HELYI TANTERV. Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV. Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája. 9-10. évfolyam"

Átírás

1 HELYI TANTERV Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája évfolyam Készítette: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok szakmai munkacsoportja a Debreceni Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon tanterve alapján.

2 2 Óraszámok a készségfejlesztő szakiskola évfolyamán Tantárgy Heti óraszám Éves óraszám Olvasás-írás Társ. ism. és gy Számolás-mérés 2 72 Körny.- és egészségv Életvitel és g. ism Ábrázolás-alakítás 2 72 Ének 1 36 Számítástechnika 1 36 Testnevelés Osztályfőnöki 0,5 18 Munkatevékenység 10 (5+5 2 szakma) +4 rehab. 360 Összesen: 27,5 990

3 3 Olvasás-írás 9. évfolyam Cél: Alakítson ki olyan képességeket, amelyek segítik a külvilág írott információi közötti tájékozódást. Tegye képessé a tanulókat a megszerzett ismeretek önálló alkalmazására, a hétköznapi életben történő felhasználásra. Alkalmazza azokat a képességeket, amelyek lehetővé teszik rövid szöveg olvasását, értelmezését és az írásbeli kapcsolatteremtést. Fejlesztési feladatok: A megszerzett ismeretek folyamatos gyakorlásával mélyítse el a tanulók kultúrtechnikai ismereteit. Segítse a tanulók hétköznapi életbe való minél önállóbb beilleszkedését, az információk közötti tájékozódást. Járuljon hozzá, hogy a szabadidő eltöltésének lehetőségei közül egyéni képességeiknek, lehetőségeiknek megfelelően tudjanak választani. Követelmények: Segítséggel tudjon levelezőlapot, rövid levelet megírni. Segítséggel dolgozzanak fel, értelmezzenek az ifjúsági irodalom köréből egy művet. Irányítással figyelje a médiák által közvetített híreket, információkat. Képes legyen két-három egyszerű mondatot tollbamondás után leírni. Rövid szöveget tudjon elolvasni, próbálja meg önállóan értelmezni.

4 4 Olvasás-írás 9. évfolyam Témakör Tartalom (munkaműveletek,tevékenységek) Fejlesztendő készségek, képességek Beszédfejlesztés 9 óra Beszédtechnika, személyi adatok gyakorlása. Mondatok tartalmi bővítése, mondatrészek nyelvtani egyeztetése,. Információszerzés gyakorlása. Beszédkészség Térorientációs Gyakorlatok 9 óra A tanult téri helyzetek adekvát alkalmazása, megfogalmazása. Lateralitásfejlesztés. Írás 30 óra Szövegírás vonalközben és segédvonalra. Mondatok másolása írottról írottra, nyomtatottról írottra. Bővített mondatos szöveg alkotása, leírása. Írásgyakorlás diktálásra, levél írása, nyomtatványok kitöltése, listák készítése. Írásbeli kifejezőkészség Olvasás 30 óra Kép és mondat egyeztetés, mondat és mondat egyeztetés, tagmondatok összefüggéseinek felismerésével. Kifejezőképesség fejlesztése szóban, írásban. Értő olvasás 30 óra Irodalmi, történelmi szemelvények, versek olvasása, értelmezése. Gyermeklexikonok használata. Olvasás térképről, programfüzetek, újságok tanulmányozása. Szövegértő képesség

5 5 Olvasás-írás 10. évfolyam Cél: Az olvasás-írás elemeinek elsajátításával, eszközszintű alkalmazásával segítse a fiatalok szocializációját. Alakítson ki olyan képességeket, amelyek segítik a külvilág írott információi közötti tájékozódást. Tegye képessé a tanulókat a megszerzett ismeretek önálló alkalmazására, a hétköznapi életben történő felhasználására. Fejlesztési feladatok: A megszerzett ismeretek folyamatos gyakorlásával mélyítse el a tanulók kultúrtechnikai ismereteit. Segítse a tanulók hétköznapi életbe való minél önállóbb beilleszkedését, az információk közötti tájékozódást. Járuljon hozzá, hogy a szabadidő eltöltésének lehetőségei közül egyéni képességeiknek, lehetőségeiknek megfelelően tudjanak választani. Követelmények: Segítséggel két-háromtagú szavakból alkosson egyszerű mondatokat, azokat másolja le. Tudja felismerni, másolni, tollbamondás után leírni az eddig tanult betűket, két betűből álló szavakat, a leírtakat, olvasottakat képpel, cselekvéssel összekapcsolni. Tudja a saját személyi adatait elmondani, leírni. Segítséggel ismerje fel az alapvető mondatfajtákat, megfelelően használja az írásjeleket. Tudjon rövid meséket, élet-közeli történetek leírását elolvasni, értelmezni. Legyen képes egyszerű közlés megfogalmazására, leírására (képeslap, levél). Próbáljon egyre önállóbban tájékozódni a médiák információi között.

6 6 Olvasás-írás 10. évfolyam Témakör Beszédfejlesztés 9 óra Tartalom (munkaműveletek, tevékenységek) Átélt, olvasott élmények önálló megfogalmazása, elmondása a beszéd formai és tartalmi összehangolásával. Információszerzés gyakorlása. Eligazodás a mindennapi kommunikációs helyzetben, a társalgási stílus elsajátítása. Fejlesztendő készségek, képességek Beszédtechnika Térorientációs Gyakorlatok 9 óra A tanult téri helyzetek önálló alkalmazása, megfogalmazása. Lateralitásfejlesztés. Írás 30 óra Szövegírás vonalközbe és segédvonalra. Mondatok másolása írottról írottra, nyomtatottról írottra. Bővített mondatos szöveg alkotása, leírása. Írásgyakorlás diktálásra. Levél írása, személyi adatok írása. Nyomtatványok kitöltése, listák készítése fokozódó önállósággal. Kifejezőképesség fejlesztése szóban. Olvasás 30 óra Kép és mondat egyeztetése, mondat és mondat egyeztetés, tagmondatok összefüggéseinek felismerésével. Kifejező képesség fejlesztése szóban. Értő olvasás 30 óra Irodalmi, történelmi szemelvények olvasása, értelmezése, versek olvasása, értelmezése. Gyermeklexikonok, ismeretterjesztő kiadványok használatának gyakorlása. Olvasás térképről, programfüzetek, újságok tanulmányozása. Szövegértő képesség

7 7 Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 9. évfolyam Cél: Bővítse a tanuló azon ismereteit, melyek elősegítik a társadalomba való beilleszkedést. Nyújtson olyan gyakorlati ismereteket, melyek megkönnyítik a tanulónak a környezeti és társadalmi elvárásoknak való megfelelést. A tanulót tegye képessé arra, hogy ismerje és tartsa be az együttélés szabályait, közösségi szokásokat fogadjon el, töltse értelmesen szabadidejét. Fejlesztési feladatok: Tegye lehetővé, hogy minél több gyakorlati tapasztalatot szerezhessen a szolgáltató és közintézmények használatában. Gyakorolhassa a tanult viselkedési és magatartási formáit egyéni képességeinek, és a társadalom elvárásainak megfelelően. Szituációs helyzetgyakorlatokban gyakorolhassa a köznapi életben adódó cselekvést. A beszédfejlesztés tantárgy keretein elül tanult ismereteit gyakorolja, mélyítse el és fejlessze készségszintre. Követelmények: Szerezzen ismereteket a párkapcsolatok pozitív és negatív vonatkozásairól. Párkapcsolataiban próbálja meg a pozitív értékeket előnyben részesíteni. Ismerje a falu, város, főváros közötti különbségeket, lakóhelye főbb nevezetességeit. Tudja országának, hazájának nevét, ismerje a nemzeti kelképeket. Konfliktushelyzetben próbálja meg a begyakorolt technikák közül a megfelelőt kiválasztani. Alkalmazkodjon a különféle élethelyzetekhez. Alakuljon pozitív irányba a munkához való viszonya.

8 8 Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 9. évfolyam Témakör Személyi adatok 8 óra Tartalom (munkaműveletek, tevékenységek) Az eddigi adatok folyamatos gyakorlása. A tágabb családtagok, rokonsági fokok megnevezése irányítással. Fejlesztendő készségek, képességek Összefüggések felfedezése. Vásárlási Gyakorlatok 10 óra Az áruházak, bevásárlóközpontok áruosztályai, áruféleségek szerinti felosztásának használata. Orientációs képesség Közlekedés 10 óra A megismert közlekedési eszközök menetrendjének tanulmányozása. Az önálló közlekedés gyakorlása. Szelektív figyelem, tájékozódó képesség Ünnepek 10 óra A hazafiasság fogalmának kialakítása. Az ünnepi alkalmakra való megfelelő öltözék kiválasztása egyre önállóbban. Alkalomhoz illő viselkedési formák interiorizálása. Szociális és társadalmi szituációs gyakorlatok 20 óra A szabadidő eltöltésének, színtereinek egyre fokozódó önállósággal való megválasztása. Konfliktushelyzet kezelési minták: veszekedés, verekedés, lopás. Káros szenvedélyek: ital, cigaretta, kábítószer fogalmának megismertetése. Alkalmazkodás különféle élethelyzetekhez: betegség, öröm, bánat. Nonverbális kommunikáció, aktív szókincs Tartós figyelem, emlékezet Analógiás gondolkodóképesség, Összehasonlító képesség

9 9 Társas kapcsolatok 20 óra Önismeret, önkontroll formálása. Párkapcsolat fogalmának kialakítása, barátság, szerelem. Önismeret, önkontroll formálása. Előkészület a felnőtt életre 20 óra Munka védőmunkahelyeken, szociális foglalkoztatóban. A segítő szervezetek megismertetése. ÉNO, ÉFOÉSZ, Vöröskereszt, Szakszervezet, Önkormányzat. A pénz beosztásának további gyakorlása. Lényeges jegy kiemelő képesség, nyelvi kifejezőképesség. Matematikai kompetencia Lakóhelyismeret 10 óra A főváros és a lakóhely nevezetességeinek megismerése. Ismerkedés térképen a szomszédos országokkal. Orientációs képesség

10 10 Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 10. évfolyam Cél: Elemi szinten fejlessze ki azt a tevékenységet, amivel önállóan vagy kevés segítséggel tudja megoldani apróbb ügyeit, segítséggel használja a különböző közintézményeket. Nyújtson olyan gyakorlati ismereteket, melyek megkönnyítik a tanulónak a környezeti és társadalmi elvárásoknak való megfelelést. Fejlesztési feladatok: Tegye lehetővé, hogy minél több gyakorlati tapasztalatot szerezhessen a szolgáltató és közintézmények használatában. Gyakorolhassa a tanult viselkedési és magatartási formáit egyéni képességeinek, és a társadalom elvárásainak megfelelően. Szituációs helyzetgyakorlatokban gyakorolhassa a köznapi életben adódó cselekvést. A beszédfejlesztés tantárgy keretein belül tanult ismereteit gyakorolja, mélyítse el és fejlessze készségszintre. Követelmények: Baráti, szerelmi kapcsolataiban ismerje a helyes magatartási és viselkedési formákat. Szerezzen ismereteket jövendő munkalehetőségeiről, ismerje és igyekezzen betartani a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat. Legyenek alapvető ismeretei a pénz beosztásáról, segítséggel vegye igénybe a segítő szervezeteket. Legyenek elemi földrajzi ismeretei Magyarországról és az ország, haza fogalmáról. Képességeinek megfelelően ismerje és használja saját személyi adatait, közvetlen környezetéről legyenek információi. Fokozódó önállósággal vegyen részt a közlekedésben, a szabályok betartásában. Ismerje a legfontosabb ünnepeket, azok jelentőségét, a hozzá kapcsolódó szokásokat, alkalmazza a tanult viselkedési formákat. Legyen tájékozott a szolgáltató és közintézmények között, ismerje és egyre nagyobb önállósággal vegye igénybe szolgáltatásaikat.

11 11 Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 10. évfolyam Témakör Tartalom (munkaműveletek, tevékenységek) Fejlesztendő készségek, képességek Személyi adatok 8 óra Saját és családi adatok, rokonsági kapcsolatok használatában önállóságra való törekvés. Összefüggések felfedezése. Vásárlási gyakorlatok 10 óra Irányítással: Gazdaságos pénzfelhasználás. Listakészítés, a saját igény felmérésének megtervezése segítséggel. Orientációs képesség Közlekedés 10 óra Fokozódó önállósággal: Közlekedési szabályok, lámpák, eszközök adekvát használata. A jegy- és bérlet megváltásának és az önálló közlekedésnek a gyakorlása. Szelektív figyelem, tájékozódó képesség Ünnepek 10 óra Nemzeti ünnepek (történelmi háttér ismerete, egyházi ünnepek) és a hozzájuk kapcsolódó szokások egyre önállóbb alkalmazása. Egyre önállóbban: Családi és társadalmi ünnepekhez kapcsolódó hagyományok, szokások alkalmazása. Megfelelő viselkedési, öltözködési formák. Alkalomhoz illő viselkedési formák interiorizálása. Szociális és társadalmi szituációs gyakorlatok 20 óra Egyre önállóbban: A szabadidő hasznos eltöltésének színterei. A tanult intézmények és funkcióinak ismeretek. Konfliktushelyzetekben való viselkedés gyakorlása. A káros szenvedélyek ismerete, azokhoz való helyes viszonyulás alakítása. Nonverbális kommunikáció, aktív szókincs Tartós figyelem, emlékezet Analógiás gondolkodóképesség, Összehasonlító képesség

12 12 Társas kapcsolatok 20 óra Az önismeret, az önkontroll gyakorlása. A barátság, szerelem, szexualitás, házasságra vonatkozó szabályokat fokozódó önállósággal ismerje fel. A munkahelyi kapcsolatok viselkedési szabályainak folyamatos gyakorlása. Önismeret, önkontroll formálása. Előkészület a felnőtt életre 20 óra A munkahelyek lehetőség szerinti megismerése. A zsebpénz és fizetés ésszerű beosztásának gyakorlása. Az alapvető jogok és kötelességek megismertetése, az ebben segítséget nyújtó szervezetek megkeresésének gyakorlása. Lényeges jegy kiemelő képesség, nyelvi kifejezőképesség. Matematikai kompetencia Lakóhelyismeret 10 óra A domborzati és gazdasági térképen való tájékozódással gyakorolja a hazai városok, tájegységek felismerése. A nevezetességek felismerése, bővítése, a szomszédos országok megnevezése. Orientációs képesség

13 13 Számolás-mérés 9. évfolyam Cél: Műveletek végzése segítse a fogalmi gondolkodás fejlődését, fejlessze azoknak a képességeknek a kialakítását, amelyek közvetlen segítséget adnak a mindennapi élethelyzetekben. Fejlesztési feladatok: Alkalmazzák az időbeli tájékozódásban szerzett ismereteket. Műveletek végzése, halmazok és mennyiségek felismertetése 100-as számkörben. Pénzhasználat, mérések alkalmazása. Követelmények: Segítséggel számoljon el 100-ig tízesével. Segítséggel végezzen azonosításokat a tízesek számjegyeivel, neveivel és halmazaik között. Segítséggel tudjon műveleteket végezni tízesátlépés nélkül 20-as számkörben. Tárgyak segítségével tudjon tízeseket hozzáadni, elvenni a 100-as számkörben tízesátlépés nélkül. Egyre önállóbban használja a tanult mértékegységeket. Számjegyek írása 100-ig egyre nagyobb önállósággal.

14 14 Számolás-mérés 9. évfolyam Témakör Időbeli tájékozódás 12 óra Tartalom (munkaműveletek, tevékenységek) Irányítással: Figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, végezzen alapvető összehasonlításokat: évszakok, napszakok, napok, hónapok, naptár, ünnepnapok, óra, egész óra, életkor (idős, fiatal). Tájékozódjon az időben: óra, negyedóra, fél óra, háromnegyed óra. Fejlesztendő készségek, képességek. Időészlelés, időbeli viszonyok felismerésének, analógiás gondolkodás menetének Összehasonlító képesség Figyelmi funkciók fejlesztése Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások, mennyiségekkel végzett műveletek 30 óra Egyre nagyobb önállósággal: 20-as körben végezzen alapvető szétválogatásokat, csoportosításokat, ismerje fel a változásokat: számjegyek írása 100-ig, számsorok, szomszédok, bontás, pótlás, hozzáadás, elvétel, műveleti jelek, összeadás, kivonás. Önállóan: Figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, nevezze meg: sok, kevés, semmi, határozatlan mennyiségű halmazok, több, kevesebb, ugyanannyi, relációk, halmazok számossága. Elemi gondolkodási funkciók Lateralitás Vizuális memória, vizuális ritmus Relációk felismerése, megfogalmazása, alkalmazása, relációs szókincs Problémafelismerő, feladatmegoldó képesség Mértékegységek, mértékek, a pénz 30 óra Irányítással: Figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, végezzen alapvető becsléseket, viszonyításokat, méréseket: becslés, mérés, súly, folyadék, hosszúság, pénzérmék (1,2,5,10,20,50,100 Ft), a pénz értéke, olcsó, drága, vásárlás. Alaklátás, formaállandóság, felismerési képesség Percepció fejlesztése, tapintásos, vizuális észlelés

15 15 Számolás-mérés 10. évfolyam Cél: Begyakorolt ismeretei alkalmazóképes tudássá válva segítsék szocializációját. Fejlesztési feladatok: Az időbeli tájékozódás témakörében szerzett ismeretek épüljenek be a mindennapi életükben. Alkalmazni tudják a pénzhasználatban tanultakat. Végezzenek műveleteket 100-as számkörben. Követelmények: Egyre nagyobb önállósággal végezzen elemi műveleteket konkrét cselekvéssel. Egyre nagyobb önállósággal a mérésre vonatkozó ismereteit alkalmazni tudja. Időbeli tájékozódása segítse az élethelyzetekben eligazodni. A környezete tárgyainak tulajdonságairól, kiterjedéséről, térbeli helyzeteiről szerzett ismereteit, tapasztalatait tevékenységeiben alkalmazni tudja.

16 16 Számolás-mérés 10. évfolyam Témakör Tartalom (munkaműveletek, tevékenységek) Fejlesztendő készségek, képességek Időbeli tájékozódás 12 óra Egyre önállóbban: Tájékozódjon az időben: óra, negyedóra, fél óra, háromnegyed óra. Önállóan: Figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, végezzen alapvető összehasonlításokat: évszakok, napszakok, napok, hónapok, naptár, ünnepnapok, életkor (idős, fiatal) Időészlelés, időbeli viszonyok felismerésének, analógiás gondolkodás menetének Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások, mennyiségekkel végzett műveletek 30 óra Segítséggel: Számkörbővítések 1000-ig. Százasával számolás 1000-ig. Műveletvégzés százasokkal. Egyre nagyobb önállósággal: Végezzen alapvető szétválogatásokat, csoportosításokat: számjegyek írása százig, számsorok, szomszédok. Ismerje fel a változásokat, végezzen alapvető számtani műveleteket: bontás, pótlás, elvétel, összeadás, kivonás. Műveleti jelek, egyenlőségjel. Önállóan: Figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, nevezze meg: sok, kevés, semmi, határozatlan mennyiségű halmazok, több, kevesebb, ugyanannyi, relációk, halmazok számossága. Elemi gondolkodási funkciók Lateralitás Vizuális memória, vizuális ritmus Relációk felismerése, megfogalmazása, alkalmazása, relációs szókincs Problémafelismerő, feladatmegoldó képesség

17 17 Mértékegységek, Mértékek, a pénz 30 óra Egyre nagyobb önállósággal: Figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, végezzen alapvető becsléseket, viszonyításokat, méréseket: becslés, mérés, súly, folyadék, hosszúság, pénzérmék (1,2,5,10,20,50,100 Ft), 200, 500, 1000 Ft-os pénzjegy, a pénz értéke, olcsó, drága, vásárlás. Alaklátás, formaállandóság, felismerési képesség Percepció fejlesztése, tapintásos, vizuális észlelés

18 18 Környezet- és egészségvédelem 9. évfolyam Cél: A tantárgy tanítása során megszerzett természeti és egészségügyi ismeretek bővítésével olyan jártasságok, készségek és magatartásmódok kialakítása, melynek birtokában lehetővé válik, hogy a fiatalok képességeikkel összhangban álló kiegyensúlyozott emberi életet éljenek. Ismertesse meg az alapvető egészségügyi szabályokat. Mélyítse el az egészségvédelem és a környezetvédelem ismeret- és szokásrendszerét. Fejlesztési feladatok: A tantárgy járuljon hozzá, hogy a fiatalok számára a természeti környezetről szerzett ismeretek köre olyan új fogalmakkal, összefüggésekkel bővüljön, melyek a felnőtt mindennapi életükben szükségesek és hasznosíthatóak. Segítse elő a megismerő tevékenység fejlesztését, különösképpen a gyakorlati életben szükséges összefüggések meglátását és megértését. Tudatosítsa a természet és az ember kapcsolatát és az abból következő gyakorlati tennivalókat. Fejlessze feladattudatukat, felelősségérzetüket. Erősítse a kulturált magatartás és az egészséges életmód szokásait. Fejlessze a természeti és társadalmi környezet iránti esztétikai fogékonyságukat. Követelmények: A tanult egészségügyi ismereteket alkalmazza, előzze meg ezzel a betegségeket. Legyen elemi ismerete teste biológiai működéséről. Váljon szokásává teste tisztántartása, ruházatának gondozása. Tudja jelezni teste életműködésének betegségre utaló tüneteit. Ismerje fel a baleseteket előidéző helyzeteket. Tisztelje mások személyiségét, az együttélés szabályait tartsa be. Ismerje a legfőbb környezetkárosító tényezőket. Szeresse, óvja a természetet.

19 19 Környezet- és egészségvédelem 9. évfolyam Témakör Emberi test Tartalom (munkaműveletek, tevékenységek) Testrészek, érzékszervek, érzékelési funkciójuk, védelmük. Egészség, betegség: a leggyakrabban előforduló fertőző betegségek. Pubertáskori problémák: pattanás, havi ciklus stb. Fejlesztendő készségek, képességek Önismeret Differenciáló képesség Öltözködés Évszaknak, időjárásnak, alkalomnak megfelelő, esztétikus, divatos öltözködés, fokozott önállósággal. Esztétikai ízlés érzék, Serdülőkor Biológiai pszichikai változások (gyerek felnőtt). A nemek közötti különbségek. Testi higiénia fogalma. Alkalmazkodó képesség Egészséges életmód és veszélyek A test tisztántartása. A test edzése. A mozgáshiány ártalmainak felismerése. Helyes, helytelen táplálkozás önállósuló megvalósítása. Veszélyforrások: zajártalom, dohányzás, szeszesital, túlzott gyógyszerfogyasztás, kábítószer ártalmai. Egészséges életmód képességének alakítása. Egészségügyi intézmények Betegszoba, orvosi rendelő, szakorvosi rendelő, kórház, gyógyszertár, ügyeleti rend. Tájékozódó képesség Balesetek, elsősegélynyújtás Iskolai, háztartási, utcai, munkahelyi balesetek. Baleset esetén a mentőláda használata, felnőtt értesítése, a mentő kihívása. Helyzetfelismerő képesség

20 20 Élőlények Növények, állatok, ember. Környezet hatásai az élőlényekre, összefüggések felismerése. Víz és tűz haszna, kára. Óceánok és tengerek élővilága. Csoportosítás, elvonatkoztatás. A környezet főbb összetevői, ártalmai Tiszta víz, tiszta levegő, egészséges talaj fontossága. A napfény hasznos és káros sugarainak megismertetése. Szennyező anyagok és hatásaik. Környezetóvás képességének Természeti ismeretek A víz körforgása. A természeti katasztrófák: szélvész, tűzhányók, földrengés. Az ember és a természet küzdelme. Képzelőerő, fantázia

21 21 Környezet- és egészségvédelem 10. évfolyam Cél: A tantárgy tanítása során megszerzett természeti és egészségügyi ismeretek bővítésével olyan jártasságok, készségek és magatartásmódok kialakítása, melynek birtokában lehetővé válik, hogy a fiatalok képességeikkel összhangban álló kiegyensúlyozott emberi életet éljenek. Juttassa el a tanulót a serdülőkor fiziológiai változásainak megértéséhez. Fejlessze ki a másik nem iránti helyes magatartást, viselkedést. Fejlesztési feladatok: A tantárgy járuljon hozzá, hogy a fiatalok számára a természeti környezetről szerzett ismeretek köre olyan új fogalmakkal, összefüggésekkel bővüljön, melyek a felnőtt mindennapi életükben szükségesek és hasznosíthatóak. Segítse elő a megismerő tevékenység fejlesztését, különösképpen a gyakorlati életben szükséges összefüggések meglátását és megértését. Tudatosítsa a természet és az ember kapcsolatát és az abból következő gyakorlati tennivalókat. Fejlessze feladattudatukat, felelősségérzetüket. Erősítse a kulturált magatartás és az egészséges életmód szokásait. Fejlessze a természeti és társadalmi környezet iránti esztétikai fogékonyságukat. Követelmények: Egyéni fejlettségi szintjének megfelelően jusson el az önállóság megfelelő fokára az egészségügyi ismeretek alkalmazásával. Ismerje teste működését, a betegségre utaló jelzéseit. Tudja kezelni az adódó problémákat és használja az intézményrendszert. Egyéni igényeinek megfelelően ismerje a nemek közötti különbségeket, szerezzen ismereteket a szexuális életről. Alakuljon ki környezet- és természetkímélő életmódja. Lehetőségéhez mérten aktívan vegyen részt környezete megóvásában. Ismerje meg az ember természeti erőkkel való küzdelmét.

22 22 Környezet- és egészségvédelem 10. évfolyam Témakör Emberi test Tartalom (munkaműveletek, tevékenységek) Testrészek, érzékszervek, érzékelési funkciójuk, védelmük. Egészség, betegség: a leggyakrabban előforduló betegségek. Pubertáskori problémák: pattanás, havi ciklus stb. Nemi betegségek megelőzése. Fejlesztendő készségek, képességek Önismeret, önértékelés Öltözködés Évszaknak, időjárásnak, alkalomnak megfelelő, esztétikus, divatos öltözködés, fokozott önállósággal. Esztétikai érzék Serdülőkor Biológiai pszichikai változások. A nemek közötti különbségek, nemi szerepek, fogamzásgátlás, viselkedési módok. Testi higiénia fogalma. Türelem, tolerancia képességének Egészséges életmód és veszélyek A test tisztántartása önállóan. A test edzése a helyi lehetőségek figyelembevételével. A mozgáshiány ártalmai. Helyes, helytelen táplálkozás hatásai. Veszélyforrások: zajártalom, dohányzás, szeszesital, túlzott gyógyszerfogyasztás, kábítószer ártalmai. Negatív hatások felismerésének, elutasításának képessége, Egészségügyi intézmények Betegszoba, orvosi rendelő, szakorvosi rendelő, kórház, gyógyszertár, ügyeleti rend. Szocializáció, nyilvános viselkedés, normakövetés. Balesetek, elsősegélynyújtás Iskolai, háztartási, utcai, munkahelyi balesetek. Baleset esetén a mentőláda használata, felnőtt értesítése, a mentő kihívása. Felelősségtudat, közösségérzet

23 23 Élőlények Növények, állatok, ember. Környezet hatásai az élőlényekre, összefüggések felismerése. Víz és tűz mint éltető elem, az eddig tanultak összefüggéseinek felismerése. A távoli vidékek védett állatai és növényei. Óceánok és tengerek élővilága. Csoportosítás, elvonatkoztatás. Rendszerező képesség A környezet főbb összetevői, ártalmai A környezet hatása az élővilágra. Szennyező anyagok és hatásaik. Környezetóvás képességének Természeti ismeretek A víz körforgása. A természeti katasztrófák: szélvész, tűzhányók, földrengés. Az ember és a természet küzdelme. Képzelőerő, fantázia

24 24 Életvitel és gondozási ismeretek 9. évfolyam Cél: Az eddig kialakított kognitív, motoros, érzelmi funkciók továbbfejlesztésével nagyobb önállóság elérése a tevékenységek gyakoroltatásával, bővítésével. Fejlesztési feladatok: Az alapfokú oktatás során megszerzett ismeretek gyakoroltatásával az önállóság elérése az életviteli, gondozási, háztartási tevékenységekben. A különböző anyagok megmunkálásakor megismert technikák alkalmazása munkadarabok készítésénél. Konkrét helyzetekben gyakorolhassák a házimunkában való folyamatos részvételt. Egyre kevesebb irányítás mellett tudjanak egyszerű ételeket elkészíteni, önellátásukhoz hozzájárulni. A megszerzett és begyakorolt ismeretek alkalmazásával tegye képessé a tanulókat saját, lakó-, és munkakörnyezete rendben tartására. A kognitív fejlesztésben alakítsa ki a konyhai műveletek napszakhoz és évszakhoz kötött tevékenység rendjét. Járuljon hozzá olyan tanulói jellemvonások megerősítéséhez, rögzítéséhez, mint a pontosság, rendszeretet, embertársaik megbecsülése. Biztosítsa a higiénés szokások alkalmazását a háztartásban és a piktogramok jelzéseinek figyelembe vételét a ruhák gondozásában. Követelmények: Irányítás mellett tudja alkalmazni a tanult textil-megmunkálási technikákat, legyen képes egy-két tárgyat elkészíteni. Fokozódó önállósággal alkalmazza az öltésfajtákat munkadarab készítésénél. Önállóan tudjon elemi szinten hímezni, szőnyeget szőni rámán. Tudja az eszközök balesetmentes használatát. Irányítással legyen képes kiválasztani, használni a konyhai gépeket, süteményeket készíteni, befőzést előkészíteni. Fokozódó önállósággal tudjon végezni takarítási, udvar-parkgondozási munkálatokat közvetlen környezetében, ismerje fel a piktogramokat. Ismerje és tartsa be a vásárlási szabályokat.

25 25 Életvitel és gondozási ismeretek 9. évfolyam Témakör Textilmunkák Tartalom (tevékenységek, műveletek) Segítséggel: Kötés, horgolás. Irányítással: Különböző textilfajták válogatása, csoportosítása. Az alapfokú oktatás során megismert textil megmunkálási technikák alkalmazása. Fokozódó önállósággal: A tanult öltésfajták alkalmazása munkadarabok készítésénél. Hímzések, szőnyegszövés rámán. Tanulói tevékenység Textilfajták válogatása, csoportosítása megadott szempontok szerint. Textil csíkokra vágása, összevarrása le-, felöltéssel, gombolyítása. Munkadarabok készítése a tanult öltésfajták alkalmazásával. Szőnyegszövés rámán, kötés és horgolás differenciáltan. Fejlesztendő Készségek, képességek Kitartó feladatvégzés kialakítása. Belső motiváció Finommozgások Konyhai munkák 5 óra Gépek kiválasztása, használata. Egyszerű sütemények készítése, vendégfogadás, terítés, befőzés előkészítése. Ételmelegítés. Mosogatószer használata. Eszközök kiválasztása, használata. Hozzávalók kiválasztása, terítés, kínálás. Hozzávalók, edények kiválasztása, Tálalás, mosogatás. Mosogatószer adagolása. A tanult műveletek pontosabb végzése, új elemekkel történő gazdagítása, bővítése.

26 26 Kertgondozás 5 óra Fokozódó önállósággal: Az évszaknak megfelelő munkálatok végzése. Önállóan: Udvar- és parkgondozás. Virágoskert locsolása, gyomlálása. Falevelek söprése, hólapátolás, söprés szükség szerint. Szobanövények ápolása, átültetése. Az elvégzendő, munkálatok szükségességének felismerésére való képesség Takarítás Irányítással: A nagytakarítás műveleteinek alkalmazása, eszközhasználat. Portörlés, játékok lemosása. Porszívózás, söprögetés, ablaktisztítás. Tiszta, higiénikus környezetre való igény Önkiszolgálás ruhagondozás 5 óra Irányítással:Mosás Mosás előkészítése, mosás, öblítés fázisai. Fokozódó önállósággal: A ruhagondozás feladatainak végzése. Kézi, gépi mosáshoz ruhák válogatása jelek szerint. Színek szerinti válogatás. Vasalás, hajtogatás, tárolás. Ok-okozati összefüggések élethelyzetekben való gyakorlásával az önkiszolgáló képesség Vásárlás Segítséggel: A zsebpénz felhasználásának megtervezése. Irányítással: A konvencionális szabályok alkalmazása. Fokozódó önállósággal: Az életvitelhez, gondozási tevékenységhez szükséges áruk megvásárlása. Szükséges áruk megnevezése a végzett tevékenységekhez. Azok beszerzési helye, vásárlása. Zsebpénz ésszerű felhasználásának tervezése: fontossága érték szerint. Kognitív képesség

27 27 Piktogramok értelmezése Segítséggel: Élelmiszereken, tisztítószereken, ruhaneműk kezelési útmutatóján található jelek értelmezése és alkalmazása. Jelek keresése, alapos megfigyelése. Azonosításuk, felismerésük. Következtetések megfogalmazása. Alkalmazás a tevékenység során. Megfigyelőképesség, következtetés, alkalmazás képességének Természetes anyagok és alakíthatóságuk 5 óra Segítséggel: Agyagozás: egyszerű edényformák készítése makrotechnikával, kivájással. Irányítással: fa darabolása, faragás. Önállóan: díszítési technikák lenyomattal. Fa darabolása, csiszolása, szegelése differenciáltan. Fa darabolása, csiszolása, faragása, festése. Agyagozással, sóliszt gyurmából egyszerű edényformák formázása, díszítése. Kézügyesség

28 28 Cél: Életvitel és gondozási ismeretek 10. évfolyam Segítse elő az egyre reálisabb önértékelés kialakulását, az alkotás örömét. A képességek gyakorlati alkalmazásával a szocializáltság növelése. Fejlesztési feladatok: Az alapfokú oktatás során megszerzett ismeretek gyakoroltatásával az önállóság elérése az életviteli, gondozási, háztartási tevékenységekben. A különböző anyagok megmunkálásakor megismert technikák alkalmazása munkadarabok készítésénél. Konkrét helyzetekben gyakorolhassák a házimunkában való folyamatos részvételt. Egyre kevesebb irányítás mellett tudjanak egyszerű ételeket elkészíteni, önellátásukhoz hozzájárulni. A megszerzett és begyakorolt ismeretek alkalmazásával tegye képessé a tanulókat saját, lakó-, és munkakörnyezete rendben tartására. A kognitív fejlesztésben alakítsa ki a konyhai műveletek napszakhoz és évszakhoz kötött tevékenység rendjét. Járuljon hozzá olyan tanulói jellemvonások megerősítéséhez, rögzítéséhez, mint a pontosság, rendszeretet, embertársaik megbecsülése. Biztosítsa a higiénés szokások alkalmazását a háztartásban és a piktogramok jelzéseinek figyelembe vételét a ruhák gondozásában. Követelmények: Ismerje fel, mutassa meg, nevezze meg a háztartási munkához, konyhai tevékenységekhez, kertgondozáshoz használt eszközöket, szerszámokat, egyszerű gépeket. Fokozódó önállósággal, balesetmentesen használja azokat. Legyen képes természetes alapanyagok megmunkálásával munkadarab készítésére. Tudjon irányítás mellett házimunkát végezni, ismerje fel a piktogramokat. Legyen képes a környezet felszólítás nélküli rendbetételére. Váljon alkalmassá a ruházat önálló gondozására, legyen igényes megjelenésére. Legyen képes fejlődési tempójához igazított önálló munkavégzésre.

Szakképzési tematika

Szakképzési tematika Szakképzési tematika Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolájának Szakképző évfolyamaira (11-12. évfolyam) Szakterület: Kézműipar Tevékenység: Kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Évfolyam Cél Feladat Követelmény 1-2. Segítse elő az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek / érzékelés, észlelés, figyelem,

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat 3 4. évfolyam A tantárgy az erkölcsi nevelés terén kiemelt figyelmet fordít az alkotó munka megszerettetésére, a munkavégzés elemi szabályrendszereinek megismertetésére

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés)

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) Alapja I. Az elvégzett munka (tanulási folyamat, gyakorlás) II. A tanulási folyamat során bekövetkező változások - technikai - taktikai tudásszint; - általános

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Szakképzési tematika

Szakképzési tematika Szakképzési tematika Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolájának Szakképző évfolyamaira (11-12. évfolyam) Szakterület: Kézműipar Tevékenység: Papírtermék készítés A tematikát készítette:

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

el készít évfolyamai 9-10.

el készít évfolyamai 9-10. HELYI TANTERV Koncz Dezs Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Különleges Gyermekotthon és Készségfejleszt Speciális Szakiskola Zalaszentgrót Készségfejleszt Speciális Szakiskola elkészít évfolyamai 9-10.

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Szakképzési tematika

Szakképzési tematika Szakképzési tematika Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolájának Szakképző évfolyamaira (11-12. évfolyam) Tevékenység: Zöldségtermelő-palántanevelő A tematikát készítette: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Speciális szakiskola helyi tanterve

Speciális szakiskola helyi tanterve 2013 Speciális szakiskola helyi tanterve Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Helyi tanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó speciális szakiskolák számára

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1875-06/1 Az önálló életre való felkészítés folyamatának és elemeinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

Pedagógiai program. VI. kötet

Pedagógiai program. VI. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VI. kötet Középsúlyos

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

József Attila Általános Iskola Debrecen HÁZTARTÁSTAN. 5 6. évfolyam

József Attila Általános Iskola Debrecen HÁZTARTÁSTAN. 5 6. évfolyam HÁZTARTÁSTAN 5 6. évfolyam CÉLOK, FELADATOK- ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK: A háztartástani ismeretek tartalma a modern általános műveltség nélkülözhetetlen része. Alapvető feladat olyan gyermekeket

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben