ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE"

Átírás

1 ONLINE SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálatára való regisztrációval az alábbi feltételeket elfogadottnak tekintjük, melyeket a Felhasználó magára nézve kötelezınek elismer. A Szolgáltató és a Felhasználó között, az online ügyfélszolgálat használatára vonatkozó szerzıdés elemei : - kitöltött regisztrációs adatlap, - a Szolgáltató visszaigazolása, - jelen Online Szerzıdési Feltételek. A Szolgáltató és a Felhasználó ráutaló magatartással is - így különösen a szolgáltatás igénybevételével - megköthetik a szerzıdést. Jelen Online Szerzıdési Feltételek a honlapon érhetık el. 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI 1.1. A szolgáltató neve, székhelye, címe Az internetes ügyfélszolgálat tulajdonosa és üzemeltetıje: GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u. 44. Postacím: 6724 Szeged, Pulcz u. 44., Adószám: Cégjegyzékszám: Továbbiakban: Szolgáltató 1.2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetısége Telefonos ügyfélszolgálat elérhetısége: 06/ A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. honlapjának címe: A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálatának címe: 2. AZ online ügyfélszolgálat által igénybe vehetı szolgáltatások TÁRGYA ÉS HATÁLYA 2.1. Online Szerzıdési Feltételek (továbbiakban OSZF) célja, tárgyi és személyi hatálya Az OSZF a Szolgáltató által nyújtott online ügyfélszolgálat igénybevételére vonatkozó általános szerzıdési feltételeket, valamint a szolgáltatás igénybevétele során a szerzıdı felek között keletkezı jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az OSZF alapján a Szolgáltató biztonságos internetes felületet biztosít a Felhasználó számára rendszeren igénybe vehetı szolgáltatások használatával kapcsolatban. Az OSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Felhasználóra Az OSZF idıbeli és területi hatálya A Szolgáltató és a Felhasználó között az online ügyfélszolgálati szolgáltatás igénybevétele akkor jön létre, amennyiben Felhasználó a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálatának oldalán sikeresen regisztrál. 3. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA 3.1. Fogalmak és szolgáltatások Az online ügyfélszolgálat mindenkori szolgáltatásait a 11. pont tartalmazza A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltételei, idıbeli korlátai A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen internet hozzáférési kapcsolattal. A szolgáltatás igénybevételét üzemszünet korlátozhatja. Tervezett üzemszünetet akkor tart a Szolgáltató, amikor a rendszer karbantartását, javítását, átalakítását, vagy más ehhez hasonló tevékenységet végez. 1

2 A tervezett üzemszünet idejérıl a Szolgáltató legalább 1 nappal elıre az online ügyfélszolgálat oldalán értesíti a Felhasználót. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató elızetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató köteles mindent megtenni a szolgáltatás mielıbbi biztosítása érdekében. 4. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálatának nyitóoldala szabadon böngészhetı. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálatán bizonyos szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött. A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerzıdés egyes rendelkezései abban az esetben módosulnak az online módon igénybe vett szolgáltatásokra, amikor a Felhasználó: - a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálatának oldalán, a regisztrációs adatlapon az összes kötelezı adatot kitölti, és - jelen OSZF-et a regisztráció során elfogadja, és a regisztrációs adatlapot elküldi, és - a Szolgáltató online ügyfélszolgálati rendszerébıl elektronikus úton továbbított levelében található linkre kattintva véglegesíti és megerısíti a regisztrációját. A Felhasználó a Szolgáltató honlapján kap visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a regisztrációja sikeres volt-e. A Felhasználó az online regisztrációval elfogadja, hogy a 11. pontban meghatározott, és általa kiválasztott szolgáltatásokat a Szolgáltató a továbbiakban online módon nyújtja, azokra vonatkozó bármely információt a Szolgáltató a Felhasználó által megadott elektronikus levél ( ) címre továbbítja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációt külön indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor átmenetileg vagy véglegesen visszavonjon, különösképp a következı esetekben: 1. Valótlan vagy hiányos adatok megadása. 2. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálati adataival, és/vagy más felhasználók/ügyfelek személyes adataival vagy a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálati rendszerével történı bármilyen visszaélés. 3. Amennyiben a regisztráció aktiválása nem történik meg az kiküldését követı 30 napon belül. 4. Regisztráció során az ügyfél azonosító felhasználási hely azonosító adatpárok (profil) egymásnak való megfelelését vizsgálja. Nem összetartozó adatok megadása esetében a regisztráció nem lehetséges. A Felhasználó köteles gondoskodni az általa regisztrált online elérhetıség mőködésérıl. Helytelen vagy mőködésképtelen online elérhetıség ( ) cím megadásából eredı bármilyen kárért a Szolgáltató nem vállal felelısséget, a Felhasználó a Szolgáltatóval szemben fennálló kötelezettségekért köteles helytállni. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, és felhívja figyelmét arra, hogy rendszeresen módosítsa jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhetı helyen ne tárolja. A jelszó biztonságos megırzése, továbbá az aktuális, a Felhasználó értesítésére alkalmas cím megadása a Felhasználó érdekkörébe tartozó esemény, melyek elmulasztásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel, és melynek elmulasztása nem mentesíti a Felhasználót a Szolgáltató felé keletkezett kötelezettségei teljesítése alól. 5. A REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADANDÓ ADATOK A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálata-regisztráció során kötelezı és nem kötelezı adatok bevitelére van lehetıség. Ha a Felhasználó bármelyik kötelezıen kitöltendı adatát nem rögzíti, a Szolgáltató a Felhasználó regisztrációját visszautasítja. A kötelezıen kitöltendı mezıket a rendszer *-gal jelöli. A regisztráció során megadandó adatok körét a 9. pont tartalmazza. 6. ADATOK MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI 6.1 Jelszóváltoztatás A Felhasználónak lehetısége van a jelszava megváltoztatására a honlapon található funkció segítségével.

3 A jelszóváltoztatásról a rendszer automatikus rendszerüzenetet küld ben. Sikertelen jelszóváltoztatás esetén a Felhasználó a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálatához (Call Center telefonszáma 06-40/ ) fordulhat segítségért, melynek munkatársa azonosítja a Felhasználót, majd segítséget nyújt a jelszóváltoztatáshoz. 6.2 A Felhasználó adatainak módosítása A Felhasználó a regisztráció során megadott bizonyos személyes- illetve szerzıdéses adatait módosíthatja. - név - cím - jelszó - körzetszám - telefon - hírlevélre feliratkozás - regisztráció - fizetı levelezési címének módosítása - áttérés kiegyenlített számlázásra - áttérés részszámlázásra. A Felhasználó által igénybe vehetı szolgáltatások körét részletesen jelen OSZF 11. pontja tartalmazza. Felhasználó köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót az üzletszabályzatban meghatározott módon és határidık figyelembe vételével módosítani. Az igényelt szolgáltatásokkal kapcsolatban szükséges tájékoztatást a Szolgáltató a Felhasználó által megadott levelezési cím és/vagy cím felhasználásával teljesíti. 7 Az online ügyfélszolgálat szolgáltatás MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI 7.1 Az online ügyfélszolgálat szolgáltatás felmondásának szabályai a Felhasználó részérıl A Felhasználó jogosult a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálatának szolgáltatását megszüntetni a regisztráció törlése funkció segítségével. 7.2 Az online ügyfélszolgálat szolgáltatás felmondásának szabályai a Szolgáltató részérıl A Szolgáltató az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén jogosult az online ügyfélszolgálati szolgáltatásokat felmondani: - A Felhasználó olyan elektronikus levelet küld, amely: - feladójának címét szándékosan hamisan adja meg vagy elfedi, - vírussal fertızött csatolt állományt tartalmaz, - tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértı. - a Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre, vagy más számítógépes rendszerekbe történı behatolásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre. - Bármely módon visszaél az online ügyfélszolgálat szolgáltatásaival kapcsolatosan. 8. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, BIZTONSÁG A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban felhasználni a Szolgáltató Üzletszabályzatában meghatározottak szerint. A Felhasználó köteles minden tıle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó/jelszavak védelme érdekében. Felelısséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. Biztonságos titkosítás Az adatkapcsolat biztonságáért a Felhasználó által az online ügyfélszolgálati csatlakozáshoz használt számítógépe és a Szolgáltató szervere között a böngészık által nyújtott standard SSL technológia felel. Az SSL, a Secure Socket Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A Felhasználó által használt böngészı program (pl.: Internet Explorer vagy Netscape Navigator) az SSL segítségével a Felhasználó adatait az elküldés elıtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a Szolgáltatóhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetık. A rendszer mőködése biztosítja, hogy a szolgáltatást csak arról a számítógéprıl veheti igénybe, ahonnan a szolgáltatást megrendelte, vagy arról a számítógéprıl, amely rendelkezik a Felhasználó személyre szóló elektronikus kulcsával. 9. A regisztráció során kötelezıen megadandó adatok Kötelezıen megadandó adatok *-gal jelölve. Név*: A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálatán a belépéshez szükséges, szabadon választható név. cím (pl.: a Felhasználó címe, amelyre a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálati rendszer értesítéseit küldi. cím mégegyszer*: a Felhasználó címe, amelyre a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

4 Online ügyfélszolgálati rendszer értesítéseit küldi. Jelszó*: a Felhasználó által tetszılegesen megadott bető és számkombinációból álló jelszó. Jelszó mégegyszer*: a Felhasználó által tetszılegesen megadott bető és számkombinációból álló jelszó. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Ügyfele vagyok*: igen/nem. Profil neve*: a Felhasználó által tetszılegesen megadott név, mely a késıbbiekben a fogyasztási hely azonosítását szolgálja. Ügyfél azonosító*: számlán illetve a szolgáltatási szerzıdésben megtalálható, 10 számból álló azonosító Fogyasztási hely azonosító*: számlán illetve a szolgáltatási szerzıdésben megtalálható, 8 számból álló azonosító Az adatvédelmi nyilatkozatot megismertem, elfogadom*. Az online szerzıdési feltételeket elfogadom*. 10. Fogalmak GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálata: A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálata szolgáltatás segítségével a földgázellátási szolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatos ügyintézés, illetve a szolgáltató által elhelyezett tájékoztató anyagok megtekintése és bizonyos esetekben azok letöltése válik lehetıvé. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálati rendszere: A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálata szolgáltatást támogató informatikai rendszerek és folyamatok. Ügyfél/ GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálata Ügyfele: A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Online ügyfélszolgálata rendszerben regisztrált számlafogadó felhasználó. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Online ügyfélszolgálata ügyfele lehet minden korlátlanul cselekvıképes természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet. Tanúsítvány: A Felhasználó által használható, x509v3 szabványnak megfelelı SSL-kulcspár nyilvános része. Hitelesített elektronikus számla: Olyan elektronikus formátumban létezı számla, mely elektronikus aláírással és az aláírás idıpontját hitelesítı idıbélyegzıvel van ellátva, és megfelel a 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet elıírásainak. Számlacsatolmány: A számlakibocsátók által meghatározott, a számlához kapcsolódóan részletes számlaadatokat tartalmazó csatolmány. 11. Szolgáltatások a) Ajánlatkérés földgázszolgáltatásra b) Szerzıdés elemei: Megtekintése: Profilválasztás, kezelés, létrehozás Adatmódosítás: o Névátírás (tájékoztató) o Ügyfél levelezési címének módosítása (tájékoztató), o Fizetı nevének módosítása (módosítható) o Fizetı levelezési címének módosítása (módosítható), o Átállás csoportos beszedési megbízásra (módosítás kezdeményezése) o Áttérés kiegyenlített számlázásra (módosítás kezdeményezése), o Áttérés részszámlára (áttérés kezdeményezése), o Éves mennyiség módosítása (módosítható) c) Számlázás: Számlák lekérdezése, számlamásolat igénylése (megtekinthetı, számlamásolat igényelhetı) Számlázással kapcsolatos információk (tájékoztató) Részletfizetés igénylése (részletfizetési kérelem kezdeményezése) Ügyfélkapcsolatok (megtekinthetı) Elektronikus számlázás ( cím módosítása, elektronikus számlázás igénylése és lemondása) d) Mérıóra állás: Bejelentés Következı diktálási/leolvasási idıszak (megtekinthetı) Korábbi mérıállások listája (megtekinthetı) e) Idıpontfoglalás: ügyfélszolgálati irodában személyes megbeszélésre idıpont foglalása f) Letölthetı dokumentumok (megtekinthetıek, letölthetıek) 1. Prospektusok, kiadványok 2. Formanyomtatványok

5 A jelen OSZF 12. pontjában meghatározott esetekben a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálata rendszerhez beérkezı információk feldolgozása során a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálata rendszer automatikus üzenetet küld a Felhasználónak. A szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó részletes feltételekrıl a honlap megfelelı oldalán található tájékoztató nyújt bıvebb felvilágosítást. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a részletes feltételeket az üzletszabályzatban foglaltak figyelembe vételével elızetes tájékoztatás nélkül módosítsa. 12 sz. melléklet Automatikus rendszerüzenetek küldése A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálata automatikusan rendszerüzeneteket küld a Felhasználónak az alábbi esetekben: - Regisztráció - Elektronikus számla igénylése esetén: o Regisztráció során, amennyiben az elektronikus számlaértesítı cím különbözik a regisztrációs címtıl o Amennyiben nem a regisztráció során igényel e-számlát o Ha a Felhasználó részére új számla került kiállításra - Személyes adatok megváltoztatása esetén - Jelszó megváltoztatása esetén - Új aktivációs kérése - Új jelszó kérése - cím módosítása esetén - Mérıóra állás bediktálás eredményérıl - Idıpontfoglalás emlékeztetı 13. Vegyes rendelkezések A jelen online szerzıdési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató üzletszabályzata az irányadó. 2

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA (kivonat) Hatályos: 2009. november 1. / 39.Utolsó módosítás:2009. október 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 3 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE 3 9.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 4. Az InternetBank szolgáltatás... 5 6. Általános rendelkezések... 8 7. Az InternetBank rendszerhez

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei

Általános Szerződési Feltételei Net-Solicitor Üzleti és Informatikai Szolgáltató Kft Általános Szerződési Feltételei cégnyomtatványok online kitöltési szolgáltatásához 1.1. verzió Érvényes: 2008. július 1.-től Honlap: www.onlinecegeljaras.hu

Részletesebben

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz A [freemail] az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban "Origo")

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

A Techem portál használatának feltételei

A Techem portál használatának feltételei A Techem portál használatának feltételei Az alábbi használati feltételek célja a Techem Kft. (továbbiakban Techem ) online portálján található internetes szolgáltatások (továbbiakban: portálszolgáltatás

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

1. Az Internet Banking szolgáltatás célja, lehetőségei

1. Az Internet Banking szolgáltatás célja, lehetőségei 3. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Internet Banking szolgáltatás igénybe vételéhez Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye: 5052 Újszász, Erkel F. u. 2/a., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK 1. Fogalmi meghatározások A jelen fejezetben az alábbiakban

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. december 4. 1/72 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A Weboldal használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat fogadja el.

A Weboldal használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat fogadja el. Oldalszabályzat Üdvözöljük a GyerekFigyelo.hu oldalon, a Gyerekkontroll Kft által üzemeltetett online gyermekvédelmi szolgáltatáson. Ez a honlap a Gyerekkontroll Kft - (székhely: 5600 Békéscsaba Zsíros

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2014. március 15. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben