ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY"

Átírás

1 ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011.

2 JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3 Tevékenységmenedzsment C 4 Marketing stratégia C 4 Vállalati kockázatmenedzsment alapjai C 3 Összesen 20 2

3 1. Az üzleti vállalkozások a modern gazdaságban. A vállalkozások lehetséges szervezeti és jogi formái. Egyéni és társadalmi szükségletek köre Szükséglet kielégítési szférák Gazdaság mőködésének alapjai Információs társadalom, gazdasági versenykörnyezeti hatásai Globalizáció és hatásai Vállalkozás, vállalat általános jellemzıi, alapvetı céljai, küldetése A vállalkozások jelenlegi helyzetének bemutatása, a vállalkozási struktúra jellemzése Magyarországon Az MKKV szektor helye és szerepe a hazai nemzetgazdaságban 2. A vállalkozás mőködésének feltételei, szükséges erıforrásai a szervezet belsı adottságai. A vállalkozás környezete, a mőködés érintettjei, társadalmi felelıssége. Erıforrások, adottságok Makro környezet jellemzıi, szintjei Piaci környezet, elemzési kerete (Porter-i erıtér elemzés) Belsı környezet A vállalkozás külsı és belsı érintettjei Vállalatokkal szembeni stakeholder elvárások Vállalkozások elvárásai a tevékenysége által érintettekkel szemben Érintettek hozzájárulása formái Vállalatok társadalmi felelıssége színvonala, szintjei, témakörei Vállalatok társadalmi felelıssége és a vállalati teljesítmény kapcsolata 3. Stratégiai menedzsment fogalma, tevékenységei. A stratégiai elemzés és alternatíva választás módszerei. Stratégiai menedzsment folyamatábrája, stratégiák szintjei SWOT mátrix PESTEL elemzés Versenyhelyzet elemzések Porter versenyelıny modellje alkalmazási keretei Portfolióelemzés módszerei Termék életciklus elemzés PIMS modell Vállalati versenyképesség értékelés Növekedési stratégiák Kisvállalati stratégiák 4. Értékteremtés vállalati rendszere Értékteremtés részfolyamatai, összetevıi Értékteremtés szervezeti keretei Értéklánc modell értéklánc szemlélet alkalmazása területei Ellátási lánc koncepció megközelítése szempontjai Innováció, lehetséges megvalósulási formái Innovációs folyamatmenedzsment, innovációs lánc Innováció szerepe az értékteremtésben, innovációs stratégiák Innováció lehetséges teljesítménymutatói 3

4 5. Vállalati folyamatok és fejlesztésük, projektmenedzsment Folyamat, üzleti folyamat fogalma, jellemzıi Vállalati folyamatok felépítése, folyamatmodell elemei Vállalati folyamatok ábrázolási modelljei Értékteremtı folyamatok tagolása Folyamatmenedzsment lépései Projektek szerepe a vállalati mőködésben és fejlesztésben Projektmenedzsment tevékenységi területei, szervezetei Projektmenedzsment jellemzıi 6. Vállalati folyamatok teljesítménye és azok menedzsmentje Költséginformációk az értékteremtésben Költség, mint információ, hatékony költséggazdálkodás rendszere Költségszámítás új technikái Teljesítménymérés és szerepe Teljesítményre ható tényezık, teljesítménymérés rendszere Teljesítménymutatók típusai Vállalati versenyelıny források szerkezete, sikeres mőködés feltételei A projektek tervezésének módszertana, tervezési technikák A Gantt diagram módszertana Hálótervezési technikák A költségtervezés elvi és gyakorlati problémái EVRS költség és idı kontroll 7. Vevı és keresletmenedzsment Vevıi érték kategóriái, vevı szerepe az értékteremtésben Vevıkapcsolatok stratégiai kezelése elvi, módszertani kérdései Vevıszegmentálás célja, módszerei Vevıi életciklusok szakaszai Vevıi élettartam érték Vevı (ügyfél) portfolió és értékelése Keresletmenedzsment természete Kereslet elırejelzés szerepe és módszerei 8. A marketing fogalma és jellemzıi. A marketing tevékenységrendszere. A marketingstratégia lényege és elemei. Marketing vállalati mőködése, szervezeti keretei. A piacok típusai, fogyasztói és szervezeti piac A kereslet és kínálat fogalma, elemei A versenyelıny, mint a marketing célja Versenystratégia meghatározása Marketingmix elemeinek részletes bemutatása a fizikai termékek és a szolgáltatástermékek piacán Marketing szervezeti formái 4

5 9. A marketingstratégia fogalma, típusai és azok jellemzıi. Versenyelıny szerzés az egyes stratégiatípusokban. A marketing menedzsment fogalma, folyamatrendszere A marketingstratégia fogalma és helye a vállalati stratégiák rendszerében Piacválasztási stratégiák Piacfedezési stratégiák Versenystratégiák Paci pozíció szerinti stratégiák. Nemzetközi marketing stratégiák A kisvállalkozások komparatív versenyelınyei 10. A termékpiac fogalma. A termékpiaci életfolyamat (termék, életciklus), és az egyes folyamatszakaszok A technológiafejlıdés, mint a piacok létrejöttének és fejlıdésének magyarázata A piaci életfolyamatok szakaszolása A termékelfogadás elmélete A marketing szempontú termékfejlesztés fogalma, típusai A bevezetési szakasz általános jellemzıi és stratégiai lehetıségei A növekedési szakasz általános jellemzıi és stratégiai lehetıségei A telített szakasz általános jellemzıi és stratégiai lehetıségei A hanyatló szakasz általános jellemzıi és stratégiai lehetıségei 11. A marketing szemlélet fejlıdése a piacok keresleti csoportokra történı felbontása szempontjából, a piac szegmentáció alkalmazása a marketingben. Kialakult módszerek és azok hatáslehetıségei. Homogén keresleti csoportok a heterogén piacon A piaci szegmens fogalma A piacszegmentálás folyamatának lépései, és az egyes szakaszok tevékenységei. A tömegmarketing stratégia jellemzıi A szegmentált marketing stratégia A célpiaci marketing fogalma és stratégiai típusai Direkt- és interaktív marketing A gerilla marketing újszerő szemlélete A nice marketing, mint a kisvállalkozások jellegzetes stratégiája 12. Termelésmenedzsment elemei Termelési rendszerek létrehozása, döntési kérdései Termelési erıforrások szerkezete Termelési erıforrások tulajdonságai Termelésirányítás feladata és szerkezete Termelésirányítás integrált rendszere tényezıi. Szükséglettervezés módszerei (MRPT, MRP II, OPT) Termelési és szolgáltatási folyamatok kiegyensúlyozása (kapacitás számítás, ciklusidı, átfutási idı) 5

6 13. Termelésszervezés korszerő módszerei, szervezeti keretei Toyota Termelésszervezés (TPS) fogalma, filozófiája, szemlélete, céljai, JIT elınyei a termelésszervezésben Termelésirányítás módszerei. (Kanban rendszer) Munkahely és környezet megszervezése módszerei (5S) Termeléshatékonyságot segítı módszerek (SMED, TPM) Létesítménnyel kapcsolatos döntések szempontjai Infrastrukturális döntések szempontjai Folyamatfejlesztési eszközei (PDCA ciklus, DMAIC ciklus) 14. Termelési és logisztikai stratégia kérdései Termelési és logisztikai stratégia tartalma és tényezıi Termelési és logisztikai rendszer stratégiai döntései Termelési és logisztikai stratégiai helye az összvállalati stratégiában Igény kielégítés és stratégiai kapcsolata Beszerzés termelés értékesítési folyamatok összehangolása 15. Marketing és a logisztika kapcsolata, disztribúció megvalósítása elemei Marketing elosztás politikája tartalma, céljai, jellemzı megvalósítási módja Elosztási stratégiai kérdései és kapcsolata a disztribúcióval Logisztika kiszolgálási színvonala jellemzıi, mutatói Elosztási hálózat elemei, kialakítása szempontjai Értékesítés és az elosztás mőködési elemei (szállítás, raktárgazdálkodás) Logisztikai elosztási folyamat költségei 16. Készletezés menedzsmentje feladatai Készletek fogalmi meghatározása, csoportosításai Készlettipizálás lehetséges módszerei Készletgazdálkodási rendszerek, készletprioritások meghatározása Készletezési célok, folyamatok Készletezési döntések költségei Készletezési folyamat teljesítménymutatói 17. Beszerzésmenedzsment feladatai Beszerzés feladatai Beszerzés kapcsolódása a vállalati tevékenységhez Vevı szállító kapcsolatok menedzsmentje Vevı szállító kapcsolatok modelljei Beszállító kiválasztása szempontjai Beszállítók értékelése módszerei, alkalmazási gyakorlata 6

7 18. A projektek célja, létrehozásának indokai, életciklusa, projektszervezet mőködése A projektek tulajdonságai, csoportosításuk A projektek célok szerinti osztályozása A projektek végrehajtó szervezet szerinti osztályozása A projektek a megbízók jogállása s kivitelezık szerinti osztályozása A projekt szerzıdések típusai Projektkialakítás és stratégia Megvalósíthatósági tanulmányok Stratégiai analízisek A projektindítás folyamata A projektszervezet típusai Döntési jogosultságok Tipikus szervezeti formák A szervezeti kultúra szerepe a projekt szervezetben 19. Jellegzetes ügyleti üzleti formák a kisvállalkozások számára. Az egyes formák hatáslehetıségei, elınyei, hátrányai. Vállalkozások kezdése feladatai. Fanchise Részvétel a nagyvállalatok disztribúciós hálózatában Ügynöki tevékenység Multilevel marketing (MLM) Licenc-szerzıdés Szerzıdéses termelés, bérmunka Kezdı vállalkozás indítási feladatai (vállalkozói ötletek, befektetési lehetıségek értékelése) 20. A kisvállalkozások mőködésének menedzsmentje. A kisvállalkozói menedzsment megkülönböztetı vonásai. A kisvállalkozások társadalmi beágyazottságának hatása a menedzsmentre. A családi vállalkozás. A kisvállalkozások menedzselésének általános jellemzıi A kisvállalkozás növekedési fázisai, és azok hatása a menedzsmentre Az egyes menedzsment tevékenységek jellemzıi (tervezés, irányítás és ösztönzés, szervezés, ellenırzés) Kapcsolatszervezıdési minták és típusok a kisvállalkozás és a társadalmi környezet között (családiasság, paternalizmus, kaláka, patrónus-kliens kapcsolat, együttmőködés a kisvállalkozók között) Családi szerepek és kapcsolatok a kisvállalkozásoknál A családi utódlás problematikája 21. A vállalati kockázatmenedzsment (ERM) alapfogalmai és alkotóelemei A vállalati kockázatkezelés meghatározása A célkitőzések megvalósítása A vállalati kockázatkezelés alkotóelemei A célkitőzések és az alkotóelemek összefüggése A kockázatkezelés és a belsı kontrollrendszer kapcsolata 7

8 22. A vállalati kockázatmenedzsment technikái A kockázatok típusai A kockázatkezelési folyamat elemei A kockázati térkép alkalmazása és korlátai Kockázatértékelési technikák Költség-haszon elemzés a kockázati válaszok értékelésében 23. Kockázatkezelési és kontroll keretrendszerek (COSO, COBIT) A belsı kontrollrendszer meghatározása A belsı kontrollrendszer integrálása a kockázatkezelési rendszerbe A COSO (1992, 2004 és 2006) modellek áttekintése és alkalmazási körük Az informatikai kontrollok meghatározása Informatikai kockázatok kezelésének alapelvei A COBIT keretrendszer felépítése és alkalmazási köre 24. Stratégiai-, üzleti-, mőködési célok és a kockázatviselési szintek kapcsolata A vállalati kockázatkezelés korlátai A kontrollrendszer célkitőzései és a kockázatviselési szintek kapcsolata A COBIT teljesítménymérési és érettségi modellje Az ISO/IEC szabvány folyamatképesség mérési kerete A képességi- és érettségi modellek alkalmazása a kockázatviselési szintek és a kontrollcélkitőzések meghatározására 25. A kontrollkockázatok értékelése A kontrollkockázat fogalma A belsı pénzügyi kontrollrendszer (COSO 2006) mint a folyamatfelmérés referenciamodellje Az ISO/IEC szabvány alkalmazása a kontrollkockázat értékelésére A folyamatfelmérés eredményeinek felhasználása A folyamatfelmérés és az ellenırzési megközelítések kapcsolata 26. A csalás kockázatkezelése A csalás és szabálytalanságok felderítésének és megelızésének alapfogalmai A belsı kontrollok vezetés általi megszegése A COSO belsı kontroll keretrendszere és a csalás elleni tevékenységek irányítása A csalás kockázata kontrollfolyamat elemei és a kontrollhiányosságok következményei 8

9 ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK PÉNZÜGY SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011.

10 JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Pénzügy Számvitel szak Pénzügy szakirány hallgatói számára Vállalkozások pénzügyi alapjai Vállalati pénzügyek Pénz- és tıkepiacok Adózás Közfeladatok finanszírozása Összesen: 3 kredit 5 kredit 3 kredit 4 kredit 6 kredit 21 kredit 2

11 1. Fogalmazza meg a klasszikus kötvény lényegét és fıbb jellemzıit! Ismertesse a kötvénnyel kapcsolatos fontosabb fogalmakat (névérték, kuponráta, kibocsátási árfolyam, aktuális piaci árfolyam, piaci érték, minısítés)! Mutassa be a leggyakoribb kötvényhozamokat és számításuk módszereit! Ismertesse a kötvény értékelésének célját, az elméleti árfolyam számításának gyakorlati lépéseit! Mutassa be a klasszikus kötvény nettó és bruttó árfolyama közötti összefüggést! Ismertesse a kötvény árfolyamára ható fıbb tényezıket! Értelmezze a kötvényárfolyam konvergencia tulajdonságát és az árfolyam kamatláb-érzékenységének mérésére szolgáló mutatókat (duration, módosított duration)! 2. Ismertesse a törzsrészvény fogalmát és fıbb jellemzıit! Ismertesse a törzsrészvénnyel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat (névérték, kibocsátási árfolyam, aktuális piaci árfolyam, elméleti árfolyam, osztalék)! Mutassa be a leggyakoribb részvényhozamokat, és számításuk módszereit! Értelmezze az EPS és a P/E mutatókat! Foglalja össze a részvény elméleti árfolyamának becsléséhez szükséges információkat! Mutassa be a növekedési ütem (g) nagyságát befolyásoló tényezıket és a növekedési ütem becslésének módszerét! Ismertesse a fıbb osztalékértékelési modellek jellemzıit és alkalmazásuk feltételeit! 3. Értelmezze a kockázat fogalmát a vállalati pénzügyekben! Ismertesse a kockázat fıbb mérıszámait! Foglalja össze a kockázat mérséklésének módszereit, lehetıségeit és korlátait! Mutassa be a részvényportfoliók hozamát és kockázatát meghatározó tényezıket! Értelmezze a hatékony portfoliók tételét! Foglalja össze a tıkepiaci árfolyamok modelljének (CAPM) lényegét és a modell mőködésének feltételeit! Ismertesse a modell kulcsparamétereit (kockázatmentes kamatláb, piaci portfolió hozama, béta)! Vázolja fel és értelmezze a kockázat és hozam kapcsolatát leíró értékpapír-piaci egyenest (SML)! 4. Foglalja össze a vállalati beruházások célját és fıbb jellemzıit! Fejtse ki részletesen a beruházásokkal kapcsolatos pénzáramok becslésekor követendı elveket! Ismertesse a kezdı, a mőködési és a végsı pénzáram tartalmát, és becslésének módszereit! Ismertesse a beruházásokkal kapcsolatos döntési problémákat! Mutassa be a beruházások értékelésekor leggyakrabban használatos döntési kritériumokat! Foglalja össze az egyes döntési kritériumok elınyeit és hátrányait! Mutassa be az eltérı élettartamú, egymást kölcsönösen kizáró projektek értékelésének módszereit! 5. Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvetı formáit, a belsı és külsı finanszírozás fıbb módozatait! Mutassa be az alapvetı forrástípusok (saját tıke, bankhitel, kereskedelmi hitel, technikai hitel) jellemzı költségeit és a vállalat eredményére gyakorolt hatásukat! Rendszerezze a kis- és középvállalkozásokat! Ismertesse a kkv-szektor makrogazdasági szerepét és tevékenységének jellemzıit! Mutassa be az üzleti angyalok és a kockázati tıke bevonásának lehetıségeit a kezdı vállalkozások finanszírozásába! Ismertesse a kifejlett kis- és középvállalkozások számára elérhetı fıbb finanszírozási forrásokat! 3

12 6. Ismertesse a forgóeszközök finanszírozásával kapcsolatos döntési problémákat! Fejtse ki a tartós és az átmeneti forgóeszköz-lekötés elválasztásának jelentıségét! Fogalmazza meg az illeszkedési elv lényegét! Mutassa be a különbözı finanszírozási stratégiák fıbb jellemzıit! Értékelje a finanszírozási stratégiákat a vállalatok hozamára és a hozamok kockázatára gyakorolt hatásuk szempontjából! Ismertesse a készletekkel kapcsolatos költségek fıbb csoportjait, azok tartalmát! Mutassa be az egyes költségek és a készletszint közötti kapcsolatot! Ismertesse a gazdaságos rendelési mennyiség (EOQ) modell alapgondolatát és a számítások során alkalmazott egyszerősítı feltételezéseket! Mutassa be a mennyiségi diszkont nyújtásának célját és az elfogadásával kapcsolatos döntési problémákat! 7. Ismertesse a mérlegterv (státusz) felépítését és szerkezeti sajátosságát! Mutassa be az eszközszükséglet tervezését, kiemelten a tárgyi eszközök, a készletek, a vevıállomány és a pénzeszközök tervezését! Foglalja össze az egyes eszközféleségek tervezésénél használatos módszereket! Ismertesse a mérlegterv (státusz) forrás oldalának összeállítását! Mutassa be a meglévı források tervezését, kiemelten a mérleg szerinti eredmény és a szállítóállomány tervezését! Ismertesse az új hiteligény szerkezetének meghatározását a választott finanszírozási stratégia függvényében! 8. Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a fıbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának menetét! Foglalja össze a fıbb bevételtípusok tervezésénél használatos módszereket! Ismertesse a folyó mőködés kiadásainak tervezését, kiemelten a beszerzési kiadás és az adófizetés tervezését! Mutassa be a pénzügyi mőveletek ráfordításai és az egyéb folyó kiadások tervezését! Magyarázza meg az eredményterv egyéb ráfordítások sora és az egyéb folyó kiadások közötti eltérés okait! 9. Mutassa be a kkv szektor által igénybe vehetı bankhitelek fıbb fajtáit! Foglalja össze, hogy ez egyes hitelfajták mit finanszíroznak, és mibıl történik a visszafizetésük! Ismertesse a vállalati hitelkérelem összeállításának fıbb kérdéseit! Sorolja fel a hitelkérelem legfontosabb tartalmi elemeit! Mutassa be a hitelezés folyamatának egyes szakaszait a hitelkérelem befogadásától a hitelügylet lezárásáig! Részletesen ismertesse a hitelbírálati tevékenység szokásos elemeit; az ügyfélminısítést, a felajánlott biztosítékok értékelését és az ügyletminısítést! Mutassa be a hitel-monitoring szerepét! 10. Mutassa be a kkv szektor számára elérhetı fontosabb alternatív finanszírozási megoldásokat! Ismertesse a kereskedelmi hitel igénybevételének hatását a vállalkozás mérlegére és eredményére! Hasonlítsa össze a kereskedelmi hitelt a bankhitellel (elınyök, hátrányok)! Mutassa be a faktoringot mint a forráshiány áthidalásának sajátos módját! Mutassa be a lízinget mint alternatív finanszírozási forrást! Ismertesse a lízing lényegét! Hasonlítsa össze a pénzügyi és az operatív lízinget! Ismertesse a pénzügyi lízing fajtáit és különbözı változatait! Értelmezze és értékelje a lízingszorzót! Sorolja fel a lízing elınyeit és hátrányait a tárgyi eszközök beruházás útján történı bıvítésével szemben! 4

13 11. Ismertesse az általános forgalmi adó jellemzıit! Mutassa be az általános forgalmi adó törvény személyi, területi és tárgyi hatályát! Térjen ki az adóalanyiságra, a csoportos adóalanyiságra, továbbá az adófizetési kötelezettség keletkezésére és a fordított adózás szabályaira! Mutassa be a termékértékesítés értelmezését az áfa rendszerében! Térjen ki az értékesítéssel egy tekintet alá esı gazdasági eseményekre! Ismertesse a termékértékesítés számlázási szabályait! Mutassa be a szolgáltatásnyújtás értelmezését az áfa rendszerében! Térjen ki a szolgáltatásnyújtással egy tekintet alá esı gazdasági eseményekre! Ismertesse a szolgáltatásnyújtás számlázási szabályait! 12. Ismertesse az általános forgalmi adó alapjának meghatározását belföldi és külkereskedelmi ügyletek esetében! Térjen ki a nettó ár és az adóalap közötti különbségre! Mutassa be az ingyenes ügyletek, valamint a nem független felek közötti tranzakciók adóalapjának meghatározását! Ismertesse az adómentesség fajtáit az áfa rendszerében! Mutassa be az alanyi adómentesség választásának és alkalmazásának szabályait! Térjen ki a határon átívelı termékértékesítés és termékbeszerzés áfa szabályaira! 13. Ismertesse az áfa-levonási jog alkalmazásának feltételeit! Mutassa be az áfa-megosztás és az áfa-arányosítás szabályait! Térjen ki az adószám felfüggesztésének áfa-levonási jog gyakorlását érintı jogkövetkezményeire! Ismertesse a különös adózási módok választásának feltételeit az áfa rendszerében! Térjen ki a fizetendı áfa kiszámítására az egyes különleges adózási módok esetében! Ismertesse az áfa-elszámolásra alkalmas bizonylatokat! Részletesen mutassa be a számla, egyszerősített számla, győjtıszámla, számlával egy tekintet alá esı okirat, érvénytelenítı számla, módosító számla kiállításának szabályait! 14. Ismertesse az adóalanyiság keletkezését a személyi jövedelemadó rendszerében! Térjen ki a magánszemélyek kettıs adóztatásának lehetıségeire és elkerülésének szabályaira! Ismertesse a személyi jövedelemadóztatásban felmerülı összevonandó jövedelmek fıbb típusait! Térjen ki az egyes jövedelemtípusokkal kapcsolatos költségelszámolási és adóelıleg-megállapítási szabályokra! Ismertesse a magánszemélyek különadózó jövedelmeinek fıbb típusait! Mutassa be az egyes jövedelemtípusok adóalapjának meghatározását! Térjen ki az esetlegesen felmerülı adókedvezményekre! Ismertesse a béren kívüli juttatások, a béren kívülinek nem minısülı egyes meghatározott juttatások és további meg nem határozott juttatások adóztatási szabályait a személyi jövedelemadó rendszerében! 15. Ismertesse a személyi jövedelemadó rendszerében a magánszemélyek által igénybe vehetı adóalap csökkentı tételeket, adókedvezményeket és adójóváírási lehetıségeket! Ismertesse a személyi jövedelemadó bevallás elkészítésének és benyújtásának lehetıségeit! Mutassa be az egyes bevallási módok választásának feltételrendszerét! Térjen ki a bevallási kötelezettség alá nem esı jövedelmekre! Ismertesse az egyéni vállalkozók adóztatásának a személyi jövedelemadó törvény által elıírt szabályait! Térjen ki az egyéni vállalkozói kivét, a VSZJA és az osztalékalap adóztatási szabályaira! 5

14 16. Ismertesse a társasági adóalanyiság keletkezésének szabályait! Térjen ki a belföldi társas vállalkozások és a külföldi vállalkozások adókötelezettségének keletkezésére! Mutassa be a kettıs adóztatás elkerülésének szabályait! Ismertesse a társasági adóalap megállapításakor alkalmazható adóalap-csökkentı tételeket! Térjen ki az adóalap korrekciós tételek alkalmazásának okaira! Mutassa be a jövedelem- (nyereség-) minimum kiszámításának és adóalapként történı alkalmazásának szabályait! Ismertesse a társasági adóalap megállapításakor alkalmazandó adóalap-növelı tételeket! 17. Mutassa be a társasági adó rendszerében alkalmazható adókedvezményeket! Térjen ki a de minimis támogatásokra! Ismertesse a társasági adóbevallás elkészítésének és benyújtásának szabályait! Mutassa be az adóelıleg bevallásának és fizetésének elıírásait! Térjen ki az adóelıleg-feltöltési kötelezettség szabályaira és a feltöltési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményére is! Ismertesse a fizetendı társasági adó, az adózott eredmény és a mérleg szerinti eredmény megállapításának szabályait! Térjen ki az adóbevallás benyújtása után fizetendı társasági adókülönbözet rendezési lehetıségeire! 18. Ismertesse az állam funkcióit, feladatait, az állami szerepvállalás terjedelmét kifejezı mutatókat. Mutasson rá az államháztartás, a kormányzati szektor, a közszektor fogalmi különbségeire, a közjavak, kollektív javak elıállításában lehetséges munkamegosztásra a kormányzati szektor szintjei, illetve a kormányzati szektor és a magánszektor között! Ismertesse a költségvetési politika cél- és eszközrendszerét! Mutassa be a költségvetési rendszereket, közpénzügyi alapelveket! Mutassa be a költségvetési tervezés információs bázisát, makro környezetét, elırejelzéseket, folyamatát és módszereit! Világítson rá a folyamatban részvevık közötti feladat-, felelısség- és hatáskör megosztására! 19. Ismertesse a közbevételek és közkiadások adminisztratív, közgazdasági és funkcionális osztályozási rendjét! Mutassa be a COFOG rendszer és a költségvetési szakfeladat-rend célját, szerkezetét! Mutassa be az államháztartás mérlegrendszerének szerkezetét, a központi költségvetés és az államháztartás helyi szintjének pénzügyi kapcsolatrendszerét! Mutassa be a költségvetési egyenleg és az államadósság számszerősítésének különbözı statisztikai rendszereit, módszereit! Ismertesse a hazai adatokat, az adatközlés rendjét! Ismertesse a költségvetési hiány finanszírozásának és az államadósság kezelésének intézményrendszerét: szabályozási és szervezeti kereteit, instrumentumait! 20. Mutassa be a közfeladatok államháztartáson kívüli ellátásának lehetséges szervezeti kereteit, a feladatellátással szemben támasztott jogi, pénzügyi-gazdasági, adatközlési, elszámolási követelményeket! Ismertesse a költségvetési szerv fogalmát, tevékenységeit, típusait, alapítását, irányítását/felügyeletét, gazdálkodásával szemben támasztott követelményeket, a kapcsolódó dokumentumokat! 21. Mutassa be a kincstári költségvetés és az elemi költségvetés felépítését, készítıit, készítésük célját, módszereit! Világítson rá a költségvetési törvény, az elemi költségvetés, a kincstári költségvetés és a pénzügyi jelentések, elemi beszámoló kapcsolatrendszerére! Ismertesse a költségvetési pénzgazdálkodás vertikális folyamatát, az egyes szakaszokban támasztott célokat és követelményeket, a nyilvántartás, információadás rendjét! 6

15 22. Ismertesse a közpénzügyi rendszer emberi erıforrás-gazdálkodását! Mutassa be a létszámgazdálkodás célját, kulcsterületeit és sajátosságait! Ismertesse a kormánytisztviselıkkel és köztisztviselıkkel szemben támasztott követelményeket, személyi juttatásaikat, a személyi juttatások és közterheik tervezését! Ismertesse a közalkalmazottak foglalkoztatásának követelményeit, sajátosságait, személyi juttatásaik és közterheik tervezését! 23. Ismertesse az államháztartás vagyonának összetevıit! Mutassa be az állami vagyongazdálkodás intézményrendszerét: szabályozási és szervezeti kereteit, a gazdálkodás kulcsterületeit! Ismertesse a helyi önkormányzati alrendszer feladatait, szereplıit és az önkormányzati feladatellátás gazdasági alapját! Mutassa be az önkormányzatok stratégiai és operatív terveit, részletesen a költségvetési rendelet felépítését és kapcsolódását a többi tervhez! Mutassa be a helyi önkormányzatok vagyongazdálkodását, a vagyongazdálkodás önkormányzati szabályozását, a gazdálkodás kulcsterületeit! 24. Ismertesse a kincstári rendszer lényegét, a Magyar Államkincstár jogállását, feladatait, ügyfeleit, számlavezetı tevékenységét, az alkalmazott fizetési módokat! Ismertesse az államháztartáson belül keletkezı pénzügyi nehézségek kezelésének intézményrendszerét! Ismertesse a kincstári és önkormányzati biztosi, valamint a költségvetési (fı) felügyelıi rendszer célját, feladat- és hatáskörét! Mutassa be a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásának lényegét! Mutassa be az államháztartás kontrollrendszerét! Ismertesse a Magyar Államkincstár folyamatba épített ellenırzését, a FEUVE és az Állami Számvevıszék szerepét! Irodalom: Dr. Gyulai László: Kis- és középvállalkozások üzletfinanszírozása Saldo Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai Saldo Sztanó Imréné dr.: Adózás Saldo Sztanó Imréné dr.: Kiegészítı az Adózás évi kiadásához Saldo Sándorné Új Éva Benkıné dr. Deák Ibolya: Adózási feladatok és megoldások Saldo Koháriné dr. Papp Edit: Államháztartási ismeretek Perfekt Ajánlott irodalom: A közpénzügyek nagy kézikönyve COMPLEX Az adózási témaköröknél követelmény a január 1-én hatályos adójogszabályok ismerete! Mivel a jogszabályi változások döntıen az adós és a közpénzügyi témaköröket érintik, ezért a Pénzügyi Intézeti tanszék ezekbıl a tárgyakból külön konzultációt fog tartani. A konzultációk idıpontját - a jogszabályok megjelenésének függvényében késıbb tesszük közzé a honlapokon. Felhívjuk a figyelmet, hogy a záróvizsga témakörök nem azonosak a záróvizsga tételekkel. A komplex záróvizsga 20 tételének mindegyike a), b) és c) részbıl áll, tehát vállalati pénzügyekkel, adózással és közpénzügyekkel kapcsolatos ismereteket egyaránt tartalmaz. Eredményes felkészülést kívánunk! Pénzügyi Intézeti tanszék 7

16 ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011.

17 JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Pénzügy - Számvitel szak A Számvitel szakirány hallgatói számára Számvitel alapjai Pénzügyi számvitel 1 Pénzügyi számvitel 2 Elemzés ellenőrzés módszertana Komplex elemzés Összesen: 5 kredit 6 kredit 5 kredit 3 kredit 4 kredit 23 kredit 2

18 1. A költségek elszámolása. A költség, ráfordítás, kiadás értelmezése. A bekerülési érték/költség megállapítása. A költségelszámolás rendjének kialakítása, a választott módszer összefüggése az eredménykimutatással. A termelés számvitele, a hozamok, teljesítmények elszámolása. A termelő-szolgáltató tevékenység elemzési sajátosságai. A termelés mérése, számbavétele. Termelési érték mutatók átfogó elemzése. Termelési érték és volumen globális elemzése. A termelés összetételének elemzése. A termelés ütemességének vizsgálata. 2. A céltartalékok számvitele. A céltartalékok tartalma, csoportosítása, szerepe, értékelése és megjelenése a mérlegben. A céltartalékok értékét növelő és csökkentő esetek elszámolása. A céltartalékok megjelenése a beszámoló egyes részeiben. A céltartalékok analitikus elszámolásának követelményei. Minőség elemzése. Termékek, szolgáltatások minőségének elemzésére felhasználható elemzések Vevői elégedettség vizsgálata. Gyártási folyamat, illetve késztermékek minőségének vizsgálata. Minőséggel kapcsolatos költségek vizsgálata. 3. A követelések számvitele. A követelések csoportosítása, értékelése, megjelenése a mérlegben. A követelések értékét növelő és csökkentő esetek elszámolása A követelések megjelenése a beszámoló egyes részeiben. A követelések analitikus elszámolásának követelményei. Az áruforgalom elemzése. Az üzletági portfólió-elemzés módszerei és szerepe a forgalom értékelésében. A belkereskedelmi áruforgalom elemzése. A fogyasztás és az áruforgalom kapcsolata. Az áruforgalom jellemző szakaszai. Az áruforgalom átfogó értékelése. Az értékesítési forgalom részletes elemzése. Az értékesítési forgalom elemzésére alkalmas mérőszámok, módszerek. Az értékesítés összetételének, struktúrájának változása. A külkereskedelmi áruforgalom elemzési sajátosságai, az áruszerkezet elemzése. A külkereskedelmi forgalom viszonylati szerkezetének elemzése. A külkereskedelmi áruforgalom elemzése ügylettípusonként. 4. A befektetett pénzügyi eszközök számvitele. A befektetett pénzügyi eszközök csoportosítása, értékelése, megjelenése a mérlegben. A befektetett pénzügyi eszközök értékét növelő és csökkentő esetek elszámolása. Az értékpapírok elszámolásának sajátosságai. A befektetett pénzügyi eszközök megjelenése a beszámoló egyes részeiben. A befektetett pénzügyi eszközök analitikus elszámolásának követelményei. Az emberi erőforrás gazdálkodás elemzése. Létszám nagyságának és összetételének elemzése. Munkaidő-kihasználás elemzése. Az emberi erőforrás felhasználás és a termelés kapcsolata. A munka termelékenységének elemzése a termelőtevékenységet folytató vállalkozásoknál. A munkatermelékenység mutatói, a befolyásoló tényezők hatásainak számszerűsítése. A teljesítmények elemzése a kereskedelemben. A teljesítmény forgalomra gyakorolt hatása. A termelékenység időbeli alakulásának vizsgálata. A munkaigényesség elemzése. Speciális teljesítménymutatók a kereskedelemben. 5. Személyi jellegű ráfordítások tartalma. Személyi jövedelmek számvitele, juttatások elszámolása, nyilvántartása. Költségvetéssel szembeni kötelezettségek nyilvántartása, elszámolása, rendezése. Személyi jellegű ráfordítások megjelenése a kiegészítő mellékletben. Az emberi erőforrás felhasználásához kapcsolódó költségek elemzése. Munkaerőköltségek elemzése. Személyi jellegű ráfordítások elemzése. A bérgazdálkodás átfogó elemzése. Bérfelhasználás gazdaságosságának vizsgálata. A bérgazdálkodás vizsgálatának kereskedelmi sajátosságai. 3

19 6. Tárgyi eszközök számvitele. A tárgyi eszközök csoportosítása, értékelése, megjelenése a mérlegben. A tárgyi eszközök értékét növelő és csökkenő esetek elszámolása. A beruházások elszámolásának sajátosságai. A tárgyi eszközök megjelenése a beszámoló egyes részeiben. A tárgyi eszközök analitikus elszámolásának követelményei. A tárgyieszköz-gazdálkodás kiemelt elemzési feladatai. Tárgyi eszköz-állomány összetételének, állagának, használhatóságának vizsgálata. Tárgyi eszközök kapacitáskihasználásának vizsgálata. Kapacitáskihasználás változásának hatása a vállalkozás költségeire. A gazdasági kapacitáskihasználás vizsgálata. A kapacitáskihasználtság kereskedelmi sajátosságai. Az áruforgalom technikai feltételei. A hálózat elemzése. 7. A készletek számvitele. A készletek csoportosítása, értékelése, megjelenése a mérlegben. A készletek értékét növelő és csökkentő esetek elszámolása. Anyagfelhasználás elszámolása választott költségelszámolás típusa szerint. A készletek megjelenése a beszámoló egyes részeiben. A készletek analitikus elszámolásának követelményei. A készletgazdálkodás kiemelt témakörei. Termelőtevékenységet folytató vállalkozás anyagellátási tevékenységének elemzése. Anyagfelhasználás elemzése. Anyagfelhasználás dinamikus elemzése. Anyagfelhasználási normáktól való eltérések vizsgálata. Készletalakulás vizsgálata a termelőtevékenységet folytató vállalkozásoknál. Készletállományok elemzése a készletnormákhoz viszonyítva. Készletstruktúra, készlethatékonyság vizsgálata. Készletek alakulásának dinamikus elemzése. Készletgazdálkodási tevékenységre vonatkozó figyelmeztető adatok. 8. Az áruk és a közvetített szolgáltatások számvitele. Az áruk értékelésére vonatkozó szabályok. Az áruk értékét növelő és csökkentő esetek elszámolása. Árukészletek nyilvántartási lehetőségei. A közvetített elszámolások tartalma és elszámolása. A készletgazdálkodás elemzési sajátosságai a kereskedelemben. Az árukészletek és az árukészlet és a forgalom viszonyának elemzése. Az átlagkészlet változására ható. A készletezési költségek, az optimális rendelési tételnagyság vizsgálata. 9. A beszámoló készítési kötelezettség és annak törvényi szabályozása. A számviteli beszámolók rendszere, fajtái, alkalmazási köre, a választási lehetőségek. Beszámoló készítés folyamata, a könyvelés technikai egyeztetése, az évközi könyvelés teljessé tétele kapcsán felmerülő elszámolások, a számlák technikai zárásának menete. Az eredményfelosztás, a beszámoló elkészítése. Éves beszámoló és egyszerűsített éves beszámoló felépítése, információ tartalma. Az éves beszámoló elemzésének szükségessége, hasznosítási lehetőségei. A beszámolók, mint az elemzés információforrásai. Az üzleti jelentés, mint információforrás. Az üzleti jelentés célja, jellemzői, főbb tartalmi elemei. Az üzleti jelentés kötelező tartalma, ajánlott elemei. 10. A mérleg általános jellemzői, szerkezete, felépítése a számviteli törvény előírásai alapján. A mérlegelméletek. A mérleg tartalma, formái, tagolása. A mérleg főbb összefüggései. A mérleg és az eredménykimutatás összefüggése. Éves beszámoló és egyszerűsített éves beszámoló mérlegének információ tartalma. A mérleg átfogó elemzésének célja és módszertana. Az eszköz- és forrásállomány összetételének elemzése. A vagyoni helyzet átfogó elemzése. Vertikális és horizontális elemzés. Eszközszerkezeti és forrásszerkezeti mutatók. Az egyes mérlegtételek részletes elemzése. 4

20 11. A kötelezettségek számvitele. A rövid-, a hosszú és a hátrasorolt kötelezettségek csoportosítása, megjelenése a mérlegben. A kötelezettségek értékét növelő és csökkentő esetek elszámolása. A kötelezettségek megjelenése a beszámoló egyes részeiben. A kötelezettségek analitikus elszámolásának követelményei. A mérleg átfogó elemzésének célja és módszertana. A pénzügyi helyzet alakulásának elemzése. Az adósságállomány és a rövidtávú likviditás elemzése. A pénzügyi helyzet elemzése a likviditási mérleg alapján. 12. A leltár és leltározás. A leltár, leltározás fajtái, a leltározás módja, időpontja. A számviteli törvény leltározással kapcsolatos előírásai. Leltárkészítési és értékelési szabályzat összeállítása. A leltári eltérések fajtái, azok rendezési lehetőségei. Az ellenőrzések, önellenőrzések számvitele. Az ellenőrzés, önellenőrzés megállapításainak elszámolása. Elemzés az éves beszámoló mérlegének adatai alapján. Az egyes mérlegtételek elemzésének célja és módszerei. Az abszolút és a relatív eltérések módszertana. 13. A pénzeszközök számvitele. A pénzeszközök csoportosítása, értékelése, megjelenése a mérlegben. A pénzeszközök értékét növelő és csökkentő esetek elszámolása. A pénzeszközök megjelenése a beszámoló egyes részeiben. A pénzeszközök analitikus elszámolásának követelményei. A pénzügyi helyzet alakulásának elemzése a cash flow kimutatás alapján. A cash flow kimutatás összeállításának célja, szerkezete és alapinformációi. A cash flow kimutatás elkészítésének lehetséges módszerei. A cash flow kimutatásból indítható elemzések és levonható következtetések. 14. A beszámoló eredménykimutatása. Az eredménykimutatások összeállításának célja, általános jellemzői, felépítése, szerkezete. Az egyes eredménykategóriák tartalma, számítása. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének megállapítása összköltség és forgalmi költség eljárással. Az üzemi hozam és az üzemi ráfordítás számbavétele. A mérleg szerinti eredmény levezetése, megállapítása. A jövedelmezőség alakulásának átfogó elemzése. Az elemzés célja, a jövedelmezőség számításánál figyelembe vehető eredménykategóriák és vetítési alapok. A jövedelmezőségi mutatókból levonható következtetések. A mutatók rendszerbe foglalása, és tényezőkre bontási lehetőségek. A jövedelmezőség és a fenntartható növekedési ütem összefüggése. 15. A saját tőke számvitele A saját tőke megjelenése a mérlegben. A saját tőke tartalma, egyes elemeinek szerepe. A saját tőke értékelésére vonatkozó szabályok. A saját tőke értékét növelő és csökkentő esetek elszámolása. A saját tőke megjelenése a beszámoló egyes részeiben. A saját tőke analitikus elszámolásának követelményei. A vállalkozási tevékenység hatékonyságának értékelése a beszámoló adatai alapján. A hatékonysági mutatók struktúrája, számítások módszertana, alapinformációi és az elemzés hasznosítási lehetőségei. A hatékonyság mérésének kereskedelmi és mezőgazdasági sajátosságai. A hatékonyság és a termelékenység értékelésének összefüggései, azonosságai és különbségei 5

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2159-06 Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

Záróvizsga ellenőrző kérdések

Záróvizsga ellenőrző kérdések Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak)

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 9. számú melléklet AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI SZAKMAI PROGRAM 2. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A közgazdasági szakmacsoportban két elágazása van a közgazdasági alapismeretek

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek Melléklet a különbözeti vizsgaszabályzathoz: A különbözeti vizsga tartalmi követelményei A JOGI ISMERETEK vizsgakövetelményei 1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek A jogszabály

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tanterv óraterve a kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett szakképzésre

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3 2. A szakképesítések,

Részletesebben