SZÁLLÍTÓK MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÓK MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE"

Átírás

1 RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING Rt. SZÁLLÍTÓK MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE Név Aláírás Dátum Készítette Ellenırizte Jóváhagyta Sury Gyula Ellenırzés vezetı Szentkirályi Attila Minıségfejlesztı mérnök Kocsis Sándor TQM menedzser Kugler Gyula Operációs igazgató IR RÁBA Rt.

2 Oldalszám 2/12 TARTALOM: Alapelv nyilatkozat 3. oldal 1. Szállítóval szemben támasztott általános követelmények 4. oldal 2 Szállító minıségügyi rendszerével szemben támasztott követelmények 4. oldal 3. Szállítótól elvárt követelmények a termék jóváhagyási folyamat és a dokumentációk elkészítése során 5. oldal 3.1. Elsıminta megrendelés átvizsgálása 5. oldal 3.2. Elsıminta Jóváhagyás 6. oldal 4. Szállítótól elvárt követelmények teljesítése a sorozatgyártás során 7. oldal 4.1. Ellenırzés, vizsgálat és nem megfelelı termék kezelése 7. oldal 4.2. Vizsgálati bizonylatok megküldése 10. oldal 4.3. A szállítótól elvárt tevékenységek a nem megfelelı termék reklamációinak rendezésére 11.oldal 4.4. Szállítók értékelése 11.oldal 5. A kézikönyvben alkalmazott fogalmak 11.oldal 6. Ajánlott irodalomjegyzék 12.oldal 7. Mellékletek 12.oldal

3 Oldalszám 3/12 Alapelv nyilatkozat A RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING (továbbiakban RÁBA Rt. ) arra törekszik, hogy neve garanciát jelentsen azok számára, akikkel a vállalat kapcsolatban áll. A fentiek érdekében a vállalatvezetés elkötelezi magát: A Gépjármőipari beszállítók számára vonatkozó ISO/TS Szakmai Elıírásban rögzítettek és a vevı által elvárt minıségügyi rendszer követelményekben meghatározottak szerint minıségügyi rendszert mőködtet azért, hogy a vevıi elvárásoknak meg tudjon felelni. A RÁBA Rt. vezetısége a minıségügyi rendszer állandó tökéletesítésébe a vállalat minden dolgozóját, szállítóit és szolgáltatóit is bevonja. A vállalatvezetés biztosítja, hogy megfelelı erıforrások álljanak rendelkezésre a rendszer fenntartása és folyamatos fejlesztése érdekében. A RÁBA Rt. a szállítóitól is elvárja: Olyan minıségügyi rendszert mőködtessen, amely biztosítja az elvárt minıségő termék elıállítását és elısegítse a RÁBA Rt. megfelelését a minıségügyi rendszer követelményeinek. A Szállítók Minıségügyi Kézikönyve a RÁBA Rt. beszerzési feltételek része, az ebben leírt követelmények teljesítése szükséges, amikor a szerzıdés vagy egyéb megállapodás az alkalmazást meghivatkozza.

4 Oldalszám 4/12 1. Szállítóval szemben támasztott általános követelmények - Ezen kézikönyv mindazon szállítókra vonatkozik, akik olyan terméket / szolgáltatást biztosítanak, amelyek az általunk gyártott termékek minıségét közvetlen vagy közvetett módon befolyásolják. - RÁBA Rt. terméket csak olyan szállítóktól rendel, amelyek teljes mértékben felelısséget vállalnak termékeik minıségéért és biztosítják, hogy folyamatosan ki tudják elégíteni a szerzıdésben rögzített követelményeket. - Amennyiben a szállító a szerzıdés teljesítéséhez alvállalkozónak ad megbízást, úgy biztosítania kell, hogy ezen kézikönyvben leírt követelmények az alvállalkozó által is teljesüljenek. - Amennyiben RÁBA Rt. szükségesnek tartja a szállítónak biztosítani kell, hogy minıségügyi rendszerét, illetve termékeinek auditálását RÁBA Rt. auditorai elvégezhessék. 2. Szállító minıségügyi rendszerével szemben támasztott követelmények - Dokumentált minıségügyi rendszert építsenek ki. Minimum követelmény az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelı minısítés megszerzése. - Az autóipari alkatrészeket szállítók esetén elvárt követelmény, hogy a QS 9000 vagy VDA 6.1 vagy ISO/TS elıírásainak megfelelı minıségügyi rendszerrel rendelkezzenek. - A szállító - amennyiben nem rendelkezik, ill. nem megfelelı szintő független tanúsítással rendelkezik garancia szükséges a RÁBA Rt. számára, hogy megfelelı szintő minıségügyi rendszert épít ki és azt független tanúsító szervezettel tanúsíttatja a jelen kézikönyv kézhezvételétıl számított 2 éven belül. Tanúsítással nem rendelkezı szállító az ütemezésrıl külön megállapodást köthet. - A szállító - amennyiben független tanúsítással még nem rendelkezik - dolgozzon ki a RÁBA Rt. által elvárt dokumentáltság szintet, a megfogalmazott módszereket és eljárásokat alkalmazza a felügyelt termék elıállítás biztosítására.

5 Oldalszám 5/12 - Független tanúsítással nem rendelkezı szállítónak meg kell határoznia: a minıségre kiható tevékenységet vezetı, végzı és igazoló személyek felelısségét és hatáskörét, a minıségügyi rendszerhez tartozó szervezeti felépítést, a rendszer dokumentált igazolási követelményeit. - Független tanúsítással nem rendelkezı szállító biztosítsa (hogy): a megfelelı eszközöket. az igazoló tevékenységet végzı kiképzett személyzetet, a minıségügyi rendszerével kapcsolatos tevékenységeket szabályozó eljárásokat. minden folyamat szabályozása, ellenırzı eszköze, termelı berendezése, gyártóeszköze, a minıségszabályozási és az ellenırzési módszerek meghatározásra kerüljenek és rendelkezésre álljanak, az ellenırzési (vizsgálati) követelmények meghatározásra kerüljenek, a termékek elfogadhatósági szintje (minden követelményre és tulajdonságára) és a minıségügyi bizonylatok meghatározásra kerüljenek, a gyártási dokumentációk a termék-elıállítás minden fázisában rendelkezésre álljanak. egy kinevezett vezetıségi megbízottat, akinek meghatározott hatásköre és felelıssége van arra, hogy gondoskodjék a minıségügyi rendszer követelményeinek megvalósításáról, és a mőködés fenntartásáról. a vezetısége megfelelı idıközönként vizsgálja át és értékelje a minıségügyi rendszerét azért, hogy meggyızıdjön rendszere különbözı elemeinek hatékonyságáról. A vezetıségi átvizsgálás dokumentumait meg kell ırizni. 3. A szállítótól elvárt követelmények a termék jóváhagyási folyamat és a dokumentáció elkészítése során 3.1. Elsıminta megrendelés átvizsgálása Az elsıminta gyártására, dokumentálására, szállítására vonatkozó követelményeket a megrendelés tartalmazza. Amennyiben a követelmények - mőszaki, minıségi, csomagolási, valamint a rendelés teljesítésére vonatkozóak, stb. - nem egyértelmőek, úgy azt a szállítónak egyeztetnie kell RÁBA Rt. megrendelést feladó illetékes szervezetével.

6 Oldalszám 6/12 A termék, illetve csomagolási mód jóváhagyatásához szükséges nyomtatványokat a megrendelés tartalmazza. A RÁBA Rt. alapesetekben a QS9000 PPAP 3-as szint, ömlesztett anyagok szállítóinak 1-es szint szerinti alkatrész és folyamat jóváhagyási tevékenységet követel meg szállítóitól. Ettıl a RÁBA Rt. vevıinek és leányvállalatainak egyéni igénye alapján el lehet térni, ekkor alkalmazható a VDA 6.1 (Erstmusterprüfbericht VDA) elsıminta jóváhagyás folyamata, vagy más ezzel egyenértékő folyamat Elsıminta jóváhagyás Az elsıminták hivatottak igazolni a szállító képességét olyan szállítások teljesítésére, amelyek kielégítik a szállítási szerzıdésben és mellékleteiben meghatározott összes minıségi követelményt. Az elsıminta egy kis mennyiségő termék, alkatrész esetén általában 6 darab (ha ettıl eltérı, akkor a RÁBA Rt. és a szállító ebben külön állapodik meg), amit minden méretre, és teszt követelményre kell ellenırizni a vevı elvárásai szerint. Követelmény, hogy az elsımintákat a sorozatgyártás eszközeivel (gép, szerszám, készülék, technológia) és feltételeivel állítsák elı. A szállítónak az elsımintával kapcsolatos fıbb feladatai: PPAP igény esetén a Referencia Kézikönyv által elıírt dokumentációinak elkészítése, elküldése. A szállítónak a mérısorszámozott rajz alapján az elsı mintákat 100%-osan be kell mérnie. Az elsımintákat minta sorszámmal kell ellátnia. A bemérés eredményét a mintasorszámnak megfelelıen dokumentálni kell a megfelelı nyomtatványon. Az elsıminta megküldésekor a szállítónak a mintákat jelölni kell. A szállítmány jelölésére a szállító használjon "Elsıminta" címő címkét. A szállítónak az elsımintákkal együtt az elıírt és a szerzıdésben külön kért minıségügyi dokumentumokat a szerzıdésben meghatározott példányszámban kell megküldenie. A PPAP dokumentumokra a nyomtatvány mintákat a melléklet tartalmazza.

7 Oldalszám 7/12 Ismételt elsıminta és dokumentációinak megküldése: A szállítónak ismételt elsımintákat a vonatkozó minıségügyi dokumentációval együtt a PPAP Referencia Kézikönyv benyújtási követelményeinek elıfordulása estén kell küldenie. A szállítónak az elsımintákat és a mellékelt dokumentációkat jóváhagyásra a RÁBA Rt. megrendelı leányvállalat minıségügyi szervezetének kell megküldeni, - kivétel a Futómő Kft. ahol a Logisztika szervezetének kell küldeni -. amely az elsımintákat megvizsgálja, és a kapott eredmények alapján hozza meg döntését annak jóváhagyásáról. A RÁBA Rt. az elsıminta jóváhagyás dokumentációi 1 példányát visszaküldi a szállítónak. A szállítónak a sorozatgyártást csak a minıségügyi szervezet által visszajelzett jóváhagyás alapján lehet indítani! 4. Szállítótól elvárt követelmények teljesítése a sorozatgyártás során 4.1. Ellenırzés, vizsgálat és nem megfelelı termékek kezelése A szállítónak megfelelı ellenırzı rendszert kell létrehoznia és mőködtetnie az általa beszerzett anyagok és alkatrészek minıségének ellenırzésére, és bizonylatolására. A szállítónak gondoskodnia kell arról, hogy a beérkezı termékeket ne vegyék használatba, vagy ne kerüljön feldolgozásra addig, amíg az ellenırzéseket el nem végezték, s nem igazolták, hogy az megfelel az elıírt követelményeknek. A beérkezı anyagok ellenırzését tervezni és dokumentálni kell. Ha a beszerzett terméket sürgıs gyártási célból minıségi átvétel elıtt felhasználásra bocsátották, azt azonosítva és minden darabját együtt tartva biztosítani kell, hogy: azok pozitív eredményő minıségi átvételig kiszállításra ne kerülhessenek, az elıírt követelmények nem teljesítése esetén azonnal visszahívhatók és cserélhetık legyenek. Ha a szállító a gyártás vagy a szolgáltatás megkezdése elıtt az elıírt követelményektıl el kíván térni, úgy szándékát a 2-es sz. mellékletben lévı Eltérési engedélykérelem nyomtatványon jeleznie kell a megrendelést feladó leányvállalat minıségügyi szervezete felé - kivétel a Futómő Kft. ahol a Logisztika szervezetének kell küldeni -. A jóváhagyás megadása után a termék szállításba adásakor a szállítólevélen és a minıségügyi bizonylaton fel kell tüntetni az engedély azonosító számát

8 Oldalszám 8/12 A szállított tételen jól láthatóan fel kell tüntetni kék címkén a következı jelzést : - Eltérési engedéllyel szállított termék, valamint az engedély azonosító számát. A gyártási folyamatba belépı valamennyi terméknek meg kell felelnie a vonatkozó elıírásoknak és minıségi szabványoknak. A szállítónak a termék megfelelıség igazolására a gyártási folyamat adott pontjaiban ellenırzéseket vagy vizsgálatokat kell végeznie, biztosítania kell az ellenırzések és vizsgálatok befejezéséig a termékek visszatartását. Az ellenırzések és vizsgálatok gyakorisága a folyamatképességtıl - elvárt min. követelmény C p és C pk 1,33 -, és a folyamat ellenırzéstıl függenek. Nem megfelelı folyamatképesség vagy nem ellenırzött folyamatok esetén 100%-os ellenırzés kell végezni. Amennyiben a termék speciális jellemzıinek gyártása során nagyobb problémák merülnek fel, úgy azt jelezzék a leányvállalatok minıségügyi szervezete felé, hogy a probléma megoldásában illetékes szakembereink segíthessenek, ezzel is elısegítve a szállító folyamatos fejlıdését. A szállítónak a végellenırzés során meg kell gyızıdnie arról, hogy a termékre vonatkozó öszszes elıírt ellenırzést és vizsgálatot elvégezték-e és azok adatai megfelelnek-e az elıírt követelményeknek. A szállítónak olyan eljárást kell kidolgoznia és mőködtetnie, amely megakadályozza, hogy az elıírt követelményeknek nem megfelelı anyagok, alkatrészek, félkész-, késztermékek még véletlenül se kerüljenek felhasználásra, illetve kiszállításra. Az eljárásnak tartalmaznia kell a nem megfelelı termékekkel kapcsolatos alábbi feladatokat: azonosítást, A szállítónak amennyiben nem megfelelı terméket észlel, úgy azt azonnal azonosítania és dokumentálnia kell. elkülönítést, A nem megfelelı terméket a további intézkedések meghozataláig jelölni kell és elkülöníteni fizikailag is a jó termékektıl (zárolás). Amennyiben a nem megfelelı termék elkülönítése nem megoldható - pl. ömlesztett áru -, olyan intézkedést kell hozni ami a további felhasználást egyértelmően megakadályozza. A nem megfelelı termékek tárolására szolgáló területet jól látható módon kell jelölni a beérkezéskor, a gyártás közbeni és a végellenırzés folyamata során.

9 Oldalszám 9/12 átvizsgálást, A nem megfelelı termékeket át kell vizsgálni a felhasználhatóság szempontjából. Meg kell határozni, hogy a tétel: - javítással vagy anélkül, - felhasználási engedéllyel vagy - átsorolással más célra felhasználható vagy - véglegesen selejt. Az átvizsgálás tényét a terméken, illetve a termék tárolására szolgáló ládákon, raklapokon stb. jól láthatóan azonosíthatóan jelölni kell. intézkedést, A nem megfelelı termékek átvizsgálásának eredménye alapján a további intézkedéseket a lehetı legrövidebb idın belül el kell végezni. A szállító amennyiben úgy dönt, hogy a termék javítás nélkül felhasználási engedéllyel még a rendeltetésszerő használatra alkalmas, úgy a termék kiszállításához be kell szereznie a RÁBA Rt. engedélyét. A szállító felhasználási engedélykérelemmel kapcsolatos feladatai: - a "Felhasználási eltérési engedélykérelem" címő nyomtatványt értelemszerően kell kitölteni, és meg kell küldeni a RÁBA Rt. megrendelést feladó leányvállalatának minıségügyi szervezetéhez, - kivétel a Futómő Kft. ahol a Logisztika szervezetének kell megküldeni -. - a felhasználási engedély megadásáig az ilyen termékeket el kell különíteni és a "Felhasználási engedélykérelem alatt" címkével kell ellátni. - ezen termékek kiszállítását csak az engedélyen rögzített jóváhagyás alapján lehet megkezdeni, - a felhasználási engedély megadása esetén a szállítólevélen a minıségi bizonylatokon fel kell tüntetni az engedély sorszámát. bizonylatolást, A nem megfelelı termékkel kapcsolatban hozott intézkedéseket dokumentált eljárások szerint kell végrehajtani. Az eljárások tartalmazzák az alkalmazott jelölések, őrlapok, jelentések formáját, kitöltését, kezelésének szabályait és a kitöltésért, ellenırzésért felelıs személyek beosztását.

10 Oldalszám 10/ Vizsgálati bizonylatok megküldése A szállítónak meg kell küldenie a RÁBA Rt. részére a szerzıdésben elıírt, amennyiben nincs formailag meghatározva az EN európai szabvány alapján a különféle típusú vizsgálati bizonylatokat - lásd A bizonylatok áttekintése táblázatot -, amelyek a fémtermékek szállításakor tanúsítják, hogy a rendelés szerinti követelmények teljesültek. A rendelésben közölt megállapodás alapján azonban e szabvány más termékekre is alkalmazható. A vizsgálati bizonylatokat a dokumentumok hitelesítéséért felelıs személy(ek)nek alá kell írnia. A bizonylatok áttekintése Szabványos megjelölés A dokumentum elnevezése Az ellenırzés típusa A dokumentum tartalma Szállítási feltételek A dokumentum hitelesítıje 2.1 Tanúsítás kísérıjegyzékkel Nem specifikus 2.2 (Nem a szállított tétel vizs- Minıségazonossági bizonyítvány gálati adatain alapul) 2.3 Minıségi bizonyítvány 3.1.A Szakértıi minıségi bizonyítvány 3.1.A 3.1.B Szakértıi bizonyítvány 3.1.B 3.1.C Szakértıi bizonyítvány 3.1.C 3.2 Minıségi átvételi jegyzıkönyv A vizsgált eredmények közlése nélkül Specifikus (A szállított Elıírt ellenırzés és vizsgálat tétel vizsgálati alapján lefolytatott vizsgálati adatain alapul) eredmények közlésével A rendelés szerinti követelmények alapján és ha szükséges, az érvényes szabályzatok és mőszaki elıírások szerint Az érvényes szabályzatok és mőszaki elıírások alapján A rendelés szerinti követelmények alapján és ha szükséges az érvényes szabályzatok és mőszaki elıírások szerint A rendelésben megadott elıírások szerint A gyártó A hivatalos szabályzatokban megjelölt ellenır A gyártónak a gyártómőtıl független, meghatalmazott képviselıje A felhasználó meghatalmazott képviselıje A gyártónak, a gyártómőtıl független, meghatalmazott képviselıje és a felhasználó meghatalmazott képviselıje

11 Oldalszám 11/ A szállítótól elvárt tevékenységek a nem megfelelı termék reklamációinak rendezésére RÁBA Rt. a beérkezett termékek ellenırzése, gyártásba vétele, vevıi használatba vétele során a nem megfelelınek minısített termékekrıl, vevıi reklamációkról értesíti a szállítót. A szállító az értesítés kézhezvétele után 24 órán belül köteles a reklamáció rendezésére vonatkozó álláspontját közölni. A szállítónak a reklamáció kézhezvétele után azonnal hibaelhárító intézkedést kell bevezetni és dokumentálni. Az intézkedésrıl a 5.sz. melléletben lévı nyomtatványon 8D Report (8 lépéses jelentést) kell kiállítani és megküldeni a RÁBA Rt. reklamációt bejelentı szervezete felé Szállítók értékelése A szállító rendelésben vállalt kötelezettségének teljesítését RÁBA Rt. folyamatosan és rendszeresen kiértékeli, melyrıl tájékoztatást küldünk. Elvárjuk szállítónktól, hogy a megküldött értékelés mutató számait tanulmányozza, végezzen elemzést és a folyamatos javítás érdekében hozzon helyesbítı intézkedéseket. 5. A kézikönyvben alkalmazott fogalmak Szállító: Szervezet vagy jogi személy, amely vagy aki a megrendelı számára biztosítja az anyagi termékeket és szolgáltatásokat. Megfelelıség: Egy követelmény teljesülése. Nem megfelelıség: Egy követelmény nem teljesülése. Minısítési folyamat: Az elıírt követelmények teljesítési képességét bizonyító folyamat, mely vonatkozhat személyekre, termékekre, folyamatokra vagy rendszerekre. Elsıminta: Azok az anyagok, alkatrészek és segédanyagok, amelyek teljes mértékben szériaszerő feltételek mellett kerültek elıállításra. Szállítói audit: A szervezet szállítóinak kiválasztására, minısítésére vonatkozó a vállalat saját szervezete által végzett vizsgálat, melynek célja, hogy megállapítható legyen a szállító minıségképessége, a meghatározott követelményrendszernek való megfelelése, valamint saját minıségirányítási rendszerének hatékonysága.

12 Oldalszám 12/12 Követelmény: Kinyilvánított igény vagy elvárás, amely a szervezet, a vevı és más érdekelt felek számára megfogalmazott. Típusai pl.: termékkövetelmény, minıségirányításra vonatkozó követelmény, vevıi követelmény. Követelmények különbözı érdekelt felektıl származhatnak. 6. Ajánlott irodalomjegyzék QS 9000 Minıségügyi rendszer követelmények Vonatkozó referencia kézikönyvek: - PPAP Alkatrész jóváhagyási folyamat - APQP Emeltszintő termék minıség tervezés és ellenırzési terv - FMEA Lehetséges hibamód - SPC Statisztikai folyamat szabályozás - QSA Minıségügyi rendszer minısítése - MSA Mérési rendszerek elemzése VDA 6.1. Minıségügyi rendszer audit 7. Mellékletek: Nyomtatvány minták: 1. Ellenırzési terv 2. Felhasználási / eltérési engedélykérelem 3. FMEA formátum 4. PPAP dokumentáció nyomtatványai : - Alkatrész Benyújtási Igazolás CFG Külsı megjelenés jóváhagyási jelentés CFG Méret ellenırzési eredmények CFG Anyagvizsgálati eredmények CFG Teljesítményvizsgálati eredmények CFG Tömegárú ideiglenes jóváhagyási formula 5. G8D Beszámoló

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE KÉZIKÖNYV Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Azonosító 1.2 1/8 Hatálybalépés 2007. 02. 15. SZÁLLÍTÓK MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE SZÁLLÍTÓK MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Név Aláírás

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV SZÁLLÍTÓK MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE. Rába Járműalkatrész Kft. Verziószám 1.6 Oldalszám 1/9. Hatálybalépés 2013. 12. 20.

KÉZIKÖNYV SZÁLLÍTÓK MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE. Rába Járműalkatrész Kft. Verziószám 1.6 Oldalszám 1/9. Hatálybalépés 2013. 12. 20. KÉZIKÖNYV Rába Járműalkatrész Kft. Azonosító 50MR23003 Verziószám 1.6 Oldalszám 1/9 Hatálybalépés 2013. 12. 20. SZÁLLÍTÓK MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Név Aláírás Dátum Kenyeres

Részletesebben

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA gyógyszerellátás 2 egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás 3 egészségbiztosítás egészségügyi

Részletesebben

Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése

Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése Dunaújvárosi Fıiskola Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése Tartalomjegyzék Minıségirányítási rendszerek, szabványok MSZ EN ISO 9000:2000 Minıségirányítási rendszer bevezetésének elınyei -

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A szállító, gyártó feladatai a CE megfelelıségi jel megalapozott feltüntetése érdekében

A szállító, gyártó feladatai a CE megfelelıségi jel megalapozott feltüntetése érdekében A szállító, gyártó feladatai a CE megfelelıségi jel megalapozott feltüntetése érdekében CE-jelölés belépı Európa piacára konferencia 2010. november 17., szerda Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 Mi a PROBLÉMA? Alapértelmezés szerint : Valamely szabványtól / szabálytól való eltérés. A Lean gondolkodásmód szerint : Egy állapot ami számunkra

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képzettséget szerez az MSZ ISO/TS 16949 szabvány belső,

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig IFS & FSSC 22000 Certifications Az élelmiszergyártás és forgalmazás a minıség és biztonság szempontjából nézve jelentıs potenciális kockázattal járó tevékenység.

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Rába Futómő Kft. Beszállítói Kézikönyv

Rába Futómő Kft. Beszállítói Kézikönyv RÁBA FUTÓMŐ KFT. Azonosító MR23002 Verziószám 2.1 Oldalszám 1/34 Hatálybalépés 2008. 07. 21. Rába Futómő Kft. Beszállítói Kézikönyv Készítette Ellenırizte Jóváhagyta Név Aláírás Dátum Erdey András Beszállítói

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 180-06 minıségirányítási dokumentáció kezelése 180-06/ megadott feltételek alapján a minıségügyi dokumentumok

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Aktuális VDA kiadványok és képzések

Aktuális VDA kiadványok és képzések Tisztelt Partnerünk! Az autóipari, elektronikai ipari beszállítók munkatársainak a vevői igényeknek, előírásoknak való megfelelés magas szakmai ismereteket követel meg. Egy jól felkészült szakembernek

Részletesebben

KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS

KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2008. autóipar; minıségügy; környezetvédelem; minıségmenedzsment; Six-Sigma; Q-DAS; termelékenység-menedzsment; élelmiszer-biztonság; informatika; szakma - specifikus

Részletesebben

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai 2 Általános elıírások a) tőzoltó készülék karbantartást kizárólag a hatóság által regisztrált karbantartó szervezet végezhet, b) A karbantartó szervezet irányítja és felel a karbantartó személy(ek) munkájáért,

Részletesebben

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv v.1.5. Budapest, 2008. július 17. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 3 1.2 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK... 3 1.3 A DOKUMENTUM

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörően Mőködı Részvénytársaság MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint AZ ÜZEMBEHELYEZÉS FELÜGYELETE FOLYAMATA (4. átdolgozott kiadás) 2008. szeptember

Részletesebben

1. CÉGISMERTETİ. Kérem engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket. Fı profilunk iroda- és középületek, valamint egyéb létesítmények esetében:

1. CÉGISMERTETİ. Kérem engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket. Fı profilunk iroda- és középületek, valamint egyéb létesítmények esetében: CÉGISMERTETİ 2012. MEGA CLEAN 2001. KFT. 2045 TÖRÖKBÁLINT, BAJCSY-ZS. U. 32. TEL/FAX: 06 23 330-384; 06-30 219-03-72 E-MAIL: megaclean@megaclean.hu WEB: www.megaclean.hu TÉMAFELELİS: Pecsenka-Czifra Katalin

Részletesebben

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere Múlt Jelen Jövı Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Klinikai Diagnosztikai Laboratórium, Miskolc

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ-

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- RİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány András

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25.

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25. Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban a Sió-Eckes Kft-nél 2014.Március 25. A minıségbiztosítási rendszer kialakulása / felépítése - A Sió-Eckes Kft a német Eckes-Granini Group

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Valamennyi Ajánlattevı részére! Székhelyén KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Tárgy: Külterületi autóbuszmegállók gyalogosforgalmának biztonságosabbá tétele az országos közúthálózaton (Kódszám: KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016)

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon

Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon Siófok 2014. május 05. Gyökér Imre tanúsítási csoportvezetı Tel: 30 / 530-2592 30 / 267-6383 E-mail: gyoker.imre@emi-tuv.hu Gyors áttekintés Az országban

Részletesebben

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit)

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Dunaújvárosi Fıiskola Ipari folyamatok minıségirányítási projektje Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Alapkérdések Mit jelent az audit fogalma? Melyek az audit típusai? Mi történik az auditon? Kit

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl (2002. november 26-tól hatályos változat) A Magyarországi

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Solti Gábor vezérigazgató Készítette: Dr. Vas Virág Ellenırizte: Mitró Magdolna belsı ellenır Nyirati Ágnes követeléskezelési igazgató Készült: 2010. október 28. Hatályos: 2010.

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat célja és hatálya 1.1. Jelen Szabályzat a gyámhatóságokról, valamint

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ

KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ autóipar; minıségügy; környezetvédelem; minıségmenedzsment; Six-Sigma; Q-DAS; termelékenység-menedzsment; élelmiszer-biztonság; informatika 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A G & G. MŐSZAKI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. BEMUTATÓ ANYAGA. Budapest, 2008. április 15.

A G & G. MŐSZAKI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. BEMUTATÓ ANYAGA. Budapest, 2008. április 15. A G & G MŐSZAKI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. BEMUTATÓ ANYAGA Budapest, 2008. április 15. A G&G MŐSZAKI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. Teljes termék és szolgáltatási körének összefoglalása A cég neve: G

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

5. melléklet Formanyomtatvány a gyártási folyamat és a termék jóváhagyásához

5. melléklet Formanyomtatvány a gyártási folyamat és a termék jóváhagyásához 5. melléklet Formanyomtatvány a gyártási folyamat és a termék jóváhagyásához Fedlap Feladó Címzett Termék és gyártási folyamat jóváhagyási jelentés Bemintázási szint: Egyéb minta jóváhagyási jelentés Utólagos

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Kitöltési útmutató pénztárgépnaplóhoz Online adatkapcsolatra képes pénztárgépek használata esetére

Kitöltési útmutató pénztárgépnaplóhoz Online adatkapcsolatra képes pénztárgépek használata esetére Kitöltési útmutató pénztárgépnaplóhoz Online adatkapcsolatra képes pénztárgépek használata esetére A pénztárgépek mőszaki követelményeirıl, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

EuCertPlast. Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer

EuCertPlast. Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer EuCertPlast Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer A tanúsítás célja Kék Angyal Környezetbarát védjegy 125 termékcsoport, 11700 termék RAL Német Minőségbiztosítási és Címkézési Intézet Műanyag

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Építési folyamat 1 J O G S Z A B Á LY O K N E M Z E T I S Z A B VÁ N Y O K SZAKMAI ÉS VÁLLALATI SZABVÁNYKIADVÁNYOK A műszaki szabályozás szintjei és hierarchiája HAZAI

Részletesebben

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST TKR Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt Székesfehérvár TKR - Jelentısebb referenciák ( 1997 ) Bán József Kiadva : 2003 október BÁN JÓZSEF

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

I. JOGI ALAPOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. JOGI ALAPOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fordítás 1 Az Európai Közösség hivatalos lapja L40, 1989. 02. 11., 12. oldal 2 Az Európai Közösség hivatalos lapja L220, 1993. 08. 30., 1. oldal 3 Az Európai Közösség hivatalos lapja L284, 2003. 10. 31,

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet Portfólió a TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt keretében Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet 2011 A tantárgy elnevezése: F1FLUPAP Papír- és csomagolástechnológia

Részletesebben

Metrológiai alapok. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota Fıiskolai tanársegéd, BMF BGK AGI. E-mail: dregelyi.agota@bgk.bmf.hu URL: www.bmf.

Metrológiai alapok. Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota Fıiskolai tanársegéd, BMF BGK AGI. E-mail: dregelyi.agota@bgk.bmf.hu URL: www.bmf. Méréselmélet let és s méréstechnikam Környezetmérnök k hallgatók k részr szére Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota Fıiskolai tanársegéd, BMF BGK AGI E-mail: dregelyi.agota@bgk.bmf.hu URL: www.bmf.hu/users users/dregelyia/

Részletesebben

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tárgy: Kiegészítı tájékoztatás Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tisztelt Ajánlattevık / Gazdasági szereplık!

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 01.-tıl A szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg, a 2009. 04. 01.-i Közbeszerzési szabályzat a 2010. 01. 01.-i Közbeszerzési szabályzat 1. sz. kiegészítése

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7.

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. Az Állami Számvevıszék küldetése 2 Szilárd szakmai alapon

Részletesebben

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

ISO/TS 16949:2009 belső auditorképző

ISO/TS 16949:2009 belső auditorképző ISO/TS 16949:2009 belső auditorképző A képzés az ISO/TS 16949:2009 autóipari ben auditálási feladatokat végzők számára ajánlott. Célja: a belső és vevői autóipari auditokat végző szakemberek elméleti és

Részletesebben

Ajánlati felhívás BKV Zrt. V-327/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Ajánlati felhívás BKV Zrt. V-327/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS A BKV Zrt. meghatározott alkalmazási területeire bevezetett MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének tanúsító auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési

Részletesebben

AZ ÁTI DEPO KÖZRAKTÁROZÁSI ZRT. ÁRUMINİSÍTÉSI, ÉS ÁRUÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

AZ ÁTI DEPO KÖZRAKTÁROZÁSI ZRT. ÁRUMINİSÍTÉSI, ÉS ÁRUÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ ÁTI DEPO KÖZRAKTÁROZÁSI ZRT. ÁRUMINİSÍTÉSI, ÉS ÁRUÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. december 10-tıl 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen szabályzat a ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. (továbbiakban: Közraktár)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére Elıterjesztés 16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

ILINOX HUNGARY Kft. KIR Kézikönyv

ILINOX HUNGARY Kft. KIR Kézikönyv ILINOX HUNGARY Kft. KIR Kézikönyv Környezetközpontú Irányítási Rendszer eljárásai, szabályozásai Hatályba helyezés dátuma: 2010.05.01. Rendszer alkalmazási területe: Fémipari gyártás Jóváhagyások: Készítette:

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelıségének tanúsításáról. Értelmezı rendelkezések

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelıségének tanúsításáról. Értelmezı rendelkezések 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelıségének tanúsításáról A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény 33. -ának (2) bekezdésében, valamint a

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés a 99/5/EC (R&TTE) Directive, Annex III alapján (5/2004. (IV.13.) IHM rendelet 3.számú melléklete) II. Műszaki konstrukciós dokumentáció a

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben