(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)"

Átírás

1 Száma: / /2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20.; adószám: ; bankszámlaszám: MÁK ) képviseletében eljáró Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok, megyei rendırfıkapitány mint megrendelı (a továbbiakban Megrendelı), másrészrıl (székhelye: 4254 Nyíradony, Wesselényi út 10.; telephelye: 4254 Nyíradony, Debreceni u hrsz., adószáma: ; Vállalkozói nyilvántartási száma: ; bankszámlaszáma: K&H Bank: ) képviseletében: Varga József mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó), továbbiakban együtt: FELEK között alulírt helyen és idıben az alábbi feltételekkel: Felek kijelentik, hogy Megrendelı a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 83. szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a 2014/S számon megindított ajánlati felhívással, a Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság részére szolgálati gépjármővek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában, mely közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevıje Vállalkozó lett, melynek eredményeképpen ezúton a Felek szerzıdést kötnek egymással. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Megrendelı 2014/S számú ajánlati felhívása, a kapcsolódó ajánlati dokumentáció, valamint a Vállalkozó május 12-ei keltezéssel benyújtott ajánlata. 1. A SZERZİDÉS TÁRGYA, IDİTARTAMA, KERETÖSSZEG 1.1. A szerzıdés idıtartama alatt Megrendelı tulajdonában álló, a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációban részletezett (jelenleg 167 db) és idıközben bekerülı saját tulajdonú szolgálati gépjármővek arra vonatkozó megrendelés esetén javítómőhelyben történı komplex javítása, karbantartása (autószerelés, karosszériajavítás, autófényezés, diagnosztika), karambolos javítások, idıszakos szemle végrehajtása, ehhez tartozó biztosítási ügyintézés, mőszaki vizsgára való felkészítés, valamint Megrendelı meghatalmazása alapján mőszaki vizsgáztatás vállalkozási szerzıdés keretében. A gépjármő állomány leírása a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentáció részét képezi. Nem képezi jelen eljárás tárgyát az Országos Rendır-fıkapitányság által évben vásárolt gépjármővek garanciális idın belüli karbantartása, javítása Jelen szerzıdést a Felek határozott idıre, július 08-tól március 31-ig tartó határozott idıtartamra hozzák létre Jelen szerzıdés mennyiségeként nettó 60 millió Ft keretösszeg, valamint attól való legfeljebb -10 %-os eltérés az irányadó. A gépjármővek darabszámán kívül az egyéb paraméterekre vonatkozó adatokat Megrendelı tekintettel annak terjedelmére a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációban adta meg. A szerzıdés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a mőszaki elhasználódás, vagy az állomány bıvülése miatt változhat. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés ( ) Oldal 1

2 2. VÁLLALKOZÓI DÍJAK 2.1. A szerzıdéses árakat és kedvezményt a Vállalkozó közbeszerzési eljárás keretében május 12-én kelt érvényes ajánlata tartalmazza, melyek az alábbiak: Jármőszerelés (autószerelı és autóelektronikai mőszerész munka) nettó rezsi óradíja nettó 1.140,- Ft/óra Alkatrész referencia árából adott kedvezmény mértéke (%). 50 % Fényezési tevékenység nettó rezsi óradíja Karosszérialakatos munka nettó rezsi óradíja Kenıolaj ára Az elvégzett munkára vállalt garancia ideje hónapokban Jármővek idıszakos mőszaki vizsgájának díja, állapotfelmérı elıvizsgálattal a hatósági alapdíjához viszonyított %-os mértékben megadva (hatósági alapdíj = 100 %) nettó 1.140,- Ft/óra nettó 1.140,- Ft/óra nettó 750,- Ft/liter 12 hónap 106 % 2.2. A hatósági díjas szolgáltatás eredetiségvizsgálat esetén a Megrendelı a mindenkor jogszabályban meghatározott díjszabást elfogadja Vállalkozó a szerzıdéses árakat az ÁFA mértékének változását kivéve, amely a mindenkor hatályos ÁFA törvénynek megfelelıen változhat semmilyen jogcímen nem emelheti a szerzıdés idıtartama alatt Az ajánlatban foglalt ajánlati árak tartalmazzák a szerzıdés teljesítésével felmerülı valamennyi költséget, díjat, az áfa kivételével minden adót, vámot, illetéket, stb, de tartalmazzák a jármővek Megrendelı telephelyérıl Vállalkozó költségén telephelyére való eljuttatás költségét, valamint a jármővek esetében a javító-szervizbe (szerelımőhelybe) történı oda-vissza szállítás díját is. 3. FIZETÉSI FELTÉTELEK 3.1. A jelen szerzıdés keretében a Vállalkozó felé teljesítendı vállalkozói díjat magyar forintban kell kifizetni Vállalkozó a Megrendelı bejelentése alapján elvégzett munkákról tételes bontásban egy számlát állít ki, amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányságra (4024 Debrecen, Kossuth u. 20.) nyújt be Megrendelı a számla kézhezvételétıl számított 15 naptári napon belül ellenırzi a számla alaki és tartalmi megfelelıségét. Amennyiben a számla alakilag, vagy tartalmilag hibás, úgy annak befogadását a Megrendelı megtagadj, és azt visszaküldi. Ebben az esetben a Vállalkozónak új, megfelelıen kiállított számlát kell benyújtania. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés ( ) Oldal 2

3 3.4. Számla kiállítására a Vállalkozó a szerzıdésszerő teljesítést követıen jogosult kiállítani, melyen szereplı összeget Megrendelı a számla szabályszerő benyújtását követı 30 (harminc) napon belül köteles banki átutalással, Vállalkozó K&H Bank által vezetett számú számlájára. A kifizetésre a Kbt (1) bekezdése az irányadó. 3.5.Amennyiben a pénzügyi teljesítés az adott hónapban eléri a nettó ,-Ft-ot, a Megrendelı csak akkor utalja át a számla ellenértékét, ha a vállalkozó rendelkezésére bocsátja Megrendelı Közgazdasági Osztálya részére azt az átutalás elıtt legfeljebb 30 nappal kelt, NAV által kiállított együttes adóigazolást, amely szerint a terhén lejárt esedékességő köztartozást nem tartanak nyilván. Ha az igazoláson szereplı köztartozás összege kisebb, mint a számla értéke, akkor a megrendelı a köztartozást köteles visszatartani, és csak az ezzel csökkentett összeget utalja át a vállalkozónak. Ha a köztartozás meghaladja a számla ellenértékét, akkor a megrendelı csak a számlán szereplı felszámított ÁFA összegét utalja át a vállalkozónak. Ha a Vállalkozó szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor elegendı erre a körülményre utalnia írásbeli bejelentésében, és a körülmény fennállását a Megrendelı ellenırzi és a vállalkozói díj utalásáról a hatósági nyilvántartás adatai szerint intézkedik A számla elfogadása az alábbi okmányok együttes benyújtása ellenében történik: a Vállalkozó számlája 2 példányban, cégszerően aláírva, feltüntetve a Megrendelı nevét, címét, és adószámát, a tárgyi szerzıdés számát, valamint eseti megrendelés esetén a megrendelés számát vagy a megrendelés iktató számát, a Kbt (1) bekezdésben meghatározott teljesítésigazolás, ami a szolgáltatás megtörténtét bizonyító munkalap, a pontban felsorolt dokumentumokat, a megrendelı lapot, pótmegrendelı lapot (adott esetben). garanciális tanúsítás Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szolgáltatási árral együtt a járulékos költségeket A Megrendelı késedelmes fizetése esetén a Vállalkozónak jogában áll a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelı mértékő késedelmi kamatot felszámítani. 4. A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSE 4.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a gépkocsik javítására vonatkozóan elıírt valamennyi jogi és szakmai feltételnek megfelel, tevékenységét jogszerően, szakszerően a tevékenységre vonatkozó szabályok betartásával végzi. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelı szintő ellátásához szükséges. A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges szakmai és anyagi erıforrásokkal rendelkezik, és azokkal a szerzıdés teljes idıtartama alatt rendelkezni fog Vállalkozó vállalja, hogy a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott ismereteket titokként kezeli, azokat illetéktelen személyekkel nem közli, mely kötelezettsége megszegésébıl a Megrendelıt ért kár esetén kártérítési kötelezettséggel tartozik Vállalkozó tevékenysége folytatása során különös figyelmet kell fordítania a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok betartására. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés ( ) Oldal 3

4 4.3. Megrendelés rendje A Megrendelı a jelen szerzıdés keretében végzendı munkálatokat jármővenként és javításonként egyedileg rendeli meg A Felek megállapodása értelmében a megrendelések írásban történnek, a Megrendelı által kiállított megrendelıvel (megrendelılappal) A gépkocsik átadás-átvétele, a munka megkezdése Vállalkozó a javításra megrendelt gépjármőveket Debrecenben, Megrendelı gépjármő telephelyén (Debrecen, Baksay u. 25.) veszi-és adja át. Vállalkozó köteles a javításra kerülı gépjármőveket telephelyére eljuttatni, valamint a jármővek esetében a javítószervizbe (szerelımőhelybe) történı oda-vissza szállításról gondoskodni, melynek költségét a megajánlott rezsióradíjnak tartalmaznia kell Megrendelı vállalja, hogy a meghatározott munkálat elvégzéséhez szükséges információkat, adatokat és dokumentumokat a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a megbízás teljesítéséhez meghatalmazás szükséges (hatósági mőszaki vizsga) azt haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja Felek megállapodnak abban, hogy a javítandó gépjármővek átadásakor a Megrendelı által biztosított és kitöltött és mind a Megrendelı, mind a Vállalkozó képviselıje által aláírt állapotlap készül, melyet követıen a Vállalkozó a gépjármővet átveszi Vállalkozó a javításra leadott gépjármőveket átvevıhelyen kívüli javításra mozgásképtelen jármő esetén csak szállító jármővön (trailer) szállíthatja telephelyére, melynek költsége az ajánlati ár része. Egyéb esetben a jármő Vállalkozó telephelyéig közúton közlekedhet, de Vállalkozónak a jármővön jól láthatóan a jármő állagának sérelme nélkül jeleznie kell, hogy a jármő szolgálaton kívül van. A megjavított jármővet Vállalkozó Megrendelı pont szerinti telephelyére szállító jármővön (trailer) szállíthatja vissza melynek költsége az ajánlati ár része azzal, hogy a menetútvonalból legfeljebb 30 km-es távon a jármő saját lábán, quasi próbaútként közlekedhet Vállalkozó a gépjármő átvételekor az átvizsgálást haladéktalanul (legkésıbb 24 órán belül) megkezdi és ésszerő idın belül (átvételtıl számított maximum 2 munkanap) végrehajtja, melyet követıen tételes ár és határidı kalkulációt készít és küld meg írásban Megrendelı részére. Ajánlatában részleteznie kell az elvégzendı munkálatokat, a felhasználandó anyagok és munkákra fordítandó költségeket Vállalkozó a Megrendelı írásbeli jóváhagyásának és megrendelıjének átvételét követıen a javítást haladéktalanul (legkésıbb 24 órán belül) megkezdi és azt ésszerő határidın, de maximum az Audatex normaidın belül befejezi Vállalkozó az elvégzett munkákra 12 hónap, míg a munka során beépített alkatrészekre 12 hónap garanciát vállal és az elvégzett javításról garanciális tanúsítást állít ki Vállalkozó köteles viselni az átvett jármő szállítása, javítása és tárolása során az átvett gépjármővekben keletkezett káresemények teljes helyreállítási költségét. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés ( ) Oldal 4

5 Vállalkozónak Megrendelı kérésére biztosítani kell tudni a szerzıdés idıtartama alatt a soron kívüli kiszolgálást, azaz a gépkocsi javításra történı átvételétıl számított legfeljebb 24 órán belüli munkába vételét Vállalkozónak a javításokkal kapcsolatos alkatrész-igény felmerülésének napján gondoskodnia kell a rendelkezésre nem álló alkatrészek megrendelésérıl. Az alkatrész rendelkezésre állásától számított öt munkanapon belül a megrendelt munkát be kell fejeznie A kész jármő átvétele egyeztetés után Megrendelı részére Vállalkozó által átadott munkalappal (frsz., típus, alvázszám, motorszám, km-óraállás, üzemanyagszint, megrendelt javítások, elvégzett munkák órával, felhasznált anyagok egységárral, szerelı kódjával), és a hibalappal történik Kárjavítás Megrendelı köteles a káreseménnyel kapcsolatos, a késıbbi kárrendezéshez szükséges iratokat, dokumentumokat a Vállalkozó részére a javítás megrendelésével párhuzamosan átadni Megrendelı garantálja, hogy a sérült jármőve(ke)t a kár bekövetkezése utáni állapotban adja át Vállalkozónak Amennyiben a Megrendelı telephelyén elızetes kárfelvétel készül, az arról készített jegyzıkönyvet a Megrendelı a sérült gépkocsival együtt átadja a Vállalkozónak Vállalkozó köteles a telephelyére került jármő végleges kárfelvételét elvégeztetni, és errıl tételes ár és költségkalkulációt készíteni, megjelölve a szükséges munkákat, alkatrészeket és várható határidıt Vállalkozó vállalja, hogy a biztosítótársaságokkal fennálló szerzıdéseit jelen szerzıdés hatálya alatt neki felróható mulasztás miatt nem szünteti meg, s törekszik a kapcsolatban álló biztosítótársaságok számának növelésére A biztosító által térített javítások esetében Vállalkozó vállalja a teljes körő biztosítási ügyintézést. megrendelı az ilyen esetekben a biztosító által történı kárrendezésig nem hitelezi meg a teljes javítási költséget és nem rendezi a kártérítést közvetlenül a biztosítóval egyik biztosítótársaság esetében sem. Azon mőveletek esetében, amelyek nem kerülnek elszámolásra a biztosító felé, Megrendelı az AUDATEX rendszerrel készült kárszámítást fogadja el Megrendelı csak az önrész megtérítésére kötelezhetı, az önrész feletti rész megtéríttetésében a Vállalkozó közremőködik, az érintett biztosítótársaságon keresztül közvetlenül Vállalkozó a biztosítót nem érintı káresemények javítása esetén a javítást csak az általa készített ár és költségkalkuláció Megrendelı általi írásban megadott jóváhagyását követıen kezdheti meg Megrendelı vállalja, hogy a biztosítót nem érintı káresemény javítását az ár és költségkalkuláció jóváhagyása esetén megtéríti. A jóváhagyása nélkül javításokat a tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés ( ) Oldal 5

6 Vállalkozó csak a saját kockázatára végezhet, annak megtérítésére a Megrendelı nem köteles Vállalkozó a javítási költségeket az AUDATEX rendszerével, s jelen szerzıdésben meghatározott árakkal kalkulálja és számláit szigorúan ehhez igazodva állítja ki Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelınek a jármőveket kitakarított és lemosott állapotban adja át, melyet az ajánlati ár tartalmaz Teljesítési határidık Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerzıdés keretében a fıdarab megbontással nem járó javításokat és technikai kiszolgálásokat maximum 2 munkanapon belül elvégzi A fıdarab megbontásával járó munkák idıtartamáról a Megrendelıt írásban tájékoztatja, azonban a javítás nem lehet hosszabb az AUDATEX normaidınél Felek megállapodnak abban, hogy a javítási határidık a megrendelılap kézhezvételétıl számítandók. Abban az esetben, ha Megrendelı pótmegrendelıt ír, úgy a határidı számítása a pótmegrendelı kézhezvételétıl újra kezdıdik A szolgáltatás teljesítésének okmányai Vállalkozó a javítási munkákról alkalmanként, rendszám szerint munkalapot állít ki, mely tételesen tartalmazza az elvégzett munkát, annak idıtartamát és díját, valamint a felhasznált anyagokat és azok árát, a kilométeróra állását, a szervizbe kerülés és a munka befejezésének dátumát A szolgáltatás a Megrendelı által aláírt munkalappal tekinthetı elfogadottnak Vállalkozó az igazolt teljesítés alapján számlát nyújt be a Megrendelınek. Vállalkozó részérıl a számlával együtt Megrendelı részére megküldendı okmányokat jelen szerzıdés 3.6. pontja tartalmazza Alkatrészek Megrendelı a Vállalkozótól a munkavégzéshez az üzem-és forgalombiztonság követelményeit teljesítı (minısített), megfelelı élettartalmú és minıségő anyag-és alkatrész felhasználást követel meg Vállalkozónak Megrendelı részére, a szerzıdés teljesítése során a gyári minıséggel megegyezı, utángyártott alkatrészeket kell beépítenie. Amennyiben valamelyik alkatrészbıl nincs utángyártott alkatrész, a gyári alkatrészt kell beépíteni A javításhoz, karbantartáshoz csak olyan pótalkatrész használható fel, amely a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi miniszternek a közúti jármővek mőszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990 (IV. 12.) KÖHÉM rendeletének a 21. és 22. -ai alapján rendelkezik jóváhagyási jellel, vagy - amennyiben az nem gyári elsı beépítéső, vagy a jármőgyártó által elsı beépítéső helyett használhatónak elismert -, a 23. alapján minısítı jellel ellátott Vállalkozónak a többéves tapasztalata alapján, valamint a szerzıdés aláírását, illetve a jármőpark megismerését követıen a kopó/forgó alkatrészeket, valamint a típusokra jellemzı gyakran meghibásodó alkatrészeket lehetıség szerint raktárkészleten kell tartani. Vállalkozónak a nagyobb értékő javítások alkalmával egyeztetnie kell Megrendelıvel, tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés ( ) Oldal 6

7 annak érdekében, hogy a javítás költséghatékonyan kerüljön végrehajtásra, valamint az alkatrészek beérkezési ideje is minimalizálódjon Ha a javítás során a jármővek fıdarabjaiból az üzemeltetési anyagok leeresztése szükségessé válik, a feltöltés csak a leengedett és szakszerően összegyőjtött, külsı szennyezıdésektıl mentes folyadékokkal, vagy Megrendelı által egyeztetett minıségőekkel történhet. A jármővet üzem és forgalomképes állapotban kell Vállalkozónak visszaadni Megrendelı részére További általános mőszaki követelmények pótalkatrészek szállításához: Vállalkozónak valamennyi szállítani kívánt termékhez fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját és termékgyártói azonosító számát, továbbá a jóváhagyásra, illetve minısítı vizsgálatra kötelezett tételek mellett fel kell tüntetnie az E, vagy e, továbbá nem OE termékek esetén - a H, vagy Af engedélyek számát, és ezt a listát a szerzıdéses teljesítés során Megrendelı részére mellékelnie kell Jármőgyártói elsı beépítéső (OE), vagy a jármőgyártó által a gyári eredeti helyett használhatónak hitelt érdemlı módon elismert alkatrészekre történı szállítás esetén mellékelni kell a jármőgyártó által erre vonatkozóan kiállított igazolást A leszállított pótalkatrészek mőszaki, valamint mőködési paramétereinek egyenértékőnek kell lennie a gyártómő által az új termékekre elıírtakkal Vállalkozó vállalja, hogy az Alkatrész referencia árából adott kedvezmény mértéke 50%. Vállalkozónak, ezen átlagárat a szerzıdés teljesítése során, az egyes megrendelések során Megrendelı külön felszólítására hitelt érdemlıen bizonyítania kell A megajánlott alkatrészek árát, és Vállalkozó által vállalt árkedvezményt Megrendelı nyilvános, bárki által hozzáférhetı a magyarországi piacon az ajánlattétel idıpontjában hozzáférhetı, tipikus, teljeskörő ellátást biztosító és igénybevett on-line, elektronikus adatbázisok (referencia adatbázisok) felhasználásával kívánja ellenırizni. Ezek az alábbi címeken érhetık el: A biztosító felé elszámolásra kerülı javítási tevékenységek esetében Vállalkozónak a biztosítóval történt megállapodásának megfelelıen kell eljárnia az alkatrész költségek elszámolásával kapcsolatosan. A javítási, karbantartási feladatok elszámolásánál kizárólag azokban az esetekben számolható el javítási segédanyag, amelyekben az árajánlat elkészítése, a javítási költségek meghatározása, az Audatex rendszerrel történik. Ezekben az esetekben a rendszer által megadott mértékig lehet ezeket a költségeket elszámolni. Minden más esetben javítási segédanyag vagy apró alkatrészek címen további költséget elszámolni nem lehet. A javítási árajánlaton szereplı alkatrészek kedvezményes árát úgy kell képezni, hogy a kedvezményes ár ne legyen magasabb, mint az adott alkatrész referencia ára csökkentve a szerzıdésben vállalt kedvezménnyel, függetlenül attól, hogy ennek eléréséhez Vállalkozónak a saját, aktuális kiskereskedelmi áraiból milyenmértékő kedvezményt kell adnia Az alkatrészeket érintı egyéb elıírásokat a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentáció mőszaki leírás része, valamint a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés ( ) Oldal 7

8 5. SZAVATOSSÁG 5.1. A szerzıdés keretében teljesített szolgáltatásnak, valamint a szolgáltatás teljesítése során alkalmazott technológiáknak, felhasznált termékeknek és anyagoknak meg kell felelnie az európai és a magyar szabványoknak, mőszaki normatíváknak és az illetékes hatóságok követelményeinek, továbbá az ajánlattételi dokumentációban (mőszaki leírásban) és a vállalkozó nyertes ajánlatában foglaltaknak Vállalkozó szavatolja és jótáll azért, hogy a szolgáltatása során alkalmazott technológia, a felhasznált anyagok, eszközök és termékek a rendeltetésszerő használatra alkalmasak és mentesek az egészségi- és környezeti ártalmaktól Vállalkozó szavatolja és jótáll azért, hogy a jelen szerzıdés értelmében végzett szolgáltatás mentes lesz minden olyan hibától, ami a Vállalkozó cselekedetébıl vagy mulasztásából származhat, illetve az általa alkalmazott technológiából, felhasznált eszközbıl, anyagból és termékbıl eredhet. A javítás befejezésekor ennek biztosítására garanciális tanúsítványt állít ki. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vállalkozó szolgáltatásaiban a javítás átvételétıl számított 12 hónap alatt bizonyíthatóan a korábbi javításokra visszavezethetı hibák fordulnak elı, a hibákat a jótállási kötelezettség keretén belül saját költségén javítja Megrendelı haladéktalanul írásban köteles értesíteni a Vállalkozót a szavatossági és jótállási idı során felmerülı bármely jótállási és kárigényrıl. A jótállási és szavatossági idıtartam alatt a minıségi kifogást követıen a Vállalkozó a neki felróható okok miatt azonnal köteles a szükséges intézkedéseket megtenni Jótállási és szavatossági vita esetén, a Felek közösen tényfeltáró vizsgálatot tartanak, melybe mindkét fél jogosult megfelelı szakértelemmel rendelkezı dolgozóját, illetve szakértıt bevonni. Amennyiben a vizsgálta megállapítása alapján a hiba a Vállalkozó tevékenységére vagy mulasztására vezethetı vissza, a Vállalkozó köteles a hibát haladéktalanul javítani. 6. ELLENİRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK 6.1. Megrendelınek vagy megbízottjának a szerzıdésben foglalt feltételeknek való megfelelıség ellenırzése érdekében jogában áll megvizsgálni a szolgáltatást, az alkalmazott technológiát, a felhasznált eszközöket, karbantartó és egyéb anyagokat Amennyiben a javítás során alkalmazott technológia, illetve a felhasznált eszközök, termékek és anyagok nem felelnek meg az európai és a magyar szabványoknak, mőszaki normatíváknak és az illetékes hatóságok követelményeinek, továbbá az ajánlattételi dokumentációban (mőszaki leírásban) és a vállalkozó nyertes ajánlatában foglaltaknak, úgy a Megrendelı azokat visszautasíthatja és a Vállalkozó köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, hogy az alkalmazott technológia, a felhasznált termékek, eszközök és anyagok megfeleljen a 4. pontban meghatározottaknak Amennyiben az ellenırzés során a Megrendelınek minıségi kifogása van, azt köteles szóban, vagy írásban a Vállalkozónak bejelenteni, majd a Vállalkozóval egyeztetni. A Vállalkozó köteles a minıségi kifogás megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul, de legkésıbb a Megrendelı bejelentésétıl számított 2 munkanapon belül megtenni Megrendelınek vagy megbízottjának a szerzıdésben foglalt feltételeknek való megfelelıség ellenırzése érdekében jogában álló vizsgálat körébe tartozik különösen, de nem kizárólag tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés ( ) Oldal 8

9 mindazon eljárás és vizsgálat, amely megállapíthatja, hogy a szolgáltatás színvonala, az alkalmazott technológia, a felhasznált eszközök, termékek és anyagok megfelelnek a 4. pontban leírtaknak Megrendelınek jogában áll a szerzıdés tárgyát képezı javítás, karbantartás, mőszaki vizsgáztatás, karambolos sérülések javítása, pótszemlék alkalmával személyesen, vagy megbízottja útján állandó, vagy szúrópróba szerő ellenırzéssel a folyamatot és az alkalmazott technológiát ellenırizni, a felhasznált eszközök, termékek, anyagok eredetének, megfelelıségének tanúsítását kérni, a tényleges beépítés megtörténtét ellenırizni Megrendelı a Vállalkozó által vezetett Munkalapot jogosult bármikor ellenırizni. Bejegyzésre a Vállalkozó munkavezetıje és a megrendelı vagy az általa megbízott személy jogosult. Ha a Felek eljáró személyei között az egyes adatok tekintetében nézeteltérés merül fel, ennek tartalmát a könyvben mindketten feltüntetik. A bejegyzés három példányban készül, az eredeti lap a könyvben marad, egy-egy másolatot pedig a Megrendelı, vagy az általa megbízott személy, illetve a Vállalkozó munkavezetıje vesz magához Megrendelınek a Vállalkozó bejegyzésére, vagy írásbeli megkeresésére a lehetı legrövidebb idın belül állást kell foglalnia Megrendelınek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem az elvárt minıségnek megfelelı, vagy nem a megfelelı alkatrész, eszköz, vagy termék kerül a javítás során felhasználásra és beépítésre. Utasítása szerint a hibásan teljesített munkarészt megfelelıen újra kell teljesíteni vagy vissza kell állítani az eredeti állapotába, amennyiben az szakszerően nem javítható. A felmerült többletköltségek a Vállalkozót terhelik és a többletmunka a vállalási határidıt nem módosíthatja A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 7. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGE Vállalkozó köteles a szerzıdés tárgyát képezı munkákat I. osztályú minıségben, az elfogadott minıségbiztosítási rendszerben elıírtak szerint elvégezni. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar egészségügyi, tőzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi elıírásokat. A minıségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek költségei a vállalkozót terhelik Vállalkozó kötelezettsége kiterjed a munka minıségi és szakmai megfelelıségére, a határidık pontos, maradéktalan teljesítésére, a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges megfelelı telephely biztosítására Vállalkozó kötelezettsége a szolgáltatások teljesítésének visszaellenırzésére alkalmas írásos dokumentációk és elıírt nyilvántartások naprakész vezetése. Köteles biztosítani, hogy a Megrendelı bármely idıpontban gyakorolhassa ellenırzési jogosultságát, vagy megtekintesse a munkavégzést Amennyiben a megrendelt munkák elvégzése során a Vállalkozó a gépjármővön a megrendelılapon fel nem tüntetett meghibásodást észlel, köteles a Megrendelıt haladéktalanul tájékoztatni. A Megrendelı írásos utasításáig a hibajavítást nem kezdheti meg. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés ( ) Oldal 9

10 Amennyiben Vállalkozó a Megrendelı írásos utasítása, megrendelése vagy pótszemle nélkül elvégez egy munkálatot, vagy kicserél egy alkatrészt, úgy azt saját kockázatára teheti meg, annak tudatában, hogy a Megrendelı nem köteles ezen munka és beépített alkatrész ellenértékét kifizetni, s Vállalkozó Megrendelı kérésére köteles az eredeti állapotot díjmentesen visszaállítani Vállalkozó a karbantartáshoz, javításhoz szükséges alkatrészeket, rezsi- és segédanyagokat, valamint a szerszámokat és a garázsipari berendezéseket a gépkocsik javításához a gyártó által elıírt minıségben köteles biztosítani. Az alkatrészekre vonatkozó elıírásokat jelen szerzıdés 4.8. pontja tartalmazza Vállalkozónak a megrendelt és elvégzett szolgáltatásokról (a számlák mellett) külön adatszolgáltatást kell biztosítani forgalmi rendszámonként, anyag, munkadíj, Áfa számlaösszeg bontásban, havi halmozott és éves adatösszesítésben a tárgyhót követı hó 10-ig Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a gépjármővön korábban végzett munkák esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerzıdésszerő teljesítésben. Ezen ellenırzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot nem az alkalmazottja munkája idézte elı Vállalkozó köteles az elkészült munkát készre jelenteni. A sikertelen átadás-átvételek költségei a Vállalkozót terheli Vállalkozó felelıs az általa nyújtott tevékenység színvonaláért, és teljes körőségéért. A Vállalkozó szolgáltatásaiban a legnagyobb mértékő pontosságot és gyorsaságot biztosítja Vállalkozó felel minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatait gondatlanul, hiányosan vagy szakmailag nem megfelelıen vagy nem megfelelı minıségben teljesíti Vállalkozónak különösen figyelemmel kell lennie arra, hogy: - a gépkocsikba beépítendı alkatrészek hibamentesek, a követelményeknek megfelelıek legyenek; - a javításokat végzı vállalkozói alkalmazottak munkájukat hibamentesen és szakszerően végezzék Megrendelı jogai, kötelezettségei Megrendelı kötelezi magát, hogy a szerzıdés hatálya alatt kivéve, ha a javítások jelen szerzıdésben szereplı határidık elmulasztásának esetét a Vállalkozón kívül más szervezetet, vállalkozót nem vesz igénybe a szerzıdés tárgyában szereplı munkálatok elvégzésére az ajánlattételi dokumentációban felsorolt jármővekre Megrendelı köteles az elıírásoknak megfelelıen elvégzett munkát átvenni és munkalapon a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációban a mőszaki leírás 1.sz. melléklete ezt igazolni Megrendelı köteles az igazoltan elvégzett szolgáltatás ellenértékét a jelen szerzıdésben meghatározott fizetési határidı alatt megtéríteni. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés ( ) Oldal 10

11 Megrendelı köteles a javításhoz szükséges dokumentációkat, adatlapokat, a gépjármővek indítókulcsait biztosítani. Ennek érdekében a Megrendelı a Vállalkozó kérésére minden, a munkához kapcsolódó fontos információt biztosít a Vállalkozó részére Amennyiben a Megrendelı nem biztosít a munka elvégzéséhez szükséges iratot, adatlapot, indítókulcsot és a Vállalkozó ennek következtében nem tudja a tevékenységet határidıre elvégezni a határidı meghosszabbodik a dokumentumok és indítókulcs átadásáig eltelt idıvel Amennyiben a Megrendelı igényt tart a Vállalkozó rendes nyitvatartási idején kívüli munkavégzésére, úgy ezen szándékát 48 órával a tervezett túlmunka megkezdése elıtt, a szükséges kapacitásadatok és a várható idıtartam megadásával írásban köteles jelezni Megrendelınek jogában áll bármikor gyakorolni ellenırzési jogosultságait és a jármő átvételét megelızıen tételes helyszíni ellenırzést végrehajtania felhasznált eszközökre, termékekre, anyagokra vonatkozóan, továbbá próbaúttal meggyızıdni a javítás megfelelıségérıl. 8. HIBÁS TELJESÍTÉS 8.1. A Vállalkozónak a szolgáltatás teljesítését folyamatosan kell végeznie A Vállalkozó szolgáltatási kötelezettségeinek nem szerzıdésszerő vagy nem teljesítése esetén (kivéve: vis maior esetét) a Vállalkozóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetık: Késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbérigény érvényesítése Kártérítési igény érvényesítése A szerzıdésnek a Vállalkozó mulasztása miatti rendkívüli felmondása, megszőntetése A Megrendelı érvényesítheti a szerzıdésszegésbıl eredı egyéb jogait is Amennyiben a szerzıdés teljesítése során bármikor a Vállalkozó számára olyan körülmény áll elı, amely akadályozza az idıben történı teljesítést, úgy a Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelıt a teljesítés várható elhúzódásáról, a késedelem tényérıl és okairól Jelen szerzıdés tekintetében a rendkívüli felmondás értelmezése: Megrendelı jogosult a jelen szerzıdést határidı nélkül egyoldalú írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), ha a Vállalkozó súlyosan megsérti a jelen szerzıdés lényeges rendelkezéseit, így különösen de nem kizárólagosan akkor, ha a: Vállalkozó sorozatosan (legalább három alkalommal) késedelmesen teljesít (a szerzıdésben kikötött határidık fix határidık, így érdekmúlás bizonyítására nincs szükség) Vállalkozó nem a jelen szerzıdés elıírásainak megfelelıen végezte a munkát, különösen, ha a munkával szerzıdésellenesen 15 napot meghaladó idıtartamban késedelembe esik; tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés ( ) Oldal 11

12 Vállalkozó sorozatosan (legalább három alkalommal) nem a kikötött minıségben teljesít és a megadott határidın belül nem tesz eleget kijavítási kötelezettségének Megrendelı második alkalommal is írásban rögzíti és írásban tájékoztatja Vállalkozót a szolgáltatás végzését érintı minıségi kifogásával kapcsolatban; Megrendelı második alkalommal is írásban rögzíti és írásban tájékoztatja Vállalkozót a szolgáltatás végzéséhez alkalmazott technológiában, a szükséges anyagokban, eszközökben, termékekben észlelt hiányosságokról; Vállalkozó a Megrendelı utasítása ellenére vagy jóváhagyása nélkül végez javítási munkát; Vállalkozó fizetésképtelenné vált, felszámolási- vagy csıdeljárást indítottak ellene; Vállalkozó, vagy alkalmazottja a titoktartási kötelezettségét megszegi; Vállalkozó személyzete, illetve alkalmazottja kárt okoz és a kártérítési kötelezettségének nem tesz eleget; Vállalkozó be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat; Stb A felmondási jog érvényesítése elıtt a Megrendelı írásos felszólítását követıen a két félnek egyeztetı tárgyalást kell folytatnia Bármely nem szerzıdésszerő teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelı részérıl nem értelmezhetı joglemondásként azon igényrıl vagy igényeirıl, amelyek a Megrendelıt a szerzıdésszegés következményeként megilletik. 9. KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR 9.1. Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenységére vonatkozóan 20 millió Ft/év, illetve 5 millió Ft/kárösszegő gépjármőszervíz felelısségbiztosítással rendelkezik. A felelısségbiztosításnak ki kell terjednie a Vállalkozó tevékenységével közvetlenül vagy közvetetten okozott károk megtérítésére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelıvel szemben kizárólagosan és teljeskörően felel a Megrendelı által Vállalkozó részére javítás céljára átadott gépkocsik megsemmisülésért, gépkocsiban okozott közvetlen és közvetett károkozásért a javítás idıtartama alatt (a Megrendelı részére történı írásban dokumentált átadás-átvétel idıpontjáig) Vállalkozó szerzıdésszegése esetén a Megrendelı a szerzıdésszegéssel összefüggı kárai érvényesítésére, kötbér érvényesítésére, illetve a szerzıdés azonnali hatályú felmondásra jogosult. Azonnali hatályú felmondás esetén a Megrendelı a szerzıdés nem teljesített része vonatkozásában kártérítésre jogosult Megrendelı a vállalkozói teljesítéssel kapcsolatban felmerült hibákat a tudomásszerzést követıen haladéktalanul köteles írásban bejelenteni Vállalkozónak. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés ( ) Oldal 12

13 9.4. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jelen szerzıdést hibásan teljesíti, amennyiben a szerzıdés vagy annak alapján a tárgyi megrendelésben meghatározott egyes feladatokat vagy a feladatok összességét nem teljesíti, hiányosan vagy nem megfelelı szakmai színvonalon teljesít, vagy egyébként megszegi a szerzıdésben vagy annak mellékleteiben foglalt szerzıdéses feltételeket. Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesíti valamely szerzıdéses kötelezettségét, úgy a Megrendelı hibás teljesítési kötbért követelhet. A hibás teljesítési kötbér alapja a Vállalkozó által megrendelılapon a tárgyi szolgáltatásra kalkulált bruttó várható vállalkozói díj mely tartalmazza a javítási és alkatrész költségeket is, mértéke annak 2 %-a minden megkezdett késedelmes nap után számítva a szerzıdésszerő teljesítésig. Hibás teljesítési kötbér akkor is jár, ha a Megrendelı az adott szerzıdésszegés kapcsán nem él a felmondási jogával. 9.5.Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesíti a szerzıdés alapján a tárgyi megrendelésben meghatározott bármely részfeladatot, abban az esetben a Megrendelınek joga van anélkül, hogy a szerzıdésben foglalt más jogorvoslatot ez befolyásolná késedelmi kötbért követelni a Vállalkozótól. Késedelmi kötbér különösen akkor jár, ha: - a javítandó gépjármő javítása a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból a megrendelés visszaigazolását követı huszonnégy óránál késıbben kezdıdik meg; vagy - a Vállalkozó a megrendelılapon rögzített várható javítási idın túl teljesíti a tárgyi szolgáltatást, és a késedelem neki felróható vagy - egyéb, jelen szerzıdésbıl eredı feladatait késedelmesen teljesíti. A késedelmi kötbér alapja a Vállalkozó által a megrendelılapon a tárgyi szolgáltatásra kalkulált bruttó várható vállalkozói díj mely tartalmazza a javítási és alkatrész költségeket is, mértéke annak 2 %-a, minden megkezdett késedelmes nap után számítva a tényleges teljesítésig. A késedelmi kötbér teljes összege azonban függetlenül a késedelmes napok tényleges számától nem haladhatja meg a kötbéralapot. Késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelı az adott szerzıdésszegés kapcsán nem él a felmondási jogával Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a szerzıdés alapján a tárgyi megrendelésben meghatározott bármely részfeladatot, abban az esetben a Megrendelınek joga van anélkül, hogy a szerzıdésben foglalt más jogorvoslatot ez befolyásolná meghiúsulási kötbért követelni a Vállalkozótól. A meghiúsulási kötbér alapja a Vállalkozó által a megrendelılapon a tárgyi szolgáltatásra kalkulált bruttó várható vállalkozói díj mely tartalmazza a javítási és alkatrész költségeket is, mértékének 30 %-a Ugyanazon jogcímen kizárólag egyféle kötbér követelhetı. Mindösszesen kötbér a Kbt (3)-(4) bekezdés mértékéig Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelı részérıl elfogadott, de a szerzıdéssel nem összhangban történı teljesítés elfogadása nem értelmezhetı úgy, hogy a Megrendelı lemond a szerzıdésszegésbıl eredı jogosultságairól és követeléseirıl A nem szerzıdésszerő teljesítésbıl eredı jogkövetkezmények érvényesítésérıl való lemondás csak akkor érvényes, amennyiben a Megrendelı a szerzıdésszegésbıl eredı jogosítványainak érvényesítésérıl írásban kifejezetten lemond Megrendelı a kötbért meghaladó kárt is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben Ha a Vállalkozó minıségileg kifogásolható szolgáltatást végez, a Megrendelı ugyanolyan mértékő kötbért követelhet, mint a szolgáltatás késedelme esetén arra az idıre, mely a hiba bejelentésétıl a kifogástalan minıségben történı teljesítésig eltelt A kötbér összegét a megrendelı jogosult bármely, a Vállalkozó felé fennálló fizetési kötelezettsége összegébe beszámítani. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés ( ) Oldal 13

14 9.13. A pontban meghatározott esetekben a Megrendelı azonnali hatállyal felmondhatja a szerzıdést, mely esetben meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek összege ,-Ft A Megrendelı kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelı egyéb igényeinek elvesztését Ha a Vállalkozó dolgozója a szerzıdésben vállalt feladatok teljesítésével összefüggésben Megrendelınek kárt okoz, Vállalkozó köteles azt Megrendelınek megtéríteni. 10. VIS MAIOR A Felek mentesülnek a jelen szerzıdésbıl eredı kötelezettségeik nem, vagy részbeni nem teljesítésével kapcsolatos felelısségük alól, ha a nem teljesítés vagy részbeni nem teljesítés olyan elıre nem látható és a Felek által elháríthatatlan rendkívüli esemény miatt következett be, amely vis maiornak minısül (háború, forradalom, földrengés, természeti csapás, szállítási embargó, stb ) A vis maiorral érintett fél köteles a másik felet a vis maior bekövetkezésérıl, illetıleg megszőnésérıl haladéktalanul telefonon és azt követıen ajánlott levélben értesíteni. A vis maiornak minısülı körülményt, eseményt a mulasztást megvalósító szerzıdı fél székhelye szerint illetékes Gazdasági vagy Kereskedelmi Kamarának kell igazolnia, mely igazolást a vis maiorra hivatkozó félnek kell beszerezni A vis maiorral érintett fél a másik szerzıdı félhez intézett bejelentésben amennyiben erre reális lehetıség van köteles bejelenteni azt is, mikorra lehetséges a szerzıdés teljesítését akadályozó vis maior felszámolása, megszőnése. Még ilyen körülmények között is a rendelkezésre álló lehetıségek maximális kihasználásával törekedni kell a szerzıdésben foglaltak mielıbbi, elıírás szerinti teljesítésére A szerzıdésben foglalt határidık a vis maior idıtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior idıtartama meghaladja az 50 napot, a Megrendelınek jogában áll a szerzıdést felmondani hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Vállalkozóhoz errıl értesítést küld. 11. A VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE A Vállalkozónak és a Megrendelı kötelezettséget vállal arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerzıdés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényrıl, akadályozó körülményrıl a Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni Ha a szerzıdı Felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétıl számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerzıdés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a pertárgy értékétıl függıen a Debreceni Városi Bíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 12. NYILVÁNOSSÁG, ELLENİRZÉS, INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA Szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevıszékrıl szóló évi LXVI. törvény 5. (5) bekezdése szerint az Állami Számvevıszék, a Kormányzati Ellenırzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenırzési Hivatal az államháztartás alrendszereibıl finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés ( ) Oldal 14

15 vagyonát érintı szerzıdések, illetıleg a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésbıl juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében ellenırzési jogosultsággal bír Szerzıdı felek jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, illetve a minısített adat védelmérıl szóló évi CLV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak A felek a szerzıdés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységük során a tudomásukra jutott információkat, adatokat bizalmasan kezelik. A munkákban közvetlenül résztvevı személyeknek, a Vállalkozó alkalmazottai és megbízottjai felé történı információközlésnek bizalmasnak kell lenni, és ez csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerzıdés teljesítésének szempontjából feltétlenül szükséges. 13. A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA Felek megállapodnak abban, hogy jelen vállalkozási szerzıdést kizárólag közös megegyezéssel és a Kbt ában foglaltak figyelembe vételével módosíthatják. 14. ÉRTESÍTÉSEK A szerzıdı felek egymás közti értesítéseit írásban kell megküldeni és írásban vissza kell igazolni. Megrendelıi kapcsolattartók: Vállalkozó: Név/cím Varga Zoltánné gépjármő fıelıadó 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. Koczkanics József r. tzls. Kozma Tamás r. tzls Debrecen, Baksay S. u. 25. Tel/Fax/ Tel.: 52/ Fax: 52/ Tel.: 52/ / Tel.: 52/ , Fax: 52/ Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amikor azt kikézbesítették. 15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Megrendelı jelen szerzıdést 60 napos felmondási idıvel, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal jogosult felmondani. Vállalkozó a felmondás jogát ugyanezekkel a feltételekkel gyakorolhatja. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés ( ) Oldal 15

16 15.2. Megrendelı továbbá jogosult és egyben köteles a szerzıdést felmondani ha szükséges olyan határidıvel, amely lehetıvé teszi, hogy a szerzıdéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Ezekben az esetekben a Vállalkozó a szerzıdés megszőnése elıtt már teljesített szolgáltatás szerzıdésszerő pénzbeli ellenértékére jogosult Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerzıdés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelı társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzıdés teljesítésének teljes idıtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelı számára megismerhetıvé teszi és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekrıl Megrendelıt haladéktalanul értesíti Jelen szerzıdés 4 eredeti példányban készült, melybıl 1 példány a Vállalkozót illeti meg. Jelen szerzıdés mellékleteivel együtt érvényes, melyek a következık: Felek kijelentik, hogy egyebekben a Kbt., a Ptk., illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen járnak el. Debrecen, július 08. Megrendelı részérıl: Vállalkozó részérıl: dr. Gyurosovics József r. dandártábornok rendırségi fıtanácsos címzetes egyetemi docens fıkapitány SK. SK. Fenti szerződés az eredetivel megegyezik. Mellékletek: 1. sz. melléklet: műszaki leírás 2. sz. melléklet: titoktartási nyilatkozat 3. sz. melléklet: átláthatósági nyilatkozat tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés ( ) Oldal 16

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/7057-51/2013. ált. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12,

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI S Z E R Z İ D É S. Szepessy Tamás Polgármester-helyettes Megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), valamint

VÁLLALKOZÁSI S Z E R Z İ D É S. Szepessy Tamás Polgármester-helyettes Megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), valamint VÁLLALKOZÁSI S Z E R Z İ D É S amely létrejött egyrészrıl Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Cím: 1033 Budapest, Fı tér 3. Képviselı: Szepessy Tamás Polgármester-helyettes mint Megrendelı

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh László u. 4,-6 adószám: 15395577-2-13

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

Szállítási Szerzıdés

Szállítási Szerzıdés Szállítási Szerzıdés Amely létrejött egyrészrıl Nagytarcsa Község Önkormányzata Székhelye: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. adószáma: 15391597-2-13 Képviseletében: Gyıri Péter Polgármester mint Megrendelı

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Kivonat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága 2010.

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelı, (képviseletében Dr.

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZİDÉS. Budapest Fıváros XV. Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. képviseli: Hajdu László polgármester,

TERVEZÉSI SZERZİDÉS. Budapest Fıváros XV. Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. képviseli: Hajdu László polgármester, Szerzıdés száma: /2009. Témafelelıs: Fıépítészi Iroda Budapest Fıváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata amely létrejött egyrészrıl: továbbiakban, mint Megrendelı, másrészrıl

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh László u. 4,-6 adószám: 15395577-2-13

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató továbbiakban,

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS Száma:450/2009. Amely létrejött egyrészrıl az Országos Mentıszolgálat Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22., Adószám: 15309989-2-41, Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01491687, KSH törzsszám:

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-215/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2012. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására) amely létrejött egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.; Adószám: 15345008-2-04)

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012.

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı

Részletesebben

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28.

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28. Mőgyanta palackok regenerálása Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március 28. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Száma: 09000-0/3242-66/2013.ált VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

Száma: 09000-0/3242-66/2013.ált VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/3242-66/2013.ált VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság (4025 Debrecen, Kossuth

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı Tisztelt Képviselı-testület! a Végardó Fürdı fejlesztése érdekében a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ( ÉMOP-2.1.1/B-12) címő felhívás keretében benyújtandó pályázat elıkészítésérıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-311/12. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-311/12. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS A jelen megbízási szerzıdés (a továbbiakban: Szerzıdés) az alulírott helyen és idıpontban jött létre egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata

H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata Elektronikusan lefolytatott versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra 08-8-1486/2012 Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra Amely létrejött egyrészrıl Pannon Hıerımő Zrt. székhelye: 7630 Pécs, Edison u. 1. adószáma: 10740013-2-02 mint a közérdekő kötelezettségvállalást

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata (Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlásának megfelelıen, figyelembe véve

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z İ D É S, A szerzıdés 5 számozott oldalból áll.

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z İ D É S, A szerzıdés 5 számozott oldalból áll. számú vállalkozási szerzıdés 1. oldal, összesen: 5 V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z İ D É S, A szerzıdés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészrıl Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest,

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye székhelye: 6724 Szeged, Csongor tér 1.; adószáma: 15485238-2-06; bankszámla száma: 12067008-00153740-00100001)

Részletesebben

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére (költségvetési gazdálkodási rendszerben mőködı felsıoktatási intézmény és innovációs járulék fizetésére kötelezett gazdálkodó szervezet

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Vállalkozási szerzıdés

Vállalkozási szerzıdés Vállalkozási szerzıdés mely létrejött a Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) mint Megrendelı, valamint a FERROÉP Fıvállalkozó és Szerelıipari Zrt. (6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/B.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév:

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév: SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telephely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. fél.e. képviseletében aláír: Dr Kolosi

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése"

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése A I? 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-215108/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BKV Zrt. Adásvételi Szerzıdés.. BKV Zrt. 15/TB-381/12. BKV Zrt. ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS

BKV Zrt. Adásvételi Szerzıdés.. BKV Zrt. 15/TB-381/12. BKV Zrt. ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS BKV Zrt. Adásvételi Szerzıdés.. BKV Zrt. ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS (a továbbiakban: Szerzıdés), mely létrejött egyrészrıl az székhely:. cégjegyzékszám:.. adószám:. bankszámlaszám:... mint eladó (a továbbiakban:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDİS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDİS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDİS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerzıdés), amely létrejött egyrészrıl a Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészrıl Magyar Export-Import Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság székhelye: cégjegyzékszáma: adószáma: számlavezetı pénzintézet: bankszámlaszáma:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben