NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt.:2013. február 15. 1

2 A NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (Civil törvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló év IV. tv. (Ptk.) ai, valamint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény (Vtv.) rendelkezései a Nagycserkeszi Új Erő Vadásztársaság alapszabályát az alábbiak szerint foglalták változásaival egységes szerkezetbe. A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. I. FEJEZET Általános rendelkezések A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. A vadásztársaság neve: NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG A vadásztársaság rövidített neve: Új Erő Vt. Székhelye: 4445 Nagycserkesz Púposhalom 40. Jellege: Hatóköre: Bélyegzője: téglalap alakú, melyen : területtel rendelkező sportvadásztársaság területi "ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG" NAGYCSERKESZ Adóig.szám: Szla.: Sz.-Sz. m-i. OTP Csekk szla. sz.: / A vadásztársaság a tagjai által önkéntesen létrehozott önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező egyesület, mely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakult, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét. 2./ A vadásztársaság önálló jogi személy, jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri 2

3 3./ A vadásztársaság elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat, e tevékenységét csak a céljai megvalósítása érdekében, kiegészítő jelleggel végezhet. 1./ A vadásztársaság joga, hogy A vadásztársaság fontosabb jogai és kötelezettségei 3.. a) a vadgazdálkodással, a vadászattal és az egyesületi élettel kapcsolatos bármely kérdésben a vadászati érdekképviseleti szervezethez (szövetséghez) kéréssel vagy panasszal forduljon, illetve javaslatot tegyen, b) a vadászati érdekképviseleti szervezethez tagfelvételi kérelmet előterjesszen, felvétel esetén tagjai érdekében a szervezet tevékenységében annak alapszabálya szerint részt vegyen, c) a vadgazdálkodást, a tagság vadászati lehetőségeit elősegítő társulásnak, közös vállalkozásnak, alapnak tagja legyen, d) tagjaira a jogszabályokkal és a taggyűlés által elfogadott szabályzatokkal, határozatokkal összhangban kötelezettségeket állapítson meg. 2./ A vadásztársaság köteles: a.) a vadgazdálkodást és a vadászatot a mező- és erdőgazdálkodás érdekeivel, valamint a környezet- és természetvédelemmel összhangban gyakorolni, tagjai részére a sportvadászati lehetőséget biztosítani, b.) a vad életmódja folytán keletkező károk megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket (a vad elriasztása, vadkárelhárító vadászatok tartása stb.) megtenni, c.) előmozdítani, hogy tagjai a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló jogszabályokban, a vadásztársaság alapszabályában, valamint a szabályzatokban foglaltakat megtartsák és tevékenységükkel segítsék a vadásztársaság előtt álló feladatok megvalósítását, d.) a jogszabály által ellenőrzési joggal felruházott szervek ellenőrzéseit elősegíteni, e.) a vadászat, vadgazdálkodás társadalmi elismertetését, a vadászati~kultúra ápolását elősegíteni, f.) tagjai egyesületi életre nevelését előmozdítani. A vadásztársaság alapcél szerinti tevékenysége / A vadásztársaság az állam képviseletében eljáró vadászati hatóság által jóváhagyott tervekben (üzemterv és éves terv), valamint az éves terv részét képező kilövési tervben foglaltakat köteles végrehajtani, e tevékenysége alapcél szerinti tevékenységnek minősül. 2./ A vadásztársaság alapcél szerinti tevékenységének minősül: - egyéb sporttevékenység (pl. bérvadásztatás) (TEÁOR ) - vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR ) 3

4 - gabonaféle termesztése (pl. vadföldművelés) (TEÁOR ) - egyéb nem évelő növény termesztése (pl. vadföldművelés) (TEÁOR ) - állattenyésztési szolgáltatás (TEÁOR ) - vadhús kis- és nagykereskedelmi értékesítés (TEÁOR: és ) 3./ A vadásztársaság nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, nem állít sem országgyűlési, sem önkormányzati képviselőválasztáson jelöltet, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. II. FEJEZET A tagsági jogviszony keletkezése, a tagok jogai és kötelességei, valamint a tagsági jogviszony megszűnése A vadásztársaság tagjai / A vadásztársaság tagja lehet minden olyan nagykorú magyar állampolgár, aki a vadászat gyakorlására a jogszabályokban, az alapszabályban, valamint a házi szabályzatban előírt feltételeknek megfelel, írásban nyilatkozik belépési szándékáról, és arról, hogy az egyesület céljait és az alapszabálya és egyéb szabályzatai alapján a tagokat terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, valamint ezt követően az intézőbizottság javaslatára a taggyűlés felvette tagjai sorába. 2./ A vadásztársaságnak: a.) rendes, b.) tiszteletbeli, c.) pártoló, d.) jogi személy tagjai. 3./ A vadásztársaság rendes tagjait - a tagsági jogviszonyból eredő - a jogszabályban, az alapszabályban, valamint a házi szabályzatban megállapított jogok illetik és kötelezettségek terhelik. 4./ A közgyűlés tiszteletbeli taggá nyilváníthatja azt a vadásztársasági tagot, aki idős koránál vagy személyi körülményeinél fogva, kötelezettségeit már kellően teljesíteni nem vagy csak nehezen tudná és a vadászmúltja alapján arra érdemes. A tiszteletbeli tagot - a részére megállapított kedvezményektől /közreműködési, vadászati, fizetési stb./eltekintve - a rendes tagsággal járó jogok és kötelezettségek illetik meg. 5./ A vadásztársaság közgyűlése a vadgazdálkodást és a vadászatot támogató személyeket pártoló taggá nyilváníthatja. A pártoló tag a vadászaton lőfegyvert nem használhat, a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt. Egyéb jogait a házi Szabályzat állapítja meg. 6./ Jogi személyiségű tagsági viszony létesíthető a vadásztársaság és már jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet között, abban az esetben ha belépéskor anyagi, dologi, pénzügyi és egyéb jellegű támogatásáról írásos megállapodást köt a vadásztársasággal a célok elérése érdekében. 4

5 7./ A különleges jogállású tagok az egyesület szerveibe nem választhatók, valamint az egyesület döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt, kötelesek betartani az egyesület alapszabályát és végrehajtani a taggyűlés és az ügyintéző szervek határozatait. A vadásztársaságba jelentkezők felvétele / A vadásztársaságba tagként jelentkezők felvételéről az intézőbizottság előterjesztése alapján a közgyűlés a kérelem benyújtását követő egy éven belül teljes tagságának többségi szavazatával dönteni köteles. A vadásztársaság taglétszámának megállapítása / A vadásztársaság taglétszámát a jelentkezők és a lehetőségek összhangját megteremtve - a jogszabály előírásainak, a vadászterület nagyságának és vadeltartó képességének, valamint a vadásztársaság előtt álló feladatoknak a figyelembevételével az intézőbizottság javaslatára a közgyűlés teljes tagságának többségi szavazatával állapítja meg. A tagok jogai / A vadásztársaság rendes és tiszteletbeli tagja: a.) jogosult a vadásztársaság vadászterületén a jogszabályok, az alapszabály, a házi szabályzat, az egyéb szabályzatok és a közgyűlés határozatainak megtartásával vadászni, b.) a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal rendelkezik, c.) kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválasztható, d.) a vadásztársaság valamely szervének törvénysértő határozatát - a tudomásra jutástól számított harminc napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. e.) a vadásztársaság irataiba betekinthet, f.) térítés ellenében ilyen térítésnek minősül a befizetett tagdíj és egyéb vagyoni hozzájárulás igényt tarthatnak a taggyűlés által megállapított vadászrészre, g.) a vadásztársaság eszközeit, felszereléseit, berendezéseit és a vadászházat a házi szabályzatban megállapított feltételekkel igénybe veheti, illetőleg használhatja, h.) a vadásztársaságból az indok megjelölése nélkül kiléphet. 5

6 A tagok kötelességei / A vadásztársaság tagjának kötelessége a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályokat, az alapszabályt, a házi szabályzatot és az egyéb szabályzatokat, a közgyűlési és intézőbizottsági határozatokat, valamint a vadásztársaság tisztségviselőinek törvényes hatáskörükben kiadott rendelkezéseit megtartani. 2./ A vadásztársaság tagja az 1./ bekezdésben foglaltakon túlmenően köteles: a.) a vadásztársaság szervezeti életében, a közös vagyon védelmében és gyarapodásában résztvenni, b.) a házi szabályzatban előírt, valamint a közgyűlés és az intézőbizottság által meghatározott vadgazdálkodási feladatok megvalósításában, valamint a közös munkákban résztvenni, c.) a közgyűlés által megállapított vagyoni hozzájárulást, valamint a tagdíjat az esedékességkor megfizetni. 1./A tagsági viszony megszűnik: a.) kizárással, b.) törléssel, c.) kilépéssel, d.) a tag halálával, valamint A tagsági viszony megszűnése 10.. e.) a vadásztársaság feloszlatásával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével / Kizárás csak fegyelmi határozattal, a Fegyelmi Szabályzatban meghatározott eljárás lefolytatását követően rendelhető el. 2./ Az intézőbizottság törli a nyilvántartásból azt a tagot, aki meghalt, aki kilépett, akinek lőfegyvertartási engedélyét jogerősen visszavonták, továbbá azt, aki az előírt vagyoni hozzájárulási vagy tagdíjfizetési kötelezettségének önhibájából - az intézőbizottság által kiküldött írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül - nem tett eleget. A törlésről hozott határozatot az intézőbizottság 3 napon belül megküldi a törölt tagnak, egyúttal a határozatban fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül a taggyűléshez fellebbezést nyújthat be, illetőleg a taggyűlés határozata ellen a kézbesítéstől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül ha a döntést törvénysértőnek tartja keresetet nyújthat be a bírósághoz. 6

7 / A tagnak a kilépési szándékát annak időpontja meghatározásával kell bejelentenie az intézőbizottságnál vagy a közgyűlésen. A tagsági viszony ez esetben a kilépésről szóló nyilatkozatnak az intézőbizottsághoz intézett illetve a közgyűlésen előadott nyilatkozat napján szűnik meg. A kilépés időpontjáig a tag tagsági viszonya fennáll, az eddig az időpontig fennálló kötelezettségeit teljesítenie, és azok teljesítését szükség esetén az intézőbizottság vagy a közgyűlés részére igazolnia kell. Fegyelmi eljárás / A fegyelmi vétségeket, a fegyelmi büntetéseket, valamint általában a fegyelmi eljárás részletes szabályait a Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzata állapítja meg. III. FEJEZET A vadásztársaság vezető szervei A közgyűlés / A vadásztársaság legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. 2./ A vadásztársaság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal közgyűlést tart. Ezen kívül össze kell hívni a közgyűlést az intézőbizottság határozata alapján, az ellenőrző bizottság kezdeményezésére, a tagság egyharmadának kérésére az ok és cél megjelölésével, valamint ha a bíróság elrendeli. 3./ A közgyűlést a vadásztársaság elnöke vagy titkára írásbeli meghívóval, a hely és az időpont feltüntetésével, valamint a napirend megjelölésével akként hívja össze, hogy a meghívott a meghívót a közgyűlés időpontját legalább 8 nappal megelőzően megkapja. 4./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök, valamint a közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá / A közgyűlés határozatképességéhez a tagok több mint felének jelenléte (mint a többségi részvételt biztosító minimum) szükségeltetik. A határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség szükséges. A taggyűlés határozatait az alapszabályban meghatározott kivételekkel nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 7

8 / Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, 1 óra elteltével ugyanazzal a tárgysorozattal újabb közgyűlést kell összehívni. Az újbóli összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés másodszori összehívása esetén a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a határozat meghozatalához a jelenlévő tagok többségének igenlő szavazata szükséges. A meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést is, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem ugyanazon a napon megismételt közgyűlésre a tagok új meghívót kapnak, mely azt a figyelmeztetést is tartalmazza, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés hatásköre / A közgyűlés a vadásztársaságot érintő minden kérdésben dönthet. 2./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az intézőbizottság, az ellenőrzőbizottság, a fegyelmi bizottság elnökének és tagjainak - titkos, írásbeli szavazással, többségi szavazattal - öt évre történő megválasztása, illetőleg visszahívása, továbbá a választási időszakban megüresedett tisztségeknek titkos, írásbeli szavazással való betöltése (a tisztségviselők visszahívásával egyidejűleg dönteni kell az új tisztségviselők megválasztásáról), A taggyűlésen a tisztségviselők választásánál a jelölőbizottság által előterjesztett összesített jelöléseken túlmenően a jelöltre bármelyik jelenlévő tag is tehet javaslatot. a) A szavazólapra az a jelölt kerül felvételre, aki nyílt szavazással elnyerte a jelenlévő tagok legalább 50 % + 1 érvényes szavazatának a támogatását, és aki a jelölést akár személyesen, akár hiteles magánokiratba foglalt nyilatkozatban elfogadta, b) megválasztott tisztségviselő az a jelölt lesz, aki a titkos szavazás során a taggyűlés jelenlévő tagjai többségi szavazatát megkapta, c) amennyiben egyik jelölt sem kapta meg az érvényes megválasztásához szükséges mennyiségű szavazatot, akkor ugyanazon a taggyűlésen erre a tisztségre (tisztségekre) újabb választást kell tartani. A megválasztott tisztségviselő visszahívását a visszahívás okának megjelölésével a tagok legalább egyharmada írásban kezdeményezheti a taggyűlésnél. A taggyűlés a kezdeményezés benyújtásának időpontjától számított 60 napon belül rendkívüli ülésen az intézőbizottság javaslata és az érintett tisztségviselő meghallgatása után titkos szavazással dönt a kezdeményezésről. A hozott határozatot mind a visszahívással érintett tisztségviselő, mind a kezdeményezők, illetve a taggyűlés bármely tagja a tudomására jutástól számított 30 napon belül törvénysértésre hivatkozva a törvényszék előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a törvényszék azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 8

9 b.) a jelölő bizottság nyílt szavazással történő megválasztása (A jelölőbizottság elnökét és legalább két tagját, az újraválasztást megelőző taggyűlés választja meg. A jelölőbizottság elnökének és tagjainak a megválasztására a vadásztársaság elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre bármely tag is jogosult. A jelölőbizottság a javaslatát a vadásztársaság tagjai véleményének ismeretében teszi meg.), c.) a vadásztársaság éves költségvetésének elfogadása, d.) az intézőbizottság, az ellenőrzőbizottság és a fegyelmi bizottság évi beszámolójának a megtárgyalása, elfogadása, e.) a vadásztársaság más egyesülettel való egyesülésének, vagy feloszlásának a tagok többségi szavazatával történő a kimondása, f.) a vadásztársaság nevének megváltoztatása, g.) az alapszabály, a fegyelmi szabályzat és a házi szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása, h.) a tagfelvétel és a tagsági viszony megszüntetése - kivéve a vadásztársaság fegyelmi bizottsága "kizárás" fegyelmi büntetés kimondását lehetővé tevő döntési jogát -, továbbá a fegyelmi szabályzatban biztosított fegyelmi jog gyakorlása, i.) állásfoglalás a haszonbérleti szerződés megkötésének, valamint felmondásának az elfogadásáról, illetőleg a jogorvoslat benyújtásáról, j.) a vadásztársaság gazdálkodását jelentősen érintő szerződések megkötésének, a közös vagyon felhasználásának, valamint a nagyobb beruházásoknak a jóváhagyása, k.) a tagdíj, valamint a tagok vagyoni hozzájárulásának, a kötelező közösségi munka pénzbeli megváltásának, továbbá az ezekkel kapcsolatos kedvezményeknek a megállapítása, l.) a vadásztársaság tagjainak közösségi munkára kötelezése, m.) a vendéghívás lehetőségének és rendjének megállapítása n.) a vadászrész mértékének megállapítása, o.) a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. Az intézőbizottság / Az intézőbizottság a vadásztársaság két közgyűlése közötti ügyintéző és képviseleti szerve. Az intézőbizottság a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 2./ Az intézőbizottság 5 fős: elnökből; elnökhelyettesből (titkárból); vadászmesterből; természetvédelmi, oktatási és propagandafelelősből; valamint gazdasági felelősből áll. 3./ A vadásztársaság bankszámlája feletti rendelkezési jog a vadásztársaság mindenkori elnökét és gazdasági felelősét együttesen illeti meg. 4./ Az intézőbizottság tagjait a közgyűlés visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el. Kötelező a visszahívás, ha velük szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy tisztségviseléstől eltiltás fegyelmi büntetést szabtak ki. A tagsági viszony megszűnése esetén a megbízatás visszahívás nélkül is megszűnik. 9

10 5./ Az intézőbizottság tagjai hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak. 1./ Az intézőbizottság: 19.. a.) gondoskodik a vadgazdálkodással és a vadászattal összefüggő jogszabályok, szabályzatok, valamint a vadásztársaság közgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról, b./ megtárgyalja és a taggyűlés elé terjeszti döntés céljából javaslatával a vadásztársaságba jelentkezők felvételi kérelmét, c./ döntésre előkészíti a taggyűlés elé terjesztendő mindazon ügyeket, amelyekben a döntés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, d.) két közgyűlés közötti időben irányítja a vadásztársaság tevékenységét, e.) a 14..(2) bekezdésében meghatározott esetekben törli a tagot, f.) munkáltatói jogokat gyakorol, g.) dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, az alapszabály, a fegyelmi szabályzat vagy a közgyűlés nem utal más szerv hatáskörébe. 2./ Az intézőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább havonként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 3./ Az intézőbizottság ülésére minden esetben tanácskozási joggal az ellenőrzőbizottság és a fegyelmi bizottság elnökét, valamint a vadgazdálkodási kérdésekkel foglalkozó napirendi pontok tárgyalására a hivatásos vadászokat is meg kell hívni. 4./ Az IB ülést az elnök hívja össze. 5./ Az intézőbizottság köteles a végzett munkájáról évente a közgyűlésnek beszámolni. 6./ Az intézőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tagja jelen van. 7./ Ha a szabályszerűen összehívott IB ülésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, tizenöt napon belül ugyanazzal a tárgysorozattal újabb IB ülést kell összehívni. Az elnök hatásköre és feladatai / A vadásztársaság vezetője és törvényes képviselője az elnök, önálló aláírási joggal. 2./ A vadásztársaság elnöke: a.) felelős a vadásztársaság törvényes és alapszabályszerű működéséért, 10

11 b.) koordinálja az intézőbizottság tagjainak munkáját és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a közgyűlés és az intézőbizottság határozataival összhangban legyenek, c.) a közgyűlés által adott felhatalmazás keretei között szerződéseket köthet, és meghatalmazásokat adhat a vadásztársaság nevében, d.) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot, e.) elnököl a közgyűléseken és az intézőbizottság ülésein, f.) gondoskodik arról, hogy az intézőbizottság, az ellenőrzőbizottság és a fegyelmi bizottság a közgyűlésen beszámoljon munkájáról, g.) gondoskodik a közgyűlés, az intézőbizottság által hozott határozatok végrehajtásáról, h.) gyakorolja a részére biztosított fegyelmi jogot, i.) szervezi az együttműködést a mező- és erdőgazdasági nagyüzemekkel és termelőkkel, valamint más szervekkel, j.) intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv, illetőleg tisztségviselő hatáskörébe. Az elnökhelyettes (titkár) hatásköre, feladatai / A vadásztársaság elnökhelyettesének (titkárának) feladata: a.) akadályoztatása esetén az elnök helyettesítése, az elnökhelyettes (titkár)és a gazdasági felelős együttesen jogosult az elnök akadályoztatása esetén eljárni. b.) a vadásztársaság ügyvitelének vezetése, levelezés, adatszolgáltatás, c.) a közgyűlések és az intézőbizottsági ülések írásos anyagainak előkészítése és a jegyzőkönyv vezetése, d.) a tagnyilvántartás vezetése, e.) a tagfelvételi kérelmek nyilvántartása, közgyűlés elé terjesztése az intézőbizottság javaslatának ismertetésével, f.) az alkalmazottak munkaszerződéseinek, a vadásztársaság együttműködési megállapodásainak (szerződéseinek) elkészítése és nyilvántartása, g.) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot, h.) a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. 1./ A vadásztársaság vadászmestere: A vadászmester hatásköre és feladatai 22.. a.) felelős a vadásztársaság vadgazdálkodásáért, a vadászatok megszervezéséért és levezetéséért, a szabályzatoknak a vadászatokra, illetőleg a vadgazdálkodásra vonatkozó rendelkezései megtartásáért és megtartatásáért, 11

12 b./felelős az éves vadgazdálkodási terv és a vadgazdálkodási jelentés határidőben történő elkészítéséért, c.) gondoskodik arról, hogy társasvadászaton jogosulatlan személy ne vegyen részt, d.) gondoskodik - a hivatásos vadászok bevonásával - a vadászati létesítmények építéséről és üzemben tartásáról, továbbá e munkában résztvevők tevékenységének irányításáról, illetőleg felügyeletéről, e.) szervezi a vadkárok megelőzését, a vad védelmét és őrzését, vadkár bekövetkezésének veszélyére felhívja az intézőbizottság figyelmét, f.) irányítja és ellenőrzi a hivatásos vadászokat, g.) rendszeresen ellenőrzi a hivatásos vadászok szolgálati naplóját és a "Lőjegyzék" vezetését, a "Beírókönyvet", valamint elkészíti az éves összesítőt, h.) felelős a lőtt (sebzett, elhullott) vad nyilvántartásának vezetéséért, i.) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot, j.) előkészíti, szervezi és irányítja a bérvadásztatásokat, és vadászatokat k.) gondoskodik a trófeák bemutatásáról, l.) vezeti a vadásztársaságok hosszú távú üzemtervének nyilvántartási részét, m.) gondoskodik a kiadott vadászrész névszerinti elszámolásáról, összesítéséről a naptári évre vonatkozóan, n.) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. A természetvédelmi, oktatási és propagandafelelős hatásköre és feladatai / A természetvédelmi, oktatási és propagandafelelős feladatai: a.) a vadászok természetvédelmi ismereteinek bővítése, gondoskodás a természetvédelmi előírások megtartásáról, valamint megtartatásáról, b.) kapcsolattartás és együttműködés a területileg illetékes természetvédelmi hatósággal, c.) a vadásztársaság gazdálkodásával és működésével kapcsolatos propagandafeladatok előkészítése és végrehajtása, kapcsolattartás a vadásztársaság területén gazdálkodó szervekkel, illetőleg oktatási és kulturális intézményekkel (iskola, művelődési ház), d.) a baleset megelőzését szolgáló munkavédelmi oktatás évenkénti megszervezése, nyilvántartása, e.) a vadásztársasági versenyek és más rendezvények megszervezése, a lehetőségekhez képest vadászklub megalakításának elősegítése, f.) a vadásztársaság hivatásos vadászainak szakmai képzettségét gyarapító tanfolyamokon való részvétel megszervezése. A gazdasági felelős hatásköre, feladatai

13 1./ A vadásztársaság gazdasági felelőse: a.) intézi a vadásztársaság gazdasági ügyeit, kezeli a pénztárt, elkészíti a Pénzkezelési Szabályzatot és felelős a pénzügyi jogszabályok és szabályzatok előírásainak megtartásáért, b.) ellátja az utalványozással és kifizetésekkel kapcsolatos teendőket, szabálytalanság esetén a kifizetést megtagadja, c.) beszedi a tagdíjat, a tagdíjfizetésről nyilvántartást vezet, elmaradás esetén fizetési felszólítást ad ki, ennek eredménytelenségéről értesíti a vadásztársaság elnökét, d.) elkészíti az intézőbizottsági beszámolónak a vagyonkezelésről szóló részét, e.) ellenőrzi és irányítja a vadásztársaság által esetleg alkalmazott pénzügyi illetve könyvelői feladatokat ellátó személyt, f.) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. Az ellenőrző bizottság / A vadásztársaság közgyűlése a vadásztársaság tagjai közül öt évre elnökből és két tagból álló 3 fős ellenőrző bizottságot választ, mely közvetlenül a közgyűlésnek felelős. 2./ Az ellenőrző bizottság feladata a vadásztársaság jogszabály és alapszabályszerű működésének, valamint vagyonkezelésének ellenőrzése. Ennek során a vadásztársaságnál ellenőrzi: a.) a közgyűlés, az intézőbizottság és a fegyelmi bizottság határozatainak végrehajtását, s általában a vadásztársaság alapszabályszerű működését, b.) a vadásztársaság terveinek végrehajtását, c.) a költségvetés végrehajtását, a pénz- és vagyonkezelést, valamint általában a gazdálkodást, d.) véleményt nyilvánít az éves beszámolóról. 3./ Az ellenőrző bizottság jogosult a vadásztársaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni. Tevékenységéről évenként és működésének befejezésekor jelentést tesz a közgyűlésnek. 4./ Az ellenőrző bizottság elnöke az intézőbizottság ülésein tanácskozási joggal vesz részt. 5./ A bizottság üléseit az elnök hívja össze. 6./ A bizottság félévente legalább egy alkalommal tart ülést. 7./ A bizottság akkor határozatképes, ha ülésén legalább 2 tagja jelen van, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 8./ Ha a szabályszerűen összehívott bizottsági ülésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, újabb bizottsági ülést kell összehívni 15 napon belül

14 1./ Az ellenőrző bizottság hiányosság megállapítása esetén - annak jellegétől függően - az alábbi intézkedéseket teszi: a.) csekélyebb súlyú hiányosságokra felhívja a vizsgált szerv, illetőleg tisztségviselő figyelmét és egyben rámutat a helyes eljárásra, b.) jogszabályt, alapszabályt, illetőleg a vadásztársaság érdekeit sértő magatartás észlelése esetén írásban tájékoztatja a vadásztársaság elnökét. 2./ Ha az ellenőrző bizottságnak az 1./ bekezdés b.) pontjában meghatározott tájékoztatása nem vezet eredményre, a közgyűlés összehívására tesz előterjesztést. Ilyenkor a közgyűlést 15 napon belül össze kell hívni. A fegyelmi bizottság / A vadásztársaság közgyűlése a tagok közül öt évre elnökből és két tagból álló 3 fős fegyelmi bizottságot választ, amely közvetlenül a közgyűlésnek felelős. 2./ A fegyelmi bizottság feladata a fegyelmi eljárások lefolytatása, a hatáskörébe utalt fegyelmi határozatok meghozatala. Hatáskörére és eljárására a Fegyelmi Szabályzatban foglaltak az irányadók. 3./ A fegyelmi bizottság elnöke az intézőbizottság üléseire tanácskozási joggal meghívható. 4./ A fegyelmi bizottság elnöke évente beszámol a közgyűlésnek a fegyelmi bizottság tevékenységéről, valamint a vadásztársaság fegyelmi helyzetéről. IV. FEJEZET A vadásztársaság alkalmazottai / A vadásztársaság, amennyiben megszerzi egy adott vadászterületen a vadászati jogot, a hatályos jogszabályokban előírt számú hivatásos vadászt alkalmaz. 2./ A hivatásos vadász feladatait az intézőbizottság határozatai szerint végzi. Közvetlen irányítását a vadászmester látja el. 3./ A hivatásos vadász jogait, kötelességeit, alkalmazásának és eljárásának részletes szabályait a Munka Törvénykönyve, valamint a Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata, a munkaszerződése és az intézőbizottság által elfogadott munkaköri leírása állapítja meg. 4./ A vadásztársaság a hivatásos vadászokon kívül egyéb feladatok ellátására más személyeket is alkalmazhat. V. FEJEZET A vadásztársaság pénzforrásai és vagyona

15 1./ A vadásztársaság vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a vadásztársaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 2./ A vadásztársaság a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenységeit folytathatja, míg gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak annyiban folytathat, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységeit nem veszélyezteti. 3./ A vadásztársaság bevételei: a) tagdíjak és a tagok vagyoni hozzájárulásai, b) alapcél szerinti tevékenységekből származó bevételek, c) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek, d) hitelek, kölcsönök, támogatások, adományok, e) befektetési tevékenységből származó bevételek, f) egyéb bevételek. 4./ A vadásztársaság költségei, ráfordításai: a) alapcél szerinti tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségek, b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek, c) a vadásztársaság működéséhez szükséges költségek, d) egyéb költségek. 5./ A vadásztársaságnak ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok és a szabályzatok keretei között önállóan rendelkezik. 6./ Az éves tagdíj mértékéről, befizetésének módjáról, esedékességéről, határidejéről a közgyűlés dönt / A vadásztársaság vagyona csak a vadgazdálkodási, vadászati vagy ezeket elősegítő célokra használható fel a közgyűlés határozata alapján. 2./ A vadásztársaság nyereségét sem közvetlenül, sem közvetetten a tagok között felosztani nem lehet. 3./ A pénzgazdálkodásra és a vagyonkezelésre a hatályos pénzügyi előírások rendelkezései az irányadóak. VI. FEJEZET A vadásztársaság megszűnése

16 1./ Megszűnik a vadásztársaság, ha: b) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad) c) a legfőbb szerv a feloszlásról határoz, d) a bíróság feloszlatja, e) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság a megszűnteti, vagy megállapítja megszűnését, f) a fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. 2./ A b.)-e.) pontban foglaltak esetén a vadásztársaság jogutód nélkül szűnik meg. 3./ A b.) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, míg a c.)-d.) pontban foglalt esetekben kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. A végelszámolási és kényszervégelszámolási eljárásra a Civil törvényben szabályozott eltérésekkel a évi Vtv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 4./ A vadásztársaság fizetésképtelensége esetén a Civil törvény eltéréseivel az évi XLIX. tv. rendelkezései az alkalmazandóak. 5./ A legfőbb szerv nem dönthet a feloszlásról, amennyiben a vadásztársasággal szembeni végrehajtási eljárás eredménytelen volt, vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. 6./ A vadásztársaságnak a jogutód nélkül történő megszűnése esetén a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyon a vadásztársaság taggyűlése által meghatározott módon kerül felosztásra a rendes tagok között. VII. FEJEZET Vegyes rendelkezések / A vadásztársaság intézőbizottságának, ellenőrző bizottságának és fegyelmi bizottságának elnökei és tagjai, valamint a vadásztársaság alkalmazottai nem állhatnak egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban. Közeli hozzátartozónak kell tekinteni: - házastársat, egyenes ágbeli rokont, az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermeket, az örökbefogadó, a mostoha és nevelőszülőt, valamint a testvért, az élettársat. 2./ A vadásztársaság tagja egy időszakra csak egy tisztségre választható. 16

17 Felügyelet / A vadásztársaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ezen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Nagycserkeszi Új Erő Vadásztársaság február 15. napján tartott ülése elfogadta. Nagycserkesz, február Belfi Pál elnök. Simon László jkv. P.H. Hitelesítő Hitelesítő Záradék: Az alapszabály változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján a hatályos tartalmának. Az alapszabály módosításra az OMVK által javasolt kiegészítések belefoglalása, és az általuk közzétett alapszabály mintában foglaltakhoz minél jobban igazodása adott okot. Módosításként belekerült: - I. Fejezetbe: A vadásztársaság alapcél szerinti tevékenysége elnevezésű új bekezdés, - II. Fejezetbe: A tagok jogai 1./ bekezdés g.) pontjának módosítása, - III. Fejezetbe: A közgyűlés hatásköre 2./ bekezdés a.) pontjának kiegészítése, - Új IV. Fejezetként A vadásztársaság alkalmazottai - V. Fejezetbe: A vadásztársaság pénzforrásai és vagyona 32..-ának kiegészítése - egyéb apró kiegészítések az OMVK által közzétett mintához igazítás céljából. 17

18 . Vadásztársaság elnöke 18

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2..

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2.. 1 VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG ÓPUSZTASZER ALAPSZABÁLYA A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára

Részletesebben

neve: MÁTRABALLAI ARANYSZARVAS VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

neve: MÁTRABALLAI ARANYSZARVAS VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA 1 MÁTRABALLAI ARANYSZARVAS VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, használatára

Részletesebben

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Alapítók a hatályos Egyesülési jogról,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA Kelt: 2015. október 11.

ALAPSZABÁLYA Kelt: 2015. október 11. APAJ-ÜRBŐPUSZTAI TERMÉSZETVÉDŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Kelt: 2015. október 11. 2 APAJ-ÜRBŐPUSZTAI TERMÉSZETVÉDŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A Vadásztársaság tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA 1. oldal DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. március 22 Egységes szerkezetű, módosított alapszabálya Az egyesület tagsága az egyesülési jogokról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, használatára vonatkozó szabályzatok

Részletesebben

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság jelen alapszabályhoz mellékletként, külön íven csatolt tagjegyzék szerinti tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. Kelt:.

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a Civil törvény és az új PTK hatályos rendelkezéseinek megfelelő egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A vadásztársaság jelen alapszabályhoz

Részletesebben

KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt: 2013.05.31 Kőorra Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Vadásztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

HEVES MEGYEI VADÁSZ SZÖVETSÉG A L A P S Z A B Á L Y A. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Heves Megyei Vadász Szövetség elnevezése, célja, jellege

HEVES MEGYEI VADÁSZ SZÖVETSÉG A L A P S Z A B Á L Y A. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Heves Megyei Vadász Szövetség elnevezése, célja, jellege HEVES MEGYEI VADÁSZ SZÖVETSÉG A L A P S Z A B Á L Y A I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Heves Megyei Vadász Szövetség elnevezése, célja, jellege 1. A szövetség neve: Heves Megyei Vadász Szövetség. A

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Alapszabály. A Földgáz Vadásztársaság Hajdúszoboszló ALAPSZABÁLYA. Kelt: március / 21 oldal

Alapszabály. A Földgáz Vadásztársaság Hajdúszoboszló ALAPSZABÁLYA. Kelt: március / 21 oldal A Földgáz Vadásztársaság Hajdúszoboszló ALAPSZABÁLYA Kelt: 2015. március 28. 1 / 21 oldal A vadásztársaság tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

- 2 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.A vadásztársaság jellege és jogi helyzete: az egyesület önálló jogi személy.

- 2 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.A vadásztársaság jellege és jogi helyzete: az egyesület önálló jogi személy. - 1 - ALAPSZABÁLY - 2 - A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, környezet- és természetvédelmi

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

NYÍRSÉGI TRÓFEA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NYÍRSÉGI TRÓFEA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA NYÍRSÉGI TRÓFEA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege * Alapítók **A vadásztársaság tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Tervezet. 1. Általános rendelkezések

GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Tervezet. 1. Általános rendelkezések GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tervezet GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE Egyesület ezen okirattal kinyilvánítja, hogy az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, a mindenkor hatályos

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27.

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27. A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2005. április 27. 1. A Szövetség adatai Neve: GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Rövidített elnevezése: GOSZ Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben 1./ Az Egyesület neve: Magyar Anyagtudományi Egyesület (Rövidítve: MAE) Angol nyelvű

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben