1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések"

Átírás

1 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres sportolás, a szabadid hasznos eltöltésének biztosítása, a tömegsport szervezése, a labdarúgás fejlesztése és népszer sítése érdekében létrejött, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján m köd, önkormányzati elven épül társadalmi szervezet, amely önálló jogi személy. 2. Egyesület Neve: Rövidített neve: 1. Futsal Club Veszprém 1. FC Veszprém Székhelye: 8200, Veszprém, Wartha Vince u. 3. Alapításának éve: ködési területe: Szervezet formája: Magyarország sportegyesület (közhasznú) Szervezet pecsétje: Szervezet honlapja: II. Az 1. FC Veszprém felügyelete 3. 1) Az 1. FC Veszprém nyilvántartásba vételét a Veszprém Megyei Bíróság végzi. 2) Az 1. FC Veszprém m ködése felett az ügyészség a reá irányadó jogszabályok szerint gyakorol törvényességi felügyeletet. 3) Az 1. FC Veszprém pénzügyi ellen rzését az Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) illetékes szerve látja el. 1

2 4) Az 1. FC Veszprém által végzett egyes tevékenységek felett a tevékenység célja szerint illetékes állami szerv a hatósági ellen rzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol. III. Az 1. FC Veszprém célja 4. 1) Az egyesület által m ködtetett futball clubban a rendszeres sportolás, szabadid kultúrált eltöltésének biztosítása. 2) A sportág fejl désének megteremtéséhez szükséges utánpótlás felkutatása, és nevelésének el segítése. 3) Az élsportból kikerül játékosok további sportolási lehet ségének megteremtése, illetve az utánpótlás korból kinöv játékosok versenyeztetésének biztosítása, különös tekintettel a magasabb kort elért játékosok edzési lehet ségeinek megteremtése. 4) Az egyesület tagjainak a rendszeres testedzése, a társadalmi öntevékenysége, a közösségi élet kibontakoztatására való nevelése, a labdarúgás népszer sítése. 5) Az egyesület igazolt sportolóin keresztül igyekszik a lakosság érdekl dését felkelteni a rendszeres testedzés és sportolás iránt, különös tekintettel annak a szabadid kultúrált eltöltésében betöltött szerepére. 6) A fenti célok elérése érdekében az egyesület mindazokkal együttm ködik, - az állami és társadalmi szervezetek, egyesületek, vállalatok, magánszemélyek, illetve azok társulásai akik a cél elérése érdekében segítséget kívánnak nyújtani. 7) A sportegyesület a jogszabályok által meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat. 8) A sportegyesület céljai megvalósítása érdekében gazdasági és vállalkozási tevékenységet folytathat. Vállalkozói tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi. 9) Gazdálkodása során vagyonát nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 10) Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közhasznú tevékenység 5. 1) Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben (Ksztv. 4. (1) bekezdés a) pont) és a jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a tagokkal megegyez módon a közhasznú szolgáltatásaiból.. 2) A Ksztv ának (2) bekezdése szerint a közhasznúsági jelentést minden tárgyévet követ évben legkés bb június 30-áig nyilvánosan a szervezet honlapján - - megjeleníti. 3) Az egyesület céljai és feladatai az alábbi közhasznú tevékenységeknek felelnek 2

3 meg az évi CLVI. tv ban foglaltak szerint: a. c/14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, b. c/4. pont szerinti nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, c. c/5. pont szerinti kulturális tevékenység. Egyesület feladatai 6. 1) A célok megvalósításához szükséges feltételeket biztosítja, fejlesztési célkit zéseket határoz meg és gondoskodik azok megvalósításáról. 2) A tervszer m ködéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket megteremti és biztosítja. 3) Tagjai által képviseli az egyesület érdekeit az alapszabályban megfogalmazott célok szerint. Lehet ségei szerint részt vesz az országos bajnokságban, kupában, szervezett tornákon. 4) Segíti a sportág népszer sítését és utánpótlásának fejl dését. Az egyesület tagjai: a) tagok b) pártoló tagok c) tiszteletbeli tagok IV. Az egyesület tagsága 7. 1) Tag lehet minden olyan magánszemély, aki az egyesület alapszabályát elfogadja, az egyesület céljával és tevékenységével egyetért, és az egyesület anyagilag támogatja. 2) Pártoló tag lehet, aki az 1. FC Veszprém célkit zéseit, erkölcsileg és anyagilag támogatja, alapszabályát elfogadja. 3) Az 1. FC Veszprém tiszteletbeli elnöke az lehet, aki az 1. FC Veszprém érdekében kimagasló tevékenységet végez és az egyesület célkit zéseit folyamatosan, els sorban erkölcsileg támogatja. Szakmai, közéleti tekintélyével er síti az egyesület társadalmi szerepét. Tapasztalataival, tanácsaival segíti az egyesület elnökségének munkáját. A tiszteletbeli elnök cím adományozására (és visszavonására) az elnökség javaslatára a közgy lés jogosult. Az egyesület tagjairól nyilvántartást köteles vezetni. Tagsági viszony keletkezése és megsz nése 8. 1) Az 1. FC Veszprémbe való belépés, illet leg a kilépés önkéntes. 3

4 2) Az 1. FC Veszprém tagsága felvétellel keletkezik és kilépéssel, törléssel, kizárással sz nik meg. 3) Az 1. FC Veszprém tagsága kérdésében az 1. FC Veszprém elnöksége dönt. Az elnökség ezt a jogkörét az 1. FC Veszprém ügyvezet elnökére átruházhatja. 4) A felvételt megtagadó határozat ellen az 1. FC Veszprém közgy léséhez lehet fellebbezni, mely a fellebbezést a következ rendes közgy lésen köteles megtárgyalni. 5) Az 1. FC Veszprém tagja az lehet, aki elfogadta az 1. FC Veszprém alapszabályát, befizette a tagdíjat, és az elnökség elfogadta a tag felvételét. Tagdíj mértéke: 2000 Ft/f /év 6) Az 1. FC Veszprémb l való kilépést az 1. FC Veszprém elnöksége részére írásban kell bejelenteni. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek alól, megsz nik viszont a tagságból ered jogok iránti igénye. 7) Az elnökség ilyen értelm határozata alapján törléssel sz nik meg a tagság, ha a tag tagsági díjának megfizetését 6 hónapnál hosszabb ideig- írásbeli felszólítás ellenére elmulasztja. A tagdíjat minden év március 31-ig kell megfizetni. 8) Az 1. FC Veszprémb l történ kizárás kérdésében az elnökség határoz. Az 1. FC Veszprémb l azt a tagot kell kizárni, aki magatartásával vagy tevékenységével az 1. FC Veszprém céljainak megvalósulását veszélyezteti. A kizárás el tt lehet séget kell adni a tagnak, hogy el adja védekezését. A kizárás a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek alól, megsz nik viszont a tagságból ered jogok iránti igénye. A kizárásról szóló elnökségi döntést írásban kell a kizárt tagnak megküldeni, aki a kézhezvételt l számított 15 napon belül a kizárás ellen az 1. FC Veszprém közgy léséhez fellebbezhet, amely a fellebbezést a következ rendes közgy lésen tárgyalni köteles. 9) Megsz nik a tagság a tag, illetve a pártoló tag, természetes személy halálával. A tagok jogai és kötelezettségei 9. 1) Az 1. FC Veszprém rendes tagjának jogai a) A tag részt vehet az 1. FC Veszprém közgy lésén a tisztségvisel k megválasztásában, a határozatok meghozatalában. b) Részt vehet az 1. FC Veszprém rendezvényein. c) A tag tisztségre választható. d) Észrevételeket, javaslatokat tehet, illet leg véleményt nyilváníthat az 1. FC Veszprémet érint bármely kérdésben, valamint m ködésével kapcsolatban. e) Az 1. FC Veszprém valamely szervének törvénysért határozatát tudomására jutásától számított 30 napon belül bíróság el tt megtámadhatja. f) Részesülhet az 1. FC Veszprém által nyújtott kedvezményekben. g) Igénybe veheti az 1. FC Veszprém szolgáltatásait h) Jogosult részesülni a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, jutalmakban és prémiumokban 2) Az 1. FC Veszprém rendes tagjának kötelezettségei 4

5 a) Betartja az 1. FC Veszprém alapszabályában rögzítetteket és az 1. FC Veszprém egyéb határozatait. b) Határid re fizeti a tagdíjat minden év március 31-ig. Védi és megóvja az 1. FC Veszprém vagyonát. A jó gazda gondosságával kezeli a számára biztosított eszközöket. c) Aktívan részt vállal az 1. FC Veszprém tevékenységében. d) A tag az 1. FC Veszprém nevében jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást nem tehet. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei 10. 1) Az 1. FC Veszprém pártoló tagjának jogai: a) Észrevételeket, javaslatokat tehet az 1. FC Veszprém ködésével kapcsolatosan. b) Az elnökség meghívása alapján részt vehet az 1. FC Veszprém közgy lésén, és ott a közgy lés szabályainak megfelel en véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet. c) Véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek az 1. FC Veszprém érint bármely kérdésben. d) Az elnökség által megállapított feltételek mellett részesülhet az 1. FC Veszprém által nyújtott kedvezményekben, részt vehet az 1. FC Veszprém rendezvényein. 2) Az 1. FC Veszprém pártoló tagjának kötelezettségei: a) betartja az 1. FC Veszprém alapszabályában rögzítetteket és az 1. FC Veszprém egyéb határozatait. b) védi és megóvja az 1. FC Veszprém vagyonát. A tiszteletbeli elnök jogai és kötelezettségei 11. 1) Az 1. FC Veszprém tiszteletbeli elnökének jogai: a) Az elnökség meghívása alapján meghívottként, tanácskozási joggal részt vehet az 1. FC Veszprém közgy lésén és az elnökség ülésein. b) Észrevételeket, javaslatokat tehet az 1. FC Veszprém ködésével kapcsolatosan. c) Részesülhet az 1. FC Veszprém által nyújtott kedvezményekben. d) Igénybe veheti az 1. FC Veszprém szolgáltatásait. e) Igényelheti az 1. FC Veszprém szakembereinek segítségét. V. 5

6 Az egyesület szervezete 12. 1) Az egyesület szervei: a) az egyesület közgy lése, b) az egyesület rendkívüli közgy lése, c) az egyesület elnöksége, d) a felügyel bizottság. A közgy lés 13. 1) 1. FC Veszprém legf bb szerve a közgy lés, amely az autonóm tagokból áll. 2) A közgy lést évente egyszer, az év október 31.-ig (rendes közgy lés) össze kell hívni. 3) A közgy lés helyét és idejét, az elnökségnek legalább harminc nappal korábban meg kell állapítania. 4) A közgy lési meghívóban kell ismertetni a közgy lés napirendjét. A meghívót a közgy lés kit zött id pontja el tt legalább 15 nappal el kell juttatni a rendes és pártoló tagok részére minimum elektronikus ( ) formában és a szervezet honlapján (http://www.futsalveszprem.hu) 5) A közgy lést - melynek minden ülése nyilvános a Ksztv. 7. -a (3) (d) pontja szerint - az ügyvezet elnök hívja össze. 6) A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. 7) A közgy lésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. 8) A sportról szóló évi I. törvény 17.. (1) bekezdése szerint a sportegyesület a közgy lését (küldöttgy lését) évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az el éves pénzügyi terv teljesítésér l szóló, a számvitelr l szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. A sportegyesület sporttal össze nem függ tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefügg kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni érték jogainak hasznosítását is) csak kiegészít tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve m ködtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének min sül. A közgy lés határozatképessége 14. 1) A közgy lés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok képvisel inek több mint a fele azaz a rendes tagok 50%-a + egy f jelen van. 2) Ha a közgy lés az eredeti id pontban nem határozatképes, akkor a közgy lés az eredeti id pont után fél órával ismételten összehívható. 6

7 3) Az ismételten összehívott közgy lés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, err l a tagokat már az eredeti közgy lés meghívójában a közgy lés helyének, id pontjának pontos megjelölésével tájékoztatni kell. 4) A Közgy lés határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felel sség alól mentesül, vagy b) bármilyen más el nyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt (Ksztv. 8. (1) bekezdés). A fentiek szerint a határozathozatalból kizárt személyt a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni. A közgy lés napirendje 15. 1) A közgy lés napirendjét 1. FC Veszprém elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgy lés elé. 2) A közgy lésen évente egyszer az alábbi napirendi pontokat kötelez en tárgyalni kell: a) 1. FC Veszprém tevékenységér l szóló szakmai és pénzügyi beszámolót, b) a felügyel bizottság beszámolóját, c) a közhasznúsági jelentést. A közgy lés hatásköre 16. A közgy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) 1. FC Veszprém feloszlásának, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása. b) 1. FC Veszprém alapszabályának módosítása. c) 1. FC Veszprém tisztségvisel inek, az ügyvezet elnök, az elnökségi tagok, valamint a felügyel bizottság megválasztása és visszahívása. d) Tagdíj mértékének felülvizsgálata, változatásának joga. e) Nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása. f) Az elnökség éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadása. g) A felügyel bizottság tagjai díjazásának megállapítása. h) A tagfelvételi kérelem elutasítását, a tag törlését vagy kizárását kimondó elnökségi határozat elleni jogorvoslat elbírálása. A közgy lés határozathozatala 17. 1) A közgy lés határozatait általában nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. 2) A nyilvántartott tagok 2/3-os többsége szükséges: a) 1. FC Veszprém feloszlásának kimondásához, b) más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondásához 7

8 3) A jelenlév tagok 2/3-os többsége szükséges: a) 1. FC Veszprém alapszabályának módosításához b) a tisztségvisel k megválasztásához 4) A közgy lés titkos szavazással hoz határozatot a 26. -ban meghatározott tisztségvisel k megválasztásakor, illetve ha a jelenlév szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. 5) A közgy lésr l jegyz könyvet kell készíteni. A jegyz könyvnek tartalmaznia kell a közgy lésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyz könyvet a közgy lés elnöke és a jegyz könyvvezet írja alá, és a közgy lés elején megválasztott két személy hitelesíti. 6) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felel sség alól mentesül, b) bármilyen más el nyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt, c) a b) pont esetében nem min sül el nynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 1. FC Veszprém által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatás. Az 1. FC Veszprém rendkívüli közgy lése 18. 1) Rendkívüli közgy lést kell összehívni: a) az elnökség többségének döntése alapján, b) ha az 1. FC Veszprém tagjainak 1/3-a írásban, az ok és a cél megjelölésével kívánja, c) ha a bíróság elrendeli, d) ha az 1. FC Veszprém ügyvezet elnöki tisztsége megüresedik. e) ha a felügyel bizottság megítélése szerint a tisztségvisel k tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgy lés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az 1. FC Veszprém vagy a tagok érdekeit. 2) A rendkívüli közgy lést az erre okot adó körülmény bekövetkezését l számított 30 napon belül össze kell hívni. 3) A rendkívüli közgy lésre egyebekben a rendes közgy lésre vonatkozó szabályok az irányadók. Az 1. FC Veszprém elnöksége Az elnökség hatásköre, feladatai, m ködése 19. 1) Az 1. FC Veszprém tevékenységét két közgy lés közötti id szakban az elnökség irányítja. Az elnökség az 1. FC Veszprém m ködését érint valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgy lés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgy lés saját hatáskörébe vont, illet leg az 1. FC Veszprém más szervének hatáskörébe utalt. 8

9 2) Az elnökség feladata és hatásköre: a) az éves program, munka- és ülésterv elkészítése, b) az 1. FC Veszprém törvényes és alapszabályszer m ködésének biztosítása és felügyelete, c) döntés rendes tagok felvételér l, d) az 1. FC Veszprém gazdálkodási szabályzatának el készítése e) éves költségvetés elkészítése, a közhasznúsági jelentést is tartalmazó éves beszámoló elkészítése, f) els fokú döntés meghozatala tagkizárás kérdésében, g) közgy lési határozat esetén az 1. FC Veszprém Szervezeti és M ködési Szabályzatának megállapítása, h) az ügyvezet elnök által kötött megállapodások jóváhagyása 3) Az elnökség megfelel fedezet birtokában dönt a rendkívüli ( Ft-ot meghaladó), a költségvetésben nem szerepl, valamint az el irányzatot meghaladó kiadásokról. 4) Az elnökség egyedi határozattal egyéb más, a szervezet kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyet is a saját hatáskörébe vonhat. 5) Az elnökség tevékenységér l az 1. FC Veszprém közgy lésének tartozik beszámolási kötelezettséggel. Az elnökség tagjainak jogai, kötelezettségei 20. 1) Az elnökség létszáma: 5 f. 2) Az elnökség tagjai: a) az ügyvezet elnök b) elnökségi tagok 3) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, b) észrevételeket, javaslatokat tehet az 1. FC Veszprém m ködésével összefügg kérdésekben, c) az elnökség tagjai jogosultak az 1. FC Veszprém gazdálkodásával kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, d) javaslatot tehet a rendkívüli közgy lés, elnökségi ülés összehívására. 4) Az elnökség tagjai tisztségükben újra választhatók. Az elnökség m ködése 21. 1) Az elnökség legalább félévente ülésezik. 2) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az ügyvezet elnök vagy az elnökségi tagok bármelyike az ok és a cél megjelölésével kérik. 3) Az elnökségi ülések nyilvánosak. 9

10 22. 1) Az elnökségi ülést, melyet az ügyvezet elnök (akadályoztatása esetén az elnökségi tagok valamelyike) írásban, az ülést megel en legalább 8 munkanappal, az ülés helyének, id pontjának, s a napirendi pontok egyidej közlésével hívhatja össze. 2) Halaszthatatlan sürg s esetben az ügyvezet elnök rövidebb határid t is megállapíthat. 3) Az elnökség akkor határozatképes, ha mind az öt tag jelen van ) Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza, kivéve az Alapszabályban rögzített min sített többséget igényl eseteket. 2) Az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn. 3) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a tagok egyharmadának indítványára. 4) Az elnökségi ülésr l jegyz könyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott javaslatokat, illet leg a hozott határozatokat. 5) A jegyz könyvet az ügyvezet elnök, illetve egy hitelesít nek megválasztott elnökségi tag ír alá. 6) Az elnökség határozatairól az érintett szerveket és személyeket írásban kell tájékoztatni, amelyet az ügyvezet elnök, illetve egy, hitelesít nek megválasztott elnökségi tag ír alá. 7) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felel sség alól mentesül, b) bármilyen más el nyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt, c) a b) pont esetében nem min sül el nynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 1. FC Veszprém által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatás. Az 1. FC Veszprém ügyvezet elnöke 24. 1) Az 1. FC Veszprém legf bb tisztségvisel je az ügyvezet elnök, aki az elnökség közrem ködésével irányítja és vezeti az 1. FC Veszprém tevékenységét. Az ügyvezet elnök feladatait társadalmi megbízatásként látja el. 2) Az ügyvezet elnök feladata és hatásköre: a) A közgy lés és az elnökség üléseinek összehívása javaslattétel, ülések vezetése. b) Az 1. FC Veszprém képviselete. c) Az 1. FC Veszprém munkájának figyelemmel kísérése. 10

11 d) Az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgy lés és az elnökség határozatainak végrehajtása, ellen rzése. e) Az 1. FC Veszprém alapdokumentumának aláírása. f) Javaslattétel az ülések napirendi pontjára. g) Önálló utalványozási jogkör gyakorlása. h) Döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgy lés, az elnökség kizárólagos hatáskörébe. i) Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a közgy lés az ügyvezet elnök hatáskörébe utal. A felügyel bizottság 25. 1) A sportegyesület jogszabály szerinti m ködésének, gazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének ellen rzését látja el. 2) A felügyel bizottság létszáma 3 f. 3) A felügyel bizottság tagjai: a) felügyel bizottság elnöke, b) felügyel bizottsági tagok. 4) Nem lehet a felügyel bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: a) az 1. FC Veszprém ügyvezet elnöke, elnökségi tagja vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatást -, illetve, d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója 5) A felügyel bizottság feladat- és hatásköre különösen: a) összehívja az 1. FC Veszprém közgy lésének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségvisel k tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgy lés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az 1. FC Veszprém vagy a tagok érdekeit. b) a felügyel bizottság köteles a közgy lést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az 1. FC Veszprém m ködése során olyan jogszabálysértés vagy az 1. FC Veszprém érdekeit egyébként súlyosan sért esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgy lés döntését teszi szükségessé. c) köteles megvizsgálni a közgy lés napirendjén szerepl valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan el terjesztést, amely a Közgy lés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. d) írásbeli jelentést készít a számvitelr l szóló évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgy lés részére. 11

12 e) ellen rzi az 1. FC Veszprém m ködését és gazdálkodását. f) ellen rzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket. Jelentést kérhet a vezet tisztségvisel kt l, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást az 1. FC Veszprém munkavállalóitól. g) megvizsgálhatja, illetve betekinthet az 1. FC Veszprém könyveibe és irataiba, ha a vezet tisztségvisel k felel sségét megalapozó tény merült fel. h) ha a felügyel bizottság indítványára - annak megtételét l számított 30 napon belül - nem hívták össze Közgy lést, a határid eredménytelen eltelte esetén erre a Felügyel bizottság is jogosult. i) haladéktalanul értesítenie kell a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha a közgy lés a törvényes m ködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg. 6) A felügyel bizottság m ködése a) a felügyel bizottság testületként jár el. A tagjai sorából elnököt választ. A felügyel bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. b) a felügyel bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyel bizottság tagját e min ségében az 1. FC Veszprém tagja nem utasíthatja. c) a felügyel bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyel bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnökt l, aki a kérelem kézhezvételét l számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyel bizottság ülésének harminc napon belüli id pontra történ összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. Egyebekben a felügyel bizottság m ködésére az Elnökség ködési szabályait kell alkalmazni. d) a felügyel bizottság egyes ellen rzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellen rzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellen rzés megosztása nem érinti a felügyel bizottsági tag felel sségét, sem azt a jogát, hogy az ellen rzést más, a felügyel bizottság ellen rzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. e) a felügyel bizottság tagjai részt vehetnek a közgy lésen, illetve az felügyel bizottság elnöke az elnökség ülésein. f) ha a felügyel bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az 1. FC Veszprém ügyvezet elnöke a felügyel bizottság rendeltetésszer m ködésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgy lést. A közgy lés az új felügyel -bizottsági tagokat többségi határozattal választja meg. VI. A tisztségvisel k megválasztása, visszahívása 26. 1) A közgy lés által választott tisztségvisel k: a) ügyvezet elnök, b) az elnökségi tagok, 12

13 c) a felügyel bizottság tagjai, 2) Az (1) bekezdésben meghatározott tisztségvisel ket a közgy lés legfeljebb öt évre választja. 3) A tisztségvisel ket titkos szavazással választják. Egy jelölt esetén a választás a közgy lés többségi határozata alapján nyílt szavazással is történhet. 4) A közgy lés tagjai sorából jegyz könyvvezet t, két jegyz könyv-hitelesít t és - amennyiben az 1. FC Veszprém ügyvezet elnöke akadályoztatva van levezet elnököt választ. 5) Ha több jelölt esetén az els választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges szavazatot, újabb választási fordulóban az a jelölt tekintend megválasztottnak, aki a jelenlév tagoktól a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenl ség esetén a választást meg kell ismételni. 6) A tisztségvisel megbízása megsz nik: a) elhalálozással, b) lemondással, c) visszahívással, d) a tisztségvisel által képviselt tag tagsági jogviszonyának megsz nésével, e) mandátum lejártával. 7) A tisztségvisel visszahívásának szabályai: a) a tisztségvisel a feladatát tartósan, saját hibájából nem látja el, b) a tisztségvisel betegségénél, egészségi állapotánál fogva alkalmatlanná válik feladatai ellátására, c) a tisztségvisel t szándékos b ncselekmény elkövetéséért joger sen elítélték, d) a tisztségvisel t végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélték e) a tisztségvisel t a közügyek gyakorlásától eltiltó ítélet joger re emelkedésével. f) A tisztségvisel visszahívására az 1. FC Veszprém közgy lése jogosult. g) A visszahívásról rendelkez határozatot a jegyz könyvbe foglaláson túl külön is írásba kell foglalni, indokolással ellátni és az érintett részére az átvételt igazolható módon a határozat meghozatalától számított 8 napon belül kézbesíteni. A döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye (a döntés a Bíróság el tt keresettel támadható meg a tudomásra jutástól számított 30 napon belül), az érintettet a határozatban erre külön figyelmeztetni kell. VII. Összeférhetetlenségi szabályok 27. Az 1. FC Veszprémben nem lehet vezet szerv taga, aki(t) a Ksztv. 8. és 9. -ában foglaltak minimum követelményeinek nem felel meg. A vezet szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felel sség alól mentesül, vagy 13

14 b) bármilyen más el nyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt. Nem min sül el nynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatás. (2) Nem lehet a felügyel szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezet szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A közhasznú szervezet megsz ntét követ két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezet tisztségvisel je az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megsz ntét megel két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjér l szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezet tisztségvisel, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet el zetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej leg más közhasznú szervezetnél is betölt. VIII. Az 1. FC Veszprém jogképessége 28. 1) Az 1. FC Veszprém jogi személy, amelyet az ügyvezet elnök önállóan képvisel egyéb természetes és jogi személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok el tt. 2) Az 1. FC Veszprém jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel el írt, el nyomott vagy nyomtatott szervezeti név alá az ügyvezet elnök írja alá nevét. 3) A bankszámla feletti rendelkezési jogot az ügyvezet elnök (Rajki Tamás, 8200 Veszprém, Simon István u. 5/C 1/6.) és az elnökség tagjai közül a közgy lés által, a jelen lév tagok 2/3-os többségével megválasztott egy f (Lakatos Antal, 8200 Veszprém, Móricz Zsigmond u. 14.) közül bármelyik önállóan gyakorolja. IX. Az 1. FC Veszprém gazdálkodása és vagyona 30. 1) Az 1. FC Veszprém éves költségvetés alapján gazdálkodik. 2) Az 1. FC Veszprém gazdálkodása során nyereségre nem törekszik, és gazdálkodásivállalkozási tevékenységet csak másodlagosan a közhasznú céljainak megvalósítása 14

15 érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet. Az 1. FC Veszprém befektetési tevékenységet a közgy lés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. Az 1. FC Veszprém m ködésér l a külön jogszabályok el írásai szerinti üzleti könyveket és nyilvántartásokat kell vezetni és azokat az üzleti év végén lezárni. Az éves mérleg és vagyonkimutatás az elnökség által készítend éves beszámoló részét képezi. 3) Az 1. FC Veszprém vagyona oszthatatlan. 4) Az 1. FC Veszprém a tartozásaiért saját vagyonával felel. 5) A tagok saját vagyonukkal - a tagdíjfizetési kötelezettségen felül - Az 1. FC Veszprém tartozásaiért nem felelnek. 6) Az 1. FC Veszprém éves pénzügyi tervét az elnökség hagyja jóvá, az ügyvezet elnök ellen rzi. 7) Az 1. FC Veszprém gazdálkodása során elért eredményt a tevékenységének megvalósításához használja fel. 8) Az 1. FC Veszprém vagyona különösen: a) Készpénz (bankbetét, folyószámlán lév összeg), 9) Az 1. FC Veszprém bevételei különösen: a) a tagsági díj és a pártoló tagok hozzájárulásai, b) magán és jogi személyek támogatásai, c) alapítványok és közérdek kötelezettségvállalások, d) a rendezvények bevételei, e) reklámtevékenységb l származó bevételek, f) gazdasági, vállalkozási tevékenységb l származó bevételek, g) esetleges állami támogatás h) egyéb bevételek 10) Az 1. FC Veszprém költségei lehetnek: a) a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások) b) az esetleges vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); Az egyesület célja megvalósítása érdekében a vonatkozó jogszabályoknak megfelel en gazdasági vállalkozási tevékenységet folytathat. Az egyesület gazdálkodását az ügyvezet elnök irányítja, utalványozási jogot az ügyvezet elnök és egy, az elnökség tagjai által a 28. 3) alapján választott másik elnökségi tag egyaránt önállóan gyakorolja. Az egyesület gazdálkodásának részletszabályait az egyesület gazdálkodási szabálya határozza meg. X. Nyilvántartási, irat-betekintési és nyilvánossági szabályok

16 1) Az ügyvezet elnök köteles a közgy lés és az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, id pontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenz k számaránya. A döntést támogatók és ellenz k számaránya mellett, ha lehetséges a személyét is fel kell tüntetni. Mind a közgy lés, mind az elnökség minden lényeges döntését jegyz könyvben rögzíti. 2) Az elnökségi ülés jegyz könyvét aláírja az ügyvezet elnök és az elnökség egy kijelölt tagja, közgy lés esetén a levezet elnök és a Közgy lés által erre kijelölt két hitelesít tag. A közgy lés levezet elnöke a közgy lés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe. A bejegyzést a jegyz könyvet hitelesít egyik tag hitelesíti. 3) Az ügyvezet elnök köteles a közgy lés és az elnökség által hozott határozatokat, beszámolókat a döntés meghozatalától számított 8 napon belül az ismert érintettekkel írásban közölni, továbbá az Interneten, az 1. FC Veszprém honlapján nyilvánosságra hozni. 4) Az 1. FC Veszprém m ködésével kapcsolatban keletkezett iratok az 1. FC Veszprém székhelyén kerülnek elhelyezésre. Az iratokba bárki betekinthet. A betekintésre az 1. FC Veszprém székhelyén van lehet ség, minden hónap els hétf jén óráig. 5) Az ügyvezet elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kér vel történt megállapodás szerinti határid ben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által el írt határid ben teljesíteni. 6) Az ügyvezet elnök köteles az iratbetekintésr l külön nyilvántartást vezetni, melyb l megállapítható a kérelmez neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 7) A közhasznú szervezet m ködésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról szóló információkat az egyesület honlapján hozza nyilvánosságra. XI. Az 1. FC Veszprém megsz nése 32. 1) Az 1. FC Veszprém megsz nik, ha: a. feloszlását a közgy lés kétharmados szótöbbséggel kimondja, b. feloszlatását a felügyeletet ellátó szerv kezdeményezésére a bíróság kimondja, c. más szervezettel egyesül, d. megsz nését a bíróság megállapítja. 2) Az 1. FC Veszprém megsz nése esetén vagyonáról - a jogszabályok által el írt kereteken belül - a Közgy lés rendelkezik. 3) A megsz nés során ki kell elégíteni az esetleges hitelez i igényeket. A hitelez i igények kielégítését követ en fennmaradt vagyont a megsz nést kimondó közgy lés által megjelölt közhasznú célokra kell fordítani. 4) Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá, ha az 1. FC Veszprém feloszlatással sz nik meg, vagy a bíróság az 1. FC Veszprém megsz nését állapítja meg, vagyona a hitelez k kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közcélra kell fordítani. 16

17 5) A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. XII. Záró rendelkezések 33. 1) A jelen alapszabályt az 1. FC Veszprém alapító tagjai január 15-én fogadta el. 2) A jelenleg megválasztott tisztségvisel k mandátuma a évi közgy lésig érvényben marad. 3) Az Alapszabályban és az 1. FC Veszprém egyéb szabályzataiban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról szóló évi II. Törvény, illet leg a közhasznú szervezetekr l szóló évi CLVI. Törvény rendelkezései az irányadók. 4) Az Egyesület bármely szervének törvénysért határozatát bármelyik tag, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 10. (1) bekezdésében foglaltak szerint, a határozat tudomására jutásától számított 30 napon belül bíróság el tt megtámadhatja. 5) Jelen Alapszabály az egyesület január 15-én megtartott Közgy lésén elfogadott a mellékelt jegyz könyv alapján egységes szerkezetbe foglalt szöveget tartalmazza. Rajki Tamás Ügyvezet Elnök Veszprém, március 27. Alulírott tanúk igazoljuk, hogy fenti személyek jelen okiratot el ttünk, saját kez leg írták alá: Név: Lakcím: Név: Lakcím 17

18

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA. Általános rendelkezések

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA. Általános rendelkezések 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA - VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres

Részletesebben

Alapszabály Vállus és Vidékéért Egyesület

Alapszabály Vállus és Vidékéért Egyesület Alapszabály Vállus és Vidékéért Egyesület 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Vállus és Vidéke Fejl déséért és Turizmusáért Egyesület (a továbbiakban Egyesület) 1.2. Az Egyesület rövidített

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály A Nagycenk Fejl déséért -Közhasznú Egyesület közgy lése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illet leg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Óbor-kör Kulturális és Környezetvéd Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Óbor-kör Kulturális és Környezetvéd Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Óbor-kör Kulturális és Környezetvéd Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az Óbor-kör Kulturális és Környezetvéd Egyesület 2006. augusztus hó 3-án 11 alapító tag egyetért elhatározása alapján jött létre. Az

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Név: BÁTÁÉRT EGYESÜLET. 1.2. Székhely: 7149 Báta, F u. 306. 1.3. Az Egyesület alapításának id pontja: 2001. augusztus 19. 1.4. Jogállása:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képvisel -testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

"TAMÁSI VÁROSÉRT" KÖZALAPITVÁNY ALAPITÓ OKIRATA

TAMÁSI VÁROSÉRT KÖZALAPITVÁNY ALAPITÓ OKIRATA "TAMÁSI VÁROSÉRT" KÖZALAPITVÁNY ALAPITÓ OKIRATA Tamási Város Önkormányzati Képvisel Testülete a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959.évi IV.tv. 74/G. (l) bekezdésében foglaltaknak megfelel en az alábbiakban

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Baráti Kör neve és székhelye (1) A Baráti Kör neve: A Veszprémi Lovassy és volt piarista Gimnázium öregdiákjainak Baráti Köre. (2) A Baráti Kör

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. 1. Általános Rendelkezések 1 ALAPSZABÁLY 1. Általános Rendelkezések Az egyesület neve: Játsszunk Együtt! Gyáli Nagycsaládos Egyesület Rövid neve: Gyáli NE. Az egyesület pecsétje kör alakú, Játsszunk Együtt Gyáli Nagycsaládos Egyesület,

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2004. május 27. 2 Veszprémi Bridzs és Tájékozódási Sport Egyesület Alapszabály ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Veszprémi Bridzs

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub Alapszabály 1. Általános rendelkezések 1.1 A társadalmi szervezet neve: Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub (a továbbiakban: Egyesület) 1.2 Székhelye: Budapest III.

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben