arra, hogy a tanév során többé-kevésbé megvalósult a kisbuszos szállítás, viszont sokszor kísérő nélkül, vagy pedig egy közmunkás jelenlétében. A szülők számára az intézmény sohasem tartott nyílt napot, szülői értekezletet vagy fogadóórát. A számára előírt fejlesztés elmaradása miatt a kérelmező állapota 2012 novemberétől romlani kezdett. A kérelmező csatolta a Rábacsécsényi Tagiskola igazgatójának január 13-án kelt levelét, miszerint az intézménnyel fennálló tanulói jogviszonya megszűnt, illetve az igazgató január 28-án kelt levelét, miszerint a kérelmező ismét a Rábacsécsényi Tagiskola tanulója. A kérelmező panaszában sérelmezte továbbá, hogy nem kapta meg a neki járó fejlesztést a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága által annak szeptember 9-én kelt a számú szakértői véleményt magában foglaló két záradékkal ellátott szakértői véleményben kijelölt Téti Tagintézményben. A kérelmező által csatolt szeptember 9-én kelt szakértői vélemény záradékában foglalt javaslat szerint a kérelmező fejlesztése szegregáltan, speciálisan autista csoportban látszik optimálisnak. A szakvélemény úgy fogalmaz, hogy a Rábacsécsényi Tagiskola a kérelmező számára a személyi és tárgyi feltételeket nem tudja biztosítani. A kérelmező oktatásának fejlesztő nevelés, oktatás keretében kell megvalósulnia. A fejlesztési feladatok ellátásának javasolt időkerete heti 10 óra. A kérelmező a fentieken túlmenően sérelmezte, hogy a Szakszolgálat jogelőd intézménye a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ a rá vonatkozó szakértői vélemény elkészítése és az oktatási intézmények kijelölésével kapcsolatos eljárás során hibákat vétett. Nevezetesen, a szeptember 9-én kelt szakértői véleménynek a január 7-én kelt szakértői véleményt magában foglaló részében a január 7-én kelt vélemény más tartalommal szerepelt (eltérő volt a kijelölt oktatási intézmény). A kérelmező álláspontja szerint a Szakszolgálat azzal, hogy a szakértői vélemény elkészítése és az oktatási intézmények kijelölésével kapcsolatos eljárás során hibákat vétett, a Rábacsécsényi Tagiskola azzal, hogy a 4

5 szakértői vélemény által előírt fejlesztést számára nem megfelelően biztosította, valamint a Téti Tagintézmény azzal, hogy 2013 szeptemberétől január végéig a szakértői vélemény által előírt fejlesztést számára nem biztosította, fogyatékossága miatt vele szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. A kérelemben foglaltak szerint 2013 szeptemberétől a kérelmező otthon volt, senki sem foglalkozott a gyermekkel teljesen január 27-ig. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezőnek heti 2 óra egyéni és 8 óra csoportos fejlesztést kellett kapnia a Téti Tagintézményben, de a kérelmező álláspontja szerint a csoportos foglalkozás számára nem megfelelő, a személyi feltételek nem biztosítottak, illetve a kérelmező számára nem biztonságos, mert szökésre hajlamos és a csoportos foglalkozás során az ajtók nincsenek kulcsra zárva. A hatóság felhívására a Szakszolgálat főigazgatója és megbízott igazgatója közösen tett nyilatkozatukban a hatóságot január 29-én írt levelükben arról tájékoztatták, hogy a kérelmezőt a szakértői bizottság december 12-én vizsgálta, mely vizsgálat során autizmus spektrum zavart és tanulásban akadályozottságot állapított meg, oktatási intézményként pedig a Rábacsécsényi Tagiskolát jelölte ki, amelyben a kérelmező tankötelezettségét magántanulóként teljesítheti. A főigazgató és a megbízott igazgató nyilatkozata értelmében a kérelmező következő vizsgálata szeptember 9-én történt, mivel a kijelölt oktatási intézmény jelezte, hogy a kérelmező számára a gyógypedagógus által nyújtott oktatás és fejlesztés ellenére a kérelmező nehezen fejlődik. A szeptember 9-én kelt szakértői vélemény a Téti Tagintézményt jelölte ki a kérelmező számára. A szóban forgó nyilatkozat szerint a kérelmező november 19-én kéréssel fordult a Téti Tagintézmény vezetőjéhez annak érdekében, hogy az utaztatását Rábacsécsény és Rábaszentmihály között biztosítsa. Az intézmény vezetője azonban úgy nyilatkozott, hogy 2014 januárjáig nem lesz szállítás. A nyilatkozat értelmében a kérelmező kijelentette, hogy amíg a szállítás nem megoldott, addig a fejlesztést nem tudja igénybe venni, mivel így nem tud eljutni a Téti Tagintézménybe január elején a megbízott igazgató arról tájékoztatta a kérelmezőt, hogy január 9-től már lehetséges a szállítás, a kérelmező torokfájására való hivatkozással azonban a fejlesztés ekkor sem kezdődött meg. A Szakszolgálat főigazgatója és megbízott igazgatója úgy fogalmaztak, hogy a kérelmező a Téti Tagintézményben december 16-tól fejlesztést kap, annak megkezdésében azonban a szállítás nehézségei miatt sajnálatos csúszás következett be. A főigazgató és megbízott igazgató nyilatkozatukban tájékoztatták a hatóságot arról is, hogy a szakszolgálat integrált intézmény, amelybe szeptember 1-jén integrálódott a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a Téti Tagintézmény is. A hivatkozott nyilatkozat értelmében a főigazgató és a megbízott igazgató január 20-án egy autizmus specifikus szakos szakemberrel megjelentek a kérelmező lakásán, a megbeszélés során a kérelmező szülei elfogadták, hogy a kérelmező fejlesztésére csütörtöki napokon csoportban kerül sor. A kérelmező szállításáról felnőtt felügyelete mellett a 5

6 Szakszolgálat gondoskodik. A megbeszélés során megállapodás született annak vonatkozásában is, hogy a kérelmező egy, az autizmus területén jártas alapítvány ambulanciájára megy el vizsgálatra. A nyilatkozathoz csatolt január 23-án kelt feljegyzés szerint az azon résztvevő felek (a kérelmező, a Tankerület igazgatója, a Szakszolgálat főigazgatója, valamint a Szakszolgálat referense) megállapodtak abban, hogy független szakértői bizottsági véleményt kérnek és annak megszületését követően a kérelmező ellátását az abban foglaltaknak megfelelően kell biztosítani. Az új szakértő vélemény elkészüléséig a Szakszolgálat autista specifikus szakembere heti 2 órában egyéni megsegítési formában segíti a kérelmező fejlődését, heti 8 órában pedig a kérelmező csoportos fejlesztést kap. Továbbá, mivel a kérelmező tanulói jogviszonya december 10-ével a Rábacsécsényi Tagiskolában megszűnt, eljárási hibára hivatkozva visszahelyezésre kerül a Rábacsécsényi Tagiskolába azért, hogy a családi pótlék folyósítása ne szűnjön meg. A hatóság felhívására a Szakszolgálat megbízott igazgatója a szakértői vélemény elkészítése és az oktatási intézmények kijelölésével kapcsolatos eljárás vonatkozásában úgy nyilatkozott, hogy a kérelmező szakértői véleményének elkészítése során sajnálatos adminisztrációs hiba történt, miszerint a szeptember 9-én történt kiegészítő vizsgálat során a vizsgálatot végző szakember a január 7-én kelt szakértő véleményben is a Téti Tagintézményt tüntette fel kijelölt intézményként. A hatóság február 10-én eljárást indított a Szakszolgálattal, a Rábacsécsényi Tagiskolával és a Téti Tagintézménnyel szemben és ezzel egyidejűleg az ügyben tárgyalást tűzött. A hatóság március 3-án vette kézhez a Tankerület igazgatójának nyilatkozatát, miszerint a Szakszolgálat és a Téti Tagintézmény fenntartója a Tankerület, a nevezett intézmények a Tankerület jogi személyiségű szervezeti egységei. Ennek igazolására a tankerületi igazgató becsatolta az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály szeptember 16-án kelt határozatát, amely a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nyilvántartásában lévő Téti Pedagógiai Szakszolgálat köznevelési intézményt augusztus 31-i hatállyal törölte az Oktatási Hivatal által vezetett nyilvántartásból. Az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztályának szintén az ügy irataihoz csatolt október 10-én kelt határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Szakszolgálat köznevelési intézménynek a nyilvántartásba vételét szeptember 1-i hatállyal módosította. A hivatkozott határozat a Szakszolgálat tagintézményeként sorolja fel a Téti Tagintézményt. A Tankerület igazgatója nyilatkozatában arra kérte a hatóságot, hogy az eljárásba vonja be. A hatóság március 3-án eljárást indított a Tankerülettel szemben, egyszersmind a tárgyalásra szóló idéző végzést számára megküldte. Továbbá a Tankerület igazgatójának kérésére a hatóság a Szakszolgálat főigazgatóját a nevezett napon távbeszélő útján a tárgyalásra idézte. 6

7 A hatóság március 6-án tárgyalást tartott. A tárgyaláson a Kisfaludy Károly Általános Iskola amelynek a Rábacsécsényi Tagiskola a tagintézménye - igazgatója a kérelmezőnek a Rábacsécsényi Tagiskolával fennálló tanulói jogviszonya, illetve azon időszak vonatkozásában, amelynek fennállása alatt a Rábacsécsényi Tagiskola volt a kérelmező számára a kijelölt intézmény, a következőket adta elő. A kérelmező 2013 szeptemberéig a Kisfaludy Károly Általános Iskola rábacsécsényi tagintézményével állt jogviszonyban szeptemberében a Téti Tagintézményt jelölték ki a kérelmező számára, ezt követően az igazgató felvette a kapcsolatot a Téti Tagintézmény vezetőjével a kérelmező KIR - rendszerben történő átvétele céljából. Az igazgató elmondta, hogy 2013 decemberében a kérelmezőt törölte a KIR - rendszerből a Rábacsécsényi Tagiskolánál. Az igazgató elmondása szerint a kérelmezőt január 23-i keltezéssel, azonban november 11-ével visszavették a Rábacsécsényi Tagiskolába. A kérelmezőnek a tárgyalás időpontjába is ezzel az intézménnyel állt fenn tanulói jogviszonya. Az igazgató a tárgyaláson előadta továbbá, hogy a kérelmező a család Rábacsécsénybe költözése óta magántanuló. Az igazgató által tett nyilatkozat vonatkozásában a Téti Tagintézmény vezetője a tárgyaláson megjegyezte, hogy a Téti Tagintézménnyel a kérelmező nem állt tanulói jogviszonyban. A Kisfaludy Károly Általános Iskola igazgatója a tárgyaláson úgy nyilatkozott, hogy a kérelmező megkapta a január 7-én kelt szakvélemény által előírt fejlesztést, ugyanis gyógypedagógus foglalkozott vele. A gyógypedagógus az intézménnyel megbízási szerződésben álló autizmus területén jártas szakember iránymutatásai alapján folytatta a fejlesztést. Az intézménynek autistákkal foglalkozó önálló szakembere nem volt. A gyógypedagógus pályakezdő volt, nem volt tapasztalata autistákkal korábban. A szeptember 9-én kelt szakvélemény vonatkozásában, amely úgy fogalmaz, hogy a Rábacsécsényi Tagiskola a kérelmező számára a személyi és tárgyi feltételeket nem tudja biztosítani, az igazgató elmondta, hogy a személyi és tárgyi feltételek részben valóban nem voltak adottak az iskolában, mert autista szakember nem állt rendelkezésre, az igazgató azonban fontosnak tartotta elmondani, hogy ő a lehetőségekhez képest megtett mindent, hogy a kérelmező a szükséges fejlesztéseket megkapja. A Szakszolgálat székhelyintézményének vezetője a tárgyaláson előadta, hogy azért a Rábacsécsényi Tagiskolát jelölték ki a kérelmező számára, mert az intézmény alapító okiratában szerepelt az autizmus specifikus fejlesztés, másrészt a szülő is ennek az intézménynek a kijelölését kérte. A székhelyintézmény vezetőjének nyilatkozata szerint a Rábacsécsényi Tagiskola alapító okiratában a tárgyalás időpontjában is szerepelt az autizmus specifikus fejlesztés. A székhelyintézmény vezetője a tárgyaláson elmondta továbbá, hogy az intézmény kijelölését követően tudomásul vettük, hogy az integráció nem működött. A 7

8 székhelyintézmény vezetőjének nyilatkozata értelmében 2013 szeptemberében egy másik gyógypedagógiai intézmény került még szóba, amely szegregált intézményi keretek között oldotta volna meg a kérelmező oktatását. A szülő azonban bejárási nehézségekre hivatkozva elutasította a szegregált intézményt. Így a Téti Tagintézményt szülői kérésre jelölték ki, ott ugyanis van egy speciális csoport. A székhelyintézmény vezetője hangsúlyozta továbbá, hogy a Téti Tagintézmény szakszolgálat és nem iskola, ez azt jelenti, hogy a pedagógiai szakszolgálatnál tanulói jogviszony nincs. Az utóbbival kapcsolatban a Kisfaludy Károly Általános Iskola igazgatója úgy nyilatkozott, hogy a kérelmezőnek a Rábacsécsényi Tagiskolával fennálló tanulói jogviszonyát azért szüntette meg, mert úgy gondolta, hogy a pedagógiai szakszolgálatnak is van KIR rendszere és a kérelmezőt addig nem tudják felvenni, amíg ő ki nem íratja. Ezt azonban a fentiek alapján tévesen gondolta. A tárgyaláson a Téti Tagintézmény vezetője előadta, hogy 2007-től fennálló működésük óta támogató szolgálat segíti a gyerekszállítást, aki hetente szállít gyerekeket az intézménybe és onnan haza novemberében azért nem volt megoldható a szállítás, mert az autóval problémák voltak. Mindazonáltal hangsúlyozta, hogy a Téti Tagintézménynek nem kötelessége a szállításról gondoskodni. A támogató szolgálat novemberben jelezte feléjük, hogy 2014 januárjáig a szállítást nem tudja biztosítani szeptemberében és októberében a támogató szolgálat szállított gyerekeket, de kérelmező nem volt köztük. A Téti Tagintézmény október 10-én kapta meg a szakvéleményt, a Téti Tagintézmény vezetője ekkor megkereste a kérelmező édesapját, aki november 19-én személyesen átment az intézménybe, ahol írt egy arra irányuló kérelmet, hogy az intézmény oldja meg a kérelmező szállítását, mert a feleségével a kérelmezőn kívül még három gyermeket nevelnek, és így nem tudják iskolába kísérni őt. A Téti Tagintézmény vezetője ekkor a szülőt arról tájékoztatta, hogy januárig nem lesz rendelkezésre álló autó, próbálja meg esetleg a rábacsécsényi önkormányzatot megkeresni. A Téti Tagintézmény vezetőjének nyilatkozata értelmében tehát a szeptemberi tanévkezdéstől november 19-ig nem valósult meg a kérelmező fejlesztése a Téti Tagintézményben, 2014 januárjáig pedig azért nem vitték a szülők a kérelmezőt fejlesztésre, mert nem volt megoldott a gyerekszállítás. Fentiekkel kapcsolatban a Szakszolgálat főigazgatója megjegyezte, hogy az a gyakorlat, hogy a szakértői vélemény elkészülését követően a szülő jelentkezik az új intézményben, tehát nem a fogadóintézmény keresi meg a szülőt. Amíg a szülő nem jelentkezik, a fogadóintézmény nem is tudja, hogy kijelölt intézményként működik. A szülő kap egy tájékoztató papírt, ezzel kell jelentkeznie a fogadó intézménynél, amely ezt átnézi, és a gyermek ez alapján kap ellátást. A kérelmező a tárgyaláson a Kisfaludy Károly Általános Iskola igazgatója által előadottakkal kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy tudomása szerint az igazgató 2013 áprilisában kapta meg a január 7-én kelt 8

9 szakvéleményt, a gyermek ellátását illetően azonban semmi sem változott, azaz továbbra sem kapta meg a szakértői vélemény által előírt fejlesztéseket. A kérelmező sérelmezte, hogy a Rábacsécsényi Tagiskola részéről egyetlen levelükre sem kaptak választ. A kérelmező a szeptember 9-én kelt szakértői véleménnyel kapcsolatban sérelmezte, hogy maga a vizsgálat szeptember 18-án történt, a szakvéleményen azonban szeptember 9-i dátum szerepel. A kérelmező a tárgyaláson megerősítette a hatóság felé írásban tett nyilatkozatában foglaltakat, miszerint az alatt az idő alatt, amíg a Rábacsécsényi Tagiskola volt a gyermek számára kijelölt intézmény, a szülőket nem tájékoztatták megfelelően a kérelmező fejlődéséről, valamint annak ellenére, hogy a kérelmező olyan autista, akinek a beszédkészsége korlátozott, normál tanterv szerinti órákat (például matematika) kellett teljesítenie, speciális segítséget nem kapott. A szeptember 9-én kelt szakértői véleménnyel kapcsolatban a kérelmező a tárgyaláson előadta, hogy az előzetes szakértői tájékoztató mindössze három mondatot tartalmazott, ezért azt nem fogadta el, hiszen a teljes szakvéleményt nem ismerte. A szakértői véleménnyel kapcsolatban a kérelmező sérelmezte továbbá, hogy azt nem postai úton történő kézbesítéssel, hanem úgy vették kézhez, hogy azt egyszerűen csak valaki bedobta a postaládájukba. A kérelmező ismét hangsúlyozta, hogy szeptember 18. és január végéig otthon volt, semmilyen fejlesztést nem kapott. A kérelmező előadta továbbá, hogy november 19-én kérelmet kellett írnia az oktatási intézménybe történő szállítással kapcsolatban. A Tankerület igazgatója a fentiek vonatkozásában elmondta, hogy a szállítói szolgálat csak kérvényre szállít, ezért kellett kérelmezőnek kérelmet benyújtania. Az új megyei szakszolgálat szeptember 1-én állt fel. A fentiekkel kapcsolatban a Szakszolgálat főigazgatója megjegyezte, hogy a tájékoztatón szerepel, hogy a szülőnek mely oktatási intézményben kell megjelennie és kit kell keresnie. Mivel a kérelmező ezt nem írta alá, így az információkhoz nem juthatott hozzá. A kérelmező a tárgyaláson előadta, hogy a tárgyalás megtartásának időpontjában a Téti Tagintézményben heti két óra egyéni fejlesztést kap, illetve csoportba is be akarták tenni csütörtökön. A szállítószolgálat mindösszesen egy alkalommal szállította, helyette a Téti Tagintézmény vezetője szállítja a kérelmezőt. A kérelmező véleménye szerint számára a csoportban történő fejlesztés nem biztonságos, mert szökésre hajlamos, az ajtó- és ablakkilincset ki tudja nyitni. A fentiekkel kapcsolatban a Téti Tagintézmény vezetője a tárgyaláson elmondta, hogy az egyéni óra mellett heti 10 óra fejlesztést tudnának a kérelmező számára biztosítani. A gyermekek fejlesztését egy tornaszobában végzik, amelyen bukóablakok vannak, így azokon nem lehet kiszökni, valamint a foglalkozások során több pedagógus is jelen van, akik probléma felmerülése esetén tudnak segíteni, és a szülők is bent 9

10 lehetnek a foglalkozás alatt. A Téti Tagintézmény vezetője fontosnak tartotta kiemelni továbbá, hogy a Google térkép szerint a kérelmező lakóhelye és az oktatási intézmény között 1400 méter van, de a töltésen keresztül az csak 1000 méter. A tárgyaláson a felek előadták, hogy a kérelmező vizsgálaton vett részt egy, az autizmus területén jártas alapítvány ambulanciáján, amelynek eredménye a tárgyalás időpontjában még nem volt ismert. Ezzel összefüggésben a Szakszolgálat főigazgatója elmondta, hogy a vizsgálat eredményével a Szakszolgálat alá tartozó tanulási képességet vizsgáló bizottságnál kell jelentkezni és az annak figyelembevételével jelöli majd ki azt az intézményt, amely a gyermek fejlesztését ellátja. A Téti Tagintézmény vezetője fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a január 23-án történt megbeszélésről készült feljegyzés tanúsága szerint a kérelmező is aláírta, ezzel elfogadta, hogy két órában egyéni és 8 órában csoportos fejlesztést kap. A Tankerület igazgatója a fentiekkel kapcsolatban elmondta, hogy a hivatkozott megbeszélés során abban állapodtak meg, hogy független szakértői véleményt kérnek és az autizmus területén jártas alapítvány ambulanciája által kiadott szakvéleményt veszik majd alapul a kérelmező fejlesztésének meghatározását illetően. Az igazgató megjegyezte továbbá, hogy a Tankerület január 1-től vette át az iskolákat, de a szakszolgálatokat 2013 áprilisától vették át, emiatt az intézmények nevei, alapító okiratai többször változtak. A tárgyaláson a hatóság ügyintézője tájékoztatta a feleket az egyezségkötés lehetőségéről. Ezzel összefüggésben az eljárás alá vont szervek képviselői egybehangzóan vállalták, hogy legkésőbb március 17-ig elkészítenek egy, a gyermek fejlesztésére vonatkozó szakmai dokumentumot, és azt megküldik a kérelmező jogi képviselője és a hatóság részére. A kérelmező jogi képviselője pedig vállalta, hogy a kézhezvételtől számított 5 napon belül ügyfelével megbeszéli, és jelzi a hatóság felé, amennyiben azt elfogadja. Az autizmus területén jártas alapítvány ambulanciája által kibocsátott szakvélemény alapján pedig új szakértői vélemény készül. Egy esetleges egyezség megkötésével kapcsolatban a Rábacsécsényi Tagiskola igazgatója a tárgyaláson előadta, hogy a jelenlévő szülőt és párját megkövetem, kijelentem, hogyha követtem el hibát, az nem volt szándékos, végig igyekeztem a gyerek érdekét szem előtt tartani, Jelen helyzetben mivel az iskolánkkal tanulói jogviszonyban áll, minden neki jogszabály alapján járó juttatást meg fog kapni, beleértve az étkeztetést. A kérelmező válaszában úgy fogalmazott, hogy a bocsánatkérést elfogadja azzal, hogy sajnos a neveléssel és fejlesztéssel kapcsolatban több intézmény részéről is voltak különböző hiányosságok. 10

11 A Szakszolgálat székhelyintézményének vezetője a fentiekkel kapcsolatban a tárgyaláson megjegyezte, hogy az autisták integrációja megyei szinten nagyon jól működik. Reméli, hogy jelen eset egy véletlen negatív kivétel volt. A hatóság március 17-én vette a kézhez a kérelmezőnek a Szakszolgálat által elkészített egyéni fejlesztési tervét. A kérelmező a hatóság részére március 17-én becsatolta azt az t, ami igazolja, hogy a kérelmező tanulási képességet vizsgáló bizottság általi vizsgálata szeptember 18-án történt. A hatóság március 20-án vette kézhez a kérelmező nyilatkozatát, miszerint a Szakszolgálat által kidolgozott egyéni fejlesztési tervet nem fogadja el. Ennek indokaként a kérelmező előadta, hogy a fejlesztési terv egyéni fejlesztésével kapcsolatos részével egyet ért, azonban a csoportos foglalkozások megvalósítására vonatkozóan a kérelmező számára szükséges feltételeket továbbra sem látja biztosítottnak. Ezzel összefüggésben a kérelmező hivatkozott arra, hogy a szóban forgó fejlesztési tervet gyógypedagógus szakembernek is megmutatta, akinek a kórelőzmények ismeretében kialakított határozott álláspontja szerint a kérelmezőt autizmus-specifikus megsegítés nélkül 5+1 fős csoportba integrálni nem lehet, az a gyermek szocializációját nem segíti elő. A nyilatkozat szerint a szóban forgó csoportban különböző fogyatékossággal élő gyermekekkel kellene a kérelmezőnek a számára biztosított időt eltöltenie, vagyis nem olyan csoportról volna szó, amelyben csak autizmussal élő gyermekek vesznek részt. A kérelmező nyilatkozatában kiemelte, hogy a fejlesztéséért felelős intézménybe való szállítását továbbra sem látja megoldottnak. Kifogásolta továbbá, hogy a dokumentumból nem derül ki egyértelműen, hogy a hivatkozott fejlesztési terv csak addig volna alkalmazható, ameddig az autizmus területén jártas alapítvány ambulanciájának szakvéleménye ismertté nem válik. Összegezve, a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy bár az egyéni fejlesztéssel egyet ért, ha a fejlesztő foglalkozásokat továbbra is a gyermek által már megszokott, autizmus területén jártas szakember tartja, amennyiben azonban a csoportos foglalkozással kapcsolatos és a további, nyilatkozat által jelzett problémákat a Szakszolgálat nem tudja az abban leírtak szerint orvosolni, úgy a felek között egyezség nem jöhet létre. A hatóság a kérelmező nyilatkozatával összefüggésben a Szakszolgálat főigazgatóját nyilatkozattételre hívta fel. A Szakszolgálat főigazgatója április 1-én kelt nyilatkozatában előadta, hogy a fejlesztési tervet a szakmai elvárásoknak megfelelően negyed évre készítették el. A fejlesztési terv a Téti Tagintézmény által biztosított fejlesztés idejére szól. A kérelmezőnek az intézménybe történő szállítását elsősorban a Gyermekjóléti és Szociális Intézmény autója, szükség esetén a folyamatosság miatt a rábacsécsényi önkormányzat iskolabusza alkalmi jelleggel biztosítja. A főigazgató nyilatkozatában jelezte, hogy annak megírásakor új körülmény merült fel, miszerint

12 március 28-án kézhez vették az autizmus területén jártas alapítvány ambulanciája által elkészített szakvéleményt. A szakvélemény alapján a Szakszolgálat felvette a kapcsolatot a R. T. Általános Iskolával, amely április 7-től tudja fogadni a kérelmezőt autista gyermekek csoportjában történő nevelésre-oktatásra. A Szakszolgálat főigazgatójának fenti nyilatkozatára a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy csak abban az esetben tud elfogadni bármilyen megoldást, ha az eljárás alá vontak oldaláról komplex szolgáltatás nyújtására kerül sor, vagyis a kérelmező beiskolázása, szakszerű autizmus specifikus ellátása, és ha ez nem a lakóhely szerinti településen vagy közeli, szomszédos településen valósul meg, akkor a kérelmező rendszeres szállítása is biztosított. A kérelmező nyilatkozatában hivatkozott a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevtv.) 76. (7) bekezdésére, miszerint a kötelező felvételt biztosító iskolába való utaztatásról a fenntartó gondoskodik. Nyilatkozatában a kérelmező hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint az eljárás alá vontaknak kötelezettségük a kérelmező ellátását úgy megszervezni, hogy a szállítása is megoldott legyen, hiszen e nélkül a megfelelő iskola kijelölése a gyakorlatban csupán formális lehetőséget biztosít a kérelmező állapotának megfelelő oktatás, ellátás igénybevételére. A hatóság március 31-én vette kézhez az autizmus területén jártas alapítvány ambulanciájának március 5-én kelt gyermekpszichiátriai véleményét. A vélemény a kérelmezőnél autizmus spektrum zavart és enyhe fokú értelmi sérülést állapított meg. A szakvélemény alapvetően fontosnak tartja az autizmus-specifikus metodika alkalmazását. A kérelmező fejlesztését a szakvélemény speciális, autizmussal élő gyermekeket oktató-nevelő csoportban javasolja megvalósítani. A szakvélemény által megfogalmazott javaslat szerint az akadémikus tananyaggal szemben az oktatás fő hangsúlya a kommunikáció, a foglalkoztathatóság, az önkiszolgálási és szabadidő-eltöltését célzó készségek fejlesztésén kell, hogy legyen. Javaslatként fogalmazza meg a szakvélemény a kérelmező mindennapos iskolába járásához szükséges lehetőségek feltérképezését, tekintettel arra, hogy a család lakóhelyének közelében a kérelmező szükségleteinek megfelelő iskolai csoport nem működik. A Szakszolgálat április 8-án kelt szakértői véleménye szerint a Szakszolgálat Szakértői Bizottsága elfogadta az autizmus területén jártas alapítvány ambulanciájának gyermekpszichiátriai véleményét. A szakvélemény a kérelmező esetében autizmus spektrum zavart és enyhe fokú értelmi sérülést diagnosztizált. A szakvélemény megállapította, hogy a kérelmező sajátos nevelési igényű gyermek. A tankötelezettség teljesítésével kapcsolatban a szakértői vélemény szerint speciális autizmussal élő gyermekeket oktató-nevelő csoportban valósulhat meg a kérelmező nevelése-oktatása. Képzését autizmus specifikus szakirányú továbbképzéssel rendelkező gyógypedagógusnak kell ellátnia. A kérelmező számára a R. T. Általános Iskola a kijelölt oktatási intézmény, amely április 7-től fogadja a kérelmezőt. A szakértői vélemény szerint az iskola 12

13 kijelöléssel a szülő egyet értett, amennyiben a gyermek utaztatása a fenntartó gondoskodása által megoldódik. A kérelmező április 10-én becsatolta az autizmus területén jártas alapítvány ambulanciájának április 9-én kelt igazolását, miszerint a kérelmező autizmusa miatt csak gépkocsival és állandó felnőtt felügyelettel utaztatható. A hatóság április 16-án vette kézhez a Szakszolgálat főigazgatójának a kérelmező számára tájékoztatásul írott nyilatkozatát. A hivatkozott nyilatkozat értelmében a Győri Tankerület, mint fenntartó számára fontos, hogy a kérelmező a lehető leghamarabb megkezdje az iskolába járást. A nyilatkozat szerint elfogadták az autizmus területén jártas alapítvány ambulanciájának április 9-én kelt igazolását, miszerint a kérelmező autizmusa miatt csak gépkocsival és állandó felnőtt felügyelettel utaztatható. A nyilatkozat szerint a 2013/2014-es tanév fennmaradó részére (2014. április június 13.) megszervezik a kérelmező gépkocsival történő utaztatását, ugyanakkor a Fenntartó kezdeményezni fogja a kérelmező további orvosi vizsgálatát abból a célból, hogy tömegközlekedéssel terhelhető-e a kisgyerek. A nyilatkozat szerint április 23-án a kérelmezőt gépkocsi viszi reggel háromnegyed nyolcra a kijelölt iskolába és hozza- a beszoktatás időszakában 13 órakor a későbbiekben kb. 15 órakor a R. T. Általános Iskolából. A gyermeket egy fő pedagógus kíséri. A hatóság április 22-én vette kézhez a kérelmezőnek az illetékes Járási Hivatalnak címzett beadványát, miszerint a Szakszolgálat 34602/14 számú április 8-án kelt szakértői véleményével nem ért egyet és annak felülvizsgálatát kéri. Felülvizsgálati kérelmében indokként előadta, hogy a kifogásolt szakértői vélemény nem tartalmazza egyértelműen, hogy milyen módon kell eleget tennie tankötelezettségének, vagyis iskolába járással vagy magántanulóként. A kérelmező sérelmezte továbbá, hogy a szakvéleményből hiányzik az, hogy a kötelező tanórai foglalkozásokon túl kell-e biztosítani a heti egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat, fentieken túlmenően hiányzik az is, hogy a kérelmező hányadik osztályban köteles a tankötelezettségének teljesítésére. A kérelmező sérelmezte továbbá, hogy a szakértői vélemény nem felel meg a 15/2013 (II.26.) EMMI Rendelet 17. (1) bekezdésében foglalt követelményeknek sem. A kérelmező felülvizsgálati kérelmében ismét megjegyezte, hogy az intézmény-kijelöléssel csak és kizárólag akkor tud egyetérteni, ha a mindennapos, folyamatos szállításáról a KLIK, mint intézményfenntartó gondoskodik. A felülvizsgálni kért szakértői vélemény ugyanis csak azt tartalmazza, hogy a támogató szolgálat szállítja a gyermeket és, hogy a szülő milyen utazási kedvezményt vehet igénybe. A kérelmező hangsúlyozta, hogy az iskolába történő eljutásának támogatató szolgálat általi megszervezését nem látja rendszeresen biztosítottnak és hivatkozott az autizmus területén jártas alapítvány ambulanciájának szakvéleményére, miszerint a kérelmező tömegközlekedési eszközzel nem szállítható, ezért a felülvizsgálni kért szakértői véleménynek a 13

14 tömegközlekedéssel történő szállításra való utalását a kérelmező irrelevánsnak tartja. A kérelmező az iskolába történő eljutás vonatkozásában olyan megoldás rögzítését kívánja az új, felülvizsgált szakértői véleményben, amely rendszerességet biztosít és hosszútávra szól. Ennek kapcsán a kérelmező ismét hivatkozott a Köznevtv. 76. (7) bekezdésére május 5-én a hatóság a tárgyi ügyben folyamatban lévő közigazgatási eljárást a kérelmező ügyében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság felülvizsgálati szakértői véleményének a hatóság tudomására jutásáig felfüggesztette. A hatóság egyszersmind felhívta a feleket, hogy a szakértői vélemény kézhezvételét követően azt haladéktalanul küldjék meg a részére. A hatóság május 27-én vette kézhez a Szakszolgálat által elkészített 34975/2014 számú felülvizsgálati szakértői véleményt. A felülvizsgálati szakértői vélemény a kérelmező esetében szintén autizmus spektrum zavart és enyhe mentális retardációt állapított meg, így a kérelmező a hivatkozott szakértői vélemény alapján is sajátos nevelési igényű gyermeknek minősül. A tankötelezettség teljesítése vonatkozásában a felülvizsgálati szakértői vélemény azt javasolja, hogy a kérelmező szeptember 1-től eltérő tanterv (autizmus spektrum zavar irányelvei szerint) folytassa tovább tanulmányait a R. T. Általános Iskolában 2. osztályfok B tagozatban mindennapos iskolába járással. A felülvizsgálati szakértői vélemény szerint a kérelmező ellátására a lakóhelyen, illetve ahhoz közel nincs lehetőség, ezért kizárólagosan csak a R. T. Általános Iskola tudja a kérelmező ellátását biztosítani. Ezt követően a kérelmező oktatási intézménybe történő eljutása vonatkozásában a szakértői vélemény a Köznevtv. 76. (7) bekezdésére hivatkozik. Ehhez hozzáteszi, hogy mind az autizmus területén jártas alapítvány ambulanciájának korábban már hivatkozott, mind pedig az egyik kórház gyermek ideg és mentálhigiénés gondozójának gyermek- és ifjúságpszichiátere május 5-én kelt szakvéleményében az szerepel, hogy a kérelmező tömegközlekedéssel utazni nem tud, autizmusa miatt csak gépkocsival és állandó felnőtt felügyelettel utaztatható. A jogszabály alapján a fenntartó feladata megszervezni azokat a feltételeket, melyek a gyermek számára biztosítják hosszú távon a folyamatos, rendszeres iskolába járást. A hatóság június 4-én vette kézhez a kérelmező június 3-án kelt nyilatkozatát, miszerint az abban részletezett indokok alapján a felülvizsgálati szakértői vélemény kijavítását, illetve kiegészítését kéri, amennyiben azonban a vélemény kijavítása, kiegészítése nem lehetséges, a nyilatkozatát tartalmazó beadványát felülvizsgálati kérelemnek kéri tekinteni. A kérelmező nyilatkozatában a felülvizsgálati szakértői vélemény szakmai döntését, illetve intézmény kijelölésére vonatkozó javaslatát nem kifogásolta, hanem a szakértői vélemény egyéb tartalmi elemeit illetően kért javításokat, kiegészítéseket. 14

15 A hatóság június 10-én vette kézhez az illetékes kormányhivatal Járási Hivatalának június 6-án kelt, a 34602/2014. számú szakértői vélemény felülvizsgálatának tárgyában hozott határozatát, amelynek értelmében a kérelmező tankötelezettségének teljesítésére kijelölt intézmény a R. T. Általános Iskola, ahol a kérelmezőnek 2. osztályfok B tagozatban autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket oktató/nevelő csoportban mindennapos iskolába járással kell továbbfolytatnia tanulmányait. A határozat szerint a kérelmező tömegközlekedéssel utazni nem tud, autizmusa miatt csak gépkocsival és állandó felnőtt felügyelettel utaztatható. Ezzel összefüggésben a határozat hivatkozik a Köznevtv. 76. (7) bekezdésére, amelyben foglaltak értelmében a kötelező felvételt biztosító iskolába való utazásról a fenntartó gondoskodik július 2-án érkezett meg a hatósághoz a kérelmező június 17-én kelt fellebbezése, amelyben a Járási Hivatal fenti határozatának módosítását vagy visszavonását kérte. Fellebbezésében a kérelmező a június 3-án kelt jogorvoslati kérelmében kifejtettek szerint kérte módosítani a felülvizsgálati szakértői véleményt és annak nyomán a fellebbezéssel támadott határozatot, illetve ha a hivatkozott jogorvoslati kérelmében foglaltak szerint a felülvizsgálati szakértői vélemény újabb felülvizsgálatára kerülne sor, úgy a Járási Hivatal határozatának visszavonását és az új szakvélemény alapján új határozat meghozatalát kérte az illetékes kormányhivataltól. A hatóság július 8-án vette kézhez az illetékes kormányhivatal július 3-án kelt végzését, amelyben a kormányhivatal a kérelmező fenti fellebbezése alapján a Járási Hivatal mulasztás pótlására utasította a kérelmező szakértői vélemény felülvizsgálata tárgyában folytatott eljárása tekintetében. A végzés rendelkező része szerint a Járási Hivatal elmulasztotta a kérelmező június 3-án kelt, a Járási Hivatalhoz június 10-én érkezett nyilatkozata alapján megkeresni a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Központ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságot annak érdekében, hogy a kérelmező szakértői vélemény kijavítására irányuló kérését, észrevételeit megvizsgálhassa, indokolt esetben szakértői véleményét kijavítsa, vagy indokolja az abban foglaltak jogosságát. A hivatkozott végzés szerint ennek következtében a mulasztás arra is kiterjedt, hogy a Járási Hivatal nem élt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 102. (5) bekezdése szerinti, kifogásolt határozata saját hatáskörben történő felülvizsgálatának lehetőségével. A hivatkozott végzés indokolása szerint a kérelmező június 3-án kelt nyilatkozatában foglaltak alapján egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmező nem a Járási Hivatal döntését megalapozó szakértői vélemény intézmény kijelölésére vonatkozó javaslatát, illetve szakmai döntését kifogásolja, inkább olyan javításokat, kiegészítéseket kér, melyek a szakértői vélemény egyéb tartalmi elemeire vonatkoznak, amelyek mérlegelése a Szakértő Bizottság jogkörébe tartozik. A végzés alapján a Járási Hivatal elsőfokú eljárása során abban mulasztott, hogy nem biztosított lehetőséget a Szakértői Bizottság számára, hogy kijavíthassa, kiegészíthesse a fellebbezéssel 15

16 érintett szakvéleményét, a végzés szerint ugyanis az ügy iratai alapján a tényállás tisztázásához elengedhetetlen feltétel lett volna a Szakértői Bizottság ez irányú megkeresése. A hatóság július 16-án vette kézhez az illetékes kormányhivatal Járási Hivatala Hatósági Osztályának július 14-én kelt végzését, amellyel a július 7-én kelt végzését - amelyben a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Központ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságot ismételten kirendelte szakértői vélemény elkészítéséhez - visszavonja. A hatóság az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével hozta meg döntését: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 4. h) pontja értelmében a szociális, gyermekvédelmi gondoskodást, valamint gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó személyek és intézmények jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során az egyenlő bánásmód követelményét kötelesek megtartani. Az Ebktv. 4. g) pontja értelmében a közoktatási intézmények jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során az egyenlő bánásmód követelményét kötelesek megtartani. Az Ebktv. 27. (1) bekezdése szerint az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy b) amelynek megszervezéséhez az állam ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy bb) közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul. Az Ebktv. 8. g) pontja értelmében közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy, vagy csoport valós vagy vélt fogyatékossága miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. A Köznev. tv. 47. (1) bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 16

17 A Köznev. tv. 76. (7) bekezdése szerint a kötelező felvételt biztosító iskolába való utaztatásról a fenntartó gondoskodik. Az Ebktv a szerint Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését vizsgáló hatósági eljárás akkor indítható meg, ha a jogsértésről való tudomásszerzéstől számított egy év, és a jogsértés bekövetkezésétől számított három év még nem telt el. Az Ebktv. 19. (2) bekezdése szerint az eljárás alá vont félnek a hatósági eljárásban azt kell bizonyítania, hogy a jogsérelmet szenvedett fél vagy a közérdekű igényérvényesítésre jogosult által valószínűsített körülmények nem álltak fenn (a) pont), vagy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani (b) pont). A hatóság a felek által írásban és a tárgyaláson tett nyilatkozatok, valamint becsatolt dokumentumok alapján az alábbi tényeket állapította meg: A hatóság eljárását megalapozó kérelem január 10-én érkezett meg a hatósághoz. Az Ebktv a alapján a hatóság hatásköre a január 10. után történt sérelmek vizsgálatára terjed ki. Az Ebktv. 4. h) és g) pontjai alapján az eljárás alá vont intézményekre kiterjed a törvény személyi hatálya. A kérelmező az Ebktv. 8. g) pontja szerinti védett tulajdonságát a fentiekben részletesen ismertetett szakértői vélemények becsatolásával valószínűsítette. Tárgyi ügyben tényként volt megállapítható, hogy a kérelmező számára a szeptember 9-én kelt szakértői vélemény elkészültéig a Rábacsécsényi Tagiskola volt a számára kijelölt intézmény. A szeptember 9-én kelt - két záradékkal ellátott - szakértői vélemény a Téti Tagintézményt jelölte ki a kérelmező számára. A április 8-án kelt szakvélemény értelmében a kérelmező számára kijelölt intézmény a R. T. Általános Iskola, amely szakértői véleménnyel szemben azonban a kérelmező felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, az ezt követően megszületett felülvizsgálati szakértői vélemény vonatkozásában pedig olyan nyilatkozatot tett, aminek értelmében a felülvizsgálati szakvélemény kijavítását, kiegészítését kéri, amennyiben ez nem lehetséges, akkor beadványát kéri felülvizsgálati kérelemnek tekinteni. Ezt követően az illetékes kormányhivatal Járási Hivatalának a felülvizsgálati szakértői véleményt magában foglaló határozatával szemben előterjesztett fellebbezés alapján az illetékes kormányhivatal a Járási Hivatalt mulasztás pótlására utasította. Tárgyi ügyben tényként volt megállapítható továbbá, hogy a kérelmezőnek a Kisfaludy Károly Általános Iskolával amelynek tagiskolája a Rábacsécsényi tagiskola - fennálló tanulói jogviszonya december 17

18 10-én megszűnt. A Kisfaludy Károly Általános Iskola igazgatója január 28-án kelt levelében a kérelmezőt arról tájékoztatta, hogy a kérelmező ismételten tanulói jogviszonyban áll a szóban forgó iskolával. Ezzel összefüggésben az igazgató a tárgyaláson úgy nyilatkozott, hogy a kérelmezőt január 23-i keltezéssel, azonban november 11-ével vették vissza a Rábacsécsényi Tagiskolába. Továbbá tekintettel arra ahogyan azt a tárgyaláson a Szakszolgálat székhelyintézményének vezetője előadta - hogy a Téti Tagintézmény szakszolgálat, nem pedig iskola, a szóban forgó intézménnyel a kérelmezőnek nem is állhatott fenn tanulói jogviszonya, tehát azzal a kérelmező tanulói jogviszonyban nem állt. A Kisfaludy Károly Általános Iskola igazgatója a tárgyaláson azon kérelmezői állítást nem vitatta, miszerint a Rábacsécsényi tagiskolában foglalkoztatott gyógypedagógus, akinek a feladata az volt, hogy a kérelmező számára a szakértői vélemény által előírt fejlesztést biztosítsa, pályakezdő volt és nem volt tapasztalata autistákkal korábban. A szóban forgó felek egyike sem vitatta továbbá, hogy a Rábacsécsényi Tagiskolának autistákkal foglalkozó önálló szakembere nem volt. Azt, hogy a személyi és tárgyi feltételek a Rábacsécsényi Tagiskolában a kérelmező számára nem voltak adottak, mind a szeptember 9-én kelt szakértői véleményhez csatolt záradék javaslatokat tartalmazó része, mind pedig a Kisfaludy Károly Általános Iskola igazgatója elismerte valamint ez a kérelmezői állásponttal is egybecseng. A felek nyilatkozatai alapján tárgyi ügyben megállapítható, hogy 2013 szeptembere és 2014 januárja között a kérelmező otthon volt és semmilyen fejlesztésben sem részesült. A Téti Tagintézmény vezetőjének nyilatkozata értelmében ugyanis a szeptemberi tanévkezdéstől november 19-ig nem valósult meg a kérelmező fejlesztése a Téti Tagintézményben, a 2014 januárjáig pedig azért nem hozták a szülők a kérelmezőt fejlesztésre, mert nem volt megoldott a gyerekszállítás és a kérelmező panasza szerint is 2013 szeptembere és január 27. között otthon volt. A felek által tett nyilatkozatok alapján tárgyi ügyben megállapítható, hogy a fenti időszakot, azaz 2014 januárját követően a kérelmező heti 2 óra fejlesztésben részesült a Téti Tagintézményben. A kérelmező ugyanakkor a számára előírt további 8 óra gyógypedagógiai fejlesztést nem kapta meg. Tárgyi ügyben a megállapítható továbbá, hogy bár a tárgyaláson a felek nyitottak voltak a hatóság előtt egyezség megkötésére, egyezség azonban végül a felek között nem jött létre. A hatóság a fent ismertetett tényeket alapul véve a következő megállapításokra jutott: 1. A hatóság a Szakszolgálat vonatkozásában megállapította, hogy jogelőd intézményének, vagyis a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központnak a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 18

19 Rehabilitációs Bizottsága által elkészített, január 7-én kelt szakértői vélemény a Rábacsécsényi Tagiskolát jelölte ki a kérelmező számára, a szeptember 9-én kelt, két záradékkal ellátott szakértői vélemény azon részében azonban, amely másolatban a január 7-én kelt véleményt tartalmazza, a Téti Tagintézmény a kijelölt intézmény. Azaz, a szeptember 9-én kelt szakértői véleménynek a január 7-én kelt szakértői véleményt magában foglaló részében a január 7-én kelt vélemény más tartalommal szerepelt: eltérő volt a kijelölt oktatási intézmény. E megállapítást támasztja alá a Szakszolgálat megbízott igazgatójának a hatóság felhívására a szakértői vélemény elkészítése és az oktatási intézmények kijelölésével kapcsolatos eljárás vonatkozásában tett nyilatkozata is, miszerint a kérelmező szakértői véleményének elkészítése során sajnálatos adminisztrációs hiba történt, ugyanis a szeptember 9-én történt kiegészítő vizsgálat során a vizsgálatot végző szakember a január 7-én kelt szakértő véleményben is a Téti Tagintézményt tüntette fel kijelölt intézményként. Ezzel összefüggésben problémaként merül fel továbbá, hogy a Téti Tagintézmény ahogyan azt a tárgyaláson a Szakszolgálat székhelyintézményének vezetője is előadta - szakszolgálat, nem pedig iskola, így a szóban forgó intézménnyel a kérelmezőnek per definitionem nem is állhatott volna fenn tanulói jogviszonya. Fentiek alapján a kérelmező a Kisfaludy Károly Általános Iskolával melynek tagintézménye a Rábacsécsényi Tagiskola - állt tanulói jogviszonyban, kisebb megszakítással egészen jelen határozat meghozataláig. A szeptember 9-én kelt és jelen határozat meghozatalakor is jogerős szakértői vélemény hiszen a R. T. Általános Iskolát kijelölő szakvélemény a tárgyi ügyben hozott határozat meghozatalakor még nem emelkedett jogerőre tehát olyan helyzetet idézett elő, amelyben a kérelmező számára kijelölt Téti Tagintézmény a felelős a kérelmező fejlesztéséért, azzal azonban a kérelmező tanulói jogviszonyban nem állhat, ezért nem is állt, illetve áll. Az az intézmény pedig, amellyel a kérelmező tanulói jogviszonyban áll, azaz Kisfaludy Károly Általános Iskola, melynek tagintézménye a Rábacsécsényi tagiskola, a szeptember 9-én kelt szakvélemény szerint nem a kérelmező számára kijelölt és fejlesztéséért felelős intézmény, sőt a hivatkozott szakvélemény alapján a Rábacsécsényi Tagiskola a kérelmező számára szükséges személyi és tárgyi feltételeket nem tudja biztosítani. Fentiek következtében a hatóság álláspontja szerint a kérelmező fejlesztéséért felelős intézmény vonatkozásában a kérelmező körül tisztázatlan és bizonytalan helyzet alakult ki, amely a szeptember 9-én kelt szakvélemény kibocsátását követően folyamatosan fennáll, tekintettel arra, hogy jelen határozat meghozataláig a R. T. Általános Iskolát kijelölő szakértői vélemények egyike sem emelkedett jogerőre. A Szakszolgálatnak az oktatási intézmények kijelölésével kapcsolatos eljárása vonatkozásában a hatóság aggályosnak tartotta, hogy a január 7-én kelt szakértői vélemény a december 12-én kelt, szintén a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központnak a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága által kiállított szakvéleménnyel e tekintetben megegyező módon a Rábacsécsényi Tagiskolát jelölte ki a kérelmező számára. Ugyanezen szerv 19

20 a szeptember 9-én kelt szakértői vélemény javaslatokat tartalmazó részében azonban arra a megállapításra jutott, hogy a Rábacsécsényi Tagiskola a kérelmező számára megfelelő személyi és tárgyi feltételeket nem tudja biztosítani. A Szakszolgálat székhelyintézményének vezetője a tárgyaláson előadta, hogy azért a Rábacsécsényi Tagiskolát jelölték ki a kérelmező számára, mert az intézmény alapító okiratában szerepelt az autizmus specifikus fejlesztés, másrészt a szülő is ennek az intézménynek a kijelölését kérte. A Szakszolgálat székhelyintézményének vezetője a tárgyaláson elmondta továbbá, hogy az intézmény kijelölését követően tudomásul vettük, hogy az integráció nem működött. Ezzel összefüggésben a hatóság megjegyzi, hogy álláspontja szerint azon a tényen túlmenően, hogy a kijelölni kívánt oktatási intézmény alapító okiratában szerepel az autizmus specifikus fejlesztés, a kijelöléskor az adott intézményben ténylegesen rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeket is szükséges figyelembe venni. A kérelmező számára már a december 12-én kelt szakvélemény is a Rábacsécsényi Tagiskolát jelölte ki és tette ezt a január 7-én kelt szakértői vélemény is több, mint egy évvel az előző keletkezését követően. A bő fél évvel ezután szeptember 9-én keletkezett szakvélemény számolt be a személyi és tárgyi feltételek hiányáról és a Szakszolgálat székhelyintézményének vezetője a tárgyaláson úgy nyilatkozott, hogy az intézmény kijelölését követően tudomásul vettük, hogy az integráció nem működött. A hatóság álláspontja szerint tehát a kérelmező számára kijelölt oktatási intézmény kiválasztásakor fennálló személyi és tárgyi feltételek tényleges meglétére mindenekelőtt arra, hogy a kijelölt intézmény rendelkezik-e autizmus területén jártas szakemberrel a Szakszolgálatnak, illetve jogelőd intézményének körültekintőbben kellett volna figyelemmel lennie. A hatóság adminisztrációs hibaként értékelte, hogy a szeptember 9-i dátummal kibocsátott szakértői vélemény alapjául szolgáló vizsgálat egy, a kérelmező által becsatolt fentiekben hivatkozott tanúsága szerint szeptember 18-án történt, így a szóban forgó szakértői vélemény szeptember 9-én biztosan nem keletkezhetett. Fentiekkel összefüggésben a hatóság utal a Szakszolgálat székhelyintézménye vezetőjének tárgyaláson tett azon kijelentésére, miszerint az autisták integrációja megyei szinten nagyon jól működik és reméli, hogy jelen eset egy véletlen negatív kivétel volt. A hatóság álláspontja szerint e kijelentésből arra lehet következtetni, hogy a Szakszolgálat maga is úgy ítélte meg, hogy hibákat vétett a kérelmezővel kapcsolatos eljárása során. 2. A Rábacsécsényi Tagiskola vonatkozásában a hatóság megállapította, hogy - a Kisfaludy Károly Általános Iskola igazgatója által is elismerten - a Rábacsécsényi tagiskolában foglalkoztatott azon gyógypedagógus, akinek a feladata volt, hogy a kérelmező számára a szakértői vélemény által előírt fejlesztést biztosítsa, pályakezdő volt és nem volt tapasztalata autistákkal korábban, valamint a Rábacsécsényi Tagiskola autistákkal foglalkozó önálló szakemberrel nem rendelkezett. A január 7-én kelt szakértői vélemény alapján a kérelmezőnek sajátos nevelési igénye típusának 20

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/437/ /2014. Ügyintéző: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság () kiskorú gyermeke törvényes képviselőjeként kérelmező kérelmére a Beszélj Velem Óvoda (1225 Budapest,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/109/8/2008. Előadó: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.A. kérelmező kérelme alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) által Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

Jogeset EBH /174/2016. Ügyiratszám: EBH/174/2016

Jogeset EBH /174/2016. Ügyiratszám: EBH/174/2016 Ügyiratszám: EBH/174/2016 Védett tulajdonság: egészségi állapot Diszkrimináció területe: oktatás Diszkrimináció típusa: közvetlen hátrányos megkülönböztetés Jogsértést részben megállapító határozat A hatóság

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/470/9/2014. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.) kérelmezőnek a Human Service Agency Munkaerőpiaci Szolgáltató Kft. (HSA Kft.,

Részletesebben

Jogeset EBH / 203 / 2015

Jogeset EBH / 203 / 2015 1 Ügyiratszám: 203/2015 Védett tulajdonság: fogyatékosság Diszkrimináció területe: oktatás, nevelés Diszkrimináció típusa: közvetlen hátrányos megkülönböztetés Jogsértést megállapító határozat A kiskorúak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/449/ /2013 Előadó: Dr.. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére a Kölcsönbeadó munkáltató (a továbbiakban: kölcsönbeadó

Részletesebben

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/245/5/2012 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) Kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére az Esély Pedagógiai

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A magántanulói jogviszony

A magántanulói jogviszony Magántanulói jogviszony jellemzői: A magántanulói jogviszony Beiratkozási kötelezettség. Félévkor és év végén osztályozóvizsga. A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. szeptember 15-i ülésére Iktató szám: 178/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/224/13/2015. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B) kérelmezőnek a Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Polgármesterével (3565 Tiszalúc,

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EBH/174/17/2016. Ügyiratszám: Előadó:.. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina körút 39/B) a.. törvényes képviselők által képviselt kk. kérelmező kérelmére

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/492/8/2008. Ügyintéző: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság A.A. kérelmezőnek a MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.) eljárás alá vonttal szemben,

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Mernyeiné Tőke Gyöngyi, Szegő Ágnes Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Sajátos nevelési

Részletesebben

Felsőoktatási tájékoztató

Felsőoktatási tájékoztató Felsőoktatási tájékoztató A MEOSZ kiemelten foglalkozik a mozgáskorlátozott hallgatók felsőoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésével. A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZegyezmény kimondja,

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-4372/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak

Részletesebben

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 7. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/613/2016.

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/613/2016. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/613/2016. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság () Kérelmező kérelmére a PAMMER-BECK PATIKA Betéti Társaság (7624 Pécs, Rókus utca 5., a továbbiakban: eljárás alá

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök H A T Á R O Z A T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök H A T Á R O Z A T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/302/ /2016. H A T Á R O Z A T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) XY kérelmezőnek az egyenlő bánásmód követelményének megsértése tárgyában

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.687/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/1026/2008 Ügyintéző:.dr. Gregor Katalin Az Egyenlő Bánásmód Hatóság X Ügyvédi Iroda által képviselt KA kérelmére a PR ügyvéd által képviselt ITD Hungary Zrt. eljárás

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök Ügyiratszám: BI/1284-5/2014. Tárgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölése telefonhálózathoz való hozzáférés vonatkozásában Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN A tankönyvellátás rendjét iskolánk a következő jogszabályok alapján szabályozza: A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

HATÁROZATOT: A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az ISD POWER Kft. Engedélyét az alábbiak szerint módosítja:

HATÁROZATOT: A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az ISD POWER Kft. Engedélyét az alábbiak szerint módosítja: 1081 B u d a p e s t, II. J á n o s P á l p á p a t é r 7 1444 B u d a p e s t, P f. 247 www.mekh.hu Tel.-. 459-7777 Tel /Fax: 459-7766 Ügyszám: FFSFO_2014 / 61- k Ügyintéző: Tóbiás Tamás Telefon/fax.:

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája alapító okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája alapító okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-15 /2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó Városi

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Javaslat a Baka István Általános Iskola alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. július 4-i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: Amreinné

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom: A Felügyelet a Bankkal szemben - szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó

h a t á r o z a t o t hozom: A Felügyelet a Bankkal szemben - szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6077/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.szám: 18282/2016 Javaslat a helyi járati tanulói bérlettámogatásról szóló 21/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal:

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal: Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Súlyos mozgáskorlátozott (kérelmező) Neve: Születési neve:. Anyja neve:. Születési hely és idő :. Családi állapota: hajadon

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/11/11/2011 Ügyintéző: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85., továbbiakban hatóság) kérelmező kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az eljárás megindítása A panaszos szülő Budapesten a Fráter György téren működő Csicsergő Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) eljárását sérelmezte.

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/641/11/2007. Ügyintéző: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben