1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések"

Átírás

1 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres sportolás, a szabadid hasznos eltöltésének biztosítása, a tömegsport szervezése, a labdarúgás fejlesztése és népszer sítése érdekében létrejött, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján m köd, önkormányzati elven épül társadalmi szervezet, amely önálló jogi személy. 2. Egyesület Neve: Rövidített neve: 1. Futsal Club Veszprém 1. FC Veszprém Székhelye: 8200, Veszprém, Wartha Vince u. 3. Alapításának éve: ködési területe: Szervezet formája: Magyarország sportegyesület (közhasznú) Szervezet pecsétje: Szervezet honlapja: II. Az 1. FC Veszprém felügyelete 3. 1) Az 1. FC Veszprém nyilvántartásba vételét a Veszprém Megyei Bíróság végzi. 2) Az 1. FC Veszprém m ködése felett az ügyészség a reá irányadó jogszabályok szerint gyakorol törvényességi felügyeletet. 3) Az 1. FC Veszprém pénzügyi ellen rzését az Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) illetékes szerve látja el. 1

2 4) Az 1. FC Veszprém által végzett egyes tevékenységek felett a tevékenység célja szerint illetékes állami szerv a hatósági ellen rzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol. III. Az 1. FC Veszprém célja 4. 1) Az egyesület által m ködtetett futball clubban a rendszeres sportolás, szabadid kultúrált eltöltésének biztosítása. 2) A sportág fejl désének megteremtéséhez szükséges utánpótlás felkutatása, és nevelésének el segítése. 3) Az élsportból kikerül játékosok további sportolási lehet ségének megteremtése, illetve az utánpótlás korból kinöv játékosok versenyeztetésének biztosítása, különös tekintettel a magasabb kort elért játékosok edzési lehet ségeinek megteremtése. 4) Az egyesület tagjainak a rendszeres testedzése, a társadalmi öntevékenysége, a közösségi élet kibontakoztatására való nevelése, a labdarúgás népszer sítése. 5) Az egyesület igazolt sportolóin keresztül igyekszik a lakosság érdekl dését felkelteni a rendszeres testedzés és sportolás iránt, különös tekintettel annak a szabadid kultúrált eltöltésében betöltött szerepére. 6) A fenti célok elérése érdekében az egyesület mindazokkal együttm ködik, - az állami és társadalmi szervezetek, egyesületek, vállalatok, magánszemélyek, illetve azok társulásai akik a cél elérése érdekében segítséget kívánnak nyújtani. 7) A sportegyesület a jogszabályok által meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat. 8) A sportegyesület céljai megvalósítása érdekében gazdasági és vállalkozási tevékenységet folytathat. Vállalkozói tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi. 9) Gazdálkodása során vagyonát nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 10) Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közhasznú tevékenység 5. 1) Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben (Ksztv. 4. (1) bekezdés a) pont) és a jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a tagokkal megegyez módon a közhasznú szolgáltatásaiból.. 2) A Ksztv ának (2) bekezdése szerint a közhasznúsági jelentést minden tárgyévet követ évben legkés bb június 30-áig nyilvánosan a szervezet honlapján - - megjeleníti. 3) Az egyesület céljai és feladatai az alábbi közhasznú tevékenységeknek felelnek 2

3 meg az évi CLVI. tv ban foglaltak szerint: a. c/14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, b. c/4. pont szerinti nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, c. c/5. pont szerinti kulturális tevékenység. Egyesület feladatai 6. 1) A célok megvalósításához szükséges feltételeket biztosítja, fejlesztési célkit zéseket határoz meg és gondoskodik azok megvalósításáról. 2) A tervszer m ködéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket megteremti és biztosítja. 3) Tagjai által képviseli az egyesület érdekeit az alapszabályban megfogalmazott célok szerint. Lehet ségei szerint részt vesz az országos bajnokságban, kupában, szervezett tornákon. 4) Segíti a sportág népszer sítését és utánpótlásának fejl dését. Az egyesület tagjai: a) tagok b) pártoló tagok c) tiszteletbeli tagok IV. Az egyesület tagsága 7. 1) Tag lehet minden olyan magánszemély, aki az egyesület alapszabályát elfogadja, az egyesület céljával és tevékenységével egyetért, és az egyesület anyagilag támogatja. 2) Pártoló tag lehet, aki az 1. FC Veszprém célkit zéseit, erkölcsileg és anyagilag támogatja, alapszabályát elfogadja. 3) Az 1. FC Veszprém tiszteletbeli elnöke az lehet, aki az 1. FC Veszprém érdekében kimagasló tevékenységet végez és az egyesület célkit zéseit folyamatosan, els sorban erkölcsileg támogatja. Szakmai, közéleti tekintélyével er síti az egyesület társadalmi szerepét. Tapasztalataival, tanácsaival segíti az egyesület elnökségének munkáját. A tiszteletbeli elnök cím adományozására (és visszavonására) az elnökség javaslatára a közgy lés jogosult. Az egyesület tagjairól nyilvántartást köteles vezetni. Tagsági viszony keletkezése és megsz nése 8. 1) Az 1. FC Veszprémbe való belépés, illet leg a kilépés önkéntes. 3

4 2) Az 1. FC Veszprém tagsága felvétellel keletkezik és kilépéssel, törléssel, kizárással sz nik meg. 3) Az 1. FC Veszprém tagsága kérdésében az 1. FC Veszprém elnöksége dönt. Az elnökség ezt a jogkörét az 1. FC Veszprém ügyvezet elnökére átruházhatja. 4) A felvételt megtagadó határozat ellen az 1. FC Veszprém közgy léséhez lehet fellebbezni, mely a fellebbezést a következ rendes közgy lésen köteles megtárgyalni. 5) Az 1. FC Veszprém tagja az lehet, aki elfogadta az 1. FC Veszprém alapszabályát, befizette a tagdíjat, és az elnökség elfogadta a tag felvételét. Tagdíj mértéke: 2000 Ft/f /év 6) Az 1. FC Veszprémb l való kilépést az 1. FC Veszprém elnöksége részére írásban kell bejelenteni. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek alól, megsz nik viszont a tagságból ered jogok iránti igénye. 7) Az elnökség ilyen értelm határozata alapján törléssel sz nik meg a tagság, ha a tag tagsági díjának megfizetését 6 hónapnál hosszabb ideig- írásbeli felszólítás ellenére elmulasztja. A tagdíjat minden év március 31-ig kell megfizetni. 8) Az 1. FC Veszprémb l történ kizárás kérdésében az elnökség határoz. Az 1. FC Veszprémb l azt a tagot kell kizárni, aki magatartásával vagy tevékenységével az 1. FC Veszprém céljainak megvalósulását veszélyezteti. A kizárás el tt lehet séget kell adni a tagnak, hogy el adja védekezését. A kizárás a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek alól, megsz nik viszont a tagságból ered jogok iránti igénye. A kizárásról szóló elnökségi döntést írásban kell a kizárt tagnak megküldeni, aki a kézhezvételt l számított 15 napon belül a kizárás ellen az 1. FC Veszprém közgy léséhez fellebbezhet, amely a fellebbezést a következ rendes közgy lésen tárgyalni köteles. 9) Megsz nik a tagság a tag, illetve a pártoló tag, természetes személy halálával. A tagok jogai és kötelezettségei 9. 1) Az 1. FC Veszprém rendes tagjának jogai a) A tag részt vehet az 1. FC Veszprém közgy lésén a tisztségvisel k megválasztásában, a határozatok meghozatalában. b) Részt vehet az 1. FC Veszprém rendezvényein. c) A tag tisztségre választható. d) Észrevételeket, javaslatokat tehet, illet leg véleményt nyilváníthat az 1. FC Veszprémet érint bármely kérdésben, valamint m ködésével kapcsolatban. e) Az 1. FC Veszprém valamely szervének törvénysért határozatát tudomására jutásától számított 30 napon belül bíróság el tt megtámadhatja. f) Részesülhet az 1. FC Veszprém által nyújtott kedvezményekben. g) Igénybe veheti az 1. FC Veszprém szolgáltatásait h) Jogosult részesülni a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, jutalmakban és prémiumokban 2) Az 1. FC Veszprém rendes tagjának kötelezettségei 4

5 a) Betartja az 1. FC Veszprém alapszabályában rögzítetteket és az 1. FC Veszprém egyéb határozatait. b) Határid re fizeti a tagdíjat minden év március 31-ig. Védi és megóvja az 1. FC Veszprém vagyonát. A jó gazda gondosságával kezeli a számára biztosított eszközöket. c) Aktívan részt vállal az 1. FC Veszprém tevékenységében. d) A tag az 1. FC Veszprém nevében jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást nem tehet. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei 10. 1) Az 1. FC Veszprém pártoló tagjának jogai: a) Észrevételeket, javaslatokat tehet az 1. FC Veszprém ködésével kapcsolatosan. b) Az elnökség meghívása alapján részt vehet az 1. FC Veszprém közgy lésén, és ott a közgy lés szabályainak megfelel en véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet. c) Véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek az 1. FC Veszprém érint bármely kérdésben. d) Az elnökség által megállapított feltételek mellett részesülhet az 1. FC Veszprém által nyújtott kedvezményekben, részt vehet az 1. FC Veszprém rendezvényein. 2) Az 1. FC Veszprém pártoló tagjának kötelezettségei: a) betartja az 1. FC Veszprém alapszabályában rögzítetteket és az 1. FC Veszprém egyéb határozatait. b) védi és megóvja az 1. FC Veszprém vagyonát. A tiszteletbeli elnök jogai és kötelezettségei 11. 1) Az 1. FC Veszprém tiszteletbeli elnökének jogai: a) Az elnökség meghívása alapján meghívottként, tanácskozási joggal részt vehet az 1. FC Veszprém közgy lésén és az elnökség ülésein. b) Észrevételeket, javaslatokat tehet az 1. FC Veszprém ködésével kapcsolatosan. c) Részesülhet az 1. FC Veszprém által nyújtott kedvezményekben. d) Igénybe veheti az 1. FC Veszprém szolgáltatásait. e) Igényelheti az 1. FC Veszprém szakembereinek segítségét. V. 5

6 Az egyesület szervezete 12. 1) Az egyesület szervei: a) az egyesület közgy lése, b) az egyesület rendkívüli közgy lése, c) az egyesület elnöksége, d) a felügyel bizottság. A közgy lés 13. 1) 1. FC Veszprém legf bb szerve a közgy lés, amely az autonóm tagokból áll. 2) A közgy lést évente egyszer, az év október 31.-ig (rendes közgy lés) össze kell hívni. 3) A közgy lés helyét és idejét, az elnökségnek legalább harminc nappal korábban meg kell állapítania. 4) A közgy lési meghívóban kell ismertetni a közgy lés napirendjét. A meghívót a közgy lés kit zött id pontja el tt legalább 15 nappal el kell juttatni a rendes és pártoló tagok részére minimum elektronikus ( ) formában és a szervezet honlapján (http://www.futsalveszprem.hu) 5) A közgy lést - melynek minden ülése nyilvános a Ksztv. 7. -a (3) (d) pontja szerint - az ügyvezet elnök hívja össze. 6) A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. 7) A közgy lésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. 8) A sportról szóló évi I. törvény 17.. (1) bekezdése szerint a sportegyesület a közgy lését (küldöttgy lését) évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az el éves pénzügyi terv teljesítésér l szóló, a számvitelr l szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. A sportegyesület sporttal össze nem függ tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefügg kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni érték jogainak hasznosítását is) csak kiegészít tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve m ködtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének min sül. A közgy lés határozatképessége 14. 1) A közgy lés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok képvisel inek több mint a fele azaz a rendes tagok 50%-a + egy f jelen van. 2) Ha a közgy lés az eredeti id pontban nem határozatképes, akkor a közgy lés az eredeti id pont után fél órával ismételten összehívható. 6

7 3) Az ismételten összehívott közgy lés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, err l a tagokat már az eredeti közgy lés meghívójában a közgy lés helyének, id pontjának pontos megjelölésével tájékoztatni kell. 4) A Közgy lés határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felel sség alól mentesül, vagy b) bármilyen más el nyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt (Ksztv. 8. (1) bekezdés). A fentiek szerint a határozathozatalból kizárt személyt a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni. A közgy lés napirendje 15. 1) A közgy lés napirendjét 1. FC Veszprém elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgy lés elé. 2) A közgy lésen évente egyszer az alábbi napirendi pontokat kötelez en tárgyalni kell: a) 1. FC Veszprém tevékenységér l szóló szakmai és pénzügyi beszámolót, b) a felügyel bizottság beszámolóját, c) a közhasznúsági jelentést. A közgy lés hatásköre 16. A közgy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) 1. FC Veszprém feloszlásának, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása. b) 1. FC Veszprém alapszabályának módosítása. c) 1. FC Veszprém tisztségvisel inek, az ügyvezet elnök, az elnökségi tagok, valamint a felügyel bizottság megválasztása és visszahívása. d) Tagdíj mértékének felülvizsgálata, változatásának joga. e) Nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása. f) Az elnökség éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadása. g) A felügyel bizottság tagjai díjazásának megállapítása. h) A tagfelvételi kérelem elutasítását, a tag törlését vagy kizárását kimondó elnökségi határozat elleni jogorvoslat elbírálása. A közgy lés határozathozatala 17. 1) A közgy lés határozatait általában nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. 2) A nyilvántartott tagok 2/3-os többsége szükséges: a) 1. FC Veszprém feloszlásának kimondásához, b) más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondásához 7

8 3) A jelenlév tagok 2/3-os többsége szükséges: a) 1. FC Veszprém alapszabályának módosításához b) a tisztségvisel k megválasztásához 4) A közgy lés titkos szavazással hoz határozatot a 26. -ban meghatározott tisztségvisel k megválasztásakor, illetve ha a jelenlév szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. 5) A közgy lésr l jegyz könyvet kell készíteni. A jegyz könyvnek tartalmaznia kell a közgy lésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyz könyvet a közgy lés elnöke és a jegyz könyvvezet írja alá, és a közgy lés elején megválasztott két személy hitelesíti. 6) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felel sség alól mentesül, b) bármilyen más el nyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt, c) a b) pont esetében nem min sül el nynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 1. FC Veszprém által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatás. Az 1. FC Veszprém rendkívüli közgy lése 18. 1) Rendkívüli közgy lést kell összehívni: a) az elnökség többségének döntése alapján, b) ha az 1. FC Veszprém tagjainak 1/3-a írásban, az ok és a cél megjelölésével kívánja, c) ha a bíróság elrendeli, d) ha az 1. FC Veszprém ügyvezet elnöki tisztsége megüresedik. e) ha a felügyel bizottság megítélése szerint a tisztségvisel k tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgy lés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az 1. FC Veszprém vagy a tagok érdekeit. 2) A rendkívüli közgy lést az erre okot adó körülmény bekövetkezését l számított 30 napon belül össze kell hívni. 3) A rendkívüli közgy lésre egyebekben a rendes közgy lésre vonatkozó szabályok az irányadók. Az 1. FC Veszprém elnöksége Az elnökség hatásköre, feladatai, m ködése 19. 1) Az 1. FC Veszprém tevékenységét két közgy lés közötti id szakban az elnökség irányítja. Az elnökség az 1. FC Veszprém m ködését érint valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgy lés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgy lés saját hatáskörébe vont, illet leg az 1. FC Veszprém más szervének hatáskörébe utalt. 8

9 2) Az elnökség feladata és hatásköre: a) az éves program, munka- és ülésterv elkészítése, b) az 1. FC Veszprém törvényes és alapszabályszer m ködésének biztosítása és felügyelete, c) döntés rendes tagok felvételér l, d) az 1. FC Veszprém gazdálkodási szabályzatának el készítése e) éves költségvetés elkészítése, a közhasznúsági jelentést is tartalmazó éves beszámoló elkészítése, f) els fokú döntés meghozatala tagkizárás kérdésében, g) közgy lési határozat esetén az 1. FC Veszprém Szervezeti és M ködési Szabályzatának megállapítása, h) az ügyvezet elnök által kötött megállapodások jóváhagyása 3) Az elnökség megfelel fedezet birtokában dönt a rendkívüli ( Ft-ot meghaladó), a költségvetésben nem szerepl, valamint az el irányzatot meghaladó kiadásokról. 4) Az elnökség egyedi határozattal egyéb más, a szervezet kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyet is a saját hatáskörébe vonhat. 5) Az elnökség tevékenységér l az 1. FC Veszprém közgy lésének tartozik beszámolási kötelezettséggel. Az elnökség tagjainak jogai, kötelezettségei 20. 1) Az elnökség létszáma: 5 f. 2) Az elnökség tagjai: a) az ügyvezet elnök b) elnökségi tagok 3) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, b) észrevételeket, javaslatokat tehet az 1. FC Veszprém m ködésével összefügg kérdésekben, c) az elnökség tagjai jogosultak az 1. FC Veszprém gazdálkodásával kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, d) javaslatot tehet a rendkívüli közgy lés, elnökségi ülés összehívására. 4) Az elnökség tagjai tisztségükben újra választhatók. Az elnökség m ködése 21. 1) Az elnökség legalább félévente ülésezik. 2) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az ügyvezet elnök vagy az elnökségi tagok bármelyike az ok és a cél megjelölésével kérik. 3) Az elnökségi ülések nyilvánosak. 9

10 22. 1) Az elnökségi ülést, melyet az ügyvezet elnök (akadályoztatása esetén az elnökségi tagok valamelyike) írásban, az ülést megel en legalább 8 munkanappal, az ülés helyének, id pontjának, s a napirendi pontok egyidej közlésével hívhatja össze. 2) Halaszthatatlan sürg s esetben az ügyvezet elnök rövidebb határid t is megállapíthat. 3) Az elnökség akkor határozatképes, ha mind az öt tag jelen van ) Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza, kivéve az Alapszabályban rögzített min sített többséget igényl eseteket. 2) Az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn. 3) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a tagok egyharmadának indítványára. 4) Az elnökségi ülésr l jegyz könyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott javaslatokat, illet leg a hozott határozatokat. 5) A jegyz könyvet az ügyvezet elnök, illetve egy hitelesít nek megválasztott elnökségi tag ír alá. 6) Az elnökség határozatairól az érintett szerveket és személyeket írásban kell tájékoztatni, amelyet az ügyvezet elnök, illetve egy, hitelesít nek megválasztott elnökségi tag ír alá. 7) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felel sség alól mentesül, b) bármilyen más el nyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt, c) a b) pont esetében nem min sül el nynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 1. FC Veszprém által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatás. Az 1. FC Veszprém ügyvezet elnöke 24. 1) Az 1. FC Veszprém legf bb tisztségvisel je az ügyvezet elnök, aki az elnökség közrem ködésével irányítja és vezeti az 1. FC Veszprém tevékenységét. Az ügyvezet elnök feladatait társadalmi megbízatásként látja el. 2) Az ügyvezet elnök feladata és hatásköre: a) A közgy lés és az elnökség üléseinek összehívása javaslattétel, ülések vezetése. b) Az 1. FC Veszprém képviselete. c) Az 1. FC Veszprém munkájának figyelemmel kísérése. 10

11 d) Az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgy lés és az elnökség határozatainak végrehajtása, ellen rzése. e) Az 1. FC Veszprém alapdokumentumának aláírása. f) Javaslattétel az ülések napirendi pontjára. g) Önálló utalványozási jogkör gyakorlása. h) Döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgy lés, az elnökség kizárólagos hatáskörébe. i) Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a közgy lés az ügyvezet elnök hatáskörébe utal. A felügyel bizottság 25. 1) A sportegyesület jogszabály szerinti m ködésének, gazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének ellen rzését látja el. 2) A felügyel bizottság létszáma 3 f. 3) A felügyel bizottság tagjai: a) felügyel bizottság elnöke, b) felügyel bizottsági tagok. 4) Nem lehet a felügyel bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: a) az 1. FC Veszprém ügyvezet elnöke, elnökségi tagja vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatást -, illetve, d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója 5) A felügyel bizottság feladat- és hatásköre különösen: a) összehívja az 1. FC Veszprém közgy lésének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségvisel k tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgy lés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az 1. FC Veszprém vagy a tagok érdekeit. b) a felügyel bizottság köteles a közgy lést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az 1. FC Veszprém m ködése során olyan jogszabálysértés vagy az 1. FC Veszprém érdekeit egyébként súlyosan sért esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgy lés döntését teszi szükségessé. c) köteles megvizsgálni a közgy lés napirendjén szerepl valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan el terjesztést, amely a Közgy lés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. d) írásbeli jelentést készít a számvitelr l szóló évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgy lés részére. 11

12 e) ellen rzi az 1. FC Veszprém m ködését és gazdálkodását. f) ellen rzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket. Jelentést kérhet a vezet tisztségvisel kt l, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást az 1. FC Veszprém munkavállalóitól. g) megvizsgálhatja, illetve betekinthet az 1. FC Veszprém könyveibe és irataiba, ha a vezet tisztségvisel k felel sségét megalapozó tény merült fel. h) ha a felügyel bizottság indítványára - annak megtételét l számított 30 napon belül - nem hívták össze Közgy lést, a határid eredménytelen eltelte esetén erre a Felügyel bizottság is jogosult. i) haladéktalanul értesítenie kell a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha a közgy lés a törvényes m ködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg. 6) A felügyel bizottság m ködése a) a felügyel bizottság testületként jár el. A tagjai sorából elnököt választ. A felügyel bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. b) a felügyel bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyel bizottság tagját e min ségében az 1. FC Veszprém tagja nem utasíthatja. c) a felügyel bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyel bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnökt l, aki a kérelem kézhezvételét l számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyel bizottság ülésének harminc napon belüli id pontra történ összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. Egyebekben a felügyel bizottság m ködésére az Elnökség ködési szabályait kell alkalmazni. d) a felügyel bizottság egyes ellen rzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellen rzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellen rzés megosztása nem érinti a felügyel bizottsági tag felel sségét, sem azt a jogát, hogy az ellen rzést más, a felügyel bizottság ellen rzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. e) a felügyel bizottság tagjai részt vehetnek a közgy lésen, illetve az felügyel bizottság elnöke az elnökség ülésein. f) ha a felügyel bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az 1. FC Veszprém ügyvezet elnöke a felügyel bizottság rendeltetésszer m ködésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgy lést. A közgy lés az új felügyel -bizottsági tagokat többségi határozattal választja meg. VI. A tisztségvisel k megválasztása, visszahívása 26. 1) A közgy lés által választott tisztségvisel k: a) ügyvezet elnök, b) az elnökségi tagok, 12

13 c) a felügyel bizottság tagjai, 2) Az (1) bekezdésben meghatározott tisztségvisel ket a közgy lés legfeljebb öt évre választja. 3) A tisztségvisel ket titkos szavazással választják. Egy jelölt esetén a választás a közgy lés többségi határozata alapján nyílt szavazással is történhet. 4) A közgy lés tagjai sorából jegyz könyvvezet t, két jegyz könyv-hitelesít t és - amennyiben az 1. FC Veszprém ügyvezet elnöke akadályoztatva van levezet elnököt választ. 5) Ha több jelölt esetén az els választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges szavazatot, újabb választási fordulóban az a jelölt tekintend megválasztottnak, aki a jelenlév tagoktól a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenl ség esetén a választást meg kell ismételni. 6) A tisztségvisel megbízása megsz nik: a) elhalálozással, b) lemondással, c) visszahívással, d) a tisztségvisel által képviselt tag tagsági jogviszonyának megsz nésével, e) mandátum lejártával. 7) A tisztségvisel visszahívásának szabályai: a) a tisztségvisel a feladatát tartósan, saját hibájából nem látja el, b) a tisztségvisel betegségénél, egészségi állapotánál fogva alkalmatlanná válik feladatai ellátására, c) a tisztségvisel t szándékos b ncselekmény elkövetéséért joger sen elítélték, d) a tisztségvisel t végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélték e) a tisztségvisel t a közügyek gyakorlásától eltiltó ítélet joger re emelkedésével. f) A tisztségvisel visszahívására az 1. FC Veszprém közgy lése jogosult. g) A visszahívásról rendelkez határozatot a jegyz könyvbe foglaláson túl külön is írásba kell foglalni, indokolással ellátni és az érintett részére az átvételt igazolható módon a határozat meghozatalától számított 8 napon belül kézbesíteni. A döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye (a döntés a Bíróság el tt keresettel támadható meg a tudomásra jutástól számított 30 napon belül), az érintettet a határozatban erre külön figyelmeztetni kell. VII. Összeférhetetlenségi szabályok 27. Az 1. FC Veszprémben nem lehet vezet szerv taga, aki(t) a Ksztv. 8. és 9. -ában foglaltak minimum követelményeinek nem felel meg. A vezet szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felel sség alól mentesül, vagy 13

14 b) bármilyen más el nyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt. Nem min sül el nynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatás. (2) Nem lehet a felügyel szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezet szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A közhasznú szervezet megsz ntét követ két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezet tisztségvisel je az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megsz ntét megel két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjér l szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezet tisztségvisel, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet el zetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej leg más közhasznú szervezetnél is betölt. VIII. Az 1. FC Veszprém jogképessége 28. 1) Az 1. FC Veszprém jogi személy, amelyet az ügyvezet elnök önállóan képvisel egyéb természetes és jogi személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok el tt. 2) Az 1. FC Veszprém jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel el írt, el nyomott vagy nyomtatott szervezeti név alá az ügyvezet elnök írja alá nevét. 3) A bankszámla feletti rendelkezési jogot az ügyvezet elnök (Rajki Tamás, 8200 Veszprém, Simon István u. 5/C 1/6.) és az elnökség tagjai közül a közgy lés által, a jelen lév tagok 2/3-os többségével megválasztott egy f (Lakatos Antal, 8200 Veszprém, Móricz Zsigmond u. 14.) közül bármelyik önállóan gyakorolja. IX. Az 1. FC Veszprém gazdálkodása és vagyona 30. 1) Az 1. FC Veszprém éves költségvetés alapján gazdálkodik. 2) Az 1. FC Veszprém gazdálkodása során nyereségre nem törekszik, és gazdálkodásivállalkozási tevékenységet csak másodlagosan a közhasznú céljainak megvalósítása 14

15 érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet. Az 1. FC Veszprém befektetési tevékenységet a közgy lés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. Az 1. FC Veszprém m ködésér l a külön jogszabályok el írásai szerinti üzleti könyveket és nyilvántartásokat kell vezetni és azokat az üzleti év végén lezárni. Az éves mérleg és vagyonkimutatás az elnökség által készítend éves beszámoló részét képezi. 3) Az 1. FC Veszprém vagyona oszthatatlan. 4) Az 1. FC Veszprém a tartozásaiért saját vagyonával felel. 5) A tagok saját vagyonukkal - a tagdíjfizetési kötelezettségen felül - Az 1. FC Veszprém tartozásaiért nem felelnek. 6) Az 1. FC Veszprém éves pénzügyi tervét az elnökség hagyja jóvá, az ügyvezet elnök ellen rzi. 7) Az 1. FC Veszprém gazdálkodása során elért eredményt a tevékenységének megvalósításához használja fel. 8) Az 1. FC Veszprém vagyona különösen: a) Készpénz (bankbetét, folyószámlán lév összeg), 9) Az 1. FC Veszprém bevételei különösen: a) a tagsági díj és a pártoló tagok hozzájárulásai, b) magán és jogi személyek támogatásai, c) alapítványok és közérdek kötelezettségvállalások, d) a rendezvények bevételei, e) reklámtevékenységb l származó bevételek, f) gazdasági, vállalkozási tevékenységb l származó bevételek, g) esetleges állami támogatás h) egyéb bevételek 10) Az 1. FC Veszprém költségei lehetnek: a) a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások) b) az esetleges vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); Az egyesület célja megvalósítása érdekében a vonatkozó jogszabályoknak megfelel en gazdasági vállalkozási tevékenységet folytathat. Az egyesület gazdálkodását az ügyvezet elnök irányítja, utalványozási jogot az ügyvezet elnök és egy, az elnökség tagjai által a 28. 3) alapján választott másik elnökségi tag egyaránt önállóan gyakorolja. Az egyesület gazdálkodásának részletszabályait az egyesület gazdálkodási szabálya határozza meg. X. Nyilvántartási, irat-betekintési és nyilvánossági szabályok

16 1) Az ügyvezet elnök köteles a közgy lés és az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, id pontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenz k számaránya. A döntést támogatók és ellenz k számaránya mellett, ha lehetséges a személyét is fel kell tüntetni. Mind a közgy lés, mind az elnökség minden lényeges döntését jegyz könyvben rögzíti. 2) Az elnökségi ülés jegyz könyvét aláírja az ügyvezet elnök és az elnökség egy kijelölt tagja, közgy lés esetén a levezet elnök és a Közgy lés által erre kijelölt két hitelesít tag. A közgy lés levezet elnöke a közgy lés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe. A bejegyzést a jegyz könyvet hitelesít egyik tag hitelesíti. 3) Az ügyvezet elnök köteles a közgy lés és az elnökség által hozott határozatokat, beszámolókat a döntés meghozatalától számított 8 napon belül az ismert érintettekkel írásban közölni, továbbá az Interneten, az 1. FC Veszprém honlapján nyilvánosságra hozni. 4) Az 1. FC Veszprém m ködésével kapcsolatban keletkezett iratok az 1. FC Veszprém székhelyén kerülnek elhelyezésre. Az iratokba bárki betekinthet. A betekintésre az 1. FC Veszprém székhelyén van lehet ség, minden hónap els hétf jén óráig. 5) Az ügyvezet elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kér vel történt megállapodás szerinti határid ben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által el írt határid ben teljesíteni. 6) Az ügyvezet elnök köteles az iratbetekintésr l külön nyilvántartást vezetni, melyb l megállapítható a kérelmez neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 7) A közhasznú szervezet m ködésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról szóló információkat az egyesület honlapján hozza nyilvánosságra. XI. Az 1. FC Veszprém megsz nése 32. 1) Az 1. FC Veszprém megsz nik, ha: a. feloszlását a közgy lés kétharmados szótöbbséggel kimondja, b. feloszlatását a felügyeletet ellátó szerv kezdeményezésére a bíróság kimondja, c. más szervezettel egyesül, d. megsz nését a bíróság megállapítja. 2) Az 1. FC Veszprém megsz nése esetén vagyonáról - a jogszabályok által el írt kereteken belül - a Közgy lés rendelkezik. 3) A megsz nés során ki kell elégíteni az esetleges hitelez i igényeket. A hitelez i igények kielégítését követ en fennmaradt vagyont a megsz nést kimondó közgy lés által megjelölt közhasznú célokra kell fordítani. 4) Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá, ha az 1. FC Veszprém feloszlatással sz nik meg, vagy a bíróság az 1. FC Veszprém megsz nését állapítja meg, vagyona a hitelez k kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közcélra kell fordítani. 16

17 5) A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. XII. Záró rendelkezések 33. 1) A jelen alapszabályt az 1. FC Veszprém alapító tagjai január 15-én fogadta el. 2) A jelenleg megválasztott tisztségvisel k mandátuma a évi közgy lésig érvényben marad. 3) Az Alapszabályban és az 1. FC Veszprém egyéb szabályzataiban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról szóló évi II. Törvény, illet leg a közhasznú szervezetekr l szóló évi CLVI. Törvény rendelkezései az irányadók. 4) Az Egyesület bármely szervének törvénysért határozatát bármelyik tag, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 10. (1) bekezdésében foglaltak szerint, a határozat tudomására jutásától számított 30 napon belül bíróság el tt megtámadhatja. 5) Jelen Alapszabály az egyesület január 15-én megtartott Közgy lésén elfogadott a mellékelt jegyz könyv alapján egységes szerkezetbe foglalt szöveget tartalmazza. Rajki Tamás Ügyvezet Elnök Veszprém, március 27. Alulírott tanúk igazoljuk, hogy fenti személyek jelen okiratot el ttünk, saját kez leg írták alá: Név: Lakcím: Név: Lakcím 17

18

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben