NYOMTATOTT KIADVÁNYOK ONLINE FELÜLETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYOMTATOTT KIADVÁNYOK ONLINE FELÜLETEK"

Átírás

1 NYOMTATOTT KIADVÁNYOK ONLINE FELÜLETEK MÉDIAAJÁNLAT éve híd a fogászatban

2 TISZTELT PARTNERÜNK! A Den tal Press 1997-ben ala kult az zal a cél lal, hogy az egész ség ügy, azon be lül is ki emel ten a fo gá szat idő sze rű kér dé se i vel fog lal koz zék oly mó don, hogy egy-egy ak tu á lis kér dés fel ve té sé - ve l, m a j d e l e m zé s é ve l ke r e s s e a v á l a s z t a m e g o l d a n d ó p r o b l é m á k r a, h o g y m i n é l tö b b o b j e k tí v i n f o r m á c i ót a d j o n a s z a k m a m i n d e n n a p o s é s a j ö vő t i s é r i n t ő ké r d é s e i r ő l, v a l a m i nt a t á j é koz t a t á s több fé le csa tor ná ján át be kap cso lód jék a kü lön bö ző fo gá sza ti pre ven ci ós prog ra mok ba. A j á n l j u k s z í ve s fi g ye l m ü k b e m e g l é vő é s ú j s zo l g á l t a t á s a i n k at, m e l ye k r ő l r é s z l e t e s e n o l v a s h at n a k a to váb bi ak ban. Cé lunk a jö vő ben is ugyan az : a leg jobb mi nő sé get és sok ol da lú tá jé koz ta tást nyújta ni valamennyi ki ad vá nyunk ban, valamint minden egyéb, a szakmához kötődő tevékenységünk során. Lacz kó Ta más fe le lős ki adó Impresszum DP Hungary Kft. Elérhetőségeink Fe le lős ki adó: Fő szer kesz tők: Szak for dí tók: Fran chi se-part ne re ink: Lacz kó Ta más Dr. Ri ba Mag dol na (Den tal Hí rek) Róth La jos (Fog tech ni ka, Digitális Fogászat) Dr. Németh Zsolt (Implantológia) Dr. Buzás Kristóf, Hajdu Zoltán, Kesztyűs Artúr, dr. Kovács Emese, dr. Németh Bertalan Dental Tribune International, Né met or szág Ver lag Ne u er Mer kur Ki adó, Né met or szág Ge or ge Thi e me Ki adó, Né met or szág DP Hungary Kft Bu da pest, Kuny Domokos u. 9. Te le fon: e-ma il: in tal.hu Együtt mű kö dő part ne rünk: Prime Rate Kft. Lap ja in kat az Ob ser ver Budapest Mé di a fi gye lő Kft. rendszeresen szemlézi.

3 2019-ES MEGJELENÉSEK Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. DENTAL HÍREK Cikkleadás A kész hirdetések leadása Tervezett megjelenés / / / FOGTECHNIKA+ terméktáblázat, digitális fogászat Cikkleadás A kész hirdetések leadása Tervezett megjelenés táblázat / / /3 digitális f IMPLANTOLÓGIA Cikkleadás A kész hirdetések leadása Tervezett megjelenés DENTAL TRIBUNE Cikkleadás A kész hirdetések leadása Megjelenés / / / / / /

4 DENTAL HÍREK b e n t ű z t ü k k i cé l ké nt, h o g y m e g a l a p í t u n k e g y m o d e r n f o g á s z a ti e gé s z s é g p o l i ti k a i m a g a z i nt, a m e l y a t u d o m á nyo s s z a k m a i c i k ke k m e l l e tt f o g l a l ko z i k a f o g o r vo s l á s e g yé b a k t u á l i s f e l a d a t a i v a l, p r o b l é m á i v a l i s. A m a g a z i n cé l j a, h o g y a f o g á s z at m i n d e n r é t e gé n e k a be vo ná sá val egy nyi tott új ság le gyen, mely el ső sor ban a szak ma min den na pos és a jö - vőt is érin tő kér dé se it tár ja fel és elem zi. A Den tal Hí rek á l l a n d ó r o v a t a i b a n r é s z l e t e s e n e l e m z i é s fi g ye l i a z e gé s z s é g ü g y, a zo n b e l ü l a f o g á s z at i d ő s ze r ű t é m á i t, e r e d m é nye i t ; e ze k r ő l a SZAKMA P O L I T I K A, a z A K T U Á L I S é s a FÓ KUSZ ro vat ban ol vas hat nak. A ri por tok a szakmát érin tő leg fon to sabb ese mé nyekről is be szá mol nak. A szaktudomány legfrissebb eredményeiről, új technológiákról, kutatásokról MED. DENT rovatunk segítségével bővíth e ti i s m e r e t e i t. A M O Z A I K r o v a t u n k b a n n e m c s a k s z a k m a i t é m á j ú c i k ke k ke l ny ú j t u n k s o k o l d a l ú t á j é koz t a t á s t, h a n e m fon to sabb kul tu rá lis ese mé nyek ről, uta zá si le he tő sé gek ről, újon nan meg je le nő köny vek ről stb. is tu dó sí tunk. A D e n t al Hí re k Ö n ne k is le he tő sé get k í nál a hir d e té s re, te r m é ke i ne k, szol g ál t a t á s ai nak az is m e r te té sé re, va la mint re k lám r i p or tok m eg je le ní té sé re. Él je n Ö n is e le he tő sé ge k kel! címlap 190x Ft 1/1 210x Ft 2/3 112x Ft 1/3 1/3 53x x Ft 1/1 tükör tükör 175x Ft 1/16 1/2 1/16 47x Ft 1/2 175x Ft 1/4 1/4 83x x Ft 1/6 1/6 51x x Ft

5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK TERJEDELEM: MEGJELENÉS: TERJESZTÉS: Átlagosan (A/4). A magazin évente három alkaloal jelenik meg. A magazint eljuttatjuk a fogorvosoknak, a fogászati kereskedőházaknak, az asszisztenseknek és a fogtechnikusoknak. A terjesztést előfizetésben és részben promócióban végezzük. TECHNIKAI TUDNIVALÓK: Vágott méret: 210x297 (A/4) Tükörméret: 175x259 Rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI) Nyomás: íves ofszet, színes. Nem nyomdakész anyagok esetén technikai, előkészítési, grafikai költséget számítunk fel, mely 1/1 hir detés esetén Ft, 1/2 vagy annál kisebb méretnél 7500 Ft. A kész hirdetési anyagokat elektronikus formában kérjük a megrendelés időpontjáig leadni a ki adóba! A hirdetést kérjük LZW tömörített tiff, PDF vagy jpg formátumban eljuttatni a DP Hungary Kft. -címére: tárgyban jelölve: Hírek hirdetés. Ára ink ról és a ha tár idők ről a kö vet ke zők ből tá jé ko zód hat! Borító II és a mellette lévő (a fedlap utáni első pár) Ft Borító II-III 1/1 (a kemény fedlap belső ai) Ft Borító IV 1/1 (leghátsó ) Ft 2+4 as hirdetés (kihajtós) Ft LAPSZÁM CIKKLEADÁS KÉSZ HIRDETÉS LEADÁSA TERVEZETT MEGJELENÉS Február 18. Március 4. Március 15. Május 15. Május 31. Június /3 Október 1. OKtóber 18. November 1. A behúzás ára 20 graig Ft. Az árak az áfa összegét nem tartalmazzák!

6 IMPLANTOLÓGIA 2004-ben határoztunk arról, hogy a fogorvoslás egy-egy, akár ön tevékenységként is végzett területéről összefoglaló jellegű, külön lapszámokat adunk ki. A fogorvoslás tudománya is szinte napról napra fejlődik, újabb és újabb anyagok, speciális műszerek kerülnek forgalomba, a páciensek igényei, elvárásai is állandóan változnak és fokozódnak. Így az ismeretek bővítésére, kiegészítésére folyamatosan szükség van, s ehhez nyújtanak segítséget e sorozat kötetei. Először az implantológia témakörét választottuk. Az első számot komoly érdeklődéssel és igen kedvezően fogadták a fogorvosok, ezért folytattuk e sorozatunkat. A lap idén már a 16. évfolyamába ér, s évenként két száma jelenik meg a továbbiakban is. Tematikus sorozatunkat 2007-ben az esztétikai fogászat témakörével bővítettük. Kiadványainkban hazai, valamint nemzetközi fórumokon is ismert és elismert fogorvosok tapasztalatait tárjuk olvasóink elé, bízva abban, hogy hasznos, a mindennapi gyakorlatban is felhasználható tudásanyaghoz jutnak e kötetekkel olvasóink a jövőben is! Az Implantológia Ön nek is le he tő sé get kí nál a hir de tés re, te r m é ke i ne k, szol g ál t a t á s ai nak az is m e r te té sé re, va la mint re k lám r i p or tok m eg je le ní té sé re. Él je n Ö n is e le he tő sé ge k kel! címlap 190x Ft 1/1 210x Ft 2/3 112x Ft 1/3 1/3 53x x Ft 1/1 tükör tükör 175x Ft 1/16 1/2 1/16 47x Ft 1/2 175x Ft 1/4 1/4 83x x Ft 1/6 1/6 51x x Ft

7 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK TERJEDELEM: MEGJELENÉS: TERJESZTÉS: Átlagosan (A/4). A magazin évente két alkaloal jelenik meg. A magazint eljuttatjuk a fogorvosoknak, a fogászati kereskedőházaknak, az asszisztenseknek és a fogtechnikusoknak. A terjesztést előfizetésben és részben promócióban végezzük. TECHNIKAI TUDNIVALÓK: Vágott méret: 210x297 (A/4) Tükörméret: 175x259 Rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI) Nyomás: íves ofszet, színes. Nem nyomdakész anyagok esetén technikai, előkészítési, grafikai költséget számítunk fel, mely 1/1 hir detés esetén Ft, 1/2 vagy annál kisebb méretnél 7500 Ft. A kész hirdetési anyagokat elektronikus formában kérjük a megrendelés időpontjáig leadni a ki adóba! A hirdetést kérjük LZW tömörített tiff, PDF vagy jpg formátumban eljuttatni a DP Hungary Kft. -címére: tárgyban jelölve: Implantológia hirdetés. Ára ink ról és a ha tár idők ről a kö vet ke zők ből tá jé ko zód hat! Borító II és a mellette lévő (a fedlap utáni első pár) Ft Borító II-III 1/1 (a kemény fedlap belső ai) Ft Borító IV 1/1 (leghátsó ) Ft LAPSZÁM CIKKLEADÁS KÉSZ HIRDETÉS LEADÁSA TERVEZETT MEGJELENÉS Március 15. Április 8. Április 15. Október 31. November 15. November 30. A behúzás ára 20 graig Ft. Az árak az áfa összegét nem tartalmazzák! 2+4 as hirdetés (kihajtós) Ft

8 FOGTECHNIKA A Dental Press Kiadó 2003 nyarán határozott arról, hogy 2004-től a Dental Hírek magazintól függetlenül jelentet meg egy új, csak fogtechnikai újságot. A Fogtechnika a német das Dental Labor -ral szorosan együttműködve, 2017-től megújult formában és tartalomban kerül az olvasókhoz. Ebben a kiadványban a nemzetközileg is elismert, a világ szinte valamennyi országában olvasott das Dental Labor cikkei mellett magyar szerzők is publikálják a fogtechnikában szerzett új tapasztalataik eredményét igen magas szintű és sokú tájékoztatást nyújtva olvasóinknak. Így e lap a szakmai egységet, a közös gondolkodást is képviseli. Kiadványunk beszámol elsősorban a fogtechnika, a fogorvoslás legaktuálisabb szakmai, tudományos és technikai folyamatairól, exkluzív riportokat közöl, tudósít különböző kiállításokról, konferenciákról és az azokat kísérő társasági eseményekről is. Termékismertető rovatában tájékoztatja olvasóit a szakma újdonságairól, új anyagokkal, gépekkel stb. elsőként találkozhatnak a lap hasábjain az érdeklődők, valamint folyamatosan felhívja a figyelmet a legkorszerűbb technikai megoldásokra is. A Fogtechnika Ön nek is le he tő sé get kí nál a hir de tés re, te r m é ke i ne k, szol g ál t a t á s ai nak az is m e r te té sé re, va la mint re k lám r i p or tok m eg je le ní té sé re. Él je n Ö n is e le he tő sé ge k kel! címlap 190x Ft 1/1 tükör tükör 175x Ft 2/3 112x Ft 1/3 1/3 53x x Ft 1/1 210x Ft 1/16 1/2 47x Ft 175x Ft 1/4 1/4 83x x Ft 1/6 1/6 51x x Ft

9 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK TERJEDELEM: MEGJELENÉS: TERJESZTÉS: Átlagosan (A/4). A magazin évente három alkaloal jelenik meg. A magazin példányait eljuttatjuk a magyar fogtechnikusoknak, fogtechnikus-tanulóknak, a szakmában érintett partnereinknek, valamint az e lapra előfizető fogorvosoknak. TECHNIKAI TUDNIVALÓK: Vágott méret: 210x297 (A/4) Tükörméret: 175x246 Rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI) Nyomás: íves ofszet, színes. Nem nyomdakész anyagok esetén technikai, előkészítési, grafikai költséget számítunk fel, mely 1/1 hir detés esetén Ft, 1/2 vagy annál kisebb méretnél 7500 Ft. A kész hirdetési anyagokat elektronikus formában kérjük a megrendelés időpontjáig leadni a ki adóba! A hirdetést kérjük LZW tömörített tiff, PDF vagy jpg formátumban eljuttatni a DP Hungary Kft. -címére: tárgyban jelölve: Fogtechnika hirdetés. Ára ink ról és a ha tár idők ről a kö vet ke zők ből tá jé ko zód hat! Borító II és a mellette lévő (a fedlap utáni első pár) Ft Borító II-III 1/1 (a kemény fedlap belső ai) Ft Borító IV 1/1 (leghátsó ) Ft LAPSZÁM CIKKLEADÁS KÉSZ HIRDETÉS LEADÁSA TERVEZETT MEGJELENÉS Február 2. Február 15. Március termék táblázat Május 2. Május 15. Június /3+ Digitális Fogászat Október 18. November 1. November 15. A behúzás ára 20 graig Ft. Az árak az áfa összegét nem tartalmazzák!

10 DIGITÁLIS FOGÁSZAT Kiadónk több mint tíz évvel ezelőtt határozott arról, hogy a fogorvoslás egy-egy szakterületét felölelve elindít egy tematikus kiadványsorozatot, melynek kötetei segíthetik a gyakorló fogorvost, fogtechnikust abban, hogy friss, a mindennapi munkáját jól segítő, hasznos ismeretekhez jusson. Hiszen a fogorvoslás tudománya is szinte napról napra változik, fejlődik, újabb és újabb anyagok kerülnek forgalomba, változnak a technológiák, s a páciensek igényei, elvárásai is fokozódnak. Így a szakmai ismeretek célirányos bővítésére, kiegészítésére folyamatosan szükség van. Ezért adtuk ki 2012-ben először a CAD/CAM a fogászatban című tematikus lapunkat, amit 2019-tól a Digitális Fogászat cíel jelentetünk meg. A Digitális Fogászat c. sorozatunk évente egy alkaloal jelenik meg, válogatást adva ismert és elismert hazai, valamint külföldi szakemberek publikációiból. Bízunk abban, hogy e kötet majd tovább bővíti, gazdagítja a fogorvosi rendelők, fogtechnikai laborok szakkönyvtárait. A Digitális Fogászat Ön nek is le he tő sé get kí nál a hir de tés re, te r m é ke i ne k, szol g ál t a t á s ai nak az is m e r te té sé re, va la mint re k lám r i p or tok m eg je le ní té sé re. Él je n Ö n is e le he tő sé ge k kel! címlap 190x Ft 1/1 tükör tükör 175x Ft 2/3 112x Ft 1/3 1/3 53x x Ft 1/1 210x Ft 1/16 1/2 47x Ft 175x Ft 1/4 1/4 83x x Ft 1/6 1/6 51x x Ft

11 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK TERJEDELEM: MEGJELENÉS: TERJESZTÉS: Átlagosan 80 (A/4). A magazin évente egy alkaloal jelenik meg. A magazint eljuttatjuk a fogorvosoknak, a fogászati kereskedőházaknak, az asszisztenseknek és a fogtechnikusoknak. A terjesztést előfizetésben és részben promócióban végezzük. TECHNIKAI TUDNIVALÓK: Vágott méret: 210x297 (A/4) Tükörméret: 175x259 Rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI) Nyomás: íves ofszet, színes. Nem nyomdakész anyagok esetén technikai, előkészítési, grafikai költséget számítunk fel, mely 1/1 hir detés esetén Ft, 1/2 vagy annál kisebb méretnél 7500 Ft. A kész hirdetési anyagokat elektronikus formában kérjük a megrendelés időpontjáig leadni a ki adóba! A hirdetést kérjük LZW tömörített tiff, PDF vagy jpg formátumban eljuttatni a DP Hungary Kft. -címére: tárgyban jelölve: Digitális Fogászat hirdetés. Ára ink ról és a ha tár idők ről a kö vet ke zők ből tá jé ko zód hat! Borító II és a mellette lévő (a fedlap utáni első pár) Ft Borító II-III 1/1 (a kemény fedlap belső ai) Ft Borító IV 1/1 (leghátsó ) Ft LAPSZÁM CIKKLEADÁS KÉSZ HIRDETÉS LEADÁSA TERVEZETT MEGJELENÉS Október 18. November 1. November 15. A behúzás ára 20 graig Ft. Az árak az áfa összegét nem tartalmazzák!

12 DENTAL TRIBUNE Az Oe mus Media Né met or szág egyik leg na gyobb ki adó ja, éven te több mint 30 különböző k i a d vánnyal g az da gít ja a fo g á sz at sz a k i ro dal mát. E k i a d ó ban d ön tött eg y ol yan lap m eg je le n te té sé rő l, m e l y az egé sz v i lá gon eg y sé ge s ar cu latt al, cik ke k ke l je le nik m eg, e z a Dental Tribune ben már a Távol-Kelettől Európán át egészen Amerikáig szinte minden nagyobb országban megjelent rendszeresen e lap, közel 500 ezer példányban, ezál tal egy tel je sen új le he tő sé get kí nál a hir de tők nek is, hi szen egy sé ges for má ban ve zet he tik be új ter mé ke i ket majd nem az egész vi lá gon. A Dental Tribune-t 2003 de cem be re óta Ma gyaror sz á gon is ol vas hat ják az é r d e k l ő d ő k az O e mus M e dia é s a D e n t al Pre ss kö zött lét re jött meg áll apo dás ér tel mé ben, így ez a lap a világ számos orszá gában már megjelenő német sz ak újs ág ma g yar vál to z a t a. A Dental Tribune haz ánk ban ne g ye d éve n te ke r ül m eg je le né s re. Mi u t án e z a lap szin te minden or szág ban el jut a fog or vo sok hoz, a fo gá sza ti szak ma szak em be re i hez, így bát ran ki je lent het jük, hogy olyan ki ad ványt adunk ol va só ink ke zé be, mely iga zán in for ma tív, szak ma i lag ma gas szín vo na lú. A ne ves nem zet kö zi szer zők köz re mű kö désé ve l ké szü l ő új s ág b e sz á m ol a leg f r is se b b új d on s á gok ról, é s ige n ní vós, ké p e k ke l il lusz t r ált cik kei kö ze le b b v i szik majd az ol va s ót Eu ró pa é s az egé sz v i lág fo g á sz a ti hí re i he z, sz ak mai vé r ke r in gé sé he z. A Dental Tribune Ön nek is le he tő sé get kí nál a hir de tés re, te r m é ke i ne k, szol g ál t a t á s ai nak az is m e r te té sé re, va la mint re k lám r i p or tok m eg je le ní té sé re. Él je n Ö n is e le he tő sé ge k kel! B1 Borító borító B1 102x Ft 50x Ft 213x Ft 1/1 tükör 297x420 tükör 267x Ft 1/2 267x Ft 1/4 1/4 210x x Ft A/4 210x Ft 2/3 155x Ft 1/8 1/5 1/8 102x Ft 1/5 48x Ft Panoráma 2/1 594x Ft Kispanoráma Kispanoráma 345x Ft

13 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK TERJEDELEM: MEGJELENÉS: TERJESZTÉS: Átlagosan (A/3). Az újság évente négy alkaloal jelenik meg. Ingyenes kiadvány, amelyet postai úton eljuttatunk minden fogorvoshoz, fogtechnikushoz és szakmabelihez. TECHNIKAI TUDNIVALÓK: Vágott méret: 297x420 (A/3) Tükörméret: 265x392 Rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI) Nyomás: íves ofszet, színes. Nem nyomdakész anyagok esetén technikai, előkészítési, grafikai költséget számítunk fel, mely 1/1 hir detés esetén Ft, 1/2 vagy annál kisebb méretnél 8000 Ft. A kész hirdetési anyagokat elektronikus formában kérjük a megrendelés időpontjáig leadni a ki adóba! A hirdetést kérjük LZW tömörített tiff, PDF vagy jpg formátumban eljuttatni a DP Hungary Kft. -címére: tárgyban jelölve: Tribune hirdetés. Ára ink ról és a ha tár idők ről a kö vet ke zők ből tá jé ko zód hat! Borító I (címlap) 102x127 : Ft 50x75 : Ft 213x141 : Ft Borító III 1/1 (fedlap hátsó belső a) Ft Borító IV 1/1 (leghátsó ) Ft LAPSZÁM CIKKLEADÁS KÉSZ HIRDETÉS LEADÁSA TERVEZETT MEGJELENÉS Január 15. Február 1. Február 15. Április 4. Április 21. Május /3 Augusztus 10. Augusztus 24. Szeptember /4 November 4. November 18. December 5. A behúzás ára 20 graig Ft. Az árak az áfa összegét nem tartalmazzák!

14 DENTAL.HU WEBOLDAL CÉL Çvevőszerző új ügyfelek szerzése meglévő ügyfelek megtartása megoldások fogászati kereskedők részére A dental.hu ma az egyetlen teljes körű, magyar nyelvű, tematikus fogászati portál. A látogatók a fogászathoz kötődő vállalkozások, fogorvosok, fogtechnikusok, dentalhigiénikusok valamint asszisztensek. Fejléc banner 728x90 px Ft SZÁJHIGIÉNIA A magyar fog a legolcsóbb Európában Andras

15 Hatékonyan jelen lenni az év 365 napján 24 órában Rovat cím Oldalsó banner 300x250 px Ft Legnépszerûbb Pr cikk megjelenés Ft Legnépszerûbb Banner és PR megjelenések Nettó listaár Szolgáltatás időtartama Látogatottság Fejlécbanner (728x90 pixel) Ft 2 hét Fői sidebar banner (300x600 pixel) Ft 2 hét DENTAL.HU Fői sidebar banner (300x250 pixel) Ft 2 hét PR cikk, PR videó kiemelt íímegjelenítése Ft 1 hét Cikkbe illeszthető banner (728x90 pixel) Ft 1 hét Cikkbe illeszthető banner (468x60 pixel) Ft 1 hét fő/nap* Apróhirdetés rovat sidebar banner (300x250 pixel) Ft 1 hónap Rovatszponzorációs sidebar banner (290x490 pixel) Ft 1 hónap

16 DENTAL PRESS HÍRLEVÉL Hírlevél nagy banner 600x123 px Ft Hírlevél kis banner 264x156 px Ft PR. cikk helye Ft Szolgáltatási elem Nettó listaár Szolgáltatás időtartama Látogatottság HÍR- LEVÉL hírlevélben szöveg, cikk megjelenés Ft 1 alkalom hírlevélben banner/hirdetés elhelyezése (kicsi: 264x156 pixel, nagy: 600x123 pixel) kicsi: Ft nagy: Ft 1 alkalom fő

17 KÖZÖSSÉGI MÉDIA MEGJELENÉS Szolgáltatási elem Nettó listaár Szolgáltatás időtartama Látogatottság Facebook használat Ft 1 alkalom KÖZÖSSÉGI MÉDIA Szponzorált Facebook megjelenés és post Ft 1 alkalom YouTube videocsatorna Ft 1 alkalom LinkedIn post Ft 1 alkalom Instagram post Ft 1 alkalom A közösségi média csatornáit több mint 6500 felhasználó veszi igénybe Kedvezményes csomagjaink KÖZÖSSÉGI MÉDIA CSOMAG ONLINE CSOMAG Facebook szponzorált megjelenés és post: Ft YouTube videocsatorna: Ft LinkedIn post: Ft Instagram post: Ft - Dental.hu on Pr cikk listaára: Ft - Facebook promóció, szponzorált facebook post: Ft - Dental Press hírlevélben történő nagy banner (600x123 pixel) megjelenés: Ft Összesen: Ft 25% csomag kedvezménnyel: csak: Ft Összesen: Ft 25% csomag kedvezménnyel csak: Ft

18 E-MAGAZINOK 2019-ben a kiadó magazinjai új, online változatban is megjelennek! A Dental Press tartalmai tematikus szerkesztésben, aktualizált formában új lehetőséget kínálnak a gyors megjelenésre. Az e-magazinokat országosan terjesztjük minden fogászati célcsoport számára, közel címre, szakmabeliek részére elektronikus úton. A megjelenések pontos időpontjáról kérjen tájékoztatást. 2/1 420x Ft 1/1 210x Ft 1/2 175x Ft A kész hirdetési anyagokat elektronikus formában kérjük a megrendelés időpontjáig leadni a ki adóba! A hirdetést kérjük PDF vagy jpg formátumban eljuttatni a DP Hungary Kft. -címére: tárgyban jelölve: e-magazin hirdetés.

19 REFERENCIÁK KIADVÁNYAINKBAN AZ ALÁBBI CÉGEK HELYEZTEK EL HIRDETÉST AZ ELMÚLT ÉVEKBEN: AUTÓKERESKEDELEM Alfa Romeo, Opel, Toyota, Daewoo, Mitsubishi, Volvo, Rover, BMW, Peugeot, Ford, Volkswagen, Mini, Renault, Fiat, Audi, Suzuki, Kia, Infiniti, Hyundai BANKSZEKTOR Pest-Buda Értékház, Brókernet, K&H, OTP, PostaBank, Hanwha Bank, Citibank, ABN-AMRO Bank, Budapest Bank, Magyar Fejlesztési Bank, UniCredit Bank, Axon Lízing, UniCredit Lízing, Raiffeisen Bank TÁVKÖZLÉS Euroweb, E-world, Elender, T-Online, Ericsson, Novacom, Pantel, Nokia, Pannon GSM, Vodafone, Neophone, Invitel SZÁMÍTÁSTECHNIKA Xerox, IBM, Portocom, Compaq, Macropolis Notebook GYÓGYSZERIPAR Pharmacia, Chinoin, Sanofi Synthelabo, Egis, Pfizer, MSD, AstraZeneca, Abbott Magyarország, Ratiopharm, Valeant Pharma, Yamanouchi, Novartis Hungária, Zambon Hungary, GSK, Berlin Chemie, Extractum Pharma, Sager Pharma, Pharma Nord, Wyeth Whitehall, Sandoz, Medis, Teva Pharma SZÁJHIGIÉNÉ Biogal-Teva, Henkel, Colgate, Philips, Oral-B, Braun, Signal, Wrigley, Mediline, Naturprodukt, Vicis Sanoral, Gubaer Hungary UTAZÁSI IRODÁK Bonafini Bindair, Mercator Travel, Vista, American Express, Tensi, Agora Travel, Atlas Airtours, Máté-M-Tours, Bibliai Utak, Rogner Hotel & SPA, GM Tours, Mastertravel, Locomotív Travel EGYÉB Kékkúti Ásványvíz, SGS Hungaria, AGA Gáz, Miele, BurkoLand, Lux, R&R Racing, Axo Bau, Smi Team futárszolgálat, Mustang Exp ressz futárszolgálat, Grafton Recruitment, Avantgarde Search, Jazzy Rádió, Perzsa Galéria, Sony, Arnold Gold Sport, Avalon Medical, IMS Recruitment, ShowTime Budapest, Origo/LifeNetwork, LZ lámpa, ER Design, Széchenyi Kártya, CD Hungary, Metaforum, Istenhegyi Magánklinika, Ecto Derma Polyklinika A jelentős hazai és külföldi fogászati kereskedőcégek többsége már partnerünk volt az elmúlt 22 évben, számuk megközelíti a 250-et.

20 HÍD A FOGÁSZATBAN LEGYEN ÖN IS PARTNERÜNK! DP Hungary Kft Bu da pest, Kuny Domokos u. 9. Te l e fo n: E-ma il: in tal.hu