ARANY ANTENNA BT. ARANY ANTENNA BT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARANY ANTENNA BT. ARANY ANTENNA BT."

Átírás

1 ARANY ANTENNA BT Ráckeresztúr, Budai u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: augusztus 1-tıl Utolsó frissítés: lábrészben feltüntetve ÁSZF_V1.0_ doc 1. oldal

2 ARANY ANTENNA BT Ráckeresztúr, Budai u. 6. TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató megnevezése, elérhetıségei A szolgáltatás megnevezése, jellege 3 3. Elıfizetés létesítése A szerzıdés felbontása, szüneteltetése 4 5. Szerzıdés módosítása A szolgáltatás területi, idıbeli, adatforgalmi határai 5 7. A szolgáltatás minıségi céljai Hibás teljesítés 5 9. Szabálytalan vételezés Adatkezelés A szolgáltatás díja, számlázás, fizetési határidı, díjfizetés módja, számlapanaszok Ügyfélszolgálat, mőszaki ügyelet, honlap A szolgáltatás korlátozása, ideiglenes megszőntetése, rendkívüli felmondása Felügyelet szerv számú melléklet: Díjtáblázat 9 2. számú melléklet: Elıfizetıi szerzıdés számú melléklet: Igénybejelentı lap számú melléklet: ÁSZF kivonat (szerzıdéshez).. 14 ÁSZF_V1.0_ doc 2. oldal

3 ARANY ANTENNA BT Ráckeresztúr, Budai u A szolgáltató megnevezése, elérhetıségei 1.1. Cégadatok: Név: ARANY ANTENNA BT. Székhely: 2465, Ráckeresztúr, Budai u. 6. Adószám: Számlaszám: Cégjegyzék szám: Cg / Elérhetıségek: Ügyfélszolgálat címe: Ráckeresztúr, Budai u. 6. Nyitva: Hétfı, Szerda, Péntek 09,00 12,00 Kedd 14,00 18,00 Telefonszámok: (+3670) , (+3630) , (+3620) (+3625) üzenetrögzítı, telefax Internet: Mőszaki ügyelet: (+3670) A szolgáltatás megnevezése, jellege 2.1. Szakmai szolgáltatások: A szolgáltató saját hálózatán az elıfizetık részére vezeték nélküli internet hozzáférést (KSH besorolási szám: ) biztosít az alábbiak szerint: Alapszolgáltatás: TCP/IP alapú kapcsolat az internet hálózat felé; Kiegészítı szolgáltatások: postafiók létesítése, lekérdezés és kimenı levelek kezelése, levelezı tárhely biztosítása; WEB tárhely biztosítása; Domain karbantartás, domain regisztráció ügyintézése Egyéb szolgáltatások (Fix IP cím, többlet tárhely, értesítések, áthelyezés, szüneteltetés, hírlevél, stb.) 2.2. Adminisztratív szolgáltatások (elıfizetıi kérésre, pld.: számlamásolat, ÁSZF-kivonat másolata, átírás, díjcsomag váltás, stb.) A szolgáltatásokat a szolgáltató díjcsomagokban, vagy külön is kínálja. Az egyes díjcsomagok szolgáltatás-tartalma a szolgáltató honlapján találhatók, a oldalon. Eltérı elıfizetıi igények kielégítése (pld.: dedikált sávszélesség, szimmetrikus hozzáférés, a díjcsomagokat meghaladó sávszélesség, stb.) külön (speciális) szolgáltatási szerzıdés alapján lehetséges. 3. Elıfizetés létesítése 3.1. Szerzıdés ÁSZF_V1.0_ doc 3. oldal

4 Elıfizetı lehet nagykorú, jogképes természetes személy, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság. A szerzıdéshez az elıfizetı alapadataira van szükség Az érdeklıdık a oldalról letöltött, vagy az ügyfélszolgálatról igényelhetı Igénybejelentı lapon jelenthetik be szolgáltatási igényüket, amely egyben megrendelılapként is szolgál. Megtehetik az ügyfélszolgálaton személyesen szóban, ben, vagy telefonon és telefax útján is, ekkor az ügyfélszolgálati munkatárs tölti ki az Igénybejelentı lapot A szerzıdés a jelen Általános Szerzıdési Feltételekbıl és az Elıfizetıi szerzıdésbıl áll Az elıfizetıi szerzıdés az aláírás napjától érvényes.a szerzıdés határozott, vagy határozatlan idıre jöhet létre Az elıfizetıi jogviszonyból eredı igények egy év után évülnek el Mőszaki feltételek A szolgáltató a helyszínen díjmentes felmérést végez a kivitelezhetıségrıl. Amennyiben a hozzáférés létesítése mőszakilag lehetséges, a felek megállapodnak a szerzıdéskötés, a telepítés és a hozzáférés aktiválásának idıpontjában. Ennek tényét (dátumait) az elıfizetıi szerzıdésben rögzítik A szolgáltatás rádiókapcsolat felhasználásával, az erre a célra kijelölt 2,4 és 5 GHz-es tartományban (ISM sáv) mőködı eszközökkel történik. A szolgáltató a hozzáférési helyen rádiós modemet telepít. A modem tápáramellátásáról a felhasználónak kell gondoskodnia. A hálózatba csak a szolgáltató által biztosított modemmel lehet csatlakozni. A modem a szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi Az elıfizetıi számítógép minimum kialakítása: Pentium IV (III), 512MB RAM, szabvány hálózati kártya, Windows 2000, vagy e feletti operációs rendszer, internet böngészı, levelezı program A szolgáltatás átadási pontja A szolgáltatás átadási pontja a modem ethernet felülete (ETH, RJ45 aljzata) A szolgáltató a telepítéskor saját számítógépén ellenırzi és az elıfizetınek bemutatja a kapcsolat meglétét, minıségét, majd megkísérli az elıfizetı számítógépét az internetre csatlakoztatni. Amennyiben nem sikerül, a számítógép alkalmassá tétele az elıfizetıt terheli. A beüzemelést a szerzıdı felek aláírásukkal igazolják A szolgáltatás megkezdésének idıpontja a beüzemelés és a szerzıdés aláírásának napja, de legfeljebb a szerzıdés aláírásától számított 30. nap Egy elıfizetıi szerzıdéshez a szolgáltató általában egy átadási pontot létesít Több átadási pont létesítésérıl a szerzıdı felek írásban külön megállapodhatnak. Az átadási pontot a szerzıdés fenntartása mellett az elıfizetı kérelemére és költségére a szolgáltató áthelyezi, ha annak mőszaki és egyéb feltételei adottak. 4. A szerzıdés felbontása, szüneteltetése 4.1. A szerzıdést bármelyik fél írásban felmondhatja. A felmondási idı az elıfizetı részérıl 8 nap, a szolgáltató részérıl 60 nap, amely a felmondó levél kézhez vétele napjával kezdıdik Az elıfizetı köteles a végponton telepített eszközöket a szolgáltatónak hiánytalanul, mőködıképesen visszajuttatni. Ha az eszközök visszaszolgáltatása a felmondási idı lejártától számított 15 napon belül az elıfizetı hibájából nem valósul meg, akkor a szolgáltató egyösszegő, Forintnyi kötbért számláz ki az elıfizetınek A szolgáltató a szolgáltatást az elıfizetı írásos kérelmére meghatározott idıre, legfeljebb 12 hónapra, díj ellenében a szerzıdés felbontása nélkül szüneteltetheti. ÁSZF_V1.0_ doc 4. oldal

5 4.4. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy mőszaki ellehetelenülés esetén (rádiózavarás, rongálás, stb.) felmondja a szerzıdést. 5. Szerzıdés módosítása 5.1. Az elıfizetıi szerzıdés (díjcsomag) évente egy alkalommal díjmentesen módosítható Az elıfizetıi szerzıdés módosítását bármelyik fél a másik fél elızetes írásbeli értesítése mellett kezdeményezheti A szolgáltató a szerzıdés módosításának szándékáról az elıfizetıt legalább 15 nappal annak esedékessége elıtt írásban köteles értesíteni. A szerzıdés lényeges módosítása esetén az elıfizetınek joga van a szerzıdést joghátrány nélkül felmondani. 6. A szolgáltatás területi, idıbeli, adatforgalmi határai 6.1. A szolgáltató a Magyar Köztársaság területén szolgáltat, kiemelten az alábbi településeken: Ercsi, Ráckeresztúr, Martonvásár, Baracska, Tordas, Gyúró, Érd (egyes részei) A szolgáltatás idıbeli korlátozás nélkül vehetı igénybe A szolgáltatás adatforgalmi mennyiségi korlátozás nélkül vehetı igénybe. 7. A szolgáltatás minıségi céljai 7.1. Új hozzáférés létesítési ideje legfeljebb 30 nap, célérték 10 munkanap Minıségi panasz A bejelentéstıl a hibaelhárítás megkezdéséig eltelt idı legfeljebb 5, célérték 4 munkanap Hibaelhárítás határideje a bejelentéstıl számított legfeljebb 8, célérték 6 munkanap Számlapanasz kivizsgálása és elintézése legfeljebb 30 nap, célérték 15 nap A szolgáltatás mőszaki minısége A rendelkezésre állás a hálózat egészre nézve minimum 94%, célérték 97%. Az egyes elıfizetıi végberendezés tekintetében minimum 70%, célérték 90% Átlagos csomagvesztési arány legfeljebb 5%, célérték 3% Az átlagos csomagkésleltetés legfeljebb 500 msec, célérték 30 msec (az elıfizetıi végberendezés és a BIX között mérve) A garantált minimális le- és feltöltési sebesség 64/64 kbit/sec Ügyfélszolgálat elérhetısége 120 mp-en belül a hívások 80%-ában, célérték 90%. 8. Hibás teljesítés 8.1. Hibás a teljesítés, ha a 7. pontban vállalt minimum feltételek valamelyike nem teljesül, vagy ha a szolgáltató érdekkörében keletkezett hiba miatt a szolgáltatás 72 óránál hosszabb idıre szünetel (az elıfizetıi végberendezés meghibásodásának esetét kivéve, arra nézve a 7. pont az irányadó) Nem minısül hibás teljesítésnek, ha a szolgáltató a bejelentett hibát jelen ÁSZF-ben vállalt határidın belül kijavította, vagy a csökkent minıségő szolgáltatás miatt az elıfizetıt díjkedvezményben részesíti. Ugyanígy nem minısülnek hibás teljesítésnek a tervezett karbantartások okozta kiesések. A szolgáltató a tervezett karbantartásról legalább 15 nappal korábban az elıfizetınek elektronikus levélben, vagy SMS-ben értesítést küld Nem minısül hibás teljesítésnek továbbá az elıfizetı érdekkörében keletkezett hiba (a szolgáltatás átadási ponttól a végberendezésig) miatti kiesés (saját hálózat, számítógép, router, stb. hibás mőködése, szoftverhiba, kezelési hiba, helytelen telepítés, beállítás, vírus/kémprogram, stb.), vagy ha a hibabejelentést elmulasztotta. ÁSZF_V1.0_ doc 5. oldal

6 8.4. Nem minısülnek hibás teljesítésnek a vis major esetek sem, amelyet külsı hatalom, erı elıre nem láthatóan okoz (elemi kár, háború, stb.), vagy a hibát harmadik fél okozta (pl. helyi, vagy térségi áramkimaradás, kábelszakadás, stb.) A szolgáltató kifejezetten kizárja felelısségét az elıfizetı, vagy harmadik fél esetleges vesztesége, vagy kára miatt, amely a szolgáltatás kimaradásával kapcsolatban keletkezhetnek A szolgáltató a szolgáltatás szerzıdés szerinti maximális és garantált sebességét kizárólag http protokoll szerinti átmenı csomagforgalom esetén biztosítja Hibás teljesítés esetén a szolgáltatónak nem kell kötbért fizetnie, ha az elıfizetınek díjkedvezményt nyújt Ha az elıfizetı a szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását, eljárását vitatja, a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjéhez fordulhat. /Nemzeti Hírközlés Hatóság Budapest, Pf.: 75., Tel: (+361) / 9. Szabálytalan vételezés 9.1. A szolgáltatás kizárólag internet hozzáférés és elektronikus levelezés céljára vehetı igénybe. A szolgáltatás át-, bérbe-, vagy továbbadása harmadik félnek nem megengedett A hálózaton nem üzemeltethetık publikus szerverek, fájlcserélı kiszolgálók és kliens gépeik Szabálytalan vételezésnek minısül a hazai, vagy nemzetközi szabályozást sértı adatforgalom, informatikai tevékenység, mővelet (szerzıi és szomszédos jogok megsértése, adatfeltörés, szerver betörés és kísérletei, hamisított feladójú, vagy kéretlen levelek küldése, tiltott tartalmak, kémprogram, stb.), vagy ha a vételezés a szolgáltató hálózata mőködését, vagy a többi elıfizetı hozzáférését mőszakilag jelentısen megnehezíti, vagy ellehetetleníti A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szabálytalan vételezı elıfizetı hozzáférését egyidejő értsítése mellett - korlátozza, vagy szüneteltesse. A korlátozást a szolgáltató azonnal feloldja, ha az elıfizetı a korlátozást kiváltó okot megszőnteti és ezt hitelt érdemlıen bizonyítja a szolgáltató felé A szolgáltató mőszaki, technikai eszközökkel és szervezési intézkedésekkel védi hálózatát, ezzel elıfizetıit is a szabálytalan vételezıktıl, az engedélyezetlen felhasználóktól. Ugyanakkor szolgáltató kifejezetten kizárja felelısségét az elıfizetı, vagy harmadik fél esetleges vesztesége, vagy kára miatt, amely valamely felhasználó szabálytalan vételezése, vagy a hálózatot, annak rendszerelemeit, végberendezéseit ért digitális támadás, betörés, jelszó feltörés miatt keletkezhetnek. 10. Adatkezelés A szolgáltató a szerzıdés jogérvényessége, a hatósági adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint a számlázás érdekében kizárólag az elıfizetık legszükségesebb személyes (céges) adatait tartja nyilván és tárolja a mindenkori jogszabályi elıírásoknak megfelelıen. /1992. évi LXIII. Tv.; évi C. tv. XVII. Fejezet; 16/2003. (XII. 27) IHM r.; 226/2003 (XII. 13.) Korm.r./ A szolgáltató a szerzıdés megszőnését követıen a jogszabályokban meghatározott ideig és tartalommal kezeli korábbi elıfizetıi adatait, a határidık lejártával törli azokat A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés adatain kívül személyes adatként védi és kezeli a hozzáféréssel kapcsolatos egyedi azonosítókat (mőszaki adatokat és hálózati, valamint egyedi azonosítókat, jelszavakat, címeket, stb.), azokat kizárólag jogszabályokban rögzített esetekben és módon, hivatalos szerveknek adhatja át (köteles átadni). A szolgáltató köteles minden tıle telhetıt megtenni a személyes adatok védelme, illetve a velük való visszaélés lehetıségének elkerülése érdekében. ÁSZF_V1.0_ doc 6. oldal

7 10.3. Az elıfizetı köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy hozzáférési adataihoz (bejelentkezési azonosító, jelszó, mőszaki azonosító) harmadik fél ne juthasson hozzá. Az illetéktelen használatából eredı károkért és veszteségekért a szolgáltató felelısséget nem vállal A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 45 napot meghaladó lejárt számlatartozás esetén jogos követelése érvényesítéséhez az elıfizetıi szerzıdésben szereplı név és címadatokat, valamint a számlatartozás adatait harmadik félnek behajtás érdekében átadhassa. Ugyancsak fenntartja a jogot, hogy a évi C. tv (2) szakasz fennállása esetén a szerinti adatokat a díjfizetési és egyéb szerzıdéses kötelezettségek alóli kibúvás megelızése érdekében más szolgáltatónak átadja, illetve erre nézvést közös adatállományt hozzon létre ( fekete lista ) A szolgáltató díjmentesen biztosítja a hozzáférési jelszó megváltoztatásának lehetıségét web oldalán keresztül a oldalon. 11. A szolgáltatás díja, számlázás, fizetési határidı, díjfizetés módja, számlapanaszok A szolgáltatásért az elıfizetı havi elıfizetési díjat, az egyéb szolgáltatásokért rendszeres, vagy eseti díjat fizet elıre, vagy utólag. A szolgáltató a díjakból eseti, vagy rendszeres kedvezményt adhat. A fizetendı díjakat a mellékelt díjtáblázat tartalmazza (1. sz. melléklet) A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdésben megállapodott idıszakonként elıre számlázza ki az elıfizetési díjakat. A díjfizetés gyakorisága lehet havi, negyedéves, féléves, vagy éves A szolgáltató a számlát az aktuális idıszak elıtti hónap napja között állítja ki és küldi meg az elıfizetınek. A fizetési határidı a tárgyidıszak elsı hónapjának 5. napja (havi fizetés esetén minden hónap 5. napja). Amennyiben a számlalevél nem érkezik meg az aktuális hónap 1. napjáig, azt az elıfizetınek a szolgáltató felé jeleznie kell az ügyfélszolgálaton keresztül (telefonon, ben, személyesen). A szolgáltató ekkor számlamásolatot küld (elsı alkalommal ingyenesen). A számlalevél meg nem érkezése miatti késedelmes fizetést a szolgáltató nem fogadja el A kiszámlázott díjak megfizethetık banki átutalással, banki csoportos beszedési megbízással, személyesen készpénzben, postai készpénzátutalási megbízással A szolgáltató jogosult kiszámlázni a ki nem fizetett díjak behajtásával kapcsolatban felmerült költségeit. A szolgáltató jogosult kiszámlázni kiszállási díjat, ha a bejelentett hiba nem a szolgáltató érdekkörében keletkezett (pl. a szolgáltatás átadási pontja után) Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı késedelmi kamatot számít fel. A késedelem kezdı napja a számán feltüntetett fizetési határidı utáni nap Túlszámlázás esetén az elıfizetıt a következı számlában jóváírt jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı díjcsökkentés (kedvezmény) illeti meg Az elıfizetı a hibás számla ellen kifogással élhet az ügyfélszolgálaton. Számlareklamációt a szolgáltató a fizetési határidı lejártáig fogad el, a fizetési határidı lejárta után a számlát elfogadottnak tekinti. Az ügyintézés a pontban foglaltak szerint történik. A szolgáltató a kivizsgálás eredményérıl és intézkedésérıl az elıfizetıt legfeljebb 30 napon belül írásban értesíti. Ha az elıfizetı a számlareklamációval kapcsolatos ügyintézés eredményét vitatja, a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıséghez fordulhat panaszával (1088. Budapest, József krt. 6.) 12. Ügyfélszolgálat, mőszaki ügyelet, honlap A szolgáltató az 1.2. pontban jelzett helyen és idıben, a felsorolt elérhetıségekkel ügyfélszolgálatot mőködtet, ahol az alábbi szolgáltatások vehetık igénybe: - ÁSZF helyszíni tanulmányozása, másolat készítése; ÁSZF_V1.0_ doc 7. oldal

8 - tájékoztató a szolgáltatásokról; - szolgáltatások megrendelése; - érvényes díjáblázat tanulmányozása; - hibabejelentés; - számlakifogások, díjfizetéssel kapcsolatos ügyek intézése, egyéb panasz, bejelentés; - készpénzes díjbefizetés; - szüneteltetési, áthelyezési kérelmek; - díjcsomag váltás; - szerzıdés megkötése, módosítása, felmondása; - betekintés saját személyes adatokba; - elıfizetıi adatokban történt változások bejelentése; - számlamásolat, szerzıdés másolat igénylése; - tanácsadás (GYIK) Az ügyfélszolgálat telefaxa 24 órában, üzenetrögzítıje ügyfélszolgálati idın kívül érhetı el A szolgáltató mőszaki ügyeletet tart fenn minden munkanapon 08,00 18,00 közötti idıben. A mőszaki ügyelet kizárólag telefonon hívható a (+3670) számon. A mőszaki ügyelet kizárólag mőszaki-technikai kérdésekben jár el A szolgáltató az ügyfelek jobb tájékoztatása érdekében saját internetes web oldalt üzemeltet címen. Az oldalról letölthetı az ÁSZF, tanulmányozható a díjtáblázat és tájékoztatja ügyfeleit a szolgáltatással, elérhetıségekkel, kedvezményekkel, akciókkal, stb. kapcsolatban. A web oldalon bejelentkezéssel módosíthatók az elıfizetıi jelszavak. 13. A szolgáltatás korlátozása, ideiglenes megszőntetése, rendkívüli felmondása A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szabálytalan vételezı (ÁSZF 9. pont) elıfizetı hozzáférését - egyidejő értesítése mellett - korlátozza (hozzáférési sebességét a garantált minimális szolgáltatás szintjére csökkentse), ismételt elıfordulás esetén írásbeli felszólítása mellett szüneteltesse. Amennyiben a korlátozás feloldása után a szolgáltató újra szabálytalan vételezést tapasztal a szerzıdést 15 napos felmondási idıvel felmondja A szolgáltató az elıfizetı díjtartozása esetén a tartozás lejártát követı 16. naptól korlátozza az elıfizetı hozzáférését a garantált minimális szolgáltatás szintjére, az elıfizetınek kiküldött fizetési felszólítás mellett. A lejárt tartozás 31. napján ismételt írásos felszólítást küld, 46. napján az elıfizetıi szerzıdést 30 napos felmondási idıvel felmondja A korlátozást a szolgáltató azonnal feloldja, ha az elıfizetı a korlátozást kiváltó okot megszőnteti és errıl a szolgáltatót hitelt érdemlıen értesíti. A korlátozás, felmondás ideje alatt az elıfizetı a szolgáltatás teljes díját fizeti, a korlátozás feloldásának díja, felmondás esetén a leszerelési díj, valamint a felszólítások kezelési költsége az elıfizetıt terhelik. A szerzıdés ilyen úton történı megszőnése az elıfizetıt nem mentesíti a korábban keletkezett díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. 14. Felügyelet szerv Nemzeti Hírközlési Hatóság, Budapest, Visegrádi u Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség, Budapest, József krt. 6. Ráckeresztúr, Utolsó frissítés: lábrészben feltüntetve. ÁSZF_V1.0_ doc 8. oldal

9 1. számú mellélet ARANY ANTENNA BT. DÍJTÁBLÁZAT A feltüntetett díjak bruttó fogyasztói árak Forintban. Szolgáltatási csomagok díjai Díjcsomag Letöltési sebesség kb/s Feltöltési sebesség kb/s Garantált sebesség kb/s Havi díj FIX / Vario / NetX / MikronetRkt / MikronetRkt / MikronetRkt / MikronetRkt / MikronetRkt 0, / MikronetRkt 1M / MikronetRkt 1,5M / MikronetRkt 2M / MikronetRkt 3M / Díjcsomag* Letöltési sebesség kb/s Feltöltési sebesség kb/s Garantált sebesség kb/s Havi díj* Treff 7-es / Jumbó / Dáma / Király / Ász / *A megadott árak banki átutalás, vagy készpénzfizetés esetén érvényesek. Egyéb szolgáltatások díjai Megnevezés Menny. egység Havi díj Fix IP cím db Web tárhely 100 MB Domain karbantartás db cím (50MB tárhellyel) db tárhely bıvítés 50MB Böngészési turbó felár Emelt sávszélesség mp-re Szolgáltatás szüneteltetése hó Megnevezés Menny. egység Egyszeri díj Domain regisztráció (.hu) ügyintézés db Belépési díj, telepítés, bekötés db Leszerelési díj felmondás esetén db ÁSZF_V1.0_ doc 9. oldal

10 Kiszállás Alkalom Munkadíj (megrendelésre) Megkezdett óra Áthelyezés db Egyszeri szüneteltetési díj Alkalom Visszakapcsolási díj Alkalom Díjcsomag váltás (évi 1 ingyenes felett) Alkalom Egyéb (adminisztratív) díjak Megnevezés Menny. egység Egyszeri díj Számla másolat db Elıfizetıi szerzıdés másolat db Számlakimutatás, egyenlegközlı db SMS értesítés elıfizetı kérésére db 50.- Postai készpénzátutalási megbízás költsége db Banki csoportos beszedési megbízás indítása db Fizetési felszólítás kezelési költsége Alkalom Értesítés korlátozásról kezelési költsége Alkalom Felmondás díj nem fizetése miatt Alkalom Fizetési meghagyás kezelési költsége Alkalom ÁSZF nyomtatott formában Oldal 40.- Expressz kiszállás (kérésre, 6 órán belül) Alkalom Átírási díj (számlafizetı, elıfizetı) Alkalom ÁSZF_V1.0_ doc 10. oldal

11 2. számú melléklet ELİFIZETİI SZERZİDÉS (minta) SZOLGÁLTATÓ: ARANY ANTENNA BT. Internet: Székhely: Ráckeresztúr, Budai u. 6. Adószám: Cégjegyzékszám: Cg /4 Ügyfélszolgálat: Ráckeresztúr, Budai u. 6. Telefonos ügyfélszolgálat és hibabejelentés: (+3670) (+3630) (+3620) Telefax: (0621) Mőszaki ügyelet: (+3670) ELİFIZETİ AZONOSÍTÓ : EGYÉNI ELİFIZETİ Elıfizetı neve (elızı neve): Születési helye, ideje: Anyja neve: Lakcíme: Személyi igazolvány száma: Számlázási cím: u.a. Jogcím: Tulajdonos Bérlı Albérlı Hozzátartozó Telefonszáma: címe: ÜZLETI ELİFIZETİ Elıfizetı megnevezése: Székhelye, telephelye címe: Adószáma: Cégjegyzékszáma: Bankszámla száma: Képvieletre jogosult neve: Telefon/telefax száma: címe: ARANY ANTENNA BT. A SZOLGÁLTATÁS JELLEMZİI A választott csomag és havi díja: A szerzıdés idıtartama: Határozatlan Határozott:.....-ig Kiegészítı szolgáltatás(ok): Fix IP Turbó Domain + tárhely Levelezı postafiókok száma: 3 db-ig + mail cím:. db. Kiegészítı szolgáltatások havi díja: Belépési díj: Ft Ft. 0.- Ft. Egyszeri díjak Domain reg. Egyéb: Választott fizetési mód: Banki átutalás Csop. Beszedés Készpénz Csekk Díjfizetés gyakorisága: Havi 3 havi 6 havi Éves Hírlevél, értesítések: Kéri Nem kéri SMS érkezett rıl ÁSZF_V1.0_ doc 11. oldal

12 VÉGPONTI PARAMÉTEREK Telepítési cím: u.a. más: Felhasználónév: Jelszó: IP-cím: Dinamikus Statikus: cím cím cím cím cím A SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁTADOTT ESZKÖZÖK Rádiómodem Tipus: Tápegységgel: Gysz: MAC address: Antenna: Egyéb: X ÁSZF kivonat Elıfizetıi nyilatkozat 1. Jelen elıfizetıi szerzıdés tartalmát megismertem, a benne foglaltakat elfogadom és magamra, valamint a szolgáltatást az elıfizetıi szerzıdésem alapján igénybe vevıkre nézve kötelezıen tudomásul veszem. 2. Tudomásul veszem, hogy jelen Elıfizetıi szerzıdés a szolgáltató mindenkor érvényes Általános Szerzıdési Feltételeivel és annak mellékleteivel együtt érvényes. 3. Kijelentem, hogy jelen szerzıdés megkötésekor az ÁSZF kivonatát átvettem és annak tartalmát megismertem. 4. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egyes feltételeit a szolgáltató az érvényes ÁSZF-ben szabályzott módon, elızetes értesítésem mellett módosíthatja. Beleegyezem, hogy amennyiben a módosítás elfogadásáról az errıl szóló értesítésben foglalt határidın belül nem nyilatkozom, illetve, ha díjmódosítás esetén a módosított díjat befizetem (ráutaló magatartás), az a módosított feltételek elfogadásának minısül. 5. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egyes feltételei (különösen a harmadik fél számára jogosulatlan átengedés, továbbszolgáltatás, szabálytalan vételezés, mőszaki ellehetetlenítés) a szerzıdésre irányadó lényeges rendelkezésektıl jelentısen eltérnek. 6. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás érdekében a vételezés helyén telepített eszközök a szolgáltató tulajdonát képezik, azokat a rendeltetésszerő szolgáltatáshoz szükséges állapotban megırzöm. Az eszközökért anyagi felelısséget vállalok, a szerzıdés megszőntével azokat a szolgáltatónak használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatom, vagy ellenértékét megfizetem. Kelt:.201. Szolgáltató. Elıfizetı Az ingatlan tulajdonosának nyilatkozata (ha nem azonos az elıfizetıvel): Hozzájárulok, hogy a tulajdonomat képezı ingatlanon a szolgáltatást az Elıfizetı igénybe vehesse. Tulajdonos ÁSZF_V1.0_ doc 12. oldal

13 3. számú melléklet ARANY ANTENNA BT. Igénybejelentı lap (minta) ARANY ANTENNA BT. Internet: Székhely: Ráckeresztúr, Budai u. 6. Adószám: Cégjegyzékszám: Cg /4 Telefonos ügyfélszolgálat és hibabejelentés: (+3670) (+3630) (+3620) Telefax: (25) Mőszaki ügyelet: (+3670) EGYÉNI ELİFIZETİ Elıfizetı neve (elızı neve): Születési helye, ideje: Anyja neve: Lakhelye: Jogcím: Tulajdonos Bérlı Albérlı Hozzátartozó Telefonszáma: címe: ÜZLETI ELİFIZETİ Elıfizetı megnevezése: Székhelye, telephelye címe: Adószáma: Cégjegyzékszáma: Bankszámla száma: Képvieletre jogosult neve: Telefon/telefax száma: címe: A SZOLGÁLTATÁS JELLEMZİI A választott csomag: A szerzıdés idıtartama: Határozatlan Határozott:....-ig Kiegészítı szolgáltatás(ok): Fix IP Turbó Domain + tárhely Levelezı postafiókok száma: 3 db-ig + mail cím:. db. Egyéb szolgáltatási igény: Domain regisztráció Egyéb: Választott fizetési mód Banki átutalás Csop. Beszedés Készpénz Csekk Hírlevél, értesítések ben Kéri SMS érkezett rıl Nem kéri Megjegyzés: Kelt. Igénylı ÁSZF_V1.0_ doc 13. oldal

14 4. számú melléklet ARANY ANTENNA BT. - KIVONAT 1. A szolgáltató megnevezése, elérhetıségei 1.1. Cégadatok: Név: ARANY ANTENNA BT. Székhely: 2465, Ráckeresztúr, Budai u. 6. Adószám: Számlaszám: Cégjegyzék szám: Cg / Elérhetıségek: Ügyfélszolgálat címe: Ráckeresztúr, Budai u. 6. Nyitva: Hétfı, Szerda, Péntek 09,00 12,00 Kedd 14,00 18,00 Telefonszámok: (70) (+3630) (+3620) (0625) üzenetrögzítı, telefax Internet: A szolgáltatás megnevezése, jellege 2.1. Szakmai szolgáltatások: A szolgáltató saját hálózatot üzemeltetve az elıfizetık részére vezeték nélküli internet hozzáférést (KSH besorolási szám: ) biztosít az alábbiak szerint: Alapszolgáltatás: TCP/IP alapú kapcsolat az internet hálózat felé; Kiegészítı szolgáltatások: postafiók létesítése, lekérdezés és kimenı levelek kezelése, levelezı tárhely biztosítása; WEB tárhely biztosítása; Domain karbantartás, domain regisztráció ügyintézése Egyéb szolgáltatások (Fix IP cím, többlet tárhely, értesítések, áthelyezés, szüneteltetés, hírlevél, stb.) 2.2. Adminisztratív szolgáltatások (elıfizetıi kérésre, pld.: számlamásolat, ÁSZF-kivonat másolata, átírás, díjcsomag váltás, stb.) A szolgáltatásokat a szolgáltató díjcsomagokban, vagy külön is kínálja. Az egyes díjcsomagok szolgáltatás-tartalma a szolgáltató honlapján találhatók, a oldalon. 3. Elıfizetés létesítése 3.1. Szerzıdés Elıfizetı lehet nagykorú, jogképes természetes személy, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság. A szerzıdéshez az elıfizetı alapadataira van szükség Az érdeklıdık a oldalról letöltött, vagy az ügyfélszolgálatról igényelhetı Igénybejelentı lapon jelenthetik be szolgáltatási igényüket, amely egyben megrendelılapként is szolgál. Megtehetik az ügyfélszolgálaton személyesen szóban, vagy telefonon is, ekkor az ügyfélszolgálati munkatárs tölti ki a lapot A szerzıdés a jelen Általános Szerzıdési Feltételekbıl és az Elıfizetıi szerzıdésbıl áll Az elıfizetıi szerzıdés az aláírás napjától érvényes.a szerzıdés határozott, vagy határozatlan idıre jöhet létre A szolgáltatás átadási pontja A szolgáltatás átadási pontja a modem ethernet felülete (ETH, RJ45 aljzata) A szolgáltató a telepítéskor saját számítógépén ellenırzi és az elıfizetınek bemutatja a kapcsolat meglétét, minıségét, majd megkísérli az elıfizetı számítógépét az internetre csatlakoztatni. Amennyiben nem sikerül, a számítógép alkalmassá tétele az elıfizetıt terheli. A beüzemelést a szerzıdı felek aláírásukkal igazolják A szolgáltatás megkezdésének idıpontja a beüzemelés és a szerzıdés aláírásának napja, de legfeljebb a szerzıdés aláírásától számított 30. nap Egy elıfizetıi szerzıdéshez a szolgáltató általában egy átadási pontot létesít Több átadási pont létesítésérıl a szerzıdı felek írásban külön megállapodhatnak. Az átadási pontot a szerzıdés fenntartása mellett az elıfizetı kérelemére és költségére a szolgáltató áthelyezi, ha annak mőszaki és egyéb feltételei adottak. 4. A szerzıdés felbontása, szüneteltetése 4.1. A szerzıdést bármelyik fél írásban felmondhatja. A felmondási idı az elıfizetı részérıl 8 nap, a szolgáltató részérıl 60 nap, amely a felmondó levél kézhez vétele napjával kezdıdik. 8. Hibás teljesítés 8.1. Hibás teljesítésként kell értékelni, ha a 7. pontban vállalt minimum feltételek valamelyike nem teljesül, vagy ha a szolgáltató érdekkörében keletkezett hiba miatt a szolgáltatás 72 óránál hosszabb idıre szünetel 9. Szabálytalan vételezés 9.1. A szolgáltatás kizárólag internet hozzáférés és elektronikus levelezés céljára vehetı igénybe. A szolgáltatás át-, bérbe-, vagy továbbadása harmadik félnek nem megengedett A hálózaton nem üzemeltethetık publikus szerverek, fájlcserélı kiszolgálók és kliens gépeik Szabálytalan vételezésnek minısül a hazai, vagy nemzetközi szabályozást sértı adatforgalom, informatikai tevékenység, mővelet (szerzıi és szomszédos jogok megsértése, adatfeltörés, szerver betörés és kísérletei, hamisított feladójú, vagy kéretlen levelek küldése, tiltott tartalmak, kémprogram, stb.), vagy ha a vételezés a szolgáltató hálózata mőködését, vagy a többi elıfizetı hozzáférését mőszakilag jelentısen megnehezíti, vagy ellehetetleníti A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szabálytalan vételezı elıfizetı hozzáférését egyidejő értsítése mellett - korlátozza, vagy szüneteltesse. A korlátozást a szolgáltató azonnal feloldja, ha az elıfizetı a korlátozást kiváltó okot megszőnteti és ezt hitelt érdemlıen bizonyítja a szolgáltató felé. 10. Adatkezelés A szolgáltató a szerzıdés jogérvényessége, a hatósági adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint a számlázás érdekében kizárólag az elıfizetık legszükségesebb személyes (céges) adatait tartja nyilván és tárolja a mindenkori jogszabályi elıírásoknak megfelelıen. /1992. évi LXIII. Tv.; évi C. tv. XVII. Fejezet; 16/2003. (XII. 27) IHM r.; 226/2003 (XII. 13.) Korm.r./ A szolgáltató a szerzıdés megszőnését követıen a jogszabályokban meghatározott ideig és tartalommal kezeli korábbi elıfizetıi adatait, a határidık lejártával törli azokat. 11. A szolgáltatás díja, számlázás, fizetési határidı, díjfizetés módja, számlapanaszok A szolgáltatásért az elıfizetı havi elıfizetési díjat, az egyéb szolgáltatásokért rendszeres, vagy eseti díjat fizet elıre, vagy utólag. A szolgáltató a díjakból eseti, vagy rendszeres kedvezményt adhat. A fizetendı díjakat a mellékelt díjtáblázat tartalmazza (1. sz. melléklet). 12. Ügyfélszolgálat, mőszaki ügyelet, honlap A szolgáltató az 1.2. pontban jelzett helyen és idıben, a felsorolt elérhetıségekkel ügyfélszolgálatot mőködtet. 13. A szolgáltatás korlátozása, ideiglenes megszőntetése, rendkívüli felmondása A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szabálytalan vételezı (ÁSZF 9. pont) elıfizetı hozzáférését - egyidejő értesítése mellett - korlátozza (hozzáférési sebességét a garantált minimális szolgáltatás szintjére csökkentse), ismételt elıfordulás esetén írásbeli felszólítása mellett szüneteltesse. 14. Felügyelet szerv Nemzeti Hírközlési Hatóság, Budapest, Visegrádi u Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség, Budapest, József krt. 6. ÁSZF_V1.0_ doc 14. oldal

ARANY ANTENNA BT. ARANY ANTENNA BT.

ARANY ANTENNA BT. ARANY ANTENNA BT. ARANY ANTENNA BT. 2465 Ráckeresztúr, Budai u. 7. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013. augusztus 1-tıl Utolsó frissítés: 2013. június 20. ÁSZF_V3_3_20130801.doc 1. oldal 2013.06.20. ARANY ANTENNA

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

ARANY ANTENNA BT. ARANY ANTENNA BT.

ARANY ANTENNA BT. ARANY ANTENNA BT. ARANY ANTENNA BT. 2465 Ráckeresztúr, Budai u. 7. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013. május 1-től Utolsó frissítés: 2013. március 25. ÁSZF_V3 0_20130325 1. oldal 2013.03.25. ARANY ANTENNA BT.

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

2465 Ráckeresztúr, Budai u. 7. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2465 Ráckeresztúr, Budai u. 7. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ARANY ANTENNA BT. 2465 Ráckeresztúr, Budai u. 7. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. szeptember 1-től Utolsó frissítés: 2015. augusztus 1. ÁSZF_V3_4_20150901 1. oldal

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Változások kivonata. Elérhetıség Telefon. +36 1 291-4056 vagy +36 40 200-599 Telefax +36 1 333-9577 Elektronikus elérhetıség gergi@gergihalo.

Változások kivonata. Elérhetıség Telefon. +36 1 291-4056 vagy +36 40 200-599 Telefax +36 1 333-9577 Elektronikus elérhetıség gergi@gergihalo. Gergi Háló Kft. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére 1. oldal Változások kivonata 2. Ügyfélszolgálat és Hibabejelentı Ügyfélszolgálat Ügyfélszolgálat címe 1087 Budapest,

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés Internet Szolgáltatási Szerződés amely létrejött egyrészről: TolnaAirNet Betéti Társaság, 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. (Cégjegyzék száma: 03-06-114418), (Adószám: 22342083-1-03), mint szolgáltató, a továbbiakban

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15.

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2013. június 10. Módosítva:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl SZOLGÁLTATÓ ADATAI ELFIZET ADATAI

Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl SZOLGÁLTATÓ ADATAI ELFIZET ADATAI Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl amely az alább megnevezett elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és ügyfele (a továbbiakban: Elfizet)

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

ELİFIZETİI SZERZİDÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELİFIZETİI SZERZİDÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1. Szerzıdı felek adatai: SZOLGÁLTATÓ: Csalló Roland e.v. Székhely/Levélcím: 8400 Ajka, Szabadság tér 4 Tel.: 06-(88) 999-348 ELİFIZETİI SZERZİDÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ELİFIZETİ: (Kiskorú

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 2.sz. melléklet Díjszabás Választható díjcsomagok egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31.

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Szolgáltató adatai: Név: Haricomp Távközlési és Szolgáltató Kft. Cím: 7630 Pécs, Basamalom u. 27. Adószám: 24323257-2-02 Bankszámla: 12072569-00151104-00100009 Cégjegyzékszám: 02-09-079991 Weboldal: www.haricomp.hu

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt, 1138 Váci út 188, ADSL. 2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ONLINE SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálatára való regisztrációval az alábbi feltételeket elfogadottnak

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj:

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 41 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. Tel.: 6-54/5-4 Fax: 6-54/5-382 Mobil: 6-3/9587-416 mezeijo@externet.hu Tisztelt Előfizetőink! Ezúton értesítjük

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot.

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot. KÖZLEMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Az Actel Távközlési Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeit az alábbiaknak megfelelıen változtatja meg. A 2009. november 15-én hatályba

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT - ÉS HELYTİL FÜGGETLEN TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás:

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások

4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01 napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére 1.A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): OKSZI Kft.

Részletesebben

SOPTV Kft. szolgáltató

SOPTV Kft. szolgáltató SOPTV Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes mősorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/C Melléklet lezárt A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. 2014. JÚLIUS 28. ELŐTT ÉRTÉKESÍTETT

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi jelszó: Szerzıdés dátuma Aktiválás dátuma Ügyintézı neve Ügyintézı

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra Amely létrejött egyrészről EgomNET Kft (székhelye:nyergesújfalu, Paskom u. 13.; cégjegyzékszám: 11-09-019313, Adószám :

Részletesebben

KTV elıfizetıi szerzıdés

KTV elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám: Ügyfélszám: SIM kártya száma: Set Top Box száma:.. KTV elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

I. Bevezetı rendelkezések

I. Bevezetı rendelkezések Kártyaelfogadói Általános Szerzıdési Feltételek Devizabelföldi társas vállalkozások, non-profit szervezetek valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek részére I. Bevezetı rendelkezések Jelen Kártyaelfogadói

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/C Melléklet lezárt A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. 2014. JÚLIUS 28. ELŐTT ÉRTÉKESÍTETT

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Szolgáltató adatai: Név: Haricomp Távközlési és Szolgáltató Kft. Cím: 7630 Pécs, Basamalom u. 27. Adószám: 24323257-2-02 Bankszámla: 12072569-00151104-00100009 Cégjegyzékszám: 02-09-079991 Weboldal: www.haricomp.hu

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Invitel International Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerzıdési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. július 10-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET)

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl SZOLGÁLTATÓ ADATAI ELFIZET ADATAI

Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl SZOLGÁLTATÓ ADATAI ELFIZET ADATAI Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl amely az alább megnevezett elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és ügyfele (a továbbiakban: Elfizet)

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1. Az előfizető adatai Név: [*] Születési név: [*] Születési hely és idő: [*] Anyja születési neve: [*] Lakóhely, tartózkodási hely: [*] E-mail cím: [*] Elektronikus számla befogadására szolgáló e-mail

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, székhelye...

Részletesebben