NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 ALAPSZABÁLYA

2 MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, használatára vonatkozó szabályzatok megtartásával, az erdő- és mezőgazdaság érdekeivel összhangban, a környezet és természetvédelem előírásai tiszteletben tartásával, a tervszerű vadgazdálkodással, jól működő egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőséget biztosítson. I. fejezet Általános rendelkezések A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. A vadásztársaság neve: székhelye: bélyegzője: Nagyiváni Vadásztársaság 5363 Nagyiván, Fő út (1) A vadásztársaság a vadászok által önkéntesen létrehozott önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező sportegyesület. A vadásztársaság önálló jogi személy. (2) A vadásztársaság tagja a vadásztársaságokat közös szövetségbe tömörítő Országos Magyar Vadászati Védegyletnek (továbbiakban: OMVV). A vadásztársaság fontosabb jogai és kötelezettségei 3.. (1) A vadásztársaság joga, hogy: a) a vadgazdálkodással, a vadászattal és az egyesületi élettel kapcsolatos bármely kérdésben a küldött útján vagy írásban az OMVV megyei és 2

3 országos szerveihez kéréssel vagy panasszal forduljon, illetve javaslatot tegyen; b) az OMVV-től vadgazdálkodási tevékenységének elősegítése céljából támogatást igényeljen; c) a vadgazdálkodást, a tagság vadászati lehetőségeit elősegítő társulásnak, közös vállalkozásnak, alapnak tagja legyen; d) tagjaira a jogszabályokkal és a közgyűlés által elfogadott szabályzatokkal, határozatokkal összhangban kötelezettségeket állapítson meg. (2) A vadásztársaság köteles: a) a vadgazdálkodást és a vadászatot a mező és erdőgazdálkodás érdekeivel, valamint a környezet és természetvédelemmel összhangban gyakorolni, tagjai részére a sport-vadászati lehetőséget biztosítani; b) a vad életmódja folytán keletkező károk megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket (a vad elriasztása, vadkárelhárító vadászatok tartása stb.) megtenni; c) érvényesíteni, hogy tagjai a vadgazdálkodásról és vadászatról szóló jogszabályokban, a vadásztársaság alapszabályában, valamint a szabályzatokban foglaltakat megtartsák, és tevékenységükkel segítsék a vadásztársaság előtt álló feladatok megvalósítását; d) az OMVV országos és megyei küldöttközgyűlése irányadó és általános jellegű határozatait végrehajtani; e) a jogszabály által ellenőrzési joggal felruházott szervek ellenőrzéseit segíteni; f) a földtulajdonosok részére a megállapított területbérleti díjat megfizetni; g) a vadászat, vadgazdálkodás társadalmi elismertetését, a vadászati kultúra ápolását elősegíteni; h) tagjai egyesületi életre nevelését előmozdítani. 3

4 II. fejezet A tagsági jogviszony keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, valamint a tagsági jogviszony megszűnése A vadásztársaság tagjai 4.. (1) A vadásztársaság tagja lehet minden olyan nagykorú magyar állampolgár, aki a vadászat gyakorlására a jogszabályokban, az Alapszabályban, valamint a Házi Szabályzatban előírt feltételeknek megfelel. (2) A vadásztársaságnak: a) rendes b) vadászjelölt tagjai vannak. (3) A vadásztársaság rendes tagjait a tagsági jogviszonyból eredő a jogszabályban, az Alapszabályban, valamint a Házi szabályzatban megállapított jogok illetik, és kötelezettségek terhelik. Vadászjelöltek 5.. (1) A vadásztársaságba vadászjelöltként csak az a büntetlen előéletű illetőleg büntetőeljárás hatálya alatt nem álló személy vehető fel, aki a tizennyolcadik életévét betöltötte. (2) A hatályos jogszabályok által az állami vadászvizsga letétele alól mentesített személy esetében a közgyűlés a vadászjelöltségtől eltekinthet. 6.. (1) A vadászjelölt köteles megismerni a vadásztársaság Alapszabályát és Házi Szabályzatát, a vadgazdálkodás és vadászat főbb szabályait, valamint sikeres vadászvizsgát tenni, a vadászetikát betartani. (2) A vadászjelölt oktatásáért és neveléséért a természetvédelmi, oktatási és propagandafelelős, valamint a vadászmester a felelős. 4

5 A vadászjelölt lőgyakorlatot csak felügyelet mellett, jogszabályban rögzített módon, az erre kijelölt helyen végezhet. A vadásztársaságba jelentkezők felvétele 7.. (1) A vadásztársaságba tagként jelentkezők felvételéről az intézőbizottság előterjesztése alapján a közgyűlés a kérelem benyújtását követő egy éven belül dönteni köteles. (2) A vadászjelölt csak sikeres vadászvizsga után vehető fel tagnak. A felvételéről a sikeres vadászvizsgát követően a közgyűlés dönt. A vadásztársaság taglétszámának megállapítása 8.. A vadásztársaság taglétszámát a jelentkezők és a lehetőségek összhangjában megteremtve a jogszabály előírásainak, a vadászterület nagyságának és vadeltartó képességének, valamint a vadásztársaság előtt álló feladatoknak a figyelembevételével a közgyűlés állapítja meg. A tagok jogai 9.. A vadásztársaság rendes tagja: a) jogosult a vadásztársaság vadászterületén a jogszabályok, az Alapszabály, a Házi Szabályzat, az egyéb szabályzatok és a közgyűlés határozatainak megtartásával vadászni; b) a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal rendelkezik; c) a kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválasztható; d) a vadásztársaság valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított harminc napon belül a bíróság előtt megtámadhatja (1989. évi II. törvény 10..-a); e) a vadásztársaság irataiba betekinthet; 5

6 f) a Vadászati Szabályzat keretei között igényt tarthat a közgyűlés által megállapított vadászrészre; g) a vadásztársaság eszközeit a Házi Szabályzatban megállapított feltételekkel igénybe veheti, illetőleg használhatja; h) a vadásztársaságból az indok megjelölése nélkül kiléphet. A tagok kötelességei 10.. (1) A vadásztársaság tagjának kötelessége a vadgazdálkodásra és vadászatra, a fegyver és lőszer tartására és használatár vonatkozó jogszabályokat, az Alapszabályt, a Házi Szabályzatot és az egyéb szabályzatokat, a közgyűlési és intézőbizottsági határozatokat, valamint a vadásztársaság tisztségviselőinek törvényes hatáskörükben kiadott rendelkezéseit megtartani. (2) A vadásztársaság tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően köteles: a) a vadásztársaság szervezeti életében, a közös vagyon védelmében és gyarapításában részt venni; b) a Házi Szabályzatban előírt, valamint a közgyűlés és az intézőbizottság által meghatározott vadgazdálkodási feladatok megvalósításában, valamint a közös munkákban részt venni; c) a közgyűlés által esetlegesen megállapított vagyoni hozzájárulást, valamint a tagdíjat megfizetni maximum két részletben ( március 15.-ig és szeptember 15.-ig) előre a VT gazdaságvezetőjénél, illetve az IB által kijelölt személynél vagy számlaszámra utalni A vadászjelölt jogai és kötelességei az alábbi eltérésekkel azonosak a vadásztársasági tagéval: a) a vadászjelölt jogosult a szervezeti életben részt venni, vadásztársasági tisztségre azonban nem választható és szavazati joggal sem rendelkezik, a vadásztársaság közgyűlésein tanácskozási joggal vesz részt; b) a jelöltségi idő alatt a vadászjelölt tagdíjat nem fizet és vagyoni hozzájárulás fizetésére sem kötelezhető; c) a vadászjelölt részt vesz a vadászatokon, lőfegyvert nem használhat, a terítékből a közgyűlés határozatának megfelelően részesül; d) a vadászjelölt közreműködik a vadásztársaság vadgazdálkodási feladatainak megvalósításában. 6

7 A tagsági viszony megszűnése 12.. A tagsági viszony megszűnik: a) kizárással, b) törléssel, c) kilépéssel, d) a tag halálával, valamint e) a vadásztársaság feloszlatásával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével (1) Kizárás csak fegyelmi határozattal rendelhető el. (2) Az intézőbizottság törli a nyilvántartásból azt a tagot, aki meghalt, aki kilépett, akinek lőfegyvertartási engedélyét jogerősen visszavonták, továbbá azt, aki az előírt vagyoni hozzájárulási vagy tagdíjfizetési kötelezettségének önhibájából nem tett eleget a fizetési határidőn túl harminc napon belül. Valamint ha a tag, feltűnő passzív magatartásával, a tagság körében visszatetszést vált ki. A törlésről hozott határozatot három napon belül meg kell küldeni az OMVV megyei intézőbizottságának, az illetékes rendőrkapitányságnak, valamint a tag halálának esetét kivéve a törölt tagnak A tagnak a kilépés szándékát a vadásztársaság elnökéhez írásban kell bejelentenie. Fegyelmi eljárás 15.. A fegyelmi vétségeket, a fegyelmi büntetéseket, valamint általában a fegyelmi eljárás részletes szabályait a Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzata állapítja meg. 7

8 III. fejezet A vadásztársaság vezető szervei A közgyűlés 16.. (1) A vadásztársaság legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. (2) A vadásztársaság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal közgyűlést tart február és augusztus hónapokban. Ezen kívül össze kell hívni a közgyűlést az intézőbizottság határozata alapján, továbbá az ellenőrzőbizottság kezdeményezésére, a tagság egyharmadának kérésére az ok és cél megjelölésével, valamint ha a bíróság elrendeli. (3) A közgyűlést a vadásztársaság elnöke írásbeli meghívóval, a hely és az időpont feltüntetésével, valamint a tárgysorozat megjelölésével akként hívja össze, hogy a meghívott a meghívót a közgyűlés időpontját legalább nyolc nappal megelőzően megkapja. (4) A közgyűlésre a (3) bekezdésben előírt módon az OMVV megyei intézőbizottságát is meg kell hívni. (5) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet és a közgyűlés határozatait az intézőbizottságának harminc napon belül meg kell küldeni. OMVV megyei 17.. (1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább a fele plussz egy fő jelen van. A határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség szükséges. (2) A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, minden tag részére újból eljuttatott meghívóval tizenöt napon belül ugyanazzal a tárgysorozattal újabb közgyűlést kell összehívni. A másodszor összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, a határozat meghozatalához azonban amennyiben a tagok 8

9 fele ebben az esetben sem jelent meg a jelenlévő tagok kétharmad részének igenlő szavazata szükséges. A közgyűlés hatásköre 19.. (1) A közgyűlés a vadásztársaságot érintő minden kérdésben dönthet. (2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az intézőbizottság, az ellenőrzőbizottság, a fegyelmi bizottság elnökének és tagjainak, valamint a küldötteknek nyílt szavazással öt évre történő megválasztása, illetve az IB megbízatásának meghosszabítása, illetőleg visszahívása, továbbá a választási időszakban megüresedett tisztségeknek titkos szavazással való betöltése; b) a jelölő bizottság megválasztása; c) a vadásztársaság bérleti idejére szóló, valamint éves vadgazdálkodási tervének a megállapítása; d) a vadásztársaság éves költségvetésének a megállapítása és döntése a költségvetési beszámoló elfogadása tekintetében; e) az intézőbizottság, az ellenőrzőbizottság és a fegyelmi bizottság évi beszámolójának megtárgyalása és döntés az elfogadás tekintetében; f) a vadásztársaság más vadásztársasággal való egyesülésének, valamint feloszlásának és kettéválásának kimondása; g) a vadásztársaság nevének megváltoztatása; h) az Alapszabály és a Házi Szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása; i) a tagfelvétel és a tagsági viszony megszüntetése kivéve a vadásztársaság fegyelmi bizottsága kizárás fegyelmi büntetés kimondását lehetővé tevő döntési jogát -, továbbá a Fegyelmi Szabályzatban biztosított fegyelmi jog gyakorlása; j) állásfoglalás a haszonbérleti szerződés megkötésének, valamint felmondásának az elfogadásáról, illetőleg a jogorvoslat benyújtásáról; k) a vadászati terv megállapítása; l) a trófeás vad kilövésének elosztása; m) a vadásztársaság gazdálkodását jelentősen érintő szerződések megkötésének, a közös vagyon felhasználásának, valamint a nagyobb beruházásoknak a jóváhagyása; 9

10 n) a tagdíj, valamint a tagok vagyoni hozzájárulásának, a kötelező közösségi munka pénzbeli megváltásának, továbbá az ezekkel kapcsolatos kedvezményeknek a megállapítása; o) a vadásztársaság tagjainak közösségi munkára kötelezése; p) a vadásztársasági tagok kiemelkedő munkájának jutalmazása, valamint a tisztségviselők jutalmának vagy tiszteletdíjának megállapítása; r) a vendéghívás lehetőségének és rendjének megállapítása a vadásztársaság nevében és a tagokat illetően; s) a vadászrész mértékének megállapítása; t) a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal (1) A jelölőbizottság elnökét és legalább két tagját, az újraválasztást megelőző közgyűlés választja meg. (2) A jelölőbizottság elnökének és tagjainak a megválasztására a közgyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre bármely tag is jogosult. A jelölőbizottság a javaslatát a vadásztársaság tagjai véleményének ismeretében teszi meg. Az intézőbizottság 21.. (1) Az intézőbizottság a vadásztársaság két közgyűlése közötti általános hatáskörű végrehajtó, ügyintéző szerve. Az intézőbizottság a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. (2) Az intézőbizottság elnökből, elnökhelyettesből (titkárból), vadászmesterből, természetvédelmi, oktatási és propagandafelelősből, valamint gazdasági felelősből áll. (3) Az intézőbizottság tagjait a közgyűlés visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el. Kötelező a visszahívás, ha velük szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy tisztségviseléstől eltiltás fegyelmi büntetést szabtak ki. A tagsági viszony megszűnése esetén a megbízatás visszahívás nélkül is megszűnik. (4) Az intézőbizottság tagjai a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak. 10

11 22.. (1) Az intézőbizottság: a) gondoskodik a vadgazdálkodással és a vadászattal összefüggő jogszabályok, szabályzatok, az OMVV Országos és Megyei Küldöttközgyűlése, valamint a vadásztársaság közgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról; b) összehívja a közgyűlést; c) két közgyűlés közötti időben irányítja a vadásztársaság tevékenységét; d) a 13.. (2) bekezdésében meghatározott esetekben törli a tagot; e) munkáltatói jogokat gyakorol; f) dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, az Alapszabály, a Fegyelmi Szabályzat vagy a közgyűlés nem utal más szerv hatáskörébe. (2) Az intézőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább három havonként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben szótöbbséggel határoz. (3)Az IB ülések nem nyilvánosak, azokon az IB tagjain kívül csak a meghívott személyek vehetnek részt. Az Elnökség ettől eltérően is rendelkezhet. (4) Az IB ülést az Elnök hívja össze az ülést megelőzően legalább egy héttel. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, és a megtárgyalandó napirendi pontokat. Halaszthatatlan, sürgős ügyekben az IB ülés rövidebb határidővel is összehivató. A meghívás írásban, szóban indokolt esetben elektronikus uton történhet meg. (5)Az IB határozatképes, ha legalább három tag jelen van. (6)Az IB határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.titkos szavazással hoz határozatot bármelyik elnökségi tag javaslatára. (7)Az intézőbizottság ülésére minden esetben tanácskozási joggal ellenőrzőbizottság és a fegyelmi bizottság elnökeit is meg lehet hívni. (8)Az intézőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, vadásztársaság elnöke vagy helyettese (titkár) ír alá. az amelyet a (9)Az intézőbizottság köteles a végzett munkájáról évente a közgyűlésnek beszámolni. Az elnök hatásköre és feladatai 23.. (1) A vadásztársaság vezetője és törvényes képviselője az elnök. (2) A vadásztársaság elnöke: 11

12 a) felelős a vadásztársaság törvényes és alapszabályszerű működéséért; b) koordinálja az intézőbizottság tagjainak munkáját és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a közgyűlés és az intézőbizottság határozataival összhangban legyenek; c) a közgyűlés által adott felhatalmazás keretei között szerződéseket köthet és meghatalmazásokat adhat a vadásztársaság nevében; d) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot; e) elnököl a közgyűléseken és az intézőbizottság ülésein; f) gondoskodik arról, hogy az intézőbizottság, az ellenőrzőbizottság és a fegyelmi bizottság a közgyűlésen beszámoljon munkájáról; g) gondoskodik a közgyűlés, az intézőbizottság, valamint az OMVV Országos és Megyei Küldöttközgyűlése áltat hozott határozatok végrehajtásáról; h) gyakorolja a részére biztosított fegyelmi jogot; i) szervezi az együttműködést a mező- és erőgazdasági nagyüzemekkel és termelőkkel, valamint más szervekkel; j) intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv, illetőleg tisztségviselő hatáskörébe. Az elnökhelyettes (titkár) hatásköre és feladatai 24.. A vadásztársaság elnökhelyettesének (titkárának) feladata: a) akadályoztatás esetén az elnök helyettesítése; b) a vadásztársaság ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás; c) a közgyűlések és az intézőbizottsági ülések írásos anyagainak előkészítése és a jegyzőkönyv vezetése; d) a tagnyilvántartás vezetése; e) a tagfelvételi kérelmek nyilvántartása, intézőbizottság javaslatának ismertetésével; közgyűlés elé terjesztése az f) az alkalmazottak munkaszerződéseinek, a vadásztársaság együttműködési megállapodásainak (szerződéseinek) elkészítése és nyilvántartása; g) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot; h) irányítja a vadásztársaság által alkalmazott adminisztrátori feladatokat ellátó személyt. 12

13 A vadászmester hatásköre és feladatai 25.. A vadásztársaság vadászmestere: a) felelős a vadásztársaság vadgazdálkodásáért, a vadászatok megszervezéséért és levezetéséért, a szabályzatoknak a vadászatokra, illetőleg a vadgazdálkodásra vonatkozó rendelkezései megtartásáért, megtartatásáért; b) gondoskodik arról, hogy társasvadászaton jogosulatlan személy ne vegyen részt; c) személyesen gondoskodik a vadászjelöltek fegyverkezelési megszervezi a vadásztársaság tagjainak lőgyakorlatát; oktatásával, d) gondoskodik a hivatásos vadászok bevonásával a vadászati létesítmények építéséről és üzemben tartásáról, továbbá e munkákban a résztvevők tevékenységének irányításáról, illetőleg felügyeletéről; e) szervezi a vadkárok megelőzését, a vad védelmét és őrzését, vadkár bekövetkezésének veszélyére felhívja az intézőbizottság figyelmét; f) irányítja és ellenőrzi a hivatásos vadászokat; g) rendszeresen ellenőrzi a hivatásos vadászok szolgálati naplóját és a Lőjegyzék vezetését, a Beírókönyv -et, valamint elkészíti az éves összesítőt; h) felelős a lőtt (sebzett, elhullott) vad nyilvántartásának vezetéséért; i) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot; j) előkészíti, szervezi és irányítja a bérvadásztatásokat; k) gondoskodik a trófeák bemutatásáról; l) vezeti a vadásztársaságok hosszú távú ütemtervének nyilvántartási részét; m) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. A természetvédelmi, oktatási és propagandafelelős hatásköre és feladatai 26.. A természetvédelmi, oktatási és propagandafelelős feladatai: a) a vadászok természetvédelmi ismereteinek bővítése, gondoskodás természetvédelmi előírások megtartásáról, valamint megtartatásáról; 13 a

14 b) kapcsolattartás és együttműködés a területileg illetékes természetvédelmi hatósággal; c) a vadásztársaság gazdálkodásával és működésével kapcsolatos propagandafeladatok előkészítése, és végrehajtása, kapcsolattartás a vadásztársaság területén gazdálkodó szervekkel, illetőleg oktatási intézményekkel (iskolák, művelődési házak stb.); d) a baleset megelőzését szolgáló munkavédelmi oktatás évenkénti megszervezése, nyilvántartása; e) a vadásztársasági versenyek és más rendezvények megszervezése, lehetőségekhez képest vadászklub megalakításának elősegítése; a f) a vadásztársaság hivatásos vadászainak szakmai képzettségét gyarapító tanfolyamokon való részvétel megszervezése. g) A gazdasági felelős hatásköre és feladatai 27.. A vadásztársaság gazdasági felelőse: a) intézi a vadásztársaság gazdasági ügyeit, kezeli a pénztárt, és felelős a pénzügyi jogszabályok és szabályzatok előírásainak megtartásáért; b) ellátja az utalványozással és a kifizetésekkel szabálytalanság esetén a kifizetést megtagadja; kapcsolatos teendőket, c) ellenőrzi a havi tagdíj beszedését, tagdíjfizetésről nyilvántartást vezet, három hónapi elmaradás esetén fizetési felszólítást ad ki, ennek eredménytelenségéről értesíti a vadásztársaság elnökét; d) elkészíti az intézőbizottsági beszámolónak a vagyonkezelésről szóló részét; e) ellenőrzi és irányítja a vadásztársaság által alkalmazott pénzügyi, illetve könyvelői feladatokat ellátó személyt; f) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 14

15 Az ellenőrző bizottság 28.. (1) A vadásztársaság közgyűlése a vadásztársaság tagjai közül öt évre elnökből és kettő tagból álló ellenőrző bizottságot választ, mely közvetlenül a közgyűlésnek felelős. (2) Az ellenőrző bizottság feladata a vadásztársaság jogszabály- és alapszabályszerű működésének, valamint vagyonkezelésének ellenőrzése. Ennek során a vadásztársaságnál ellenőrzi: a) a közgyűlés, az intézőbizottság és a fegyelmi bizottság határozatainak végrehajtását, s általában a vadásztársaság alapszabályszerű működését; b) a vadgazdálkodás-fejlesztési tervek végrehajtását; c) a költségvetés végrehajtását, a pénz- és vagyonkezelést, valamint általában a gazdálkodást; d) véleményt nyilvánít az éves beszámolóról. e) Az ellenörző bizottság határozat képes ha legalább két tagja jelen van. (3)Az ellenőrző bizottság jogosult a vadásztársaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni. Tevékenységéről évenként és működésének befejezésekor jelentést tesz a közgyűlésnek. (4)Az ellenőrző bizottság elnöke az intézőbizottság ülésein tanácskozási joggal vesz részt (1) Az ellenőrző bizottság hiányosság megállapítása esetén annak jellegétől függően az alábbi intézkedéseket teszi: a) csekélyebb súlyú hiányosságokra felhívja a vizsgált szerv, illetőleg tisztségviselő figyelmét és egyben rámutat a helyes eljárásra; b) jogszabályt, alapszabályt, illetőleg a vadásztársaság érdekeit sértő magatartás észlelése esetén írásban tájékoztatja a vadásztársaság elnökét. (2) Ha az ellenőrző bizottságnak az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tájékoztatása nem vezet eredménye, a közgyűlés összehívására tesz előterjesztést. Ilyenkor a közgyűlést tizenöt napon belül össze kell hívni. (3) A bizottság űléseit az elnök hívja össze, melyről írásban értesíti a bizottság tagjait az összejövetel előtt legalább egy héttel. A bizottság évente legalább két 15

16 alkalommal (február és augusztus hónapokban) tart űlést. Az ülésekről készült jegyzőkönyvet a közgyülés felé a bizottság elnökének ismertetnie kell. A fegyelmi bizottság 30.. (1) A vadásztársaság közgyűlése a tagok közül öt évre elnökből és kettő tagból álló fegyelmi bizottságot választ, amely közvetlenül a közgyűlésnek felelős. (2) A fegyelmi bizottság feladata a fegyelmi eljárások lefolytatása, a hatáskörébe utalt fegyelmi határozatok meghozatala. Hatáskörére és eljárására a Fegyelmi Szabályzatban foglaltak az irányadók. (3) A fegyelmi bizottság elnöke az intézőbizottság üléseire tanácskozási joggal meghívható. (4) A fegyelmi bizottság elnöke évente beszámol a közgyűlésnek a fegyelmi bizottság tevékenységéről, valamint a vadásztársaság fegyelmi helyzetéről. A bizottságnak üléseit fegyelmi vétség esetén kell megtartania. (5) A bizottság űléseit az elnök hívja össze, melyről írásban értesíti a bizottság tagjait az összejövetel előtt legalább egy héttel. (6) A bizottság üléseit szükség esetén, de évente legalább egy alkalommal (februárban) tarja meg. A bizottság akkor határozat képes, ha legalább két tagja jelen van. IV. fejezet A vadásztársaság alkalmazottai 31.. (1) A vadásztársaság 1 fő hivatásos vadászt alkalmaz. (2) A hivatásos vadász feladatait az intézőbizottság határozatai szerint végzi. Közvetlen irányítását a vadászmester látja el. (3) A hivatásos vadász jogait, kötelességeit, alkalmazásának és eljárásának részletes szabályait a Munka Törvénykönyve, valamint a Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata, a munkaszerződése és munkaköri leírása állapítja meg. (4) A vadásztársaság a hivatásos vadászokon kívül egyéb feladatok ellátására más személyeket is alkalmazhat. 16

17 V. fejezet A vadásztársaság pénzforrásai és vagyona 32.. (1) A vadásztársaság pénzforrásai: a) a havi tagdíjak, melynek összege hozzájárulásai; 7000.Ft/fő/hó, és a tagok vagyoni b) a vadgazdálkodásból származó bevételek; c) hitelek, kölcsönök, támogatások; d) egyéb bevételek. (2) A vadásztársaságnak ingó- és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok és a szabályzatok keretei között önállóan rendelkezik. Tartozásaiért a vagyonával felel (1) A vadásztársaság vagyona csak vadgazdálkodási, vadászati vagy ezeket elősegítő célokra használható fel a közgyűlés határozata alapján. (2) A vadásztársaság nyereségét sem közvetlenül, sem közvetetten a tagok között felosztani nem lehet. (3) A pénzgazdálkodása és a vagyonkezelésre a hatályos pénzügyi előírások rendelkezései az irányadók. VI. fejezet Vegyes rendelkezések Vadászrész 34.. (1) A tagok évente vízivadon kívül 60 db apróvadat kaphatnak. Nagyvad kompetencia esetén 1kg = 1 apróvaddal. Ennek kiadására azonban az alábbi korlátozások állnak fenn: A./ Aki roncsolt (értékesítésre nem alkalmas ) vadat ad le a terítékbe, az vadászrészként azt kapja vissza. 17

18 B./ A vadászatvezető a vadgazdálkodási tervnek, továbbá az IB döntésének és a teríték mértékének megfelelően állapítja meg esetenként a vadászrész mennyiségét. Ez általában 3,kivételesen indokolt esetben 4 db fácán lehet és legfeljebb 2 db nyúl. (2) A vadászjelöltek és hajtók fejenként egy apróvadat (fácán) kaphatnak. (3) Egy-egy fácánt kaphatnak a munkavizsgás kutyák vezetői, ha a kutya más vadászok vadjainak felkutatásában is segített. (4) Nagyvad elejtője a trófeára és a belsőségre tarhat igényt. A trófeát bírálat után kapja meg. Megilleti a gerezna is, ha a hús nem kerül eladásra. C./ A vadászrész után fizetendő SZJA költséget a vadásztársaság átválallja és azt minden évben egy összegben fizeti be az Államkincstár felé. A vadásztársaság megszűnése 35.. (1) Megszűnik a vadásztársaság, ha: a) feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja; b) másik vadásztársasággal egyesül vagy kettéválik; c) a bíróság feloszlatja; d) a bíróság a megszűnését megállapítja. (2) A vadásztársaság bármilyen módon történő megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után a vadásztársaság vagyona a tagok között kerül felosztásra. A felosztás módjáról külön erre a célra összehívott közgyűlés határozata fog rendelkezni. 18

19 Felügyelet 36.. A vadásztársaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ezt az Alapszabályt a Nagyiváni Vadásztársaság a -én megtartott közgyűlésén megtárgyalta és elfogadta. N a g y i v á n, Dr. Gyöngy Ferenc.elnök -Nagyfejeő Józsefnéjegyzőkönyvvezető 19

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2..

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2.. 1 VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG ÓPUSZTASZER ALAPSZABÁLYA A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára

Részletesebben

neve: MÁTRABALLAI ARANYSZARVAS VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

neve: MÁTRABALLAI ARANYSZARVAS VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA 1 MÁTRABALLAI ARANYSZARVAS VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, használatára

Részletesebben

DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA 1. oldal DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. március 22 Egységes szerkezetű, módosított alapszabálya Az egyesület tagsága az egyesülési jogokról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt.:2013. február 15. 1 A NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Alapítók a hatályos Egyesülési jogról,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA Kelt: 2015. október 11.

ALAPSZABÁLYA Kelt: 2015. október 11. APAJ-ÜRBŐPUSZTAI TERMÉSZETVÉDŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Kelt: 2015. október 11. 2 APAJ-ÜRBŐPUSZTAI TERMÉSZETVÉDŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A Vadásztársaság tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

- 2 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.A vadásztársaság jellege és jogi helyzete: az egyesület önálló jogi személy.

- 2 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.A vadásztársaság jellege és jogi helyzete: az egyesület önálló jogi személy. - 1 - ALAPSZABÁLY - 2 - A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, környezet- és természetvédelmi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság jelen alapszabályhoz mellékletként, külön íven csatolt tagjegyzék szerinti tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt: 2013.05.31 Kőorra Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Vadásztársaság

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. Kelt:.

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a Civil törvény és az új PTK hatályos rendelkezéseinek megfelelő egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A vadásztársaság jelen alapszabályhoz

Részletesebben

HEVES MEGYEI VADÁSZ SZÖVETSÉG A L A P S Z A B Á L Y A. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Heves Megyei Vadász Szövetség elnevezése, célja, jellege

HEVES MEGYEI VADÁSZ SZÖVETSÉG A L A P S Z A B Á L Y A. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Heves Megyei Vadász Szövetség elnevezése, célja, jellege HEVES MEGYEI VADÁSZ SZÖVETSÉG A L A P S Z A B Á L Y A I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Heves Megyei Vadász Szövetség elnevezése, célja, jellege 1. A szövetség neve: Heves Megyei Vadász Szövetség. A

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A A L A P S Z A B Á L Y A I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ EGYESÜLET JELLEGE ÉS JOGI HELYZETE 1. Az egyesület a tagok által önkéntesen létrehozott és nyilvántartott tagsággal rendelkező sportegyesület.

Részletesebben

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T Készült: 2010. október 16. 2 1.. /1/ A Nagycserkeszi Új Erő Vadásztársaság, (továbbiakban VT.) 2010. október 16-án tartott közgyűlése által módosított Házi Szabályzat. /2/ Jelen

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

NYÍRSÉGI TRÓFEA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NYÍRSÉGI TRÓFEA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA NYÍRSÉGI TRÓFEA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege * Alapítók **A vadásztársaság tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület:

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület: Költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Honvédkórház Rövidített megnevezése: Honvédkórház Angol nyelvű megnevezése: Military Hospital Tartalomjegyzék 1. Megnevezés 2. Székhely 3. Tevékenysége

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA ( egységes szerkezet ) 1./ Általános rendelkezések 1.1./A CSEPEL ÍJÁSZ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ( a továbbiakban: egyesület ) az egyesülési

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

Gyöngyöspatai Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA. Gyöngyöspata, 2008.

Gyöngyöspatai Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA. Gyöngyöspata, 2008. A Gyöngyöspatai Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA Gyöngyöspata, 2008. A L A P S Z A B Á L Y I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyöspatai Vadásztársaság nevű egyesület az alapító tagok által önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya 1.Általános rendelkezések 1.1.Alapítás A jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) 1. sz. mellékletében megjelölt személyek az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA *

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * 1. NÉV Az egyesület neve: Hamahama Természetjáró Egyesület Az egyesület rövidített neve: HATE Az egyesület a nevét ( HAMAHAMA ) - a sokéves hagyományoknak

Részletesebben