A Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület Alapszabálya"

Átírás

1 A Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület Alapszabálya A Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület az e-közigazgatással hivatásszerűen, vagy tudományos céllal foglalkozó magánszemélyek közhasznú egyesülete, mely az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (továbbiakban: Ksztv.) és az egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jön létre és működik. A jelen Alapszabályban nem rendezett kérdésekre az egyesület közgyűlése által elfogadott szervezeti és működési szabályzat és a felsorolt jogszabályok irányadóak. I. Fejezet Név, székhely 1. Az egyesület neve: Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület (továbbiakban: Egyesület); 2. Székhelye: 1056 Budapest, Belgrád rakpart emelet 7. ajtó 3. Az Egyesület formája: közhasznú egyesület. 4. Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. 5. Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet (Ksztv. 26. c) 3. pont szerinti tevékenységgel). II. Fejezet Célok 1. A magyar közigazgatás-tudomány következtetéseinek, dogmáinak folyamatos beépítése az e-közigazgatás kialakuló diszciplínájába, gyakorlatába. 2. A nemzetközi gyakorlat alapvető jelentőségű információinak folyamatos feldolgozása, tudás- és kompetenciaközpont létrehozása. 3. Az e-közigazgatás nemzetközi legjobb gyakorlatainak kutatása, adaptálása a magyar gyakorlatra. A hazai e-közigazgatási fejlesztések figyelemmel kísérése, elemzése, a projektek tanulságainak levonása. 1/14. oldal

2 4. Tudományos tevékenység, kutatás (Ksztv. 26. c) 3.): Az e-közigazgatás felhalmozódott problémáira reális megoldások kutatása, alapkutatások elvégzése, hiányzó fogalmak definiálása. 5. Papír alapú és elektronikus kiadványok megjelentetése. 6. E-közigazgatási témájú kerekasztal-beszélgetések, rendezvények szervezése. III. Fejezet Célok indokolása 1. Az Egyesület Magyary Zoltán ( ), a magyar közigazgatás-történet klasszikusának nevét vette fel, tisztelgésként annak a tudós-politikusnak, akinek szemlélete és megközelítésmódja noha már majd hat évtized telt el halála óta - tökéletesen egybevág a mai stratégiai főirányokkal: olyan közigazgatásról gondolkodott, amely szolgálja az embereket. Hatékony államról, amely azonban csak olyan feladatokat vállal, amelyeket olcsóbban vagy ugyanakkora költség mellett más szervezetnél jobban lát el. Olyan Magyarországról, amely a poszt-indusztriális korszak laboratóriumaként, a felsőoktatás, a tudományok és közgyűjtemények rendszerszemléletű fejlesztése révén nyertese lehet a nagy gazdasági-társadalmi változásoknak vagyis Magyary egyúttal az információs társadalom gondolatának egyik legkorábbi hazai előfutáraként is méltó a figyelemre. 2. Nemzetközi kutatások szerint az információs társadalom építésének egyik legnagyobb akadálya a közvélekedéssel ellentétben nem elsősorban a forráshiány, hanem hogy a különböző kormányzati, civil és gazdasági tényezők számára nem állnak rendelkezésére a szükséges információk. 3. További lényeges tényező az, hogy jelenleg sok esetben nem hasznosulnak optimálisan az informatikára költött kormányzati, önkormányzati kiadások, annak köszönhetően, hogy a döntéshozóknak (vezetők, szakemberek, fejlesztők) nincsenek megfelelő információforrásaik, nincsenek kellő mélységű és részletességű az e-közigazgatás, a közigazgatás-korszerűsítés egyes kérdéseinek informatikai, közigazgatási, jogi vonatkozásait, hazai körülmények közötti megvalósíthatóságát, és társadalomra vagy az adott szervezetre gyakorolt hatásait egyaránt vizsgáló kutatások. 2/14. oldal

3 4. Az Egyesület célja az információs társadalomba való átmenet elősegítése, megfelelő mélységű és részletességű kutatások készítése, tudományos tevékenység (Ksztv. 26. c) 3.); ezen belül az e-közigazgatás hazai és nemzetközi eredményeinek vizsgálata, rendszerezése és megismertetése. 5. Az Egyesület céljai között szerepel az e-közigazgatás nemzetközi legjobb gyakorlatainak kutatása, adaptálása a magyar gyakorlatra. A kutatások céljai elsősorban a közép-európai országok. Az Egyesület az e-közigazgatás egy-egy meghatározott szegmensét vizsgálja az adott országban, majd összehasonlító elemzéseket végez, az adott témában a rendelkezésre álló hasonló kutatások alapján. Bemutatja továbbá az egyes országoknak a valamilyen szempontból jelentőséggel bíró kormányzati, önkormányzati e-közigazgatási projektjeit. Szükség szerint interjút készít külföldi szakemberekkel, vezetőkkel. Távlati célja szakértői hálózat kiépítése a Közép-Európa országaiban élő szakértők közreműködésével. 6. Az Egyesület céljai között szerepel a hazai kormányzati, önkormányzati e-közigazgatási célú informatikai fejlesztések figyelemmel kísérése és elemzése, a projektek tanulságainak levonása, a legjobban sikerült projektek részletesebb bemutatása. Az Egyesület folyamatosan figyelemmel kíséri a jelentősebb hazai kormányzati, önkormányzati informatikai beruházásokat és pályázatokat, elemzi azok utóéletét, hatékonyságát és a projektekből levonható tapasztalatokat. Szükség szerint kutatja továbbá a nagy e-közigazgatási projektekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználói (lakosság, belső felhasználók, hivatali dolgozók) attitűdöket. 7. Az Egyesület működésének biztosítása érdekében egyedi megbízások alapján részt vesz konkrét e-közigazgatási problémák megoldásában. 8. Az Egyesület részt kíván venni az e-közigazgatásra vonatkozó jogszabályok előkészítésében, véleményezésében. 9. Az e-közigazgatás interdiszciplináris terület. Ezért a közreműködő társadalomtudósok, jogászok, közgazdászok és műszaki szakemberek együttes segítségével reális válaszokat kell találni az e-közigazgatás égető problémáira. Kutatásaira támaszkodva az Egyesület összegzi tapasztalatait, feltárja a még meg nem oldott problémákat, továbbfejlesztési és megoldási alternatívákat dolgoz ki, továbbá bocsát nyilvános vitára és véleményezésre. 10. Az Egyesület eredményeit honlapján teszi közzé, hírlevelet, könyvsorozatot készít. 3/14. oldal

4 IV. Fejezet Az Egyesület tagsága 1. Az Egyesület tagsága rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokból áll. a) Rendes tag: Az Egyesület rendes tagjává válhat minden hazai és külföldi természetes vagy jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely elkötelezettséget érez az e-közigazgatáshoz kapcsolódó tudományos ismeretek gyarapítása és elterjesztése iránt, továbbá a jelen Alapszabályban foglaltakkal egyetért, és legalább két rendes tag írásbeli ajánlásával alátámasztott tagfelvételi kérelmét az Elnökhöz eljuttatja, s azt az Elnökség elfogadja. Az Elnökség a tagfelvételi kérelmet a benyújtástól számított hatvan (60) naptári napon belül bírálja el, döntésével szemben a jelentkező tizenöt (15) naptári napon belül fellebbezéssel élhet a Közgyűléshez. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület Alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el. A rendes tag: - jogosult részt venni a Közgyűlésen a határozatok meghozatalában; - választási joga van az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásakor; - az Egyesület bármely szervének tagjaként tisztségviselőnek választható; - részt vehet az Egyesület bármely rendezvényén és egyéb tevékenységében; - javaslatot tehet, és véleményt nyilváníthat az Egyesület érintő kérdésekben; - köteles a jelen Alapszabály rendelkezéseit betartani; - köteles az Elnökség határozatait végrehajtani; - köteles tagsági díj fizetésére. b) Pártoló tag Olyan természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Egyesület céljaival egyetért. A pártoló tag vállalja az Egyesület támogatását, de rendes tagként nem kíván részt venni az Egyesület tevékenységében. Pártoló taggá az Elnökség bármely tagja vagy bármely három rendes tag ajánlása alapján az Elnökség által meghozott határozat alapján válhat a jelölt. 4/14. oldal

5 A pártoló tag: - a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt; - az Elnökség meghívása vagy felkérése alapján részt vehet az Egyesület bármely rendezvényén és egyéb tevékenységében; - javaslatot tehet, és véleményt nyilváníthat az Egyesületet érintő kérdésekben; - tisztségre nem választható meg. c) Tiszteletbeli tag Természetes személy, különösen méltányolandó esetben az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit az Egyesület céljai érdekében kifejtett tevékenységéért vagy kiváló érdemeiért a Közgyűlés tiszteletbeli tagnak választ. A tiszteletbeli tag: - tagdíjfizetésre nem kötelezhető; - a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt; - az Elnökség meghívása vagy felkérése alapján részt vehet az Egyesület bármely rendezvényén és egyéb tevékenységében; - javaslatot tehet, és véleményt nyilváníthat az Egyesületet érintő kérdésekben; - A tiszteletbeli tag az Elnökség rendes tagjain felül megválasztható az Elnökség tiszteletbeli tagjának, és tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség ülésein. Az Elnökségnek egy adott időpontban legfeljebb két tiszteletbeli tagja lehet. 2. Az Egyesület tagságáról nyilvántartást vezet. V. Fejezet A tagsági viszony megszűnése 1. A megszűnés esetei: a) Kilépés: bármely tag az Elnökséghez intézett írásos nyilatkozattal kiléphet az Egyesületből. Az Elnökség a nyilatkozat kézhezvételétől számított 8 napon belül törli a kilépő tagot a tagnyilvántartásból, a törlés tényével egyidejűleg az érintettet írásban vagy elektronikus úton értesíti. b) Kizárás: az Elnökség kizárhatja azt a tagot: 5/14. oldal

6 - aki tagdíjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére neki felróható módon nem tesz eleget az arra megállapított megfelelő határidőn, majd póthatáridőn belül; - aki az Egyesület felé vállalt kötelezettségének (pl. vállalt tisztség, szervezési feladat) ismételten nem tesz eleget; - aki jelen Alapszabály rendelkezéseit súlyosan vagy ismételten megsérti; - aki az Egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít. c) Természetes személy halála. d) Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet megszűnése. VI. Fejezet Közgyűlés 1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb - döntéshozó - szerve, melyet a tagok összessége alkot. 2. A Közgyűlést az Elnök vezeti. 3. Közgyűlést legalább évente egy alkalommal kell összehívni. A közgyűlést az Elnökség hívja össze, írásos meghívó - elektronikus levél, vagy postai levél, illetve fax - elküldésével, melyet a tagoknak a közgyűlés napja előtt legalább tizenöt (15) nappal kell kézhez kapniuk. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét és a napirendi pontokat. 4. Rendkívüli közgyűlést köteles összehívni az Elnökség, ha azt az Egyesület nyilvántartott rendes tagjainak legalább egyharmada vagy a Felügyelő Bizottság kezdeményezi a meghívóra vonatkozó rendelkezések betartásával. Az Elnökség akkor is köteles Rendkívüli Közgyűlés összehívására, ha az Elnökség által kizárt tag a Közgyűléshez fellebbez. 5. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: - az Alapszabály megállapítása és módosítása; - a szervezeti és működési szabályzat elfogadása és módosítása; - valamennyi tisztségviselő megválasztása és visszahívása; - az éves költségvetés megállapítása és elfogadása; - az éves beszámoló elfogadása; - a közhasznúsági jelentés elfogadása az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg, a Ksztv. 19. (3) bekezdése szerinti tartalommal; - az Elnökség jelentéseinek megtárgyalása; - döntés az Egyesület feloszlásáról, más társadalmi szervezettel való egyesüléséről; 6/14. oldal

7 - döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 6. A Közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább kétharmados többségével dönt az Egyesület Alapszabályának megállapításáról és módosításáról, a szervezeti és működési szabályzat megállapításáról és módosításáról, a tisztségviselők megválasztásáról és visszahívásáról, az Egyesület feloszlásáról, más társadalmi szervezettel való egyesüléséről. 7. Valamely tisztségviselő visszahívásra csak akkor kerülhet sor, ha a tisztségviselő az Alapszabályban vagy a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt kötelezettségét súlyosan vagy ismételten elmulasztja, vagy ha egyébként az Egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít. A határozat meghozatala előtt a tisztségviselőnek lehetőséget kell biztosítani, hogy a Közgyűlés előtt érdemben védekezhessen, kimenthesse magát. A tisztségviselők visszahívásáról indokolt határozatot kell hozni, amelynek utalnia kell a X. 1. pont szerinti jogorvoslati lehetőségre. 8. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 9. A Közgyűlés határozathozatalához ideértve az éves beszámolóról való döntést a szavazati joggal rendelkező tagok több mint felének jelenléte szükséges. A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó kérdésekben ideértve az éves beszámolóról való döntést nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel dönt. Személyi kérdésekben az Elnök indítványára a Közgyűlés titkos szavazásról is dönthet el. A Közgyűlésen hozott határozatot a jelenlévőkkel szóban kell közölni. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 10. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 7/14. oldal

8 11. Létszámhiány miatti határozatképtelenség esetén a közgyűlés meghirdetett időpontjától számított legalább egy (1) órával későbbi időpontra szabályszerűen összehívott megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás következményeire figyelmeztették a tagokat az eredeti meghívóban. A halasztott közgyűlés csak az eredeti meghívóban jelzett kérdéseket tárgyalhatja, melynek tényét a meghívóban szintén közölni kell. A megismételt közgyűlés időpontja az eredeti közgyűlés meghívójában is kitűzhető. 12. A Közgyűlés döntéseiről olyan jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyből a meghozott döntések tartalma, időpontja, hatálya, a mellette és ellene szavazók számaránya megállapítható. A jegyzőkönyvet az Elnökség a Közgyűlés napjától számított tizenöt (15) napon belül megküldi az Egyesület minden rendes tagjának. 13. A Közgyűlés döntéseinek nyilvánosságra hozatala az Egyesület honlapján való közzététellel történik. A Közgyűlés döntéseinek az érintettekkel való írásbeli közléséről a döntéstől számított 15 napon belül az Elnökség gondoskodik. 14. A Közgyűlés döntései, és általában véve valamennyi irata nyilvános, azokba az Intézet székhelyén bárki betekinthet, és azokról saját költségén másolatot kérhet. Az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételének módját, éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését az Egyesület honlapján is közzé kell tenni. VII. Fejezet Elnökség 1. Az Elnökség nyolc (8) tagból álló, a Közgyűlés által három (3) évre választott testület, tagja csak az Egyesület rendes tagja lehet. Az Elnökség összetétele: Elnök, Titkár és hat (6) tag. Az Egyesület tiszteletbeli tagja tiszteletbeli elnökségi taggá is megválasztható (a rendes elnökségi tagokon felül); a tiszteletbeli elnökségi tag nem rendelkezik szavazati joggal. 2. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve harmadik személyek, bíróságok és hatóságok felé. Gondoskodik arról, hogy az Egyesület céljainak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően működjön. 8/14. oldal

9 3. Az Elnökség feladata az ügyintézésen és képviseleten túl a Közgyűlés elé kerülő előterjesztések megalkotása, a Közgyűlés határozatainak végrehajtatása és a végrehajtás ellenőrzése, tagnyilvántartás vezetése, a tagdíjak beszedése, és az Egyesület pénzügyi-gazdasági vezetése. 4. Az Elnökség tagjainak jelen Alapszabályban nem szereplő - feladatai körébe tartozó kérdésben az Elnök előterjesztése alapján az Elnökség dönt. Az Elnökség döntéseiről készült iratokba az Egyesület székhelyén bárki betekinthet. 5. Az Elnökség dönthet minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 6. Az Elnökség feladata továbbá: - Az Egyesület tevékenységének irányítása; - a Közgyűlés előkészítése; - az éves költségvetés előkészítése; - az éves tagdíj megállapítása; - döntés a tagfelvételi kérelmekről, - az éves gazdálkodásról szóló jelentés benyújtása a Felügyelő Bizottság felé; - az Egyesület tudományos irányvonalának meghatározása az Elnök előterjesztése alapján. 7. A kizárásról az V. fejezet 1. b) pontja alapján hozott határozat meghozatala előtt az érintett tagnak lehetőséget kell biztosítani, hogy az Elnökség előtt érdemben védekezhessen, kimenthesse magát. A tag kizárására vonatkozó határozat meghozatalához az Elnökség jelenlévő tagjai kétharmados többségének szavazata szükséges. A tag kizárásáról indokolt határozatot kell hozni, amelynek utalnia kell a X. 1. pont szerinti jogorvoslati lehetőségre. A kizárásról szóló határozathozatal további szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 8. Az Elnökség ülését az Elnök vezeti és hívja össze évente legalább egyszer. Az Elnökségi meghívó formájára jelen Alapszabály VI. fejezet 3. pontjának (közgyűlés összehívása) rendelkezései megfelelően alkalmazandóak. Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az Elnökség határozatait a tag kizárására vonatkozó határozat kivételével - szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Elnökség üléseire a Felügyelő Bizottság tagjait tanácskozási joggal meg kell hívni, ülései egyébként nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 9. Az Elnökség döntéseinek nyilvánosságra hozatala az Egyesület honlapján való közzététellel történik. Az Elnökség döntéseinek az érintettekkel való írásbeli közléséről a döntéstől számított 15 napon belül az Elnökség gondoskodik. 9/14. oldal

10 10. Az Elnök az Egyesület egyszemélyben képviseli. 11. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az Elnök és a Titkár együttes aláírása szükséges. Az Elnököt akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén rendelkezése szerint bármelyik elnökségi tag helyettesítheti. 12. Nem lehet az Egyesület Elnökségének tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az VI. fejezet 9. pontja (összeférhetetlenség) megfelelően alkalmazandó az Elnökség üléseire. Az Elnök 13. Az Elnökség élén a Közgyűlés által három (3) évre választott Elnök áll. Az Elnök: - felelős az Egyesület működtetéséért, - gondoskodik az Egyesület Titkárságának felállításáról és működtetéséről, - a tagság véleményének figyelembe vételével meghatározza a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek napirendjét, vezeti azok üléseit, - felelős az Egyesület szervezeti és működési szabályzatának kidolgozásáért első alkalommal az Egyesület megalakulását követő három hónapon belül a tagsággal és az Elnökséggel egyetértésben, - felelős az Egyesület tudományos irányvonalának meghatározásához kapcsolódó előterjesztés elkészítéséért és az Elnökség elé terjesztéséért. A Titkárság 14. A Titkárság élén a Közgyűlés által három (3) évre választott Titkár áll. 15. Az Elnökség által felállított Titkárság, az Elnökség tagjainak közreműködésével ellátja az Egyesület működése során felmerülő operatív feladatokat: -elkészíti és működteti az Egyesület honlapját, -rendszeresen szakmai kerekasztal-beszélgetéseket (egov Day) szervez, -vezeti a tagnyilvántartást, -előkészíti a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, 10/14. oldal

11 -nyilvántartja a Közgyűlés és az Elnökség határozatait (Határozatok Könyve), melyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók illetve ellenzők számaránya, -elektronikus formában vagy írásban közli az Elnökség által hozott döntéseket az érintettekkel, -ellátja az Egyesület pénzügyi-gazdasági feladatait, -ellátja a szervezeti és működési szabályzatban hatáskörébe utalt feladatokat, -ellátja az Elnökség által rábízott feladatokat. 16. A Titkár feladata a Titkárság működésének irányítása. VIII. Fejezet Felügyelő Bizottság 1. Az Felügyelő Bizottság a Közgyűlés által három (3) évre választott Elnökből és két tagból álló testület. Tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős és annak évente beszámolni tartozik. 2. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja: -az Elnökség tagja; -aki az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; -aki az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást; -a fenti személyek hozzátartozója; -aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 3. Az Felügyelő Bizottság feladatai: -Az Egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének vizsgálata -a tagdíj fizetésének ellenőrzése -az Elnökség éves beszámolójának elfogadása. 4. A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni és közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 11/14. oldal

12 enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé, illetőleg ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 5. Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság Elnöke köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 6. Az Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság Elnöke vezeti és hívja össze évente legalább egyszer. A felügyelő bizottsági meghívó formájára jelen Alapszabály VI. fejezet 3. pontjának (közgyűlés összehívása) rendelkezései megfelelően alkalmazandóak. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a Felügyelő Bizottság Elnökének szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 7. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 8. A Felügyelő Bizottság Elnökét és tagjait az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni. IX. Fejezet Vagyon és gazdálkodás 1. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 2. Az Egyesület bevételei a tagdíjakból, a hozzájárulásokból, és különböző támogatásokból, felajánlásokból áll. Az Egyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 3. Az éves tagdíj mértéke: -Természetes személyek esetében: Ft/év -Jogi személyek, és egyéb szervezetek eset ében: Ft/év 4. A tagdíj összegét évente március 31. napjáig kell az Egyesület bankszámlájára átutalni. 5. A bankszámla felett az Elnök és a Titkár együttesen jogosult rendelkezni. 6. Az Egyesület kizárólag a saját vagyonával felel a tartozásaiért. A tagok a tagdíj fizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 12/14. oldal

13 7. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a II. fejezetben (Célok) meghatározottaknak megfelelően köteles felhasználni. 8. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet elsődlegesen nem folytathat, azt kizárólag az II. fejezetben (Célok) rögzített céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 9. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. X. fejezet Jogorvoslat 1. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. 2. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. XI. fejezet Megszűnés 1. Az Egyesület megszűnik a. feloszlással, b. más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, c. feloszlatással, illetőleg d. megszűnésének megállapításával. 2. Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után vagyonáról a IX. fejezet 7. pontjával összhangban, a Közgyűlés döntésével kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata. Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 13/14. oldal

14 XII. fejezet Záró rendelkezések 1. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 2. Az Egyesület szolgáltatásaiból tagjain kívüli személyek is részesedhetnek; az igénybevétel feltételeit az Egyesület honlapján kell közzétenni. 3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, valamint az egyesülési jogról szóló évi II. törvény rendelkezései irányadók. 4. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Jelen Alapszabályt az Egyesület megismételt alakuló Közgyűlése fogadta el Budapesten, január 28-án, az újabb alakuló Közgyűlése módosította április 28-án. Utolsó módosítás dátuma: május 31.. Molnár Szilárd elnök 14/14. oldal

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben