A Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület Alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület Alapszabálya"

Átírás

1 A Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület Alapszabálya A Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület az e-közigazgatással hivatásszerűen, vagy tudományos céllal foglalkozó magánszemélyek közhasznú egyesülete, mely az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (továbbiakban: Ksztv.) és az egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jön létre és működik. A jelen Alapszabályban nem rendezett kérdésekre az egyesület közgyűlése által elfogadott szervezeti és működési szabályzat és a felsorolt jogszabályok irányadóak. I. Fejezet Név, székhely 1. Az egyesület neve: Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület (továbbiakban: Egyesület); 2. Székhelye: 1056 Budapest, Belgrád rakpart emelet 7. ajtó 3. Az Egyesület formája: közhasznú egyesület. 4. Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. 5. Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet (Ksztv. 26. c) 3. pont szerinti tevékenységgel). II. Fejezet Célok 1. A magyar közigazgatás-tudomány következtetéseinek, dogmáinak folyamatos beépítése az e-közigazgatás kialakuló diszciplínájába, gyakorlatába. 2. A nemzetközi gyakorlat alapvető jelentőségű információinak folyamatos feldolgozása, tudás- és kompetenciaközpont létrehozása. 3. Az e-közigazgatás nemzetközi legjobb gyakorlatainak kutatása, adaptálása a magyar gyakorlatra. A hazai e-közigazgatási fejlesztések figyelemmel kísérése, elemzése, a projektek tanulságainak levonása. 1/14. oldal

2 4. Tudományos tevékenység, kutatás (Ksztv. 26. c) 3.): Az e-közigazgatás felhalmozódott problémáira reális megoldások kutatása, alapkutatások elvégzése, hiányzó fogalmak definiálása. 5. Papír alapú és elektronikus kiadványok megjelentetése. 6. E-közigazgatási témájú kerekasztal-beszélgetések, rendezvények szervezése. III. Fejezet Célok indokolása 1. Az Egyesület Magyary Zoltán ( ), a magyar közigazgatás-történet klasszikusának nevét vette fel, tisztelgésként annak a tudós-politikusnak, akinek szemlélete és megközelítésmódja noha már majd hat évtized telt el halála óta - tökéletesen egybevág a mai stratégiai főirányokkal: olyan közigazgatásról gondolkodott, amely szolgálja az embereket. Hatékony államról, amely azonban csak olyan feladatokat vállal, amelyeket olcsóbban vagy ugyanakkora költség mellett más szervezetnél jobban lát el. Olyan Magyarországról, amely a poszt-indusztriális korszak laboratóriumaként, a felsőoktatás, a tudományok és közgyűjtemények rendszerszemléletű fejlesztése révén nyertese lehet a nagy gazdasági-társadalmi változásoknak vagyis Magyary egyúttal az információs társadalom gondolatának egyik legkorábbi hazai előfutáraként is méltó a figyelemre. 2. Nemzetközi kutatások szerint az információs társadalom építésének egyik legnagyobb akadálya a közvélekedéssel ellentétben nem elsősorban a forráshiány, hanem hogy a különböző kormányzati, civil és gazdasági tényezők számára nem állnak rendelkezésére a szükséges információk. 3. További lényeges tényező az, hogy jelenleg sok esetben nem hasznosulnak optimálisan az informatikára költött kormányzati, önkormányzati kiadások, annak köszönhetően, hogy a döntéshozóknak (vezetők, szakemberek, fejlesztők) nincsenek megfelelő információforrásaik, nincsenek kellő mélységű és részletességű az e-közigazgatás, a közigazgatás-korszerűsítés egyes kérdéseinek informatikai, közigazgatási, jogi vonatkozásait, hazai körülmények közötti megvalósíthatóságát, és társadalomra vagy az adott szervezetre gyakorolt hatásait egyaránt vizsgáló kutatások. 2/14. oldal

3 4. Az Egyesület célja az információs társadalomba való átmenet elősegítése, megfelelő mélységű és részletességű kutatások készítése, tudományos tevékenység (Ksztv. 26. c) 3.); ezen belül az e-közigazgatás hazai és nemzetközi eredményeinek vizsgálata, rendszerezése és megismertetése. 5. Az Egyesület céljai között szerepel az e-közigazgatás nemzetközi legjobb gyakorlatainak kutatása, adaptálása a magyar gyakorlatra. A kutatások céljai elsősorban a közép-európai országok. Az Egyesület az e-közigazgatás egy-egy meghatározott szegmensét vizsgálja az adott országban, majd összehasonlító elemzéseket végez, az adott témában a rendelkezésre álló hasonló kutatások alapján. Bemutatja továbbá az egyes országoknak a valamilyen szempontból jelentőséggel bíró kormányzati, önkormányzati e-közigazgatási projektjeit. Szükség szerint interjút készít külföldi szakemberekkel, vezetőkkel. Távlati célja szakértői hálózat kiépítése a Közép-Európa országaiban élő szakértők közreműködésével. 6. Az Egyesület céljai között szerepel a hazai kormányzati, önkormányzati e-közigazgatási célú informatikai fejlesztések figyelemmel kísérése és elemzése, a projektek tanulságainak levonása, a legjobban sikerült projektek részletesebb bemutatása. Az Egyesület folyamatosan figyelemmel kíséri a jelentősebb hazai kormányzati, önkormányzati informatikai beruházásokat és pályázatokat, elemzi azok utóéletét, hatékonyságát és a projektekből levonható tapasztalatokat. Szükség szerint kutatja továbbá a nagy e-közigazgatási projektekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználói (lakosság, belső felhasználók, hivatali dolgozók) attitűdöket. 7. Az Egyesület működésének biztosítása érdekében egyedi megbízások alapján részt vesz konkrét e-közigazgatási problémák megoldásában. 8. Az Egyesület részt kíván venni az e-közigazgatásra vonatkozó jogszabályok előkészítésében, véleményezésében. 9. Az e-közigazgatás interdiszciplináris terület. Ezért a közreműködő társadalomtudósok, jogászok, közgazdászok és műszaki szakemberek együttes segítségével reális válaszokat kell találni az e-közigazgatás égető problémáira. Kutatásaira támaszkodva az Egyesület összegzi tapasztalatait, feltárja a még meg nem oldott problémákat, továbbfejlesztési és megoldási alternatívákat dolgoz ki, továbbá bocsát nyilvános vitára és véleményezésre. 10. Az Egyesület eredményeit honlapján teszi közzé, hírlevelet, könyvsorozatot készít. 3/14. oldal

4 IV. Fejezet Az Egyesület tagsága 1. Az Egyesület tagsága rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokból áll. a) Rendes tag: Az Egyesület rendes tagjává válhat minden hazai és külföldi természetes vagy jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely elkötelezettséget érez az e-közigazgatáshoz kapcsolódó tudományos ismeretek gyarapítása és elterjesztése iránt, továbbá a jelen Alapszabályban foglaltakkal egyetért, és legalább két rendes tag írásbeli ajánlásával alátámasztott tagfelvételi kérelmét az Elnökhöz eljuttatja, s azt az Elnökség elfogadja. Az Elnökség a tagfelvételi kérelmet a benyújtástól számított hatvan (60) naptári napon belül bírálja el, döntésével szemben a jelentkező tizenöt (15) naptári napon belül fellebbezéssel élhet a Közgyűléshez. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület Alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el. A rendes tag: - jogosult részt venni a Közgyűlésen a határozatok meghozatalában; - választási joga van az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásakor; - az Egyesület bármely szervének tagjaként tisztségviselőnek választható; - részt vehet az Egyesület bármely rendezvényén és egyéb tevékenységében; - javaslatot tehet, és véleményt nyilváníthat az Egyesület érintő kérdésekben; - köteles a jelen Alapszabály rendelkezéseit betartani; - köteles az Elnökség határozatait végrehajtani; - köteles tagsági díj fizetésére. b) Pártoló tag Olyan természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Egyesület céljaival egyetért. A pártoló tag vállalja az Egyesület támogatását, de rendes tagként nem kíván részt venni az Egyesület tevékenységében. Pártoló taggá az Elnökség bármely tagja vagy bármely három rendes tag ajánlása alapján az Elnökség által meghozott határozat alapján válhat a jelölt. 4/14. oldal

5 A pártoló tag: - a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt; - az Elnökség meghívása vagy felkérése alapján részt vehet az Egyesület bármely rendezvényén és egyéb tevékenységében; - javaslatot tehet, és véleményt nyilváníthat az Egyesületet érintő kérdésekben; - tisztségre nem választható meg. c) Tiszteletbeli tag Természetes személy, különösen méltányolandó esetben az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit az Egyesület céljai érdekében kifejtett tevékenységéért vagy kiváló érdemeiért a Közgyűlés tiszteletbeli tagnak választ. A tiszteletbeli tag: - tagdíjfizetésre nem kötelezhető; - a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt; - az Elnökség meghívása vagy felkérése alapján részt vehet az Egyesület bármely rendezvényén és egyéb tevékenységében; - javaslatot tehet, és véleményt nyilváníthat az Egyesületet érintő kérdésekben; - A tiszteletbeli tag az Elnökség rendes tagjain felül megválasztható az Elnökség tiszteletbeli tagjának, és tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség ülésein. Az Elnökségnek egy adott időpontban legfeljebb két tiszteletbeli tagja lehet. 2. Az Egyesület tagságáról nyilvántartást vezet. V. Fejezet A tagsági viszony megszűnése 1. A megszűnés esetei: a) Kilépés: bármely tag az Elnökséghez intézett írásos nyilatkozattal kiléphet az Egyesületből. Az Elnökség a nyilatkozat kézhezvételétől számított 8 napon belül törli a kilépő tagot a tagnyilvántartásból, a törlés tényével egyidejűleg az érintettet írásban vagy elektronikus úton értesíti. b) Kizárás: az Elnökség kizárhatja azt a tagot: 5/14. oldal

6 - aki tagdíjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére neki felróható módon nem tesz eleget az arra megállapított megfelelő határidőn, majd póthatáridőn belül; - aki az Egyesület felé vállalt kötelezettségének (pl. vállalt tisztség, szervezési feladat) ismételten nem tesz eleget; - aki jelen Alapszabály rendelkezéseit súlyosan vagy ismételten megsérti; - aki az Egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít. c) Természetes személy halála. d) Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet megszűnése. VI. Fejezet Közgyűlés 1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb - döntéshozó - szerve, melyet a tagok összessége alkot. 2. A Közgyűlést az Elnök vezeti. 3. Közgyűlést legalább évente egy alkalommal kell összehívni. A közgyűlést az Elnökség hívja össze, írásos meghívó - elektronikus levél, vagy postai levél, illetve fax - elküldésével, melyet a tagoknak a közgyűlés napja előtt legalább tizenöt (15) nappal kell kézhez kapniuk. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét és a napirendi pontokat. 4. Rendkívüli közgyűlést köteles összehívni az Elnökség, ha azt az Egyesület nyilvántartott rendes tagjainak legalább egyharmada vagy a Felügyelő Bizottság kezdeményezi a meghívóra vonatkozó rendelkezések betartásával. Az Elnökség akkor is köteles Rendkívüli Közgyűlés összehívására, ha az Elnökség által kizárt tag a Közgyűléshez fellebbez. 5. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: - az Alapszabály megállapítása és módosítása; - a szervezeti és működési szabályzat elfogadása és módosítása; - valamennyi tisztségviselő megválasztása és visszahívása; - az éves költségvetés megállapítása és elfogadása; - az éves beszámoló elfogadása; - a közhasznúsági jelentés elfogadása az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg, a Ksztv. 19. (3) bekezdése szerinti tartalommal; - az Elnökség jelentéseinek megtárgyalása; - döntés az Egyesület feloszlásáról, más társadalmi szervezettel való egyesüléséről; 6/14. oldal

7 - döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 6. A Közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább kétharmados többségével dönt az Egyesület Alapszabályának megállapításáról és módosításáról, a szervezeti és működési szabályzat megállapításáról és módosításáról, a tisztségviselők megválasztásáról és visszahívásáról, az Egyesület feloszlásáról, más társadalmi szervezettel való egyesüléséről. 7. Valamely tisztségviselő visszahívásra csak akkor kerülhet sor, ha a tisztségviselő az Alapszabályban vagy a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt kötelezettségét súlyosan vagy ismételten elmulasztja, vagy ha egyébként az Egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít. A határozat meghozatala előtt a tisztségviselőnek lehetőséget kell biztosítani, hogy a Közgyűlés előtt érdemben védekezhessen, kimenthesse magát. A tisztségviselők visszahívásáról indokolt határozatot kell hozni, amelynek utalnia kell a X. 1. pont szerinti jogorvoslati lehetőségre. 8. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 9. A Közgyűlés határozathozatalához ideértve az éves beszámolóról való döntést a szavazati joggal rendelkező tagok több mint felének jelenléte szükséges. A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó kérdésekben ideértve az éves beszámolóról való döntést nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel dönt. Személyi kérdésekben az Elnök indítványára a Közgyűlés titkos szavazásról is dönthet el. A Közgyűlésen hozott határozatot a jelenlévőkkel szóban kell közölni. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 10. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 7/14. oldal

8 11. Létszámhiány miatti határozatképtelenség esetén a közgyűlés meghirdetett időpontjától számított legalább egy (1) órával későbbi időpontra szabályszerűen összehívott megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás következményeire figyelmeztették a tagokat az eredeti meghívóban. A halasztott közgyűlés csak az eredeti meghívóban jelzett kérdéseket tárgyalhatja, melynek tényét a meghívóban szintén közölni kell. A megismételt közgyűlés időpontja az eredeti közgyűlés meghívójában is kitűzhető. 12. A Közgyűlés döntéseiről olyan jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyből a meghozott döntések tartalma, időpontja, hatálya, a mellette és ellene szavazók számaránya megállapítható. A jegyzőkönyvet az Elnökség a Közgyűlés napjától számított tizenöt (15) napon belül megküldi az Egyesület minden rendes tagjának. 13. A Közgyűlés döntéseinek nyilvánosságra hozatala az Egyesület honlapján való közzététellel történik. A Közgyűlés döntéseinek az érintettekkel való írásbeli közléséről a döntéstől számított 15 napon belül az Elnökség gondoskodik. 14. A Közgyűlés döntései, és általában véve valamennyi irata nyilvános, azokba az Intézet székhelyén bárki betekinthet, és azokról saját költségén másolatot kérhet. Az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételének módját, éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését az Egyesület honlapján is közzé kell tenni. VII. Fejezet Elnökség 1. Az Elnökség nyolc (8) tagból álló, a Közgyűlés által három (3) évre választott testület, tagja csak az Egyesület rendes tagja lehet. Az Elnökség összetétele: Elnök, Titkár és hat (6) tag. Az Egyesület tiszteletbeli tagja tiszteletbeli elnökségi taggá is megválasztható (a rendes elnökségi tagokon felül); a tiszteletbeli elnökségi tag nem rendelkezik szavazati joggal. 2. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve harmadik személyek, bíróságok és hatóságok felé. Gondoskodik arról, hogy az Egyesület céljainak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően működjön. 8/14. oldal

9 3. Az Elnökség feladata az ügyintézésen és képviseleten túl a Közgyűlés elé kerülő előterjesztések megalkotása, a Közgyűlés határozatainak végrehajtatása és a végrehajtás ellenőrzése, tagnyilvántartás vezetése, a tagdíjak beszedése, és az Egyesület pénzügyi-gazdasági vezetése. 4. Az Elnökség tagjainak jelen Alapszabályban nem szereplő - feladatai körébe tartozó kérdésben az Elnök előterjesztése alapján az Elnökség dönt. Az Elnökség döntéseiről készült iratokba az Egyesület székhelyén bárki betekinthet. 5. Az Elnökség dönthet minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 6. Az Elnökség feladata továbbá: - Az Egyesület tevékenységének irányítása; - a Közgyűlés előkészítése; - az éves költségvetés előkészítése; - az éves tagdíj megállapítása; - döntés a tagfelvételi kérelmekről, - az éves gazdálkodásról szóló jelentés benyújtása a Felügyelő Bizottság felé; - az Egyesület tudományos irányvonalának meghatározása az Elnök előterjesztése alapján. 7. A kizárásról az V. fejezet 1. b) pontja alapján hozott határozat meghozatala előtt az érintett tagnak lehetőséget kell biztosítani, hogy az Elnökség előtt érdemben védekezhessen, kimenthesse magát. A tag kizárására vonatkozó határozat meghozatalához az Elnökség jelenlévő tagjai kétharmados többségének szavazata szükséges. A tag kizárásáról indokolt határozatot kell hozni, amelynek utalnia kell a X. 1. pont szerinti jogorvoslati lehetőségre. A kizárásról szóló határozathozatal további szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 8. Az Elnökség ülését az Elnök vezeti és hívja össze évente legalább egyszer. Az Elnökségi meghívó formájára jelen Alapszabály VI. fejezet 3. pontjának (közgyűlés összehívása) rendelkezései megfelelően alkalmazandóak. Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az Elnökség határozatait a tag kizárására vonatkozó határozat kivételével - szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Elnökség üléseire a Felügyelő Bizottság tagjait tanácskozási joggal meg kell hívni, ülései egyébként nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 9. Az Elnökség döntéseinek nyilvánosságra hozatala az Egyesület honlapján való közzététellel történik. Az Elnökség döntéseinek az érintettekkel való írásbeli közléséről a döntéstől számított 15 napon belül az Elnökség gondoskodik. 9/14. oldal

10 10. Az Elnök az Egyesület egyszemélyben képviseli. 11. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az Elnök és a Titkár együttes aláírása szükséges. Az Elnököt akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén rendelkezése szerint bármelyik elnökségi tag helyettesítheti. 12. Nem lehet az Egyesület Elnökségének tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az VI. fejezet 9. pontja (összeférhetetlenség) megfelelően alkalmazandó az Elnökség üléseire. Az Elnök 13. Az Elnökség élén a Közgyűlés által három (3) évre választott Elnök áll. Az Elnök: - felelős az Egyesület működtetéséért, - gondoskodik az Egyesület Titkárságának felállításáról és működtetéséről, - a tagság véleményének figyelembe vételével meghatározza a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek napirendjét, vezeti azok üléseit, - felelős az Egyesület szervezeti és működési szabályzatának kidolgozásáért első alkalommal az Egyesület megalakulását követő három hónapon belül a tagsággal és az Elnökséggel egyetértésben, - felelős az Egyesület tudományos irányvonalának meghatározásához kapcsolódó előterjesztés elkészítéséért és az Elnökség elé terjesztéséért. A Titkárság 14. A Titkárság élén a Közgyűlés által három (3) évre választott Titkár áll. 15. Az Elnökség által felállított Titkárság, az Elnökség tagjainak közreműködésével ellátja az Egyesület működése során felmerülő operatív feladatokat: -elkészíti és működteti az Egyesület honlapját, -rendszeresen szakmai kerekasztal-beszélgetéseket (egov Day) szervez, -vezeti a tagnyilvántartást, -előkészíti a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, 10/14. oldal

11 -nyilvántartja a Közgyűlés és az Elnökség határozatait (Határozatok Könyve), melyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók illetve ellenzők számaránya, -elektronikus formában vagy írásban közli az Elnökség által hozott döntéseket az érintettekkel, -ellátja az Egyesület pénzügyi-gazdasági feladatait, -ellátja a szervezeti és működési szabályzatban hatáskörébe utalt feladatokat, -ellátja az Elnökség által rábízott feladatokat. 16. A Titkár feladata a Titkárság működésének irányítása. VIII. Fejezet Felügyelő Bizottság 1. Az Felügyelő Bizottság a Közgyűlés által három (3) évre választott Elnökből és két tagból álló testület. Tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős és annak évente beszámolni tartozik. 2. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja: -az Elnökség tagja; -aki az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; -aki az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást; -a fenti személyek hozzátartozója; -aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 3. Az Felügyelő Bizottság feladatai: -Az Egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének vizsgálata -a tagdíj fizetésének ellenőrzése -az Elnökség éves beszámolójának elfogadása. 4. A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni és közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 11/14. oldal

12 enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé, illetőleg ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 5. Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság Elnöke köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 6. Az Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság Elnöke vezeti és hívja össze évente legalább egyszer. A felügyelő bizottsági meghívó formájára jelen Alapszabály VI. fejezet 3. pontjának (közgyűlés összehívása) rendelkezései megfelelően alkalmazandóak. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a Felügyelő Bizottság Elnökének szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 7. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 8. A Felügyelő Bizottság Elnökét és tagjait az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni. IX. Fejezet Vagyon és gazdálkodás 1. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 2. Az Egyesület bevételei a tagdíjakból, a hozzájárulásokból, és különböző támogatásokból, felajánlásokból áll. Az Egyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 3. Az éves tagdíj mértéke: -Természetes személyek esetében: Ft/év -Jogi személyek, és egyéb szervezetek eset ében: Ft/év 4. A tagdíj összegét évente március 31. napjáig kell az Egyesület bankszámlájára átutalni. 5. A bankszámla felett az Elnök és a Titkár együttesen jogosult rendelkezni. 6. Az Egyesület kizárólag a saját vagyonával felel a tartozásaiért. A tagok a tagdíj fizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 12/14. oldal

13 7. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a II. fejezetben (Célok) meghatározottaknak megfelelően köteles felhasználni. 8. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet elsődlegesen nem folytathat, azt kizárólag az II. fejezetben (Célok) rögzített céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 9. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. X. fejezet Jogorvoslat 1. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. 2. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. XI. fejezet Megszűnés 1. Az Egyesület megszűnik a. feloszlással, b. más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, c. feloszlatással, illetőleg d. megszűnésének megállapításával. 2. Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után vagyonáról a IX. fejezet 7. pontjával összhangban, a Közgyűlés döntésével kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata. Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 13/14. oldal

14 XII. fejezet Záró rendelkezések 1. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 2. Az Egyesület szolgáltatásaiból tagjain kívüli személyek is részesedhetnek; az igénybevétel feltételeit az Egyesület honlapján kell közzétenni. 3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, valamint az egyesülési jogról szóló évi II. törvény rendelkezései irányadók. 4. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Jelen Alapszabályt az Egyesület megismételt alakuló Közgyűlése fogadta el Budapesten, január 28-án, az újabb alakuló Közgyűlése módosította április 28-án. Utolsó módosítás dátuma: május 31.. Molnár Szilárd elnök 14/14. oldal

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya

Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Szalacskai Borbarát Egyesület. Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Szalacskai Borbarát Egyesület. Alapszabálya (egységes szerkezetben) Szalacskai Borbarát Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Szalacskai Borbarát Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya

Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya TARTALOMJEGYZÉK: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 AZ EGYESÜLET CÉLJA 2 AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 5 AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 7 AZ EGYESÜLET ELNÖKE 8 AZ EGYESÜLET TITKÁRA 9 A KÉPVISELET MÓDJA 9 PÁLYÁZATOK 9 AZ EGYESÜLET

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület Alapszabálya

Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület Alapszabálya 1 Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület Alapszabálya 1) A mellékelt jelenléti ívben szereplő alapító tagok, az 1989. évi II. törvény alapján biztosított jogunkkal élve, a szabadban tölthető

Részletesebben

Alapszabály Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat Egyesület (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapszabály Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat Egyesület (a módosításokkal egységes szerkezetben) Alapszabály Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat Egyesület (a módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat Egyesület (röviden: Egyesület)

Részletesebben

MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA

MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA 1 2 BEVEZETŐ A Magyar Zenei Tanács a zenei élet szakmai érdekvédelmi egyesületeinek önkéntes társulása, amelyhez köztiszteletben álló, elismert személyiségek csatlakozhatnak.

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben