MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Banküzemtan. dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Banküzemtan. dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu"

Átírás

1 Banküzemtan dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

2 Kötelezı irodalom: Tananyag Elıadások anyaga (PP prezentációk) melyek a tanszék honlapjáról letölthetık. Gál Erzsébet: Bankok, bankügyletek (egyetemi jegyzet) Bankügyletek 2

3 Ajánlott irodalom: Bozsik Sándor: Banküzemtan ME Pénzügytan Szöveggyőjtemény II fejezetek (elektronikusan letölthetı a tanszék honlapjáról) Dr. Huszti Ernı: Banktan Meier Kohn: Bankok és pénzügyi piacok Osiris Bankügyletek 3

4 Számonkérés módja: Év végén vizsgadolgozat megírása (tesztkérdések, kifejtıs kérdések és számolási feladatok); Bankügyletek 4

5 Érdemjegy megállapítása Az év közben megszerezhetı pontok: Vizsgadolgozat: Összesen: 50 pont 50 pont Ponthatárok: 0 25 pont 1 elégtelen pont 2 elégséges pont 3 közepes pont 4 jó pont 5 jeles Bankügyletek 5

6 A bank monetáris pénzügyi közvetítı Bank = hitelintézet Pénzügyi közvetítı, kapcsolatot teremt a beruházók és a megtakarítók között: betétet győjt; hitelez; pénzforgalmi számlát vezet más szolgáltatásokat nyújt Bankügyletek 6

7 A bank monetáris pénzügyi közvetítı A Bankok a bankok összehangolják a megtakarítók és a hitelfelvevık igényeit: összegyőjtik a kisösszegő megtakarításokat, transzformálják a lejáratokat, megosztják a kockázatot: Közvetett és közvetlen finanszírozás Információs aszimmetria mindkét fél számára kielégítı módon mérséklik a kamatszintet, valamint csökkentik a tranzakciós költségeket. [Király 1995] Bankügyletek 7

8 Pénzügyi közvetítés avagy Az én kalandom a Te pénzeddel! Betétek Saját tıke Bankügyletek Forrás: PSZÁF: Bankszektor összesített adatai

9 A bank pénzügyi szolgáltató üzem a szolgáltatások jellemzıi: elválaszthatatlanság, tárolhatatlanság, élımunka-igényesség, szállíthatatlanság, megfoghatatlanság. a pénzügyi szolgáltatók kockázatokkal kereskednek a pénzügyi szolgáltatókra speciális és kifinomult szabályozás vonatkozik Bankügyletek 9

10 A kétszintő bankrendszer magyarországi kialakítása Mesterséges kialakítás a meglevı elemekbıl: MNB csak jegybank 3 újonnan létrehozott kereskedelmi bank (MHB,OKHB,BB) MKB és ÁÉB kereskedelmi banki jogosítványt kap OTP, takarékszövetkezetek Vegyesbankok Decentralizált pénzalapok banki jogosítványt kapnak (kisbankok) Bankügyletek 10

11 A bankrendszer problémáinak felszínre kerülése az 1990-es évek elsı fele Átláthatóság iránti igény: vége szabályozási változások ( törvénykezési sokkterápia) Pénzintézeti törvény; hitelek minısítése, céltartalék képzési kötelezettség, TMM; Számviteli tv.; Csıdtörvény; A bankrendszer strukturális gyengeségei és a transzformációs válság összekapcsolódása rossz hitel probléma kiélezıdése Bankügyletek 11

12 Bankkonszolidáció és bankprivatizáció Miért volt szükség konszolidációra? 1. Hitelkonszolidáció 2. Adóskonszolidáció 3. Bankkonszolidáció Stabilizáció, privatizáció ; A bankrendszer után Bankügyletek 12

13 A szereplık számának csökkenése A banki szolgáltatások piaca oligopol piac, Legnagyobb hazai szereplık. (Hogy mérjük a bankok nagyságát?) Legkisebb szereplık (takarékok) Fúziós hullám a világban Ennek lecsapódásai Magyarországon Pl. K&H, Erste, Unicredit, CIB+Inter-Európa, Bankügyletek 13

14 A kiemelkedıen magas külföldi tulajdon Miért jönnek ide a külföldi bankok? Defensive expansion hipotézis Az üzleti lehetıségek kihasználása A székhelyszerinti országban lévı erıs verseny és kevés üzleti lehetıség Miért jó megnyitni a hazai piacot? Hazai tıkehiány Technológia, tudásátadás Külföldi befektetık (nem banki) bizalmának növelése Bankügyletek 14

15 További hasznos információk: honlapokon Bankügyletek 15

16 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Bankügyletek 16

17 A pénzpiac és tıkepiac. A banküzem sajátosságai Bankügyletek Gál Erzsébet

18 A pénzügyi piacok fogalma A pénzügyi piacok pénzügyi instrumentumok adás-vételeinek színterei. Pénzügyi instrumentum = pénzre szóló követelés, vagy kötelezettség, amely mögött valamilyen jogviszony (szerzıdés) van. (pl. váltó, kötvény, részvény, bankbetét, bankhitel) A pénzügyi instrumentum lehet egyedi és standardizált szerzıdés Bankügyletek 18

19 A pénzügyi piacok fogalma Kereslet= likviditási igény finanszírozási igény. Kínálat= pénzkínálat, megtakarítások, - különbözı idıpontban rendelkezésre álló pénzek és pénzügyi instrumentumok adásvételének színterei. - Befektetés, - Pénzügyi szolgáltatók, pénzügyi ügynökök Bankügyletek 19

20 A pénzügyi piacok szereplıi szereplık: - pénztöbblettel rendelkezık (többletlikviditás) - megtakarítók(befektetık), - pénzhiányban szenvedık (likviditáshiány) - beruházók, a finanszírozást igénylık, - arbitrazsırök, - spekulánsok, Bankügyletek 20

21 Tıkepiaci finanszírozás két alaptípusa - közvetlen finanszírozás, amely értékpapírok (pl. kötvény, részvény) kibocsátásán és forgalmán alapul. - közvetett finanszírozás, amely pénzügyi közvetítık (pl. hitelintézeteket, üzleti biztosítók, nyugdíjalapok) beiktatódása révén valósul meg Bankügyletek 21

22 Finanszírozási szolgáltatás - tıkeáramlás Közvetlen Közvetett Másodlagos piaci szereplık Elsıdleges piaci szereplık Nem monetáris közvetítık Monetáris közvetítık Monitor szervezetek Bankügyletek 22

23 A bank monetáris pénzügyi közvetítı és kockázatokkal kereskedı üzem A bankok, a bankrendszer biztosítja a gazdaság számára a pénzt, a mai pénz a bankrendszerre szóló követelés. A bank pénzt győjt, teremt, helyez ki, amely tevékenységekkel kockázatokat kezel, és maga is kockázatot vállal Bankügyletek 23

24 A bank monetáris pénzügyi közvetítı Vagyona (eszközök) Pénzeszközök Jegybankképes értékpapírok Kihelyezések (hitelek, egyéb) Befektetések Stratégiai~ Portfólió~ Kényszer~ Banküzemi eszközök A vagyon finanszírozási forrásai Idegen források Ügyfélbetétek, Vásárolt források Jegybanki források Tıke Bankügyletek 24

25 A bank kockázatokkal kereskedı üzem a különbözı gazdasági szereplık kockázatait diverzifikálja; jövedelme az általa vállalt kockázatokkal arányos. A kamatrésben a közvetítés költsége és az elvárt hozam jelenik meg. a gazdasági szereplık kockázatait átvállalja; Σ nagy tıkeáttétel Bankügyletek 25

26 A bank alapvetı konfliktusai- a mágikus háromszög Likviditás = fizetési kötelezettségeinek idıveszteség és vagyoni veszteség nélkül eleget tud tenni. Szolvencia = tıkéje pozitív érték, ezért fedezetet nyújt kihelyezéseinek és kötelezettségeinek értékkülönbözetére. Jövedelmezıség = biztosítani tudja tulajdonosai jövedelemelvárásait, eredménye képes növelni tıkéjét. A három követelmény egymás rovására tud érvényesülni Bankügyletek 26

27 A pénzügyi piacok szegmensei Pénzpiac - pénz- és likvid pénzügyi instrumentumok cserélıdnek - Források kínálói: hitelintézetek, pénzügyi szolgáltatók, Jegybank, stb. - Források felhasználói: Államkincstár, Hitelintézetek; Jegybank, stb. Tıkepiac megtakarítások és finanszírozási instrumentumok cserélnek gazdát. Finanszírozási igények kielégítésének színtere. Források kínálói: Háztartások, Üzleti biztosítók, Nyugdíjpénztárak, önkormányzatok, stb. Források felhasználói: Nem pénzügyi társaságok, háztartások, különbözı szintő kormányzatok. Devizapiac különbözı törvényes fizetıeszközök és ezekre szóló instrumentumok cserélnek gazdát. mély és sekély piacú valuták. Szereplıi: Tızsdék, FX piacok, pénzváltók Bankügyletek 27

28 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

29 A fizetési rendszer mőködése Bankügyletek

30 Fizetési rendszer Pénzforgalom: a fizetési mőveletek összessége. A fizetési rendszer funkciója: a gazdaság különbözı szereplıi között megvalósuló pénzügyi tranzakciók lebonyolítása. E rendszer áthidalja a fizikai távolságokat és az idıbeni eltéréseket, csökkenti annak tranzakciós költségeit. Minél fejlettebb a fizetési rendszer annál kisebbek a tranzakciós költségek és kockázatok. Hatásai: 1. Egészséges gazdaságban javítja a gazdaság mőködését. 2.Növeli a pénz forgási sebességét, 3. Egyensúlyi zavarok esetén a feszültségek közvetítıje Bankügyletek 30

31 A fizetési rendszerek alaptípusai Nettó elszámolás: Az elszámolás és a kiegyenlítés két lépésben, speciális szabályok szerint történik. Ez a rendszer lényegesen kisebb technikai likviditást igényel, mint a bruttó. A rendszerben a nemfizetés kockázata nagyobb. Bruttó elszámolás: Az elszámolás és a kiegyenlítés egy idıben történik. Amennyiben van elegendı fedezet, akkor a tranzakció a küldés idıpontjában véglegessé válik. Jelentıs technikai likviditási igénye van. A nem fizetések kockázata alacsony Bankügyletek 31

32 Magyarország 1987 elıtt nem mőködtek fizetési és értékpapírelszámolási rendszerek: az MNB vezette az egyszintő bankrendszer elveinek megfelelıen a gazdálkodó szervezetek számláit és ı bonyolította le a vállalatok számlapénzforgalmát után az MNB-nek kulcsszerepe volt a fizetési és az elszámolási rendszerek kialakításában és fejlesztésében Nemzetközi pénzügyi tendenciák: Dereguláció, liberalizáció Technikai fejlıdés, forgalom növekedése Bankügyletek 32

33 A fizetési rendszer résztvevıi 1. Pénzügyi intézmények: Hitelintézetek Pénzügyi vállalkozások Befektetési szolgáltatók Giro Elszámolásforgalmi Rt.: Tulajdonosai a hitelintézetek, az MNB és a KELER Rt. Pénzügyi szerepet nem játszik a rendszerben; az adatforgalom lebonyolítása és a központi adatfeldolgozó rendszer mőködtetése a feladata. A Bankközi Klíringrendszer (BKR) üzemeltetıje Bankügyletek 33

34 A fizetési rendszer résztvevıi 2. Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. KELER Rt.: Kezeli a fizetési rendszer napközbeni likviditását biztosító értékpapír fedezeteket és a kapcsolódó információs rendszert GIRO Bankkártya Rt.: Nincs pénzügyi szerepe a rendszerben, birtokolja az egyetlen magyarországi kártyavédjegyet (GBC). Tagjai (16 tag) számára bankkártya elszámolási szolgáltatásokat nyújt Bankügyletek 34

35 A fizetési rendszer résztvevıi 3. Magyar Posta Rt.: Nem vezethet pénzforgalmi számlát ügyfelei számára, készpénzfizetési szolgáltatásokat nyújt. Magyar Államkincstár: Kb költségvetési intézmény számára nyújt bankszámla-vezetéshez hasonló szolgáltatásokat a ktgvetés által finanszírozott tevékenységekhez kapcsolódó kifizetések céljaira.(elıirányzatok) Bankügyletek 35

36 A fizetési rendszer résztvevıi 4. Az MNB, mint szolgáltató mint felvigyázó mint szabályozó PSZÁF: célja a fizetési rendszer zavartalan és eredményes mőködése: átlátható üzleti folyamatok; tisztességes verseny Magyar Bankszövetség: Tv. és jogszabályalkotásban vesz részt Fogyasztóvédelem: célja a problémás ügyek bíróságon kívüli elintézése Bankügyletek 36

37 A végsı kiegyenlítı Magyar Nemzeti Bank Szabályozza, felügyeli és mőködteti a belföldi fizetési rendszert, Vezeti a következı gazdasági szereplık elszámolási számláit: Hitelintézetek(kereskedelmi bankok), Országos Betétvédelmi Alap, Elszámolóházak, Befektetıvédelmi Alap, Magyar Posta Rt. Magyar Államkincstár, Államadósság Kezelı Rt. ÁPV.Rt Bankügyletek 37

38 Fizetési módok 1. Készpénzfizetés: azonnali lebonyolódás, hamisítás és rablás veszélye Készpénzkímélı és helyettesítı fizetési módok: a pénz valós fizikai formájában nem vagy csak a ki/be fizetéskor jelenik Átutalás: Egyszerő átutalás Csoportos átutalás Beszedési megbízás Azonnali beszedési megbízás Csoportos beszedési megbízás (inkasszó) Okmányos meghitelezés (akkreditív) Bankügyletek 38

39 Csekk Bankkártya Betéti k. Hitel k. MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Egyéb fizetési módok: Fizetési módok 2. Kereskedıi kártyák Postai eszközök: Készpénzátutalási megbízás(sárga csekk) Belföldi postautalvány (rszín csekk) Kifizetési utalvány Bankügyletek 39

40 A fizetési módok idıigénye és költségei Készpénz: Azonnali lebonyolódás, magas tranzakciós költség. Kockázata a hamisítás és rablás. Kp. kímélı módok: Lebonyolítása technika függı(on line, off line),fajlagos költsége kisebb, idıigénye van. Kockázata a hamisítás, nem fizetés ~, mőködési~. Átutalás, inkasszó: Lebonyolítás technika függı, mőködési~, nem fizetési~ és csalási kockázat merül fel. (Az inkasszónál pluszban hitelezési kockázat van jelen!) Bankügyletek 40

41 A fizetési rendszer globális kockázatai- és kezelésük a korszerő fizetési rendszerekben Nem fizetés~: elızetes fedezetvizsgálat. Likviditás hiány: elızetes fedezetvizsgálat. (Veszélye a körbetartozás kockázata.) Mőködési kockázatok: az ügylet menet megszakadásának és/vagy meghiúsulásának valószínősége Bankügyletek 41

42 A magyar belföldi fizetési rendszer Bankközi Klíring Rendszer (BKR) Valós idejő bruttó elszámolás (VIBER) Bankügyletek 42

43 A magyar belföldi fizetési rendszer 1. Bankközi Klíring Rendszer (BKR): Késleltetett elszámolású, fedezetvizsgálatot is végzı bruttó rendszer. Sok, kis összegő fizetések elszámolása 2 elszámolási ciklus Résztvevık: MNB, hitelintézetek, GIRO Rt., KELER Rt Bankügyletek 43

44 A magyar belföldi fizetési rendszer 2. Valós idejő bruttó elszámolási Rendszer (VIBER) A kiegyenlítés és az elszámolás mozzanata idıben nem válik el egymástól. Sürgıs, nagy összegő bankközi fizetési megbízások kiegyenlítése és elszámolása. Résztvevık: hitelintézetek, KELER Rt., Magyar Államkincstár, MNB Bankügyletek 44

45 Az egyes rendszerek forgalma Bankügyletek 45

46 Fizetések típusa Egyszerő átutalás Csoportos átutalás MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR BKR Forgalom 2003 Mrd Ft Forgalom Mrd Ft Forgalom Mrd Ft Csop. beszed Postai kif. ut Egyebek Össz Bankügyletek 46

47 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

48 A bankügyletek osztályozása a Hpt. szerint. Semleges bankmőveletek: bankszolgáltatások, banki kötelezettségvállalások (A kereskedelem finanszírozás és a hitelnyújtási kötelezettségvállalások) Bankügyletek

49 Az elıadás tartalma A Hitelintézeti törvény felépítése, a hitelintézeti rendszer elemei; A hitelintézeti tevékenység tartalma; A pénzügyi szolgáltatások és kiegészítı pénzügyi szolgáltatások; Semleges bankmőveletek bemutatása Bankügyletek 49

50 A Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996/CXII. törvény (Hpt) felépítése A Hpt tartalmilag négy logikai részre bontható: 1. A pénzügyi szolgáltatások meghatározása. A fenti tevékenységek végzésére felhatalmazott szervezetek típusai; 2. A banküzem mőködési feltételeinek meghatározása (alapítás, engedélyek, prudenciális szabályok); 3. Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) mőködési szabályzata. 4. Az Állami Pénz és Tıkepiaci Felügyelet (ÁPTF) mőködési szabályai, szervezeti felépítése; Bankügyletek 50

51 Mi a pénzügyi intézmény? Hitelintézet vagy Pénzügyi vállalkozás, melyek a pénzügyi szolgáltatások végzésére jogosultak. (Ezen kívül üzletszerően végezhetnek még egyéb szolgáltatásokat is!) Bankügyletek 51

52 Mi a hitelintézet? Az a pénzügyi intézmény, amely a Hpt. 3. -ban meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül legalább az alábbiakat végzi: Betét győjtés; Hitel vagy pénzkölcsön nyújtása; Elektronikus pénz kibocsátás; Bankügyletek 52

53 Kizárólag hitelintézet jogosult: 1. Betét győjtésére; 2. Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására; 3. Képszpénzhelyettesítı fizetési eszközök kibocsátására; 4. Pénzváltásra; Bankügyletek 53

54 A hitelintézeti rendszer elemei A Hpt. a hitelintézeti rendszernek alapvetıen négy elemét különbözteti meg, melyek hitelintézetként mőködhetnek: 1. Bankok; (A hitelintézeti tevékenységek teljes körének végzése!) Mi a bankként történı mőködés feltétele? 2. Szakosított hitelintézetek; (A hitelintézeti tevékenység meghatározott körének végzése, szavatoló tıke és egyéb feltételek alapján!) 3. Szövetkezeti hitelintézetek; (Betét és hitelnyújtás a Hpt-ben megfogalmazott kivételekkel!) 4. Külföldi hitelintézet fióktelepe; (A végezhetı tevékenységeket a Hpt rögzíti. Székhely szerinti felügyeleti hatóság engedélyével!) Bankügyletek 54

55 Mi a pénzügyi vállalkozás? A hitelintézetek 4 felsorolt típusa mellett, illetve azok kiegészítése céljából mőködnek; Hitelintézeten kívüli jogi személyek; A Hpt-ben meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül (a Hpt. 3. (1) alapján) csak egyet vagy azok egy meghatározott körét végezhetik; Mit nem végezhet? Pl: pénzügyi holding, hitelintézeti elszámoló ház Bankügyletek 55

56 A Hitelintézeti tevékenység tartalma A hitelintézetek által végezhetı tevékenységek besorolása: Aktív bankügyletek; Passzív bankügyletek; Értékpapírokkal végzett ügyletek; Deviza- és valutaügyletek; Fizetési forgalommal kapcsolatos bankügyletek; Egyéb bankügyletek Bankügyletek 56

57 Bankügyletek 57

58 A pénzügyi intézmények által egyéb, üzletszerően végezhetı tevékenységek Biztosítási ügynöki tevékenység; Árutızsde-ügynöki tevékenység; Befektetési szolgáltatási és kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenységek; Aranykereskedelmi ügyletek; Részvénykönyvvezetés; Elektronikus aláírásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatások; Diákhitel Központ hitelezési tevékenységének elısegítése Bankügyletek 58

59 A hitelintézetek által nem, vagy csak korlátozottan végezhetı tevékenységek Biztosítás ügynöki tevékenység; Árutızsde-ügynöki tevékenység; Befektetési szolgáltatási és kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenységet; A hitelintézeti tevékenységen kívül más üzletszerő tevékenységet Bankügyletek 59

60 Semleges bankmőveletek Semleges bankmőveleteket Mérleg alatti tételek Megjelenése a bankok mérlegében? Definiálása: Minden olyan bankmővelet semleges, ami nem tartozik az aktív illetve a passzív bankmőveletek közé! Bankügyletek 60

61 Bankügyletek 61

62 Mérlegen kívüli tevékenységek: 1. Kötelezettségvállalások: A bank vállalja, hogy valamely jövıbeni idıpontban finanszírozni fog. 2. Bankszolgáltatások: Azon pénzügyi szolgáltatások, melyeket a hitel-betét üzletágon kívül a bank még ellát. A legfontosabb a készpénz nélküli fizetési forgalom lebonyolítása! Bankügyletek 62

63 Kötelezettségvállalások I. Kereskedelem finanszírozás: A vevı fizetıképességét erısíti; Banki kötelezettségvállalás; Formái: kereskedelmi garancia, elfogadvány hitel és kereskedelmi akkreditív 1. Kereskedelmi garancia = Bankgarancia A vevı fizetıképességét vizsgálni kell; A vevı garancia díjat fizet; Bankügyletek 63

64 2. Elfogadvány hitel (akcept hitel) Bankgarancia, mely váltó formát ölt; Normál esetben nem kerül sor hitelnyújtásra; A vevı fizetéséért a bank vállalja a kötelezettséget; A bank kényszerhitelezıvé is válhat, a vevı nemfizetése esetén; Számos elınye van a szállító számára Bankügyletek 64

65 Bankügyletek 65

66 II. Hitelnyújtási kötelezettség vállalások Rendelkezésre tartás; Rendelkezésre tartási jutalék; 1. Hitelkeret: 2. Rulírozó hitelszerzıdések: Hitelszámlához kapcsolódik; Limit kerül elıírásra; Rövid lejáratú finanszírozás eszköze; Bankügyletek 66

67 3. Értékpapír ügyletek: a.) Kötvénykibocsátás (banki kötelezettségvállalással); Állampapír, kincstárjegy b.) Értékpapírosítás Célja, hogy az egyedileg kis összegő illikvid követeléseket likviddé, pénzpiacon eladhatóvá tegye. Magyarországon elıfordulása nem jellemzı Bankügyletek 67

68 További hasznos információk 1. Hitelintézeti számvitel (Saldo Rt. 2005); 2. Bozsik Sándor: Banküzemtan 3. Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996/CXII. törvény Bankügyletek 68

69 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

70 A bank passzív mőveletei. Befektetési és megtakarítási számla konstrukciók. Bankügyletek

71 Az elıadás tartalma A passzív bankügyletek definiálása; A passzív bankügyletek csoportosítási lehetıségei; A betétgyőjtés definiálása; Az EBKM; Betétbiztosítás itthon és külföldön; A betétek csoportosítási lehetıségei; Látra szóló betétek és kamatszámítási módszerei; Lekötött betétek (megtakarítási és befektetési számla konstrukciók); Egyéb betétek Bankügyletek 71

72 A passzív bankügyletek Segítségükkel pótlólagos pénz érkezik a bankba, amellyel egy idıben tartozása keletkezik a bankoknak azzal szemben, akitıl a pénz érkezik, vagyis a pénz tulajdonosával szemben. A passzív bankügyletek során a hitelintézet más pénztulajdonosok átmenetileg vagy tartósan szabad pénzeszközeit összegyőjti abból a célból, hogy saját forrásait kiegészítse, illetve az aktív bankügyleteit finanszírozza Bankügyletek 72

73 Csoportosítási lehetıségek -1 a.) betétgyőjtés; b.) banki értékpapír kibocsátás (pl. bankkötvény vagy letéti jegy formájában); c.) hitelfelvétel (a Jegybanktól vagy más kereskedelmi banktól) Bankügyletek 73

74 Csoportosítási lehetıség - 2 a.) aktív módon szerzett források; b.) passzív módon szerzett források Bankügyletek 74

75 A betétgyőjtés jellemzıi Az ügyfél a bankkal kötött szerzıdés alapján meghatározott pénzösszeget, meghatározott idıszakra helyez el; A bank a betét után kamatot ad, és lejáratkor a betét összegét kamattal növelve fizeti vissza. A betétszerzıdéshez nem feltétlenül szükséges bankszámlát nyitni. (pl. nyereménybetét) Futamidı lehet 1,2,3,6,9,12 hónap illetve éven túli. A kamatfizetés mértéke fix vagy változó. Látra szóló és lekötött betétek (egyszeri, folyamatos). Küszöbös és sávos kamatozás. A betét devizaneme lehet forint vagy más deviza (árfolyamkockázat). Minimum leköthetı összeg Bankügyletek 75

76 Az EBKM A különbözı betéti termékek jövedelmezıségének összehasonlításában lehet segítségünkre az egységesített betéti kamatlábmutató (EBKM). Ennek segítségével lehet összehasonlítani a betéti kamatokat és a betéteket terhelı költségeket. Az EBKM számításánál a kamatösszegben csak a ténylegesen kifizetendı (jóváírandó) összeg vehetı figyelembe. Ha a kifizetendı kamatot bármilyen jogcímen (pl. jutalék, díj) levonás terheli, akkor a kamatösszeget a levonás összegével csökkenteni kell Bankügyletek 76

77 Betétbiztosítás itthon május 1-jétıl, Magyarország Európai Unióhoz történı csatlakozásától, a betétbiztosítási értékhatár megváltozott. Személyenként és bankonként kamatokkal együtt maximum 6 millió forint. (Korábban 1 millió Ft.) Egy esetleges bankcsıd esetén az OBA 1 millió forintig a betét 100%-át, az 1 millió forint feletti betétrésznek pedig a 90%-át, de legfeljebb 6 millió forintnyi kártalanítást fizet ki személyenként és hitelintézetenként összevontan Bankügyletek 77

78 Példa: Betétösszeg: Ft kamat: Ft Összesen: Ft Kártalanítás: Ft-ig 100%, azaz Ft Ft felett 90%, azaz Ft (5 1 millió Ft 90%-a) Összesen Ft Bankügyletek 78

79 . és külföldön Az EU-n belül a betétbiztosítás kötelezı szolgáltatási minimumát uniós elıírás rögzíti. Az Európai Parlament és a Tanács május 30-án elfogadta a betétbiztosítási rendszerekrıl szóló irányelvét. A 94/19 EK irányelv minimálisan euróban határozta meg a betétbiztosítás kártalanítási értékhatárát személyenként és hitelintézetenként. Tájékozódni az OBA honlapján lehet Bankügyletek 79

80 A betétbiztosítási rendszer várható változásai Amerikában és Angliában London: 35e font 50e font (2e fontig 100%-ot fizet, az e fölötti részre 90 %-ot.) USA FDIC (Amerikai Szövetségi Betétbiztosító): 100e USD 250e USD Bankügyletek 80

81 A betétek csoportosítási lehetıségei 1. Látra szóló betétek; 2. Lekötött betétek: - Megtakarítási számlák; - Befektetési számlák 3. Egyéb betétek; Bankügyletek 81

82 Látra szóló betétek Helye: A fizetési forgalom lebonyolítására szolgáló elszámolási betétszámlán képzıdik a látra szóló betét. Kamatozása: Ezen betéttípus után a bank vagy egyáltalán nem fizet kamatot, vagy mindössze egy minimális összegő kamat íródik jóvá a számlán. Célja: A számla lehetıvé teszi, hogy a bank lebonyolítsa az ügyfél fizetési forgalmát, kifizetéseket és jóváírásokat enged Bankügyletek 82

83 Kamatszámítási módszerek 1. Német: Minden hónap 30 nap, az év 360 nap. A legegyszerőbb kamatszámítási módszer. 2. Francia: Minden hónap annyi napos, amennyi a naptári napok száma, de az év 360 napos. 3. Angol: A hónap napjainak száma megegyezik a naptári napok számával, az év napjainak száma 365 (szökıévben 366) Bankügyletek 83

84 Lekötött betétek 1. Megtakarítási számlák: - Azonnali eléréső számlák; - Lekötött betétek; - Értékpapírral győjtött források; - Takarékbetétkönyv. 2. Befektetési számlák: - Tagi betét; - Befektetési jegy; - Indexhez kapcsolt számlák; - Nyugdíj elıtakarékosság; - Életbiztosítással egybekötött betét Bankügyletek 84

85 Egyéb betétek 1. Befektetési célbetét; 2. Importfedezeti betét; 3. Váltófedezeti számla; 4. Csekkfedezeti számla; 5. Letéti számla Bankügyletek 85

86 További hasznos információk 1. Hitelintézetekrıl és pénzügyi; vállalkozásokról szóló 1996/CXII. törvény; 2. Bozsik Sándor: Banküzemtan; Bankügyletek 86

87 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

88 A bank aktív mőveletei I. A hitelek! (Csoportosítási lehetıségek) Bankügyletek

89 Ez elıadás tartalma 1. Az aktív bankügyletek definiálása. 2. A hitelek definiálása, szerepe a gazdasági életben. 3. A hitelek csoportosítása és az egyes csoportok jellemzése Bankügyletek 89

90 Aktív bankmőveletek Eszközök Források Pénz Hitel Betét Pénz Bankügyletek 90

91 Aktív bankmőveletek Az aktív ügylet eredménye a mérleg eszköz oldalát mindenképpen befolyásolja, amit két módon tehet meg: növeli annak nagyságát: pénzteremtı hitel esetében; az eszközök összetételét változtatja meg: pénz-újraelosztó hitel esetében Bankügyletek 91

92 Mi a hitel? A hitel (a legáltalánosabb definícióval élve) nem más, mint pénzeszközök ideiglenes átengedése kamatfizetés ellenében, melynek során a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás idıben elválik egymástól Bankügyletek 92

93 Mi a hitel szerepe a gazdasági életben? 1. A gazdasági szereplık bevételei és kiadásai (pénzáramai) idıben eltérnek egymástól. 2. Hitel nélkül a gazdálkodók folyamatos termelése nem lenne biztosított: a.) a magas készpénzállomány visszavetné a jövedelmezıséget. b.) a beruházások elhalasztása a technikai haladásnak szabna gátat. 3. A betétesek szempontjából: a.) a hitelkamat és jutalékbevételek banki bevételek b.) a betétek kamata csökken csökken a megtakarítási kedv Bankügyletek 93

94 A hitelek egy lehetséges csoportosítása 1. Fedezet szerint; 2. Lejárat szerint; 3. Technikai forma szerint; 4. Döntési szint szerint; 5. Kamatláb szerint; 6. Devizanem szerint; 7. Ágazat szerint; 8. Hitelcél szerint; 9. Hitelfelvevı szerint Bankügyletek 94

95 1. Fedezet szerint I. Személyi hitelek II. Reálhitelek a.) Biankó hitelek a.) Lombardhitelek b.) Kezeshitelek b.) Cessziós hitelek c.) Váltó leszámítolási hitelek c.) Jelzálog hitelek Bankügyletek 95

96 2. Lejárat szerint a.) Rövid táv: ez 1 évnél rövidebb futamidı; b.) Közép táv: ez 1-5 év közötti futamidı; c.) Hosszú lejárat: 5 évnél hosszabb futamidı Bankügyletek 96

97 3. Technikai forma szerint a.) Folyószámlahitelt; b.) Rullírozó hitelt; c.) Készenléti hitelt; d.) Eseti hitelt Bankügyletek 97

98 4. Döntési szint szerint a.) Bankfiók hatásköre; b.) Központi hitelosztály hatásköre; c.) Igazgatói hatáskör; d.) Igazgatótanácsi hatáskör; e.) Közgyőlési hatáskör Bankügyletek 98

99 5. Devizanem szerint Forint Deviza 1. Olyan hitel,amelynek összegét nem forintban,hanem valamely más pénznemben határozzák meg. 2. Alkalmazott árfolyamok: - folyósításkor: deviza vételi - törlesztéskor: deviza eladási 3. Vételi árfolyam < Eladási árfolyam 4. Vételi árfolyam eladási árfolyam = árfolyam rés 5. Konverziós díj Bankügyletek 99

100 A devizahitelek buktatói 1. Devizahiteleknél a tıketörlesztés és kamatfizetés nagysága is változhat. 2. Az adott deviza kamatának függvényében gyakrabban változhat a kamatláb. Ez egy hosszabb lejáratú hitelnél a törlesztı részlet jelentısebb növekedését is okozhatja. 3.Az árfolyamgyengülés mértékével azonos arányban növekszik a havi törlesztı részlet forintban kifejezett nagysága. 4. A devizahitelek kamatai a külföldi kamatok ingadozása miatt is változhatnak Bankügyletek 100

101 7. Ágazat szerinti csoportosítás ipari; mezıgazdasági; szolgáltató; kereskedelmi; állami; lakossági Bankügyletek 101

102 8. Hitelcél szerint a.) beruházási hitelek; b.) tartós forgóeszköz finanszírozási hitelek; c.) átmeneti forgóeszköz hitelek Bankügyletek 102

103 9. Hitelfelvevık szerint 1. Lakossági; 2. Vállalati; 3. Költségvetési; 4. Bankközi Bankügyletek 103

104 6. Kamatozás szerint 1. Fix kamatozású; 2. Változó kamatozású; 3. Diszkont kamatozású. A hitel ára a kamat! Bankügyletek 104

105 Egy nem tipikus hitel a diákhitel Jogosult: Felsıfokú intézmény adott képzési idıszakra bejelentkezett hallgatója. A hiteligénylınek nincs másik érvényes hitelszerzıdése. Bejelentett lakcíme van. 40 év alatti. Magyar állampolgár Bankügyletek 105

106 További hasznos információk Bozsik Sándor (1997): Banküzemtan, Miskolci Egyetem Kiadó Bozsik Sándor Vígvári András (2002): Pénzügytan II. Szöveggyőjtemény, Bíborka kiadó, Miskolc Magyar Nemzeti Bank Rt.: A pénz beszél! Te is érted? (www.mnb.hu) PSZÁF (2006): Amit a devizahitelekrıl tudni kell (www.pszaf.hu) Bankügyletek 106

107 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

108 A bank aktív mőveletei II. (Lízing, faktoring, forfeting, tartozásátvállalás, váltó) Bankügyletek

109 Ez elıadás tartalma 1. Az aktív bankügyletekrıl még egyszer. 2. A lízing definiálása, fajtái. 3. A hitel és a lízing. 4. A faktoring definiálása, a faktor szolgáltatásai. 5. A forfeting definiálása. 6. Forfeting és faktoring. 7. Tartozásátvállalás definiálása. 8. A váltó típusai; váltó és a kockázat; a váltó, mint finanszírozási és hiteleszköz Bankügyletek 109

A fizetési rendszer működésének alapjai. Fizetési rendszer. A végső kiegyenlítő Magyar Nemzeti Bank

A fizetési rendszer működésének alapjai. Fizetési rendszer. A végső kiegyenlítő Magyar Nemzeti Bank A fizetési rendszer működésének alapjai Pénzügytan 6. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu Fizetési rendszer Pénzforgalom: a fizetési műveletek összessége. A fizetési rendszer funkciója: a gazdaság

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Bankügyletek

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Bankügyletek Bankügyletek Kötelező irodalom: Tananyag Előadások anyaga, ami a Pénzügy Tanszék honlapjáról letölthetők. Gál Erzsébet: Bankok, bankügyletek (egyetemi jegyzet) 2 Ajánlott irodalom: Bozsik Sándor: Banküzemtan

Részletesebben

Gál Erzsébet PRAKTIKUS BANKSZAKMAI ISMERETEK

Gál Erzsébet PRAKTIKUS BANKSZAKMAI ISMERETEK Gál Erzsébet PRAKTIKUS BANKSZAKMAI ISMERETEK Budapest, 2011 Írta : Gál Erzsébet Szerkesztette: Illés Ivánné dr. fõiskolai docens Lektorálta: Dr. Mérõ Katalin Ph.D. tudományos fõmunkatárs ISBN 978 963 638

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék.

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fizetési rendszer Pénzforgalom: a fizetési műveletek összessége. A fizetési rendszer

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fogalmak Fizetési művelet: a fizetésre kötelezettés a kedvezményezettközötti tranzakció,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Minta vizsgafeladat Bankügyletek tárgyhoz

Minta vizsgafeladat Bankügyletek tárgyhoz Minta vizsgafeladat Bankügyletek tárgyhoz Vizsga:.. név:. Neptun kód: I. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis. Válaszát I (igaz), vagy (H) hamis jelöléssel az állítások mellett egyértelműen

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15.

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15. Bankügyletek 1-2. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2017. február 15. Miről lesz szó? Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere

Részletesebben

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11.

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11. Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. November 11. Miről volt szó? Befektetések Befektetési alapok Nyugdíjcélú előtakarékosság Életbiztosítások Elmaradtunk: Semleges banki szolgáltatások

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 31.

Lamanda Gabriella március 31. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. március 31. Intézményi befektetők: Befektetési alapok Biztosítások Pénztárak Semleges bankműveletek Pénzforgalom lebonyolítása Aktív bankműveletek Hitelnyújtás

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 18.

Lamanda Gabriella március 18. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 18. Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere Árnyék-bankrendszer Bankok

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14.

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapír definíciói: Jogi Pénzügyi (cashflow alapú) Közgazdasági Jogi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2015. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2015. október 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16.

Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella Március 16. Bankismeretek 5. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. Március 16. Miről volt szó? Pénzintézet Pénzügyi intézmény Hitelintézet Kereskedelmi bank Intézményi befektetők Transzformációs szerepkör

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Faktorálás (1) Faktorálás (2) Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 2010.09.29. 5. hét

Faktorálás (1) Faktorálás (2) Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 2010.09.29. 5. hét Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 5. hét 2010.10.05. 1 Faktorálás (1) XIX. sz. vége USA (textil és ruházati ipar) ekkor a faktor szó még ügynököt, bizományost jelentett.

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek Érvényes: 2010. december 1-tıl visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı támogatásos hitelek Megnevezés es Kamattámogatás Ügyfél által fizetendı mutató (THM) jutalék 3 Elı-, végtörlesztés

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzügy I. Sportszervezı II. évfolyam Onyestyák Nikolett A központi bank mérlege 1 A központi bank mérlege általunk használt formája A jegybank

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. július 21. Hatályba lépés: 2015. augusztus 12. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 1 2085 Pilisvörösvár, Fİ u. 130. Telefon : ( 26 ) 330-335; ( 26 ) 530-520; Fax : 530-528 www.takarek.axelero.net kozpont@takarek.axelero.net HITELKÉRELEM Hitelkérelem

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Érvényes: 2014. augusztus 01-jétől Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Forintban kezelt megtakarítások 1. Fizetési számlákhoz kapcsolódó lekötések 1.1. Lakossági forint folyószámlán történő

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

X. Energia Mőhely. Az innovatív vállalkozások finanszírozása. Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték.

X. Energia Mőhely. Az innovatív vállalkozások finanszírozása. Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték. X. Energia Mőhely Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték Az innovatív vállalkozások finanszírozása Gulyás Olivér 1 Bevezetés - Magyar Bankszövetség - Finanszírozási kérdések általában

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2013. június 01..-től az újonnan váltott betétekre 2013. július 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

Érvényes: december 1-tıl

Érvényes: december 1-tıl Érvényes: 2009. december 1-tıl ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. április 30. Hatályba lépés: 2015. május 18. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 21-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Hitelintézetek mérlege

Hitelintézetek mérlege Bankügyletek Hitelintézetek mérlege A. Forgóeszközök D. Kötelezettségek Pénzeszközök Értékpapírok Követelések Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség Hátrasorolt kötelezettség

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2011/02 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.06.23. Hatályos: 2015.06.24. Indoklás:

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. július 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetmény az Eger és Környéke Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire érvényesek.

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 2. előadás. Bankbetétek

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 2. előadás. Bankbetétek Pénzügyi szolgáltatások és döntések 2. előadás Bankbetétek Az előadás részei a vállalkozások pénzeszközeinek befektetése banki betétkonstrukciók legfontosabb jellemzőik az összehasonlításhoz, értékeléshez

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének oka: Tájékoztatjuk

Részletesebben

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now. .5 Feladatok 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következõk(az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz

Részletesebben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben MÉRLEG KSH:10044513-6419-122-09 Cg.:09-02-000068 Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkezı ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai Magánszemély készfizetı kezességvállalása Egyéni Vállalkozók ill. Társas Vállalkozások esetén nagykorú, egyéni vállalkozótól különbözı - magyar állampolgár vagy

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-tıl I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 1. Jelen Hirdetmény a 2017. február 1. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben