NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt.:2013. február 15. 1

2 A NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (Civil törvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló év IV. tv. (Ptk.) ai, valamint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény (Vtv.) rendelkezései a Nagycserkeszi Új Erő Vadásztársaság alapszabályát az alábbiak szerint foglalták változásaival egységes szerkezetbe. A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. I. FEJEZET Általános rendelkezések A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. A vadásztársaság neve: NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG A vadásztársaság rövidített neve: Új Erő Vt. Székhelye: 4445 Nagycserkesz Púposhalom 40. Jellege: Hatóköre: Bélyegzője: téglalap alakú, melyen : területtel rendelkező sportvadásztársaság területi "ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG" NAGYCSERKESZ Adóig.szám: Szla.: Sz.-Sz. m-i. OTP Csekk szla. sz.: / A vadásztársaság a tagjai által önkéntesen létrehozott önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező egyesület, mely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakult, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét. 2./ A vadásztársaság önálló jogi személy, jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri 2

3 3./ A vadásztársaság elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat, e tevékenységét csak a céljai megvalósítása érdekében, kiegészítő jelleggel végezhet. 1./ A vadásztársaság joga, hogy A vadásztársaság fontosabb jogai és kötelezettségei 3.. a) a vadgazdálkodással, a vadászattal és az egyesületi élettel kapcsolatos bármely kérdésben a vadászati érdekképviseleti szervezethez (szövetséghez) kéréssel vagy panasszal forduljon, illetve javaslatot tegyen, b) a vadászati érdekképviseleti szervezethez tagfelvételi kérelmet előterjesszen, felvétel esetén tagjai érdekében a szervezet tevékenységében annak alapszabálya szerint részt vegyen, c) a vadgazdálkodást, a tagság vadászati lehetőségeit elősegítő társulásnak, közös vállalkozásnak, alapnak tagja legyen, d) tagjaira a jogszabályokkal és a taggyűlés által elfogadott szabályzatokkal, határozatokkal összhangban kötelezettségeket állapítson meg. 2./ A vadásztársaság köteles: a.) a vadgazdálkodást és a vadászatot a mező- és erdőgazdálkodás érdekeivel, valamint a környezet- és természetvédelemmel összhangban gyakorolni, tagjai részére a sportvadászati lehetőséget biztosítani, b.) a vad életmódja folytán keletkező károk megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket (a vad elriasztása, vadkárelhárító vadászatok tartása stb.) megtenni, c.) előmozdítani, hogy tagjai a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló jogszabályokban, a vadásztársaság alapszabályában, valamint a szabályzatokban foglaltakat megtartsák és tevékenységükkel segítsék a vadásztársaság előtt álló feladatok megvalósítását, d.) a jogszabály által ellenőrzési joggal felruházott szervek ellenőrzéseit elősegíteni, e.) a vadászat, vadgazdálkodás társadalmi elismertetését, a vadászati~kultúra ápolását elősegíteni, f.) tagjai egyesületi életre nevelését előmozdítani. A vadásztársaság alapcél szerinti tevékenysége / A vadásztársaság az állam képviseletében eljáró vadászati hatóság által jóváhagyott tervekben (üzemterv és éves terv), valamint az éves terv részét képező kilövési tervben foglaltakat köteles végrehajtani, e tevékenysége alapcél szerinti tevékenységnek minősül. 2./ A vadásztársaság alapcél szerinti tevékenységének minősül: - egyéb sporttevékenység (pl. bérvadásztatás) (TEÁOR ) - vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR ) 3

4 - gabonaféle termesztése (pl. vadföldművelés) (TEÁOR ) - egyéb nem évelő növény termesztése (pl. vadföldművelés) (TEÁOR ) - állattenyésztési szolgáltatás (TEÁOR ) - vadhús kis- és nagykereskedelmi értékesítés (TEÁOR: és ) 3./ A vadásztársaság nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, nem állít sem országgyűlési, sem önkormányzati képviselőválasztáson jelöltet, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. II. FEJEZET A tagsági jogviszony keletkezése, a tagok jogai és kötelességei, valamint a tagsági jogviszony megszűnése A vadásztársaság tagjai / A vadásztársaság tagja lehet minden olyan nagykorú magyar állampolgár, aki a vadászat gyakorlására a jogszabályokban, az alapszabályban, valamint a házi szabályzatban előírt feltételeknek megfelel, írásban nyilatkozik belépési szándékáról, és arról, hogy az egyesület céljait és az alapszabálya és egyéb szabályzatai alapján a tagokat terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, valamint ezt követően az intézőbizottság javaslatára a taggyűlés felvette tagjai sorába. 2./ A vadásztársaságnak: a.) rendes, b.) tiszteletbeli, c.) pártoló, d.) jogi személy tagjai. 3./ A vadásztársaság rendes tagjait - a tagsági jogviszonyból eredő - a jogszabályban, az alapszabályban, valamint a házi szabályzatban megállapított jogok illetik és kötelezettségek terhelik. 4./ A közgyűlés tiszteletbeli taggá nyilváníthatja azt a vadásztársasági tagot, aki idős koránál vagy személyi körülményeinél fogva, kötelezettségeit már kellően teljesíteni nem vagy csak nehezen tudná és a vadászmúltja alapján arra érdemes. A tiszteletbeli tagot - a részére megállapított kedvezményektől /közreműködési, vadászati, fizetési stb./eltekintve - a rendes tagsággal járó jogok és kötelezettségek illetik meg. 5./ A vadásztársaság közgyűlése a vadgazdálkodást és a vadászatot támogató személyeket pártoló taggá nyilváníthatja. A pártoló tag a vadászaton lőfegyvert nem használhat, a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt. Egyéb jogait a házi Szabályzat állapítja meg. 6./ Jogi személyiségű tagsági viszony létesíthető a vadásztársaság és már jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet között, abban az esetben ha belépéskor anyagi, dologi, pénzügyi és egyéb jellegű támogatásáról írásos megállapodást köt a vadásztársasággal a célok elérése érdekében. 4

5 7./ A különleges jogállású tagok az egyesület szerveibe nem választhatók, valamint az egyesület döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt, kötelesek betartani az egyesület alapszabályát és végrehajtani a taggyűlés és az ügyintéző szervek határozatait. A vadásztársaságba jelentkezők felvétele / A vadásztársaságba tagként jelentkezők felvételéről az intézőbizottság előterjesztése alapján a közgyűlés a kérelem benyújtását követő egy éven belül teljes tagságának többségi szavazatával dönteni köteles. A vadásztársaság taglétszámának megállapítása / A vadásztársaság taglétszámát a jelentkezők és a lehetőségek összhangját megteremtve - a jogszabály előírásainak, a vadászterület nagyságának és vadeltartó képességének, valamint a vadásztársaság előtt álló feladatoknak a figyelembevételével az intézőbizottság javaslatára a közgyűlés teljes tagságának többségi szavazatával állapítja meg. A tagok jogai / A vadásztársaság rendes és tiszteletbeli tagja: a.) jogosult a vadásztársaság vadászterületén a jogszabályok, az alapszabály, a házi szabályzat, az egyéb szabályzatok és a közgyűlés határozatainak megtartásával vadászni, b.) a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal rendelkezik, c.) kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválasztható, d.) a vadásztársaság valamely szervének törvénysértő határozatát - a tudomásra jutástól számított harminc napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. e.) a vadásztársaság irataiba betekinthet, f.) térítés ellenében ilyen térítésnek minősül a befizetett tagdíj és egyéb vagyoni hozzájárulás igényt tarthatnak a taggyűlés által megállapított vadászrészre, g.) a vadásztársaság eszközeit, felszereléseit, berendezéseit és a vadászházat a házi szabályzatban megállapított feltételekkel igénybe veheti, illetőleg használhatja, h.) a vadásztársaságból az indok megjelölése nélkül kiléphet. 5

6 A tagok kötelességei / A vadásztársaság tagjának kötelessége a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályokat, az alapszabályt, a házi szabályzatot és az egyéb szabályzatokat, a közgyűlési és intézőbizottsági határozatokat, valamint a vadásztársaság tisztségviselőinek törvényes hatáskörükben kiadott rendelkezéseit megtartani. 2./ A vadásztársaság tagja az 1./ bekezdésben foglaltakon túlmenően köteles: a.) a vadásztársaság szervezeti életében, a közös vagyon védelmében és gyarapodásában résztvenni, b.) a házi szabályzatban előírt, valamint a közgyűlés és az intézőbizottság által meghatározott vadgazdálkodási feladatok megvalósításában, valamint a közös munkákban résztvenni, c.) a közgyűlés által megállapított vagyoni hozzájárulást, valamint a tagdíjat az esedékességkor megfizetni. 1./A tagsági viszony megszűnik: a.) kizárással, b.) törléssel, c.) kilépéssel, d.) a tag halálával, valamint A tagsági viszony megszűnése 10.. e.) a vadásztársaság feloszlatásával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével / Kizárás csak fegyelmi határozattal, a Fegyelmi Szabályzatban meghatározott eljárás lefolytatását követően rendelhető el. 2./ Az intézőbizottság törli a nyilvántartásból azt a tagot, aki meghalt, aki kilépett, akinek lőfegyvertartási engedélyét jogerősen visszavonták, továbbá azt, aki az előírt vagyoni hozzájárulási vagy tagdíjfizetési kötelezettségének önhibájából - az intézőbizottság által kiküldött írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül - nem tett eleget. A törlésről hozott határozatot az intézőbizottság 3 napon belül megküldi a törölt tagnak, egyúttal a határozatban fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül a taggyűléshez fellebbezést nyújthat be, illetőleg a taggyűlés határozata ellen a kézbesítéstől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül ha a döntést törvénysértőnek tartja keresetet nyújthat be a bírósághoz. 6

7 / A tagnak a kilépési szándékát annak időpontja meghatározásával kell bejelentenie az intézőbizottságnál vagy a közgyűlésen. A tagsági viszony ez esetben a kilépésről szóló nyilatkozatnak az intézőbizottsághoz intézett illetve a közgyűlésen előadott nyilatkozat napján szűnik meg. A kilépés időpontjáig a tag tagsági viszonya fennáll, az eddig az időpontig fennálló kötelezettségeit teljesítenie, és azok teljesítését szükség esetén az intézőbizottság vagy a közgyűlés részére igazolnia kell. Fegyelmi eljárás / A fegyelmi vétségeket, a fegyelmi büntetéseket, valamint általában a fegyelmi eljárás részletes szabályait a Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzata állapítja meg. III. FEJEZET A vadásztársaság vezető szervei A közgyűlés / A vadásztársaság legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. 2./ A vadásztársaság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal közgyűlést tart. Ezen kívül össze kell hívni a közgyűlést az intézőbizottság határozata alapján, az ellenőrző bizottság kezdeményezésére, a tagság egyharmadának kérésére az ok és cél megjelölésével, valamint ha a bíróság elrendeli. 3./ A közgyűlést a vadásztársaság elnöke vagy titkára írásbeli meghívóval, a hely és az időpont feltüntetésével, valamint a napirend megjelölésével akként hívja össze, hogy a meghívott a meghívót a közgyűlés időpontját legalább 8 nappal megelőzően megkapja. 4./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök, valamint a közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá / A közgyűlés határozatképességéhez a tagok több mint felének jelenléte (mint a többségi részvételt biztosító minimum) szükségeltetik. A határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség szükséges. A taggyűlés határozatait az alapszabályban meghatározott kivételekkel nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 7

8 / Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, 1 óra elteltével ugyanazzal a tárgysorozattal újabb közgyűlést kell összehívni. Az újbóli összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés másodszori összehívása esetén a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a határozat meghozatalához a jelenlévő tagok többségének igenlő szavazata szükséges. A meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést is, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem ugyanazon a napon megismételt közgyűlésre a tagok új meghívót kapnak, mely azt a figyelmeztetést is tartalmazza, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés hatásköre / A közgyűlés a vadásztársaságot érintő minden kérdésben dönthet. 2./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az intézőbizottság, az ellenőrzőbizottság, a fegyelmi bizottság elnökének és tagjainak - titkos, írásbeli szavazással, többségi szavazattal - öt évre történő megválasztása, illetőleg visszahívása, továbbá a választási időszakban megüresedett tisztségeknek titkos, írásbeli szavazással való betöltése (a tisztségviselők visszahívásával egyidejűleg dönteni kell az új tisztségviselők megválasztásáról), A taggyűlésen a tisztségviselők választásánál a jelölőbizottság által előterjesztett összesített jelöléseken túlmenően a jelöltre bármelyik jelenlévő tag is tehet javaslatot. a) A szavazólapra az a jelölt kerül felvételre, aki nyílt szavazással elnyerte a jelenlévő tagok legalább 50 % + 1 érvényes szavazatának a támogatását, és aki a jelölést akár személyesen, akár hiteles magánokiratba foglalt nyilatkozatban elfogadta, b) megválasztott tisztségviselő az a jelölt lesz, aki a titkos szavazás során a taggyűlés jelenlévő tagjai többségi szavazatát megkapta, c) amennyiben egyik jelölt sem kapta meg az érvényes megválasztásához szükséges mennyiségű szavazatot, akkor ugyanazon a taggyűlésen erre a tisztségre (tisztségekre) újabb választást kell tartani. A megválasztott tisztségviselő visszahívását a visszahívás okának megjelölésével a tagok legalább egyharmada írásban kezdeményezheti a taggyűlésnél. A taggyűlés a kezdeményezés benyújtásának időpontjától számított 60 napon belül rendkívüli ülésen az intézőbizottság javaslata és az érintett tisztségviselő meghallgatása után titkos szavazással dönt a kezdeményezésről. A hozott határozatot mind a visszahívással érintett tisztségviselő, mind a kezdeményezők, illetve a taggyűlés bármely tagja a tudomására jutástól számított 30 napon belül törvénysértésre hivatkozva a törvényszék előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a törvényszék azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 8

9 b.) a jelölő bizottság nyílt szavazással történő megválasztása (A jelölőbizottság elnökét és legalább két tagját, az újraválasztást megelőző taggyűlés választja meg. A jelölőbizottság elnökének és tagjainak a megválasztására a vadásztársaság elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre bármely tag is jogosult. A jelölőbizottság a javaslatát a vadásztársaság tagjai véleményének ismeretében teszi meg.), c.) a vadásztársaság éves költségvetésének elfogadása, d.) az intézőbizottság, az ellenőrzőbizottság és a fegyelmi bizottság évi beszámolójának a megtárgyalása, elfogadása, e.) a vadásztársaság más egyesülettel való egyesülésének, vagy feloszlásának a tagok többségi szavazatával történő a kimondása, f.) a vadásztársaság nevének megváltoztatása, g.) az alapszabály, a fegyelmi szabályzat és a házi szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása, h.) a tagfelvétel és a tagsági viszony megszüntetése - kivéve a vadásztársaság fegyelmi bizottsága "kizárás" fegyelmi büntetés kimondását lehetővé tevő döntési jogát -, továbbá a fegyelmi szabályzatban biztosított fegyelmi jog gyakorlása, i.) állásfoglalás a haszonbérleti szerződés megkötésének, valamint felmondásának az elfogadásáról, illetőleg a jogorvoslat benyújtásáról, j.) a vadásztársaság gazdálkodását jelentősen érintő szerződések megkötésének, a közös vagyon felhasználásának, valamint a nagyobb beruházásoknak a jóváhagyása, k.) a tagdíj, valamint a tagok vagyoni hozzájárulásának, a kötelező közösségi munka pénzbeli megváltásának, továbbá az ezekkel kapcsolatos kedvezményeknek a megállapítása, l.) a vadásztársaság tagjainak közösségi munkára kötelezése, m.) a vendéghívás lehetőségének és rendjének megállapítása n.) a vadászrész mértékének megállapítása, o.) a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. Az intézőbizottság / Az intézőbizottság a vadásztársaság két közgyűlése közötti ügyintéző és képviseleti szerve. Az intézőbizottság a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 2./ Az intézőbizottság 5 fős: elnökből; elnökhelyettesből (titkárból); vadászmesterből; természetvédelmi, oktatási és propagandafelelősből; valamint gazdasági felelősből áll. 3./ A vadásztársaság bankszámlája feletti rendelkezési jog a vadásztársaság mindenkori elnökét és gazdasági felelősét együttesen illeti meg. 4./ Az intézőbizottság tagjait a közgyűlés visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el. Kötelező a visszahívás, ha velük szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy tisztségviseléstől eltiltás fegyelmi büntetést szabtak ki. A tagsági viszony megszűnése esetén a megbízatás visszahívás nélkül is megszűnik. 9

10 5./ Az intézőbizottság tagjai hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak. 1./ Az intézőbizottság: 19.. a.) gondoskodik a vadgazdálkodással és a vadászattal összefüggő jogszabályok, szabályzatok, valamint a vadásztársaság közgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról, b./ megtárgyalja és a taggyűlés elé terjeszti döntés céljából javaslatával a vadásztársaságba jelentkezők felvételi kérelmét, c./ döntésre előkészíti a taggyűlés elé terjesztendő mindazon ügyeket, amelyekben a döntés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, d.) két közgyűlés közötti időben irányítja a vadásztársaság tevékenységét, e.) a 14..(2) bekezdésében meghatározott esetekben törli a tagot, f.) munkáltatói jogokat gyakorol, g.) dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, az alapszabály, a fegyelmi szabályzat vagy a közgyűlés nem utal más szerv hatáskörébe. 2./ Az intézőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább havonként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 3./ Az intézőbizottság ülésére minden esetben tanácskozási joggal az ellenőrzőbizottság és a fegyelmi bizottság elnökét, valamint a vadgazdálkodási kérdésekkel foglalkozó napirendi pontok tárgyalására a hivatásos vadászokat is meg kell hívni. 4./ Az IB ülést az elnök hívja össze. 5./ Az intézőbizottság köteles a végzett munkájáról évente a közgyűlésnek beszámolni. 6./ Az intézőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tagja jelen van. 7./ Ha a szabályszerűen összehívott IB ülésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, tizenöt napon belül ugyanazzal a tárgysorozattal újabb IB ülést kell összehívni. Az elnök hatásköre és feladatai / A vadásztársaság vezetője és törvényes képviselője az elnök, önálló aláírási joggal. 2./ A vadásztársaság elnöke: a.) felelős a vadásztársaság törvényes és alapszabályszerű működéséért, 10

11 b.) koordinálja az intézőbizottság tagjainak munkáját és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a közgyűlés és az intézőbizottság határozataival összhangban legyenek, c.) a közgyűlés által adott felhatalmazás keretei között szerződéseket köthet, és meghatalmazásokat adhat a vadásztársaság nevében, d.) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot, e.) elnököl a közgyűléseken és az intézőbizottság ülésein, f.) gondoskodik arról, hogy az intézőbizottság, az ellenőrzőbizottság és a fegyelmi bizottság a közgyűlésen beszámoljon munkájáról, g.) gondoskodik a közgyűlés, az intézőbizottság által hozott határozatok végrehajtásáról, h.) gyakorolja a részére biztosított fegyelmi jogot, i.) szervezi az együttműködést a mező- és erdőgazdasági nagyüzemekkel és termelőkkel, valamint más szervekkel, j.) intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv, illetőleg tisztségviselő hatáskörébe. Az elnökhelyettes (titkár) hatásköre, feladatai / A vadásztársaság elnökhelyettesének (titkárának) feladata: a.) akadályoztatása esetén az elnök helyettesítése, az elnökhelyettes (titkár)és a gazdasági felelős együttesen jogosult az elnök akadályoztatása esetén eljárni. b.) a vadásztársaság ügyvitelének vezetése, levelezés, adatszolgáltatás, c.) a közgyűlések és az intézőbizottsági ülések írásos anyagainak előkészítése és a jegyzőkönyv vezetése, d.) a tagnyilvántartás vezetése, e.) a tagfelvételi kérelmek nyilvántartása, közgyűlés elé terjesztése az intézőbizottság javaslatának ismertetésével, f.) az alkalmazottak munkaszerződéseinek, a vadásztársaság együttműködési megállapodásainak (szerződéseinek) elkészítése és nyilvántartása, g.) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot, h.) a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. 1./ A vadásztársaság vadászmestere: A vadászmester hatásköre és feladatai 22.. a.) felelős a vadásztársaság vadgazdálkodásáért, a vadászatok megszervezéséért és levezetéséért, a szabályzatoknak a vadászatokra, illetőleg a vadgazdálkodásra vonatkozó rendelkezései megtartásáért és megtartatásáért, 11

12 b./felelős az éves vadgazdálkodási terv és a vadgazdálkodási jelentés határidőben történő elkészítéséért, c.) gondoskodik arról, hogy társasvadászaton jogosulatlan személy ne vegyen részt, d.) gondoskodik - a hivatásos vadászok bevonásával - a vadászati létesítmények építéséről és üzemben tartásáról, továbbá e munkában résztvevők tevékenységének irányításáról, illetőleg felügyeletéről, e.) szervezi a vadkárok megelőzését, a vad védelmét és őrzését, vadkár bekövetkezésének veszélyére felhívja az intézőbizottság figyelmét, f.) irányítja és ellenőrzi a hivatásos vadászokat, g.) rendszeresen ellenőrzi a hivatásos vadászok szolgálati naplóját és a "Lőjegyzék" vezetését, a "Beírókönyvet", valamint elkészíti az éves összesítőt, h.) felelős a lőtt (sebzett, elhullott) vad nyilvántartásának vezetéséért, i.) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot, j.) előkészíti, szervezi és irányítja a bérvadásztatásokat, és vadászatokat k.) gondoskodik a trófeák bemutatásáról, l.) vezeti a vadásztársaságok hosszú távú üzemtervének nyilvántartási részét, m.) gondoskodik a kiadott vadászrész névszerinti elszámolásáról, összesítéséről a naptári évre vonatkozóan, n.) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. A természetvédelmi, oktatási és propagandafelelős hatásköre és feladatai / A természetvédelmi, oktatási és propagandafelelős feladatai: a.) a vadászok természetvédelmi ismereteinek bővítése, gondoskodás a természetvédelmi előírások megtartásáról, valamint megtartatásáról, b.) kapcsolattartás és együttműködés a területileg illetékes természetvédelmi hatósággal, c.) a vadásztársaság gazdálkodásával és működésével kapcsolatos propagandafeladatok előkészítése és végrehajtása, kapcsolattartás a vadásztársaság területén gazdálkodó szervekkel, illetőleg oktatási és kulturális intézményekkel (iskola, művelődési ház), d.) a baleset megelőzését szolgáló munkavédelmi oktatás évenkénti megszervezése, nyilvántartása, e.) a vadásztársasági versenyek és más rendezvények megszervezése, a lehetőségekhez képest vadászklub megalakításának elősegítése, f.) a vadásztársaság hivatásos vadászainak szakmai képzettségét gyarapító tanfolyamokon való részvétel megszervezése. A gazdasági felelős hatásköre, feladatai

13 1./ A vadásztársaság gazdasági felelőse: a.) intézi a vadásztársaság gazdasági ügyeit, kezeli a pénztárt, elkészíti a Pénzkezelési Szabályzatot és felelős a pénzügyi jogszabályok és szabályzatok előírásainak megtartásáért, b.) ellátja az utalványozással és kifizetésekkel kapcsolatos teendőket, szabálytalanság esetén a kifizetést megtagadja, c.) beszedi a tagdíjat, a tagdíjfizetésről nyilvántartást vezet, elmaradás esetén fizetési felszólítást ad ki, ennek eredménytelenségéről értesíti a vadásztársaság elnökét, d.) elkészíti az intézőbizottsági beszámolónak a vagyonkezelésről szóló részét, e.) ellenőrzi és irányítja a vadásztársaság által esetleg alkalmazott pénzügyi illetve könyvelői feladatokat ellátó személyt, f.) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. Az ellenőrző bizottság / A vadásztársaság közgyűlése a vadásztársaság tagjai közül öt évre elnökből és két tagból álló 3 fős ellenőrző bizottságot választ, mely közvetlenül a közgyűlésnek felelős. 2./ Az ellenőrző bizottság feladata a vadásztársaság jogszabály és alapszabályszerű működésének, valamint vagyonkezelésének ellenőrzése. Ennek során a vadásztársaságnál ellenőrzi: a.) a közgyűlés, az intézőbizottság és a fegyelmi bizottság határozatainak végrehajtását, s általában a vadásztársaság alapszabályszerű működését, b.) a vadásztársaság terveinek végrehajtását, c.) a költségvetés végrehajtását, a pénz- és vagyonkezelést, valamint általában a gazdálkodást, d.) véleményt nyilvánít az éves beszámolóról. 3./ Az ellenőrző bizottság jogosult a vadásztársaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni. Tevékenységéről évenként és működésének befejezésekor jelentést tesz a közgyűlésnek. 4./ Az ellenőrző bizottság elnöke az intézőbizottság ülésein tanácskozási joggal vesz részt. 5./ A bizottság üléseit az elnök hívja össze. 6./ A bizottság félévente legalább egy alkalommal tart ülést. 7./ A bizottság akkor határozatképes, ha ülésén legalább 2 tagja jelen van, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 8./ Ha a szabályszerűen összehívott bizottsági ülésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, újabb bizottsági ülést kell összehívni 15 napon belül

14 1./ Az ellenőrző bizottság hiányosság megállapítása esetén - annak jellegétől függően - az alábbi intézkedéseket teszi: a.) csekélyebb súlyú hiányosságokra felhívja a vizsgált szerv, illetőleg tisztségviselő figyelmét és egyben rámutat a helyes eljárásra, b.) jogszabályt, alapszabályt, illetőleg a vadásztársaság érdekeit sértő magatartás észlelése esetén írásban tájékoztatja a vadásztársaság elnökét. 2./ Ha az ellenőrző bizottságnak az 1./ bekezdés b.) pontjában meghatározott tájékoztatása nem vezet eredményre, a közgyűlés összehívására tesz előterjesztést. Ilyenkor a közgyűlést 15 napon belül össze kell hívni. A fegyelmi bizottság / A vadásztársaság közgyűlése a tagok közül öt évre elnökből és két tagból álló 3 fős fegyelmi bizottságot választ, amely közvetlenül a közgyűlésnek felelős. 2./ A fegyelmi bizottság feladata a fegyelmi eljárások lefolytatása, a hatáskörébe utalt fegyelmi határozatok meghozatala. Hatáskörére és eljárására a Fegyelmi Szabályzatban foglaltak az irányadók. 3./ A fegyelmi bizottság elnöke az intézőbizottság üléseire tanácskozási joggal meghívható. 4./ A fegyelmi bizottság elnöke évente beszámol a közgyűlésnek a fegyelmi bizottság tevékenységéről, valamint a vadásztársaság fegyelmi helyzetéről. IV. FEJEZET A vadásztársaság alkalmazottai / A vadásztársaság, amennyiben megszerzi egy adott vadászterületen a vadászati jogot, a hatályos jogszabályokban előírt számú hivatásos vadászt alkalmaz. 2./ A hivatásos vadász feladatait az intézőbizottság határozatai szerint végzi. Közvetlen irányítását a vadászmester látja el. 3./ A hivatásos vadász jogait, kötelességeit, alkalmazásának és eljárásának részletes szabályait a Munka Törvénykönyve, valamint a Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata, a munkaszerződése és az intézőbizottság által elfogadott munkaköri leírása állapítja meg. 4./ A vadásztársaság a hivatásos vadászokon kívül egyéb feladatok ellátására más személyeket is alkalmazhat. V. FEJEZET A vadásztársaság pénzforrásai és vagyona

15 1./ A vadásztársaság vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a vadásztársaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 2./ A vadásztársaság a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenységeit folytathatja, míg gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak annyiban folytathat, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységeit nem veszélyezteti. 3./ A vadásztársaság bevételei: a) tagdíjak és a tagok vagyoni hozzájárulásai, b) alapcél szerinti tevékenységekből származó bevételek, c) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek, d) hitelek, kölcsönök, támogatások, adományok, e) befektetési tevékenységből származó bevételek, f) egyéb bevételek. 4./ A vadásztársaság költségei, ráfordításai: a) alapcél szerinti tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségek, b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek, c) a vadásztársaság működéséhez szükséges költségek, d) egyéb költségek. 5./ A vadásztársaságnak ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok és a szabályzatok keretei között önállóan rendelkezik. 6./ Az éves tagdíj mértékéről, befizetésének módjáról, esedékességéről, határidejéről a közgyűlés dönt / A vadásztársaság vagyona csak a vadgazdálkodási, vadászati vagy ezeket elősegítő célokra használható fel a közgyűlés határozata alapján. 2./ A vadásztársaság nyereségét sem közvetlenül, sem közvetetten a tagok között felosztani nem lehet. 3./ A pénzgazdálkodásra és a vagyonkezelésre a hatályos pénzügyi előírások rendelkezései az irányadóak. VI. FEJEZET A vadásztársaság megszűnése

16 1./ Megszűnik a vadásztársaság, ha: b) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad) c) a legfőbb szerv a feloszlásról határoz, d) a bíróság feloszlatja, e) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság a megszűnteti, vagy megállapítja megszűnését, f) a fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. 2./ A b.)-e.) pontban foglaltak esetén a vadásztársaság jogutód nélkül szűnik meg. 3./ A b.) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, míg a c.)-d.) pontban foglalt esetekben kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. A végelszámolási és kényszervégelszámolási eljárásra a Civil törvényben szabályozott eltérésekkel a évi Vtv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 4./ A vadásztársaság fizetésképtelensége esetén a Civil törvény eltéréseivel az évi XLIX. tv. rendelkezései az alkalmazandóak. 5./ A legfőbb szerv nem dönthet a feloszlásról, amennyiben a vadásztársasággal szembeni végrehajtási eljárás eredménytelen volt, vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. 6./ A vadásztársaságnak a jogutód nélkül történő megszűnése esetén a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyon a vadásztársaság taggyűlése által meghatározott módon kerül felosztásra a rendes tagok között. VII. FEJEZET Vegyes rendelkezések / A vadásztársaság intézőbizottságának, ellenőrző bizottságának és fegyelmi bizottságának elnökei és tagjai, valamint a vadásztársaság alkalmazottai nem állhatnak egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban. Közeli hozzátartozónak kell tekinteni: - házastársat, egyenes ágbeli rokont, az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermeket, az örökbefogadó, a mostoha és nevelőszülőt, valamint a testvért, az élettársat. 2./ A vadásztársaság tagja egy időszakra csak egy tisztségre választható. 16

17 Felügyelet / A vadásztársaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ezen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Nagycserkeszi Új Erő Vadásztársaság február 15. napján tartott ülése elfogadta. Nagycserkesz, február Belfi Pál elnök. Simon László jkv. P.H. Hitelesítő Hitelesítő Záradék: Az alapszabály változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján a hatályos tartalmának. Az alapszabály módosításra az OMVK által javasolt kiegészítések belefoglalása, és az általuk közzétett alapszabály mintában foglaltakhoz minél jobban igazodása adott okot. Módosításként belekerült: - I. Fejezetbe: A vadásztársaság alapcél szerinti tevékenysége elnevezésű új bekezdés, - II. Fejezetbe: A tagok jogai 1./ bekezdés g.) pontjának módosítása, - III. Fejezetbe: A közgyűlés hatásköre 2./ bekezdés a.) pontjának kiegészítése, - Új IV. Fejezetként A vadásztársaság alkalmazottai - V. Fejezetbe: A vadásztársaság pénzforrásai és vagyona 32..-ának kiegészítése - egyéb apró kiegészítések az OMVK által közzétett mintához igazítás céljából. 17

18 . Vadásztársaság elnöke 18

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Alapítók a hatályos Egyesülési jogról,

Részletesebben

KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt: 2013.05.31 Kőorra Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Vadásztársaság

Részletesebben

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, használatára vonatkozó szabályzatok

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2..

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2.. 1 VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG ÓPUSZTASZER ALAPSZABÁLYA A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára

Részletesebben

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA Börzsöny Múzeum Baráti Köre Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Börzsöny Múzeum Baráti Köre Egyesület a Budapest Környéki Törvényszék által 60012/2002 számon a 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI EGYESÜLETE

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI EGYESÜLETE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI EGYESÜLETE 2800 Tatabánya, Madách u. 7-9. ALAPSZABÁLY a módosításokkal egységes szerkezetben 2011. 1 ALAPSZABÁLY a módosításokkal egységes szerkezetben 1..

Részletesebben

VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE. alapítva 1990-ben ALAPSZABÁLYA. 2015. április

VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE. alapítva 1990-ben ALAPSZABÁLYA. 2015. április VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE alapítva 1990-ben ALAPSZABÁLYA 2015. április 2 I. A SZÖVETSÉG ELNEVEZÉSE, CÉLJA ÉS FELADATA A Szövetség elnevezése, székhelye 1 1/a A

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), a Polgári

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a Pécsi Törvényszék 14.Pk.60.038/1992./48.sorszámú végzése alapján kijavított szövegezésű ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (A 2012. június 28-i közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben (A 2015. május 29-i közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 20142015 2 I. Általános Rendelkezések 1. Egyesület neve: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Rövidítve: EGVE angolul: ASSOCIATION OF THE

Részletesebben

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Karcagi Birkafőzők Egyesülete 2. Az egyesület székhelye: 5300 Karcag, Rimaszombathy

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ARTIS Egyesület a Művészetekért 2. Az egyesület rövid neve: ARTEM 3. Az egyesület székhelye: Magyarország,

Részletesebben

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30.

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. 2 DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület alapszabálya Az alapító tagok közös,

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt követelmények

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETE NYÍREGYHÁZA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 2014. 1 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK-SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETE, NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Debreceni Kossuth Gimnázium Baráti Köre 2. Az egyesület székhelye: 4029 Debrecen Csengő u. 4. 3.

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben