Kedves Olvasó! Civil Szolgáltató Központ Kaposvár, Fı utca , 305 iroda. Tel.:+36 30/ Fax: 82/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Olvasó! Civil Szolgáltató Központ. 7400 Kaposvár, Fı utca 37-39. 304, 305 iroda. Tel.:+36 30/ 518-8747. Fax: 82/ 477-079"

Átírás

1 C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k n o v e m b e r 2 6. Kedves Olvasó! Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenı e-hírlevelét olvassa. Civil Szolgáltató Központ 7400 Kaposvár, Fı utca , 305 iroda Tel.:+36 30/ Fax: 82/ A hírlevél célja, hogy fontos információkat nyújtson, tájékoztasson a regionális, országos és nemzetközi civil világot érintı hírekrıl. Szeretnénk felhívni a figyelmet az új pályázatokra, képzési lehetıségekre, hogy ezzel is segítsük a civil és az önkormányzati szektor munkáját. A hírlevelet programajánlók, könyvújdonságok, könnyő hírek és hasznos linkek színesítik, ezek mindegyikéhez szívesen fogadunk ötleteket, javaslatokat. Ezt a hírlevelet azért kapja, mert valamilyen formában kapcsolatban áll(t) a Somogy Ifjúságáért Egyesület által mőködtetett Civil Szolgáltató Központtal. Kérjük, hogy ha nem szeretne ilyen hírlevelet kapni, küldjön egy válasz t, "Leiratkozom" tárgymegjelöléssel! A hírlevelet több, mint 600 címre juttatjuk el. Kérjük, amennyiben szervezetének olyan híre, programja, sikeresen megvalósult projektje van, amelyet megosztana a megye civil szereplıivel, küldje el e- mail címünkre és megjelentettjük hírlevelünkben, honlapunkon. Üdvözlettel: Udvaros Renáta E- mail cím: A Civil Szolgáltató Központ A CISZOK szolgáltatásai a megyében mőködı civil szervezetek részére: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásából mőködik. Fénymásolási, nyomtatási, szkennelési lehetıség civil szervezetek részére. Pénzügyi, szervezetalapítási és egyéb jogi, valamint pályázatkészítési tanácsadás (elızetes bejelentkezés alapján) Civil könyvtár mőködtetése: helyben használati lehetıséggel. Aktuális pályázati lehetıségekrıl, helyi és országos rendezvényekrıl folyamatos információszolgáltatás es levelezılistán keresztül. CISZOK honlapján híranyagok közzététele. Számítógép, fax, spirálozógép, vágógép használata, Projektor bérbeadása. Civil szolgáltatások: tanácsadás, képzések, internet használat biztosítása. Képzések, konferenciák, fórumok szervezése Civil Híradó címő információs hírlevél szerkesztése és eljuttatása a civil szervezetek részére.

2 KIP, KOP, KOPOGOK... Ez a Te Heted Hírek - Események - Tippek - Esettanulmányok - Dátumok - NEKED! Kedves Civil Vezetık! Mint arról bizonyára különbözı hírcsatornákon keresztül értesültek változások történtek a magánnyugdíjpénztári tagdíj levonások és befizetések terén. A változás minden olyan kifizetıt (munkáltatót, megbízót) érint, ahol a jövedelmet szerzı magánszemély magánnyugdíjpénztári tag. A magánnyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló évi CI. törvény (2010. évi 167. számú Magyar Közlöny) rendelkezései alapján kell eljárni minden október 1-jétıl kifizetett jövedelem esetében. A változás azt jelenti, hogy a magánnyugdíjpénztári tag után fizetendı nyugdíjjárulék mértéke 9,5 százalék, ezzel egyidıben a tagdíj mértéke 0 százalékra módosul. Vagyis: az eddigi a magánnyugdíjpénztári tagdíjat (8 %), nyugdíjjárulékként kell számfejteni és megfizetni, tehát a munkáltatótól levonandó nyugdíjjárulék mértéke 9,5 % lesz! Gyakorlatban: minden október hónapra (jellemzıen az októberi bérek és megbízási díjak) vonatkozó jövedelem kifizetés esetében, a november 12-ei járulékfizetési és bevallási kötelezettséget már a fentiek szerint kell teljesíteni. Nem kell/lehet magánnyugdíjpénztári tagdíjat bevallani és befizetni, csak nyugdíjjárulékkal kell számolni, viszont azt 9,5 %-kal! Az esedékes 9,5 százalék nyugdíjjárulékot magánnyugdíjpénztár tagjai esetében is az APEH Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletı bevételek beszedési számlára ( ) kell befizetni. Fontos tudni, hogy míg a magánnyugdíjpénztári tagdíjat forintra kellett befizetni és bevallani, addig a nyugdíjjárulékot (mint a többi adójárulékot) ezer forintra kerekítve kell számolni. Amennyiben már levonta, bevallotta és befizette a magánnyugdíjpénztári tagdíjat, abban az esetben a beadott bevallást önellenıriznie kell, majd a befizetett tagdíjat 1017-es APEH nyomtatvány segítségével nyugdíjbiztosítási adófolyószámlára át kell vezetnie. Ámbár ez sem lesz egyszerő! Az Adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény 43. (9) bekezdése szerint A magánnyugdíjpénztárat megilletı tagdíj (tagdíj-kiegészítés), késedelmi pótlék, illetıleg önellenırzési pótlék, valamint a tagdíjszámlákon nyilvántartott túlfizetés összege az adóhatóságnál nyilvántartott más adótartozásra sem az adózó kérelemére, sem hivatalból nem számolható el, illetıleg nem törölhetı. Mivel adott esetben egy olyan adófolyószámlára (nyugdíjbiztosítás) kívánunk átvezetni, amelyen tartozás mutatkozik (nyugdíjbiztosítás helyett a szokásos módon a magánnyugdíj számlájára utaltunk) ezért két lehetıséget ajánlhatunk: 1. Befizetjük a nyugdíjjárulékot, amit kellett volna, majd a magánnyugdíjpénztári számláról kérjük a többlet összeg kiutalását. (Ugyanezen törvény 43. (7) bekezdése szerint.) 2. Befizetjük a nyugdíjjárulékot, amit kellett volna és következı hónapban a többlettel csökkentett összeget utalunk, így helyreáll az egyenleg. 2. Átvezetést kérünk más, tartozást nem mutató adónemre, majd onnan vezetjük át az összeget a nyugdíjbiztosítási adófolyószámlára Ez az ügyintézés idıtartamát tekintve több, mint 60 napot vesz igénybe, hiszen kettı kérelmet kell beadni. A tagdíj-kiegészítést a változás nem érinti, azt továbbra is az érintett magánnyugdíjpénztár számára megnyitott tagdíj beszedési számlára kell megfizetni. Ajánlott olvasmány: Van egy könyve? Ha az Önök szervezete megjelentetett valamilyen kiadványt akár egy- egy témával, projekttel kapcsolatban, akár a szervezet bemutatása céljából, mi segítünk, hogy a nagyobb közönség is tudomást szerezzen a dokumentum megjelenésérıl. A könyv vagy füzetet díjmentesen bemutatjuk hírlevelünk Könyvajánló rovatában.

3 Ehhez csupán egy tiszteletpéldányra van szükségünk, mely késıbb a CISZOK szakkönyvtár példánya lesz. További információkért forduljon irodánk munkatársaihoz! Alapos átvilágítás után, komoly átalakításokat tervez a kormány a civil szférában Forrás: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelıs Államtitkársága felülvizsgálta a civil szervezetek mőködését szabályozó joganyagot és a tervek szerint jövı év elején kívánja benyújtani a Parlamentnek azt az új törvényt, amely újraszabályozza a civil szektor finanszírozását és a civil szervezeteknek adható kedvezmények körét és mértékét. A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) rendszere jövı évben teljesen átalakul. Ennek szükségességét támasztják alá azok a Kormányzati Ellenırzési Hivatal által folytatott vizsgálatok is, amelyek komoly megállapításokat tartalmaznak az állami felhasználások törvényességére vonatkozóan. Különösen igaz ez az NCA döntéshozóira, hiszen az általuk képviselt civil szervezetek jelentıs állami pénzekhez jutottak az elmúlt évben. A KEHI által átvilágított szervezetek tavaly összesen 400 millió forintot kaptak az államtól. A KEHI által vizsgált szervezetek 20 százalékában derült fény szabálytalanságokra. Míg a legtöbb civil szervezet néhány pár százezer forint támogatási összeghez jutott átlagban, addig az NCA döntnökök szervezetei átlagosan 10 millió forint feletti állami juttatásokban részesültek a vizsgált idıszakban. Megértjük egyes ellenzéki LMP-és és MSZP-és politikusok aggodalmát, akik szoros kapcsolatban állnak NCA döntéshozókkal, hogy anyagi szempontból hátrányosan érinti majd ıket a jelenlegi rendszer átalakítása, a kaotikus viszonyok felszámolása, kiváltságaik megszüntetése. A kormány a jövıben a valós tevékenységet folytató, élı, társadalmilag hasznos civil szervezeteket szeretné állami támogatáshoz juttatni, és ki akarja szőrni a rendszerbıl az érdemi munkát nem végzı, pusztán a pályázati pénzek megsarcolására szakosodott megélhetési, kalóz szervezeteket. A készülı - civil szervezetekre vonatkozó joganyag legkorábban jövı áprilisban kerülhet az Országgyőlés elé, és az elképzelések szerint jövı év július 1-jén lép hatályba. A év elsı hat hónapjában a civil szervezetek 3, 6 milliárd forint állami támogatásban részesülnek. Az év második felében zajló radikális átalakítás idıszakában a pályáztatás szünetel, amíg az új szervezeti rendszer fel nem áll. Mivel a fenti összeg idıarányos támogatást jelent, ez így is nagyobb lesz, mint amelyet az MSZP kormány juttatott a civil szervezeteknek 2010-ben. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyházi, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatokért Felelıs Államtitkárság Civitalis Egyesület felhívása- részvétel foglalkoztatási felmérésben A magyar nonprofit szervezetek foglalkoztatási helyzetének vizsgálata a Civitalis Egyesület - az NCA-CIV-10-B programjának támogatásával - kérdıíves vizsgálatot végez mintegy 3000 hazai nonprofit szervezet körében. A kutatás célja, hogy felmérje a szervezetek foglalkoztatási helyzetét, a szektor humánerıforrás - igényét és ellátottságát, és az eredmények alapján elemezze a szektor foglalkoztatási jellemzıit, valamint javaslatokat fogalmazzon meg foglalkoztatási potenciáljának javítására. Mindehhez szükségünk van az Önök segítségére is, ezért kérjük, szánjon idıt arra, hogy a kérdõívet kitölti, s reméljük, ez a ráfordítás közvetve Önöknek is hasznot fog hozni. Felhívás a Civil újságírással az önkormányzatok átláthatóságáért címő projektben való részvételre honorárium ellenében. A Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott program keretében a NOSZA Egyesület civil szervezetek számára nyújt felkészítést az Eitv. szabályairól és a monitorozás gyakorlatáról. Új elnök az NCA Tanács élén! Az NCA Tanács javaslatára dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter, aki a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért is felelıs kormánytag, dr. Csizmadia Lászlót kérte fel az NCA Tanács elnökének. Az új elnök megbízólevelét a Tanács november 10-i ülése után vette át, miután kinevezésével egyetértett az Országgyőlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága is november 8-i ülésén.

4 Az Európai Bizottság elfogadta a 2011-re szóló stratégiai prioritásokat Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso a következıket mondta az új programról: Az Európai Unió megfelelt a kihívásoknak, de még nem lélegezhetünk fel. A politikáinknak tükröznie kell az Európa 2020 stratégián alapuló, a fenntartható növekedés és munkahelyek megteremtésére irányuló folyamatos elkötelezettségünket, és olyan kezdeményezésekre kell koncentrálnunk, amelyekhez az EU valóban hozzáadott értéket tud biztosítani. Az elfogadott munkaprogram biztosítani fogja, hogy a talpra állás folytatódik jövıre és azt követıen is. Európa átfogó prioritásai tekintetében nagyfokú konvergenciát látok. Remélem, hogy ezek mielıbb a polgárok érdekét szolgáló politikai eredményekké fordítódnak le. A 2011-es prioritások öt fı csoportba sorolhatók: - Európa szociális piacgazdaságának fenntartása a válságon túl és azt követıen (a bankválság kezelésének jogi kerete, a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói védelmének megerısítésére irányuló javaslatcsomag, valamint a hitelminısítı intézetek szabályozása). - A munkahelyteremtést szolgáló növekedés újraindítása (az új pénzügyi kényszerítı mechanizmusok, az EU-s vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképessége támogatását célzó javaslatok, az Európai Energiahatékonysági Terv, a szociális partnerekkel szoros együttmőködésben kidolgozott jogi kezdeményezések a munkavállalók kiküldetésérıl és a munkaidırıl, a társasági adózás és a hozzáadottérték-adó kereteinek javítása); - A polgárközpontú program megvalósítása: jogok, szabadság és igazságosság (a fogyasztói jogok erısítése, a szerzıdési jog közös referenciakerete, a megújult polgári védelmi szabályozás, a regisztráltutas-program és az OLAF, az EU csalás elleni hivatalának új irányítási struktúrája); - Európa súlyának érvényesítése globális viszonylatban (az új Európai Külügyi Szolgálat támogatása, a 2020-as növekedési célok megjelenítése külügyi színtéren és az EU-s fejlesztési támogatások rendszerének további javítása a leginkább rászorulók fókuszba állításával); - Bizottsági munkaprogram: Aktuális pályázatok: Indulhatnak a magyar-szerb határon átnyúló fejlesztések A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a szerb Pénzügyminisztérium pályázatot hirdet a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttmőködési Program keretében. Milyen tevékenységekre kapható támogatás? A határ menti térségben támogatás nyerhetı el gazdasági és társadalmi összefogást erısítı programokra, környezetvédelmi projektekre, valamint K+F tevékenységekre és határon átnyúló oktatási, képzési és csereprogramokra is. Kik pályázhatnak? Non-profit szervezetek, többek között helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, alapítványok, egyesületek, nonprofit kft/zrt, oktatási intézmények, kamarák. A projektpartnerek között legalább egy magyarországi és egy szerbiai partnernek kell lennie a támogatásra jogosult területrıl. Mennyi támogatás áll rendelkezésre? A pályázati felhívás keretében összesen euró Közösségi forrás áll rendelkezésre. A projektek Szerbiában az Elıcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA), Magyarországon az Elıcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósulhatnak meg. Részletekért kérjük, keresse fel a honlapot. A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület (SzKKE) a Nemzeti Civil Alap (NCA) támogatásával minıségfejlesztési programot indít munkaerı-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek számára Civil Kiválóság 2010 címmel. A fenti program országos, szeptember május 31. közötti idıszakban valósítjuk meg 15 civil szervezet részvételével. Várjuk munkaerı-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek jelentkezését, akik elkötelezettek a minıségfejlesztés iránt és saját szervezetük fejlesztéséhez külsı szakmai segítséggel alkalmazni szeretnék a non-profit szektorban is már sikeresen alkalmazott EFQM Kiválóság Modellt. A programban való részvétel ingyenes, mindössze az egyesületi tagság a feltétel. Jelentkezési határidı: augusztus 25. A programmal kapcsolatos részletek olvashatók SzKKE honlapján: programunk-palyazati-felhivas-0

5 Örökségünk nyomában Kiíró: Tudományos Ismeretterjesztı és Kulturális Kutatási Központ Közhasznú Egyesület Határidı: Érvényes: Tárgymutató: nemzetközi örökségvédelem Pályázhat: bármelyik magyarországi vagy külföldi amatır alkotó (természetes személy) Letölthetı: 091c aa?OpenDocument Könyvtámasz 2010 Kiíró: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Határidı: Érvényes: Tárgymutató: könyvtárak támogatása Pályázhat:-a pályázók Magyarországon bejegyzett társadalmi szervezetek - egyesületek vagy alapítványok, illetve történelmi egyházak jogi személyiséggel rendelkezı szervezeti egységei lehetnek - a pályázó hátrányos helyzető csoportok, egyének támogatásával foglalkozik - a pályázó szervezet kis helyi közösségi kezdeményezésre épül - nem költségvetési intézmény támogatására jött létre - nem végez továbbadományozási, ajándékozási tevékenységet, illetve a Maholnap Alapítvány adományát ilyen célra nem használja fel Letölthetı: 5cc12577c b8?OpenDocument Pályázat kedvezményes árú, készpénz adománygyőjtı perselyek beszerzésére A non-profit szervezetek a válság elhúzódása miatt egyre kevesebb forráshoz jutnak. A nyíltárusítású egységek pénztárainál elhelyezésre kerülı készpénzadomány győjtı perselyek kihelyezésével a szervezetek jelentıs összegő forráshoz jutnak. A perselyek speciálisan erre a célra kerültek megtervezésre és legyártásra, kis helyigényőek, rendkívül biztonságosak, egyszer használatosak. Sok non-profit szervezet helyez ki perselyeket különbözı adománygyőjtı helyekre, de ezek beszerzési árai jóval meghaladják a tízezer forintot. Ahhoz, hogy egy-egy szervezet több perselyt helyezzen ki, komoly befektetésre van szükség, de még a megtérülési idı is kérdéses, nemhogy valamiféle pozitív eredmény szülessen. A Jótékonysági Alapítvány perselyeinek a használatával bármely non-profit szervezetnek lehetısége nyílik arra, hogy rendszeres készpénzadományra tegyen szert. Bıvebben: Az álláskeresık mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, valamint civil szervezeteknél történı foglalkoztatásának járulékkedvezménye Beadási határidı: Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a regionális munkaügyi központ kirendeltségeinek munkatársaihoz! Érvényes: október 14-étıl visszavonásig. Pályázati felhívás elérhetősége: Most mutasd meg! Itt az ideje, hogy megismerjük ıket. Fedezzük fel együtt a megyében mőködı, tevékenykedı civil szervezeteket a képek világán keresztül! Olyan fotókat várunk, amelyek a szavaknál is jobban elmesélik, hogy mi egy-egy szervezet célja, milyenek a hétköznapjaik, mik a reményeik, milyen küzdelmeket vívnak nap mint nap, vagy épp azt, hogy kik azok, akik nélkül nem létezhetnének.

6 Egy mosoly, egy érintés, egy fáradt pillantás. Dolgos kezek, figyelı szemek vagy csak egy tétova gondolat egy fényképezıgép lencséjén keresztül: apró dolgok és mindennapos pillanatok, amik figyelmet érdemelnek. A beérkezett fotók a Somogy Ifjúságáért Egyesület által mőködtetett Civil Szolgáltató Központ, állandó fotókiállításának részét képezik. Küldj egy saját fotót a címre, fotó tárgy megjelöléssel! A levélben add meg a saját nevedet és elérhetıségedet, valamint a szervezet nevét és ha van, akkor weboldalának címét is. Beküldési határidı: november 10. Kedves Olvasónk! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a rovatban bemutatott kiadványok megtalálhatóak, Nonprofit szakkönyvtárunkban. KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK Kucsera Tamás Gergely (szerk.) Gyakorlati tanácsokkal segíti a civil szervezetek mőködését a negyedik, átdolgozott kiadásban megjelentetett könyv, mely ismerteti az egyesületek, alapítványok mőködéséhez és mőködtetéséhez szükséges tudnivalókat, tartalmaz pályázatírási tanácsokat, értekezik pénzügyekrıl, adománygyőjtésrıl és még sok minden másról, ami egy civil szervezet életéhez hozzátartozik. Nem állami Felsıoktatási Intézmények Országos Régiója Egyesület 2010 ISBN Ingyenesen rendelhetı: Civil szférát érintı cikkek: Milliárdokba fojtott civil szervezetek: Fele pénz, teljes átalakítás a civileknél: Jó gyakorlat: A gyermekek horgászfelszereléseket, horgászengedélyt kaphatnak karácsonyra Az elmúlt évek gazdasági és pénzügyi válsága következtében sokan elvesztették munkahelyüket és spórolni kényszerülnek. Érthetı módon sajnos ilyenkor elsısorban a családok számára a létszükségletet nem jelentı szabadidıs hobbi tevékenységek kerülnek a háttérbe. Az idei év a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Éve, mely szellemiség jegyében a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége, mint közhasznú társadalmi szervezet a saját tevékenység területén is tenni kíván. A karácsony közeledtével a évben már egyszer megtartott gyermekadományozási programját ismét elindítja a Szövetség "Horgász karácsony 2010

7 címmel. A program lényege, hogy a Szövetség a vele kapcsolatba álló horgászboltokon keresztül összegyőjti december 17-ig a horgászok által felajánlott jó állapotú horgászfelszereléseket. Az összegyőjtött adományokat a Szövetség rászoruló horgászó, vagy horgászat iránt érdeklıdı fiatalok körében kívánja szétosztani karácsonyra egy pályázat keretében. A Szövetség minden megajándékozott 14 év alatti fiatalnak a karácsonyi csomagjában egy évi vasi gyermek horgászjegyet is elhelyez, hogy a felszerelést már a következı horgászszezonban sportszerően tudja használni. A program keretében a gyermekek, a horgászadományokat egy egyszerősített pályázati adatlap kitöltésével és határidıre történı beküldésével tudják igényelni. A gyermekek megajándékozására elıre láthatóan szervezett program keretében december között kerül sor Szombathelyen. Bıvebben: vasivizeken.hu Programajánló: Ismét wellness nap a Vadvirágban! november 27. -én szombaton. A 'Válts életmódot, életet mentesz" program résztvevıinek és a Vadvirág Alapítvány VIP kártyás vendégeinek a program ára Ft Mindenkit szeretettel várnak! Civilügyintézı képzést tartottunk Balatonbogláron Egy non-profit szervezet pénzügyi vezetésének hármas feladatkört kell ellátnia: pénzügyi tervezés és kezelés, mőködtetés, forrásteremtés. Ez meglehetısen komplex és összetett feladat márciusában Barcson került megrendezésre az akkreditált Civilügyintézı képzés, a Szekszárdi székhelyő, Civilszámadó Szolgálat munkatársainak közremőködésével november és november én került ismét megrendezésre a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásából. A képzésen résztvevı civilek, információkat kaphatnak arról is, hogy az aktualizálódó pénzügyi információkat honnan szerezhetik be, kihez fordulhatnak segítségért. Ezt a nagy érdeklıdésre számot tartó képzésünket folytatjuk, és én Tabon. A részvétel díja résztvevınként Ft. Képzés ajánlatok: A Civil Kollégium aktuális és kedvezményes képzései: A közösségfejlesztés elmélete: Elöljáróban: a képzés önállóan is elvégezhetı, de a 120 órás Közösségfejlesztı képzés egyik - vizsgaköteles! - alapkurzusaként is. A közösségiség és a közösségi munka elméleti megközelítései. Forma: bentlakásos, Idıtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásos Helyszín: Civil Kollégium - Kunszentmiklós-Kunbábony Részvételi díj: Ft + ÁFA - szállással, ellátással Jelentkezés és további információk: Balogh Flóránál: vagy a

8 Nagyító Alapítvány Civil ismeretek képzés, fjúsági szervezeteknek és fiataloknak Cél: Fiatalok felkészítése a formalizált civil életre, hogy már folytatott civil, diákönkormányzati tevékenységüket még magasabb színvonalon folytassák. I. alkalom: december 3-5. Érdekérvényesítés, adományszervezés Mire van lehetıségünk, jogunk? Milyen együttmőködés kell és lehet? Csak a pályázat van, mint pénzforrás? Hogyan lehet más forrásokhoz hozzájutni? II. alkalom: január Önkéntesség, médiakommunikáció Ki az önkéntes, és mit csinál? Hogyan tartsunk össze egy csoportot? Hogy érjük el, hogy kitartson a lelkesedés? Kinek jó, ha tudnak a programunkról? A milyen stílusok léteznek az írott médiában, hogyan adhatunk jól el egy programot? Médiaetika alapjai! III. alakalom: február Pályázatírás, elektronikus ügyvitel Hogyan írjunk ifjúsági pályázatot, ötletek, pályázati lehetıségek! Hogyan néz ki az internetalapú pályázás? Itt konkrét pályázat megbeszélésére is lesz mód, a program után en egyeztetve a kidolgozott pályázatokat be is tudják majd nyújtani. Kinek ajánljuk? Diákönkormányzatokban, ifjúsági szervezetekben dolgozó fiataloknak! Olyanoknak, akik most szeretnék csoportjukat felpörgetni és ehhez további tudásra van szüksége! Érdekes lehet a program fiatalokkal foglalkozóknak is! A programra középiskolásokat, egyetemistákat, fiatalokkal foglalkozó pedagógusokat, ifjúságsegítıket várunk. Részvételi díj ellátással és vidékieknek szállással három hétvége Ft Jelentkezni a jelentkezési lap beküldésével lehet. Információ és jelentkezési lap: Hírlevelünk elızıleg megjelent számai megtekinthetıek az alábbi linken! Kérjük, járuljon hozzá kiadványunk szerkesztéséhez, ötletével, információival, javaslataival gazdagítsa annak tartalmát. A következı szám lapzárta: december 17. Véleményét és észrevételét a következı címre várjuk: Kiadja: Somogy Ifjúságáért Egyesület Felelıs szerkesztı: Udvaros Renáta Cím: 7400 Kaposvár, Fı u , 305 iroda Telefon /fax: 82/

Somogy Ifjúságáért Egyesület. Kedves Olvasó! Székhely: 7400 Kaposvár, Damjanich u. 8-10. Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27. Tel.

Somogy Ifjúságáért Egyesület. Kedves Olvasó! Székhely: 7400 Kaposvár, Damjanich u. 8-10. Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27. Tel. C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. a u g u s z t u s 2 8. Somogy

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 2. m á r c i u s 3 0. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 5. j a n u á r 3 0. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2009. AHFSZ Hírek Audi Hungária Független Szakszervezet Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2009.január Kérdések, feleletek - Hány nap lehet a próbaidı? 81. (1) A munkaszerzıdésben,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

A hírlevelet több, mint 700 címre juttatjuk el. E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com. Hírlevelünkben az alábbi témákról olvashat:

A hírlevelet több, mint 700 címre juttatjuk el. E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com. Hírlevelünkben az alábbi témákról olvashat: C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 3. o k t ó b e r 2 2. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról

Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról készült a Holland Királyság Nagykövetsége KAP programjának támogatásával BB Vállalkozásfejlesztı Alapítvány 2004. A nonprofit

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Országos Ügyvezetı Elnök

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Országos Ügyvezetı Elnök MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Országos Ügyvezetı Elnök Cím: 1025, Tömörkény u. 3/A. II. em. Levélcím: 1255 Budapest, Pf. 192 Tel. és fax: (36-1) 266-1532 web: www.cserkesz.hu/elnokseg; E-mail: ugyvezeto@cserkesz.hu

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 4. n o v e m b e r 2 8. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése Aktuálisan a megvalósítás fázisában lévı projektek és a már megvalósított projektek különbségei Dokumentumelemzés Készült a Revita Alapítvány

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül.

A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül. ne s A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül. ÚJRA FORDULT A KOCKA A HOMOKHÁTSÁGBAN Ásotthalom ifjúsági önkormányzata vette át a kistérségi soros elnökséget Szeptember 19-én, szombaton

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Alapítók önkéntes elhatározása alapján jönnek létre, tagjaik általában önkéntesként dolgoznak.

Alapítók önkéntes elhatározása alapján jönnek létre, tagjaik általában önkéntesként dolgoznak. 29. FEJEZET Civilek és az önkormányzatok Mit jelent civilnek lenni? Ha személyrıl van szó, könnyebb a válasz: odaadást, szolgálatot, önzetlenséget és önkéntességet, függetlenséget és bátorságot-azt a bizonyos

Részletesebben

A civil szervezetek törvényességi megfelelésének kutatása Tolna megyében

A civil szervezetek törvényességi megfelelésének kutatása Tolna megyében Zárótanulmány A civil szervezetek törvényességi megfelelésének kutatása Tolna megyében Készítette: Ifjúsági Unió Szekszárd 2006. Készült A Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiumának támogatásával

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak ismertetését, amelyet most az

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzık...1 nyugdíjbiztosítási rendszerének struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben