Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/7. számú ítélete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/7. számú ítélete"

Átírás

1 Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 3142/2016 CPV Kód: Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Fővárosi Bíróság ítélete Szöveg: FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 3.Kf /2015/7. A Fővárosi Törvényszék a dr. Tölgyvári Tamás jogtanácsos által képviselt FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) I. rendű felperesnek, egyben II. rendű alperes, a dr. Dajka Gabriella jogtanácsos által képviselt Közbeszerzési Fiatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 5.) II. rendű felperesnek, egyben I. rendű alperes, a dr. Dajka Gabriella jogtanácsos által képviselt Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 5.) I. rendű alperes, egyben II. rendű felperes, a dr. Tölgyvári Tamás jogtanácsos által képviselt FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) II. rendű alperes egyben I. rendű felperes, és a dr. Horváth András ügyvéd (1012 Budapest, Attila út 75. 1/11.) által képviselt Ramico Kft. (1126 Budapest, Ugocsa utca 4/a.) III. rendű alperes ellen közbeszerzési ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, valamint szerződés érvénytelensége iránt indított perében, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság július 10. napján kelt 14.K /2015/7. számú ítélete ellen az I. rendű felperes egyben II. rendű alperes és a III. rendű alperes 8. sorszám alatt bejelentett fellebbezésére meghozta a következő 1

2 ÍTÉLETET A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezéssel nem támadott részét nem érinti, fellebbezett részét részben megváltoztatja, az (egymillió) forint bírság megfizetésére az I. rendű felperest, egyben II. rendű alperest kötelezi akként, hogy azt a Fővárosi Törvényszék előirányzat-felhasználási keretszámlájára a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala külön felhívásában megjelölt módon kell befizetni, az I. rendű alperes, egyben II. rendű felperes keresetét a bírság egyetemleges megfizetésére kötelező részében elutasítja, ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. A peres felek másodfokú költségeiket maguk viselik. Kötelezi a Fővárosi Törvényszék az I. rendű felperest, egyben II. rendű alperest és a III. rendű alperest, hogy egyetemlegesen fizessen meg a Magyar Államnak - az adóhatóság külön felhívására (százhuszonnyolcezer-nyolcszáz) forint fellebbezési részilletéket, (nyolcvanezer) forint részilletéket az állam visel. Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. Índokolás A Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke által az I. rendű felperes egyben II. rendű alperes (a továbbiakban: I. rendű felperes) ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás eredményeként az I. rendű alperes egyben II. rendű felperes (a továbbiakban: I. rendű alperes) D.822/12/2014. számú határozatában megállapította, hogy az I. rendű felperes megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CVII1. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 114. (1) bekezdése alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésére, továbbá a 14. (1) és (2) bekezdésére figyelemmel a 11. (1) bekezdés e) pontját. A hivatalbóli kiterjesztés alapján indult jogorvoslati eljárásban a jogsértés hiányát állapította meg, az ajánlatkérőt forint bírság megfizetésére kötelezte. Az I. rendű alperes a határozati megállapításának következményeként egy nyolc oldalas kereseti kérelmet terjesztett elő az I. rendű felperes és a III. rendű alperes ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt. Elsődlegesen kérte a szerződés visszamenőleges hatályú érvénytelenné nyilvánítását és a szerződés további teljesítésének felfüggesztését, másodlagosan a szerződés visszamenőleges hatályú érvényessé nyilvánítását és bírság kiszabását egyetemlegesen az I. rendű felperes és a III. rendű alperes terhére. A szerződés értékét forintban határozta meg. Csatolta a szerződő felek között október 31. napján létrejött 2

3 vállalkozási szerződést, amely az általa megjelölt mértékű vállalkozói díjra vonatkozó megállapodást tartalmaz. Az I. rendű felperes ellenkérelmére három oldal terjedelmű előkészítő iratban reflektált. Az I. rendű felperes az I. rendű alperes határozatának felülvizsgálatát kezdeményezte, kérve annak megváltoztatását, a jogsértés megállapításának és a bírság kiszabásának a mellőzését, másodlagosan a bírság mellőzését vagy mérséklését. Az I. rendű alperes a kereseti kérelemre ellenkérelmet terjesztett elő, amelynek terjedelme öt oldal volt. Az I. rendű felperes előkészítő iratára további három oldal terjedelemben nyilatkozatot tett az elsőfokú bíróság által tartott két tárgyaláson, valamint a határozathirdetésen személyesen nem jelent meg. Az elsőfokú bíróság az I. rendű felperes keresetét elutasította, az I. rendű felperes és a III. rendű alperes között október 31-én kelt szerződést a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal érvényessé nyilvánította és a szerződő felekkel szemben 1 millió forint bírságot szabott ki, amelynek megfizetésére őket egyetemlegesen kötelezte a Magyar Államkincstár előirányzat-felhasználási keretszámlára. Ugyancsak egyetemlegesen kötelezte az I. rendű felperest és a III. rendű alperest az I. rendű alperes javára forint perköltség megfizetésére, továbbá rendelkezett forint, valamint forint kereseti illeték megfizetésére kötelezésről, utóbbi kötelezettség az I. rendű felperest és a III. rendű alperest ugyancsak egyetemlegesen terheli. Megállapította, hogy az I. rendű alperes helytállóan értékelte a rendkívüli sürgősség feltételei fennállásának a hiányát, míg a bírság kiszabása körében határozata megfelelt a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 339/B. -ában foglalt követelményeknek. A Kbt (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése, valamint a 164. (1); (4) és (5) bekezdése szerint döntött a szerződés érvényességéről. Fennállónak találta a Kbt (3) bekezdésében írt indokokat, a felperes alapvető közszolgáltatásokért felelős szervezet, így közérdek fűződik az egyébként jogszabálysértően megkötött szerződés érvényessé nyilvánításához. A bírság összegének meghatározása során figyelembe vette, hogy az I. rendű felperes olyan közszolgáltató cég, amelynek tevékenysége a lakosság ellátása szempontjából nélkülözhetetlen, továbbá figyelembe vette a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, így a maximálisan kiszabható 15%-os bírsággal szemben a közbeszerzési szerződés értékének 5%-ában állapította meg annak összegét. 3

4 Az elsőfokú bíróság ítéletének a bírság egyetemleges megfizetésére kötelező, a perköltség mértékét meghatározó és az forint kereseti illetékre vonatkozó része ellen fellebbezést az I. rendű felperes és a III. rendű alperes közösen terjesztett elő. Álláspontjuk szerint a bírság III. rendű felperessel szembeni kiszabásának és ezzel összefüggésben az egyetemleges fizetésre kötelezésnek nincs jogi alapja, erre nézve releváns jogszabályhelyet sem az I. rendű alperes, sem a bíróság az ítéletében nem jelölt meg. A Kbt.-nek a 164. (5) bekezdéséhez fűzött indokolása szerint a bíróság által kiszabásra kerülő bírság a 2007/66/EK irányelv (a továbbiakban: irányelv) rendelkezéseivel összhangban álló alternatív szankció a szerződés érvényessé nyilvánítása esetére. Az irányelv 2e. cikk (2) bekezdése az alternatív szankciót az ajánlatkérővel szemben kiszabott bírságként nevesíti, a szerződést kötő másik féllel szembeni bírságolás lehetőségére az irányelv nem utal. A fellebbezők e körben több elsőfokú jogerős ítéletre hivatkoztak, melyek a fellebbezési állásponttal azonos döntést tartalmaznak. A forint perköltség megfizetésre kötelező rendelkezést azért kifogásolták, mert a perköltség mértéke eltúlzott, a jogi képviseletet ellátó jogtanácsos a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet (a továbbiakban: IM.r.) alapján az ügyvédi megbízási, szerződésben kikötött megbízási díjról, valamint indokolt készkiadásokról nyilatkozatot tenni nem tud, ezért a kialakult gyakorlat szerint a bíróságok a jogtanácsos munkadíját a ténylegesen elvégzett tevékenységgel arányban állapítják meg. Jelen ügyben az I. rendű alperes jogi képviselőjének tevékenysége kizárólag rövid, a korábbi álláspontját lényegében megismétlő, a hasonló jellegű ügyek sablonjain alapuló írásbeli beadványok benyújtására korlátozódott, a bírósági tárgyalásokon személyesen nem vett részt. A pertárgyérték meg nem határozható mértékű, ezért az sem indokol ilyen nagy összegű perköltséget. Megítélésük szerint az forint mértékű kereseti illeték kiszabásának nincsen jogi alapja. Egyesített perben hozott döntést az elsőfokú bíróság a Pp. XX. fejezete alapján közigazgatási perként lefolytatva az eljárást, ekként a közigazgatási perekre irányadó, az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 39. (3) bekezdése szerinti tételes összegeket kell alapul venni. Az elsőfokú bíróság ennek megfelelően kiszámított kereseti illeték megfizetésére kötelező döntést hozott az ítéletében. Az ítélet indokolásában is kizárólag erre hivatkozik, így nem állapítható meg, 4

5 hogy a további illeték megfizetését mire alapozta. Amennyiben a szerződés érvénytelenségének megállapítására irányuló kereseti részt külön kellene kezelni az illeték megállapítása szempontjából, az illeték helyes összege akkor sem lehetne a kirótt mértékű, mivel az Itv. 39. (1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a polgári peres eljárásban az illeték alapja az eljárás tárgyának az eljárás megindításakor fennálló értéke, amely álláspontjuk szerint nem határozható meg. Az I. rendű alperes ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte annak fellebbezett részében, kérve egyben az I. rendű felperes és III. rendű alperes kötelezését perköltségének viselésére. Arra hivatkozott, hogy a Kbt a alkalmazásával ugyan, de alapvetően az érvénytelenségi perekre vonatkozó polgári jogi szabályok alapján jár el a bíróság. Sem a Kbt a, sem más Kbt. rendelkezés nem mondja azt, hogy bírságot csak és kizárólag az ajánlatkérővel szemben kellene kiszabnia a bíróságnak. Az irányelv pedig csak azokat az elérendő célokat határozza meg, amelyet a tagállamoknak figyelembe kell venniük a jogalkotásuk során, azonban ez nem jelenti azt, hogy a nemzeti jogban csak és kizárólag az irányelvben meghatározott rendelkezések szerepelhetnek. Vitatta, hogy sablon szövegű beadványokat szerkesztett volna, pernyertes lett, a javára megállapított perköltség nem eltúlzott, az a korábbi bírósági gyakorlat volt tarthatatlan, amely és forint közötti összeget megállapítását tartotta indokoltnak az alperes részére. A fellebbezés részben alapos. A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerint semmis a Kbt. hatálya alá tartozó szerződés, ha hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként úgy kötötték meg, hogy nem álltak fenn a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának a feltételei. Az I. rendű alperes határozatában az I. rendű felperes terhére állapított meg jogsértést, amely jogsértés a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti semmisséget eredményez, ez okból a Kbt (1) bekezdése szerinti polgári pert kezdeményezett. Figyelemmel arra, hogy az I. rendű felperes a közbeszerzési határozat felülvizsgálata iránti közigazgatási pert indított, az elsőfokú bíróság a Kbt (6) bekezdése alapján a két pert egyesítette. Az egyesítés azonban sem a perköltség, sem a kereseti illeték meghatározásának szempontjából nem jelenti azt, hogy az egyesített pert egy, a kizárólagos illetékességet meghatározó Kbt (6) bekezdése szerinti előírás alapján, közigazgatási pernek kell tekinteni. Helyesen járt el ezért az elsőfokú bíróság, amikor a költségek viselésére vonatkozó rendelkezéseknél a két kereseti kérelemre külön-külön figyelemmel volt, szem előtt tartva, hogy 5

6 egyfelől egy közigazgatási pert, másfelől egy polgári pert kezdeményező keresetlevelet kellett törvényi előírás folytán egy eljárásban, a közigazgatási perekre irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával tárgyalnia. Helyesen rögzítette a közigazgatási per felülvizsgálatára vonatkozó részében az illeték meghatározásának szabályait, - ezt a fellebbezők sem vitatták - ezért azt a másodfokú bíróság nem ismétli. Elmulasztotta ugyanakkor az általa helyesen számított polgári peres eljárási rész illetéke megállapításának szabályait rögzíteni. A polgári perre tartozó rész pertárgy értéke - lévén a szerződés érvényességének a vizsgálata a per tárgya - a szerződéses érték, amely forint, erre az alperes is helyesen hivatkozott. A Pp. 24. (1) bekezdése szerint ugyanis a pertárgy értékének megállapításánál a keresettel érvényesített követelés, vagy más jog értéke irányadó. Az Itv. 39. (1) bekezdése szerint a polgári peres eljárásban az illeték alapja - ha a törvény másként nem rendelkezik - az eljárás tárgyának az eljárás megindításakor fennálló értéke. A 42. (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az ily módon meghatározott illetékalap után kellett az illeték mértékét meghatározni, amely az illetékalap 6%-a, vagyis forint. Az elsőfokú bíróság ezért az illeték mértékét a szerződés érvénytelensége tárgyában előterjesztett kereseti kérelemmel érvényesíteni kívánt követelés alapján a fenti kiegészítéssel helytállóan határozta meg. APp. 75. (1) bekezdése szerint a perköltség mindaz a költség, ami a felek célszerű és jóhiszemű pervitelével kapcsolatban akár a bíróság előtt, akár a bíróságon kívül merült fel. A Pp. 78. (1) bekezdése szerint a pernyertes fél költségeinek megfizetésére a pervesztes felet kell kötelezni. A (2) bekezdés a bíróság kötelezettségévé teszi, hogy a perköltség felől hivatalból határozzon kivéve, ha a pernyertes fél a perköltség tárgyában a határozathozatal mellőzését kéri. A perben mind a két kereseti kérelem vonatkozásában az I. rendű alperes pernyertesnek tekintendő. A pernyertességére figyelemmel őt perköltség illeti meg, a felmerült perköltség a jogi képviselettel járó munkadíj. A Pp. 79. (1) bekezdése alapján a bíróság a perköltség összegét a fél által előadott és a szükséghez képest igazolt adatok figyelembevételével állapítja meg. Az IM.r. 1. (1) bekezdése szerint a rendelet rendelkezéseit a polgári eljárásban pernyertes felet képviselő ügyvéd munkadíjának és készkiadásainak megállapítása során kell alkalmazni. A jogtanácsos képviseleti díját az ügyvéd munkadíjával azonos szempontok szerint kell megállapítani. Díjmegállapodás hiányában az IM.r. 3. 6

7 rendelkezései az irányadók. Az előírások a pertárgy értékhez igazodóan határozzák meg a képviselet ellátásával felmerült munkadíj összegét. A 3. (2) bekezdés b) pontja szerint a szerződéses érték alapulvételével az I. rendű alperest minimálisan forint, maximálisan forint díj illethette volna, a bíróság a (6) bekezdésre figyelemmel indokolt esetben a munkadíjat mérsékelheti, vagy felemelheti. A pertárgyérték a mérlegelésnek csak az egyik szempontja. A bíróság a jogvita bonyolultságát, a képviseleti munka igényességét, a tárgyaláson való részvételt, az előkészítő iratok számát, terjedelmét és egyéb, olyan szempontokat, amelyek az adott per egyedi sajátosságait meghátározzák, vehet figyelembe. Az elsőfokú bíróság a mérlegelési kötelezettségének eleget tett, valamennyi, a perben lehetségesen releváns körülményt értékelt. Az I. rendű felperes és a III. rendű alperes tévesen hivatkozott mindkét kereseti kérelmet illetően a meg nem határozható pertárgyértékre, az csak az egyik, a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti eljárással összefüggésben számításba vehető, míg a polgári perre tartozó kereseti kérelem sikere az I. rendű alperes javára a fentiek szerinti munkadíj számítást indokolja. Az elsőfokú bíróság az I. rendű alperes által a közigazgatási perben előterjesztett ellenkérelem, illetőleg előkészítő irat tartalmát, terjedelmét, a tárgyaláson való részvétel hiányát, ugyanakkor a polgári peres eljárást kezdeményező keresetlevél és az abban az eljárásrészben elkészített előkészítő irat tartalmát, terjedelmét, figyelemmel a kétféle pertárgyértékre is, megfelelő súllyal mérlegelte. Az a körülmény, hogy az I. rendű alperes a határozati érveit a peres eljárás során fenntartotta, a szerződés érvénytelenségére vonatkozó kereseti érvelése is az eljárás sajátosságaiból fakadóan azon alapul, továbbá azonos ügytípusokban, hasonló érvrendszer jelenik meg a hatóság részéről, nem teszi indokolatlanná a ténylegesen elvégzett munka értékelését. A munkadíj összegszerűségének meghatározásakor az egyesített perben a kétféle módon számítandó pertárgy értékhez igazodó munkadíj lehetséges minimum és maximum értékeinek szem előtt tartásával éppen e szempontok szerint helyesen határozta meg az. elsőfokú bíróság az I. rendű alperesnek járó perköltség mértékét, ami eltúlzottnak nem tekinthető. A perköltség viselést illetően az elsőfokú bíróság helyesen döntött, az I. rendű alperesnek járó perköltség mértéke nagyobb részt a polgári per által meghatározott, a szerződő felek perben állása kötelező, közöttük a Pp. 51. a) pontja szerinti pertársaság keletkezik, a semmisség ítéleti következményeként a 7

8 szerződés érvényességére vonatkozó döntés jogi hatásait mindkét szerződő félnek viselnie kell. Tévesen marasztalta az elsőfokú bíróság ugyanakkor egyetemlegesen mindkét szerződő felet a Kbt (5) bekezdése szerinti, az érvénytelenség hiányának megállapítása törvényi következményét jelentő bírság szankcióban az alábbi indokok miatt. A Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezetek a Kbt. szabályai szerint kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzéseiket a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása, nyilvános ellenőrizhetősége, a verseny biztosítása érdekében. A törvényi cél megvalósításának elősegítéseként kerültek átültetésre azok a közösségi szabályok, amelyek azoknak a szerződéseknek az elkerülésére, illetve reparálhatóságára tartalmaznak megoldásokat, melyek a közpénzek felhasználásával, de az arra alkotott törvény egyes előírásainak megsértésével jönnének, vagy jöttek létre. így került sor a szerződéskötési moratórium bevezetésére, illetve egyes, a Kbt. szabályait sértő módon megkötött szerződés semmisségének törvényi kimondására és a bíróság előtti megtámadás előírására. E jogsértések jellemzően olyan, a Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezet döntésének, vagy döntéseinek következményeként megkötött szerződésből fakadnak, amely döntésekre a szerződésben résztvevő gazdasági szereplőnek semmilyen ráhatása nincs. A közbeszerzési eljárás mellőzése, a kivételesen választható, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása ilyen, az ajánlatkérő részéről megvalósuló jogsértés lehet. A szerződéskötési moratórium megsértése ez alól a lehetséges kivétel, ez esetben is azonban mindenképpen egyedileg kell megvizsgálni a Kbt előírásainak betartását. Helytállóan hivatkozott az alperes arra, hogy a Kbt. nem szabályozza, kit terhel a bírság. A bírság szankció célját tekintve azonban a Kbt. alanyi hatálya alá tartozókat hivatott a jogkövető magatartásra szorítani, amely a Kbt. előírásainak betartását kell jelentse. Helyesen hivatkozott az I. rendű felperes a törvényi indokolásra, amely a Kbt (5) bekezdését összhangban az irányelv rendelkezéseivel említi. Utóbbi az alternatív szankció címzettjeként az ajánlatkérőt nevesíti azzal, hogy a tagállamok széles mérlegelési jogkört ruházhatnak a jogorvoslati szervre a tekintetben, hogy valamennyi lényeges tényezőt figyelembe vegyenek, ideértve a jogsértés súlyosságát, az ajánlatkérő magatartását, a szerződés hatályban maradásának mértékét. A polgári per az I. rendű felperes terhére határozatban megállapított jogsértés következménye, a III. rendű alperesnek a tárgyalásos eljárás kiválasztásában, azoknak a körülményeknek az előidézésében, amely az 8

9 ajánlatkérőt a rendkívüli sürgősség megállapítására vezette, semmilyen ráhatása nem volt, erre az I. rendű alperes sem hivatkozott. A III. rendű alperes döntési kompetenciája a szerződés megkötésére korlátozódott. Tévesen hivatkozott az I. rendű alperes arra, hogy pusztán a szerződő felek közötti kötelmi jogviszony az egyetemleges marasztalás alapja lehet. A bírság ugyanis éppen nem a kötelmi jogviszony sajátja, az kizárólag a Kbt. speciális előírásaiból fakad, a szerződésben nem szereplő harmadik személy, a hatóság kényszeríti ki azt, az által, hogy törvényi kötelezettsége áll fenn a szerződő felek között létrejött kötelmi jogviszonyba kívülről beavatkozni függetlenül attól, hogy a szerződésben szereplő felek között van-e jogvita, vagy sem. A jogsértés szankciója egyfelől a szerződés Kbt szerinti semmissége, amelynek sajátos, a Kbt. szerinti érvénytelenségi per a következménye, ez a szerződő feleket egyaránt sújtja, másfelől bírságot kell kiszabni, amely a tényleges jogsértőt kell sújtsa. A közbeszerzési határozat szerint a jogsértő az ajánlatkérő volt, a perben nem merült fel olyan adat, amely ehhez képest az ajánlatkérővel szerződő, az eljárásfajta választására ráhatással nem bíró gazdasági szereplővel szemben is indokolt volna bírság szankciót. E szankció sajátja a büntetési jelleg, az az egyetemlegességgel nem összeegyeztethető. Egyetemleges marasztalás esetén a követelés teljes összege bármelyik kötelezettől követelhető, a teljesítésből eredően pedig a marasztaltaknak egymás között keletkezhet elszámolási igényük. Ez okból abban az esetben, ha mindkét szerződő féllel szemben indokolt lett volna bírság kiszabása, akkor is külön-külön, a bírság összegszerűségét a jogsértő magatartásához igazodóan mérlegelve kellett volna arról dönteni. Az I. rendű alperes egyetemleges marasztalásra irányuló kereseti kérelme ezért mindkét okból megalapozatlan volt. Mindezekre figyelemmel a másodfokú bíróság a Pp (2) bekezdése alapján az elsőfokú bíróság ítéletét, annak fellebbezett részében, a rendelkező rész szerint, részben megváltoztatta, egyebekben pedig helybenhagyta. A bírság megfizetésére vonatkozó, az elsőfokú ítéletben foglaltakat megváltoztató rendelkezés - a végrehajthatóságot biztosító egyértelmű törvényi előírás hiányában - a kialakított bírósági gyakorlatnak megfelelően, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, valamint a Fővárosi Törvényszék elnöke legutolsó, a tárgyban kiadott átirata szerint történt. A fellebbezés sikeréhez igazodóan a Pp. 81. (1) bekezdése alapján rendelkezett a másodfokú bíróság a perköltség viseléséről, és a fellebbezett értékekhez igazodó feljegyzett fellebbezési illetéket is ennek megfelelően osztotta meg a 9

10 felek között, a fellebbezést előterjesztők egyetemleges marasztalása a perköltség viselésére vonatkozó fellebbezési érvek ellenében érdemben kifejtettek szerint történt az Itv. 39. (1) és a 46. (1) bekezdése és a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. (2) bekezdése és 14. -a alapján. Budapest, február 24. napján Dr.Sára Katalin s.k. előadó, a tanács elnöke, Dr.Szőke Mária s.k. bíró, Dr.Páldy Zsuzsanna s.k. bíró, 10

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.105/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.27.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/4 számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/4 számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.045/2016/4 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/119 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.10.14.

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf.40.005/2018/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.08.03.

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.068/2013/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.01.03.

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Gf.IV.30.212/2017/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/13 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.18.

Részletesebben

Székesfehérvári Járásbíróság 6.G /2016/6.számú ítélete

Székesfehérvári Járásbíróság 6.G /2016/6.számú ítélete Székesfehérvári Járásbíróság 6.G.40.009/2016/6.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/109 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Pf.IV /2017/7. számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Pf.IV /2017/7. számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Pf.IV.20.859/2017/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/19 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.26.

Részletesebben

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete Kaposvári Járásbíróság 6.P.21.898/2014/6/II. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.15.

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék 6.G /2016/9.számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék 6.G /2016/9.számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék 6.G.40.630/2016/9.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/183 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.10.11.

Részletesebben

Miskolci Járásbíróság 39.P /2015/6. számú ítélete

Miskolci Járásbíróság 39.P /2015/6. számú ítélete Miskolci Járásbíróság 39.P.23.159/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/66 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.10.

Részletesebben

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete Gyulai Törvényszék 14.G.20.412/2016/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.11.18.

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4 Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III.37.353/2016/4 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/139 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.12.02.

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Pf.III /2017/10.számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Pf.III /2017/10.számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Pf.III.20.856/2017/10.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/29 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.02.09.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 117.Pf /2018/7.számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 117.Pf /2018/7.számú ítélete Fővárosi Törvényszék 117.Pf.637.583/2018/7.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/69 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2019.04.09.

Részletesebben

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf.20.875/2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf.20.875/2013/7/1 számú végzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/57 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P /2016/8-I számú ítélete

Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P /2016/8-I számú ítélete Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P.87.684/2016/8-I számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/110 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.38.073/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/10 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/10 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.27.173/2016/10 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám 2.PÍ.21.046/2016/6. szám A Kaposvári Törvényszék mint másodfokú bíróság a dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2. III/18.) által képviselt szám alatti lakos felperesnek - dr. Fábián Bernadett

Részletesebben

Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Budapesti XX.,XXI.és XXIII.Kerületi Bíróság 5.P.XX /2017/6/II. számú ítélete

Budapesti XX.,XXI.és XXIII.Kerületi Bíróság 5.P.XX /2017/6/II. számú ítélete Budapesti XX.,XXI.és XXIII.Kerületi Bíróság 5.P.XX.21.189/2017/6/II. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/223 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Miskolci Törvényszék 3.Gf /2017/10. számú ítélete

Miskolci Törvényszék 3.Gf /2017/10. számú ítélete Miskolci Törvényszék 3.Gf.40.112/2017/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/232 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.12.21.

Részletesebben

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf.20.776/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/18 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.25.

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K. 32.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.566/2014/6. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.12.10.

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.868/2015/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/69 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Egri Törvényszék 2.Gf /2017/4. számú ítélete

Egri Törvényszék 2.Gf /2017/4. számú ítélete Egri Törvényszék 2.Gf.20.274/2017/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.23. Iktatószám:

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

FővárosiTörvényszék 3.Kf /2013/6.

FővárosiTörvényszék 3.Kf /2013/6. FővárosiTörvényszék 3.Kf.650.219/2013/6. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/46 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.04.18. Iktatószám: 7441/2014

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 1.Gf40023/2017/6/I.számú ítélete

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 1.Gf40023/2017/6/I.számú ítélete NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 1.Gf40023/2017/6/I.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/231 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.12.20.

Részletesebben

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság a dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Mészáros Győző, ügyvéd 1076 Budapest, Dózsa Gy. u. 68. I/5.) által képviselt Banco Primus S. A. (Portugália

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.152/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/74 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.29.

Részletesebben

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf.20.515/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.064/2016/33.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/113 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.009/2015/5. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.07.10. Iktatószám:

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/24 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.02.26.

Részletesebben

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3.

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf.50.422/2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Magyar Autóklub (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási

Részletesebben

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja.

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja. . M A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2.) által képviselt szám alatti ) felperesnek - Klincsik

Részletesebben

5.P /2014/8.számú ítélete

5.P /2014/8.számú ítélete 5.P.20.009/2014/8.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.18. Iktatószám: 14037/2014

Részletesebben

Mohácsi Járásbíróság 4.P /2014/11. számú ítélete

Mohácsi Járásbíróság 4.P /2014/11. számú ítélete Mohácsi Járásbíróság 4.P.20.504/2014/11. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.15.

Részletesebben

PERTÁRGYÉRTÉK SZÁMÍTÁSA LÁTSZÓLAGOS KERESETHALMAZATNÁL

PERTÁRGYÉRTÉK SZÁMÍTÁSA LÁTSZÓLAGOS KERESETHALMAZATNÁL PERTÁRGYÉRTÉK SZÁMÍTÁSA LÁTSZÓLAGOS KERESETHALMAZATNÁL A látszólagos keresethalmazatban álló kérelmek pertárgyának értékét is csak egyszer, a nagyobb perértékő kereseti kérelem alapján kell megállapítani.,nincs

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.044/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.296/2016/17.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Szerencsi Járásbíróság 2.G /2015/10. számú ítélete

Szerencsi Járásbíróság 2.G /2015/10. számú ítélete Szerencsi Járásbíróság 2.G.40.005/2015/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.20.

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/12. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/12. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.939/2015/12. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III.37.626/2013/12. számú ítélte Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/9. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/9. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.031/2016/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.986/2014/3. Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Soltész Beatrix ügyvéd) által képviselt felperesnek a személyesen eljáró alperes ellen

Részletesebben

Miskolci Törvényszék 21.G /2017/11.számú ítélete

Miskolci Törvényszék 21.G /2017/11.számú ítélete Miskolci Törvényszék 21.G.40.077/2017/11.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/19 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.26. Iktatószám:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.915/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági kollégium 8.G /2017/9 számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági kollégium 8.G /2017/9 számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági kollégium 8.G.40.809/2017/9 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/196 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.067/2015/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.12.02.

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.164/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

Tatabányai Járásbíróság 9.P /2015/11. számú ítélete

Tatabányai Járásbíróság 9.P /2015/11. számú ítélete Tatabányai Járásbíróság 9.P.21.306/2015/11. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/82 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.07.20.

Részletesebben

D.340/7/2017. H A T Á R O Z A T ot. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

D.340/7/2017. H A T Á R O Z A T ot. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HAT ÓSÁG K ÖZBESZE RZÉSI DÖNTŐB IZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Az ügy iktatószáma: D.340/7/2017. A

Részletesebben

Kúria Kfv.III /2016/8 számú ítélete

Kúria Kfv.III /2016/8 számú ítélete Kúria Kfv.III.37.875/2016/8 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/90 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.06.01. Iktatószám: 7745/2017

Részletesebben

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.727/2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A a Dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Bencze Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Szocialista Párt (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

Í t é l e t e t. Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. I n d o k o l á s

Í t é l e t e t. Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. I n d o k o l á s A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.950/2014/3. szám A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. Hámori Péter által képviselt felperesnek Dr. Kovács Kornélia ügyvéd által képviselt

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/41 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/41 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.264/2016/41 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.828/2014/5. Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Soltész Beatrix ügyvéd felperesnek a Bertók Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Bertók Mihály

Részletesebben

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. augusztus 5. I. Előszó Arról, hogy a pártfogó ügyvédi díjat ki viseli, a bíróság dönt az elsőfokú,

Részletesebben

Győri Ítélőtábla Pf.III /2015/3. szám

Győri Ítélőtábla Pf.III /2015/3. szám A közgyűlési határozat felülvizsgálata iránt a tagot önállóan megillető keresetindítási jog több tag általi gyakorlása nem eredményez egységes pertársaságot. Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 62. (6) bekezdés,

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/12. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/12. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.172/2014/12. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

^DANY:...^,.,,.. v:.. 'MKLLÉKLET:...a^. ^, KÖ.7TŰK:.

^DANY:...^,.,,.. v:.. 'MKLLÉKLET:...a^. ^, KÖ.7TŰK:. ')/. FO!;,;, iosi KÖZIGAZGATÍSI ÉS NUHIuÖGyi GiBOSÁG MUNKAUG>1 UGYSü. ff 4. FOUUSTROMSZÁM KFZnŰIRATON:. Pcstán / Cyüjtöi^-;7á / Sz&máfyárón /Jfc-m.iilen/ Faxon Érteett 2017 ^DF-2 7. ^DANY:...^,.,,.. v:..

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Gyulai Munkaügyi Bíróság 3.M.491/2002/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Gyulai Munkaügyi Bíróság dr. Csányi Éva jogtanácsos (Független Rendőr Szakszervezet 1077 Budapest, Király u. 71., 1388 Pf.: 52.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf. 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.51/8 /2008. Tárgy: Az Állami Számvevőszék által hivatalból kezdeményezett

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.850/2014/7. szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda által (eljáró ügyvéd: dr. Soltész Beatrix) képviselt felperesnek, dr. Juhász Ádám ügyvéd által képviselt

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K /2013/6.

Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K /2013/6. Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.32.513/2013/6. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/14 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/14 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.265/2016/14 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 17.H/P /2015/16.számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 17.H/P /2015/16.számú ítélete Fővárosi Törvényszék 17.H/P.24.538/2015/16.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/97 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.08.24.

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2013/16. szám

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2013/16. szám Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf.20.998/2013/16. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Í T É L E T E T : A le nem rótt (huszonegyezer) Ft eljárási illetéket az állam viseli.

Í T É L E T E T : A le nem rótt (huszonegyezer) Ft eljárási illetéket az állam viseli. 1 Az Dr. Szegedi Zsolt ügyvéd (4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3/b. 1/3.) által képviselt Nagy Róbert (3200 Gyöngyös, Zöldhíd u. 11. 1/2/1.) felperesnek Dr. Szabó Attila ügyvéd (3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér

Részletesebben

v é g z é st: Megállapítja, hogy az alperes (nyolcezer) felülvizsgálati illeték visszatérítésére jogosult. I n d o kol

v é g z é st: Megállapítja, hogy az alperes (nyolcezer) felülvizsgálati illeték visszatérítésére jogosult. I n d o kol ~ ~ loqq ~ (Ill>'" 'o" L. '\ ~ A Magyar Köztársaság Legfelsobb Bírósága mint felülvizsgálati bíróság ""JI~~o:!'.n: 1999-03- 1 2 I ""!U)"N'' '.'-=-- Stl fl.1$ II KEHULE~ \ WL'

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

í t é l e t e t: Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg 15 napon belül a felperesnek (tizenkétezer-hétszáz) forint másodfokú perköltséget.

í t é l e t e t: Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg 15 napon belül a felperesnek (tizenkétezer-hétszáz) forint másodfokú perköltséget. A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a dr. Karsai Dániel András (1056 Budapest Nyári Pál utca 10.) ügyvéd által képviselt Transparency International Magyarország Alapítvány ( 1055 Budapest, Falk

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/3 számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/3 számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.012/2016/3 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.08.26.

Részletesebben

Miskolci Törvényszék 21.G /2016/10.számú ítélete

Miskolci Törvényszék 21.G /2016/10.számú ítélete Miskolci Törvényszék 21.G.40.168/2016/10.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/18 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.02.10. Iktatószám:

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/7. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/7. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.077/2016/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/141 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.12.07.

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

Dr. Puskás Sándor elnök Közbeszerzési Döntőbizottság február 8.

Dr. Puskás Sándor elnök Közbeszerzési Döntőbizottság február 8. Dr. Puskás Sándor elnök Közbeszerzési Döntőbizottság 2018. február 8. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) A Kbt. és a Vbt. jogorvoslati szabályainak módosítása Az

Részletesebben

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Fővárosi Munkaügyi Bíróság Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V., Markó u. 27. 23.M.684/2003/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Bp., Pf.: 52., eljáró képviselő:

Részletesebben