NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység"

Átírás

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Az üzletfinanszírozási és adózási feladatok elméleti ismereteinek bemutatása Szóbeli vizsgatevékenység Elágazás azonosító száma, megnevezése: Pénzügyi szakügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) Jóváhagyta: Dr. Balog Ádám helyettes államtitkár Érvényes: április 1-től 1

2 A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil Feladatprofil Tételszám Információt gyűjt a pénzügyi tervek összeállításához. 2a, 3a, 5a, Közreműködik az állományi és a forgalmi szemléletű finanszírozási tervek összeállításában. 6a, 8a, 9a, 10a, 11a, 13a, Részt vesz a cash flow előrejelzés összeállításában. 12a, Kapcsolatot tart a hitelintézettel. 14a, 16a, Közreműködik a hitelszükséglet kidolgozásában. 1a, 4a, 7a, 15a, 17a, Részt vesz a hitelszerződések előkészítésében. 15a, Tevékenysége során alkalmazza az adózással összefüggő anyagi és eljárási 1b-17b, jogviszonyokat meghatározó jogforrásokat. Közreműködik az adóbevallások elkészítésében, az elektronikus adó- és 2b, járulékbevallások elkészítésében. Részt vesz a nyilvántartások vezetésében. 2b, 14b, Kapcsolatot tart az adóhivatallal. 5b, Adó- és járulék folyószámla egyeztetést végez. 5b, Figyelemmel kíséri az adónaptár szerinti kötelezettségek teljesítését. 1b-17b, Tulajdonságprofil Típus Szakmai ismeret Tételszám C A vállalkozások finanszírozási tevékenysége, jelentősége, lényege, 1a, 7a, alapvető elemei. C A forgóeszközök finanszírozásával kapcsolatos döntési problémák, a 4a, különböző finanszírozási stratégiák jellemzői, azok hozam- kockázati összefüggései. C A rövid lejáratú források főbb típusai, a rövid távú likviditás 14a, 3a, mérésének eszközei. C A vállalkozások vagyon- és tőkeszerkezete közötti összefüggések. 4a, C Az üzleti ciklus finanszírozása. Pénzteremtés és felhasználás az 2a, üzleti ciklusban. C A forgóeszközök szintjét és összetételét befolyásoló tényezők. 3a, 5a, 6a, Tartósan lekötött forgóeszközök és a nettó forgótőke értelmezése, jelentősége. B A folyó működés pótlólagos finanszírozási igényének felmérése. A pénzügyi terv általános jellemzői. Az állományi és a forgalmi 8a, 9a,10a, 12a, szemléletű tervek összeállítása: a státusz és a likviditási terv. B A pótlólagos finanszírozási szükséglet meghatározása. 9a,10a, 11a, 13a, C A rövid lejáratú források főbb típusai. A spontán módon és szerződés keretében biztosítható források főbb fajtái. 13a, 14a, 15a, C A finanszírozás speciális módozatai. A kis- és középvállalkozások 16a, 17a, finanszírozását szolgáló speciális banki termékek. C Az általános forgalmi adó (áfa) jellemzői, területi, személyi, tárgyi 17b, hatálya. C A termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás, valamint export, import 17b, 2

3 Típus Szakmai ismeret Tételszám értelmezése. C A teljesítés helye. Az adófizetési kötelezettség keletkezése. 16b, C Az áfa alapja, mértéke. Adómentesség az áfa rendszerében. 16b, 15b, C Az adó levonása, az adó megfizetése. Eljárási szabályok az áfa 14b, rendszerében. C A jövedéki adózatás legfontosabb szabályai. 10b, C A társasági adóztatás célja, általános jellemzői, alapelvei. 12b, C A társasági adókötelezettség, a társasági adó alanyai. 12b, C A belföldi illetőségű vállalkozások adóalapjának meghatározása, az 12b, adó mértéke. C Az adókedvezmények rendszere a társasági adóban. 11b, C A fizetendő társasági adó és a mérleg szerinti eredmény 11b, meghatározása. C A külföldi illetőségű adóalanyok adókötelezettsége. 11b, C A személyi jövedelemadó általános jellemzői, alapelvei. 13b, C A személyi jövedelemadó hatálya, az adó alanya, az adókötelezettség 13b, tartalma. C Az összevonásra kerülő jövedelmek megállapításának szabályai. 7b, 9b, B Az adóelőleg megállapításának legfontosabb szabályai. 9b, C A külön adózó jövedelmek adóztatásának szabályai. 6b, 8b, C A kettős adóztatás elkerülésének megoldásai a társasági adóban és a 13b, személyi jövedelemadóban. C Az egyszerűsített vállalkozói adó. 4b, C A helyi adóztatás jellemzői, garanciális szabályai. 1b, C A vagyoni típusú adók, a kommunális jellegű adók, a helyi iparűzési 1b, adó. C A helyi adóelőlegek megállapítása és a helyi adók megfizetése. 1b, C A gépjárműadó. 3b, C Az adóztatás további eszközei pl. ökoadók, új adónemek az 4b, adóztatásban. C Járulékok, hozzájárulások és díjak. Társadalombiztosítási járulék, 3b, 2b munkavállalói és munkaadói járulék. B Az adóeljárás, adóigazgatás legfontosabb szabályai. 2b, 5b, B Elektronikus adó- és járulékbevallások elkészítése. 2b, 3b, 3

4 1. tétel a) Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes finanszírozási források költségeit, értelmezze a tőkeköltséget! b) Ismertesse a helyi adóztatás alapvető jellemzőit! Sorolja fel a helyi adók típusait és az egyes adónemeket! Foglalja össze a vagyoni típusú adók, a kommunális jellegű adók és a helyi iparűzési adó jellemzőit, az adó megállapításának szabályait! 2. tétel a) Ismertesse a rövid távú pénzügyi döntések célját, főbb jellemzőit! Mutassa be a forgóeszközök körforgását egy klasszikus termelő vállalat példáján keresztül! Értelmezze a működési (üzleti) ciklust és a pénz ciklust! Ismertesse a működési ciklus hosszát befolyásoló tényezőket! Fejtse ki a működési ciklus hossza és a vállalkozás üzleti kockázata közötti kapcsolatot! b) Sorolja fel az adókötelezettséggel kapcsolatos adózói feladatokat! Ismertess a bejelentési kötelezettség és az adómegállapítás legfontosabb szabályait! Mutassa be a bevallási kötelezettség szabályait, térjen ki az elektronikus adó- és járulékbevallás lehetőségére! 3. tétel a) Ismertesse a forgóeszközök szintjét és összetételét befolyásoló tényezőket! Fejtse ki a forgóeszközök szintjének hatását a vállalkozás hozamára és kockázatára! Fogalmazza meg, szűkebb és tágabb értelemben a likviditást! Ismertesse a rövid távú likviditás mérésére használatos ismertebb mutatókat (nettó forgótőke, likviditási ráta, likviditási gyorsráta)! b) Ismertesse a gépjárműadó (benne a cégautóadót is) kötelezettség tárgyát és alanyait! Mutassa be a szakképzési hozzájárulás szerepét, teljesítésének lehetőségeit! Sorolja fel a munkaviszonyhoz kapcsolódó, munkáltató által fizetendő társadalombiztosítási járulék, valamint a munkavállaló által fizetendő egyéni nyugdíjjárulék és az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapját és mértékét! 4. tétel a) Ismertesse a forgóeszközök finanszírozásával kapcsolatos döntési problémákat! Fejtse ki a tartós és az átmeneti forgóeszköz lekötés elválasztásának jelentőségét! Fogalmazza meg az illeszkedési elv lényegét! Mutassa be a különböző finanszírozási stratégiák főbb jellemzőit! Értékelje a finanszírozási stratégiákat a vállalatok hozamára és a hozamok kockázatára gyakorolt hatásuk szempontjából! b) Ismertesse az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) legfontosabb jellemzőit: az adó alanyai, az adóalanyiság feltételei, az adó alapja és mértéke, nyilvántartási kötelezettség! Mutassa be az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) kötelezettségének legfontosabb szabályait! 4

5 5. tétel a) Mutassa be a termelő vállalatok készleteinek főbb csoportjait! Fejtse ki a készletekbe történő befektetés célját! Mutassa be a menedzsment készletezési döntésekkel kapcsolatos feladatait! Ismertesse a készletgazdálkodás értékelésére használatos főbb mutatókat, és a mutatókból levonható következtetéseket! b) Foglalja össze az adóhatósági ellenőrzés célját, sorolja fel az ellenőrzés fajtáit! Mutassa be az ellenőrzés hatásköri szabályait! Foglalja össze milyen esetben alkalmazható becslés az ellenőrzési eljárásban! Sorolja fel milyen esetben engedélyezhető fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés az adóigazgatási eljárásban. Mutassa be a jogkövetkezményeket! 6. tétel a) Ismertesse a készletekkel kapcsolatos költségek főbb csoportjait, azok tartalmát! Mutassa be az egyes költségek és a készletszint közötti kapcsolatot! Ismertesse a gazdaságos rendelési mennyiség (EOQ) modell alapgondolatát, és a számítások során alkalmazott egyszerűsítő feltételezéseket! Mutassa be a mennyiségi diszkont nyújtásának célját, és az elfogadásával kapcsolatos döntési problémákat! b) Ismertesse a tőkejövedelmek legfontosabb adózási szabályait: kamatjövedelem, osztalékból származó jövedelem, árfolyamnyereségből származó jövedelem, tartós befektetésből származó jövedelem tartalmát, adójának megállapítását! 7. tétel a) Rendszerezze a kis-és középvállalkozásokat (továbbiakban: kkv.)! Ismertesse a kkv. szektor makrogazdasági szerepét és tevékenységének jellemzőit! Ismertesse a kezdő vállalkozások és az évek óta sikeresen működő kis- és középvállalkozások számára elérhető finanszírozási forrásokat! b) Mutassa be az összevonásra kerülő jövedelmek csoportját a személyi jövedelemadó rendszerében: az önálló-, a nem önálló tevékenységből származó jövedelmek, valamint az egyéb jövedelmek tartalma, megállapításának és adózásának szabályait! Ismertesse az adójóváírás szabályait! 8. tétel a) Rendszerezze a vállalkozások pénzügyi terveit a tervek alapvető célja, időhorizontja, időbeli tagolása, tartalma és szemlélete alapján! Ismertesse az éves pénzügyi terv szokásos részeit! Mutassa be a mérleg egyezőség szerepét a pénzügyi egyensúly megteremtésében! b) Sorolja fel a külön adózó jövedelmek csoportjait! Mutassa be az egyéni vállalkozó adózásának legfontosabb szabályait: a vállalkozói személyi jövedelemadó, a vállalkozói osztalékalap és adójának megállapítását! Foglalja össze a vagyonátruházásból származó jövedelmek adózásának szabályait! 5

6 9. tétel a) Ismertesse a mérlegterv (státusz) felépítését és szerkezeti sajátosságát! Mutassa be az eszközszükséglet tervezését, kiemelten a befektetett eszközök, a készletek, a vevőállomány és a pénzeszközök tervezését! Foglalja össze az egyes eszközféleségek tervezésénél használatos módszereket! b) Mutassa be az összevont adóalapot csökkentő családi kedvezmény figyelembe vételének szabályait, valamint az igénybe vehető adókedvezményekre vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó rendszerében! Ismertesse, hogy az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja milyen módon rendelkezhet a személyi jövedelemadójáról! Sorolja fel, milyen jövedelemtípusok után kell adóelőleget fizetni! 10. tétel a) Ismertesse a mérlegterv (státusz) forrás oldalának összeállítását! Mutassa be a meglévő források tervezését, kiemelten a mérleg szerinti eredmény és a szállítóállomány tervezését! Ismertesse az új hiteligény szerkezetének meghatározását a választott finanszírozási stratégia függvényében! b) Mutassa be a jövedéki adóztatás legfontosabb jellemzőit: területi hatály, tárgyi hatály, személyi hatály, hatáskör, illetékesség alapján! Ismertesse a jövedéki adókötelezettség, az adófelfüggesztés és az adófizetési kötelezettség legfontosabb szabályait! Értelmezze az adóraktár szerepét a jövedéki adóztatásban! 11. tétel a) Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának menetét! Foglalja össze a főbb bevétel típusok tervezésénél használatos módszereket! b) Mutassa be a társasági adókedvezmények rendszerét, a fizetendő társasági adó, valamint a mérleg szerinti eredmény megállapítását! Ismertesse a kis- és középvállalkozások, valamint a mikrovállalkozások kedvezményre jogosító lehetőségeit a társasági adóban! Mutassa be a külföldi illetőségűek társasági adókötelezettségét! 12. tétel a) Ismertesse a folyó működés kiadásainak tervezését, kiemelten a beszerzési kiadás és az adófizetés tervezését! Mutassa be a pénzügyi műveletek ráfordításai és az egyéb folyó kiadások tervezését! Magyarázza meg az eredményterv egyéb ráfordítások sora és az egyéb folyó kiadások közötti eltérés okait! b) Foglalja össze a társasági adó általános jellemzőit! Értelmezze az adókötelezettség tartalmát! Sorolja fel a társasági adó alanyait! Foglalja össze az adózás előtti eredményt módosító tételek célját, indokoltságát! Csoportosítsa az adóalapot módosító tételeket! Ismertesse a belföldi illetékességű vállalkozások társasági adóalap meghatározásának vázlatát! 6

7 13. tétel a) Ismertesse a pénzügyi terv korrekciójának szükségességét! Mutassa be az egyensúlyhiány feloldásának főbb módozatait! Ismertesse az eszközök mérséklésének lehetőségeit! Mutassa be a meglévő források bővítésének útjait! Ismertesse a tulajdonosi tőke bővítésének szerepét a pénzügyi egyensúly biztosításában! b) Foglalja össze a személyi jövedelemadó jellemzőit, értelmezze annak hatályát és az adó alanyát! Értelmezze a bevétel, a költség és a jövedelem tartalmát a személyi jövedelemadóban! Sorolja fel a jövedelmek fő csoportjait, valamint az egyes csoportokba tartozó jövedelemtípusokat! Ismertesse a kettős adóztatás elkerülésének legfontosabb módszereit! 14. tétel a) Mutassa be a kkv. szektor által igénybe vehető bankhitelek főbb fajtáit! Határozza meg az egyes hitelfajták finanszírozásának tárgyát és visszafizetésük forrását! Ismertesse a vállalati hitelkérelem összeállításának főbb kérdéseit! Sorolja fel a hitelkérelem legfontosabb tartalmi elemeit! b) Fogalmazza meg mit jelent az általános forgalmi adó levonásának lehetősége, és milyen feltételei vannak! Soroljon fel néhány esetet az adólevonási jog korlátozására! Ismertesse az előzetesen felszámított adó megosztásának szabályait! Mutassa be a számla-kibocsátási- és a nyugta-kibocsátási kötelezettség legfontosabb szabályait! 15. tétel a) Mutassa be a hitelezés folyamatának egyes szakaszait, a hitelkérelem befogadásától a hitelügylet lezárásáig! Részletesen ismertesse a hitelbírálati tevékenység szokásos elemeit: az ügyfélminősítést, a felajánlott biztosítékok értékelését és az ügyletminősítést! Mutassa be a hitelmonitoring szerepét! b) Mutassa be az adómentesség jellemzőit az általános forgalmi adó rendszerében! Mutassa be az adómentesség két nagy csoportját: adólevonási joggal nem járó mentességek, valamint adólevonási jog melletti mentességek! Ismertesse az alanyi mentesség legfontosabb szabályait! 16. tétel a) Mutassa be a kkv. szektor számára elérhető fontosabb alternatív finanszírozási megoldásokat! Ismertesse a kereskedelmi hitel igénybevételének hatását a vállalkozás mérlegére és eredményére! Hasonlítsa össze a kereskedelmi hitelt a bankhitellel (előnyök, hátrányok)! Mutassa be a faktoringot, mint a forráshiány áthidalásának sajátos módját. Részletesen ismertesse a faktorálás menetét! b) Ismertesse a teljesítés helyének legfontosabb szabályait az általános forgalmi adóban! Értelmezze az adó alapját, sorolja fel az adó mértékeket! Határozza meg az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség tartalmát és keletkezésének időpontját! Mutassa be a fordított adózás jellemzőit, eseteit! 7

8 17. tétel a) Mutassa be a lízinget, mint alternatív finanszírozási forrást! Ismertesse a lízing lényegét! Hasonlítsa össze a pénzügyi és az operatív lízinget! Ismertesse a pénzügyi lízing fajtáit és különböző változatait! Értelmezze és értékelje a lízingszorzót! Sorolja fel a lízing előnyeit és hátrányait a tárgyi eszközök beruházás útján történő bővítésével szemben! b) Ismertesse az általános forgalmi adó jellemzőit, foglalja össze működési mechanizmusát! Értelmezze az általános forgalmi adó hatályát! Sorolja fel az általános forgalmi adó alanyait! Értelmezze a termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás fogalmát, tartalmát, soroljon fel néhány speciális termékértékesítésnek minősülő esetet! 8

9 A vizsgázó neve: Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok Értékelő lap Típus Szakmai ismeret Kihúzott tételszám Pontszámok Maximum Elért 1 80 Szint Szakmai készségek Pontszám 5 Jogszabály-alkalmazás készsége. 2 4 Adóbevallások készítésének gyakorlata. 2 4 Adónaptár-kezelés készsége. 2 4 Szakmai kommunikáció. 2 Egyéb kompetenciák* Pontszám Személyes Társas Módszer Megjegyzés: Önállóság. 1 Pontosság. 1 3 Felelősségtudat. 1 Kapcsolatteremtő készség. 1 Meggyőzőkészség, kezdeményezőkészség 1 3 Segítőkészség, udvariasság. 1 Áttekintő- és rendszerező képesség. 1 Gyakorlatias feladatértelmezés. 1 Információgyűjtés, helyzetfelismerés. 1 Figyelem megosztás. 1 6 Ellenőrzőképesség, hibaelhárítás 1 Problémafeltárás, és-megoldás. 1 Összesen: dátum... aláírás 1 Az eredményes teljesítéshez minimum 60 pont szükséges. 9

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek I./2

Pénzügyi ismeretek I./2 1 Pénzügyi ismeretek I./2 Prezentációs készlet Készitette: dr. Csáki Ilona 2 I. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE A PÉNZÜGYEKBEN A pénz időértéke elvet minden befektetési formánál lehet és kell alkalmazni. A széles értelembe

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2008. 2008. A tematika összeállítói: dr. Nagy Gábor (1. fejezet) Lucz Zoltánné (2. fejezet 1. pont))

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Komplex szakmai vizsga Szóbeli vizsgatevékenysége

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Komplex szakmai vizsga Szóbeli vizsgatevékenysége NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Komplex szakmai vizsga Szóbeli vizsgatevékenysége A vizsgafeladat megnevezése: Adózási feladatok A vizsgafeladat ismertetése:

Részletesebben

Tartalom. I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9

Tartalom. I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9 2 Tartalom I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9 1.1. A piacgazdaság általános jellemzői 9 1.2. Az állam szerepe 9 1.3. A gazdaságpolitika fogalma

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2006. 2006. A tematika összeállítói dr. Garai Borbála [2.2.] Kapásiné dr. Buza Mária [1.2.1. és 1.2.2. (7)] dr. Nagy

Részletesebben

52 811 02 1000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 02 1000 00 00 Vendéglős Vendéglős 628311 Vendéglátó üzletvezetési tevékenységek z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek 1 Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2010. A tematika összeállítói dr. Nagy Gábor [1.1. és 1.5. fejezetpont] Tóth Mihály [1.2. fejezetpont]

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0874-06/1 Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával,

Részletesebben