MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Baráti Kör neve és székhelye (1) A Baráti Kör neve: A Veszprémi Lovassy és volt piarista Gimnázium öregdiákjainak Baráti Köre. (2) A Baráti Kör székhelye: Veszprém. (3) A Baráti Kör, mint egyesület önálló jogi személyként m ködik. 2. A Baráti Kör célja és feladatai (1) A Baráti Kör célja, hogy a Veszprémi Piarista Gimnázium és jogutódja, a veszprémi Lovassy László Gimnázium volt diákjainak az iskola iránti szeretete és köszönete, volt tanárainak áldozatos munkája iránti hálája és elismerése kifejezéséhez, az iskola volt diákjainak a magyar társadalom és különösen a város szellemi életében játszott szerepének, az iskola szellemi örökségének ápolásához, az iskola jelenlegi és volt tanárai és diákjai közötti kapcsolat és együttm ködés fejlesztéséhez szervezett keretet biztosítson. (2) A fenti célok elérése érdekében a Baráti Kör feladata különösen: a) Közrem ködés az iskola történetének feltárásában, az iskola, annak tanárai és diákjai szakmai és közéleti tevékenységét és eredményeit dokumentáló iskolamúzeum kialakításában és fejlesztésében. b) A jelenlegi és volt tanárok és diákok közötti szorosabb kapcsolatok fórumainak és módszereinek kialakítása, illet leg ebben történ közrem ködés: ennek formái különösen: m vészi és szakmai rendezvények, ismeretterjeszt és szakmai el adások, rendszeres és jubileumi kiadványok, klubjelleg összejövetelek és találkozók. c) A városi és megyei m vészeti, tudományos és közélet jelent s eseményeinek el készítésében és szervezésében az iskola és a Baráti Kör képviseletében történ rendszeres és tevékeny közrem ködés. d) Az iskola oktatási, nevelési, kulturális és közm vel dési feladatainak el segítése, els sorban tájékoztató anyagok megküldésével, el adások tartásával.

2 e) Az iskola tanulói szakmai fejl désének, pályaválasztásának, továbbtanulásának el segítése, ismeretterjeszt és szakmai el adások, tanácsadás útján, továbbá alapítványok és ösztöndíjak létesítésével, pályázatok kiírásával és jutalmak odaítélésével. f) A rászoruló id s volt tanárok és diákok szociális támogatása. g) Az iskola hagyományait reprezentáló épületek, emléktáblák, szobrok, síremlékek ápolásában, a kegyelet és megemlékezés fenntartásában való közrem ködés. (3) A Baráti Kör feladatainak teljesítése során és érdekében együttm ködik a tevékenységi körét érint feladatokat ellátó állami és társadalmi szervekkel, más egyesületekkel, els sorban a Lovassy László Gimnáziummal, és a Magyar Piarista Diákszövetséggel. II. TAGSÁGI VISZONY 3. A Baráti Kör tagjai (1) A Baráti Kör rendes tagja lehet minden olyan nagykorú magyar állampolgár, aki az iskola tanára vagy diákja volt, illet leg az iskolának jelenleg is tanára. (2) A Baráti Körnek lehetnek tiszteletbeli és pártoló tagjai is. 4. A Baráti Kör rendes tagjainak jogai és kötelezettségei (1) A Baráti Kör rendes tagjainak jogai: a) Jogosultak részt venni a Baráti Kör rendezvényein. b) Jogusultak igénybe venni a Baráti Kör által nyújtott támogatást. c) Jogusultak szavazati joggal részt venni a Baráti Kör közgy lésén. d) A Baráti Kör bármely tisztségére megválaszthatók. e) A Baráti Kör tevékenységét érint javaslatokat tehetnek, a kör szerveit l és tisztségvisel it l, a kör tevékenységével kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást kérhetnek. f) A Kör valamely szervének törvénysért határozatait bíróság el tt megtámadhatják. 2

3 (2) A Baráti Kör rendes tagjainak kötelességei: a) Kötelesek megtartani a Baráti Kör alapszabályának és az alapszabály alapján elfogadott más szabályzatainak rendelkezéseit, illet leg a Baráti Kör testületi szerveinek határozatait. b) Kötelesek teljesíteni a Baráti Kör tevékenységével kapcsolatban önként vállalt feladataikat. c) Kötelesek a felajánlott és az elnökség által elfogadott összeg tagdíjat megfizetni. 5. A Baráti Kör tiszteletbeli és pártoló tagjai (1) A közgy lés a Baráti Kör céljainak megvalósításában kimagasló érdemeket szerzett személyeket függetlenül attól, hogy az iskola tanárai vagy diákjai voltak-e tiszteletbeli taggá, különösen kiemelked érdemek esetén tiszteletbeli elnökévé vagy társelnökévé választhatja. (2) A Baráti Kör pártoló tagja lehet az a személy, aki függetlenül arról, hogy az iskola tanára vagy diákja volt-e a Baráti Kör célkit zéseit magáévá teszi, és tevékenységében részt kíván venni. Pártoló tag jogi személy is lehet. (3) A tiszteletbeli és pártoló tagok jogai és kötelességei általában azonosak a rendes tagok jogaival és kötelességeivel, a tiszteletbeli tag azonban tagdíjfizetésre nem köteles, a pártoló tag pedig tisztségre nem választható. 6. A tagsági viszony keletkezése és megsz nése (1) A rendes tagok felvétele az alakuló közgy lésen tett nyilatkozatával, a megalakulást követ en pedig, belépési nyilatkozatuk alapján, az Intéz Bizottság határozatával történik. Az Intéz Bizottság az indokokat is közl elutasító határozata ellen, annak kézhezvételét l számított 30 napon belül a felülvizsgálati kérelemnek van helye, amelyet az elnökséghez kell benyújtani. (2) A pártoló tagok felvétele tárgyában az elnökség határozattal dönt, a tiszteletbeli tagokat, a tiszteletbeli elnököt vagy társelnököt pedig a közgy lés választja meg. (3) A tagság megsz nik: a) a tag kilépésével; b) a tagdíjfizetés 1 éves elmaradását követ felszólításban megjelölt határid eredménytelen eltelte alapján hozott, a 3

4 tagsági viszony megsz nését megállapító elnökségi határozattal; c) a közügyekt l való eltiltásakor; d) a tag halálával. (4) A tagság megsz nésének id pontja: a) esetében kilépés bejelentésének id pontja b és c) esetében a joger s határozat keltének napja d) esetén a tag halálának napja. 7. A Baráti Körben végzett munka elismerése (1) A Baráti Körben végzett kiemelked munka elismerését szolgálja a tisztségvisel vé, a tiszteletbeli taggá, elnökké vagy társelnökké történ választás, továbbá a Baráti Kör testületi szervei által hozott elismer határozat. (2) A kimagasló munkát végz tagot a Baráti Kör jutalomban részesítheti. (3) A kiemelked munka elismerését szolgálja az elnökség által odaítélhet emlékérem. III. A BARÁTI KÖR SZERVEZETE (1) A Baráti Kör szervei: a) a közgy lés b) a elnökség c) intéz bizottság d) felügyel bizottság 8. A Baráti Kör szervei (2) Közgy lési vagy elnökségi határozattal más szervezeti egységek is alakíthatók. 4

5 9. A Közgy lés (1) A Baráti Körnek, mint egyesületnek általános hatáskör legfontosabb testületi szerve a közgy lés, amelyen a tagok személyesen, illet leg a jogi személy pártoló tagok képvisel jük útján gyakorolják szavazati jogukat. (2) A közgy lés lehet rendes, tisztújító és rendkívüli közgy lés. A rendes és tisztújító közgy lést ötévenként kell összehívni. Az elnökség határozata, a felügyeleti szerv vagy a Felügyel Bizottság javaslata, illet leg a tagok legalább 10 %-ának írásban el terjesztett indokolt kérelme alapján rendkívüli közgy lést kell összehívni. (3) A közgy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, b) a legutóbbi közgy lés óta végzett munka megjavítása és jóváhagyása, illet leg a következ id szak legfontosabb feladatainak meghatározása, c) az elnökség tagjainak, a Felügyel Bizottság elnökének és tagjainak, a tiszteletbeli tagoknak és tisztségvisel knek a megválasztása, felmentése és visszahívása, d) a Baráti Körnek más egyesületbe vagy egyesületi szövetségbe történ belépése, más egyesülettel történ egyesülése, valamint a Baráti Kör feloszlása tárgyában hozott döntés. (4) A közgy lésen meghívó szerint napirendre t zött kérdéseken kívül egyéb kérdések és javaslatok csak akkor tárgyalhatók, ha azok tárgyalását a közgy lés egyszer szótöbbséggel elhatározza. (5) A közgy lés határozatképes, ha azon a tagoknak legalább a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel 30 napon belül összehívott ismételt közgy lés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. (6) A közgy lés határozatait egyszer szótöbbséggel hozza, szavazategyenl ség esetén a közgy lés elnökének szavazata dönt. A (3)a) és d) pontjai szerinti kérdésekben a határozat- hozatalhoz legalább a jelenlév tagok 2/3-ának szavazata szükséges. A szavazás általában nyílt, a jelenlev tagok legalább 20 %-ának erre irányuló javaslata esetén azonban titkos szavazást kell elrendelni. 5

6 10. Az Elnökség (Idetartozóan az Alapszabály mellékleteként közöljük az elnökség jelenlegi vezet i névsorát!) (1) Az elnökség legfeljebb 15 választott tagból, továbbá azokból a tisztségvisel kb l áll, akik az elnökségnek hivatalból tagjai. Hivatalból tagja az elnökségnek az elnök, ügyvezet elnök, a két titkár, a jogtanácsos és pénzügyi vezet. (2) Az elnökség tagjait a közgy lés 5 évi id tartamra választja meg. (3) Az elnökség hatáskörébe tartozik: a) az el z elnökségi ülés óta eltelt id alatt végzett munka megvitatása és jóváhagyása, továbbá a következ id szak feladatainak meghatározása, b) az éves munkaterv és költségvetés, illet leg az ezek végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása, c) jutalmak kit zése és juttatása, pályázatok kiírása és elbírálása, ösztöndíjak adományozása, alapítványok létesítése, emlékérem odaítélése, d) a megüresedett tisztségeknek a következ tisztújításig kooptálással történ betöltése, e) az Intéz Bizottság beszámolójának elfogadása, f) tisztújítás esetén (tisztségvisel választás el tt) háromtagú jelöl bizottság választása. (4) Az elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer tart ülést. Az elnökség ülését az elnök, vagy ügyvezet elnök hívja össze. Legalább 5 elnökségi tag írásban el terjesztett és megindokolt indítványára rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni. Az elnökségi ülésekre elnökségi joggal bármely tag meghívható. (5) Az elnökség ülése határozatképes, ha azon a választott elnökségi tagok legalább fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel 30 napon belül összehívott ismételt elnökségi ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. (6) Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. Szavazategyenl ség esetén az elnök szavazata dönt. 6

7 11. Az Intéz Bizottság (1) Az Intéz Bizottság mint a Baráti Kör ügyintéz szerve. Ennek során dönt minden olyan kérdésben, amelynek eldöntését az alapszabály nem utalja a közgy lés vagy az elnökség hatáskörébe. Az Intéz Bizottság tagjainak száma 6 f. (2) Az Intéz Bizottság vezet je az elnök, távollétében az ügyvezet elnök, tagjai az ügyvezet elnök, titkárok (2 f ), a jogtanácsos és a pénzügyi vezet. Az Intéz Bizottság döntésénél szavazategyenl ség esetén az elnök, vagy távollétében az ügyvezet elnök szavazata dönt. (3) Az Intéz Bizottság munkarendjét maga határozza meg. Ülésére tanácskozási joggal bármelyik tagot meghívhatja. (4) Az Intéz Bizottság határozatképes, ha az ülésén az elnökön vagy ügyvezet elnökön kívül legalább további 3 tag jelen van. (5) Az Intéz Bizottság határozatait, nyílt szavazáson egyszer szótöbbséggel hozza. Szavazategyenl ségnél lásd a (2) bekezdés szabályozását. (6) Egyes feladatok ellátásával az Intéz Bizottság egyes tagjait megbízhatja, tagjaiból, illet leg más egyesületi tagokból bizottságokat hozhat létre. A bizottságokban történ közrem ködésre olyan szakembereket is felkérhet, akik a Baráti Körnek nem tagjai. (7) Az Intéz Bizottság szükség szerint ülésezik és összehívásáról az elnök, vagy távollétében az ügyvezet elnök intézkedik. 12. A Felügyel Bizottság (1) A Felügyel Bizottság ellen rzi a Baráti Kör alapszabályszer m ködését, különösen a rendelkezésre álló anyagi eszközöknek a jogszabályban, az alapszabályban és a felügyeleti szerv el írásaiban meghatározott módon, hatékonyan és célszer en történ felhasználását. (2) A Felügyel Bizottság elnökét és 2 tagját a közgy lés választja meg 5 évi id tartamra. M ködéséért közvetlenül és kizárólag a közgy lésnek felel s. (3) A Felügyel Bizottság elnöke és tagjai jogosultak az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt venni. Az éves költségvetés elfogadása és a végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában az elnökség csak a Felügyel Bizottság véleményének és javaslatainak ismeretében dönthet. (4) A Felügyel Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. Munkarendjét egyébként maga határozza meg. 7

8 13. A Baráti Kör tisztségvisel i (1) A Baráti Kör tisztségvisel i: az elnök, ügyvezet elnök, elnökség tagjai, 2 titkár, a jogtanácsos, pénzügyi vezet, a felügyel bizottság elnöke és tagjai, valamint a tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli társelnökök (max. 6 f ). (2) Az elnök látja el a Baráti Kör irányítását. Feladatát az ügyvezet elnökkel (aki egyébként távollétében helyettesíti) egyetértéssel látja el. A tiszteletbeli társelnökök egyike a Lovassy László Gimnázium mindenkori igazgatója, vagy helyettese. A tiszteletbeli társelnökök között mind a Lovassy Gimnázium, mind a jogel d Piarista Gimnázium volt diákjai kapjanak képviseletet. (3) Az ügyvezet elnök vezet szerepet tölt be az elnök munkatársaként és szükség esetén helyetteseként is a Baráti Kör tevékenységének irányításában. Ennek során a költségvetés keretei között a jogszabályoknak és az alapszabálynak, valamint a közgy lés, az elnökség és az Intéz Bizottság határozatainak megfelel en rendelkezik a Baráti Kör anyagi eszközei felett, képviseli a Baráti Kört, dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak más testületi szerv hatáskörébe, illet leg ideiglenes intézkedéseket tesz az érintett szervek ülései közötti id szakban. Tevékenységér l köteles a közgy lésnek, az elnökségnek és az Intéz Bizottságnak beszámolni. (4) Az ügyvezet elnök feladatainak egy részét titkárok (2 f ) útján látja el. (5) A tisztségvisel k megbízatása a közgy lés által történt megválasztás, és a tisztség elfogadásával keletkezik. (6) A tisztségvisel i megbízatás megsz nik: a) a tagság megsz nésével (6. /4/bek.) b) lemondással c) felmentéssel d) visszahívással A tisztség megsz nésének id pontja felmentés, és visszahívás esetén a megválasztásra jogosult szerv által hozott joger s határozat, lemondás esetén pedig a benyújtás napja. (7) A tisztségvisel k nem állhatnak egymással alá- és fölérendeltségi, illet leg hozzátartozói kapcsolatban. 14. A Baráti Kör képviselete (1) A Baráti Kör els sorban az elnök, és az ügyvezet elnök akadályoztatásuk esetén a titkárok, illet leg meghatározott ügyekben a jogtanácsos képviseli. 8

9 (2) A Baráti Kör képviseletében aláírásra az elnök és az ügyvezet elnök egy személyben jogosult, más képvisel eljárása esetén két jogosult együttes aláírására van szükség. Pénzügyi kötelezettség vállalásánál, a pénzügyi vezet ellenjegyzése szükséges, mint egyik aláírónak. IV. A BARÁTI KÖR GAZDÁLKODÁSA 15. (1) A Baráti Kör bevételei a tagdíjakból, támogatásból, rendezvények, kiadványok bevételeib l keletkeznek. A Baráti Kör gazdálkodását a hatályos jogszabályok, és a jóváhagyott költségvetés keretei között végzi. (2) A Baráti Kör harmadik személyekkel szemben saját vagyonával felel. A Baráti Kör tagjai a Kör esetleges tartozásaiért a megállapított tagdíjon felül nem felelnek. V. A BARÁTI KÖR FELÜGYELETE 16. (1) A Baráti Kör felett a törvényességi felügyeletet az egyesülési jogra vonatkozó II. tv. szerint az ügyészség gyakorolja. A Baráti Kört, mint társadalmi szervezetet, a Veszprém Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba. VI.ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 17. A Baráti Kör szervei (1) A Baráti Kör tevékenységére az alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ában, valamint az Egyesülési Jogról szóló II. tv.-ben foglaltak az irányadóak. (2) Jelen alapszabályt a veszprémi Lovassy László Gimnázium jogel djének a veszprémi Piarista Gimnázium 275. éves 9

10 fennállása alkalmával rendezett ünnepség keretében a Baráti Kör szeptember 14-én megtartott alakuló közgy lése által megállapított és az 19/86. sz. közgy lési határozattal jóváhagyott és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály módosításával, az október 28-i közgy lés módosította és a módosításokkal együtt egységes szerkezetbe foglalva megállapította. (3) Jelen alapszabályt a megel z en történt egységbefoglalást és korábbi módosításokat követ en a Baráti Kör november 8-i tisztújító közgy lése az 5. oldal 9. (2) bekezdését illet en oly értelemben változtatta, hogy a rendes és tisztújító közgy lést egyidej leg ötévenként kell összehívni. A november 8-i közgy lés pedig az elnökségre vonatkozó 10. (4) bekezdést módosította úgy, hogy az els mondatban évente legalább kétszer tart ülést helyette évente legalább egyszer tart ülést szerepeljen. Ezen kívül a közgy lés az intéz bizottságra vonatkozó 11. -t is kiegészítette a (7) bekezdéssel, miszerint Az intéz bizottság szükség szerint ülésezik és összehívásáról az elnök vagy távollétében az ügyvezet elnök intézkedik. Veszprém, december 6. P.H. Borián Tibor elnök Záradék: Jóváhagyva a 4/1999. sz. Kgy. (nov.8.) és a 3/2004. Kgy. (nov. 8.) sz. határozatokkal. Veszprém, január 3. Dr. Ortutay Gábor s.k. jkv. vezet 10

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya 1. A Társaság neve és székhelye (1) A Társaság neve: Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság (továbbiakban Társaság) Fodor József Society of School

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály A Nagycenk Fejl déséért -Közhasznú Egyesület közgy lése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illet leg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabály. Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom. Kiskunhalas, 2000. április. 15.

Alapszabály. Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom. Kiskunhalas, 2000. április. 15. Alapszabály Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom Kiskunhalas, 2000. április. 15. 1. Név, székhely 1. Az egyesület neve: SOLI DEO GLORIA REFORMÁTUS DIÁKMOZ- GALOM. 2. Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabály Vállus és Vidékéért Egyesület

Alapszabály Vállus és Vidékéért Egyesület Alapszabály Vállus és Vidékéért Egyesület 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Vállus és Vidéke Fejl déséért és Turizmusáért Egyesület (a továbbiakban Egyesület) 1.2. Az Egyesület rövidített

Részletesebben

BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Név: BÁTÁÉRT EGYESÜLET. 1.2. Székhely: 7149 Báta, F u. 306. 1.3. Az Egyesület alapításának id pontja: 2001. augusztus 19. 1.4. Jogállása:

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Óbor-kör Kulturális és Környezetvéd Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Óbor-kör Kulturális és Környezetvéd Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Óbor-kör Kulturális és Környezetvéd Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az Óbor-kör Kulturális és Környezetvéd Egyesület 2006. augusztus hó 3-án 11 alapító tag egyetért elhatározása alapján jött létre. Az

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub Alapszabály 1. Általános rendelkezések 1.1 A társadalmi szervezet neve: Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub (a továbbiakban: Egyesület) 1.2 Székhelye: Budapest III.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. 1. Általános Rendelkezések 1 ALAPSZABÁLY 1. Általános Rendelkezések Az egyesület neve: Játsszunk Együtt! Gyáli Nagycsaládos Egyesület Rövid neve: Gyáli NE. Az egyesület pecsétje kör alakú, Játsszunk Együtt Gyáli Nagycsaládos Egyesület,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya 2004. 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) Székhelye:

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Öregdiák Egyesület az 1912-ben alapított Szombathelyi M. Kir. Állami Főreáliskola (később Faludi Ferenc Gimnázium)

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres sportolás, a szabadid

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III.

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: 4 Készítette: Kovács András Dátum: 2009. szeptember 23. TARTALOM 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB közhasznú szervezet SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 / 7 Bevezet 1. Az INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB (továbbiakban: Egyesület) Szervezeti és M ködési Szabályzatának (továbbiakban

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya 1. A Szövetség neve A Magyarországi Rendezvényszervezők é s s z o l g á l t a t ó k Szövetsége, továbbiakban Szövetség a Magyarországon

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Alapszabály módosítását a közgyűlés 2011.01.28. napján jóváhagyta, egyben megbízza az Elnököt, hogy a módosított Alapszabályt az illetékes bírósághoz beterjessze. A módosítások

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések 1 ALAPSZABÁLY AZ ÁTMENETI GONDOZÁST ELLÁTÓK ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE 2004. október 10-én megtartott Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések 1.1. A

Részletesebben