Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 5-tıl)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl)"

Átírás

1 Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 5-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló évi CXXI. törvény szeptember 29-tıl hatályos. A jogszabály a fix árfolyamon történı végtörlesztés lehetıségét biztosítja a lakóingatlan fedezető devizahitellel rendelkezı ügyfelek részére. A jelen tájékoztató tartalmazza a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott, a kedvezı végtörlesztési lehetıség kihasználására, a deviza alapú hitel kiváltásának céljára igénybe vehetı forint alapú jelzáloghitel feltételeit. A Takarékszövetkezet a biztosítéki szempontokat és a hitelképességet esetenként egyedileg vizsgálja, és fenntartja a jogot a hitelkérelem elutasítására. A konstrukcióval kapcsolatos további információk telefonon a 06 (26) /124, vagy 121 számon kérhetık. 1. A fix árfolyamon történı végtörlesztés feltételei a deviza alapú hitelt nyújtó szolgáltató a lakossági lakáscélú vagy szabad felhasználású jelzálogalapú hitelek végtörlesztése (a továbbiakban: végtörlesztés) esetén a végtörlesztés forint összegének meghatározásakor svájci frank esetén 180 forint/svájci frank, euró esetén 250 forint/euró árfolyamot, japán jen esetén 2 forint/japán jen árfolyamot alkalmaz, a végtörlesztéssel érintett deviza alapú hitel folyósításánál alkalmazott árfolyam a fenti árfolyamnál nem lehetett magasabb, a kölcsön fedezete magyarországi lakóingatlanon alapított jelzálogjog, a kölcsönszerzıdést a hitelt nyújtó szolgáltató 2011.június 30-ig nem mondta fel, a végtörlesztésre vonatkozó írásbeli igénybejelentését az adós december 30. napjáig a deviza alapú hitelt nyújtó pénzintézethez benyújtja, a végtörlesztéshez szükséges valamennyi fizetési kötelezettségét az igénybejelentés napját követı 60. napig az adós teljesíti (ha a végtörlesztéssel érintett kölcsönhöz kapcsolódik győjtıszámla hitel, azt is meg kell fizetni). 2. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott a deviza alapú hitel kiváltására nyújtott forint feltételei: összege: a kiváltandó tartozás összege, a deviza alapú hitelt nyújtó szolgáltató igazolása szerint, de min ,- Ft max ,- Ft. A hitelkérelemben a rendelkezésre álló adatok (pl. utolsó egyenlegértesítı) alapján szükséges megbecsülni a teljes végtörlesztéshez nagy biztonsággal elegendı összeget. A pontos szükséges összeget tartalmazó pénzintézeti igazolásnak elegendı a szerzıdéskötéshez rendelkezésre állnia. A felvehetı hitel összegét a kiváltandó tartozáson túlmenıen az ingatlan értéke és a háztartás és vagy az adósok fizetıképessége határozza meg, figyelembe véve a Körültekintı lakossági hitelezés feltételeirıl és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009.(XII.30.) Kormányrendelet elıírásait futamidı: min. 1 év max. 35 év

2 kamat: változó, három hónapos BUBOR + kamatfelár A kamat mértéke a három hónapos BUBOR változásának megfelelıen havonta, minden hónap elsı napján automatikusan változik. A kamat meghatározásánál a Takarékszövetkezet mindig az elızı hónap 20. napján érvényes három hónapos BUBOR mértékét veszi figyelembe. kezelési költség: havonta kerül felszámításra A kamatfelárat, a költség és díjtételeket a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. törlesztés (I): havonta egyenlı részletekben, a változó kamat mérték következtében a kölcsön törlesztı részlete évente egyszer változhat. törlesztés (II.): Amennyiben a kiváltandó deviza alapú kölcsön részben vagy egészben lakás-takarékpénztári megtakarítási szerzıdés szerinti kifizetés felhasználásával kerülne törlesztésre, egyéb ütemezett hiteltörlesztés is igényelhetı. Ez esetben a hitelösszeg és a törlesztés ütemezés a lakástakarékpénztári megtakarítási szerzıdés futamidejének figyelembe vételével kerül meghatározásra. Amennyiben a kiváltásra kerülı hitelszerzıdés biztosítékául szolgáló ingatlanon állami terhelési tilalom áll fenn, a Takarékszövetkezet önerı befizetését írhatja elı, annak érdekében, hogy a forinthitel összege ne haladja meg a kiváltandó deviza alapú hitel összegét. tıke törlesztés, kamat és kezelési költség módja: a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámláról a hitel törlesztés levonására adott állandó felhatalmazással, a tıke megfizetésére a lakás-takarékpénztári kifizetésbıl is történhet, amennyiben a kiváltásra kerülı hitelszerzıdés lakáscélú felhasználásra került igénybevételre szerzıdéskötési feltétel a Takarékszövetkezetnél lakossági bankszámla nyitása és a munkabér, rendszeres jövedelem Takarékszövetkezetnél nyitott bankszámlára utaltatása. Ha a munkabért más banknál vezetett számlára utalják, akkor minimum a havi hitel kötelezettségek 120 %-nak megfelelı összegérıl szóló átutalási megbízás másolatát szükséges bemutatni a folyósításhoz. Lakás-takarékpénztári megtakarítás esetén a megtakarítást, és a megelılegezı hitel kamatfizetését is a PVT-nél vezetett bankszámláról kell fizetni. További szerzıdéskötési feltétel, hogy a kiváltásra kerülı deviza alapú hitelt nyújtó pénzintézet nyilatkozatot adjon a következıkrıl: - a kiváltásra kerülı deviza alapú hitel(ek) végtörlesztéshez szükséges fizetési kötelezettségek teljes összege forintban, - a végtörlesztés teljesítésének napja, - a végtörlesztés teljesítési helyéül szolgáló, az adós rendelkezése alatt nem álló bankszámla száma,

3 - kötelezettség vállalás arra vonatkozóan, hogy a végtörlesztés teljesítése esetén 8 napon belül a pénzintézet nyilatkozatot ad, amelyben hozzájárul a biztosítékként szolgáló ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törléséhez. A Takarékszövetkezet alapesetben akkor vállalja a deviza alapú hitel kiváltását, ha - az ügyfél bankszámlakivonattal igazolja, hogy az elmúlt három hónap során a törlesztések rendben megtörténtek, nem áll fenn fizetési késedelem, - nem került sor a devizalapú hitel futamideje alatt fizetéskönnyítési célú átütemezésre, áthidaló kölcsönszerzıdés megkötésére A hitel biztosítéka: A hitel biztosítékául olyan ingatlan fogadható el, amelyen teherként csak a kiváltandó hitel szerepel, per- és igénymentes, tulajdonjoga rendezett, a Takarékszövetkezet jelzálogjoga az ingatlan nyilvántartásba elsı ranghelyre bejegyezhetı. Kivételként az ingatlanon szerepelhet lakáscélú támogatás nyújtásával kapcsolatos állami jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom A hitelfolyósítás feltételei a fedezetként felajánlott ingatlan tulajdoni lapjára a Takarékszövetkezet jelzálogjogának legalább széljegyként történı nyilvántartásba vétele ingatlanra teljeskörő vagyonbiztosítás megkötése, a biztosító igazolása a Takarékszövetkezet kedvezményezetti jogának elıjegyezésérıl, a biztosítási díj Takarékszövetkezeti bankszámláról történı utalására adott állandó megbízás bemutatása a kölcsönre vonatkozó közjegyzıi tartozáselismerı nyilatkozat rendelkezésre állása A folyósítás napja nem lehet késıbbi, mint a végtörlesztésre vonatkozó igénybejelentés benyújtását követı 60. napot megelızı 3. munkanap. A folyósítás módja: A folyósítási feltételek teljesülése után a hitel egy összegben átutalásra kerül az elvi nyilatkozatot adó bank által az elvi nyilatkozatban megadott bankszámlaszámra. 3. A kérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hitelkérelmi nyomtatvány Személyi adatok igazolásához - Adósok személyi igazolványa (új típusú jogosítvány, útlevél) és lakcímkártyájának, adóigazolványának bemutatása (fénymásolatok) - Adóstársak személyi igazolványa és lakcímkártyájának, adóigazolványának bemutatása (fénymásolatok)

4 - További ingatlantulajdonosok, haszonélvezık adatlapja, személyi igazolványa és lakcímkártyájának bemutatása (fénymásolatok) - EU tagállam állampolgár esetén érvényes tartózkodási, illetve állandó tartózkodási kártya bemutatása (fénymásolat) Jövedelem vizsgálathoz - munkaviszonynál - egy hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás - egyéni vállalkozók, társas vállalkozásban tulajdonrésszel rendelkezık esetén APEH jövedelemigazolás és 0 -ás igazolás, SZJA bevallás - nyugdíjas esetében - a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása a nyugdíj összegérıl, valamint arról, hogy nyugdíjból levonás eszközölhetı - külföldrıl származó jövedelem esetén - munkaszerzıdés és utolsó három havi bankszámla kivonat - ha a munkabért nem számlára utalják, akkor utolsó 3 havi bérjegyzék - egy vezetékes, vagy az igénylı nevére szóló elıfizetéses mobil telefon számla A hitel cél igazolásához - Deviza alapú kölcsönszerzıdés és módosításai (másolat, az eredeti pld bemutatása mellett) - Az ügyfél nyilatkozta arról hogy nem került sor a fizetés könnyítését célzó szerzıdés módosításra, áthidaló szerzıdés megkötésére, a futamidı alatt nem állt fenn 90 napot meghaladó fizetési késedelem. - A hitelszámla utolsó kivonata, egyenlegértesítı - A kérelem beadást megelızı 3 hónapra vonatkozó bankszámlakivonat, amely tartalmazz a deviza alapú hitel havi törlesztéseit - Végtörlesztéső hitel igénylése esetén szükséges a lakás-takarékpénztári szerzıdés másolatának benyújtása is - A deviza alapú hitelt nyújtó pénzintézet végtörlesztési forma nyomtatványa (üres nyomtatvány, elegendı pótlólagos benyújtás pozitív bírálati eredményt követıen) 4. Egyéb feltételek: Az egyes konkrét ügyletek esetében az adott deviza alapú hitelt nyújtó pénzintézet fix árfolyamon történı végtörlesztésre vonatkozó szabályai, feltételei alapján a fentiekhez képest eltérések, lebonyolítási sajátosságok lehetségesek. A hitelbírálat eredményérıl a Takarékszövetkezet hitelbírálati igazolást ad. Amennyiben a végtörlesztés teljesítéséhez szükséges forrás biztosítása szempontjából kizárólagos alternatíva a Takarékszövetkezet hitelnyújtása, az ügyfeleknek a Takarékszövetkezet hitelbírálati igazolása alapján, annak eredményének ismeretében indokolt a kiváltásra kerülı deviza alapú hitelt nyújtó pénzintézethez a végtörlesztési igényt benyújtani. A végtörlesztési igény bejelentést december 30-ig lehet benyújtani. A kedvezményes fix árfolyam igénybevételéhez az ügyfeleknek a végtörlesztést a benyújtás napját követı 60 napon belül kell teljesíteni!

5 A Takarékszövetkezet nem vállalja a felelısséget, ha a végtörlesztési igény bejelentésére nem a Takarékszövetkezet hitelbírálati igazolásának kiadását követıen került sor, és a végtörlesztés teljesítésére rendelkezésre álló 60 napos határidı a Takarékszövetkezeti hitel folyósítását megelızıen lejár. A Takarékszövetkezet nem vállalja a felelısséget, ha a deviza alapú hitelt nyújtó pénzintézet nem, vagy nem a megfelelı határidıre adja ki a végtörlesztési teljesítéséhez szükséges nyilatkozatot. * * *

TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31)

TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31) TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31) A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet akciós kondíciók mellet nyújt hitelt jelzálog

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 3/2010. Lakossági devizára változtatható forint alapú lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 3/2010. Lakossági devizára változtatható forint alapú lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI DEVIZÁRA VÁLTOZTATHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELİNYEI A forintban felvett kölcsönt bármikor, külön költségek nélkül változtathatja át deviza alapú hitellé. A felajánlott ingatlanfedezethez

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Hatály: 2013. április 22.

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Hatály: 2013. április 22. AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Tartalomjegyzék A. Fedezet nélküli konstrukciók 3 1. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 3 2. Személyi kölcsön 5 B. Fedezettel biztosított hitelek 9 1.

Részletesebben

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71.

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Eljárási rend az ügyfél más banknál fennálló hitelének Takarékszövetkezeti kölcsönnel történı kiváltására Jóváhagyva: az Igazgatóság

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2012. január 01. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

Tájékoztató a Raiffeisen Áthidaló Kölcsönrıl rr

Tájékoztató a Raiffeisen Áthidaló Kölcsönrıl rr rr Az áthidaló kölcsön igénybevételének feltételei kik számára ajánljuk az áthidaló kölcsönt Az Áthidaló Kölcsönt igényelhetik a Raiffeisen Banknál szabad felhasználású, vagy lakáscélú jelzálog alapú hitellel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

A Deviza alapú JOLLY JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI

A Deviza alapú JOLLY JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI A Deviza alapú ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI Hatályos: 2008. február 2-tıl Tartalomjegyzék I. Bevezetı rendelkezések... 2 II. Dologi fedezet nélkül nyújtott Deviza Alapú JOLLY JOKER Kölcsön... 3 II.1.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez

HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez Hatályos: 2011. október 12-től HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXI.törvény alapján lehetőség nyílt természetes

Részletesebben

Kiváltó Hitel eljárásrend

Kiváltó Hitel eljárásrend Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet 4334 H O D Á S Z Széchenyi út 8. Kiváltó Hitel eljárásrend Hatályba lépés dátuma: 2011.október 17. Tartalomjegyzék Az utasítás hatálya... 3 Kapcsolódó jogszabályok...3

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITELTERMÉKISMERTETİ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. LAKÁSCÉLÚ ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSOS

Részletesebben

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.)

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) 10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-tıl nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató FHB KIVÁLTÓ HITEL 2012 Amennyiben a már fennálló deviza, vagy forint alapú lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani, akkor igénybe veheti az

Részletesebben

PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1149 Budapest, Róna u. 120-122. www.pestihitel.hu

PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1149 Budapest, Róna u. 120-122. www.pestihitel.hu ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti árfolyamrögzítésrıl és a győjtıszámla-hitelrıl

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. A jelzáloghitel felhasználása A hitel - a 2014. évi LXXVII. számú törvény alapján a forintosítást követően - a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2012. január 02. napjától A./

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályba lépés napja: Az Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő adott követelés átruházásának napja 2

HIRDETMÉNY. Hatályba lépés napja: Az Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő adott követelés átruházásának napja 2 HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a 2012.

Részletesebben

Örkény Deviza kiváltó jelzáloghitel A konstrukciót a Örkényi Takarékszövetkezet nyújtja (2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a)

Örkény Deviza kiváltó jelzáloghitel A konstrukciót a Örkényi Takarékszövetkezet nyújtja (2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a) A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló deviza alapú kölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA A hirdetmény kiegészítés visszavonásig érvényes Az UniCredit Bank Zrt. a fennálló hitel-, illetve kölcsönszerződések kapcsán az alábbi lehetőségeket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Végtörlesztő kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Végtörlesztő kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Végtörlesztő kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes: 2014.

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

Tájékoztató 1/2011. Vállalkozói deviza alapú hitel Érvényes: 2011. március 8-tól

Tájékoztató 1/2011. Vállalkozói deviza alapú hitel Érvényes: 2011. március 8-tól VÁLLAKOZÓI DEVIZA ALAPÚ HITELÜNK ELŐNYEI - Forintban és devizában is kérheti a folyósítást, illetve törlesztést. - A hitel biztosítéka magántulajdonban vagy a hitelt felvevő társaság tulajdonában lévő,

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai: a Takarék Személyi Kölcsön és a Takarék Folyószámlahitel hirdetmények közzététele A 44/2015. számú EFB határozattal elfogadva, érvényes

Részletesebben