A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete"

Átírás

1 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete

2 Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító Felső tagozat Kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés feltételei Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem Hon-és népismeret Erkölcstan Természetismeret Biológia-egészségtan Fizika Kémia Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Osztályfőnöki 2.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 2.

3 Hagyományos 5.osztály Emelt szintű Kéttannyelvű Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító Évf. Tagozat Heti kötelező minimális Heti óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben 2 2+, , ,5+, Magyar nyelvtan Tematikai egységek 5.osztály Központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Beszédkészség, szóbeli szövegek megért. és alk. 6 Olvasás, szövegértés 4 9 Írás, fogalmazás 6 7 Helyesírás A szavak szerkezete és jelentése 18 2 A nyelv szerkezete 13 4 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás Beszédkészség, szóbeli szövegek megért. és alk. 6 Olvasás, szövegértés 4 9 Írás, fogalmazás 6 7 Helyesírás A szavak szerkezete és jelentése 18 2 A nyelv szerkezete 13 4 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás Beszédkészség, szóbeli szövegek megért. és alk. 6 Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás Helyesírás A szavak szerkezete és jelentése A nyelv szerkezete 13 4 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 3.

4 Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító A magasabb évfolyamba lépés feltételei magyar nyelv tantárgyból az 5.évfolyamon Ismerje a magyar nyelv rendszerét, a magyar helyesírás alapelveit; Törekedjen az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra. Kézírása legyen rendezett. Rendelkezzék az általános műveltség részét képező nyelvi ismeretekkel. Törekedjen gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Legyen képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására. Ismerje, és tudja alkalmazni a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Ismerje a szövegalkotási és értelmezési eljárásokat. Legyen képes önállóan szöveget alkotni a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, stb.). Alkalmazza a megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat aktív szókincsében. 2.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 4.

5 Hagyományos 6.osztály Emelt szintű Kéttannyelvű Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító Évf. Tagozat Heti kötelező minimális Heti óraszám az Eötvösben Magyar nyelvtan Éves óraszám az Eötvösben 2 2+, óra 2 2+, óra 2 2+,75+, Tematikai egységek 6.osztály Beszédkészség, szóbeli szövegek megért. és alk. Központilag megadott óraszámok 12 1%-ig kitöltve tervezett választható Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás 14 Helyesírás A szavak szerkezete és jelentése 1 A nyelv szerkezete 17 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás Beszédkészség, szóbeli szövegek megért. és alk. 12 Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás 14 Helyesírás A szavak szerkezete és jelentése 1 A nyelv szerkezete 17 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás Beszédkészség, szóbeli szövegek megért. és alk. 12 Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás 14 5 Helyesírás A szavak szerkezete és jelentése 1 A nyelv szerkezete 17 3 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 5.

6 Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító A magasabb évfolyamba lépés feltételei magyar nyelv tantárgyból a 6. évfolyamon Rendelkezzék az általános műveltség részét képező nyelvi ismeretekkel. Törekedjen gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Legyen képes a szóbeli üzenetek, hallott történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására. Ismerje, és tudja alkalmazni a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Ismerje a szövegalkotási és értelmezési eljárásokat. Tudjon önállóan szöveget alkotni a tanult hagyományos és internetes műfajokban; Értse meg az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegeket, tudjon a szövegből információkat visszakeresni; Legyen jártas a szövegértés folyamatában, igyekezzen saját hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni. Ismerje a magyar nyelv rendszerét, helyesírása legyen elfogadható, kézírása legyen rendezett. Rendelkezzék az általános műveltség részét képező nyelvi ismeretekkel. Rendelkezzék a retorikai műveltség alapjaival: ismerje a szövegalkotási és értelmezési eljárásokat. Tájékozottság a különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás váratlan, új kommunikációs helyzetben is. A megismert új szavakat alkalmazza helyesen aktív szókincsében is. A tanuló ismerje a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat. Írott munkáiban igyekezzen alkalmazni is 2.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 6.

7 Hagyományos 7.osztály Emelt szintű Kéttannyelvű Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító Évf. Tagozat Heti kötelező minimális Heti óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben 1,5 1,5+, óra 1,5 1,5+, óra 1,5 1,5+,5+, Magyar nyelvtan Tematikai egységek 7.osztály Központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett Szabad on választh ató Beszédkészség, szóbeli szöv. megért. és alkotása 3 Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás 2 4 Helyesírás A nyelv szerkezete és jelentése 21 A nyelv állandósága és változása 3 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás Beszédkészség, szóbeli szöv. megért. és alkotása 3 Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás 2 4 Helyesírás A nyelv szerkezete és jelentése 21 A nyelv állandósága és változása 3 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás Beszédkészség, szóbeli szöv. megért. és alkotása 3 Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás Helyesírás A nyelv szerkezete és jelentése 21 3 A nyelv állandósága és változása 3 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 7.

8 Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító A magasabb évfolyamba lépés feltételei magyar nyelv tantárgyból a 7. évfolyamon A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik, és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Rendelkezik az általános műveltség részét képező nyelvi ismeretekkel. Rendelkezik a retorikai műveltség alapjaival: ismeri a szövegalkotási és értelmezési eljárásokat. Figyeli, és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit. Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába, érzelmeibe. Tájékozottság a különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás váratlan, új kommunikációs helyzetben is. Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. Ismeri, és törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb mozaikszók helyesírásában. Ismeri a magyar nyelv rendszerét, a tanult mondatrészek helyesírása elfogadható, kézírása rendezett. A tanuló ismeri a tanult mondatrészeket, azok fajtáit, kérdéseit. Ágrajzzal mondatelemzést tud végezni. 2.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 8.

9 Hagyományos 8.osztály Emelt szintű Kéttannyelvű Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító Évf. Tagozat Heti kötelező minimális Heti óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben 2 2+, óra 2 2+, óra 2 2+,5+, Magyar nyelvtan 8.osztály Központilag Tematikai egységek megadott óraszámok Beszédkészség, szóbeli szöv. megért. és alkotása 1 1%-ig kitöltve tervezett választható Olvasás, szövegértés 7 9 Írás, fogalmazás 5 7 Helyesírás A nyelv szerkezete és jelentése 27 A nyelv állandósága és változása 4 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás Beszédkészség, szóbeli szöv. megért. és alkotása 1 Olvasás, szövegértés 7 9 Írás, fogalmazás 5 7 Helyesírás A nyelv szerkezete és jelentése 27 A nyelv állandósága és változása 4 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás Beszédkészség, szóbeli szöv. megért. és alkotása 1 Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás Helyesírás A nyelv szerkezete és jelentése 27 A nyelv állandósága és változása 4 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 9.

10 Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító A magasabb évfolyamba lépés feltételei magyar nyelv tantárgyból a 8. évfolyamon A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik, és hatékonyan vesz részt a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Tájékozott a különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás váratlan, új kommunikációs helyzetben is. Rendelkezik az általános műveltség részét képező nyelvi ismeretekkel. A művelt köznyelv, illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáinak ismerete és alkalmazása a beszédhelyzethez igazodó kommunikációban. Rendelkezik a retorikai műveltség alapjaival: ismeri a szövegalkotási és értelmezési eljárásokat. Az érvelés technikájának biztonságos kezelése Figyeli, és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit. Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába, érzelmeibe. Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait érvekkel indokolni. Ismeri, és törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták helyes használatára. Helyesen alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. 2.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 1.

11 Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító Ismeri a magyar nyelv rendszerét, helyesírása elfogadható, kézírása rendezett. A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb mozaikszók helyesírásában. Ismeri a hivatalos levél, önéletrajz, kérelem, riport, interjú, reklám készítésének elveit. Az idézés technikai szabályainak és etikai normáinak ismerete és alkalmazása. Képes a nyelvi szintek (hang, szó, mondat) szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak (5-8.o.) fogalmi megnevezésére, rendszerezésére, valamint alkalmazásukra fogalmazási és elemzési feladatokban. 2.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 11.

12 Emelt szintű 5.osztály Kéttannyelvű Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító Évf. Tagozat Heti kötelező minimális Heti óraszám az Eötvösben Magyar irodalom Éves óraszám az Eötvösben 2 2+, óra 2 2+, óra Tematikai egységek 5.osztály Központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Mesék 1 Petőfi Sándor/ János vitéz 15 Táj, szülőföld 5 A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 1 Szövegalkotás 5 7 Olvasás/szövegértés, gyakorlás 9 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás Mesék 1 Petőfi Sándor/ János vitéz 15 Táj, szülőföld 5 A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 1 Szövegalkotás 5 7 Olvasás/szövegértés, gyakorlás 9 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 12.

13 Hagyományos Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító ,5+, óra Mesék 1 Petőfi Sándor/ János vitéz 15 Táj, szülőföld 5 A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 1 Szövegalkotás Olvasás/szövegértés, gyakorlás 9 1 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás A magasabb évfolyamba lépés feltételei magyar irodalom tantárgyból az 5. évfolyamon Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. A tanuló meg tud nevezni mesetípusokat példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete említésével legalább 3 népdalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között; a mese, monda és a mítosz között. Fogalmazásai logikus szerkezetűek, a személyes érintettség kifejezésével. Felismeri az irodalom és az olvasó kapcsolatában a sajátos kommunikációs viszonyt. Tud vázlatot készíteni írott szövegről. 2.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 13.

14 Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító El tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózától. Ismert és könnyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont fogalmával. Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi értékeket és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit. Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat, hasonlatokat, megszemélyesítést. 2.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 14.

15 Hagyományos 6.osztály Emelt szintű Kéttannyelvű Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító Évf. Tagozat Heti kötelező minimális Heti óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben 2 2+, óra 2 2+, óra 2 2+,75+, Magyar irodalom 6.osztály Tematikai egységek Központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Ballada 5 Monda, rege 5 Arany János: Toldi 15 Érzelmek, hangulatok, gondolatok 1 Próbatételek, kalandok, hősök Gárdonyi Géza: Egri csillagok 1 Szövegalkotás 7 Olvasás/szövegértés, 15 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás Ballada 5 Monda, rege 5 Arany János: Toldi 15 Érzelmek, hangulatok, gondolatok 1 Próbatételek, kalandok, hősök Gárdonyi Géza: Egri csillagok 1 Szövegalkotás 7 Olvasás/szövegértés, 15 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás Ballada 5 Monda, rege 5 Arany János: Toldi 15 Érzelmek, hangulatok, gondolatok 1 Próbatételek, kalandok, hősök Gárdonyi Géza: Egri csillagok 1 Szövegalkotás 7 5 Olvasás/szövegértés, 15 1 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 15.

16 Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító A magasabb évfolyamba lépés feltételei magyar irodalom tantárgyból a 6. évfolyamon Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni János vitéz és Toldi Miklós alakjáról. Képes értelmezni A walesi bárdokban rejlő üzenetet, és meg tudja világítani 5 6 mondatban az Egri csillagok történelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, Toldi, A Pál utcai fiúk, Egri csillagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő költemény. Részt tud venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, epizód, megszemélyesítés, ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Jegyzet és vázlat készítése írott szövegről, előadásról. 2.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 16.

17 Emelt szintű 7.osztály Kéttannyelvű Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító Évf. Tagozat Heti kötelező minimális Heti óraszám az Eötvösben Magyar irodalom Éves óraszám az Eötvösben 1,5 1,5+, óra 1,5 1,5+, óra Tematikai egységek 7.osztály Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Központilag megadott összóraszámok 8 1%-ig kitöltve tervezett választható Egy korstílus a romantika Nagyepikai alkotás regényelemzés 8 Lírai műfajok műelemzés (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) Nagyepikai alkotás egy Jókai-regény és a romantikus korstílus Drámai műfajok (egy komédia) 3 Szövegértés / Szövegalkotás 7 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) 8 Egy korstílus a romantika Nagyepikai alkotás regényelemzés 8 Lírai műfajok műelemzés (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) Nagyepikai alkotás egy Jókai-regény és a romantikus korstílus 22 7 Drámai műfajok (egy komédia) 3 Szövegértés / Szövegalkotás 7 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 17.

18 Hagyományos Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) 8 2 Nagyepikai alkotás regényelemzés 8 1,5 1,5+,5+, Lírai műfajok műelemzés (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) 22 Egy korstílus a romantika 6 54 Nagyepikai alkotás egy Jókai-regény és a romantikus korstílus 7 Drámai műfajok (egy komédia) 3 Szövegértés / Szövegalkotás 7 1 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás A magasabb évfolyamba lépés feltételei magyar irodalom tantárgyból a 7. évfolyamon Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8 1 műfajt műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A különböző regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni. Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján (elsősorban századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait. 2.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 18.

19 Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud támaszkodni. Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: regény, novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat. Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból. Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az önálló, kritikus attitűd. 2.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 19.

20 8.osztály Kéttannyelvű Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító Évf. Tagozat Heti kötelező minimális Heti óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben 2 2+, óra Magyar irodalom Tematikai egységek 8.osztály Kisepikai alkotások prózai és verses (novella, elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat, komikus eposz, ballada) Központilag megadott óraszámok 13 1%-ig kitöltve 2 tervezett választható Nagyepikai alkotás regényelemzés 8 Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok (óda, dal, epigramma, elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra) Stílusirányzatok a 2. század elején (klasszikus modernség) Regényelemzés. Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom köréből magyar vagy világirodalom Drámai műfajok(egy tragédia és/vagy egy komédia) 7 A média kifejezőeszközei (1).Történet és elbeszélés a mozgóképen A média kifejezőeszközei (2) A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése A média társadalmi szerepe, használata. A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése Szövegértés / Szövegalkotás 9 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 2.

21 Emelt szintű Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító , óra Kisepikai alkotások prózai és verses (novella, elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat, komikus eposz, ballada) 13 2 Nagyepikai alkotás regényelemzés 8 Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok (óda, dal, epigramma, elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra) Stílusirányzatok a 2. század elején (klasszikus modernség) Regényelemzés. Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom köréből magyar vagy világirodalom Drámai műfajok(egy tragédia és/vagy egy komédia) 7 A média kifejezőeszközei (1).Történet és elbeszélés a mozgóképen A média kifejezőeszközei (2) A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése A média társadalmi szerepe, használata. A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése Szövegértés / Szövegalkotás 9 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 21.

22 Hagyományos Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító ,5+, Kisepikai alkotások prózai és verses (novella, elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat, komikus eposz, ballada) 13 2 Nagyepikai alkotás regényelemzés 8 Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok (óda, dal, epigramma, elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra) Stílusirányzatok a 2. század elején (klasszikus modernség) Regényelemzés. Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom köréből magyar vagy világirodalom Drámai műfajok(egy tragédia és/vagy egy komédia) A média kifejezőeszközei (1).Történet és elbeszélés a mozgóképen A média kifejezőeszközei (2) A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése A média társadalmi szerepe, használata. A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése Szövegértés / Szövegalkotás 9 15 Gyakorlás, ismétlés, összefoglalás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 22.

23 Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító A magasabb évfolyamba lépés feltételei magyar irodalom tantárgyból a 8. évfolyamon Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8 1 műfajt műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szinesztézia, szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, monológ, óda, dal, epigramma, elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra. Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia, helyzetkomikum, jellemkomikum. Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatására. Felfedez műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat. Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció meghatározó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása). Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői szerep különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód eltérését. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az önálló, kritikus attitűd. 2.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 23.

24 Hagyományos 5.osztály Emelt szintű Kéttannyelvű Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító Matematika 5.osztály Évf. Tagozat Heti kötelező minimális Heti óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben óra óra óra Tematikai egységek Központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Gondolkodási módszerek 3 Számtan, algebra 58 2 Geometria Függvények, sorozatok 1 Statisztika, valószínűség 6 Ismétlés, ellenőrzés Gondolkodási módszerek 3 Számtan, algebra 58 2 Geometria Függvények, sorozatok 1 Statisztika, valószínűség 6 Ismétlés, ellenőrzés Gondolkodási módszerek 3 2 Számtan, algebra Geometria Függvények, sorozatok 1 2 Statisztika, valószínűség 6 2 Ismétlés, ellenőrzés számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 24.

25 Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító A magasabb évfolyamba lépés feltételei matematikából az 5.évfolyamon Gondolkodási módszerek Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása, rendezése, rendszerezése adott szempont szerint. Egyszerű szövegek értelmezése, lefordítása a matematika nyelvére. A nem, a logikai és, valamint a minden, van olyan kifejezések alkalmazása. Ismert alaphalmaz elemeiről annak eldöntése, hogy igazzá tesznek-e egy nyitott mondatot vagy sem. Számtan, algebra Számok előállítása helyiérték szerint bontott összegalakban, illetve a bontott alakból a szám felírása. 1-es számkörben számok írása, olvasása; nagyság szerinti összehasonlításuk, rendezésük; adott nagyságrendre kerekítésük. Tájékozódás az egyesével, tízesével, százasával stb. beosztott számegyenesen. Szorzás, osztás 1-zel, 1-zal, 1-rel. Számolás kerekített értékekkel, az írásbeli műveletek eredményének becslése. A műveletek írásbeli eljárásainak alkalmazása. A kivonás és az osztás eredményének ellenőrzése az inverz műveletek alkalmazásával is. A műveletek helyes sorrendben való végrehajtása, zárójelek figyelembevétele, a számítás menetének megtervezése. Az egész számok fogalomrendszerével kapcsolatos legfontosabb elnevezések megértése. Számok ellentettjének és abszolútértékének megállapítása. Az egész számok ábrázolása számegyenesen, nagyságviszonyaik megállapítása esetleg a szemléletre támaszkodva. Kis abszolútértékű egész számok összeadása a szemléletre támaszkodva. 2.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 25.

26 Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító A törttel kapcsolatos elnevezések ismerete. Konkrét törtek értelmezése a szemléletre támaszkodva. Törtek egyszerűsítése, bővítése; nagyság szerinti összehasonlításuk esetleg eszköz vagy rajz segítségével. Egyenlő nevezőjű törtek összeadása, kivonása. Tízezred nagyságrendig tizedestörtek írása, olvasása, a számjegyek jelentésének ismerete. Egyszerűsítésük, bővítésük. Ábrázolásuk számegyenesen tizedekre, századokra stb. történő beosztás esetén, nagyság szerinti összehasonlításuk, adott nagyságrendre kerekítésük. Tizedestörtek szorzása, osztása 1-zel, 1-zal, 1-rel stb. Természetes szám osztása természetes számmal úgy is, hogy a hányados véges vagy végtelen szakaszos tizedestört. Tizedestörtek összeadása, kivonása; szorzásuk, osztásuk természetes számmal. Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása próbálgatással vagy egy lépésben következtetéssel, a tizedestörtekről tanultak alkalmazásával is. Két művelettel megoldható egyszerű szöveges feladatok értelmezése, az adatok lejegyzése; megoldási terv készítése; az eredmény kielégítő becslése, meghatározása a természetes számok, egyszerű törtek, tizedestörtek körében értelmezett műveleti eljárások alkalmazásával; a megoldás ellenőrzése; szöveges válasz megfogalmazása. Összefüggések, függvények, sorozatok Számhalmazok, ponthalmazok részhalmazainak vizsgálatakor a kisebb, nagyobb, egyenlő, nem kisebb, nem nagyobb, nem egyenlő, több, mint..., kevesebb, mint... kifejezések helyes használata. A koordináta-rendszer ismerete, pontjainak rendezett számpárral történő jellemzése, adott számpárhoz tartozó pontok megkeresése. 2.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 26.

27 Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító Tapasztalati függvények összetartozó értékeinek leolvasása diagramról, grafikonról. Táblázatok hiányzó elemeinek pótlása adott, egyszerű szabály alapján, a tizedestörtekkel végzett műveletekkel is. Egyszerű sorozatok hiányzó elemeinek pótlása adott szabály alapján, a tizedestörtekkel végzett műveletekkel is. Geometria, mérés Hosszúság, tömeg, idő, űrtartalom becslése, megmérése, kimérése a tanult mértékegységekkel. A szemlélet számára elfogadható alkalmazásokban a mennyiségek megadása más mértékegységekkel is. A mérések és átváltások során a tizedestörtekről tanultak alkalmazása. Párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése és előállítása. Téglalap, négyzet előállítása az oldalakból. Két ponthalmaz távolságának meghatározása. A vonalzó és a körző használata szakaszok másolásában, egyszerű szerkesztésekben. Szögmérő használata, adott nagyságú szög megrajzolása, megmérése. Téglalap, négyzet kerületének és területének kiszámítása. A téglatest és a kocka, mint speciális téglatest hálójának elkészítése; felszínének, térfogatának kiszámítása. A megfelelő mértékegységek ismerete, használata. Néhány szám, mennyiség átlagának kiszámítása. Valószínűség, statisztika Néhány szám, mennyiség átlagának kiszámítása. 2.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 27.

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 4 óra / hét MATEMATIKA Adaptálva: Műszaki Kiadótól 5. évfolyam Matematika helyi tanterv 5 6. évfolyam A

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176 15. A HELYI TANTERVÜNK KERETTANTERVI ALKAMAZÁSA Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II.8.) OKM rendeletében foglalt, a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, valamint egyes

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Szakközépiskola 10.évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Szakközépiskola 10.évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Szakközépiskola 10.évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A továbbhaladás feltételei - Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember Helyi tanterv Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember * Azon évfolyamok számára, akik 2013/14 tanév előtt kezdték az kilencedik

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programjának 2. számú melléklete Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Matematika 5-8. évfolyam Helyi tanterv MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vásárosdombó Matematika 5-8. évfolyam

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30.

2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30. 05.26. hétfő 13:40 magyar nyelv, magyar irodalom 05.26. hétfő 15:15 testnevelés 05.27. kedd 10:00 rajz és vizuális kultúra 05.27.

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Pedagógiai program. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Liget sor/ Farkasvermi út 2.

Pedagógiai program. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Liget sor/ Farkasvermi út 2. 2013 Pedagógiai program 1 Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Liget sor/ Farkasvermi út 2. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Bevezetés A közoktatási rendszer változása szükségszerűvé

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A MATEMATIKA TANTÁRGY NÉGYÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Bevezető

A MATEMATIKA TANTÁRGY NÉGYÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Bevezető Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

MATEMATIKA. Célok és feladatok

MATEMATIKA. Célok és feladatok MATEMATIKA Célok és feladatok Az középiskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerrıl és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységrıl.

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 659 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) TARTALOM 2. Szakképző (9 11. évfolyam) 661 a) Óraterv 661 b) Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 666 c) Társadalomismeret

Részletesebben

A matematika tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A matematika tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A matematika tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben