HELYI TANTERV. Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV. Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája. 9-10. évfolyam"

Átírás

1 HELYI TANTERV Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája évfolyam Készítette: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok szakmai munkacsoportja a Debreceni Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon tanterve alapján.

2 2 Óraszámok a készségfejlesztő szakiskola évfolyamán Tantárgy Heti óraszám Éves óraszám Olvasás-írás Társ. ism. és gy Számolás-mérés 2 72 Körny.- és egészségv Életvitel és g. ism Ábrázolás-alakítás 2 72 Ének 1 36 Számítástechnika 1 36 Testnevelés Osztályfőnöki 0,5 18 Munkatevékenység 10 (5+5 2 szakma) +4 rehab. 360 Összesen: 27,5 990

3 3 Olvasás-írás 9. évfolyam Cél: Alakítson ki olyan képességeket, amelyek segítik a külvilág írott információi közötti tájékozódást. Tegye képessé a tanulókat a megszerzett ismeretek önálló alkalmazására, a hétköznapi életben történő felhasználásra. Alkalmazza azokat a képességeket, amelyek lehetővé teszik rövid szöveg olvasását, értelmezését és az írásbeli kapcsolatteremtést. Fejlesztési feladatok: A megszerzett ismeretek folyamatos gyakorlásával mélyítse el a tanulók kultúrtechnikai ismereteit. Segítse a tanulók hétköznapi életbe való minél önállóbb beilleszkedését, az információk közötti tájékozódást. Járuljon hozzá, hogy a szabadidő eltöltésének lehetőségei közül egyéni képességeiknek, lehetőségeiknek megfelelően tudjanak választani. Követelmények: Segítséggel tudjon levelezőlapot, rövid levelet megírni. Segítséggel dolgozzanak fel, értelmezzenek az ifjúsági irodalom köréből egy művet. Irányítással figyelje a médiák által közvetített híreket, információkat. Képes legyen két-három egyszerű mondatot tollbamondás után leírni. Rövid szöveget tudjon elolvasni, próbálja meg önállóan értelmezni.

4 4 Olvasás-írás 9. évfolyam Témakör Tartalom (munkaműveletek,tevékenységek) Fejlesztendő készségek, képességek Beszédfejlesztés 9 óra Beszédtechnika, személyi adatok gyakorlása. Mondatok tartalmi bővítése, mondatrészek nyelvtani egyeztetése,. Információszerzés gyakorlása. Beszédkészség Térorientációs Gyakorlatok 9 óra A tanult téri helyzetek adekvát alkalmazása, megfogalmazása. Lateralitásfejlesztés. Írás 30 óra Szövegírás vonalközben és segédvonalra. Mondatok másolása írottról írottra, nyomtatottról írottra. Bővített mondatos szöveg alkotása, leírása. Írásgyakorlás diktálásra, levél írása, nyomtatványok kitöltése, listák készítése. Írásbeli kifejezőkészség Olvasás 30 óra Kép és mondat egyeztetés, mondat és mondat egyeztetés, tagmondatok összefüggéseinek felismerésével. Kifejezőképesség fejlesztése szóban, írásban. Értő olvasás 30 óra Irodalmi, történelmi szemelvények, versek olvasása, értelmezése. Gyermeklexikonok használata. Olvasás térképről, programfüzetek, újságok tanulmányozása. Szövegértő képesség

5 5 Olvasás-írás 10. évfolyam Cél: Az olvasás-írás elemeinek elsajátításával, eszközszintű alkalmazásával segítse a fiatalok szocializációját. Alakítson ki olyan képességeket, amelyek segítik a külvilág írott információi közötti tájékozódást. Tegye képessé a tanulókat a megszerzett ismeretek önálló alkalmazására, a hétköznapi életben történő felhasználására. Fejlesztési feladatok: A megszerzett ismeretek folyamatos gyakorlásával mélyítse el a tanulók kultúrtechnikai ismereteit. Segítse a tanulók hétköznapi életbe való minél önállóbb beilleszkedését, az információk közötti tájékozódást. Járuljon hozzá, hogy a szabadidő eltöltésének lehetőségei közül egyéni képességeiknek, lehetőségeiknek megfelelően tudjanak választani. Követelmények: Segítséggel két-háromtagú szavakból alkosson egyszerű mondatokat, azokat másolja le. Tudja felismerni, másolni, tollbamondás után leírni az eddig tanult betűket, két betűből álló szavakat, a leírtakat, olvasottakat képpel, cselekvéssel összekapcsolni. Tudja a saját személyi adatait elmondani, leírni. Segítséggel ismerje fel az alapvető mondatfajtákat, megfelelően használja az írásjeleket. Tudjon rövid meséket, élet-közeli történetek leírását elolvasni, értelmezni. Legyen képes egyszerű közlés megfogalmazására, leírására (képeslap, levél). Próbáljon egyre önállóbban tájékozódni a médiák információi között.

6 6 Olvasás-írás 10. évfolyam Témakör Beszédfejlesztés 9 óra Tartalom (munkaműveletek, tevékenységek) Átélt, olvasott élmények önálló megfogalmazása, elmondása a beszéd formai és tartalmi összehangolásával. Információszerzés gyakorlása. Eligazodás a mindennapi kommunikációs helyzetben, a társalgási stílus elsajátítása. Fejlesztendő készségek, képességek Beszédtechnika Térorientációs Gyakorlatok 9 óra A tanult téri helyzetek önálló alkalmazása, megfogalmazása. Lateralitásfejlesztés. Írás 30 óra Szövegírás vonalközbe és segédvonalra. Mondatok másolása írottról írottra, nyomtatottról írottra. Bővített mondatos szöveg alkotása, leírása. Írásgyakorlás diktálásra. Levél írása, személyi adatok írása. Nyomtatványok kitöltése, listák készítése fokozódó önállósággal. Kifejezőképesség fejlesztése szóban. Olvasás 30 óra Kép és mondat egyeztetése, mondat és mondat egyeztetés, tagmondatok összefüggéseinek felismerésével. Kifejező képesség fejlesztése szóban. Értő olvasás 30 óra Irodalmi, történelmi szemelvények olvasása, értelmezése, versek olvasása, értelmezése. Gyermeklexikonok, ismeretterjesztő kiadványok használatának gyakorlása. Olvasás térképről, programfüzetek, újságok tanulmányozása. Szövegértő képesség

7 7 Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 9. évfolyam Cél: Bővítse a tanuló azon ismereteit, melyek elősegítik a társadalomba való beilleszkedést. Nyújtson olyan gyakorlati ismereteket, melyek megkönnyítik a tanulónak a környezeti és társadalmi elvárásoknak való megfelelést. A tanulót tegye képessé arra, hogy ismerje és tartsa be az együttélés szabályait, közösségi szokásokat fogadjon el, töltse értelmesen szabadidejét. Fejlesztési feladatok: Tegye lehetővé, hogy minél több gyakorlati tapasztalatot szerezhessen a szolgáltató és közintézmények használatában. Gyakorolhassa a tanult viselkedési és magatartási formáit egyéni képességeinek, és a társadalom elvárásainak megfelelően. Szituációs helyzetgyakorlatokban gyakorolhassa a köznapi életben adódó cselekvést. A beszédfejlesztés tantárgy keretein elül tanult ismereteit gyakorolja, mélyítse el és fejlessze készségszintre. Követelmények: Szerezzen ismereteket a párkapcsolatok pozitív és negatív vonatkozásairól. Párkapcsolataiban próbálja meg a pozitív értékeket előnyben részesíteni. Ismerje a falu, város, főváros közötti különbségeket, lakóhelye főbb nevezetességeit. Tudja országának, hazájának nevét, ismerje a nemzeti kelképeket. Konfliktushelyzetben próbálja meg a begyakorolt technikák közül a megfelelőt kiválasztani. Alkalmazkodjon a különféle élethelyzetekhez. Alakuljon pozitív irányba a munkához való viszonya.

8 8 Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 9. évfolyam Témakör Személyi adatok 8 óra Tartalom (munkaműveletek, tevékenységek) Az eddigi adatok folyamatos gyakorlása. A tágabb családtagok, rokonsági fokok megnevezése irányítással. Fejlesztendő készségek, képességek Összefüggések felfedezése. Vásárlási Gyakorlatok 10 óra Az áruházak, bevásárlóközpontok áruosztályai, áruféleségek szerinti felosztásának használata. Orientációs képesség Közlekedés 10 óra A megismert közlekedési eszközök menetrendjének tanulmányozása. Az önálló közlekedés gyakorlása. Szelektív figyelem, tájékozódó képesség Ünnepek 10 óra A hazafiasság fogalmának kialakítása. Az ünnepi alkalmakra való megfelelő öltözék kiválasztása egyre önállóbban. Alkalomhoz illő viselkedési formák interiorizálása. Szociális és társadalmi szituációs gyakorlatok 20 óra A szabadidő eltöltésének, színtereinek egyre fokozódó önállósággal való megválasztása. Konfliktushelyzet kezelési minták: veszekedés, verekedés, lopás. Káros szenvedélyek: ital, cigaretta, kábítószer fogalmának megismertetése. Alkalmazkodás különféle élethelyzetekhez: betegség, öröm, bánat. Nonverbális kommunikáció, aktív szókincs Tartós figyelem, emlékezet Analógiás gondolkodóképesség, Összehasonlító képesség

9 9 Társas kapcsolatok 20 óra Önismeret, önkontroll formálása. Párkapcsolat fogalmának kialakítása, barátság, szerelem. Önismeret, önkontroll formálása. Előkészület a felnőtt életre 20 óra Munka védőmunkahelyeken, szociális foglalkoztatóban. A segítő szervezetek megismertetése. ÉNO, ÉFOÉSZ, Vöröskereszt, Szakszervezet, Önkormányzat. A pénz beosztásának további gyakorlása. Lényeges jegy kiemelő képesség, nyelvi kifejezőképesség. Matematikai kompetencia Lakóhelyismeret 10 óra A főváros és a lakóhely nevezetességeinek megismerése. Ismerkedés térképen a szomszédos országokkal. Orientációs képesség

10 10 Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 10. évfolyam Cél: Elemi szinten fejlessze ki azt a tevékenységet, amivel önállóan vagy kevés segítséggel tudja megoldani apróbb ügyeit, segítséggel használja a különböző közintézményeket. Nyújtson olyan gyakorlati ismereteket, melyek megkönnyítik a tanulónak a környezeti és társadalmi elvárásoknak való megfelelést. Fejlesztési feladatok: Tegye lehetővé, hogy minél több gyakorlati tapasztalatot szerezhessen a szolgáltató és közintézmények használatában. Gyakorolhassa a tanult viselkedési és magatartási formáit egyéni képességeinek, és a társadalom elvárásainak megfelelően. Szituációs helyzetgyakorlatokban gyakorolhassa a köznapi életben adódó cselekvést. A beszédfejlesztés tantárgy keretein belül tanult ismereteit gyakorolja, mélyítse el és fejlessze készségszintre. Követelmények: Baráti, szerelmi kapcsolataiban ismerje a helyes magatartási és viselkedési formákat. Szerezzen ismereteket jövendő munkalehetőségeiről, ismerje és igyekezzen betartani a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat. Legyenek alapvető ismeretei a pénz beosztásáról, segítséggel vegye igénybe a segítő szervezeteket. Legyenek elemi földrajzi ismeretei Magyarországról és az ország, haza fogalmáról. Képességeinek megfelelően ismerje és használja saját személyi adatait, közvetlen környezetéről legyenek információi. Fokozódó önállósággal vegyen részt a közlekedésben, a szabályok betartásában. Ismerje a legfontosabb ünnepeket, azok jelentőségét, a hozzá kapcsolódó szokásokat, alkalmazza a tanult viselkedési formákat. Legyen tájékozott a szolgáltató és közintézmények között, ismerje és egyre nagyobb önállósággal vegye igénybe szolgáltatásaikat.

11 11 Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 10. évfolyam Témakör Tartalom (munkaműveletek, tevékenységek) Fejlesztendő készségek, képességek Személyi adatok 8 óra Saját és családi adatok, rokonsági kapcsolatok használatában önállóságra való törekvés. Összefüggések felfedezése. Vásárlási gyakorlatok 10 óra Irányítással: Gazdaságos pénzfelhasználás. Listakészítés, a saját igény felmérésének megtervezése segítséggel. Orientációs képesség Közlekedés 10 óra Fokozódó önállósággal: Közlekedési szabályok, lámpák, eszközök adekvát használata. A jegy- és bérlet megváltásának és az önálló közlekedésnek a gyakorlása. Szelektív figyelem, tájékozódó képesség Ünnepek 10 óra Nemzeti ünnepek (történelmi háttér ismerete, egyházi ünnepek) és a hozzájuk kapcsolódó szokások egyre önállóbb alkalmazása. Egyre önállóbban: Családi és társadalmi ünnepekhez kapcsolódó hagyományok, szokások alkalmazása. Megfelelő viselkedési, öltözködési formák. Alkalomhoz illő viselkedési formák interiorizálása. Szociális és társadalmi szituációs gyakorlatok 20 óra Egyre önállóbban: A szabadidő hasznos eltöltésének színterei. A tanult intézmények és funkcióinak ismeretek. Konfliktushelyzetekben való viselkedés gyakorlása. A káros szenvedélyek ismerete, azokhoz való helyes viszonyulás alakítása. Nonverbális kommunikáció, aktív szókincs Tartós figyelem, emlékezet Analógiás gondolkodóképesség, Összehasonlító képesség

12 12 Társas kapcsolatok 20 óra Az önismeret, az önkontroll gyakorlása. A barátság, szerelem, szexualitás, házasságra vonatkozó szabályokat fokozódó önállósággal ismerje fel. A munkahelyi kapcsolatok viselkedési szabályainak folyamatos gyakorlása. Önismeret, önkontroll formálása. Előkészület a felnőtt életre 20 óra A munkahelyek lehetőség szerinti megismerése. A zsebpénz és fizetés ésszerű beosztásának gyakorlása. Az alapvető jogok és kötelességek megismertetése, az ebben segítséget nyújtó szervezetek megkeresésének gyakorlása. Lényeges jegy kiemelő képesség, nyelvi kifejezőképesség. Matematikai kompetencia Lakóhelyismeret 10 óra A domborzati és gazdasági térképen való tájékozódással gyakorolja a hazai városok, tájegységek felismerése. A nevezetességek felismerése, bővítése, a szomszédos országok megnevezése. Orientációs képesség

13 13 Számolás-mérés 9. évfolyam Cél: Műveletek végzése segítse a fogalmi gondolkodás fejlődését, fejlessze azoknak a képességeknek a kialakítását, amelyek közvetlen segítséget adnak a mindennapi élethelyzetekben. Fejlesztési feladatok: Alkalmazzák az időbeli tájékozódásban szerzett ismereteket. Műveletek végzése, halmazok és mennyiségek felismertetése 100-as számkörben. Pénzhasználat, mérések alkalmazása. Követelmények: Segítséggel számoljon el 100-ig tízesével. Segítséggel végezzen azonosításokat a tízesek számjegyeivel, neveivel és halmazaik között. Segítséggel tudjon műveleteket végezni tízesátlépés nélkül 20-as számkörben. Tárgyak segítségével tudjon tízeseket hozzáadni, elvenni a 100-as számkörben tízesátlépés nélkül. Egyre önállóbban használja a tanult mértékegységeket. Számjegyek írása 100-ig egyre nagyobb önállósággal.

14 14 Számolás-mérés 9. évfolyam Témakör Időbeli tájékozódás 12 óra Tartalom (munkaműveletek, tevékenységek) Irányítással: Figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, végezzen alapvető összehasonlításokat: évszakok, napszakok, napok, hónapok, naptár, ünnepnapok, óra, egész óra, életkor (idős, fiatal). Tájékozódjon az időben: óra, negyedóra, fél óra, háromnegyed óra. Fejlesztendő készségek, képességek. Időészlelés, időbeli viszonyok felismerésének, analógiás gondolkodás menetének Összehasonlító képesség Figyelmi funkciók fejlesztése Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások, mennyiségekkel végzett műveletek 30 óra Egyre nagyobb önállósággal: 20-as körben végezzen alapvető szétválogatásokat, csoportosításokat, ismerje fel a változásokat: számjegyek írása 100-ig, számsorok, szomszédok, bontás, pótlás, hozzáadás, elvétel, műveleti jelek, összeadás, kivonás. Önállóan: Figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, nevezze meg: sok, kevés, semmi, határozatlan mennyiségű halmazok, több, kevesebb, ugyanannyi, relációk, halmazok számossága. Elemi gondolkodási funkciók Lateralitás Vizuális memória, vizuális ritmus Relációk felismerése, megfogalmazása, alkalmazása, relációs szókincs Problémafelismerő, feladatmegoldó képesség Mértékegységek, mértékek, a pénz 30 óra Irányítással: Figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, végezzen alapvető becsléseket, viszonyításokat, méréseket: becslés, mérés, súly, folyadék, hosszúság, pénzérmék (1,2,5,10,20,50,100 Ft), a pénz értéke, olcsó, drága, vásárlás. Alaklátás, formaállandóság, felismerési képesség Percepció fejlesztése, tapintásos, vizuális észlelés

15 15 Számolás-mérés 10. évfolyam Cél: Begyakorolt ismeretei alkalmazóképes tudássá válva segítsék szocializációját. Fejlesztési feladatok: Az időbeli tájékozódás témakörében szerzett ismeretek épüljenek be a mindennapi életükben. Alkalmazni tudják a pénzhasználatban tanultakat. Végezzenek műveleteket 100-as számkörben. Követelmények: Egyre nagyobb önállósággal végezzen elemi műveleteket konkrét cselekvéssel. Egyre nagyobb önállósággal a mérésre vonatkozó ismereteit alkalmazni tudja. Időbeli tájékozódása segítse az élethelyzetekben eligazodni. A környezete tárgyainak tulajdonságairól, kiterjedéséről, térbeli helyzeteiről szerzett ismereteit, tapasztalatait tevékenységeiben alkalmazni tudja.

16 16 Számolás-mérés 10. évfolyam Témakör Tartalom (munkaműveletek, tevékenységek) Fejlesztendő készségek, képességek Időbeli tájékozódás 12 óra Egyre önállóbban: Tájékozódjon az időben: óra, negyedóra, fél óra, háromnegyed óra. Önállóan: Figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, végezzen alapvető összehasonlításokat: évszakok, napszakok, napok, hónapok, naptár, ünnepnapok, életkor (idős, fiatal) Időészlelés, időbeli viszonyok felismerésének, analógiás gondolkodás menetének Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások, mennyiségekkel végzett műveletek 30 óra Segítséggel: Számkörbővítések 1000-ig. Százasával számolás 1000-ig. Műveletvégzés százasokkal. Egyre nagyobb önállósággal: Végezzen alapvető szétválogatásokat, csoportosításokat: számjegyek írása százig, számsorok, szomszédok. Ismerje fel a változásokat, végezzen alapvető számtani műveleteket: bontás, pótlás, elvétel, összeadás, kivonás. Műveleti jelek, egyenlőségjel. Önállóan: Figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, nevezze meg: sok, kevés, semmi, határozatlan mennyiségű halmazok, több, kevesebb, ugyanannyi, relációk, halmazok számossága. Elemi gondolkodási funkciók Lateralitás Vizuális memória, vizuális ritmus Relációk felismerése, megfogalmazása, alkalmazása, relációs szókincs Problémafelismerő, feladatmegoldó képesség

17 17 Mértékegységek, Mértékek, a pénz 30 óra Egyre nagyobb önállósággal: Figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, végezzen alapvető becsléseket, viszonyításokat, méréseket: becslés, mérés, súly, folyadék, hosszúság, pénzérmék (1,2,5,10,20,50,100 Ft), 200, 500, 1000 Ft-os pénzjegy, a pénz értéke, olcsó, drága, vásárlás. Alaklátás, formaállandóság, felismerési képesség Percepció fejlesztése, tapintásos, vizuális észlelés

18 18 Környezet- és egészségvédelem 9. évfolyam Cél: A tantárgy tanítása során megszerzett természeti és egészségügyi ismeretek bővítésével olyan jártasságok, készségek és magatartásmódok kialakítása, melynek birtokában lehetővé válik, hogy a fiatalok képességeikkel összhangban álló kiegyensúlyozott emberi életet éljenek. Ismertesse meg az alapvető egészségügyi szabályokat. Mélyítse el az egészségvédelem és a környezetvédelem ismeret- és szokásrendszerét. Fejlesztési feladatok: A tantárgy járuljon hozzá, hogy a fiatalok számára a természeti környezetről szerzett ismeretek köre olyan új fogalmakkal, összefüggésekkel bővüljön, melyek a felnőtt mindennapi életükben szükségesek és hasznosíthatóak. Segítse elő a megismerő tevékenység fejlesztését, különösképpen a gyakorlati életben szükséges összefüggések meglátását és megértését. Tudatosítsa a természet és az ember kapcsolatát és az abból következő gyakorlati tennivalókat. Fejlessze feladattudatukat, felelősségérzetüket. Erősítse a kulturált magatartás és az egészséges életmód szokásait. Fejlessze a természeti és társadalmi környezet iránti esztétikai fogékonyságukat. Követelmények: A tanult egészségügyi ismereteket alkalmazza, előzze meg ezzel a betegségeket. Legyen elemi ismerete teste biológiai működéséről. Váljon szokásává teste tisztántartása, ruházatának gondozása. Tudja jelezni teste életműködésének betegségre utaló tüneteit. Ismerje fel a baleseteket előidéző helyzeteket. Tisztelje mások személyiségét, az együttélés szabályait tartsa be. Ismerje a legfőbb környezetkárosító tényezőket. Szeresse, óvja a természetet.

19 19 Környezet- és egészségvédelem 9. évfolyam Témakör Emberi test Tartalom (munkaműveletek, tevékenységek) Testrészek, érzékszervek, érzékelési funkciójuk, védelmük. Egészség, betegség: a leggyakrabban előforduló fertőző betegségek. Pubertáskori problémák: pattanás, havi ciklus stb. Fejlesztendő készségek, képességek Önismeret Differenciáló képesség Öltözködés Évszaknak, időjárásnak, alkalomnak megfelelő, esztétikus, divatos öltözködés, fokozott önállósággal. Esztétikai ízlés érzék, Serdülőkor Biológiai pszichikai változások (gyerek felnőtt). A nemek közötti különbségek. Testi higiénia fogalma. Alkalmazkodó képesség Egészséges életmód és veszélyek A test tisztántartása. A test edzése. A mozgáshiány ártalmainak felismerése. Helyes, helytelen táplálkozás önállósuló megvalósítása. Veszélyforrások: zajártalom, dohányzás, szeszesital, túlzott gyógyszerfogyasztás, kábítószer ártalmai. Egészséges életmód képességének alakítása. Egészségügyi intézmények Betegszoba, orvosi rendelő, szakorvosi rendelő, kórház, gyógyszertár, ügyeleti rend. Tájékozódó képesség Balesetek, elsősegélynyújtás Iskolai, háztartási, utcai, munkahelyi balesetek. Baleset esetén a mentőláda használata, felnőtt értesítése, a mentő kihívása. Helyzetfelismerő képesség

20 20 Élőlények Növények, állatok, ember. Környezet hatásai az élőlényekre, összefüggések felismerése. Víz és tűz haszna, kára. Óceánok és tengerek élővilága. Csoportosítás, elvonatkoztatás. A környezet főbb összetevői, ártalmai Tiszta víz, tiszta levegő, egészséges talaj fontossága. A napfény hasznos és káros sugarainak megismertetése. Szennyező anyagok és hatásaik. Környezetóvás képességének Természeti ismeretek A víz körforgása. A természeti katasztrófák: szélvész, tűzhányók, földrengés. Az ember és a természet küzdelme. Képzelőerő, fantázia

21 21 Környezet- és egészségvédelem 10. évfolyam Cél: A tantárgy tanítása során megszerzett természeti és egészségügyi ismeretek bővítésével olyan jártasságok, készségek és magatartásmódok kialakítása, melynek birtokában lehetővé válik, hogy a fiatalok képességeikkel összhangban álló kiegyensúlyozott emberi életet éljenek. Juttassa el a tanulót a serdülőkor fiziológiai változásainak megértéséhez. Fejlessze ki a másik nem iránti helyes magatartást, viselkedést. Fejlesztési feladatok: A tantárgy járuljon hozzá, hogy a fiatalok számára a természeti környezetről szerzett ismeretek köre olyan új fogalmakkal, összefüggésekkel bővüljön, melyek a felnőtt mindennapi életükben szükségesek és hasznosíthatóak. Segítse elő a megismerő tevékenység fejlesztését, különösképpen a gyakorlati életben szükséges összefüggések meglátását és megértését. Tudatosítsa a természet és az ember kapcsolatát és az abból következő gyakorlati tennivalókat. Fejlessze feladattudatukat, felelősségérzetüket. Erősítse a kulturált magatartás és az egészséges életmód szokásait. Fejlessze a természeti és társadalmi környezet iránti esztétikai fogékonyságukat. Követelmények: Egyéni fejlettségi szintjének megfelelően jusson el az önállóság megfelelő fokára az egészségügyi ismeretek alkalmazásával. Ismerje teste működését, a betegségre utaló jelzéseit. Tudja kezelni az adódó problémákat és használja az intézményrendszert. Egyéni igényeinek megfelelően ismerje a nemek közötti különbségeket, szerezzen ismereteket a szexuális életről. Alakuljon ki környezet- és természetkímélő életmódja. Lehetőségéhez mérten aktívan vegyen részt környezete megóvásában. Ismerje meg az ember természeti erőkkel való küzdelmét.

22 22 Környezet- és egészségvédelem 10. évfolyam Témakör Emberi test Tartalom (munkaműveletek, tevékenységek) Testrészek, érzékszervek, érzékelési funkciójuk, védelmük. Egészség, betegség: a leggyakrabban előforduló betegségek. Pubertáskori problémák: pattanás, havi ciklus stb. Nemi betegségek megelőzése. Fejlesztendő készségek, képességek Önismeret, önértékelés Öltözködés Évszaknak, időjárásnak, alkalomnak megfelelő, esztétikus, divatos öltözködés, fokozott önállósággal. Esztétikai érzék Serdülőkor Biológiai pszichikai változások. A nemek közötti különbségek, nemi szerepek, fogamzásgátlás, viselkedési módok. Testi higiénia fogalma. Türelem, tolerancia képességének Egészséges életmód és veszélyek A test tisztántartása önállóan. A test edzése a helyi lehetőségek figyelembevételével. A mozgáshiány ártalmai. Helyes, helytelen táplálkozás hatásai. Veszélyforrások: zajártalom, dohányzás, szeszesital, túlzott gyógyszerfogyasztás, kábítószer ártalmai. Negatív hatások felismerésének, elutasításának képessége, Egészségügyi intézmények Betegszoba, orvosi rendelő, szakorvosi rendelő, kórház, gyógyszertár, ügyeleti rend. Szocializáció, nyilvános viselkedés, normakövetés. Balesetek, elsősegélynyújtás Iskolai, háztartási, utcai, munkahelyi balesetek. Baleset esetén a mentőláda használata, felnőtt értesítése, a mentő kihívása. Felelősségtudat, közösségérzet

23 23 Élőlények Növények, állatok, ember. Környezet hatásai az élőlényekre, összefüggések felismerése. Víz és tűz mint éltető elem, az eddig tanultak összefüggéseinek felismerése. A távoli vidékek védett állatai és növényei. Óceánok és tengerek élővilága. Csoportosítás, elvonatkoztatás. Rendszerező képesség A környezet főbb összetevői, ártalmai A környezet hatása az élővilágra. Szennyező anyagok és hatásaik. Környezetóvás képességének Természeti ismeretek A víz körforgása. A természeti katasztrófák: szélvész, tűzhányók, földrengés. Az ember és a természet küzdelme. Képzelőerő, fantázia

24 24 Életvitel és gondozási ismeretek 9. évfolyam Cél: Az eddig kialakított kognitív, motoros, érzelmi funkciók továbbfejlesztésével nagyobb önállóság elérése a tevékenységek gyakoroltatásával, bővítésével. Fejlesztési feladatok: Az alapfokú oktatás során megszerzett ismeretek gyakoroltatásával az önállóság elérése az életviteli, gondozási, háztartási tevékenységekben. A különböző anyagok megmunkálásakor megismert technikák alkalmazása munkadarabok készítésénél. Konkrét helyzetekben gyakorolhassák a házimunkában való folyamatos részvételt. Egyre kevesebb irányítás mellett tudjanak egyszerű ételeket elkészíteni, önellátásukhoz hozzájárulni. A megszerzett és begyakorolt ismeretek alkalmazásával tegye képessé a tanulókat saját, lakó-, és munkakörnyezete rendben tartására. A kognitív fejlesztésben alakítsa ki a konyhai műveletek napszakhoz és évszakhoz kötött tevékenység rendjét. Járuljon hozzá olyan tanulói jellemvonások megerősítéséhez, rögzítéséhez, mint a pontosság, rendszeretet, embertársaik megbecsülése. Biztosítsa a higiénés szokások alkalmazását a háztartásban és a piktogramok jelzéseinek figyelembe vételét a ruhák gondozásában. Követelmények: Irányítás mellett tudja alkalmazni a tanult textil-megmunkálási technikákat, legyen képes egy-két tárgyat elkészíteni. Fokozódó önállósággal alkalmazza az öltésfajtákat munkadarab készítésénél. Önállóan tudjon elemi szinten hímezni, szőnyeget szőni rámán. Tudja az eszközök balesetmentes használatát. Irányítással legyen képes kiválasztani, használni a konyhai gépeket, süteményeket készíteni, befőzést előkészíteni. Fokozódó önállósággal tudjon végezni takarítási, udvar-parkgondozási munkálatokat közvetlen környezetében, ismerje fel a piktogramokat. Ismerje és tartsa be a vásárlási szabályokat.

25 25 Életvitel és gondozási ismeretek 9. évfolyam Témakör Textilmunkák Tartalom (tevékenységek, műveletek) Segítséggel: Kötés, horgolás. Irányítással: Különböző textilfajták válogatása, csoportosítása. Az alapfokú oktatás során megismert textil megmunkálási technikák alkalmazása. Fokozódó önállósággal: A tanult öltésfajták alkalmazása munkadarabok készítésénél. Hímzések, szőnyegszövés rámán. Tanulói tevékenység Textilfajták válogatása, csoportosítása megadott szempontok szerint. Textil csíkokra vágása, összevarrása le-, felöltéssel, gombolyítása. Munkadarabok készítése a tanult öltésfajták alkalmazásával. Szőnyegszövés rámán, kötés és horgolás differenciáltan. Fejlesztendő Készségek, képességek Kitartó feladatvégzés kialakítása. Belső motiváció Finommozgások Konyhai munkák 5 óra Gépek kiválasztása, használata. Egyszerű sütemények készítése, vendégfogadás, terítés, befőzés előkészítése. Ételmelegítés. Mosogatószer használata. Eszközök kiválasztása, használata. Hozzávalók kiválasztása, terítés, kínálás. Hozzávalók, edények kiválasztása, Tálalás, mosogatás. Mosogatószer adagolása. A tanult műveletek pontosabb végzése, új elemekkel történő gazdagítása, bővítése.

26 26 Kertgondozás 5 óra Fokozódó önállósággal: Az évszaknak megfelelő munkálatok végzése. Önállóan: Udvar- és parkgondozás. Virágoskert locsolása, gyomlálása. Falevelek söprése, hólapátolás, söprés szükség szerint. Szobanövények ápolása, átültetése. Az elvégzendő, munkálatok szükségességének felismerésére való képesség Takarítás Irányítással: A nagytakarítás műveleteinek alkalmazása, eszközhasználat. Portörlés, játékok lemosása. Porszívózás, söprögetés, ablaktisztítás. Tiszta, higiénikus környezetre való igény Önkiszolgálás ruhagondozás 5 óra Irányítással:Mosás Mosás előkészítése, mosás, öblítés fázisai. Fokozódó önállósággal: A ruhagondozás feladatainak végzése. Kézi, gépi mosáshoz ruhák válogatása jelek szerint. Színek szerinti válogatás. Vasalás, hajtogatás, tárolás. Ok-okozati összefüggések élethelyzetekben való gyakorlásával az önkiszolgáló képesség Vásárlás Segítséggel: A zsebpénz felhasználásának megtervezése. Irányítással: A konvencionális szabályok alkalmazása. Fokozódó önállósággal: Az életvitelhez, gondozási tevékenységhez szükséges áruk megvásárlása. Szükséges áruk megnevezése a végzett tevékenységekhez. Azok beszerzési helye, vásárlása. Zsebpénz ésszerű felhasználásának tervezése: fontossága érték szerint. Kognitív képesség

27 27 Piktogramok értelmezése Segítséggel: Élelmiszereken, tisztítószereken, ruhaneműk kezelési útmutatóján található jelek értelmezése és alkalmazása. Jelek keresése, alapos megfigyelése. Azonosításuk, felismerésük. Következtetések megfogalmazása. Alkalmazás a tevékenység során. Megfigyelőképesség, következtetés, alkalmazás képességének Természetes anyagok és alakíthatóságuk 5 óra Segítséggel: Agyagozás: egyszerű edényformák készítése makrotechnikával, kivájással. Irányítással: fa darabolása, faragás. Önállóan: díszítési technikák lenyomattal. Fa darabolása, csiszolása, szegelése differenciáltan. Fa darabolása, csiszolása, faragása, festése. Agyagozással, sóliszt gyurmából egyszerű edényformák formázása, díszítése. Kézügyesség

28 28 Cél: Életvitel és gondozási ismeretek 10. évfolyam Segítse elő az egyre reálisabb önértékelés kialakulását, az alkotás örömét. A képességek gyakorlati alkalmazásával a szocializáltság növelése. Fejlesztési feladatok: Az alapfokú oktatás során megszerzett ismeretek gyakoroltatásával az önállóság elérése az életviteli, gondozási, háztartási tevékenységekben. A különböző anyagok megmunkálásakor megismert technikák alkalmazása munkadarabok készítésénél. Konkrét helyzetekben gyakorolhassák a házimunkában való folyamatos részvételt. Egyre kevesebb irányítás mellett tudjanak egyszerű ételeket elkészíteni, önellátásukhoz hozzájárulni. A megszerzett és begyakorolt ismeretek alkalmazásával tegye képessé a tanulókat saját, lakó-, és munkakörnyezete rendben tartására. A kognitív fejlesztésben alakítsa ki a konyhai műveletek napszakhoz és évszakhoz kötött tevékenység rendjét. Járuljon hozzá olyan tanulói jellemvonások megerősítéséhez, rögzítéséhez, mint a pontosság, rendszeretet, embertársaik megbecsülése. Biztosítsa a higiénés szokások alkalmazását a háztartásban és a piktogramok jelzéseinek figyelembe vételét a ruhák gondozásában. Követelmények: Ismerje fel, mutassa meg, nevezze meg a háztartási munkához, konyhai tevékenységekhez, kertgondozáshoz használt eszközöket, szerszámokat, egyszerű gépeket. Fokozódó önállósággal, balesetmentesen használja azokat. Legyen képes természetes alapanyagok megmunkálásával munkadarab készítésére. Tudjon irányítás mellett házimunkát végezni, ismerje fel a piktogramokat. Legyen képes a környezet felszólítás nélküli rendbetételére. Váljon alkalmassá a ruházat önálló gondozására, legyen igényes megjelenésére. Legyen képes fejlődési tempójához igazított önálló munkavégzésre.