Hitelintézetek mérlege

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hitelintézetek mérlege"

Átírás

1 Bankügyletek

2 Hitelintézetek mérlege A. Forgóeszközök D. Kötelezettségek Pénzeszközök Értékpapírok Követelések Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség Hátrasorolt kötelezettség E. Céltartalék F. Saját tőke B. Befektetett eszközök Jegyzett tőke Befektetett pénzügyi eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Általános tartalék Mérleg szerinti eredmény C. Aktív időbeli elhatárolás G. Passzív időbeli elhatárolás ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 Passzív bankügyletek során a hitelintézet passzívái keletkeznek Formái: Hitelfelvétel az MNB-től: refinanszírozási hitelnyújtás Hitelfelvétel hitelintézettől: bankközi hitelek, legjövedelmezőbb, rövid lejáratú hitelek Célja: Pénzforrás biztosítása a viszonthitelezéshez Átmeneti pénzügyi egyensúlytalanság megszüntetése Esedékes fizetési kötelezettségek teljesítése

4 Jellemzői: Kamatlába magasabb az átlagos pénzpiaci kamatlábnál Rövid futamidő (néhány napos) Fajtái: Repo hitelek: egy napos (overnight) hitelügylet, amelynek tárgya Meghatározott értékpapírok (állampapírok) meghatározott árfolyamon történő eladása, Előre meghatározott későbbi időpontban, előre meghatározott árfolyamon történő visszavásárlása. A hitelintézet értékpapírt ad el, pótlólagos pénzforráshoz jut, kötelezettségei nőnek. A repószerződések értelmében általában a kölcsönadott értékpapírhoz kapcsolódó jogok (árfolyam- és kamatjövedelem) az eredeti tulajdonost illetik meg.

5 Penziós ügylet (elhelyezési ügylet) Szereplői: Penzióba adó Penzióba vevő Lehet: Hitelintézet Pénzügyi vállalkozás Egyéb gazdálkodó szervezet Fajtái: 1. Valódi penziós ügylet 2. Nem valódi penziós ügylet A repó ügylet valójában (többnyire valódi) penziós ügyletnek minősül

6 Valódi penziós ügylet A penzióba adó a számviteli mérlegében szereplő, tulajdonában lévő vagyontárgyat (különösen váltót, követelést vagy értékpapírt) átruházza a penzió átvevőjére azzal a feltétellel, hogy a penzió átvevője ugyanezeket a vagyontárgyakat a szerződésben meghatározott, vagy az átadó által meghatározandó későbbi időpontig vagy későbbi időpontban a szerződésben előre meghatározott áron visszaadja. A vagyontárgy a penzióba adó nyilvántartásaiban marad A penzióba vevő által nyújtott hitel a penzióba adó kötelezettségei között kerül kimutatásra

7 legalább az egyik fél hitelintézet, és amelyben a penzió átvevője kötelezi magát, hogy a pénzügyi eszközöket (váltó, követelés, értékpapír) egy meghatározott időpontban visszaadja, továbbá a penzióba adó szerződéses kikötésekkel a pénzügyi eszközök feletti ellenőrzési jogokat (rendelkezési jog az eszköz tovább értékesítéséről, fedezetként való felhasználásáról, kölcsönbeadásáról, valamint a hasznok szedésére vonatkozó jog) fenntartja. A valódi penziós ügylet kölcsönügyletként kerül elszámolásra, az ügylet tárgyát képező eszköz a penzióba adó könyveiben marad, az eladási és a visszavásárlási ár különbözete kamatnak minősül.

8 Nem valódi penziós ügylet A penzióba adó a számviteli mérlegében szereplő, tulajdonában lévő vagyontárgyat különösen váltót, követelést vagy értékpapírt ruház át a penzió átvevőjére. Eltér a valódi penziós ügylettől: a penzióba vevő nem köteles, de jogosult a penzióba vett vagyontárgyat a szerződésben meghatározott áron és meghatározott időpontban vagy időpontig visszaadni. Amennyiben a penzióba vevő a vagyontárgyat visszaadja, azt a penzióba adó köteles visszavenni. A vagyontárgy a penzióba vevő nyilvántartásaiba kerül át Az ügylet a penzióba adónál értékesítésnek minősül, a penzióba vevőnél vásárlásnak

9 Banki értékpapírok kibocsátása: hitelviszonyt ill. követelést megtestesítő értékpapírok Kötvény, letéti jegy Az értékpapír megvásárlója kölcsönt nyújt a hitelintézetnek A hitelintézetnek kötelezettségei keletkeznek Betétgyűjtés a gazdaság szereplőitől Betétgyűjtéssel idegen tőkét csak a hitelintézetek szerezhetnek Betétgyűjtés: mások pénzének kamat vagy más hozam ellenében, látra vagy meghatározott időpontra szóló, visszafizetési kötelezettséggel történő elfogadása A betétként elhelyezett pénz feletti használati jog a hitelintézetre száll át

10 Megtakarítás: személyek (term. szem., jogi szem., jogi szem. nélküli gazdasági társaságok és egyéb szerveztek) adózott jövedelmének az a része, amit nem fordítanak végső fogyasztásra. A hitelintézetnél számlán, betétokiratban vagy más módon, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján, kamat vagy más hozam ellenében elhelyezett pénz, amelyet a hitelintézet visszafizetni köteles Betéti kamat: a betétesnek a betét után fizetendő díj

11 BETÉTÜGYLETEK CSOPORTOSÍTÁSA Lejárat szerint Rövid lejáratú Közép lejáratú Hosszú lejáratú Maximum 1 év 1-3 év között 3 3 éven túli Kamatozás szerint Fix kamatozású Változó kamatozású A kamatot tőkésítik A kamatot nem tőkésítik Pénznem szerint Forint betét Deviza betét 11

12 Felmondás szerint Felmondás nélküli Felmondható betét Nem Felmondható betét Látra szóló betét Határozott időtartamra lekötött, de felmondható betét (felmondásos betét) Határozott időtartamra lekötött, fel nem mondható betét (tartós betét) Rendelkezési jogosultság szerint Bemutatóra szóló betét Fenntartásos betét (névre szóló) A betét kezelési-nyilvántartási formája szerint Könyves betét Fenntartásos betét 12

13 Betéti kamat: A betétesnek a betét után fizetendő díj Mértékét százalékban fejezik ki (%), vagy természetes számmal Kamatozás szerint: Fix kamatozású betét, amelynek a betétszerződésben előre meghatározott mértékű kamata a betét élettartama alatt nem változtatható meg. Változó kamatozású betét: kamata a betét élettartama alatt változhat Sávos lekötés (betétösszeg, lekötési idő növekedésével a betéti kamat is növekszik) Irányadó kamatlábhoz (BUBOR, EURIBOR, jegybanki alapkamat stb.) kötik

14 Betétügyletek csoportosítása fogalmak Devizabetét : a (konvertibilis) külföldi fizetőeszközben elhelyezett betét. Bemutatóra szóló betétet és annak kamatát a hitelintézet annak fizeti ki, aki a követelést igazoló okiratot (általában a betétkönyvet) bemutatja. Fenntartásos betét: tulajdonosa fenntartja magának vagy az általa megnevezett személynek a betét feletti rendelkezés jogát. A betét terhére a hitelintézet csak akkor teljesít fizetést, ha előzőleg meggyőződött a rendelkező személy jogosultságáról. Könyves betétnek: a betét elfogadója betétkönyv -nek nevezett okmányt állít ki, és a betéttel kapcsolatos pénzmozgásokat a betétkönyvben is nyilvántartja. Maga a betétkönyv tartalmazza a betétszerződés szövegét is.

15 Számlabetét: betétszerződés alapján nyitott betétszámlán elhelyezett betét. Betétszámlát nyitni csak névre szólóan lehet, a számlával szemben igényt a számlatulajdonos, vagy annak meghatalmazottja érvényesíthet. A számlára befizetést bárki teljesíthet. A számlán lévő követeléssel rendelkezni jogosult a számlavezetőnek aláírást ad. A számlavezető a számláról fizetést akkor teljesít, ha az ügyfél által adott aláírás és a rendelkezésre jogosult aláírási címpéldányon szereplő aláírása megegyezik.

16 A takarékbetét a magánszemélyek részére kialakított takarékossági forma. A hitelintézet a takarékbetét-szerződés alapján átvett betétről takarékbetétkönyvet vagy más okmányt, például takaréklevelet állít ki. A hitelintézet a takarékbetét után a betételhelyezés idejére kamatot, illetőleg nyereménybetét esetén a sorsolás eredményétől függően nyereményt fizet.

17

18 Aktív bankügyletek során a banknak követelései keletkeznek Formái: a hitelintézet kötelező jegybanki tartalékot helyez az MNB-nél Hitelnyújtás hitelintézeteknek Hitelnyújtás vállalkozóknak Hitelnyújtás szervezeteknek Hitelnyújtás lakosságnak Értékpapír vásárlás

19 Hitel: meghatározott pénzösszeg, követelés vagy áru átengedése meghatározott időtartamra és lejáratra, kamatfizetés ellenében Formái: Kereskedelmi hitel: az egymással áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozók által, e jogviszonyukra tekintettel adott halasztott fizetés, vagy előleg. Halasztott fizetés: az ellenszolgáltatás csak a szolgáltatás teljesítését, az áru átadását követően, meghatározott idő elteltével válik esedékessé. Előleg: olyan fizetés, átadott ellenérték, amely időben megelőzi a szolgáltatás nyújtásának megkezdését, illetve a dolog átadását. Szerződésszegés esetén szolgálhat biztosítékként.

20 Bankhitel: a hitelintézet által nyújtott hitel, kölcsön Bankhitelszerződés: A hitelintézet bankhitelszerződéssel arra vállal kötelezettséget, hogy rendelkezésre tartási jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére, és a keret terhére a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén pénzkölcsönt nyújt vagy egyéb hitelműveleteket végez. A bank ügyfele a hitel- keretet nem köteles kimeríteni. A bank a hitelkeret terhére pénzt csak külön szerződés, kölcsönszerződés alapján folyósít

21 Bankkölcsön díjtételei: ügyleti kamat, késedelmi kamat, kamat jellegű díjtétel, költségek költségtérítés. Ügyleti kamat: A kölcsönszerződés alapján a hitelező által az adós rendelkezésére bocsátott pénz használatáért fizetendő díj, amely tartalmazza a kölcsönnyújtó kockázatvállalási díját is.

22 Késedelmi kamat: Késedelmi kamat jár a hitelezőnek az adós által az esedékességkor meg nem fizetett törlesztő részlet, illetve a vissza nem fizetett pénzkölcsön összege után, továbbá az esedékességkor megfizetni elmulasztott kamat után. A hitelezőnek a késedelmi kamat akkor is jár, ha az adós a késedelmét kimenti, vagy a tartozás kamatmentes. Díjak és egyéb költségek: tanácsadási díj, hitel-, kölcsönbírálati díj, rendelkezésre tartási díj, folyósítási díj, ellenőrzés / monitoring díja Stb.

23 Hiteldíj tartalma: kölcsönszerződésben meghatározott kamat folyósítási jutalék minden egyéb költség kivéve: prolongálási költség késedelmi kamat biztosítási díj garanciadíj olyan költségek, amelyek a kölcsönszerződés nem teljesítéséből származnak.

24

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13.

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Felügyeleti hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest,

Részletesebben

Bankügyletek. Bankügyletek. Betétszerződés. Passzív bankügyletek. Bankbetét típusai. Bankbetét típusai

Bankügyletek. Bankügyletek. Betétszerződés. Passzív bankügyletek. Bankbetét típusai. Bankbetét típusai Bankügyletek Bankügyletek - passzív bankügylet A bank forrásszerzését szolgálják, és arra irányulnak, hogy a bank valamilyen kötelezettségvállalás ellenében pénzeszközöket vonjon be a mérlegébe. pl. betéti

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Hatályban: Új hitelműveletekre: 2013.06.25.-től Folyamatban levő hitelműveletekre: 2013. 07.25.-től 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető általános rendelkezések....3 II. Hitelművelet....4

Részletesebben

SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2002. Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága 2002.03.27. napján a II/6/2002.(03.27.)

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. július 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

BANKÜZEMTAN VÁZLAT 1

BANKÜZEMTAN VÁZLAT 1 BANKÜZEMTAN VÁZLAT 1 Bagaméry Gergő 2 Typeset by L A TEX November 7, 2011 1 Készült: Varga József et. al. [2006]: és Szolgáltató Kft., Budapest, alapján. 2 baga.bce@gmail.com BANKÜZEMTAN. Tanszék Tanácsadó

Részletesebben

Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Igazgatóság I/1140/2003. számú határozata alapján

Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Igazgatóság I/1140/2003. számú határozata alapján Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság I/1140/2003. számú határozata alapján 2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések II. Betétgyűjtés III. Pénzkölcsön nyújtása

Részletesebben

a Bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza a hitelkérelemről szóló döntését.

a Bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza a hitelkérelemről szóló döntését. A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak Adós a kölcsönt igénybevevő személy, vagy személyek. Minden nagykorú, cselekvőképes magánszemély, aki megfelel a banki adósminősítés szabályainak lehet adós.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. szeptember 24-én a 110/2012/12. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2012. október 1. Korondán Miklós elnök- ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 705/1997/F. számú engedélye alapján jogosult betét gyűjtésére és más visszafizetendő

Részletesebben

7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10.

7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10. 7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg I. ALAPADATOK 1. HITELINTÉZET NEVE Körmend

Részletesebben

F O G A L O M T Á R. Azonosítás A Pmt. 7. (2)-(3) bekezdésében, továbbá a 8. (2)-(4) bekezdésében meghatározott adatok írásban történő rögzítése.

F O G A L O M T Á R. Azonosítás A Pmt. 7. (2)-(3) bekezdésében, továbbá a 8. (2)-(4) bekezdésében meghatározott adatok írásban történő rögzítése. F O G A L O M T Á R Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁSZF (általános szerződési feltételek) Általános szerződési feltételnek minősülnek azok a szerződési feltételek, amelyeket a Takarékszövetkezet egyoldalúan,

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 110/2012.(10.10.)

Részletesebben

Bankmenedzsment. Aktív bankügyletek

Bankmenedzsment. Aktív bankügyletek Bankmenedzsment Aktív bankügyletek Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: Ligeti S. - Sulyok-Pap M. (szerk.): Banküzemtan - egyetemi tankönyv IV. fejezet Ajánlott irodalom: Dr. Huszti E.: Banktan

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.1 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.1 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.1 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K6. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K6. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K6. számú melléklete A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet betétgyűjtési üzletága szabályozása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. Takarékbetét a hitelintézetnél takarékbetét szerződés ( Ptk. 6:390 ) alapján takarékkönyvben vagy más okirat ellenében elhelyezett

Részletesebben

Pénzügyi fogalomtár, tájékoztató jelleggel Pénzügyi szolgáltatások és termékek értékesítése során használt fogalmak

Pénzügyi fogalomtár, tájékoztató jelleggel Pénzügyi szolgáltatások és termékek értékesítése során használt fogalmak Pénzügyi szolgáltatások és termékek értékesítése során használt fogalmak Zalavölgye Takarékszövetkezet Felülvizsgálva: 2010. november 26. 1 Fogalmak tartalomjegyzéke Adós... 6 Adóstárs... 6 Akadálymentes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva: az Igazgatóság 2007. szeptember 5-i ülésén a 27/2007/2.sz. határozatával. Érvényes: 2007. szeptember 5-től. Módosítva: az Igazgatóság 2007. november 29-i ülésén az

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T I. sz. módosítása

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T I. sz. módosítása Zemplén Takarékszövetkezet Sátoraljaújhely Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T I. sz. módosítása A Zemplén Takarékszövetkezet Igazgatósága 2011. december 21. 8/XII/2011/Ig. számú határozatával jóváhagyta. Érvénybe

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2010. 12. 30. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

Vállalatok pénz és tőkepiaci kapcsolatai 1-3. előadás. Kovács Norbert 2011/2012. tavaszi félév

Vállalatok pénz és tőkepiaci kapcsolatai 1-3. előadás. Kovács Norbert 2011/2012. tavaszi félév Vállalatok pénz és tőkepiaci kapcsolatai 1-3. előadás Kovács Norbert 2011/2012. tavaszi félév Tematika Tematika Követelmények Ajánlott irodalom Bankhitelek csoportosítása 1. A hitel pénztömegre gyakorolt

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Pénzügyi instrumentumok számvitele Füredi-Fülöp Judit Irodalom Fülöp Juhászné Kántor

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Biztosítottság... 5 4. Titkosság... 7 5. Betét elhelyezése... 7 6. A betétkönyv, betéti okirat elvesztése, megsemmisülése,

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 5/2015 (I.30.)

Részletesebben