ARANY ANTENNA BT. ARANY ANTENNA BT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARANY ANTENNA BT. ARANY ANTENNA BT."

Átírás

1 ARANY ANTENNA BT Ráckeresztúr, Budai u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: augusztus 1-tıl Utolsó frissítés: lábrészben feltüntetve ÁSZF_V1.0_ doc 1. oldal

2 ARANY ANTENNA BT Ráckeresztúr, Budai u. 6. TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató megnevezése, elérhetıségei A szolgáltatás megnevezése, jellege 3 3. Elıfizetés létesítése A szerzıdés felbontása, szüneteltetése 4 5. Szerzıdés módosítása A szolgáltatás területi, idıbeli, adatforgalmi határai 5 7. A szolgáltatás minıségi céljai Hibás teljesítés 5 9. Szabálytalan vételezés Adatkezelés A szolgáltatás díja, számlázás, fizetési határidı, díjfizetés módja, számlapanaszok Ügyfélszolgálat, mőszaki ügyelet, honlap A szolgáltatás korlátozása, ideiglenes megszőntetése, rendkívüli felmondása Felügyelet szerv számú melléklet: Díjtáblázat 9 2. számú melléklet: Elıfizetıi szerzıdés számú melléklet: Igénybejelentı lap számú melléklet: ÁSZF kivonat (szerzıdéshez).. 14 ÁSZF_V1.0_ doc 2. oldal

3 ARANY ANTENNA BT Ráckeresztúr, Budai u A szolgáltató megnevezése, elérhetıségei 1.1. Cégadatok: Név: ARANY ANTENNA BT. Székhely: 2465, Ráckeresztúr, Budai u. 6. Adószám: Számlaszám: Cégjegyzék szám: Cg / Elérhetıségek: Ügyfélszolgálat címe: Ráckeresztúr, Budai u. 6. Nyitva: Hétfı, Szerda, Péntek 09,00 12,00 Kedd 14,00 18,00 Telefonszámok: (+3670) , (+3630) , (+3620) (+3625) üzenetrögzítı, telefax Internet: Mőszaki ügyelet: (+3670) A szolgáltatás megnevezése, jellege 2.1. Szakmai szolgáltatások: A szolgáltató saját hálózatán az elıfizetık részére vezeték nélküli internet hozzáférést (KSH besorolási szám: ) biztosít az alábbiak szerint: Alapszolgáltatás: TCP/IP alapú kapcsolat az internet hálózat felé; Kiegészítı szolgáltatások: postafiók létesítése, lekérdezés és kimenı levelek kezelése, levelezı tárhely biztosítása; WEB tárhely biztosítása; Domain karbantartás, domain regisztráció ügyintézése Egyéb szolgáltatások (Fix IP cím, többlet tárhely, értesítések, áthelyezés, szüneteltetés, hírlevél, stb.) 2.2. Adminisztratív szolgáltatások (elıfizetıi kérésre, pld.: számlamásolat, ÁSZF-kivonat másolata, átírás, díjcsomag váltás, stb.) A szolgáltatásokat a szolgáltató díjcsomagokban, vagy külön is kínálja. Az egyes díjcsomagok szolgáltatás-tartalma a szolgáltató honlapján találhatók, a oldalon. Eltérı elıfizetıi igények kielégítése (pld.: dedikált sávszélesség, szimmetrikus hozzáférés, a díjcsomagokat meghaladó sávszélesség, stb.) külön (speciális) szolgáltatási szerzıdés alapján lehetséges. 3. Elıfizetés létesítése 3.1. Szerzıdés ÁSZF_V1.0_ doc 3. oldal

4 Elıfizetı lehet nagykorú, jogképes természetes személy, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság. A szerzıdéshez az elıfizetı alapadataira van szükség Az érdeklıdık a oldalról letöltött, vagy az ügyfélszolgálatról igényelhetı Igénybejelentı lapon jelenthetik be szolgáltatási igényüket, amely egyben megrendelılapként is szolgál. Megtehetik az ügyfélszolgálaton személyesen szóban, ben, vagy telefonon és telefax útján is, ekkor az ügyfélszolgálati munkatárs tölti ki az Igénybejelentı lapot A szerzıdés a jelen Általános Szerzıdési Feltételekbıl és az Elıfizetıi szerzıdésbıl áll Az elıfizetıi szerzıdés az aláírás napjától érvényes.a szerzıdés határozott, vagy határozatlan idıre jöhet létre Az elıfizetıi jogviszonyból eredı igények egy év után évülnek el Mőszaki feltételek A szolgáltató a helyszínen díjmentes felmérést végez a kivitelezhetıségrıl. Amennyiben a hozzáférés létesítése mőszakilag lehetséges, a felek megállapodnak a szerzıdéskötés, a telepítés és a hozzáférés aktiválásának idıpontjában. Ennek tényét (dátumait) az elıfizetıi szerzıdésben rögzítik A szolgáltatás rádiókapcsolat felhasználásával, az erre a célra kijelölt 2,4 és 5 GHz-es tartományban (ISM sáv) mőködı eszközökkel történik. A szolgáltató a hozzáférési helyen rádiós modemet telepít. A modem tápáramellátásáról a felhasználónak kell gondoskodnia. A hálózatba csak a szolgáltató által biztosított modemmel lehet csatlakozni. A modem a szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi Az elıfizetıi számítógép minimum kialakítása: Pentium IV (III), 512MB RAM, szabvány hálózati kártya, Windows 2000, vagy e feletti operációs rendszer, internet böngészı, levelezı program A szolgáltatás átadási pontja A szolgáltatás átadási pontja a modem ethernet felülete (ETH, RJ45 aljzata) A szolgáltató a telepítéskor saját számítógépén ellenırzi és az elıfizetınek bemutatja a kapcsolat meglétét, minıségét, majd megkísérli az elıfizetı számítógépét az internetre csatlakoztatni. Amennyiben nem sikerül, a számítógép alkalmassá tétele az elıfizetıt terheli. A beüzemelést a szerzıdı felek aláírásukkal igazolják A szolgáltatás megkezdésének idıpontja a beüzemelés és a szerzıdés aláírásának napja, de legfeljebb a szerzıdés aláírásától számított 30. nap Egy elıfizetıi szerzıdéshez a szolgáltató általában egy átadási pontot létesít Több átadási pont létesítésérıl a szerzıdı felek írásban külön megállapodhatnak. Az átadási pontot a szerzıdés fenntartása mellett az elıfizetı kérelemére és költségére a szolgáltató áthelyezi, ha annak mőszaki és egyéb feltételei adottak. 4. A szerzıdés felbontása, szüneteltetése 4.1. A szerzıdést bármelyik fél írásban felmondhatja. A felmondási idı az elıfizetı részérıl 8 nap, a szolgáltató részérıl 60 nap, amely a felmondó levél kézhez vétele napjával kezdıdik Az elıfizetı köteles a végponton telepített eszközöket a szolgáltatónak hiánytalanul, mőködıképesen visszajuttatni. Ha az eszközök visszaszolgáltatása a felmondási idı lejártától számított 15 napon belül az elıfizetı hibájából nem valósul meg, akkor a szolgáltató egyösszegő, Forintnyi kötbért számláz ki az elıfizetınek A szolgáltató a szolgáltatást az elıfizetı írásos kérelmére meghatározott idıre, legfeljebb 12 hónapra, díj ellenében a szerzıdés felbontása nélkül szüneteltetheti. ÁSZF_V1.0_ doc 4. oldal

5 4.4. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy mőszaki ellehetelenülés esetén (rádiózavarás, rongálás, stb.) felmondja a szerzıdést. 5. Szerzıdés módosítása 5.1. Az elıfizetıi szerzıdés (díjcsomag) évente egy alkalommal díjmentesen módosítható Az elıfizetıi szerzıdés módosítását bármelyik fél a másik fél elızetes írásbeli értesítése mellett kezdeményezheti A szolgáltató a szerzıdés módosításának szándékáról az elıfizetıt legalább 15 nappal annak esedékessége elıtt írásban köteles értesíteni. A szerzıdés lényeges módosítása esetén az elıfizetınek joga van a szerzıdést joghátrány nélkül felmondani. 6. A szolgáltatás területi, idıbeli, adatforgalmi határai 6.1. A szolgáltató a Magyar Köztársaság területén szolgáltat, kiemelten az alábbi településeken: Ercsi, Ráckeresztúr, Martonvásár, Baracska, Tordas, Gyúró, Érd (egyes részei) A szolgáltatás idıbeli korlátozás nélkül vehetı igénybe A szolgáltatás adatforgalmi mennyiségi korlátozás nélkül vehetı igénybe. 7. A szolgáltatás minıségi céljai 7.1. Új hozzáférés létesítési ideje legfeljebb 30 nap, célérték 10 munkanap Minıségi panasz A bejelentéstıl a hibaelhárítás megkezdéséig eltelt idı legfeljebb 5, célérték 4 munkanap Hibaelhárítás határideje a bejelentéstıl számított legfeljebb 8, célérték 6 munkanap Számlapanasz kivizsgálása és elintézése legfeljebb 30 nap, célérték 15 nap A szolgáltatás mőszaki minısége A rendelkezésre állás a hálózat egészre nézve minimum 94%, célérték 97%. Az egyes elıfizetıi végberendezés tekintetében minimum 70%, célérték 90% Átlagos csomagvesztési arány legfeljebb 5%, célérték 3% Az átlagos csomagkésleltetés legfeljebb 500 msec, célérték 30 msec (az elıfizetıi végberendezés és a BIX között mérve) A garantált minimális le- és feltöltési sebesség 64/64 kbit/sec Ügyfélszolgálat elérhetısége 120 mp-en belül a hívások 80%-ában, célérték 90%. 8. Hibás teljesítés 8.1. Hibás a teljesítés, ha a 7. pontban vállalt minimum feltételek valamelyike nem teljesül, vagy ha a szolgáltató érdekkörében keletkezett hiba miatt a szolgáltatás 72 óránál hosszabb idıre szünetel (az elıfizetıi végberendezés meghibásodásának esetét kivéve, arra nézve a 7. pont az irányadó) Nem minısül hibás teljesítésnek, ha a szolgáltató a bejelentett hibát jelen ÁSZF-ben vállalt határidın belül kijavította, vagy a csökkent minıségő szolgáltatás miatt az elıfizetıt díjkedvezményben részesíti. Ugyanígy nem minısülnek hibás teljesítésnek a tervezett karbantartások okozta kiesések. A szolgáltató a tervezett karbantartásról legalább 15 nappal korábban az elıfizetınek elektronikus levélben, vagy SMS-ben értesítést küld Nem minısül hibás teljesítésnek továbbá az elıfizetı érdekkörében keletkezett hiba (a szolgáltatás átadási ponttól a végberendezésig) miatti kiesés (saját hálózat, számítógép, router, stb. hibás mőködése, szoftverhiba, kezelési hiba, helytelen telepítés, beállítás, vírus/kémprogram, stb.), vagy ha a hibabejelentést elmulasztotta. ÁSZF_V1.0_ doc 5. oldal

6 8.4. Nem minısülnek hibás teljesítésnek a vis major esetek sem, amelyet külsı hatalom, erı elıre nem láthatóan okoz (elemi kár, háború, stb.), vagy a hibát harmadik fél okozta (pl. helyi, vagy térségi áramkimaradás, kábelszakadás, stb.) A szolgáltató kifejezetten kizárja felelısségét az elıfizetı, vagy harmadik fél esetleges vesztesége, vagy kára miatt, amely a szolgáltatás kimaradásával kapcsolatban keletkezhetnek A szolgáltató a szolgáltatás szerzıdés szerinti maximális és garantált sebességét kizárólag http protokoll szerinti átmenı csomagforgalom esetén biztosítja Hibás teljesítés esetén a szolgáltatónak nem kell kötbért fizetnie, ha az elıfizetınek díjkedvezményt nyújt Ha az elıfizetı a szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását, eljárását vitatja, a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjéhez fordulhat. /Nemzeti Hírközlés Hatóság Budapest, Pf.: 75., Tel: (+361) / 9. Szabálytalan vételezés 9.1. A szolgáltatás kizárólag internet hozzáférés és elektronikus levelezés céljára vehetı igénybe. A szolgáltatás át-, bérbe-, vagy továbbadása harmadik félnek nem megengedett A hálózaton nem üzemeltethetık publikus szerverek, fájlcserélı kiszolgálók és kliens gépeik Szabálytalan vételezésnek minısül a hazai, vagy nemzetközi szabályozást sértı adatforgalom, informatikai tevékenység, mővelet (szerzıi és szomszédos jogok megsértése, adatfeltörés, szerver betörés és kísérletei, hamisított feladójú, vagy kéretlen levelek küldése, tiltott tartalmak, kémprogram, stb.), vagy ha a vételezés a szolgáltató hálózata mőködését, vagy a többi elıfizetı hozzáférését mőszakilag jelentısen megnehezíti, vagy ellehetetleníti A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szabálytalan vételezı elıfizetı hozzáférését egyidejő értsítése mellett - korlátozza, vagy szüneteltesse. A korlátozást a szolgáltató azonnal feloldja, ha az elıfizetı a korlátozást kiváltó okot megszőnteti és ezt hitelt érdemlıen bizonyítja a szolgáltató felé A szolgáltató mőszaki, technikai eszközökkel és szervezési intézkedésekkel védi hálózatát, ezzel elıfizetıit is a szabálytalan vételezıktıl, az engedélyezetlen felhasználóktól. Ugyanakkor szolgáltató kifejezetten kizárja felelısségét az elıfizetı, vagy harmadik fél esetleges vesztesége, vagy kára miatt, amely valamely felhasználó szabálytalan vételezése, vagy a hálózatot, annak rendszerelemeit, végberendezéseit ért digitális támadás, betörés, jelszó feltörés miatt keletkezhetnek. 10. Adatkezelés A szolgáltató a szerzıdés jogérvényessége, a hatósági adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint a számlázás érdekében kizárólag az elıfizetık legszükségesebb személyes (céges) adatait tartja nyilván és tárolja a mindenkori jogszabályi elıírásoknak megfelelıen. /1992. évi LXIII. Tv.; évi C. tv. XVII. Fejezet; 16/2003. (XII. 27) IHM r.; 226/2003 (XII. 13.) Korm.r./ A szolgáltató a szerzıdés megszőnését követıen a jogszabályokban meghatározott ideig és tartalommal kezeli korábbi elıfizetıi adatait, a határidık lejártával törli azokat A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés adatain kívül személyes adatként védi és kezeli a hozzáféréssel kapcsolatos egyedi azonosítókat (mőszaki adatokat és hálózati, valamint egyedi azonosítókat, jelszavakat, címeket, stb.), azokat kizárólag jogszabályokban rögzített esetekben és módon, hivatalos szerveknek adhatja át (köteles átadni). A szolgáltató köteles minden tıle telhetıt megtenni a személyes adatok védelme, illetve a velük való visszaélés lehetıségének elkerülése érdekében. ÁSZF_V1.0_ doc 6. oldal

7 10.3. Az elıfizetı köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy hozzáférési adataihoz (bejelentkezési azonosító, jelszó, mőszaki azonosító) harmadik fél ne juthasson hozzá. Az illetéktelen használatából eredı károkért és veszteségekért a szolgáltató felelısséget nem vállal A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 45 napot meghaladó lejárt számlatartozás esetén jogos követelése érvényesítéséhez az elıfizetıi szerzıdésben szereplı név és címadatokat, valamint a számlatartozás adatait harmadik félnek behajtás érdekében átadhassa. Ugyancsak fenntartja a jogot, hogy a évi C. tv (2) szakasz fennállása esetén a szerinti adatokat a díjfizetési és egyéb szerzıdéses kötelezettségek alóli kibúvás megelızése érdekében más szolgáltatónak átadja, illetve erre nézvést közös adatállományt hozzon létre ( fekete lista ) A szolgáltató díjmentesen biztosítja a hozzáférési jelszó megváltoztatásának lehetıségét web oldalán keresztül a oldalon. 11. A szolgáltatás díja, számlázás, fizetési határidı, díjfizetés módja, számlapanaszok A szolgáltatásért az elıfizetı havi elıfizetési díjat, az egyéb szolgáltatásokért rendszeres, vagy eseti díjat fizet elıre, vagy utólag. A szolgáltató a díjakból eseti, vagy rendszeres kedvezményt adhat. A fizetendı díjakat a mellékelt díjtáblázat tartalmazza (1. sz. melléklet) A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdésben megállapodott idıszakonként elıre számlázza ki az elıfizetési díjakat. A díjfizetés gyakorisága lehet havi, negyedéves, féléves, vagy éves A szolgáltató a számlát az aktuális idıszak elıtti hónap napja között állítja ki és küldi meg az elıfizetınek. A fizetési határidı a tárgyidıszak elsı hónapjának 5. napja (havi fizetés esetén minden hónap 5. napja). Amennyiben a számlalevél nem érkezik meg az aktuális hónap 1. napjáig, azt az elıfizetınek a szolgáltató felé jeleznie kell az ügyfélszolgálaton keresztül (telefonon, ben, személyesen). A szolgáltató ekkor számlamásolatot küld (elsı alkalommal ingyenesen). A számlalevél meg nem érkezése miatti késedelmes fizetést a szolgáltató nem fogadja el A kiszámlázott díjak megfizethetık banki átutalással, banki csoportos beszedési megbízással, személyesen készpénzben, postai készpénzátutalási megbízással A szolgáltató jogosult kiszámlázni a ki nem fizetett díjak behajtásával kapcsolatban felmerült költségeit. A szolgáltató jogosult kiszámlázni kiszállási díjat, ha a bejelentett hiba nem a szolgáltató érdekkörében keletkezett (pl. a szolgáltatás átadási pontja után) Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı késedelmi kamatot számít fel. A késedelem kezdı napja a számán feltüntetett fizetési határidı utáni nap Túlszámlázás esetén az elıfizetıt a következı számlában jóváírt jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı díjcsökkentés (kedvezmény) illeti meg Az elıfizetı a hibás számla ellen kifogással élhet az ügyfélszolgálaton. Számlareklamációt a szolgáltató a fizetési határidı lejártáig fogad el, a fizetési határidı lejárta után a számlát elfogadottnak tekinti. Az ügyintézés a pontban foglaltak szerint történik. A szolgáltató a kivizsgálás eredményérıl és intézkedésérıl az elıfizetıt legfeljebb 30 napon belül írásban értesíti. Ha az elıfizetı a számlareklamációval kapcsolatos ügyintézés eredményét vitatja, a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıséghez fordulhat panaszával (1088. Budapest, József krt. 6.) 12. Ügyfélszolgálat, mőszaki ügyelet, honlap A szolgáltató az 1.2. pontban jelzett helyen és idıben, a felsorolt elérhetıségekkel ügyfélszolgálatot mőködtet, ahol az alábbi szolgáltatások vehetık igénybe: - ÁSZF helyszíni tanulmányozása, másolat készítése; ÁSZF_V1.0_ doc 7. oldal

8 - tájékoztató a szolgáltatásokról; - szolgáltatások megrendelése; - érvényes díjáblázat tanulmányozása; - hibabejelentés; - számlakifogások, díjfizetéssel kapcsolatos ügyek intézése, egyéb panasz, bejelentés; - készpénzes díjbefizetés; - szüneteltetési, áthelyezési kérelmek; - díjcsomag váltás; - szerzıdés megkötése, módosítása, felmondása; - betekintés saját személyes adatokba; - elıfizetıi adatokban történt változások bejelentése; - számlamásolat, szerzıdés másolat igénylése; - tanácsadás (GYIK) Az ügyfélszolgálat telefaxa 24 órában, üzenetrögzítıje ügyfélszolgálati idın kívül érhetı el A szolgáltató mőszaki ügyeletet tart fenn minden munkanapon 08,00 18,00 közötti idıben. A mőszaki ügyelet kizárólag telefonon hívható a (+3670) számon. A mőszaki ügyelet kizárólag mőszaki-technikai kérdésekben jár el A szolgáltató az ügyfelek jobb tájékoztatása érdekében saját internetes web oldalt üzemeltet címen. Az oldalról letölthetı az ÁSZF, tanulmányozható a díjtáblázat és tájékoztatja ügyfeleit a szolgáltatással, elérhetıségekkel, kedvezményekkel, akciókkal, stb. kapcsolatban. A web oldalon bejelentkezéssel módosíthatók az elıfizetıi jelszavak. 13. A szolgáltatás korlátozása, ideiglenes megszőntetése, rendkívüli felmondása A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szabálytalan vételezı (ÁSZF 9. pont) elıfizetı hozzáférését - egyidejő értesítése mellett - korlátozza (hozzáférési sebességét a garantált minimális szolgáltatás szintjére csökkentse), ismételt elıfordulás esetén írásbeli felszólítása mellett szüneteltesse. Amennyiben a korlátozás feloldása után a szolgáltató újra szabálytalan vételezést tapasztal a szerzıdést 15 napos felmondási idıvel felmondja A szolgáltató az elıfizetı díjtartozása esetén a tartozás lejártát követı 16. naptól korlátozza az elıfizetı hozzáférését a garantált minimális szolgáltatás szintjére, az elıfizetınek kiküldött fizetési felszólítás mellett. A lejárt tartozás 31. napján ismételt írásos felszólítást küld, 46. napján az elıfizetıi szerzıdést 30 napos felmondási idıvel felmondja A korlátozást a szolgáltató azonnal feloldja, ha az elıfizetı a korlátozást kiváltó okot megszőnteti és errıl a szolgáltatót hitelt érdemlıen értesíti. A korlátozás, felmondás ideje alatt az elıfizetı a szolgáltatás teljes díját fizeti, a korlátozás feloldásának díja, felmondás esetén a leszerelési díj, valamint a felszólítások kezelési költsége az elıfizetıt terhelik. A szerzıdés ilyen úton történı megszőnése az elıfizetıt nem mentesíti a korábban keletkezett díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. 14. Felügyelet szerv Nemzeti Hírközlési Hatóság, Budapest, Visegrádi u Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség, Budapest, József krt. 6. Ráckeresztúr, Utolsó frissítés: lábrészben feltüntetve. ÁSZF_V1.0_ doc 8. oldal

9 1. számú mellélet ARANY ANTENNA BT. DÍJTÁBLÁZAT A feltüntetett díjak bruttó fogyasztói árak Forintban. Szolgáltatási csomagok díjai Díjcsomag Letöltési sebesség kb/s Feltöltési sebesség kb/s Garantált sebesség kb/s Havi díj FIX / Vario / NetX / MikronetRkt / MikronetRkt / MikronetRkt / MikronetRkt / MikronetRkt 0, / MikronetRkt 1M / MikronetRkt 1,5M / MikronetRkt 2M / MikronetRkt 3M / Díjcsomag* Letöltési sebesség kb/s Feltöltési sebesség kb/s Garantált sebesség kb/s Havi díj* Treff 7-es / Jumbó / Dáma / Király / Ász / *A megadott árak banki átutalás, vagy készpénzfizetés esetén érvényesek. Egyéb szolgáltatások díjai Megnevezés Menny. egység Havi díj Fix IP cím db Web tárhely 100 MB Domain karbantartás db cím (50MB tárhellyel) db tárhely bıvítés 50MB Böngészési turbó felár Emelt sávszélesség mp-re Szolgáltatás szüneteltetése hó Megnevezés Menny. egység Egyszeri díj Domain regisztráció (.hu) ügyintézés db Belépési díj, telepítés, bekötés db Leszerelési díj felmondás esetén db ÁSZF_V1.0_ doc 9. oldal

10 Kiszállás Alkalom Munkadíj (megrendelésre) Megkezdett óra Áthelyezés db Egyszeri szüneteltetési díj Alkalom Visszakapcsolási díj Alkalom Díjcsomag váltás (évi 1 ingyenes felett) Alkalom Egyéb (adminisztratív) díjak Megnevezés Menny. egység Egyszeri díj Számla másolat db Elıfizetıi szerzıdés másolat db Számlakimutatás, egyenlegközlı db SMS értesítés elıfizetı kérésére db 50.- Postai készpénzátutalási megbízás költsége db Banki csoportos beszedési megbízás indítása db Fizetési felszólítás kezelési költsége Alkalom Értesítés korlátozásról kezelési költsége Alkalom Felmondás díj nem fizetése miatt Alkalom Fizetési meghagyás kezelési költsége Alkalom ÁSZF nyomtatott formában Oldal 40.- Expressz kiszállás (kérésre, 6 órán belül) Alkalom Átírási díj (számlafizetı, elıfizetı) Alkalom ÁSZF_V1.0_ doc 10. oldal

11 2. számú melléklet ELİFIZETİI SZERZİDÉS (minta) SZOLGÁLTATÓ: ARANY ANTENNA BT. Internet: Székhely: Ráckeresztúr, Budai u. 6. Adószám: Cégjegyzékszám: Cg /4 Ügyfélszolgálat: Ráckeresztúr, Budai u. 6. Telefonos ügyfélszolgálat és hibabejelentés: (+3670) (+3630) (+3620) Telefax: (0621) Mőszaki ügyelet: (+3670) ELİFIZETİ AZONOSÍTÓ : EGYÉNI ELİFIZETİ Elıfizetı neve (elızı neve): Születési helye, ideje: Anyja neve: Lakcíme: Személyi igazolvány száma: Számlázási cím: u.a. Jogcím: Tulajdonos Bérlı Albérlı Hozzátartozó Telefonszáma: címe: ÜZLETI ELİFIZETİ Elıfizetı megnevezése: Székhelye, telephelye címe: Adószáma: Cégjegyzékszáma: Bankszámla száma: Képvieletre jogosult neve: Telefon/telefax száma: címe: ARANY ANTENNA BT. A SZOLGÁLTATÁS JELLEMZİI A választott csomag és havi díja: A szerzıdés idıtartama: Határozatlan Határozott:.....-ig Kiegészítı szolgáltatás(ok): Fix IP Turbó Domain + tárhely Levelezı postafiókok száma: 3 db-ig + mail cím:. db. Kiegészítı szolgáltatások havi díja: Belépési díj: Ft Ft. 0.- Ft. Egyszeri díjak Domain reg. Egyéb: Választott fizetési mód: Banki átutalás Csop. Beszedés Készpénz Csekk Díjfizetés gyakorisága: Havi 3 havi 6 havi Éves Hírlevél, értesítések: Kéri Nem kéri SMS érkezett rıl ÁSZF_V1.0_ doc 11. oldal

12 VÉGPONTI PARAMÉTEREK Telepítési cím: u.a. más: Felhasználónév: Jelszó: IP-cím: Dinamikus Statikus: cím cím cím cím cím A SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁTADOTT ESZKÖZÖK Rádiómodem Tipus: Tápegységgel: Gysz: MAC address: Antenna: Egyéb: X ÁSZF kivonat Elıfizetıi nyilatkozat 1. Jelen elıfizetıi szerzıdés tartalmát megismertem, a benne foglaltakat elfogadom és magamra, valamint a szolgáltatást az elıfizetıi szerzıdésem alapján igénybe vevıkre nézve kötelezıen tudomásul veszem. 2. Tudomásul veszem, hogy jelen Elıfizetıi szerzıdés a szolgáltató mindenkor érvényes Általános Szerzıdési Feltételeivel és annak mellékleteivel együtt érvényes. 3. Kijelentem, hogy jelen szerzıdés megkötésekor az ÁSZF kivonatát átvettem és annak tartalmát megismertem. 4. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egyes feltételeit a szolgáltató az érvényes ÁSZF-ben szabályzott módon, elızetes értesítésem mellett módosíthatja. Beleegyezem, hogy amennyiben a módosítás elfogadásáról az errıl szóló értesítésben foglalt határidın belül nem nyilatkozom, illetve, ha díjmódosítás esetén a módosított díjat befizetem (ráutaló magatartás), az a módosított feltételek elfogadásának minısül. 5. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egyes feltételei (különösen a harmadik fél számára jogosulatlan átengedés, továbbszolgáltatás, szabálytalan vételezés, mőszaki ellehetetlenítés) a szerzıdésre irányadó lényeges rendelkezésektıl jelentısen eltérnek. 6. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás érdekében a vételezés helyén telepített eszközök a szolgáltató tulajdonát képezik, azokat a rendeltetésszerő szolgáltatáshoz szükséges állapotban megırzöm. Az eszközökért anyagi felelısséget vállalok, a szerzıdés megszőntével azokat a szolgáltatónak használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatom, vagy ellenértékét megfizetem. Kelt:.201. Szolgáltató. Elıfizetı Az ingatlan tulajdonosának nyilatkozata (ha nem azonos az elıfizetıvel): Hozzájárulok, hogy a tulajdonomat képezı ingatlanon a szolgáltatást az Elıfizetı igénybe vehesse. Tulajdonos ÁSZF_V1.0_ doc 12. oldal

13 3. számú melléklet ARANY ANTENNA BT. Igénybejelentı lap (minta) ARANY ANTENNA BT. Internet: Székhely: Ráckeresztúr, Budai u. 6. Adószám: Cégjegyzékszám: Cg /4 Telefonos ügyfélszolgálat és hibabejelentés: (+3670) (+3630) (+3620) Telefax: (25) Mőszaki ügyelet: (+3670) EGYÉNI ELİFIZETİ Elıfizetı neve (elızı neve): Születési helye, ideje: Anyja neve: Lakhelye: Jogcím: Tulajdonos Bérlı Albérlı Hozzátartozó Telefonszáma: címe: ÜZLETI ELİFIZETİ Elıfizetı megnevezése: Székhelye, telephelye címe: Adószáma: Cégjegyzékszáma: Bankszámla száma: Képvieletre jogosult neve: Telefon/telefax száma: címe: A SZOLGÁLTATÁS JELLEMZİI A választott csomag: A szerzıdés idıtartama: Határozatlan Határozott:....-ig Kiegészítı szolgáltatás(ok): Fix IP Turbó Domain + tárhely Levelezı postafiókok száma: 3 db-ig + mail cím:. db. Egyéb szolgáltatási igény: Domain regisztráció Egyéb: Választott fizetési mód Banki átutalás Csop. Beszedés Készpénz Csekk Hírlevél, értesítések ben Kéri SMS érkezett rıl Nem kéri Megjegyzés: Kelt. Igénylı ÁSZF_V1.0_ doc 13. oldal

14 4. számú melléklet ARANY ANTENNA BT. - KIVONAT 1. A szolgáltató megnevezése, elérhetıségei 1.1. Cégadatok: Név: ARANY ANTENNA BT. Székhely: 2465, Ráckeresztúr, Budai u. 6. Adószám: Számlaszám: Cégjegyzék szám: Cg / Elérhetıségek: Ügyfélszolgálat címe: Ráckeresztúr, Budai u. 6. Nyitva: Hétfı, Szerda, Péntek 09,00 12,00 Kedd 14,00 18,00 Telefonszámok: (70) (+3630) (+3620) (0625) üzenetrögzítı, telefax Internet: A szolgáltatás megnevezése, jellege 2.1. Szakmai szolgáltatások: A szolgáltató saját hálózatot üzemeltetve az elıfizetık részére vezeték nélküli internet hozzáférést (KSH besorolási szám: ) biztosít az alábbiak szerint: Alapszolgáltatás: TCP/IP alapú kapcsolat az internet hálózat felé; Kiegészítı szolgáltatások: postafiók létesítése, lekérdezés és kimenı levelek kezelése, levelezı tárhely biztosítása; WEB tárhely biztosítása; Domain karbantartás, domain regisztráció ügyintézése Egyéb szolgáltatások (Fix IP cím, többlet tárhely, értesítések, áthelyezés, szüneteltetés, hírlevél, stb.) 2.2. Adminisztratív szolgáltatások (elıfizetıi kérésre, pld.: számlamásolat, ÁSZF-kivonat másolata, átírás, díjcsomag váltás, stb.) A szolgáltatásokat a szolgáltató díjcsomagokban, vagy külön is kínálja. Az egyes díjcsomagok szolgáltatás-tartalma a szolgáltató honlapján találhatók, a oldalon. 3. Elıfizetés létesítése 3.1. Szerzıdés Elıfizetı lehet nagykorú, jogképes természetes személy, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság. A szerzıdéshez az elıfizetı alapadataira van szükség Az érdeklıdık a oldalról letöltött, vagy az ügyfélszolgálatról igényelhetı Igénybejelentı lapon jelenthetik be szolgáltatási igényüket, amely egyben megrendelılapként is szolgál. Megtehetik az ügyfélszolgálaton személyesen szóban, vagy telefonon is, ekkor az ügyfélszolgálati munkatárs tölti ki a lapot A szerzıdés a jelen Általános Szerzıdési Feltételekbıl és az Elıfizetıi szerzıdésbıl áll Az elıfizetıi szerzıdés az aláírás napjától érvényes.a szerzıdés határozott, vagy határozatlan idıre jöhet létre A szolgáltatás átadási pontja A szolgáltatás átadási pontja a modem ethernet felülete (ETH, RJ45 aljzata) A szolgáltató a telepítéskor saját számítógépén ellenırzi és az elıfizetınek bemutatja a kapcsolat meglétét, minıségét, majd megkísérli az elıfizetı számítógépét az internetre csatlakoztatni. Amennyiben nem sikerül, a számítógép alkalmassá tétele az elıfizetıt terheli. A beüzemelést a szerzıdı felek aláírásukkal igazolják A szolgáltatás megkezdésének idıpontja a beüzemelés és a szerzıdés aláírásának napja, de legfeljebb a szerzıdés aláírásától számított 30. nap Egy elıfizetıi szerzıdéshez a szolgáltató általában egy átadási pontot létesít Több átadási pont létesítésérıl a szerzıdı felek írásban külön megállapodhatnak. Az átadási pontot a szerzıdés fenntartása mellett az elıfizetı kérelemére és költségére a szolgáltató áthelyezi, ha annak mőszaki és egyéb feltételei adottak. 4. A szerzıdés felbontása, szüneteltetése 4.1. A szerzıdést bármelyik fél írásban felmondhatja. A felmondási idı az elıfizetı részérıl 8 nap, a szolgáltató részérıl 60 nap, amely a felmondó levél kézhez vétele napjával kezdıdik. 8. Hibás teljesítés 8.1. Hibás teljesítésként kell értékelni, ha a 7. pontban vállalt minimum feltételek valamelyike nem teljesül, vagy ha a szolgáltató érdekkörében keletkezett hiba miatt a szolgáltatás 72 óránál hosszabb idıre szünetel 9. Szabálytalan vételezés 9.1. A szolgáltatás kizárólag internet hozzáférés és elektronikus levelezés céljára vehetı igénybe. A szolgáltatás át-, bérbe-, vagy továbbadása harmadik félnek nem megengedett A hálózaton nem üzemeltethetık publikus szerverek, fájlcserélı kiszolgálók és kliens gépeik Szabálytalan vételezésnek minısül a hazai, vagy nemzetközi szabályozást sértı adatforgalom, informatikai tevékenység, mővelet (szerzıi és szomszédos jogok megsértése, adatfeltörés, szerver betörés és kísérletei, hamisított feladójú, vagy kéretlen levelek küldése, tiltott tartalmak, kémprogram, stb.), vagy ha a vételezés a szolgáltató hálózata mőködését, vagy a többi elıfizetı hozzáférését mőszakilag jelentısen megnehezíti, vagy ellehetetleníti A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szabálytalan vételezı elıfizetı hozzáférését egyidejő értsítése mellett - korlátozza, vagy szüneteltesse. A korlátozást a szolgáltató azonnal feloldja, ha az elıfizetı a korlátozást kiváltó okot megszőnteti és ezt hitelt érdemlıen bizonyítja a szolgáltató felé. 10. Adatkezelés A szolgáltató a szerzıdés jogérvényessége, a hatósági adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint a számlázás érdekében kizárólag az elıfizetık legszükségesebb személyes (céges) adatait tartja nyilván és tárolja a mindenkori jogszabályi elıírásoknak megfelelıen. /1992. évi LXIII. Tv.; évi C. tv. XVII. Fejezet; 16/2003. (XII. 27) IHM r.; 226/2003 (XII. 13.) Korm.r./ A szolgáltató a szerzıdés megszőnését követıen a jogszabályokban meghatározott ideig és tartalommal kezeli korábbi elıfizetıi adatait, a határidık lejártával törli azokat. 11. A szolgáltatás díja, számlázás, fizetési határidı, díjfizetés módja, számlapanaszok A szolgáltatásért az elıfizetı havi elıfizetési díjat, az egyéb szolgáltatásokért rendszeres, vagy eseti díjat fizet elıre, vagy utólag. A szolgáltató a díjakból eseti, vagy rendszeres kedvezményt adhat. A fizetendı díjakat a mellékelt díjtáblázat tartalmazza (1. sz. melléklet). 12. Ügyfélszolgálat, mőszaki ügyelet, honlap A szolgáltató az 1.2. pontban jelzett helyen és idıben, a felsorolt elérhetıségekkel ügyfélszolgálatot mőködtet. 13. A szolgáltatás korlátozása, ideiglenes megszőntetése, rendkívüli felmondása A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szabálytalan vételezı (ÁSZF 9. pont) elıfizetı hozzáférését - egyidejő értesítése mellett - korlátozza (hozzáférési sebességét a garantált minimális szolgáltatás szintjére csökkentse), ismételt elıfordulás esetén írásbeli felszólítása mellett szüneteltesse. 14. Felügyelet szerv Nemzeti Hírközlési Hatóság, Budapest, Visegrádi u Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség, Budapest, József krt. 6. ÁSZF_V1.0_ doc 14. oldal