(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)"

Átírás

1 Száma: /15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20.; adószám: ; bankszámlaszám: MÁK ) képviseletében eljáró Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok, megyei rendırfıkapitány mint megrendelı (a továbbiakban Megrendelı), másrészrıl (székhelye: 4254 Nyíradony, Wesselényi út 10.; telephelye: 4254 Nyíradony, Debreceni u hrsz., adószáma: ; Vállalkozói igazolvány száma: ES ; bankszámlaszáma: K&H Bank: ) képviseletében: Varga József mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó), továbbiakban együtt: FELEK között alulírt helyen és idıben az alábbi feltételekkel: Felek kijelentik, hogy a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bekezdés a) alapján március 11-én megindított, a Hajdú-Bihar Megyei Rendırfıkapitányság részére (szerzıdéskötéstıl 12 hónapig terjedı idıtartamra) tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevıje lett, melynek eredményeképpen ezúton a Felek szerzıdést kötnek egymással. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Megrendelı március 11-én megküldött eljárást megindító felhívása, a kapcsolódó ajánlattételi dokumentáció, valamint a Vállalkozó március 20-ai keltezéssel benyújtott ajánlata, a Tárgyalási jegyzıkönyv/jegyzıkönyvek, a közbeszerzési eljárás tárgyalási szakaszában benyújtott végsı ajánlat. 1. A SZERZİDÉS TÁRGYA, IDİTARTAMA, KERETÖSSZEG 1.1. A szerzıdés idıtartama a szerzıdés megkötésétıl számítva 12 hónapig alatt Megrendelı tulajdonában álló, a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációban részletezett és idıközben bekerülı saját tulajdonú szolgálati gépjármővek arra vonatkozó megrendelés esetén javítómőhelyben történı komplex javítása, karbantartása (autószerelés, karosszériajavítás, autófényezés, diagnosztika), karambolos javítások, idıszakos szemle végrehajtása, ehhez tartozó biztosítási ügyintézés, mőszaki vizsgára való felkészítés, valamint Ajánlatkérı meghatalmazása alapján mőszaki vizsgáztatás vállalkozási szerzıdés keretében, a szerzıdés megkötésétıl 12 hónapig. A gépjármő állomány leírása a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentáció részét képezi Jelen szerzıdést a Felek határozott idıre, az aláírása napjától számított 12 hónapig tartó idıtartamra hozzák létre Jelen szerzıdés mennyiségeként nettó 24,5 millió Ft keretösszeg, valamint attól való legfeljebb -30 %-os eltérés az irányadó. beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés Oldal 1

2 2. VÁLLALKOZÓI DÍJAK 2.1. A vállalkozói díjat Vállalkozó április 26-án, a tárgyaláson benyújtott végsı ajánlata alapján az alábbiak szerint határozzák meg a Felek: jármőszerelés (autószerelı és autóelektronikai mőszerész munka) óradíj: nettó 1.780,-Ft/óra, azaz nettó egyezerhétszáznyolcvan forint óránként, azaz bruttó 2.261,- Ft/óra karosszériajavítási (karosszérialakatos munka) óradíj: nettó 2.150,-Ft/óra, azaz nettó kettıezer-egyszázötven forint óránként, azaz bruttó 2.731,-Ft/óra, fényezési tevékenység óradíja nettó 2.150,-Ft/óra, azaz nettó kettıezer-egyszázötven forint óránként, azaz bruttó 2.731,-Ft/óra, kenıolaj ára: nettó 1.100,-Ft/liter, azaz nettó egyezeregyszáz forint literenként, azaz bruttó 1.397,-Ft/liter Jármővek idıszakos mőszaki vizsgájának díja, állapotfelmérı elıvizsgálattal a hatósági alapdíjához viszonyított %-os mértékben megadva (hatósági alapdíja = 100 %): 108 % 2.2. A hatósági díjas szolgáltatás eredetiségvizsgálat esetén a Megrendelı a mindenkor jogszabályban meghatározott díjszabást elfogadja Vállalkozó az ajánlati árakat az ÁFA mértékének változását kivéve, amely a mindenkor hatályos ÁFA törvénynek megfelelıen változhat semmilyen jogcímen nem emelheti a szerzıdés aláírásától számított 12 (tizenkettı) hónapon keresztül A végsı ajánlatban foglalt ajánlati árak tartalmazzák a szerzıdés teljesítésével felmerülı valamennyi költséget, díjat, az áfa kivételével minden adót, vámot, illetéket, stb, de tartalmazzák a jármővek Ajánlatkérı telephelyérıl ajánlattevı költségén telephelyére való eljuttatás költségét, valamint a jármővek esetében a javító-szervizbe (szerelımőhelybe) történı oda-vissza szállítás díját is. 3. FIZETÉSI FELTÉTELEK 3.1. A jelen szerzıdés keretében a Vállalkozó felé teljesítendı vállalkozói díjat magyar forintban kell kifizetni A Vállalkozó a Megrendelı bejelentése alapján elvégzett munkákról tételes bontásban egy számlát állít ki, amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányságra (4024 Debrecen, Kossuth u. 20.) nyújt be A Megrendelı a számla kézhezvételétıl számított 15 naptári napon belül ellenırzi a számla alaki és tartalmi megfelelıségét. Amennyiben a számla alakilag, vagy tartalmilag hibás, úgy annak befogadását a Megrendelı megtagadja és azt visszaküldi. Ebben az esetben a Vállalkozónak új, megfelelıen kiállított számlát kell benyújtania Számla kiállítására a Vállalkozó a szerzıdésszerő teljesítést követıen jogosult kiállítani, melyen szereplı összeget Megrendelı a számla szabályszerő benyújtását követı 30 (harminc) napon belül köteles banki átutalással, Vállalkozó K&H Bank által vezetett számú számlájára. A kifizetésre a Kbt (3) bekezdése az irányadó. beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés Oldal 2

3 3.5. Amennyiben a pénzügyi teljesítés az adott hónapban eléri a nettó ,-Ft-ot, a Megrendelı csak akkor utalja át a számla ellenértékét, ha a vállalkozó rendelkezésére bocsátja Megrendelı Közgazdasági Osztálya részére azt az átutalás elıtt legfeljebb 30 nappal kelt, NAV által kiállított együttes adóigazolást, amely szerint a terhén lejárt esedékességő köztartozást nem tartanak nyilván. Ha az igazoláson szereplı köztartozás összege kisebb, mint a számla értéke, akkor a megrendelı a köztartozást köteles visszatartani, és csak az ezzel csökkentett összeget utalja át a vállalkozónak. Ha a köztartozás meghaladja a számla ellenértékét, akkor a megrendelı csak a számlán szereplı felszámított ÁFA összegét utalja át a vállalkozónak. Ha a Vállalkozó szerepel az APEH által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor elegendı erre a körülményre utalnia írásbeli bejelentésében, és a körülmény fennállását a Megrendelı ellenırzi és a vállalkozói díj utalásáról a hatósági nyilvántartás adatai szerint intézkedik A számla elfogadása az alábbi okmányok együttes benyújtása ellenében történik: a Vállalkozó számlája 2 példányban, cégszerően aláírva, feltüntetve a Megrendelı nevét és címét, a tárgyi szerzıdés számát, valamint eseti megrendelés esetén a megrendelés számát, garanciális tanúsítás Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szolgáltatási árral együtt a járulékos költségeket A Megrendelı késedelmes fizetése esetén a Vállalkozónak jogában áll a Magyar Polgári Törvénykönyv 301/A. -ának (2) és (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelı mértékő késedelmi kamatot felszámítani. 4. A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSE 4.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a gépkocsik javítására vonatkozóan elıírt valamennyi jogi és szakmai feltételnek megfelel, tevékenységét jogszerően, szakszerően a tevékenységre vonatkozó szabályok betartásával végzi. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelı szintő ellátásához szükséges. A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges szakmai és anyagi erıforrásokkal rendelkezik, és azokkal a szerzıdés teljes idıtartama alatt rendelkezni fog A Vállalkozó vállalja, hogy a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott ismereteket titokként kezeli, azokat illetéktelen személyekkel nem közli, mely kötelezettsége megszegésébıl a Megrendelıt ért kár esetén kártérítési kötelezettséggel tartozik 4.3. Vállalkozó tevékenysége folytatása során különös figyelmet kell fordítania a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok betartására Megrendelés rendje A Megrendelı a jelen szerzıdés keretében végzendı munkálatokat jármővenként és javításonként egyedileg rendeli meg A Felek megállapodása értelmében a megrendelések írásban történnek, a Megrendelı által kiállított megrendelıvel (megrendelılappal). beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés Oldal 3

4 4.4. A gépkocsik átadás-átvétele, a munka megkezdése Vállalkozó a javításra megrendelt gépjármőveket Debrecenben, Megrendelı gépjármő telephelyén (Debrecen, Baksay u. 25.) veszi-és adja át. Vállalkozó köteles a javításra kerülı gépjármőveket telephelyére eljuttatni, valamint a jármővek esetében a javítószervizbe (szerelımőhelybe) történı oda-vissza szállításról gondoskodni, melynek költségét a megajánlott rezsióradíjnak tartalmaznia kell A Megrendelı vállalja, hogy a meghatározott munkálat elvégzéséhez szükséges információkat, adatokat és dokumentumokat a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a megbízás teljesítéséhez meghatalmazás szükséges (hatósági mőszaki vizsga) azt haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja A Felek megállapodnak abban, hogy a javítandó gépjármővek átadásakor a Megrendelı által biztosított és kitöltött és mind a Megrendelı, mind a Vállalkozó képviselıje által aláírt állapotlap készül, melyet követıen a Vállalkozó a gépjármővet átveszi A Vállalkozó a gépjármő átvételekor az átvizsgálást haladéktalanul (legkésıbb 24 órán belül) megkezdi és ésszerő idın belül (maximum 2 munkanap) végrehajtja, melyet követıen tételes ár és határidı kalkulációt készít és ad át írásban a Megrendelı részére A Vállalkozó a Megrendelı írásbeli jóváhagyásának és megrendelıjének átvételét követıen a javítást haladéktalanul (legkésıbb 24 órán belül) megkezdi és azt ésszerő határidın, de maximum az Audatex, vagy azzal egyenértékő normaidın belül befejezi A Vállalkozó az elvégzett munkákra és a munka során beépített alkatrészekre 8 (nyolc) hónap garanciát vállal és az elvégzett javításról garanciális tanúsítást állít ki A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a javításra átadott gépjármővet a Vállalkozó a telephelyérıl nem viheti, vagy vitetheti el, kivéve ha a részmegrendelésben szereplı munkálatok elvégzéséhez ez nélkülözhetetlenül szükséges és a Megrendelı hozzájárult A Vállalkozó köteles viselni az átvett jármő szállítása, javítása és tárolása során az átvett gépjármővekben keletkezett káresemények teljes helyreállítási költségét Vállalkozónak Megrendelı kérésére biztosítani kell tudni a szerzıdés idıtartama alatt a soron kívüli kiszolgálást, azaz a gépkocsi javításra történı átvételétıl számított legfeljebb 24 órán belüli munkába vételét Az ajánlattevınek a javításokkal kapcsolatos alkatrész-igény felmerülésének napján gondoskodnia kell a rendelkezésre nem álló alkatrészek megrendelésérıl. Az alkatrész rendelkezésre állásától számított öt munkanapon belül a megrendelt munkát be kell fejeznie Kárjavítás A Megrendelı köteles a káreseménnyel kapcsolatos, a késıbbi kárrendezéshez szükséges iratokat, dokumentumokat a Vállalkozó részére a javítás megrendelésével párhuzamosan átadni A Megrendelı garantálja, hogy a sérült jármőve(ke)t a kár bekövetkezése utáni állapotban adja át Vállalkozónak. beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés Oldal 4

5 Amennyiben a Megrendelı telephelyén elızetes kárfelvétel készül, az arról készített jegyzıkönyvet a Megrendelı a sérült gépkocsival együtt átadja a Vállalkozónak A Vállalkozó köteles a telephelyére került jármő végleges kárfelvételét elvégeztetni, és errıl tételes ár és költségkalkulációt készíteni, megjelölve a szükséges munkákat, alkatrészeket és várható határidıt A Vállalkozó vállalja, hogy a biztosítótársaságokkal fennálló szerzıdéseit jelen szerzıdés hatálya alatt neki felróható mulasztás miatt nem szünteti meg, s törekszik a kapcsolatban álló biztosítótársaságok számának növelésére A Vállalkozó vállalja, hogy a szerzıdéses biztosítótársaságok közül bármelyiket érintı javítással kapcsolatban a Megrendelı megbízása alapján közremőködik a javítási számla összegének az avulás és az önrész levonása után a biztosítótársaságtól való behajtásában A Megrendelı csak az önrész megtérítésére kötelezhetı, az önrész feletti rész megtéríttetésében a Vállalkozó közremőködik, az érintett biztosítótársaságon keresztül közvetlenül A Vállalkozó a biztosítót nem érintı káresemények javítása esetén a javítást csak az általa készített ár és költségkalkuláció Megrendelı általi írásban megadott jóváhagyását követıen kezdheti meg A Megrendelı vállalja, hogy a biztosítót nem érintı káresemény javítását az ár és költségkalkuláció jóváhagyása esetén megtéríti. A jóváhagyása nélkül javításokat a Vállalkozó csak a saját kockázatára végezhet, annak megtérítésére a Megrendelı nem köteles A Vállalkozó a javítási költségeket az AUDATEX, vagy azzal egyenértékő rendszerével, s jelen szerzıdésben és a szerzıdés mellékletét képezı ajánlatában meghatározott árakkal kalkulálja és számláit szigorúan ehhez igazodva állítja ki Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelınek a jármőveket kitakarított és lemosott állapotban adja át, melyet az ajánlati ár tartalmaz Teljesítési határidık A Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerzıdés keretében a fıdarab megbontással nem járó javításokat és technikai kiszolgálásokat maximum 2 munkanapon belül elvégzi A fıdarab megbontásával járó munkák idıtartamáról a Megrendelıt írásban tájékoztatja, azonban a javítás nem lehet hosszabb az AUDATEX, vagy azzal egyenértékő normaidınél A Felek megállapodnak abban, hogy a javítási határidık a megrendelılap kézhezvételétıl számítandók. Abban az esetben, ha Megrendelı pótmegrendelıt ír, úgy a határidı számítása a pótmegrendelı kézhezvételétıl újra kezdıdik. beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés Oldal 5

6 4.7. A szolgáltatás teljesítésének okmányai A Vállalkozó a javítási munkákról alkalmanként, rendszám szerint munkalapot állít ki, mely tételesen tartalmazza az elvégzett munkát, annak idıtartamát és díját, valamint a felhasznált anyagokat és azok árát, a kilométeróra állását, a szervizbe kerülés és a munka befejezésének dátumát A szolgáltatás a Megrendelı által aláírt munkalappal tekinthetı elfogadottnak A Vállalkozó az igazolt teljesítés alapján számlát nyújt be a Megrendelınek. A munkalap másolatát és a garanciális tanúsítást a Vállalkozó a számlával együtt megküldi a Megrendelı részére Alkatrészek Megrendelı a Vállalkozótól a munkavégzéshez az üzem-és forgalombiztonság követelményeit teljesítı (minısített), megfelelı élettartalmú és minıségő anyag-és alkatrész felhasználást követel meg Vállalkozónak Megrendelı részére, a szerzıdés teljesítése során a gyári minıséggel megegyezı, utángyártott alkatrészeket kell beépítenie. Amennyiben valamelyik alkatrészbıl nincs utángyártott alkatrész, a gyári alkatrészt kell beépíteni A javításhoz, karbantartáshoz csak olyan pótalkatrész használható fel, amely a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi miniszternek a közúti jármővek mőszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990 (IV. 12.) KÖHÉM rendeletének a 21 és 22. -ai alapján rendelkezik jóváhagyási jellel, vagy - amennyiben az nem gyári elsı beépítéső, vagy a jármőgyártó által elsı beépítéső helyett használhatónak elismert -, a 23. alapján minısítı jellel ellátott Vállalkozónak a többéves tapasztalata alapján, valamint a szerzıdés aláírását, illetve a jármőpark megismerését követıen a kopó/forgó alkatrészeket, valamint a típusokra jellemzı gyakran meghibásodó alkatrészeket lehetıség szerint raktárkészleten kell tartani. Vállalkozónak a nagyobb értékő javítások alkalmával egyeztetnie kell Megrendelıvel és az importırrel, annak érdekében, hogy a javítás költséghatékonyan kerüljön végrehajtásra, valamint az alkatrészek beérkezési ideje is minimalizálódjon Ha a javítás során a jármővek fıdarabjaiból az üzemeltetési anyagok leeresztése szükségessé válik, a feltöltés csak a leengedett és szakszerően összegyőjtött, külsı szennyezıdésektıl mentes folyadékokkal, vagy Megrendelı által egyeztetett minıségőekkel történhet. A jármővet üzem és forgalomképes állapotban kell Vállalkozónak visszaadni Megrendelı részére További általános mőszaki követelmények pótalkatrészek szállításához: Vállalkozónak valamennyi szállítani kívánt termékhez fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját és termékgyártói azonosító számát, továbbá a jóváhagyásra, illetve minısítı vizsgálatra kötelezett tételek mellett fel kell tüntetnie az E, vagy e, továbbá nem OE termékek esetén - a H, vagy Af engedélyek számát, és ezt a listát a szerzıdéses teljesítés során Megrendelı részére mellékelnie kell. beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés Oldal 6

7 Jármőgyártói elsı beépítéső (OE), vagy a jármőgyártó által a gyári eredeti helyett használhatónak hitelt érdemlı módon elismert alkatrészekre történı szállítás esetén mellékelni kell a jármőgyártó által erre vonatkozóan kiállított igazolást A leszállított pótalkatrészek mőszaki, valamint mőködési paramétereinek egyenértékőnek kell lennie a gyártómő által az új termékekre elıírtakkal Vállalkozó vállalja, hogy a javítás során beépítésre kerülı alkatrészek Megrendelı részére történı eladási ára nem haladhatja meg a megrendelés idıpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng Kft., Bárdi Autó Zrt., Unix Kft.) által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagát, mely átlagárból Vállalkozó az ajánlatban tett 21 %-os engedményt biztosítja. A nyertes ajánlattevınek, ezen átlagárat a szerzıdés teljesítése során, az egyes megrendelések során Megrendelı külön felszólítására hitelt érdemlıen bizonyítania kell Az alkatrészeket érintı egyéb elıírásokat az ajánlattételi dokumentáció mőszaki leírás része, valamint a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. 5. SZAVATOSSÁG 5.1. A szerzıdés keretében teljesített szolgáltatásnak, valamint a szolgáltatás teljesítése során alkalmazott technológiáknak, felhasznált termékeknek és anyagoknak meg kell felelnie az európai és a magyar szabványoknak, mőszaki normatíváknak és az illetékes hatóságok követelményeinek, továbbá az ajánlattételi dokumentációban (mőszaki leírásban) és a vállalkozó nyertes ajánlatában foglaltaknak Vállalkozó szavatolja és jótáll azért, hogy a szolgáltatása során alkalmazott technológia, a felhasznált anyagok, eszközök és termékek a rendeltetésszerő használatra alkalmasak és mentesek az egészségi- és környezeti ártalmaktól Vállalkozó szavatolja és jótáll azért, hogy a jelen szerzıdés értelmében végzett szolgáltatás mentes lesz minden olyan hibától, ami a Vállalkozó cselekedetébıl vagy mulasztásából származhat, illetve az általa alkalmazott technológiából, felhasznált eszközbıl, anyagból és termékbıl eredhet. A javítás befejezésekor ennek biztosítására garanciális tanúsítványt állít ki. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vállalkozó szolgáltatásaiban a javítás átvételétıl számított 6 hónap alatt bizonyíthatóan a korábbi javításokra visszavezethetı hibák fordulnak elı, a hibákat a jótállási kötelezettség keretén belül saját költségén javítja A Megrendelı haladéktalanul írásban köteles értesíteni a Vállalkozót a szavatossági és jótállási idı során felmerülı bármely jótállási és kárigényrıl. A jótállási és szavatossági idıtartam alatt a minıségi kifogást követıen a Vállalkozó a neki felróható okok miatt azonnal köteles a szükséges intézkedéseket megtenni Jótállási és szavatossági vita esetén, a Felek közösen tényfeltáró vizsgálatot tartanak, melybe mindkét fél jogosult megfelelı szakértelemmel rendelkezı dolgozóját, illetve szakértıt bevonni. Amennyiben a vizsgálta megállapítása alapján a hiba a Vállalkozó tevékenységére vagy mulasztására vezethetı vissza, a Vállalkozó köteles a hibát haladéktalanul javítani. beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés Oldal 7

8 6. ELLENİRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK 6.1. A Megrendelınek vagy megbízottjának a szerzıdésben foglalt feltételeknek való megfelelıség ellenırzése érdekében jogában áll megvizsgálni a szolgáltatást, az alkalmazott technológiát, a felhasznált eszközöket, karbantartó és egyéb anyagokat Amennyiben a javítás során alkalmazott technológia, illetve a felhasznált eszközök, termékek és anyagok nem felelnek meg az európai és a magyar szabványoknak, mőszaki normatíváknak és az illetékes hatóságok követelményeinek, továbbá az ajánlattételi dokumentációban (mőszaki leírásban) és a vállalkozó nyertes ajánlatában foglaltaknak, úgy a Megrendelı azokat visszautasíthatja és a Vállalkozó köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, hogy az alkalmazott technológia, a felhasznált termékek, eszközök és anyagok megfeleljen a 4. pontban meghatározottaknak Amennyiben az ellenırzés során a Megrendelınek minıségi kifogása van, azt köteles szóban, vagy írásban a Vállalkozónak bejelenteni, majd a Vállalkozóval egyeztetni. A Vállalkozó köteles a minıségi kifogás megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul, de legkésıbb a Megrendelı bejelentésétıl számított 2 munkanapon belül megtenni A Megrendelınek vagy megbízottjának a szerzıdésben foglalt feltételeknek való megfelelıség ellenırzése érdekében jogában álló vizsgálat körébe tartozik különösen, de nem kizárólag mindazon eljárás és vizsgálat, amely megállapíthatja, hogy a szolgáltatás színvonala, az alkalmazott technológia, a felhasznált eszközök, termékek és anyagok megfelelnek a 4. pontban leírtaknak A Megrendelınek jogában áll a szerzıdés tárgyát képezı javítás, karbantartás, mőszaki vizsgáztatás, karambolos sérülések javítása, pótszemlék alkalmával személyesen, vagy megbízottja útján állandó, vagy szúrópróba szerő ellenırzéssel a folyamatot és az alkalmazott technológiát ellenırizni, a felhasznált eszközök, termékek, anyagok eredetének, megfelelıségének tanúsítását kérni, a tényleges beépítés megtörténtét ellenırizni A Megrendelı a Vállalkozó által vezetett Munkalapot jogosult bármikor ellenırizni. Bejegyzésre a Vállalkozó munkavezetıje és a megrendelı vagy az általa megbízott személy jogosult. Ha a Felek eljáró személyei között az egyes adatok tekintetében nézeteltérés merül fel, ennek tartalmát a könyvben mindketten feltüntetik. A bejegyzés három példányban készül, az eredeti lap a könyvben marad, egy-egy másolatot pedig a Megrendelı, vagy az általa megbízott személy, illetve a Vállalkozó munkavezetıje vesz magához A Megrendelınek a Vállalkozó bejegyzésére, vagy írásbeli megkeresésére a lehetı legrövidebb idın belül állást kell foglalnia A Megrendelınek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem az elvárt minıségnek megfelelı, vagy nem a megfelelı alkatrész, eszköz, vagy termék kerül a javítás során felhasználásra és beépítésre. Utasítása szerint a hibásan teljesített munkarészt megfelelıen újra kell teljesíteni vagy vissza kell állítani az eredeti állapotába, amennyiben az szakszerően nem javítható. A felmerült többletköltségek a Vállalkozót terhelik és a többletmunka a vállalási határidıt nem módosíthatja. beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés Oldal 8

9 7. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGE 7.1. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei A Vállalkozó köteles a szerzıdés tárgyát képezı munkákat I. osztályú minıségben, az elfogadott minıségbiztosítási rendszerben elıírtak szerint elvégezni. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar egészségügyi, tőzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi elıírásokat. A minıségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek költségei a vállalkozót terhelik Vállalkozó kötelezettsége kiterjed a munka minıségi és szakmai megfelelıségére, a határidık pontos, maradéktalan teljesítésére, a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges megfelelı telephely biztosítására Vállalkozó kötelezettsége a szolgáltatások teljesítésének visszaellenırzésére alkalmas írásos dokumentációk és elıírt nyilvántartások naprakész vezetése. Köteles biztosítani, hogy a Megrendelı bármely idıpontban gyakorolhassa ellenırzési jogosultságát, vagy megtekintesse a munkavégzést Amennyiben a megrendelt munkák elvégzése során a Vállalkozó a gépjármővön a megrendelılapon fel nem tüntetett meghibásodást észlel, köteles a Megrendelıt haladéktalanul tájékoztatni. A Megrendelı írásos utasításáig a hibajavítást nem kezdheti meg Amennyiben Vállalkozó a Megrendelı írásos utasítása, megrendelése vagy pótszemle nélkül elvégez egy munkálatot, vagy kicserél egy alkatrészt, úgy azt saját kockázatára teheti meg, annak tudatában, hogy a Megrendelı nem köteles ezen munka és beépített alkatrész ellenértékét kifizetni, s Vállalkozó Megrendelı kérésére köteles az eredeti állapotot díjmentesen visszaállítani Vállalkozó a karbantartáshoz, javításhoz szükséges alkatrészeket, rezsi- és segédanyagokat, valamint a szerszámokat és a garázsipari berendezéseket a gépkocsik javításához a gyártó által elıírt minıségben köteles biztosítani. Az alkatrészekre vonatkozó elıírásokat jelen szerzıdés 4.8. pontja tartalmazza Vállalkozónak a megrendelt és elvégzett szolgáltatásokról (a számlák mellett) külön adatszolgáltatást kell biztosítani forgalmi rendszámonként, anyag, munkadíj, Áfa számlaösszeg bontásban, havi halmozott és éves adatösszesítésben a tárgyhót követı hó 10-ig A Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a gépjármővön korábban végzett munkák esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerzıdésszerő teljesítésben. Ezen ellenırzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot nem az alkalmazottja munkája idézte elı A Vállalkozó köteles az elkészült munkát készre jelenteni. A sikertelen átadás-átvételek költségei a Vállalkozót terheli. beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés Oldal 9

10 Vállalkozó felelıs az általa nyújtott tevékenység színvonaláért, és teljes körőségéért. A Vállalkozó szolgáltatásaiban a legnagyobb mértékő pontosságot és gyorsaságot biztosítja A Vállalkozó felel minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatait gondatlanul, hiányosan vagy szakmailag nem megfelelıen vagy nem megfelelı minıségben teljesíti Vállalkozónak különösen figyelemmel kell lennie arra, hogy: - a gépkocsikba beépítendı alkatrészek hibamentesek, a követelményeknek megfelelıek legyenek; - a javításokat végzı vállalkozói alkalmazottak munkájukat hibamentesen és szakszerően végezzék Megrendelı jogai, kötelezettségei Megrendelı kötelezi magát, hogy a szerzıdés hatálya alatt kivéve, ha a javítások jelen szerzıdésben szereplı határidık elmulasztásának esetét a Vállalkozón kívül más szervezetet, vállalkozót nem vesz igénybe a szerzıdés tárgyában szereplı munkálatok elvégzésére az ajánlattételi dokumentációban felsorolt jármővekre Megrendelı köteles az elıírásoknak megfelelıen elvégzett munkát átvenni és a mellékelt munkalapon ajánlattételi dokumentációban a mőszaki leírás 1.sz. melléklete ezt igazolni A Megrendelı köteles az igazoltan elvégzett szolgáltatás ellenértékét a jelen szerzıdésben meghatározott fizetési határidı alatt megtéríteni A Megrendelı köteles a javításhoz szükséges dokumentációkat, adatlapokat, a gépjármővek indítókulcsait biztosítani. Ennek érdekében a Megrendelı a Vállalkozó kérésére minden, a munkához kapcsolódó fontos információt biztosít a Vállalkozó részére Amennyiben a Megrendelı nem biztosít a munka elvégzéséhez szükséges iratot, adatlapot, indítókulcsot és a Vállalkozó ennek következtében nem tudja a tevékenységet határidıre elvégezni a határidı meghosszabbodik a dokumentumok és indítókulcs átadásáig eltelt idıvel A Megrendelınek jogában áll a Vállalkozó által megküldött írásos árajánlatban szereplı, általa túl drágának ítélt alkatrész helyett ugyanazt a funkciót ellátó olcsóbb alkatrész beépítését követelnie Vállalkozótól. Amennyiben Vállalkozónak nincs ugyanolyan funkciót ellátó olcsóbb alkatrésze, a Megrendelınek jogában áll azt mástól beszerezni és a beépítést Vállalkozótól követelni Amennyiben a Megrendelı igényt tart a Vállalkozó rendes nyitvatartási idején kívüli munkavégzésére, úgy ezen szándékát 48 órával a tervezett túlmunka megkezdése elıtt, a szükséges kapacitásadatok és a várható idıtartam megadásával írásban köteles jelezni A Megrendelınek jogában áll bármikor gyakorolni ellenırzési jogosultságait és a jármő átvételét megelızıen tételes helyszíni ellenırzést végrehajtania felhasznált eszközökre, termékekre, anyagokra vonatkozóan, továbbá próbaúttal meggyızıdni a javítás megfelelıségérıl. beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés Oldal 10

11 8. HIBÁS TELJESÍTÉS 8.1. A Vállalkozónak a szolgáltatás teljesítését folyamatosan kell végeznie A Vállalkozó szolgáltatási kötelezettségeinek nem szerzıdésszerő vagy nem teljesítése esetén (kivéve: vis maior esetét) a Vállalkozóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetık: Késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbérigény érvényesítése Kártérítési igény érvényesítése A szerzıdésnek a Vállalkozó mulasztása miatti rendkívüli felmondása, megszőntetése A Megrendelı érvényesítheti a szerzıdésszegésbıl eredı egyéb jogait is Amennyiben a szerzıdés teljesítése során bármikor a Vállalkozó számára olyan körülmény áll elı, amely akadályozza az idıben történı teljesítést, úgy a Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelıt a teljesítés várható elhúzódásáról, a késedelem tényérıl és okairól Jelen szerzıdés tekintetében a rendkívüli felmondás értelmezése: Megrendelı jogosult a jelen szerzıdést határidı nélkül egyoldalú írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), ha a Vállalkozó súlyosan megsérti a jelen szerzıdés lényeges rendelkezéseit, így különösen de nem kizárólagosan akkor, ha a: A Vállalkozó sorozatosan (legalább három alkalommal) késedelmesen teljesít (a szerzıdésben kikötött határidık fix határidık, így érdekmúlás bizonyítására nincs szükség) A Vállalkozó nem a jelen szerzıdés elıírásainak megfelelıen végezte a munkát, különösen, ha a munkával szerzıdésellenesen 15 napot meghaladó idıtartamban késedelembe esik; A Vállalkozó sorozatosan (legalább három alkalommal) nem a kikötött minıségben teljesít és a megadott határidın belül nem tesz eleget kijavítási kötelezettségének A Megrendelı vezetıje második alkalommal is írásban rögzíti és írásban tájékoztatja Vállalkozót a szolgáltatás végzését érintı minıségi kifogásával kapcsolatban; A Megrendelı vezetıje második alkalommal is írásban rögzíti és írásban tájékoztatja Vállalkozót a szolgáltatás végzéséhez alkalmazott technológiában, a szükséges anyagokban, eszközökben, termékekben észlelt hiányosságokról; A Vállalkozó a Megrendelı utasítása ellenére vagy jóváhagyása nélkül végez javítási munkát; A Vállalkozó fizetésképtelenné vált, felszámolási- vagy csıdeljárást indítottak ellene; beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés Oldal 11

12 A Vállalkozó, vagy alkalmazottja a titoktartási kötelezettségét megszegi; A Vállalkozó személyzete, illetve alkalmazottja kárt okoz és a kártérítési kötelezettségének nem tesz eleget; A Vállalkozó be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat; Stb A felmondási jog érvényesítése elıtt a Megrendelı írásos felszólítását követıen a két félnek egyeztetı tárgyalást kell folytatnia Bármely nem szerzıdésszerő teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelı részérıl nem értelmezhetı joglemondásként azon igényrıl vagy igényeirıl, amelyek a Megrendelıt a szerzıdésszegés következményeként megilletik. 9. KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR 9.1. Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenységére vonatkozóan 25 millió Ft/év, illetve 5 millió Ft/ kárösszegő gépjármőszervíz felelısségbiztosítással rendelkezik. A felelısségbiztosításnak ki kell terjednie a Vállalkozó tevékenységével közvetlenül vagy közvetetten okozott károk megtérítésére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelıvel szemben kizárólagosan és teljeskörően felel a Megrendelı által Vállalkozó részére javítás céljára átadott gépkocsik megsemmisülésért, gépkocsiban okozott közvetlen és közvetett károkozásért a javítás idıtartama alatt (a Megrendelı részére történı írásban dokumentált átadás-átvétel idıpontjáig) A Vállalkozó szerzıdésszegése esetén a Megrendelı a szerzıdésszegéssel összefüggı kárai érvényesítésére, kötbér érvényesítésére, illetve a szerzıdés azonnali hatályú felmondásra jogosult. Azonnali hatályú felmondás esetén a Megrendelı a szerzıdés nem teljesített része vonatkozásában kártérítésre jogosult A Megrendelı a vállalkozói teljesítéssel kapcsolatban felmerült hibákat a tudomásszerzést követıen haladéktalanul köteles írásban bejelenteni Vállalkozónak A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó ezen szerzıdést hibásan teljesíti, amennyiben a szerzıdés vagy annak alapján a tárgyi megrendelésben meghatározott egyes feladatokat vagy a feladatok összességét nem teljesíti, hiányosan vagy nem megfelelı szakmai színvonalon teljesít, vagy egyébként megszegi a szerzıdésben vagy annak mellékleteiben foglalt szerzıdéses feltételeket. Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesíti valamely szerzıdéses kötelezettségét, úgy a Megrendelı hibás teljesítési kötbért követelhet. A hibás teljesítési kötbér alapja a Vállalkozó által megrendelılapon a tárgyi szolgáltatásra kalkulált bruttó várható vállalkozói díj mely tartalmazza a javítási és alkatrész költségeket is, mértéke annak 2 %-a minden megkezdett késedelmes nap után számítva a szerzıdésszerő teljesítésig. Hibás teljesítési kötbér akkor is jár, ha a Megrendelı az adott szerzıdésszegés kapcsán nem él a felmondási jogával Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen teljesíti a szerzıdés alapján a tárgyi megrendelésben meghatározott bármely részfeladatot, abban az esetben a Megrendelınek joga van anélkül, hogy a szerzıdésben foglalt más jogorvoslatot ez befolyásolná késedelmi kötbért követelni a Vállalkozótól. Késedelmi kötbér különösen akkor jár, ha: beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés Oldal 12

13 - a javítandó gépjármő javítása a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból a megrendelés visszaigazolását követı huszonnégy óránál késıbben kezdıdik meg; vagy - a Vállalkozó a megrendelılapon rögzített várható javítási idın túl teljesíti a tárgyi szolgáltatást, és a késedelem neki felróható vagy - egyéb, jelen szerzıdésbıl eredı feladatait késedelmesen teljesíti. A késedelmi kötbér alapja a Vállalkozó által a megrendelılapon a tárgyi szolgáltatásra kalkulált bruttó várható vállalkozói díj mely tartalmazza a javítási és alkatrész költségeket is, mértéke annak 2 %-a, minden megkezdett késedelmes nap után számítva a tényleges teljesítésig. A késedelmi kötbér teljes összege azonban függetlenül a késedelmes napok tényleges számától nem haladhatja meg a kötbéralapot. Késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelı az adott szerzıdésszegés kapcsán nem él a felmondási jogával Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a szerzıdés alapján a tárgyi megrendelésben meghatározott bármely részfeladatot, abban az esetben a Megrendelınek joga van anélkül, hogy a szerzıdésben foglalt más jogorvoslatot ez befolyásolná meghiúsulási kötbért követelni a Vállalkozótól. A meghiúsulási kötbér alapja a Vállalkozó által a megrendelılapon a tárgyi szolgáltatásra kalkulált bruttó várható vállalkozói díj mely tartalmazza a javítási és alkatrész költségeket is, mértékének 30 %-a Ugyanazon jogcímen kizárólag egyféle kötbér követelhetı. Mindösszesen kötbér a Kbt (2) (3) bek. mértékéig A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelı részérıl elfogadott, de a szerzıdéssel nem összhangban történı teljesítés elfogadása nem értelmezhetı úgy, hogy a Megrendelı lemond a szerzıdésszegésbıl eredı jogosultságairól és követeléseirıl A nem szerzıdésszerő teljesítésbıl eredı jogkövetkezmények érvényesítésérıl való lemondás csak akkor érvényes, amennyiben a Megrendelı a szerzıdésszegésbıl eredı jogosítványainak érvényesítésérıl írásban kifejezetten lemond A Megrendelı a kötbért meghaladó kárt is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben Ha a Vállalkozó minıségileg kifogásolható szolgáltatást végez, a Megrendelı ugyanolyan mértékő kötbért követelhet, mint a szolgáltatás késedelme esetén arra az idıre, mely a hiba bejelentésétıl a kifogástalan minıségben történı teljesítésig eltelt A kötbér összegét a megrendelı jogosult bármely, a Vállalkozó felé fennálló fizetési kötelezettsége összegébe beszámítani A pontban meghatározott esetekben a Megrendelı azonnali hatállyal felmondhatja a szerzıdést, mely esetben meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek összege ,-Ft. beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés Oldal 13

14 9.14. A Megrendelı kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelı egyéb igényeinek elvesztését Ha a Vállalkozó dolgozója a szerzıdésben vállalt feladatok teljesítésével összefüggésben Megrendelınek kárt okoz, Vállalkozó köteles azt Megrendelınek megtéríteni Vállalkozót jótállási és szavatossági kötelezettség terheli az általa elvégzett munka valamint a gépkocsikba beépített alkatrészek vonatkozásában. Vállalkozó köteles teljesíteni valamennyi a Ptk-ban szerinti jótállási és szavatossági kötelezettségét valamint a 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendeletben (az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelezı jótállásról) meghatározott jótállási kötelezettségét. Megrendelı a jelen szerzıdésbıl eredı jótállási és szavatossági igényeit Vállalkozóval szemben érvényesíti. 10. VIS MAIOR A Felek mentesülnek a jelen szerzıdésbıl eredı kötelezettségeik nem, vagy részbeni nem teljesítésével kapcsolatos felelısségük alól, ha a nem teljesítés vagy részbeni nem teljesítés olyan elıre nem látható és a Felek által elháríthatatlan rendkívüli esemény miatt következett be, amely vis maiornak minısül (háború, forradalom, földrengés, természeti csapás, szállítási embargó, stb ) A vis maiorral érintett fél köteles a másik felet a vis maior bekövetkezésérıl, illetıleg megszőnésérıl haladéktalanul telefonon és azt követıen ajánlott levélben értesíteni. A vis maiornak minısülı körülményt, eseményt a mulasztást megvalósító szerzıdı fél székhelye szerint illetékes Gazdasági vagy Kereskedelmi Kamarának kell igazolnia, mely igazolást a vis maiorra hivatkozó félnek kell beszerezni A vis maiorral érintett fél a másik szerzıdı félhez intézett bejelentésben amennyiben erre reális lehetıség van köteles bejelenteni azt is, mikorra lehetséges a szerzıdés teljesítését akadályozó vis maior felszámolása, megszőnése. Még ilyen körülmények között is a rendelkezésre álló lehetıségek maximális kihasználásával törekedni kell a szerzıdésben foglaltak mielıbbi, elıírás szerinti teljesítésére A szerzıdésben foglalt határidık a vis maior idıtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior idıtartama meghaladja az 50 napot, a Megrendelınek jogában áll a szerzıdést felmondani hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Vállalkozóhoz errıl értesítést küld. 11. A VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE A Vállalkozónak és a Megrendelı kötelezettséget vállal arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerzıdés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényrıl, akadályozó körülményrıl a Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni Ha a szerzıdı Felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétıl számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerzıdés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a pertárgy értékétıl függıen a Debreceni Városi Bíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés Oldal 14

15 12. NYILVÁNOSSÁG, ELLENİRZÉS, INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA Szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevıszékrıl szóló évi LXVI. törvény 5. (5) bekezdése szerint az Állami Számvevıszék, a Kormányzati Ellenırzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenırzési Hivatal az államháztartás alrendszereibıl finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintı szerzıdések, illetıleg a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésbıl juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében ellenırzési jogosultsággal bír Szerzıdı felek jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, illetve a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak A felek a szerzıdés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységük során a tudomásukra jutott információkat, adatokat bizalmasan kezelik. A munkákban közvetlenül résztvevı személyeknek, a Vállalkozó alkalmazottai és megbízottjai felé történı információközlésnek bizalmasnak kell lenni, és ez csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerzıdés teljesítésének szempontjából feltétlenül szükséges. 13. A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA Felek megállapodnak abban, hogy jelen vállalkozási szerzıdést kizárólag közös megegyezéssel és a Kbt ában foglaltak figyelembe vételével módosíthatják 14. ÉRTESÍTÉSEK A szerzıdı felek egymás közti értesítéseit írásban kell megküldeni és írásban vissza kell igazolni. Név/cím Tel/Fax/ Megrendelı: Vállalkozó: Varga Zoltánné gépjármő fıelıadó 4024 Debrecen, Baksay S. u Debrecen, Kossuth u. 20. Tel.: 06/52/ Fax: 06/52/ Tel.: 52/ Fax: 52/ Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amikor azt kikézbesítették. 15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Megrendelı jelen szerzıdést indokolás nélkül, 60 napos felmondási idıvel, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal jogosult felmondani. Vállalkozó a felmondás jogát ugyanezekkel a feltételekkel gyakorolhatja azzal, hogy felmondását világosan, valósan és okszerően meg kell indokolnia; az indok csak a vevı súlyos és lényeges szerzıdésszegése lehet. beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés Oldal 15

16 15.2. Megrendelı továbbá jogosult és egyben köteles a szerzıdést felmondani ha szükséges olyan határidıvel, amely lehetıvé teszi, hogy a szerzıdéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Ezekben az esetekben a Vállalkozó a szerzıdés megszőnése elıtt már teljesített szolgáltatás szerzıdésszerő pénzbeli ellenértékére jogosult Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerzıdés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelı társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzıdés teljesítésének teljes idıtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelı számára megismerhetıvé teszi és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekrıl Megrendelıt haladéktalanul értesíti Jelen szerzıdés 4 eredeti példányban készült, melybıl 1 példány a Vállalkozót illeti meg. Jelen szerzıdés mellékleteivel együtt érvényes, melyek a következık: Felek kijelentik, hogy egyebekben a Kbt., a Polgári Törvénykönyv, illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen járnak el. Debrecen, május 15. Megrendelı részérıl: Vállalkozó részérıl: Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok rendırségi fıtanácsos címzetes fıiskolai docens fıkapitány Sk. Sk. Fenti szerződés az eredetivel megegyezik. beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés Oldal 16

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának lízingügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Formázott: Jobbra zárt Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Hatályos: 2011. május 23. napjától Közzétéve: 2011. május 23. napján Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. Nyilvántartásba

Részletesebben

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév:

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév: SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telephely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. fél.e. képviseletében aláír: Dr Kolosi

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31; adószám: 10644371-2- 44; képviseli: dr. Nyikos

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

Preambulum I. Preambulum II.

Preambulum I. Preambulum II. LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő flotta lízing tevékenységre PLAFLOG/2009.08.01. Amely 2009.08.01. napjával az gépjármő

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben