ARANY ANTENNA BT. ARANY ANTENNA BT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARANY ANTENNA BT. ARANY ANTENNA BT."

Átírás

1 ARANY ANTENNA BT Ráckeresztúr, Budai u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: augusztus 1-tıl Utolsó frissítés: lábrészben feltüntetve ÁSZF_V1.0_ doc 1. oldal

2 ARANY ANTENNA BT Ráckeresztúr, Budai u. 6. TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató megnevezése, elérhetıségei A szolgáltatás megnevezése, jellege 3 3. Elıfizetés létesítése A szerzıdés felbontása, szüneteltetése 4 5. Szerzıdés módosítása A szolgáltatás területi, idıbeli, adatforgalmi határai 5 7. A szolgáltatás minıségi céljai Hibás teljesítés 5 9. Szabálytalan vételezés Adatkezelés A szolgáltatás díja, számlázás, fizetési határidı, díjfizetés módja, számlapanaszok Ügyfélszolgálat, mőszaki ügyelet, honlap A szolgáltatás korlátozása, ideiglenes megszőntetése, rendkívüli felmondása Felügyelet szerv számú melléklet: Díjtáblázat 9 2. számú melléklet: Elıfizetıi szerzıdés számú melléklet: Igénybejelentı lap számú melléklet: ÁSZF kivonat (szerzıdéshez).. 14 ÁSZF_V1.0_ doc 2. oldal

3 ARANY ANTENNA BT Ráckeresztúr, Budai u A szolgáltató megnevezése, elérhetıségei 1.1. Cégadatok: Név: ARANY ANTENNA BT. Székhely: 2465, Ráckeresztúr, Budai u. 6. Adószám: Számlaszám: Cégjegyzék szám: Cg / Elérhetıségek: Ügyfélszolgálat címe: Ráckeresztúr, Budai u. 6. Nyitva: Hétfı, Szerda, Péntek 09,00 12,00 Kedd 14,00 18,00 Telefonszámok: (+3670) , (+3630) , (+3620) (+3625) üzenetrögzítı, telefax Internet: Mőszaki ügyelet: (+3670) A szolgáltatás megnevezése, jellege 2.1. Szakmai szolgáltatások: A szolgáltató saját hálózatán az elıfizetık részére vezeték nélküli internet hozzáférést (KSH besorolási szám: ) biztosít az alábbiak szerint: Alapszolgáltatás: TCP/IP alapú kapcsolat az internet hálózat felé; Kiegészítı szolgáltatások: postafiók létesítése, lekérdezés és kimenı levelek kezelése, levelezı tárhely biztosítása; WEB tárhely biztosítása; Domain karbantartás, domain regisztráció ügyintézése Egyéb szolgáltatások (Fix IP cím, többlet tárhely, értesítések, áthelyezés, szüneteltetés, hírlevél, stb.) 2.2. Adminisztratív szolgáltatások (elıfizetıi kérésre, pld.: számlamásolat, ÁSZF-kivonat másolata, átírás, díjcsomag váltás, stb.) A szolgáltatásokat a szolgáltató díjcsomagokban, vagy külön is kínálja. Az egyes díjcsomagok szolgáltatás-tartalma a szolgáltató honlapján találhatók, a oldalon. Eltérı elıfizetıi igények kielégítése (pld.: dedikált sávszélesség, szimmetrikus hozzáférés, a díjcsomagokat meghaladó sávszélesség, stb.) külön (speciális) szolgáltatási szerzıdés alapján lehetséges. 3. Elıfizetés létesítése 3.1. Szerzıdés ÁSZF_V1.0_ doc 3. oldal

4 Elıfizetı lehet nagykorú, jogképes természetes személy, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság. A szerzıdéshez az elıfizetı alapadataira van szükség Az érdeklıdık a oldalról letöltött, vagy az ügyfélszolgálatról igényelhetı Igénybejelentı lapon jelenthetik be szolgáltatási igényüket, amely egyben megrendelılapként is szolgál. Megtehetik az ügyfélszolgálaton személyesen szóban, ben, vagy telefonon és telefax útján is, ekkor az ügyfélszolgálati munkatárs tölti ki az Igénybejelentı lapot A szerzıdés a jelen Általános Szerzıdési Feltételekbıl és az Elıfizetıi szerzıdésbıl áll Az elıfizetıi szerzıdés az aláírás napjától érvényes.a szerzıdés határozott, vagy határozatlan idıre jöhet létre Az elıfizetıi jogviszonyból eredı igények egy év után évülnek el Mőszaki feltételek A szolgáltató a helyszínen díjmentes felmérést végez a kivitelezhetıségrıl. Amennyiben a hozzáférés létesítése mőszakilag lehetséges, a felek megállapodnak a szerzıdéskötés, a telepítés és a hozzáférés aktiválásának idıpontjában. Ennek tényét (dátumait) az elıfizetıi szerzıdésben rögzítik A szolgáltatás rádiókapcsolat felhasználásával, az erre a célra kijelölt 2,4 és 5 GHz-es tartományban (ISM sáv) mőködı eszközökkel történik. A szolgáltató a hozzáférési helyen rádiós modemet telepít. A modem tápáramellátásáról a felhasználónak kell gondoskodnia. A hálózatba csak a szolgáltató által biztosított modemmel lehet csatlakozni. A modem a szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi Az elıfizetıi számítógép minimum kialakítása: Pentium IV (III), 512MB RAM, szabvány hálózati kártya, Windows 2000, vagy e feletti operációs rendszer, internet böngészı, levelezı program A szolgáltatás átadási pontja A szolgáltatás átadási pontja a modem ethernet felülete (ETH, RJ45 aljzata) A szolgáltató a telepítéskor saját számítógépén ellenırzi és az elıfizetınek bemutatja a kapcsolat meglétét, minıségét, majd megkísérli az elıfizetı számítógépét az internetre csatlakoztatni. Amennyiben nem sikerül, a számítógép alkalmassá tétele az elıfizetıt terheli. A beüzemelést a szerzıdı felek aláírásukkal igazolják A szolgáltatás megkezdésének idıpontja a beüzemelés és a szerzıdés aláírásának napja, de legfeljebb a szerzıdés aláírásától számított 30. nap Egy elıfizetıi szerzıdéshez a szolgáltató általában egy átadási pontot létesít Több átadási pont létesítésérıl a szerzıdı felek írásban külön megállapodhatnak. Az átadási pontot a szerzıdés fenntartása mellett az elıfizetı kérelemére és költségére a szolgáltató áthelyezi, ha annak mőszaki és egyéb feltételei adottak. 4. A szerzıdés felbontása, szüneteltetése 4.1. A szerzıdést bármelyik fél írásban felmondhatja. A felmondási idı az elıfizetı részérıl 8 nap, a szolgáltató részérıl 60 nap, amely a felmondó levél kézhez vétele napjával kezdıdik Az elıfizetı köteles a végponton telepített eszközöket a szolgáltatónak hiánytalanul, mőködıképesen visszajuttatni. Ha az eszközök visszaszolgáltatása a felmondási idı lejártától számított 15 napon belül az elıfizetı hibájából nem valósul meg, akkor a szolgáltató egyösszegő, Forintnyi kötbért számláz ki az elıfizetınek A szolgáltató a szolgáltatást az elıfizetı írásos kérelmére meghatározott idıre, legfeljebb 12 hónapra, díj ellenében a szerzıdés felbontása nélkül szüneteltetheti. ÁSZF_V1.0_ doc 4. oldal

5 4.4. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy mőszaki ellehetelenülés esetén (rádiózavarás, rongálás, stb.) felmondja a szerzıdést. 5. Szerzıdés módosítása 5.1. Az elıfizetıi szerzıdés (díjcsomag) évente egy alkalommal díjmentesen módosítható Az elıfizetıi szerzıdés módosítását bármelyik fél a másik fél elızetes írásbeli értesítése mellett kezdeményezheti A szolgáltató a szerzıdés módosításának szándékáról az elıfizetıt legalább 15 nappal annak esedékessége elıtt írásban köteles értesíteni. A szerzıdés lényeges módosítása esetén az elıfizetınek joga van a szerzıdést joghátrány nélkül felmondani. 6. A szolgáltatás területi, idıbeli, adatforgalmi határai 6.1. A szolgáltató a Magyar Köztársaság területén szolgáltat, kiemelten az alábbi településeken: Ercsi, Ráckeresztúr, Martonvásár, Baracska, Tordas, Gyúró, Érd (egyes részei) A szolgáltatás idıbeli korlátozás nélkül vehetı igénybe A szolgáltatás adatforgalmi mennyiségi korlátozás nélkül vehetı igénybe. 7. A szolgáltatás minıségi céljai 7.1. Új hozzáférés létesítési ideje legfeljebb 30 nap, célérték 10 munkanap Minıségi panasz A bejelentéstıl a hibaelhárítás megkezdéséig eltelt idı legfeljebb 5, célérték 4 munkanap Hibaelhárítás határideje a bejelentéstıl számított legfeljebb 8, célérték 6 munkanap Számlapanasz kivizsgálása és elintézése legfeljebb 30 nap, célérték 15 nap A szolgáltatás mőszaki minısége A rendelkezésre állás a hálózat egészre nézve minimum 94%, célérték 97%. Az egyes elıfizetıi végberendezés tekintetében minimum 70%, célérték 90% Átlagos csomagvesztési arány legfeljebb 5%, célérték 3% Az átlagos csomagkésleltetés legfeljebb 500 msec, célérték 30 msec (az elıfizetıi végberendezés és a BIX között mérve) A garantált minimális le- és feltöltési sebesség 64/64 kbit/sec Ügyfélszolgálat elérhetısége 120 mp-en belül a hívások 80%-ában, célérték 90%. 8. Hibás teljesítés 8.1. Hibás a teljesítés, ha a 7. pontban vállalt minimum feltételek valamelyike nem teljesül, vagy ha a szolgáltató érdekkörében keletkezett hiba miatt a szolgáltatás 72 óránál hosszabb idıre szünetel (az elıfizetıi végberendezés meghibásodásának esetét kivéve, arra nézve a 7. pont az irányadó) Nem minısül hibás teljesítésnek, ha a szolgáltató a bejelentett hibát jelen ÁSZF-ben vállalt határidın belül kijavította, vagy a csökkent minıségő szolgáltatás miatt az elıfizetıt díjkedvezményben részesíti. Ugyanígy nem minısülnek hibás teljesítésnek a tervezett karbantartások okozta kiesések. A szolgáltató a tervezett karbantartásról legalább 15 nappal korábban az elıfizetınek elektronikus levélben, vagy SMS-ben értesítést küld Nem minısül hibás teljesítésnek továbbá az elıfizetı érdekkörében keletkezett hiba (a szolgáltatás átadási ponttól a végberendezésig) miatti kiesés (saját hálózat, számítógép, router, stb. hibás mőködése, szoftverhiba, kezelési hiba, helytelen telepítés, beállítás, vírus/kémprogram, stb.), vagy ha a hibabejelentést elmulasztotta. ÁSZF_V1.0_ doc 5. oldal

6 8.4. Nem minısülnek hibás teljesítésnek a vis major esetek sem, amelyet külsı hatalom, erı elıre nem láthatóan okoz (elemi kár, háború, stb.), vagy a hibát harmadik fél okozta (pl. helyi, vagy térségi áramkimaradás, kábelszakadás, stb.) A szolgáltató kifejezetten kizárja felelısségét az elıfizetı, vagy harmadik fél esetleges vesztesége, vagy kára miatt, amely a szolgáltatás kimaradásával kapcsolatban keletkezhetnek A szolgáltató a szolgáltatás szerzıdés szerinti maximális és garantált sebességét kizárólag http protokoll szerinti átmenı csomagforgalom esetén biztosítja Hibás teljesítés esetén a szolgáltatónak nem kell kötbért fizetnie, ha az elıfizetınek díjkedvezményt nyújt Ha az elıfizetı a szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását, eljárását vitatja, a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjéhez fordulhat. /Nemzeti Hírközlés Hatóság Budapest, Pf.: 75., Tel: (+361) / 9. Szabálytalan vételezés 9.1. A szolgáltatás kizárólag internet hozzáférés és elektronikus levelezés céljára vehetı igénybe. A szolgáltatás át-, bérbe-, vagy továbbadása harmadik félnek nem megengedett A hálózaton nem üzemeltethetık publikus szerverek, fájlcserélı kiszolgálók és kliens gépeik Szabálytalan vételezésnek minısül a hazai, vagy nemzetközi szabályozást sértı adatforgalom, informatikai tevékenység, mővelet (szerzıi és szomszédos jogok megsértése, adatfeltörés, szerver betörés és kísérletei, hamisított feladójú, vagy kéretlen levelek küldése, tiltott tartalmak, kémprogram, stb.), vagy ha a vételezés a szolgáltató hálózata mőködését, vagy a többi elıfizetı hozzáférését mőszakilag jelentısen megnehezíti, vagy ellehetetleníti A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szabálytalan vételezı elıfizetı hozzáférését egyidejő értsítése mellett - korlátozza, vagy szüneteltesse. A korlátozást a szolgáltató azonnal feloldja, ha az elıfizetı a korlátozást kiváltó okot megszőnteti és ezt hitelt érdemlıen bizonyítja a szolgáltató felé A szolgáltató mőszaki, technikai eszközökkel és szervezési intézkedésekkel védi hálózatát, ezzel elıfizetıit is a szabálytalan vételezıktıl, az engedélyezetlen felhasználóktól. Ugyanakkor szolgáltató kifejezetten kizárja felelısségét az elıfizetı, vagy harmadik fél esetleges vesztesége, vagy kára miatt, amely valamely felhasználó szabálytalan vételezése, vagy a hálózatot, annak rendszerelemeit, végberendezéseit ért digitális támadás, betörés, jelszó feltörés miatt keletkezhetnek. 10. Adatkezelés A szolgáltató a szerzıdés jogérvényessége, a hatósági adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint a számlázás érdekében kizárólag az elıfizetık legszükségesebb személyes (céges) adatait tartja nyilván és tárolja a mindenkori jogszabályi elıírásoknak megfelelıen. /1992. évi LXIII. Tv.; évi C. tv. XVII. Fejezet; 16/2003. (XII. 27) IHM r.; 226/2003 (XII. 13.) Korm.r./ A szolgáltató a szerzıdés megszőnését követıen a jogszabályokban meghatározott ideig és tartalommal kezeli korábbi elıfizetıi adatait, a határidık lejártával törli azokat A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés adatain kívül személyes adatként védi és kezeli a hozzáféréssel kapcsolatos egyedi azonosítókat (mőszaki adatokat és hálózati, valamint egyedi azonosítókat, jelszavakat, címeket, stb.), azokat kizárólag jogszabályokban rögzített esetekben és módon, hivatalos szerveknek adhatja át (köteles átadni). A szolgáltató köteles minden tıle telhetıt megtenni a személyes adatok védelme, illetve a velük való visszaélés lehetıségének elkerülése érdekében. ÁSZF_V1.0_ doc 6. oldal

7 10.3. Az elıfizetı köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy hozzáférési adataihoz (bejelentkezési azonosító, jelszó, mőszaki azonosító) harmadik fél ne juthasson hozzá. Az illetéktelen használatából eredı károkért és veszteségekért a szolgáltató felelısséget nem vállal A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 45 napot meghaladó lejárt számlatartozás esetén jogos követelése érvényesítéséhez az elıfizetıi szerzıdésben szereplı név és címadatokat, valamint a számlatartozás adatait harmadik félnek behajtás érdekében átadhassa. Ugyancsak fenntartja a jogot, hogy a évi C. tv (2) szakasz fennállása esetén a szerinti adatokat a díjfizetési és egyéb szerzıdéses kötelezettségek alóli kibúvás megelızése érdekében más szolgáltatónak átadja, illetve erre nézvést közös adatállományt hozzon létre ( fekete lista ) A szolgáltató díjmentesen biztosítja a hozzáférési jelszó megváltoztatásának lehetıségét web oldalán keresztül a oldalon. 11. A szolgáltatás díja, számlázás, fizetési határidı, díjfizetés módja, számlapanaszok A szolgáltatásért az elıfizetı havi elıfizetési díjat, az egyéb szolgáltatásokért rendszeres, vagy eseti díjat fizet elıre, vagy utólag. A szolgáltató a díjakból eseti, vagy rendszeres kedvezményt adhat. A fizetendı díjakat a mellékelt díjtáblázat tartalmazza (1. sz. melléklet) A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdésben megállapodott idıszakonként elıre számlázza ki az elıfizetési díjakat. A díjfizetés gyakorisága lehet havi, negyedéves, féléves, vagy éves A szolgáltató a számlát az aktuális idıszak elıtti hónap napja között állítja ki és küldi meg az elıfizetınek. A fizetési határidı a tárgyidıszak elsı hónapjának 5. napja (havi fizetés esetén minden hónap 5. napja). Amennyiben a számlalevél nem érkezik meg az aktuális hónap 1. napjáig, azt az elıfizetınek a szolgáltató felé jeleznie kell az ügyfélszolgálaton keresztül (telefonon, ben, személyesen). A szolgáltató ekkor számlamásolatot küld (elsı alkalommal ingyenesen). A számlalevél meg nem érkezése miatti késedelmes fizetést a szolgáltató nem fogadja el A kiszámlázott díjak megfizethetık banki átutalással, banki csoportos beszedési megbízással, személyesen készpénzben, postai készpénzátutalási megbízással A szolgáltató jogosult kiszámlázni a ki nem fizetett díjak behajtásával kapcsolatban felmerült költségeit. A szolgáltató jogosult kiszámlázni kiszállási díjat, ha a bejelentett hiba nem a szolgáltató érdekkörében keletkezett (pl. a szolgáltatás átadási pontja után) Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı késedelmi kamatot számít fel. A késedelem kezdı napja a számán feltüntetett fizetési határidı utáni nap Túlszámlázás esetén az elıfizetıt a következı számlában jóváírt jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı díjcsökkentés (kedvezmény) illeti meg Az elıfizetı a hibás számla ellen kifogással élhet az ügyfélszolgálaton. Számlareklamációt a szolgáltató a fizetési határidı lejártáig fogad el, a fizetési határidı lejárta után a számlát elfogadottnak tekinti. Az ügyintézés a pontban foglaltak szerint történik. A szolgáltató a kivizsgálás eredményérıl és intézkedésérıl az elıfizetıt legfeljebb 30 napon belül írásban értesíti. Ha az elıfizetı a számlareklamációval kapcsolatos ügyintézés eredményét vitatja, a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıséghez fordulhat panaszával (1088. Budapest, József krt. 6.) 12. Ügyfélszolgálat, mőszaki ügyelet, honlap A szolgáltató az 1.2. pontban jelzett helyen és idıben, a felsorolt elérhetıségekkel ügyfélszolgálatot mőködtet, ahol az alábbi szolgáltatások vehetık igénybe: - ÁSZF helyszíni tanulmányozása, másolat készítése; ÁSZF_V1.0_ doc 7. oldal

8 - tájékoztató a szolgáltatásokról; - szolgáltatások megrendelése; - érvényes díjáblázat tanulmányozása; - hibabejelentés; - számlakifogások, díjfizetéssel kapcsolatos ügyek intézése, egyéb panasz, bejelentés; - készpénzes díjbefizetés; - szüneteltetési, áthelyezési kérelmek; - díjcsomag váltás; - szerzıdés megkötése, módosítása, felmondása; - betekintés saját személyes adatokba; - elıfizetıi adatokban történt változások bejelentése; - számlamásolat, szerzıdés másolat igénylése; - tanácsadás (GYIK) Az ügyfélszolgálat telefaxa 24 órában, üzenetrögzítıje ügyfélszolgálati idın kívül érhetı el A szolgáltató mőszaki ügyeletet tart fenn minden munkanapon 08,00 18,00 közötti idıben. A mőszaki ügyelet kizárólag telefonon hívható a (+3670) számon. A mőszaki ügyelet kizárólag mőszaki-technikai kérdésekben jár el A szolgáltató az ügyfelek jobb tájékoztatása érdekében saját internetes web oldalt üzemeltet címen. Az oldalról letölthetı az ÁSZF, tanulmányozható a díjtáblázat és tájékoztatja ügyfeleit a szolgáltatással, elérhetıségekkel, kedvezményekkel, akciókkal, stb. kapcsolatban. A web oldalon bejelentkezéssel módosíthatók az elıfizetıi jelszavak. 13. A szolgáltatás korlátozása, ideiglenes megszőntetése, rendkívüli felmondása A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szabálytalan vételezı (ÁSZF 9. pont) elıfizetı hozzáférését - egyidejő értesítése mellett - korlátozza (hozzáférési sebességét a garantált minimális szolgáltatás szintjére csökkentse), ismételt elıfordulás esetén írásbeli felszólítása mellett szüneteltesse. Amennyiben a korlátozás feloldása után a szolgáltató újra szabálytalan vételezést tapasztal a szerzıdést 15 napos felmondási idıvel felmondja A szolgáltató az elıfizetı díjtartozása esetén a tartozás lejártát követı 16. naptól korlátozza az elıfizetı hozzáférését a garantált minimális szolgáltatás szintjére, az elıfizetınek kiküldött fizetési felszólítás mellett. A lejárt tartozás 31. napján ismételt írásos felszólítást küld, 46. napján az elıfizetıi szerzıdést 30 napos felmondási idıvel felmondja A korlátozást a szolgáltató azonnal feloldja, ha az elıfizetı a korlátozást kiváltó okot megszőnteti és errıl a szolgáltatót hitelt érdemlıen értesíti. A korlátozás, felmondás ideje alatt az elıfizetı a szolgáltatás teljes díját fizeti, a korlátozás feloldásának díja, felmondás esetén a leszerelési díj, valamint a felszólítások kezelési költsége az elıfizetıt terhelik. A szerzıdés ilyen úton történı megszőnése az elıfizetıt nem mentesíti a korábban keletkezett díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. 14. Felügyelet szerv Nemzeti Hírközlési Hatóság, Budapest, Visegrádi u Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség, Budapest, József krt. 6. Ráckeresztúr, Utolsó frissítés: lábrészben feltüntetve. ÁSZF_V1.0_ doc 8. oldal

9 1. számú mellélet ARANY ANTENNA BT. DÍJTÁBLÁZAT A feltüntetett díjak bruttó fogyasztói árak Forintban. Szolgáltatási csomagok díjai Díjcsomag Letöltési sebesség kb/s Feltöltési sebesség kb/s Garantált sebesség kb/s Havi díj FIX / Vario / NetX / MikronetRkt / MikronetRkt / MikronetRkt / MikronetRkt / MikronetRkt 0, / MikronetRkt 1M / MikronetRkt 1,5M / MikronetRkt 2M / MikronetRkt 3M / Díjcsomag* Letöltési sebesség kb/s Feltöltési sebesség kb/s Garantált sebesség kb/s Havi díj* Treff 7-es / Jumbó / Dáma / Király / Ász / *A megadott árak banki átutalás, vagy készpénzfizetés esetén érvényesek. Egyéb szolgáltatások díjai Megnevezés Menny. egység Havi díj Fix IP cím db Web tárhely 100 MB Domain karbantartás db cím (50MB tárhellyel) db tárhely bıvítés 50MB Böngészési turbó felár Emelt sávszélesség mp-re Szolgáltatás szüneteltetése hó Megnevezés Menny. egység Egyszeri díj Domain regisztráció (.hu) ügyintézés db Belépési díj, telepítés, bekötés db Leszerelési díj felmondás esetén db ÁSZF_V1.0_ doc 9. oldal

10 Kiszállás Alkalom Munkadíj (megrendelésre) Megkezdett óra Áthelyezés db Egyszeri szüneteltetési díj Alkalom Visszakapcsolási díj Alkalom Díjcsomag váltás (évi 1 ingyenes felett) Alkalom Egyéb (adminisztratív) díjak Megnevezés Menny. egység Egyszeri díj Számla másolat db Elıfizetıi szerzıdés másolat db Számlakimutatás, egyenlegközlı db SMS értesítés elıfizetı kérésére db 50.- Postai készpénzátutalási megbízás költsége db Banki csoportos beszedési megbízás indítása db Fizetési felszólítás kezelési költsége Alkalom Értesítés korlátozásról kezelési költsége Alkalom Felmondás díj nem fizetése miatt Alkalom Fizetési meghagyás kezelési költsége Alkalom ÁSZF nyomtatott formában Oldal 40.- Expressz kiszállás (kérésre, 6 órán belül) Alkalom Átírási díj (számlafizetı, elıfizetı) Alkalom ÁSZF_V1.0_ doc 10. oldal

11 2. számú melléklet ELİFIZETİI SZERZİDÉS (minta) SZOLGÁLTATÓ: ARANY ANTENNA BT. Internet: Székhely: Ráckeresztúr, Budai u. 6. Adószám: Cégjegyzékszám: Cg /4 Ügyfélszolgálat: Ráckeresztúr, Budai u. 6. Telefonos ügyfélszolgálat és hibabejelentés: (+3670) (+3630) (+3620) Telefax: (0621) Mőszaki ügyelet: (+3670) ELİFIZETİ AZONOSÍTÓ : EGYÉNI ELİFIZETİ Elıfizetı neve (elızı neve): Születési helye, ideje: Anyja neve: Lakcíme: Személyi igazolvány száma: Számlázási cím: u.a. Jogcím: Tulajdonos Bérlı Albérlı Hozzátartozó Telefonszáma: címe: ÜZLETI ELİFIZETİ Elıfizetı megnevezése: Székhelye, telephelye címe: Adószáma: Cégjegyzékszáma: Bankszámla száma: Képvieletre jogosult neve: Telefon/telefax száma: címe: ARANY ANTENNA BT. A SZOLGÁLTATÁS JELLEMZİI A választott csomag és havi díja: A szerzıdés idıtartama: Határozatlan Határozott:.....-ig Kiegészítı szolgáltatás(ok): Fix IP Turbó Domain + tárhely Levelezı postafiókok száma: 3 db-ig + mail cím:. db. Kiegészítı szolgáltatások havi díja: Belépési díj: Ft Ft. 0.- Ft. Egyszeri díjak Domain reg. Egyéb: Választott fizetési mód: Banki átutalás Csop. Beszedés Készpénz Csekk Díjfizetés gyakorisága: Havi 3 havi 6 havi Éves Hírlevél, értesítések: Kéri Nem kéri SMS érkezett rıl ÁSZF_V1.0_ doc 11. oldal

12 VÉGPONTI PARAMÉTEREK Telepítési cím: u.a. más: Felhasználónév: Jelszó: IP-cím: Dinamikus Statikus: cím cím cím cím cím A SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁTADOTT ESZKÖZÖK Rádiómodem Tipus: Tápegységgel: Gysz: MAC address: Antenna: Egyéb: X ÁSZF kivonat Elıfizetıi nyilatkozat 1. Jelen elıfizetıi szerzıdés tartalmát megismertem, a benne foglaltakat elfogadom és magamra, valamint a szolgáltatást az elıfizetıi szerzıdésem alapján igénybe vevıkre nézve kötelezıen tudomásul veszem. 2. Tudomásul veszem, hogy jelen Elıfizetıi szerzıdés a szolgáltató mindenkor érvényes Általános Szerzıdési Feltételeivel és annak mellékleteivel együtt érvényes. 3. Kijelentem, hogy jelen szerzıdés megkötésekor az ÁSZF kivonatát átvettem és annak tartalmát megismertem. 4. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egyes feltételeit a szolgáltató az érvényes ÁSZF-ben szabályzott módon, elızetes értesítésem mellett módosíthatja. Beleegyezem, hogy amennyiben a módosítás elfogadásáról az errıl szóló értesítésben foglalt határidın belül nem nyilatkozom, illetve, ha díjmódosítás esetén a módosított díjat befizetem (ráutaló magatartás), az a módosított feltételek elfogadásának minısül. 5. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egyes feltételei (különösen a harmadik fél számára jogosulatlan átengedés, továbbszolgáltatás, szabálytalan vételezés, mőszaki ellehetetlenítés) a szerzıdésre irányadó lényeges rendelkezésektıl jelentısen eltérnek. 6. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás érdekében a vételezés helyén telepített eszközök a szolgáltató tulajdonát képezik, azokat a rendeltetésszerő szolgáltatáshoz szükséges állapotban megırzöm. Az eszközökért anyagi felelısséget vállalok, a szerzıdés megszőntével azokat a szolgáltatónak használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatom, vagy ellenértékét megfizetem. Kelt:.201. Szolgáltató. Elıfizetı Az ingatlan tulajdonosának nyilatkozata (ha nem azonos az elıfizetıvel): Hozzájárulok, hogy a tulajdonomat képezı ingatlanon a szolgáltatást az Elıfizetı igénybe vehesse. Tulajdonos ÁSZF_V1.0_ doc 12. oldal

13 3. számú melléklet ARANY ANTENNA BT. Igénybejelentı lap (minta) ARANY ANTENNA BT. Internet: Székhely: Ráckeresztúr, Budai u. 6. Adószám: Cégjegyzékszám: Cg /4 Telefonos ügyfélszolgálat és hibabejelentés: (+3670) (+3630) (+3620) Telefax: (25) Mőszaki ügyelet: (+3670) EGYÉNI ELİFIZETİ Elıfizetı neve (elızı neve): Születési helye, ideje: Anyja neve: Lakhelye: Jogcím: Tulajdonos Bérlı Albérlı Hozzátartozó Telefonszáma: címe: ÜZLETI ELİFIZETİ Elıfizetı megnevezése: Székhelye, telephelye címe: Adószáma: Cégjegyzékszáma: Bankszámla száma: Képvieletre jogosult neve: Telefon/telefax száma: címe: A SZOLGÁLTATÁS JELLEMZİI A választott csomag: A szerzıdés idıtartama: Határozatlan Határozott:....-ig Kiegészítı szolgáltatás(ok): Fix IP Turbó Domain + tárhely Levelezı postafiókok száma: 3 db-ig + mail cím:. db. Egyéb szolgáltatási igény: Domain regisztráció Egyéb: Választott fizetési mód Banki átutalás Csop. Beszedés Készpénz Csekk Hírlevél, értesítések ben Kéri SMS érkezett rıl Nem kéri Megjegyzés: Kelt. Igénylı ÁSZF_V1.0_ doc 13. oldal

14 4. számú melléklet ARANY ANTENNA BT. - KIVONAT 1. A szolgáltató megnevezése, elérhetıségei 1.1. Cégadatok: Név: ARANY ANTENNA BT. Székhely: 2465, Ráckeresztúr, Budai u. 6. Adószám: Számlaszám: Cégjegyzék szám: Cg / Elérhetıségek: Ügyfélszolgálat címe: Ráckeresztúr, Budai u. 6. Nyitva: Hétfı, Szerda, Péntek 09,00 12,00 Kedd 14,00 18,00 Telefonszámok: (70) (+3630) (+3620) (0625) üzenetrögzítı, telefax Internet: A szolgáltatás megnevezése, jellege 2.1. Szakmai szolgáltatások: A szolgáltató saját hálózatot üzemeltetve az elıfizetık részére vezeték nélküli internet hozzáférést (KSH besorolási szám: ) biztosít az alábbiak szerint: Alapszolgáltatás: TCP/IP alapú kapcsolat az internet hálózat felé; Kiegészítı szolgáltatások: postafiók létesítése, lekérdezés és kimenı levelek kezelése, levelezı tárhely biztosítása; WEB tárhely biztosítása; Domain karbantartás, domain regisztráció ügyintézése Egyéb szolgáltatások (Fix IP cím, többlet tárhely, értesítések, áthelyezés, szüneteltetés, hírlevél, stb.) 2.2. Adminisztratív szolgáltatások (elıfizetıi kérésre, pld.: számlamásolat, ÁSZF-kivonat másolata, átírás, díjcsomag váltás, stb.) A szolgáltatásokat a szolgáltató díjcsomagokban, vagy külön is kínálja. Az egyes díjcsomagok szolgáltatás-tartalma a szolgáltató honlapján találhatók, a oldalon. 3. Elıfizetés létesítése 3.1. Szerzıdés Elıfizetı lehet nagykorú, jogképes természetes személy, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság. A szerzıdéshez az elıfizetı alapadataira van szükség Az érdeklıdık a oldalról letöltött, vagy az ügyfélszolgálatról igényelhetı Igénybejelentı lapon jelenthetik be szolgáltatási igényüket, amely egyben megrendelılapként is szolgál. Megtehetik az ügyfélszolgálaton személyesen szóban, vagy telefonon is, ekkor az ügyfélszolgálati munkatárs tölti ki a lapot A szerzıdés a jelen Általános Szerzıdési Feltételekbıl és az Elıfizetıi szerzıdésbıl áll Az elıfizetıi szerzıdés az aláírás napjától érvényes.a szerzıdés határozott, vagy határozatlan idıre jöhet létre A szolgáltatás átadási pontja A szolgáltatás átadási pontja a modem ethernet felülete (ETH, RJ45 aljzata) A szolgáltató a telepítéskor saját számítógépén ellenırzi és az elıfizetınek bemutatja a kapcsolat meglétét, minıségét, majd megkísérli az elıfizetı számítógépét az internetre csatlakoztatni. Amennyiben nem sikerül, a számítógép alkalmassá tétele az elıfizetıt terheli. A beüzemelést a szerzıdı felek aláírásukkal igazolják A szolgáltatás megkezdésének idıpontja a beüzemelés és a szerzıdés aláírásának napja, de legfeljebb a szerzıdés aláírásától számított 30. nap Egy elıfizetıi szerzıdéshez a szolgáltató általában egy átadási pontot létesít Több átadási pont létesítésérıl a szerzıdı felek írásban külön megállapodhatnak. Az átadási pontot a szerzıdés fenntartása mellett az elıfizetı kérelemére és költségére a szolgáltató áthelyezi, ha annak mőszaki és egyéb feltételei adottak. 4. A szerzıdés felbontása, szüneteltetése 4.1. A szerzıdést bármelyik fél írásban felmondhatja. A felmondási idı az elıfizetı részérıl 8 nap, a szolgáltató részérıl 60 nap, amely a felmondó levél kézhez vétele napjával kezdıdik. 8. Hibás teljesítés 8.1. Hibás teljesítésként kell értékelni, ha a 7. pontban vállalt minimum feltételek valamelyike nem teljesül, vagy ha a szolgáltató érdekkörében keletkezett hiba miatt a szolgáltatás 72 óránál hosszabb idıre szünetel 9. Szabálytalan vételezés 9.1. A szolgáltatás kizárólag internet hozzáférés és elektronikus levelezés céljára vehetı igénybe. A szolgáltatás át-, bérbe-, vagy továbbadása harmadik félnek nem megengedett A hálózaton nem üzemeltethetık publikus szerverek, fájlcserélı kiszolgálók és kliens gépeik Szabálytalan vételezésnek minısül a hazai, vagy nemzetközi szabályozást sértı adatforgalom, informatikai tevékenység, mővelet (szerzıi és szomszédos jogok megsértése, adatfeltörés, szerver betörés és kísérletei, hamisított feladójú, vagy kéretlen levelek küldése, tiltott tartalmak, kémprogram, stb.), vagy ha a vételezés a szolgáltató hálózata mőködését, vagy a többi elıfizetı hozzáférését mőszakilag jelentısen megnehezíti, vagy ellehetetleníti A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szabálytalan vételezı elıfizetı hozzáférését egyidejő értsítése mellett - korlátozza, vagy szüneteltesse. A korlátozást a szolgáltató azonnal feloldja, ha az elıfizetı a korlátozást kiváltó okot megszőnteti és ezt hitelt érdemlıen bizonyítja a szolgáltató felé. 10. Adatkezelés A szolgáltató a szerzıdés jogérvényessége, a hatósági adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint a számlázás érdekében kizárólag az elıfizetık legszükségesebb személyes (céges) adatait tartja nyilván és tárolja a mindenkori jogszabályi elıírásoknak megfelelıen. /1992. évi LXIII. Tv.; évi C. tv. XVII. Fejezet; 16/2003. (XII. 27) IHM r.; 226/2003 (XII. 13.) Korm.r./ A szolgáltató a szerzıdés megszőnését követıen a jogszabályokban meghatározott ideig és tartalommal kezeli korábbi elıfizetıi adatait, a határidık lejártával törli azokat. 11. A szolgáltatás díja, számlázás, fizetési határidı, díjfizetés módja, számlapanaszok A szolgáltatásért az elıfizetı havi elıfizetési díjat, az egyéb szolgáltatásokért rendszeres, vagy eseti díjat fizet elıre, vagy utólag. A szolgáltató a díjakból eseti, vagy rendszeres kedvezményt adhat. A fizetendı díjakat a mellékelt díjtáblázat tartalmazza (1. sz. melléklet). 12. Ügyfélszolgálat, mőszaki ügyelet, honlap A szolgáltató az 1.2. pontban jelzett helyen és idıben, a felsorolt elérhetıségekkel ügyfélszolgálatot mőködtet. 13. A szolgáltatás korlátozása, ideiglenes megszőntetése, rendkívüli felmondása A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szabálytalan vételezı (ÁSZF 9. pont) elıfizetı hozzáférését - egyidejő értesítése mellett - korlátozza (hozzáférési sebességét a garantált minimális szolgáltatás szintjére csökkentse), ismételt elıfordulás esetén írásbeli felszólítása mellett szüneteltesse. 14. Felügyelet szerv Nemzeti Hírközlési Hatóság, Budapest, Visegrádi u Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség, Budapest, József krt. 6. ÁSZF_V1.0_ doc 14. oldal

ARANY ANTENNA BT. ARANY ANTENNA BT.

ARANY ANTENNA BT. ARANY ANTENNA BT. ARANY ANTENNA BT. 2465 Ráckeresztúr, Budai u. 7. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013. augusztus 1-tıl Utolsó frissítés: 2013. június 20. ÁSZF_V3_3_20130801.doc 1. oldal 2013.06.20. ARANY ANTENNA

Részletesebben

Változások kivonata. Elérhetıség Telefon. +36 1 291-4056 vagy +36 40 200-599 Telefax +36 1 333-9577 Elektronikus elérhetıség gergi@gergihalo.

Változások kivonata. Elérhetıség Telefon. +36 1 291-4056 vagy +36 40 200-599 Telefax +36 1 333-9577 Elektronikus elérhetıség gergi@gergihalo. Gergi Háló Kft. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére 1. oldal Változások kivonata 2. Ügyfélszolgálat és Hibabejelentı Ügyfélszolgálat Ügyfélszolgálat címe 1087 Budapest,

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés Internet Szolgáltatási Szerződés amely létrejött egyrészről: TolnaAirNet Betéti Társaság, 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. (Cégjegyzék száma: 03-06-114418), (Adószám: 22342083-1-03), mint szolgáltató, a továbbiakban

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ELİFIZETİI SZERZİDÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELİFIZETİI SZERZİDÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1. Szerzıdı felek adatai: SZOLGÁLTATÓ: Csalló Roland e.v. Székhely/Levélcím: 8400 Ajka, Szabadság tér 4 Tel.: 06-(88) 999-348 ELİFIZETİI SZERZİDÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ELİFIZETİ: (Kiskorú

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Szolgáltató adatai: Név: Haricomp Távközlési és Szolgáltató Kft. Cím: 7630 Pécs, Basamalom u. 27. Adószám: 24323257-2-02 Bankszámla: 12072569-00151104-00100009 Cégjegyzékszám: 02-09-079991 Weboldal: www.haricomp.hu

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ONLINE SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálatára való regisztrációval az alábbi feltételeket elfogadottnak

Részletesebben

SOPTV Kft. szolgáltató

SOPTV Kft. szolgáltató SOPTV Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes mősorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi jelszó: Szerzıdés dátuma Aktiválás dátuma Ügyintézı neve Ügyintézı

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók VII. számú melléklet: Minıségi mutatók Az Internet szolgáltatásnak a megfelelı, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerő követelmények a 345/2004. Kormány Rendelet (XII. 22.) szerint Hozzáférés

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Invitel International Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerzıdési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: -

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Szolgáltató adatai: Név: Haricomp Távközlési és Szolgáltató Kft. Cím: 7630 Pécs, Basamalom u. 27. Adószám: 24323257-2-02 Bankszámla: 12072569-00151104-00100009 Cégjegyzékszám: 02-09-079991 Weboldal: www.haricomp.hu

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata 1. Kommunikációs eszközök meghatározása, használatuk célja és általános feltételei 1. A fıiskola minden dolgozójának ill. a

Részletesebben

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. oldal, összesen: 6 1 A szerzôdés tárgya, szerzôdô felek 1.1 Az (1161 Budapest, Rózsa u. 34/a., adószám: 13172590-2-42, telefon: 06-1-405-6000, e-mail: info@next-it.hu,

Részletesebben

SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS

SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) adatai: Név: FlashNet Kft. Cím: 2700 Cegléd, Damjanich u. 8/B Adószám: 23723881-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-152500 Bankszámlaszám: 10103812-59279300-01000000

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl SZOLGÁLTATÓ ADATAI ELFIZET ADATAI

Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl SZOLGÁLTATÓ ADATAI ELFIZET ADATAI Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl amely az alább megnevezett elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és ügyfele (a továbbiakban: Elfizet)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére 13. sz. függelék 3. sz. melléklet a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra

Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1. Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra / MÓDOSÍTÁSOK KIVONATA/ 2012.01.01. 1 3. sz. melléklet MDSL - OTTHON: (KORLÁTLAN INTERNET, MAGÁNSZEMÉLYEKNEK)

Részletesebben

KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ

KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA Szolgáltató: Szolgáltatási terület: Colonial Computer Bt. Magyar Köztársaság területe Készült: 2003. április 6. Utolsó

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

H o r n e t I T P r e m i u m

H o r n e t I T P r e m i u m H o r n e t I T P r e m i u m r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a Hornet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Szolgáltató: Szolgáltatási terület: Colonial Computer Bt. Magyar Köztársaság területe Készült: 2003. április 6. Utolsó módosítás: 2009. május 31. Hatályos: 2009.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2004. szeptember 1. Utolsó módosítás dátuma: 2005. október 30. Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szolgáltató) Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltétei ÁSZF kivonat Készült: 2011. június 30. Utolsó módosítás: 2012.07.18. Hatályba lépés kelte: 2012. augusztus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OROSCOM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek Oros-Com Kft.

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VEZETÉKES MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. JÚNIUS 15. UTOLSÓ

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Budapest, 2008.12.09. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 5 1.1 A szolgáltató

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához. Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető

VIZSGÁLATI TERV. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához. Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető VIZSGÁLATI TERV Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A szolgáltató neve: WIFISECURITY KFT. Cégjegyzékszáma: 09-09-015683 Székhelyének

Részletesebben

VPS Bérleti Szerződés

VPS Bérleti Szerződés VPS Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002 Ügyvezető:

Részletesebben

VPS Megrendelői Szerződés

VPS Megrendelői Szerződés VPS Megrendelői Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: továbbiakban Szolgáltató, Valamint

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére Szerződés szám:... Egyedi előfizetői szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződő felek Szolgáltató: P4A-NET Bt. Balástya, Tanya 90. Adóig. szám: 21862461-2-06 Előfizető:... ( név )...

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁSZF (moonwell.hu) A moonwell.hu (Rácz Mihály Zsolt e.v., adószám: 60282183-1-26) mint Szolgáltató/Bérbeadó, továbbiakban Szolgáltató, az alábbiak szerint határozza meg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ...hoszting szolgáltatások igénybevételéről... mely létrejött egyrészt Név: ViaCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2360 Gyál, Erdősor u. 3. Fax: 06-1-348-5009 Adószám: 13810359-2-13

Részletesebben

Csoportos díjbeszedı közmőszolgáltatók részére. Díjtételek Érvényes: 2010. február 15-tıl Havi számlavezetési díj:

Csoportos díjbeszedı közmőszolgáltatók részére. Díjtételek Érvényes: 2010. február 15-tıl Havi számlavezetési díj: Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2230 Gyömrı, Szent István u. 28. H I R D E T M É N Y P é n z f o r g a l m i s z á m l a v e z e t é s, é s a z a h h o z k a p c s o l ó d ó s z o l g á l t a t á s

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz)

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS AZ LH COM KFT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS AZ LH COM KFT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE DÁTUM: HAVIDÍJ:,- év Szolgáltatás: ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS AZ LH COM KFT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE /.../ 2014 sz. Szerződés amely az alábbi megjelölt időpontban jött létre az LH COM Kommunikációs

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.04.01. 1. oldal, összesen:40 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Amely létrejött egyrészről az Ostrozánsky Kreatív Stúdió (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60/1a; Adószám:79322050-1-41; Nyilvántartási

Részletesebben

E L Ő F I Z E T Ő I S Z E R Z Ő D É S

E L Ő F I Z E T Ő I S Z E R Z Ő D É S Az előfizetői szerződés jelen Szerződésből és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből áll. Az előfizető által igénybe vett termék leírása, annak jellemzői a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata elérhetı a http://www.blackitbox.hu weboldalon, illetve

Részletesebben