BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Név: BÁTÁÉRT EGYESÜLET Székhely: 7149 Báta, F u Az Egyesület alapításának id pontja: augusztus Jogállása: közhasznú szervezet Az Egyesület pártpolitikailag és felekezetileg független társadalmi szervezet Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt, t lük támogatást nem kap, képvisel jelöltet nem állít, és nem támogat Tagjain kívül bárki más is részesülhet közhasznú szolgáltatásaiból pályázatok útján (10.4.) 1.8. Az Egyesület a magyar Alkotmány szellemében m ködik. II. AZ EGYESÜLET CÉLJA 2.1. Az Egyesület összefogja a bátai és Bátáról elszármazott személyeket közös célok megvalósítása érdekében, képviselve a település érdekeit különböz gazdasági, kulturális, társadalmi és politikai szervezeteknél. Együttm ködik a helyi civil, valamint kistérségi, regionális és országos kulturális, természetvédelmi, környezetvédelmi és településfejlesztési szervezetekkel Távlati cél: Természeti adottságait kihasználva a falusi turizmust meghonosítsa, ahol a vendégeket horgászati, vadászati, gyalogos- és vízitúrázási lehet ségek, kulturális programok várják. Létrehozza és m ködteti a Fekete Gólya Múzeumot. Együtt kíván m ködni a sárközi falvakkal és Bátaszékkel. Régióban való gondolkodással Dunaszekcs, Dunafalva, Szeremle és Báta közösen, egymást segítve nyerje el az üdül övezeti jogot, fejlesztési lehet ségeket, s fontos turisztikai célponttá váljon a bel-és külföldi, feln tt és gyermekvendégek számára, ahol minden ott él és oda érkez jól érzi magát. Nemzetközi kapcsolatokat épít ki és ápol a civil együttm ködés el segítése érdekében Rövid távú célok: 1. A különböz társadalmi csoportok, gazdasági szerepl k elképzeléseinek megismerése, a stratégiai tervek kidolgozásában való részvétel küls szakemberek bevonásával. 2. A község arculatának javítása, tisztábbá, barátságosabbá változtatása parkosítással, virágosítással. 3. Ifjúsági önszervez csoportok támogatása. 4. A környez településekkel, hatóságokkal, civil szervezetekkel közösen kerékpárút kijelölésében, tanösvények létesítésben való részvétel.

2 5. Kézm ves táborok és természetvédelmi táborok szervezésében való részvétel a Duna- Dráva Nemzeti Parkkal, a helyi kézm vesekkel, vállalkozókkal, és civil szervezetekkel együttm ködve. 6. Helyi környezetvédelmi akciókban való részvétel. 7. Kapcsolat tartása az önkormányzattal, civil szervezetekkel, gazdasági szerepl kkel, helyi vállalkozókkal, egyházakkal. 8. Keszegfesztivál rendezése évente a Szent Vér búcsú id pontjához illeszkedve. 9. Természetvédelmi szervezetekkel, hatóságokkal közösen el segíteni a környezet rehabilitációját. 10. Az Egyesület tevékenységér l elektronikus és nyomtatott tájékoztatást nyújtani. 11. A célok megvalósítása érdekében pályázatokon való részvétel. III. AZ EGYESÜLET FELADATAI 3.1. Kezdeményezéseivel, javaslataival, pályázati lehet ségek kihasználásával el segíti a kit zött célok megvalósítását Közrem ködik a községben felmerül, a célokhoz kapcsolódó problémák megoldásában Összegy jti és továbbítja a célok megvalósításához szükséges információkat Kapcsolatot tart Báta és térsége önkormányzataival, gazdasági vállalkozásaival Kapcsolatot tart és együttm ködik a tevékenységekben érdekelt szervezetekkel és intézményekkel Biztosítja a tagok közti információ cserét Kizárólag közhasznú céljainak érdekében, azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet folytat, felkutatja a m ködéshez szükséges bevételi forrásokat. A fenti céloknak és feladatoknak megfelel en az egyesület a Ksztv. 26. c) pontjában felsoroltak közül az alábbi közhasznú tevékenységeket kívánja végezni: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, m emlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzet csoportok társadalmi esélyegyenl ségének el segítése, emberi és állampolgári jogok védelme, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, tudományos tevékenység kutatás. IV.AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 4.1. Az Egyesület tagja lehet életkortól és állampolgárságtól függetlenül bárki, aki kész az Egyesület céljainak megvalósításában közrem ködni. 2

3 4.2. Az Egyesület alapító-, rendes-, tiszteletbeli és pártoló tagokból áll A tiszteletbeli tagot a közgy lés 2/3-os többséggel választja meg. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem kötelezhet, nem választ, az Egyesület tisztségeire nem választható, a közgy lésen tanácskozási joggal vehet részt A pártoló tag nem választ, az Egyesület tisztségeire nem választható, a közgy lésen tanácskozási joggal vehet részt A tagsági viszony a belépési nyilatkozat alapján az elnökség felvételi határozatával keletkezik, és írásbeli kilépési nyilatkozattal, kizárással, vagy a tag halálával sz nik meg. A tag kizárásáról kötelességeinek megszegése esetén a fegyelmi bizottság állásfoglalása után a közgy lés 2/3-os többséggel dönt. A tagság az elnökség döntése alapján megsz nik, amennyiben a tag a tagdíj befizetésével 6 hónapot meghaladó késedelembe esik. V. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 5.1. Az Egyesület alapító és rendes tagjainak jogai: 1. Részt vehet az Egyesület céljainak, feladatainak meghatározásában, az Egyesület felépítésének kialakításában, a szervezet tevékenységében és rendezvényein. 2. Választhat és választható az Egyesület tisztségeire. 3. Igényelheti az Egyesület közrem ködését érdekképviseleti, érdekvédelmi ügyeihez. 4. Kedvezményesen részt vehet a szervezett képzéseken, továbbképzéseken és rendezvényeken. 5. Teljes joggal képviselheti az Egyesületben önmaga és az általa képviseltek érdekeit. 6. Javaslatot tehet az Egyesületet érint bármely kérdésben, és kifogást emelhet az Egyesület alapszabályt sért határozata ellen. 7. Az Egyesület által biztosított kedvezményeket és szolgáltatásokat igénybe veheti. 8. Rendszeres tájékoztatást kap és kérhet az elnökség által végzett munkáról. 9. Az Egyesület különböz kapcsolataiból származó el nyökb l részesül Az Egyesület alapító- és rendes tagjának kötelezettségei: 1. Az alapszabályban foglaltak betartása. 2. Rendszeres és tevékeny részvétel az Egyesület munkájában, el segítve a közös célok megvalósítását. 3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 4. Az Egyesület határozatainak végrehajtása. 5. A tagdíj minden év június 30-ig történ befizetése. 6. A tagdíj mértékét az alapszabály melléklete tartalmazza. Nyugdíjas, katona és diák egyesületi tag a mindenkori megállapított tagdíj felét fizeti Az Egyesület pártoló tagjainak jogai: 1. Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgy lésén. 2. Javaslatokat, észrevételeket tehet, felvilágosítást kérhet az Egyesület m ködésével kapcsolatban. 3. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit Az Egyesület pártoló tagjainak kötelezettségei: 1. Az alapszabály betartása. 2. A szervezet célkit zéseinek erkölcsi vagy anyagi támogatása, az önként vállalt feladatok maradéktalan végrehajtása. 3. Köteles a tagdíjat minden év június 30-ig befizetni. 3

4 4. A tagdíj mértékét az alapszabály melléklete tartalmazza. Az egyesület valamely szervének törvénysért határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság el tt megtámadhatja. VI. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISEL I 6.1. Az Egyesület szervei és tisztségvisel i. 1. Közgy lés 2. Elnökség 3. Felügyel bizottság 6.2. Az elnökség az egyes feladatok ellátására állandó, vagy ideiglenes bizottságokat m ködtethet. VII. KÖZGY LÉS 7.1. Az Egyesület legf bb döntést hozó szerve a közgy lés, amely az alapító és rendes tagok összessége, azon tanácskozási joggal részt vehetnek a pártoló tagok, illetve akiket az elnök meghív. A Közgy lés nyilvános A közgy lést az elnök hívja össze szükség szerint, de legalább évente egyszer. A közgy lés helyét, idejét, napirendjét legalább nyolc nappal el tte írásban közölni kell a tagsággal A közgy lés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgy lést 15 napon belül ismételni kell, ez a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredeti napirendben felvetett kérdésekben dönthet, melyre a meghívóban felhívja a tagok figyelmét A közgy lés nyílt szavazással, amennyiben jelen szerz dés vagy törvény nagyobb szavazati arányt nem kíván meg, egyszer szótöbbséggel dönt. A tagok kérésére titkos szavazásra is lehet ség van. Szavazategyenl ség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnökség tisztségvisel inek, tagjainak megválasztása nyílt szavazással történik, azonban bármely tag kérésére titkos szavazás elrendelése kötelez A közgy lésr l jegyz könyvet kell felvenni, amely tartalmazza a megjelentek névsorát és a közgy lés által hozott határozatokat. A jegyz könyvet az elnök és a jegyz könyv vezet, valamint az elnök által felkért két jelenlév tag hitelesíti A közgy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 1. Az alapszabály elfogadása és módosítása. 2. Az Egyesület tevékenységér l és gazdálkodásáról szóló éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása. 3. Az éves költségvetés meghatározása. 4. Az Egyesület megalakulásának, feloszlatásának, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása. 5. Az Egyesület elnökségének, felügyel bizottságának megválasztása, a megválasztott tisztségekb l való visszahívás és felmentés. 6. Az alapító- és rendes tagok tagdíjösszegének, illet leg a pártoló tagok anyagi hozzájárulásának, legkisebb mértékének meghatározása. 7. Az Egyesület feloszlása esetén dönt az egyesületi vagyon sorsáról. 8. Az tisztségvisel k beszámolóinak elfogadása. 4

5 7.7. A közgy lés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közvetlen hozzátartozója (PTK.685. b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a/kötelezettség vagy felel sség alól mentesül, b/bármilyen más el nyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben érdekelt. Nem min sül el nynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatás. VIII. AZ ELNÖKSÉG 8.1.Az elnökség a közgy lés által megválasztott 11 tagból áll. Az elnökség egyszer többséggel maga közül választ elnököt, alelnököt és titkárt. 8.2 Az elnökség tagjainak megbízatása három évre szól. A tagok újraválaszthatók Amennyiben az elnökség valamelyik tagja lemond, akkor a közgy lés összehívásáig az elnök helyettest jelöl ki Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója(ptk.685. b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a/kötelezettség vagy felel sség alól mentesül, vagy b/bármilyen más el nyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben érdekelt. Nem min sül el nynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatás Az elnökség tagja a közhasznú szervezet megsz ntét követ két évig nem lehet olyan személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megsz ntét megel z két évben legalább egy évig vezet tisztséget, amely az adózás rendjér l szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki Az elnökség határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3-a jelen van. Határozatait az elnökség nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenl ség esetén az elnök szava dönt. Az elnökség döntéseit a Határozatok Könyvében bárki megtekintheti, és ezeket az elnökség az érintettekkel írásban közli Az elnökséget az egyesület elnöke évente négyszer köteles összehívni. Az elnökséget az elnökségi ülés id pontjáról 8 nappal az ülés el tt értesíteni kell, ami a napirendi pontok pontos megjelölésével írásban történik. Az elnökségi ülés nyilvános Az elnökség feladata a közgy lések el készítése, a közgy lési határozatok végrehajtása és végrehajtatása, és döntés olyan kérdésekben, melyet alapszabály nem utal a közgy lés kizárólagos hatáskörébe Az elnökségi ülésr l annak során a titkár készít írásos jegyz könyvet, amelyet az elnök, a levezet elnök és a két jegyz könyv hitelesít ír alá Az elnökségi testület feladata különösen: Az Egyesület tevékenységének szervezése és irányítása. Helyi, regionális vagy országos, hasonló céllal m köd egyesületekkel, alapítványokkal, szövetségekkel való együttm ködés koordinálása viszonossági alapon. 5

6 A tagok közötti koordináció és információ áramlás módszerének kialakítása és megvalósítása. Az Egyesület éves programjának, üléstervének kidolgozása. Az Egyesület m ködéséhez szükséges feltételek megteremtésének el segítése. A közgy lés vagy az elnökségi tagok határoznak a rendkívüli ülés id pontjáról és napirendjér l. A gazdálkodásról és a szervezet tevékenységér l szóló beszámoló el terjesztése a közgy lésre Az elnökség évente egy alkalommal köteles beszámolni a munkájáról a közgy lésnek. IX. FELÜGYEL BIZOTTSÁG 9.1. A felügyel bizottság a közgy lés által három évre választott háromf s testület. Elnökét a közgy lés választja 2/3-os szótöbbséggel. Tagjai újraválaszthatók A felügyel bizottság ellen rzi az Egyesület m ködését és gazdálkodását Ennek során az Elnökség tagjaitól jelentést kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja A felügyel bizottság tagja az elnökségi ülésen tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik A felügyel bizottság köteles az elnökséget tájékoztatni és elnökségi ülés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomás, hogy a/ az Egyesület m ködése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sért esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség döntését teszi szükségessé, b/ az elnökségtagjainak felel sségét megalapozó tény merült fel Az elnökségi ülést a felügyel bizottság indítványára annak megtételét l számított 30 napon belül össze kell hívni. E határid eredménytelen eltelte esetén az elnökségi ülés összehívására a felügyel bizottság is jogosult Ha az elnökség a törvényes m ködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyel bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet Nem lehet a felügyel bizottság tagja, aki a/ az elnökség tagja, b/ az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, c/ az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony által nyújtott, alapszabálynak megfelel cél szerinti juttatást -, illetve d/ az a/ és c/ pontban meghatározott személyek hozzátartozója A felügyel bizottság évente egyszer ülésezik. Az üléseket a bizottság elnöke hívja össze két héttel az ülés el tt a napirendi pontok pontos megjelölésével írásban. A bizottság által maguk közül választott tag készít az ülésr l írásos jegyz könyvet, amelyet mindanynyian aláírnak. Az ülés akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van, határozatait egyszer szótöbbséggel titkos szavazással hozza. 6

7 9.9. A felügyel bizottság évente köteles beszámolni munkájáról a közgy lésnek. X. AZ EGYESÜLET M KÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA A közgy lésnek és az elnökségnek a döntéseit a Határozatok Könyve tartalmazza, melyb l kit nik a döntések tartalma, id pontja, hatálya és a döntést támogatók és ellenz k száma. A Határozatok Könyvét az Egyesület titkára szerkeszti Az Egyesület m ködésével kapcsolatos iratokba, ha a jogszabály másként nem rendelkezik, az elnökség engedélyével bárki betekinthet. A közhasznúsági jelentésbe, beszámolói közlésbe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet Az Egyesület m ködésére vonatkozó információkat, a közgy lés és elnökség döntéseit és a beszámolói közlést, közhasznúsági jelentést, pályázati kiírásokat a negyedévente megjelen körlevél tartalmazza A közhasznú szolgáltatások pályázatok útján bárki által igénybe vehet k. A titkár a pályázati kiírásokról szóló hirdetményt az egyesület székhelyén kifüggeszti, és azt bárki megtekintheti. A pályázatok elbírálása az Elnökség feladata, a pályázat eredményét hirdetményként közzéteszi az elnökség az egyesület székhelyén Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja M ködésének anyagi forrásai: Tagsági díj Jogi- és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai. Az egyesületi célok elérésének érdekében kifejtett gazdasági tevékenységb l származó saját bevétel. Pályázatokból származó bevétel. Esetleges szolgáltatások ellenértéke Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel Az Egyesület m ködésével kapcsolatos költségvetési gazdálkodást a titkár látja el. A bankszámla feletti rendelkezésre az elnök és a titkár, vagy az elnök és az alelnök együttesen jogosult A szabályszer pénz- és vagyonkezelésért az elnök, a titkár és az alelnök tartozik felel sséggel A közgy lés és az elnökség döntéseit az érintettekkel írásban közli a titkár, és azokat az egyesület székhelyén hirdetményként közzéteszi. X. VEGYES RENDELKEZÉSEK Az Egyesület megsz nik, ha feloszlatását vagy más egyesülettel való összeolvadását a közgy lés min sített szótöbbséggel kimondja, ha az arra jogosult szerv feloszlatja, ill. megsz nését megállapítja Az Egyesület megsz nése esetén a hitelez k kielégítése utáni vagyonról a közgy lés rendelkezik. 7

8 8

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok: 1 Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA I. Alapító tagok: 1. Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa, Katona I. 15. 2. Logikusak(k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Nimfea Természetvédelmi Egyesült alapítók által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező, az Alapszabályban

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Frekvencia Egyesület

Frekvencia Egyesület Frekvencia Egyesület ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések 1.. 1. Az Egyesület neve: Frekvencia Egyesület (a továbbiakban Egyesület). 2. Az Egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező kiemelkedően közhasznú

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben