NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 73/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 73/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 73/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Tudományos Alapítvány és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány egyesítéséről A közgyűlés 1. A Nyíregyházi Tudományos Alapítvány és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány egyesítését jóváhagyja, és a A Megye Tudományáért Közalapítvány létrehozását április 01. hatállyal a mellékelt alapító okirat szerint elfogadja. 2. A Megye Tudományáért Közalapítvány kuratóriumát, Felügyelő Bizottságát, könyvvizsgálóját az alábbi személyi összetételben megválasztja: a. Kuratórium elnöke: Dr. Galó Miklós alelnöke: Dr. Lenti István titkára: tagjai: Rusinné Nagy Melinda Dr. Nagy Ferenc Dr. Fábián Gergely Dr. Ivancsó István Dr. Endreffy Ildikó Dr. Jánosi Zoltán Dr. Fekete Zoltán Pekó László Lakatos András Filepné Dr. Nagy Éva Dr. Németh Péter b. Felügyelő Bizottság elnöke: Gönczi András tagjai: Kvancz József Dr. Szabó Péter c. Könyvvizsgáló: László András 3. A kuratórium, a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló megbízatása április 01-től ötéves időtartamra szól.

2 4. Megállapítja, hogy a közalapítvány vagyona a Nyíregyházi Tudományos Alapítvány, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány egyesítésekor meglévő vagyon. 5. Felhatalmazza Csabai Lászlóné polgármestert a közalapítvány alapító okiratának aláírására. 6. Felkéri a Megyei Főjegyzőt a közalapítvány Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságon történő bejegyeztetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 7. Köszönetét fejezi ki a Nyíregyházi Tudományos Alapítványnak a város tudományos élete, fejlesztése, támogatása terén 14 éven át kifejtett tevékenységért. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ Sz.-Sz.-B. Megyei Közgyűlés Elnöke, Nyíregyháza, Hősök tere 5. 2./ Nyíregyházi Tudományos Alapítvány, székhelyén 3./ Sz.-Sz.-B. Megyei Közalapítvány kuratóriuma, székhelyén 4./ A Megye Tudományáért Közalapítvány, székhelyén 5./ A Megye Tudományáért Közalapítvány kuratóriumának, felügyelő bizottságának tagjai, könyvvizsgálója, székhelyeiken 6./ A Közgyűlés tagjai 7./ A Jegyző, és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

3 Melléklet a 73/2006.(III.29.) számú határozathoz: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése A MEGYE TUDOMÁNYÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNYT hozza létre A Közalapítvány a megye tudományos, illetve tudományos tevékenységet is folytató intézményekben folyó, valamint a nem hivatásos kutatók által végzett tudományos feltáró - feldolgozó - munkának a megye érdekeit szolgáló koordinálásában, támogatásában vesz részt. A tudományos munka koordinálásában, szervezésében való szerepvállalással, a tudományos munkához szükséges ismeretek, információk terjesztésével, tudományos rendezvények szervezésével közfeladatokat lát el. A Közalapítvány nyitott, így valamennyi természetes és jogi személy, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség a célok megvalósításához kapcsolódhat, ha a jelen alapítványi rendelkezés céljaival egyetért, azt anyagi, vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, ideértve a személyes közreműködést is. A Közalapítvány szolgáltatásaiból a célok megvalósításához kapcsolódókon kívül mások is részesülhetnek. A Közalapítvány politikamentes, társadalmi-közösségi kezdeményezés, célja és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel és személlyel, amely illetőleg, aki a közös cél elérésében munkálkodik. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Közalapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosság és a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. A Közalapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló. 1.) A Közalapítvány neve: A Megye Tudományáért Közalapítvány (továbbiakban: Alapítvány). 2.) Az Alapítvány működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 3.) Az Alapítvány székhelye: Nyíregyháza, Hősök tere 5 sz. 4.) Az Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet.

4 Cél szerinti közhasznú tevékenysége az évi CLVI. törvény 26.c/3. pontjában megfogalmazott: tudományos tevékenység, kutatás. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvényi felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) pontja, valamint a 70. (4) pontja alapján az alapító önkormányzatok gondoskodnak. 5.) Az Alapítvány célja; a tudományos munka támogatása, a kutatási eredmények sikeres adaptációjának segítése, a publikációs tevékenység ösztönzése, az alkotó értelmiség körében a folyamatosan kiemelkedő szinten dolgozók, a tudományos minősítésre készülők, az ígéretes teljesítményt nyújtók erkölcsi és anyagi támogatása, a tudományos munkához szükséges ismeretek és információk megszerzésében, hasznosításában résztvevők támogatása, a pályázatok meghirdetésével, kutatások, kísérletek, tudományos külföldi konferenciákon (kongresszusokon) való részvétel támogatása, ösztöndíj adományozása, a kiemelkedő, tudományos munkát és a kiemelkedő tudományszervezői tevékenységet végzők elismerése, díjazása, a saját kiadványok megjelenésével tudományos értékeket szolgáló kiadói tevékenység ösztönzése, illetve anyagi hozzájárulás a megyében folyó tudományos tevékenység színvonalának növeléséhez, az országhatáron túli magyar kisebbség magyar intézményeivel, illetve a városból, megyéből külföldre került tudós emberekkel és külföldi tudományos intézményekkel történő kapcsolatépítés és kapcsolatfenntartás, a Magyar Tudományos Akadémiával, illetve intézményeivel közvetlen kapcsolat kialakítása, felvétele, az MTA Nyíregyháza Városi Filiáléja létrehozásának kezdeményezése, a kutatást végző intézetekkel, intézményekkel való szoros kapcsolatok építése és fenntartása. Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében: - gazdálkodik vagyonával, illetve támogatásokat nyújt, - együttműködik és támaszkodik országos és helyi önkormányzati intézményekre, - együttműködik országos, hasonló célú alapítványokkal és külön megállapodások alapján tudományos szervekkel (intézményekkel), önkormányzatokkal, - kapcsolatot tart hasonló tevékenységet kifejtő alapítványokkal és társadalmi szervekkel. Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza az Alapító Okiratban nem rögzített működéssel kapcsolatos feladatokat.

5 6.) Az Alapítvány működése: Az Alapítvány legfőbb döntést hozó, illetve képviselő és kezelő szerve a Kuratórium. A Kuratórium felelőssége az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az Alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa. Az összes jövedelem azonban csak az Alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel. A Kuratórium elnökét, tisztségviselőit és tagjait az alapító bízza meg április 1. napjától kezdődően, 5 éves időtartamra. A Kuratórium elnöke, alelnöke és tagjai - kivéve a Kuratórium titkárát - megbízatásukat társadalmi munkában látják el. Célszerű, hogy a Kuratórium elnöke tudományos minősítéssel rendelkező személy legyen. Az alapítványi célok és feladatok megvalósításáról 13 fős Kuratórium gondoskodik. A Kuratórium összetétele: 1. Dr. Galó Miklós elnök Nyíregyháza, Fészek u Dr. Lenti István alelnök Nyíregyháza, Ungvár stny. 4. VIII/ Rusinné Nagy Melinda titkár Nyíregyháza, Szíjgyártó u Dr. Nagy Ferenc kuratóriumi tag Nyíregyháza, Báthory u Dr. Fábián Gergely kuratóriumi tag Nyíregyháza, Törzs u Dr. Ivancsó István kuratóriumi tag Nyíregyháza, Bethlen G. u Dr. Endreffy Ildikó kuratóriumi tag Nyíregyháza, Északi krt. 40. IV/ Dr. Jánosi Zoltán kuratóriumi tag Nyíregyháza, Őz köz 67. IV/3. 9. Dr. Fekete Zoltán kuratóriumi tag Nyíregyháza, Szarvas u Pekó László kuratóriumi tag Kisvárda, Várdai u Lakatos András kuratóriumi tag Nyíregyháza-Oros, Pető u Filepné Dr. Nagy Éva kuratóriumi tag Nyíregyháza, Vasvári P. u Dr. Németh Péter kuratóriumi tag Nyíregyháza, Kalevala stny. 34.

6 A Kuratórium azon tagja, aki három egymást követő szabályszerűen összehívott kuratóriumi ülésen bármilyen oknál fogva nem vesz részt, automatikusan kizártnak tekinthető. A Kuratórium tagjai tevékenységükkel összefüggő feladataik végzése során felmerült igazolt és közvetlen költségeik megtérítésére jogosultak. A Kuratórium ügyviteli munkáját végzőt díjazás illeti meg, ennek mértékét a Kuratórium határozza meg. A Kuratórium hatáskörébe tartozik: - természetes és jogi személyek csatlakozásának jóváhagyása, - az Alapítvány vagyonának felhasználása, gyarapítása, - az éves munkaprogram, valamint az éves beszámolók és közhasznúsági jelentés elfogadása, - a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása, módosítása, - alapítványi díj adományozása, - a tudományos tevékenységhez nyújtott támogatás megtérülésének figyelemmel kísérése, az érintettek beszámoltatása, - a célok érdekében szükséges pályázatok kiírása, azok lehető legszélesebb körben történő nyilvánosságra hozatala, a beérkező pályázatok elbírálása A Kuratórium elnökének hatásköre: - szervezi és összehangolja a Kuratórium munkáját, - a Kuratórium elé terjeszti az éves munkaprogram, valamint a tárgyév beszámoló és közhasznúsági jelentés tervezetét, - ellenőrzi a részfeladatok megvalósulását, ennek érdekében a Kuratórium tagjaitól bármikor felvilágosítást kérhet, - javaslatot tesz a Kuratórium ülésének időpontjára és napirendjére, - gondoskodik arról, hogy a meghívót és a napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket a Kuratórium tagjai az ülést megelőző 5 nappal kézhez kapják, - vezeti az üléseket, gondoskodik az emlékeztetők, jegyzőkönyvek elkészítéséről, - képviseli a Kuratóriumot harmadik személyek és szervek irányában, - pénzfelhasználás esetén utalványozási jogkört gyakorol, - akadályoztatása esetén helyettesítését az alelnök látja el. A Kuratórium működésének szabályai: - a Kuratórium határozatképes, ha ülésein a tagok több mint fele jelen van, - határozatát nyílt, többségi szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Titkosan szavaz a Kuratórium, ha azt a Kuratórium ülésén jelenlévő tagok többsége kéri, - minősített többség, azaz a megválasztott kuratóriumi tagok több mint felének (7 fő) szavazata szükséges az éves munkaprogram, valamint az éves beszámolók és a közhasznúsági jelentés elfogadásához, a

7 Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásához, módosításához, valamint alapítványi díj adományozásához, - egyszerű többség, azaz az ülésen jelenlévő kuratóriumi tagok több mint felének szavazata szükséges a fent meg nem jelölt kérdésekben való döntéshez, - a Kuratórium ülései nyilvánosak, - a Kuratórium évenként legalább két ülést tart, - a Kuratórium kijelöli azon tagokat, akik az elnökkel együttesen jogosultak kötelezettség vállalásra, utalványozásra, aláírásra, - a Kuratórium köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a Kuratórium döntéseinek tartalma, azok meghozatali időpontja, hatálya ill. a döntést támogatók ill. ellenzők számaránya és a Kuratórium döntése érdekében szükség szerint a támogatók és ellenzők személye is megállapítható, - a Kuratórium által hozott döntéseket a döntés milyenségétől függően írásban közli az érintettekkel, illetve szükség esetén azt a sajtóban is nyilvánosságra hozza. Az Alapítvány közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba betekinthetnek: - az alapítók, ill. az alapítók erre felhatalmazott képviselői, - a Kuratórium elnöke, titkára, tagjai, - mindenki, akire vonatkozóan a határozat közlést, információt tartalmaz. A Kuratórium elnöke távollétében a titkár határozza meg azt, hogy az iratokba való betekintésre hol, milyen formában és kereteken belül kerüljön sor. Az iratokba való betekintésre munkanapokon általában az Alapítvány irodájában, az Alapítvány alkalmazottjának vagy kuratóriumi tagjának jelenlétében kerülhet sor. Az Alapítvány működése nyilvános. Az Alapítvány szolgáltatásait általában pályázati kiírásokat követően, pályázatok beadásán keresztül lehet igénybe venni. Az egyéb módon történő igénybevétel lehetőségéről a Kuratórium esetenként dönt. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet, az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénz-alaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, - a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet az Alapítvány irodájában, az Alapítvány alkalmazottjának vagy kuratóriumi tagjának jelenlétében.

8 Az Alapítvány közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig a nyilvánosság számára elérhető módon közzé kell tenni. 7.) Az Alapítvány működésének ellenőrzése: A Közalapítvány működésének ellenőrzésére az alapítók 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottság elnöke: Gönczi András A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Kvancz József Dr. Szabó Péter A Felügyelő bizottság elnökét, tagjait az alapító bízza meg április 1. napjától kezdődően, 5 éves időtartamra. A Felügyelő Bizottság ellenőrzése során a Kuratórium vezető tisztségviselőitől jelentést, tagjaitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet. A Felügyelő Bizottság elnöke vagy az elnök távollétében megbízásából tagja az Alapítvány Kuratóriumának ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni és a Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé. A Felügyelő Bizottság köteles az alapítókat tájékoztatni, ha a Kuratórium elnökének vagy titkárának felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára ennek megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő letelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget. 8.) Az Alapítvány gazdálkodása: Az Alapítvány vagyona felhasználásáról az Alapító Okirat rendelkezései, továbbá az Alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a Kuratórium dönt. Az alapító a Kuratóriumot felhatalmazza, hogy az Alapítvány vagyonával vállalkozzon, az abból származó jövedelem a célok kiteljesedését szolgálja.

9 Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. Az Alapítvány vagyona nem csökkenhet 1 millió forint, azaz Egymillió forint alá, vagyonának ezen összeg feletti része és annak hozadéka használható fel céljai megvalósítása érdekében. Az Alapítvány céljára rendelt vagyonból pályázat útján nyújtható: - pályadíj, - ösztöndíj, - támogatás, - költségátvállalás, - konferenciákon (bel- és külföldi) való részvétel esetén teljes, vagy részleges átvállalás, - publikációk anyagi finanszírozása, - könyvek, szakfolyóiratok hang és képi kazetták időleges, vagy végleges beszerzése és átadása. Az Alapítvány vagyona Ft, melyből - a jogelőd Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány alapítója a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés: Ft ot, - a jogelőd Nyíregyházi Tudományos Alapítvány alapítója a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Ft-ot biztosít. A számlavezető pénzintézet neve: Szabolcs Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. A Kuratórium bankszámláján lévő pénzösszeget az elnök valamely kuratóriumi taggal együttesen jogosult utalványozni. A bevételeket és kiadásokat naprakészen bevételi és kiadási bizonylatokkal kimutathatóan kell nyilvántartani. Az Alapítvány működése, a Kuratórium pénzkezelése felett László András bejegyzett könyvvizsgáló gyakorol ellenőrzést. A könyvvizsgálót az alapító bízza meg április 1. napjától kezdődően, 5 éves időtartamra. 9.) Az Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány működéséről és gazdálkodásáról beszámol az alapítóknak, az Alapítvány támogatóinak tájékoztatást ad. A gazdálkodásának és a tevékenységének legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza a helyi sajtó útján. A tájékoztatás nem tételes beszámoló, de olyan mértékben részletes, amelyből megállapítható, hogy a támogatás az Alapítvány céljainak megfelelően nyert felhasználást.

10 10.) Összeférhetetlenségi szabályok: A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján - kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A kuratórium tagjai nem lehetnek egymással közeli hozzátartozói viszonyban. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, az Alapítvány könyvvizsgálója az a személy, aki - a Kuratórium elnöke vagy tagja - a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, - a közalapítványi cél szerinti juttatásból részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, - az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. Az Alapítvány megszűnését követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A Kuratórium elnöke, alelnöke, tagjai, a Felügyelő Bizottság elnöke, tagjai, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Közeli hozzátartozó: a házastárs, a szülő, a gyermek, az egyenes ági rokon, az örökbefogadott-, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, az élettárs, az egyenes ági rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes ági rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. 11.) Az Alapítvány április 1-jei hatállyal határozatlan időre alakult, annak megszűnése esetén az Alapítvány vagyona a hitelezők kielégítése után az alapítókat illeti meg, akik azt kötelesek a megszűnt Alapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

11 12.) Az Alapítvány jogutódja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Pk /1992 sz. végzésével nyilvántartásba vett Nyíregyházi Tudományos Alapítványnak, és a Pk /1994/2. sz. végzésével nyilvántartásba vett Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítványnak. Nyíregyháza, március 29. Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Gazda László a megyei közgyűlés elnöke