2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, szeptember Készítette:

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 AZ SZMSZ CÉLJA, TA RTA L MA...4 AZ SZMSZ HAT Á LYA...4 AZ SZMSZ JÓV Á H AG Y ÁS A ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: AZ INT É Z MÉNY MEGH AT Á ROZÁ S A: AZ INTÉ Z MÉNY ÁLTA L HA S ZN Á LT BÉLY E GZ Ő K FELIRATA ÉS LENY O MATA, VA L A MINT HA S ZN Á L ATU K SZA BÁLY O ZÁ S A AZ INTÉ Z MÉNY TE V É K EN Y SÉGEI VEZETÉSI SZERKEZET AZ INTÉ Z MÉNY VE Z E T ÉS E, VEZET É S T SEGÍTŐ DEMOKRATI K US FÓRUMOK A H E LY E T T ES Í T ÉS RENDJE A V E Z ET Ő K KÖ Z Ö T TI FEL A D AT MEG O SZTÁS AZ IGA Z G ATÓ ÉS A VE Z E T ŐK FEL E L ŐS S ÉG E, FEL A D ATA I AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK A N E VE L Ő T ES T Ü LE T ÉS JOG O SÍTVÁN YA I SZAKMAI MUNKA K Ö Z ÖS SÉGEK (MK) A PEDAGÓGUSOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK, FELADATELLÁTÁS SZERVEZÉ - SÉNEK ELVEI BELSŐ KAPCSOLATOK A S ZA K MAI VE Z E T ÉS ÉS A PEDAG Ó G US O K KÖ Z Ö T TI KAP CSOLAT TA RT Á S FORMÁI ÉS REND JE AZ ISKOLA DE MOKRAT IKUS SZERV E Z E T EI ÉS A KA P CSOLAT TA RT Á S REND JE A P ED A G ÓG U SOK ÉS A TA NU L Ó K KA P CSOLAT TA RT Á SÁNAK FORMÁI A P ED A G ÓG U SOK ÉS A SZÜLŐ K KAP CSOLAT TA RT Á S Á NA K FORMÁI AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE, AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYSÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE AZ INTÉ Z MÉNY MUN K A RENDJE BELÉP T E T ÉS ÉS BENN TA RT Ó Z K O D ÁS RENDJE BENNTA RT Ó ZK O D ÁS RENDJE SZORGALMI IDŐ BEN ÉS SZORGALMI IDŐ N KÍVÜL A F EL N Ő T TO K TATÁ S MUN K A RENDJE VEZETŐ S ÉG TA G JAINA K MUNKA RENDJE M UN K A REND, MUNKA I D Ő NY I LV Á N TA RT ÁS

3 7.7. ÜGYF É LF O G AD Á S REND JE AZ INTÉ Z MÉNY LÉ T E SÍTMÉNYE I N EK ÉS HE LY IS É GE I N EK HAS Z N ÁL AT I REND JE DOHÁN Y Z ÁS MEGELŐ Z É SE, SZA BÁLY O ZÁ S A T EE N D ŐK RENDKÍ V Ü LI ESEMÉNY ES E T ÉN A RENDS Z E RES EG É S ZS É GÜ G Y I FELÜG Y E L E T ÉS ELLÁT Á S REND JE AZ INTÉ Z MÉNY DO L G OZ Ó I NA K BALESET MEGELŐ Z É SI FEL A D ATA, ILLETVE TEEND Ő I BALES E T ES E T ÉN TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK A P ED A G ÓG I AI MUNKA BELSŐ EL L E N Ő RZÉS É N EK RENDJE AZ INTÉ Z MÉNYI KÖNY V T Á R MŰK Ö D ÉS I REND JE AZ INTÉZMÉNYI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A TA N K ÖN Y V JUTTAT ÁS, TÁMOGAT ÁS SZA BÁLYAI A TA N K ÖN Y V RENDE L É S MÓD JA A TA N K ÖN Y V T E RJES Z T ÉS RENDJE AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK ÉS A HAGYOMÁNYÁPOLÁS RENDJE REKLÁM ÉS ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG RENDJE AZ SZMSZ HAT Á LY BALÉPÉS E, MÓD O SÍTÁS A AZ INTÉ Z MÉNYI DIÁKÖNK O RMÁNYZAT NYI L AT KO Z ATA AZ INTÉ Z MÉNYI SZÉ K NYI L AT KO Z ATA NEVELŐ T ES T Ü L E TI HATÁ ROZAT KÖZGY Ű L ÉS I HAT Á ROZAT...60 Mellékletek

4 BEVEZETÉS A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (1) bekezdésében fog - lalt felhatalmazás alapján a VÁCI SZC KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA (2600 Vác, Naszály út 8.) működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó kiegészítő rendelkezéseket je - len Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott köznevelési tagintézményben. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben a hatályos jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed a tagintézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett foglalkozásokon, rendezvényeken, a foglalkozások illetve rendezvények ideje alatt. Az SZMSZ a Köznevelésről szóló törvény szerint, a nevelőtestületi elfogadás után fenntartói jóváhagyással válik hatályossá. Az SZMSZ jóváhagyása: Az SZMSZ-t az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el (lsd. mellékletek: A kibővített nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve, jelenléti ív). A jogszabályokban meghatározott ügyekben/kérdésekben egyetértési jogot gyakorolnak: az intézményi szék, az intézményi diákönkormányzat és a szülői szervezet (SZMK). 4

5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 1.1. Az Tagintézmény meghatározása: Feladatellátási hely adatai: Név: VÁCI SZC KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Cím: 2600 Vác, Naszály út 8 Típus: Önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási hely Ügyviteli adatok: Név: VÁCI SZC KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Számlázási név: Váci Szakképzési Centrum Számlázási cím: 2600 Vác, Naszály út 8. Számlázási adószám: Típus: Tagintézmény 1.2. Az intézmény által használt bélyegzők felirata és lenyomata, valamint használatuk szabályozása A bélyegzők használatát az SZMSZ mellékletét képező külön szabályzat határozza meg. 1.3 Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszteráltal jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat Az intézmény tevékenységei A tagintézmény érvényes alapító okirat és a hatályos pedagógiai programja szerint végzi tevékenységét. Ellátandó alaptevékenységei: a jelenleg hatályos Váci Szakképzési Centrum ALAPÍTÓ OKIRATA szerint. A Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a nevelõ, szakképzõ tevékenység, a szakiskolai képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános mûveltség megalapozása, a szakmai elõkészítés az elsõ négy évfolyamon, felké- 5

6 szítés érettségi vizsgára, illetve a felsõfokú tanulmányok megkezdésére, valamint felnõtt-oktatás keretében esti tagozat, valamint ifjúsági tagozat nappali munkarend szerinti képzése. Továbbá vállalja az integráltan nevelhetõ, oktatható sajátos nevelési igényû tanulók ellátását, felzárkóztató oktatását. a) A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: szakmai középfokú oktatás b) Alaptevékenységek szakfeladat-rendi besorolása: kollégiumi szálláshelynyújtás a közoktatásban tanulók számára iskolai intézményi étkeztetés tanulók kollégiumi étkeztetése munkahelyi étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) szakközépiskolai felnõttoktatás (9 12/13. évfolyam) nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9 10. évfolyam) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerû szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi, externátusi nevelése egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység helyi közösségi tér biztosítása, működtetése könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása c) OKJ számok és a közoktatási törvény szerint kötelező adatok: általános középfokú oktatás (tartalmazza az integráltan nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátását) szakközépiskola négy évfolyamos, évfolyam a) tankötelezetteknek b) felnőttoktatás (; ifjúsági osztály/tagozat, nappali munkarend szerint) öt évfolyamos, évfolyam (a 2004/2005. tanévtől nyelvi előkészítő évfolyam) szakiskola két évfolyamos, évfolyam szakmai középfokú oktatás (tartalmazza az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényû tanulók ellátását) felzárkóztató oktatás szakközépiskolai szakképzési évfolyamon A képzés a 2012/2013. tanévtől kimenõ rendszerben megszűnik: informatika szakmacsoport 6

7 CAD-CAM informatikus közlekedés szakmacsoport autószerelõ autótechnikus autóelektronikai mûszerész közúti közlekedésüzemviteli-ellátó gépészet szakmacsoport épületgépész technikus építészet szakmacsoport magasépítõ technikus faipar szakmacsoport fa- és bútoripari technikus bútoripari technikus fafeldolgozó technikus környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport települési környezetvédelmi technikus elektronika-elektrotechnika szakmacsoport elektronikai technikus automatikai mûszerész szakiskolai szakképzési évfolyamon közlekedés szakmacsoport jármûfényezõ karosszérialakatos jármûfényezõ karosszérialakatos gépészet szakmacsoport szerkezetlakatos hegesztõ gázfogyasztóberendezés- és csõhálózat-szerelõ vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ hûtõ- és légtechnikai rendszerszerelõ központifûtés- és gázhálózat rendszerszerelõ víz-, csatorna- és közmû-rendszerszerelõ gépi forgácsoló épületlakatos elektrotechnika-elektronika szakmacsoport elektromos gép- és készülékszerelõ elektronikai mûszerész villanyszerelõ építészet szakmacsoport szárazépítõ ács, állványozó burkoló festõ, mázoló és tapétázó festõ, díszítõ, mázoló és tapétázó 7

8 kõmûves faipar szakmacsoport bútorasztalos épületasztalos kárpitos informatika szakmacsoport informatikai rendszergazda informatikai hálózattelepítõ és üzemeltetõ könnyûipar szakmacsoport évfolyamon csecsemõ- és gyermekruha-készítõ nõi szabó A képzés a 2012/2013. tanévtõl kezdõdik felmenõ rendszerben: informatika szakmacsoport CAD-CAM informatikus közlekedés szakmacsoport autószerelõ autótechnikus autóelektronikai mûszerész közlekedésüzemviteli-ellátó közúti közlekedésüzemviteli-ellátó szállítmányozási ügyintézõ gépészet szakmacsoport épületgépész technikus építészet szakmacsoport magasépítõ technikus környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport települési környezetvédelmi technikus elektronika-elektrotechnika szakmacsoport elektronikai technikus könnyûipar szakmacsoport ruhaipari technikus szakiskolai szakképzési évfolyamon közlekedés szakmacsoport motor- és kerékpárszerelõ jármûfényezõ karosszérialakatos gépészet szakmacsoport hegesztõ épületgépészeti csõhálózat- és berendezés-szerelõ épületgépészeti rendszerszerelõ hûtõ- és légtechnikai rendszerszerelõ központifûtés- és gázhálózat rendszerszerelõ víz-, csatorna- és közmû-rendszerszerelõ gépi forgácsoló elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 8

9 elektromos gép- és készülékszerelõ elektronikai mûszerész villanyszerelõ építészet szakmacsoport szárazépítõ faipar szakmacsoport kárpitos informatika szakmacsoport informatikai rendszergazda könnyûipar szakmacsoport évfolyamon nõi szabó A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: Maximális gyermek, tanulói létszám: a) 1800 fõ b) Kollégiumban: 60 fõ. Az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: tanórán kívüli nevelés-oktatás, felügyelet ellátása, differenciált képességfejlesztés, tehetséggondozás, tanulói sport- és kulturális tevékenység, szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, ifjúság- és gyermekvédelmi feladatok ellátása, nevelés-oktatás biztonságos és egészséges körülményeinek, szakmai feltételeinek biztosítása, iskola-egészségügyi feladatok ellátása: biztosítja az iskola a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát, a tanulók fizikai állapotának mérését, egészségnevelést, gyógytestnevelést gondoskodik a szakképző évfolyamba kapcsolódás előtt a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatok elvégzéséről, az iskola, a tanműhelyek üzemeltetése, az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek, eszközeinek igény szerinti bérbeadása, saját használatban lévő gépjárművek üzemeltetése Az intézmény rendelkezésére álló eszközeivel szabad kapacitása mértékéig alaptevékenységén belül, bevételre irányuló kiegészítő tevékenységként végez: az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás-képzés tanterv-különbözeti vizsgára csoportos felkészítést, intézmények, vállalkozások, lakosság felé szolgáltatást, termék- és szolgáltatás-értékesítést, rendezvényszervezést _ gépjármű vizsgáztatást 9

10 Az ezekből származó bevétel az intézmény alapfeladatának ellátásához, valamint az e tevékenységben résztvevők vonatkozó jogszabályok szerinti díjazására kell felhasználni. 2. Vezetési szerkezet 2.1. Az intézmény vezetése, vezetést segítő demokratikus fórumok Igazgató - intézményvezető az igazgatótanács Az intézményvezetés szervezetei: az intézmény vezetősége, az intézmény nevelőtestülete, a munkaközösségek, intézményi diákönkormányzat, az intézményi szék (tanács), közalkalmazotti tanács (szakszervezet), szülői munkaközösség (SZMK). Az intézmény élén az igazgató-intézményvezető áll, aki az intézmény egészének felelős vezetője, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Munkáját az intézményvezetés, ezen belül az intézmény vezetősége segíti. A szakképzési centrum tagintézménye élén igazgató áll, akinek helyettese igazgató-helyettesi megbízást kap. Kinevezése a Köznevelési törvényben meghatározottak szerint történik. Az igazgatótanács összetétele, működése: A többcélú intézményben a feladatellátás szakközépiskola, szakiskola és kollégium intézményegységekben valamint felnőttképzési tagozaton történik. A helyi sajátosságok, valamint a létszámarányok alapján az intézményegységek elfogadják az alábbi igazgatótanács összetételt: igazgató gyakorlati tanműhelyek delegáltja a műszaki elméleti szakképzés delegáltja faipar, építőipar, könnyűipar, gépészet, elektronika, közlekedés szakmacsoportok szakközépiskola részéről a magyar történelem földrajz művészetek idegen nyelv munkaközösség delegáltja szakiskola részéről a matematika fizika informatika természetismeret testnevelés munkaközösségek delegáltja kollégiumi nevelő Az igazgatótanács működése: 10

11 Az intézményegységek valamint a szervezeti egységek munkájának összehangolását az igazgatótanács segíti. Az igazgatótanács megalakulását követően saját működési rendjét meghatározva tevékenykedik az alábbiak figyelembevételével: Az igazgatótanács tevékenységét a mindenkori igazgató irányítja, szervezi. A döntéseiket értekezleteken, szavazattöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az igazgató szavazata dönt. A határozatok végrehajtásával és aláírási joggal az igazgatótanács a mindenkori igazgatót bízza meg. Az értekezletekről feljegyzés vagy jegyzőkönyv készül. Az igazgató tanács tagjai kötelesek kapcsolatot tartani az intézményegységekkel/szervezeti egységekkel. Kötelesek átfogóan ismerni az intézmény egészét és az intézmény egészében folyó tevékenységeket. Az intézmény vezetősége: Az intézményvezetés tagjai, irányítási terület: az igazgató-intézményvezető (magasabb vezetői munkakör) intézményvezető helyettes szakiskolai intézményegység-vezető, műszaki - innovációs igazgatóhelyettes: informatikai, közlekedési, gépész, építészeti, faipari, könnyűipari, környezetvédelmi, elektrotechnikai-elektronikai szakterületek (az igazgató általános helyettese, magasabb vezetői munkakör) tanügy-igazgatási, felnőttképzési, természettudományi igazgatóhelyettes (magasabb vezetői munkakör) szakközépiskolai és kollégiumi intézményegység-vezető és nevelési, társadalomtudományi igazgatóhelyettes (magasabb vezetői munkakör) központi műhelyegység vezető (magasabb vezetői munkakör) gyakorlati oktatásvezető helyettes: építész, faipari, könnyűipari, környezetvédelmi szakterületek (vezetői munkakör) gyakorlati oktatásvezető helyettes: közlekedési, közlekedésgépész, gépész, elektrotechnikai-elektronikai, informatikai szakterületek (vezetői munkakör) műszaki vezető: létesítmény-fenntartás műszaki ügyintézés minőségirányítási vezető: minőségirányítás, pedagógiai mérés-értékelés gazdasági csoportvezető a közalkalmazotti tanács elnöke Igazgató-intézményvezető Az iskola egyszemélyi felelős vezetője, aki első fokon ellátja a tanügy-igazgatási feladatokat, vezeti és irányítja az iskola pedagógiai munkáját, gyakorolja a munkáltatói jogkört, felelős az intézet szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Az intézményvezetés munkáját az igazgató irányítja, ellenőrzi Műszaki és szervezési - innovációs igazgatóhelyettes, szakiskolai intézményegység-vezető, az igazgató általános helyettese (magasabb vezetői munkakör) Az igazgató akadályoztatása esetén elvégzi a halaszthatatlan napi igazgatási feladatokat, felügyeli a napi működést. 11

12 Az igazgatóval egyeztetett módon közvetlenül irányítja és fejleszti a központi irányítás tevékenységét, a gazdálkodással kapcsolatos helyi feladatok jogszerű ellátását. Felelősen és teljes körűen irányítja a szakiskolai intézményegységet, fejleszti az informatikai, közlekedési, gépész, elektrotechnikai-elektronikai, építészeti, faipari, könnyűipari, környezetvédelmi szakterületek szakközépiskolai és a szakiskolai szakmai orientációs és alapozó képzését, a szakképző évfolyamokon az elméleti és gyakorlati szakképzést és e területeken a nevelőmunkát. Feladata továbbá az intézményi innovációs és szervezési tevékenység operatív irányítása, valamint az intézményi adatbázisok létrehozásában, az adatbázisok kezelésében, valamint az adatszolgáltatás operatív végrehajtásában történő közreműködés. Felelősen közreműködik közvetlen munkatársai tevékenységének ellenőrzésében, munkájuk értékelésében, minősítésük előkészítésében. Ellátja a minőségirányítási vezetővel együttműködve a minőségirányítási tevékenységet a saját szakterületén. Munkáját az intézményvezetés tagjaival és az érintettség szerinti beosztott közalkalmazottakkal együttműködve, azok közreműködésével látja el Tanügy-igazgatási felnőttképzési természettudományi igazgatóhelyettes (magasabb vezetői munkakör) Ellátja a tanügy-igazgatási feladatokat, valamint a minőségirányítási vezetővel együttműködve a tanügy-igazgatási minőségirányítási tevékenységet. Naprakészen irányítja, felügyeli az éves munkaterv szerinti határidős tevékenységeket, programok előkészítését. A szakmai munkaközösség-vezetőkkel együttműködve irányítja és fejleszti a természettudományi szakterületek nevelő-oktató tevékenységét, továbbá irányítja és fejleszti a felnőttképzési tagozaton folyó munkát. Ellátja a minőségirányítási vezetővel együttműködve a minőségirányítási tevékenységet a saját szakterületén. Feladata továbbá az intézményi adatbázisok létrehozása, az adatbázisok kezelése, valamint az adatszolgáltatás operatív végrehajtásának irányítása. Felelősen közreműködik közvetlen munkatársai tevékenységének ellenőrzésében, munkájuk értékelésében, minősítésük előkészítésében. Munkáját az intézményvezetés tagjaival és az érintettség szerinti beosztott közalkalmazottakkal együttműködve, azok közreműködésével látja el Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegység-vezető és nevelési társadalomtudományi igazgatóhelyettes (magasabb vezetői munkakör) Felelősen vezeti a szakközépiskolai és a szakmailag önálló kollégiumi intézményegységet, irányítja és fejleszti az intézményegység egészében a nevelőoktató, kiemelt feladatként az intézmény egészében a nevelőmunkát, az osztályfőnöki, a szabadidős és ifjúságvédelmi tevékenységet, valamint a minőségirányítási vezetővel együttműködve a minőségirányítási tevékenységet a saját szakterületén. A szakmai munkaközösség-vezetőkkel együttműködve irányítja és fejleszti a társadalomtudományi-, a művészeti nevelés-oktatást, a testnevelés - sport szakterületek nevelő-oktató munkáját. 12

13 Feladata továbbá az intézményi adatbázisok létrehozásában, az adatbázisok kezelésében, valamint az adatszolgáltatás operatív végrehajtásában történő közreműködés. Felelősen közreműködik közvetlen munkatársai tevékenységének ellenőrzésében, munkájuk értékelésében, minősítésük előkészítésében. Munkáját az intézményvezetés tagjaival és az érintettség szerinti beosztott közalkalmazottakkal együttműködve, azok közreműködésével látja el Központi műhelyegység vezető (magasabb vezetői munkakör). A szakközépiskolai, valamint a szakiskolai tanműhelyek élén áll, közvetlen beosztottai a gyakorlati oktatás vezető helyettesek szakterületenkénti bontásban. Szervezi és ellenőrzi a szakképzési együttműködéseket a külső képzőhelyekkel. Feladata a kamarai kapcsolatok szervezése, fenntartása, fejlesztése. A gyakorlati oktatásvezető-helyettesekkel együttműködve szervezi a tanműhelyi szakmai feladatokat (iskolai, vállalati, és TISZK tanműhelyeiben), valamint ellenőrzi az ott folyó oktató-nevelő munkát. Feladata a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek biztosítása és lehetőség szerinti fejlesztése. Felügyeli és ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásáért felelős megbízott munkáját. Szervezi és irányítja a munkavédelmi megbízott tevékenységét. Az érintett szakmai munkaközösség-vezetőkkel együttműködésben irányítja a szakmai tanulmányi versenyek szervezését. Felelősségi körébe tartozik a tanműhelyi dokumentumok felügyelete. A szakmai vezetővel együttműködésben szervezi a szakmai vizsgák (szintvizsgák és záróvizsgák) a házi szakmai vizsgák előkészítését, felügyeli azok jogszabályszerű lebonyolítását. Feladatkörébe tartozik a szakmai továbbképzések szervezése közösen a szakmai vezetővel. Részt vállal a külföldi szakmai kapcsolatok körének szélesítésében, új kapcsolatok kiépítésében és a meglévőek ápolásában Gyakorlati oktatásvezető helyettes: építész, faipari, könnyűipari, környezetvédelmi szakterületek (vezetői munkakör) A Központi Műhelyegység-vezető irányításával ellátja a szakterületén folyó gyakorlati képzés szervezését, fejlesztését, a tanműhelyben folyó oktató-nevelő munka ellenőrzését, továbbá a minőségirányítási vezetővel együttműködve irányítja a minőségirányítási tevékenységet a saját szakterületein Gyakorlati oktatásvezető helyettes: közlekedési, közlekedésgépész, gépész, elektrotechnikai-elektronikai, informatikai szakterületek (vezetői munkakör) 13

14 A Központi Műhelyegység-vezető irányításával ellátja a szakterületén folyó gyakorlati képzés szervezését, fejlesztését, a tanműhelyben folyó oktató-nevelő munka ellenőrzését, továbbá a minőségirányítási vezetővel együttműködve irányítja a minőségirányítási tevékenységet a saját szakterületein Gazdasági csoportvezető áll (vezetői munkakör) Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat gazdasági központ gazdasági vezetőjének szakmai irányítása szerint felelősen látja és láttatja el a gazdálkodással kapcsolatos helyi feladatokat. Feladatait a gazdasági vezetőjének irányítása illetve útmutatása által, valamint a vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályozás (szabályzatok), valamint munkaköri leírás alapján látja el. Az igazgató ellenőrzése mellett, a fenntartói irányítás és a központi gazdasági szervezettel kötött megállapodás alapján látja el az intézmény a gazdálkodással kapcsolatos intézményhez telepített feladatot: tervezés, előirányzat-felhasználás, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítás, üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beszerzések (közbeszerzések), beruházás, a vagyonkezelés, vagyonhasznosítás, munkaerő-gazdálkodás, munkaügyi feladatok, bérelszámolás, banki pénzforgalom, készpénzkezelés, könyvvezetés és a beszámolási kötelezettségek teljesítése, analitikus könyvelés, adatszolgáltatás és az intézményre kiterjedő egyéb gazdálkodással összefüggő feladatok. A központi gazdasági szervezet ügyrendet és a vonatkozó jogszabályok szerinti szabályzatokat készít, amely meghatározza a gazdasági csoport alkalmazottainak feladatait, hatás- és jogkörét. A gazdasági csoportvezető munkáját az intézményvezetés tagjaival, a műszaki-, gazdasági-, pénzügyi- és munkaügyi ügyintézőkkel, raktárosokkal, gondnokokkal együttműködve, azok közreműködésével végzi A műszaki vezető: Felelősen irányítja, szervezi az intézmény létesítményeinek működtetését, állagmegóvását, karbantartását, felújítását. Létesítési feladatokban és fejlesztésekben közreműködik a központi műhelyegység vezetőjével. Közreműködik az intézmény által vállalt vállalkozói tevékenység szervezésében és felügyeli a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos műszaki gazdasági folyamatokat. A központi műhelyegység-vezetővel és a gyakorlati oktatásvezető-helyettesekkel együttműködve, közreműködik a tanműhelyi munkatevékenységek tervezésében, szervezésében. 14

15 1.7. Minőségirányítási vezető Teljes hatáskörrel irányítja az intézmény minőségirányítási tevékenységét. Felelősen szervezi és elkészíti az intézmény működési folyamatainak, tevékenységeinek hatékonyságmérését, és a partnerek elégedettségének komplex mérését, valamint a diagnosztikus, fejlesztő-formáló és lezáró-minősítő értékelést, továbbá gondozza a folytonos minőségi fejlesztést biztosító intézkedési tervet. Feladata továbbá az intézményi adatbázisok létrehozásában, az adatbázisok kezelésében, valamint az adatszolgáltatás operatív végrehajtásában történő közreműködés. Felelősen közreműködik közvetlen munkatársai tevékenységének ellenőrzésében, munkájuk értékelésében, minősítésük előkészítésében. Munkáját az intézményvezetés tagjaival és az érintettség szerinti beosztott közalkalmazottakkal együttműködve, azok közreműködésével látja el. Az igazgatóhelyettesek intézményegység vezetők funkcionális vezetési szerkezetben, a magasabb jogszabályok, az intézményi belső szabályzatok és munkaköri leírás szerint, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik munkájukat. Az intézményvezetés állandó tagjaként a közalkalmazotti tanács elnöke véleményeivel, javaslataival közvetlenül képviseli a közalkalmazottakat a döntés-előkészítő tevékenységben. Az intézményvezetés működése: Az intézményvezetés az igazgató döntéselőkésztő, véleményező és javaslattevő testülete. Az igazgató által megállapított időpontokban és/vagy munkaprogram (az éves intézményi munkaterv) alapján tanácskozik. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Kezdeményezheti a vezetőségi ülések összehívását a vezetőség bármely tagja és az igazgatótanács is. Az ülésekre tanácskozási joggal meghívható: a munkaközösségek vezetői, a diákönkormányzat vezetője, az intézményi szék elnöke, az intézményi érdekképviseleti szervezetek vezetői. Az operatív vezetési ügyekben az igazgató a vezetőkkel, illetve a vezetők egymással rendszeresen megbeszélést tartanak. Az intézmény irányítását a (1-2. ábra) szervezeti felépítés szerint, a szervezeti egységek és a köztük lévő funkcionális munkakapcsolatok és a mindenkori munkaterv alapján a vezetőkkel, mint közvetlen munkatársakkal, valamint az igazgatótanáccsal, közalkalmazotti tanáccsal, az iskola demokratikus szakmai és érdekképviseleti szervezeteivel együttműködve az igazgató látja el. Az igazgató munkáját az intézményvezetés valamennyi tagja közreműködően, a folytonosan fejlődő minőségi követelményeknek megfelelően, munkaköri felelősséggel segíti. Az igazgató a tantestület és/vagy az igazgatótanács véleményét kikéri a műszaki vezető és a gazdasági csoportvezető kivételével, az igazgatóhelyettes, intézményegység-vezető megbízással illetve visszahívásával kapcsolatban. 15

16 Az intézmény dolgozói Az intézmény dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az intézmény igazgatója alkalmazza. Az intézményegységekben dolgozók alkalmazása az intézményegység-vezetők véleményét kikérve történik. Valamennyi közalkalmazott az intézmény hatékony és eredményes működését, feladatellátását aktív közreműködéssel, a folytonosan fejlődő minőségi követelményeknek megfelelően, munkaköri felelősséggel segíti. Az intézmény dolgozói munkájukat a magasabb jogszabályok, a belső szabályzatok, igazgatói és vezetői utasítások, valamint munkaköri leírás alapján végzik. Az intézmény szervezeti egységei Az intézmény szervezeti egységei: A szervezeti egység élén az alábbi felelős beosztású vezető áll: Központi igazgatás Intézményvezető Szakközépiskola-igazgatás Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegységvezető Szakiskola-igazgatás Szakiskolai intézményegység-vezető műszaki-és szervezési- innovációs igazgatóhelyettes Gazdasági csoport Gazdasági csoportvezető Műszaki ellátás, létesítmény Műszaki vezető működtetés Minőségirányítási csoport Minőségirányítási vezető Közlekedési, gépészeti, Műszaki és szervezési-innovációs igazgatóhelyettes, elektrotechnikai-elektronikai, informatikai szakmacsoport Építészeti, faipari, könnyűipari, Műszaki és szervezési-innovációs igazgatóhelyettes, környezetvédelmi szakmacsoport Faipari-építészeti tanműhelyek Központi Műhelyegység-vezető, szakterületi gyakorlati oktatásvezető-helyettes Gépész tanműhelyek Központi Műhelyegység-vezető, szakterületi gyakorlati oktatásvezető-helyettes Közlekedési tanműhely Központi Műhelyegység-vezető, szakterületi gyakorlati oktatásvezető-helyettes Könnyűipari tanműhelyek Központi Műhelyegység-vezető, szakterületi gyakorlati oktatásvezető-helyettes TISZK tanműhelyek Központi Műhelyegység-vezető, szakterületi gyakorlati oktatásvezető-helyettes Kollégium Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegységvezető Felnőttképzés Tanügy-igazgatási felnőttképzési természettudományi igazgatóhelyettes 16

17 S Z MSZ 2015/ től KIRÁLY ENDRE ISZKI, SZI ÉS KOLLÉGIUM 1. ábra: 1. Igazgatóintézményvezető (központi igazgatás) 1.1 Műszakiintézményvezető helyettes (ig.ált helyettese) 1.2 Tanügy-igazgatási, igazgatóhelyettes 1.3 Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegységvezető 1.4 Központi műhelyegység vezető 1.5 Műszaki vezető 1.6 Minőségirányítási vezető 1.7 Gazdasági csoportvezető Gyakorlati oktatásvezető helyettes: építész, faipari, könnyűipari, környezetvédelmi szakterületek Gyakorlati oktatásvezető helyettes: közlekedési, közlekedésgépész, gépész, elektrotechnikaielektronikai, informatikai szakterületek 17

18 2. ábra: Műszaki - gazdasági részleg szervezeti felépítése: Gazdasági Központ Vezető Gazdasági csoportvezető Megállapodás alapján látja el feladatait: Könyvelési csop. Feladatai: gazdasági ügyintézés megállapodás szerint pénzkezelés ellenőrzése, adatszolgáltatás, intézményre kiterj. egyéb feladatok, leltározás, selejtezés. Pénztáros Feladatai: készpénzkezelés és nyilvántartás vezetése, jelentések. Munkaerő gazd. Feladatai: bérnyilvántartás, szabadság tervezés, nyilv.- tart. munkaügyi iratok, jelentések, túlóra és helyettesítés elszámolása, elszámolás ellenőrzése. Műszaki gondnok Feladatai: üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás, vagyonkezelés, vagyonfelhasználás, intézményre kiterjedő egyéb feladatok. Karbantartók Feladatai: üzemeltetés, fenntartás, működtetés. Portás-fűtők-takarítók, Feladatai: a munkaköri leírásukban meghatározott feladatokat látják el üzemeltetés, működtetés. Gépkocsi vezető Feladatai: anyagbeszerzés, szállítás. Raktáros Feladatai: leltározás, selejtezés, anyag-, és eszközgazdálkodás, anyagbeszerzés utemezése, bevétel és kiadás, készl. könyv Gondnok Feladatai: megrendelés felvezetés, szükséges anyagigény összeállítás, elő-, és utókalkuláció készítés, adatszolgáltatás. 18

19 2.2. A helyettesítés rendje Az igazgatót tartós távolléte, akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel, ha az igazgató másképpen nem rendelkezik, az intézményvezető helyettes, (szakiskolai intézményegység-vezető, műszaki és szervezési-innovációs igazgató-helyettes) aki a helyettesítési feladatát gazdasági és pénzügyi kérdésekben a gazdasági központ gazdasági vezetőjével történő szoros egyeztetéssel látja el. Az igazgató és általános helyettese egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítés az alábbi sorrend szerint: Tanügy-igazgatási felnőttképzési - természettudományi igazgató-helyettes, Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegység-vezető, nevelési társadalomtudományi igazgatóhelyettes feladata. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét. A munkahelyi, szakterületi vezető távolléte, akadályoztatása esetén a helyettesítők: Szakterületi vezető Helyettesítő Intézményvezető helyettes, szakiskolai intézményegység-vezető, műgatóhelyettes vagy Igazgató eseti megbízása szerint Tanügyi, felnőttképzési természettudományi igazszaki és szervezési-innovációs igazgató-helyettes Tanügy-igazgatási felnőttképzési Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegységvezető, nevelési társadalomtudományi igazgatóhe- természettudományi igazgatóhelyettelyettes, vagy Igazgató eseti megbízása szerint Szakközépiskolai és kollégiumi intézményegység-vezető, nevelési zása szerint Minőségirányítási vezető/ vagy Igazgató eseti megbí- társadalomtudományi igazgatóhelyettes, Minőségirányítási vezető Szakiskolai intézményegység-vezető műszaki ig.h. Központi Műhelyegység-vezető Igazgató megbízása által kijelölt gyakorlati oktatásvezető-helyettes Gyakorlati oktatás vezető helyettesek A tanműhelyi házirend szerinti szakoktató Műszaki vezető Gazdasági csop. vez. Gazdasági csop. vez. Igazgató által eseti megbízás szerint a gazdasági csoport dolgozója A közalkalmazott felelőssége, intézkedési jogköre a szervezeti és működési szabályzat eltérő rendelkezésének vagy a munkáltató eltérő írásbeli intézkedésének hiányában az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. (3) (7) 19

20 2.3. A vezetők közötti feladatmegosztás A részletes, személyre szabott szabályozást az igazgató által elkészített a vezetők munkaköri leírásai tartalmazzák. Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik: az igazgatóhelyettesek, az intézményegység-vezetők megbízása és a megbízás visszavonása, a munkáltatói jogok gyakorlása, ezen belül a vezetők, a pedagógusok, a nevelő-oktató munkát segítők, technikai dolgozók feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, a tanulói jogviszonyra vonatkozó kivéve a nevelőtestület és a fegyelmi bizottság jogkörébe tartozó - döntések meghozatala, a vezetők tevékenységének irányítása, ellenőrzése, minősítése, az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás, végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok aláírása, hitelesítő aláírása, személyiségjogokat érintő ügyekben döntés, pénzügyi döntések, kötelezettségvállalás, az utalványozás kiadmányozás, megállapodások, szerződések kötése. Hatásköréből átruházza: Az igazgatóhelyettesekre, intézményegység-vezetőkre: a funkcionális vezetési struktúra szerint az intézményegységek, a szakterületek felelős operatív irányítását, vezetését, a nevelő-oktató munka szakterületi fejlesztését, a tervezési, szervezési, ellenőrzési és értékelési hatásköröket, helyettesítések, készenlét és ügyelet elrendelése, a közvetlen beosztott közalkalmazottak munkavégzésének irányítását, ellenőrzését, minősítését igazgatói egyetértéssel, szakmai, nevelési-oktatási és tanügy-igazgatási ügyekben - az érintettség függvényében az ügyintézést, az intézmény képviseletét, az évente, munkatervben rögzített felosztás szerint a munkaközösségek szakmai tevékenységének irányítását, ellenőrzését, értékelését, a tankönyvellátással kapcsolatos irányítási, vezetési feladatokat, a munka- és egészségbiztonsági, valamint a tűzvédelmi feladatok intézményi szintű közvetlen/operatív irányítását, végrehajtását, ellenőrzését, az intézményi fejlesztési koncepciók előterjesztésének elkészítését, pályázatok elkészítését, szakmai projektek irányítási/vezetési feladatait. A központi műhelyegység- vezetőre, gyakorlati oktatásvezető helyettesekre: a funkcionális vezetési struktúra szerinti szakterületek felelős operatív irányítását, vezetését, a gyakorlati képzés szakterületi fejlesztését, 20

21 a tervezési, szervezési, ellenőrzési és értékelési hatásköröket, a közvetlen beosztott közalkalmazottak munkavégzésének minősítését igazgatói egyetértéssel, a gyakorlati szakképzés, oktatás átfogó irányítása, ellenőrzése, rendszeres kapcsolattartást a külső gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetekkel, külső képzőhelyek szakmai támogatását, ellenőrzését, a munka- és egészségbiztonsági, valamint a tűzvédelmi feladatok intézményi szintű közvetlen/operatív irányítását, végrehajtását, ellenőrzését, a "tanműhelyi szakoktató, műszaki és kisegítő dolgozók" elnevezésű munkakörbe tartozók tevékenységének szakmai irányítását és ellenőrzését (műszaki ügyint., karbantartók), a gyakorlati foglalkozások előkészítésének, szervezésének irányítása, ellenőrzése, a gyakorlati képzésre vonatkozó fejlesztési koncepciók előterjesztésének elkészítését, pályázatok elkészítését. A munkaközösség vezetőkre: A hatáskör szerinti vezetőkkel kapcsolatot tartva, egyeztetve a szakterület szakmai tevékenységének irányítását, segítését, szakmai ellenőrzését, a nevelő-oktató munka innovatív fejlesztését, pályázatok készítését, pályázati projektek szakmai operatív irányítását Az igazgató és a vezetők felelőssége, feladatai Az igazgató/a vezető felelős az intézmény/a szakterület szakszerű és törvényes szakmai működéséért, a hatékony és eredményes pedagógiai munkáért, az ésszerű és költségtakarékos gazdálkodásért. Dönt az intézmény/a szakterület működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, helyi szabályzat vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét a jogszabályban előirt egyeztetési kötelezettség mellett gyakorolja. Az igazgató/a vezető közvetlen munkatársaival a munkaköri leírásban rögzítve megosztja az intézményi/szakterületi feladatellátás tervezését, szervezését, ellenőrzését, értékelését és az operatív irányítást, valamint a minőségirányítási és a FEUVE tevékenység feladatait. Gondoskodik a jó munkahelyi légkör kialakításáról, a nevelő-oktató munka zavartalan végzésének feltételeiről, a tárgyi- és személyi feltételek biztosításáról. A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséről, a döntések végrehajtásának szakszerű megszervezéséről és ellenőrzéséről. Az igazgató irányítja, ellenőrzi és minősíti a vezetők munkáját, figyelembe véve, hogy közösen felelősek intézkedéseik összehangolásáért, minden lényeges kérdésben egymás kölcsönös tájékoztatásáért. Az igazgató a rendelkezésére álló költségvetés alapján a nevelési- oktatási feladatokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. 21

22 Az igazgató/a vezető irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi, egészségvédelmi tevékenységet, a munka- és egészségbiztonsági, valamint a tűzmegelőzés szakmai feladatellátását. Az igazgató együttműködésével a jogszerűen és felelősséggel ellátandó gazdálkodási feladatokat alapvetően a gazdasági központ gazdasági vezetője látja el, de ezek kitűzésébe és megvalósításába az intézményvezetés tagjait, valamint a munkaközösségek vezetőit is bevonja. Az igazgató a vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolja a munkáltatói- és fegyelmi jogkört, ellátja a személyzeti feladatokat. Az igazgató/a vezető az intézményi székkel, a szülői munkaközösséggel, a közalkalmazotti tanáccsal, a munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel és a diákönkormányzattal együttműködik, gondoskodik az intézményi hagyományok ápolásáról, a nemzeti- és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséről. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges elő - írások, feltételek Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az iskola fenntartói, il - letve a költségvetés tervezési és végrehajtási feladathoz kapcsolódó jogszabályi változások, követelmények pontosan végrehajtásra kerül - jenek. Megszervezi a végrehajtásban illetékes munkatársak tevékenységét, meghatározza a változások indukálta munkaköri feladatváltozásokat. Gondoskodik a végrehajtás, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosításáról. Szigorúan ellenőrzi a törvényi, a belső szabályozásnak megfelelő munkavégzést. Intézkedik a jogsértő magatartás megszüntetéséről. 3. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségek 3.1. A nevelőtestület és jogosítványai A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szervezete. A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók, pl. Könyvtáros(ok), Ifjúsági védőnő(k) 22

23 A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend elfogadására. Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni a) az iskolaigazgató, az igazgató-helyettes b) a nevelőtestület tagjai egyharmadának, c) az iskolaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, az iskolai, szülői szervezet, közösség, az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat kezdeményezésére. A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 1. A pedagógiai, illetve a nevelési-, szakmai program és módosításának elfogadása. 2. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) valamint módosításának elfogadása. 3. Az intézmény éves munkatervének elkészítése, elfogadása. 4. Az intézmény munkáját átfogó elemzéseknek, értékeléseknek, beszámolóknak elfogadása. 5. Intézményi önértékelés és az azt követően megfogalmazott intézkedési terv elfogadása. 6. A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. 7. A házirend elfogadása. 8. A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása. 9. A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása. 10. Jogszabályban meghatározott más ügyek. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat a külön jogszabályban előírt ügyekben, ill. javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Jogkörének, hatáskörének átruházása: a nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. Az iskola nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására az alábbi állandó bizottságokat, illetve munkacsoportokat hozza létre a következő feladat- és hatáskörrel: A bizottságok (munkacsoportok) Neve: fegyelmi bizottság (FB) Feladata és hatásköre: tanulói fegyelmi ügyben eljárás, döntés 23

24 Elnöke: ügyenként, az igazgató megbízása szerinti igazgatóhelyettes/pedagógus; Tagjai: az érintett tanuló osztályában tanító pedagógusok; a szakképző évfolyamokon a tanulószerződéses jogviszony fennállásakor az érintett gyakorlatot szervező gazdasági szervezet illetékese. Véleményt nyilvánítási joggal: osztály DÖK és az intézményi DÖK képviselője. Neve: szociális bizottság (SZB) Feladata: tanulókat érintő szociális ügyekben eljárás, döntés Elnöke: szakközépisk., kollégiumi int.egység-vezető nevelési és társadalomtudományi igazgatóhelyettes, Elnök helyettese: minőségirányítási vezető Tagjai: érintettség szerinti igazgató helyettes(ek), vezető(k), szülői munkaközösség képviselője/tanársegítője, intézményi szék delegált szülői képviselője/tagja, DÖK képviselői, osztályfőnöki munkaközösség-vezető, ifjúsági védőnő. Neve: minőségirányítási csoport (MICS) Feladata: az IMIP szerint az intézmény működésének, szolgáltatásainak önértékelésre épülő, indikátormutatókkal bizonyított minőségfejlesztése. Vezetője: minőségirányítási vezető Tagjai: munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek, intézményegység-vezetők, gyakorlati oktatásvezetők és helyettesek, MÉCS vezetője. Neve: mérési- és értékelési csoport (MÉCS) Feladata: a korszerű és hatékony mérés-értékelési módszerek elterjesztése az intézményben, továbbá valamennyi nevelési-oktatási területeken folyó munka eredményességének mérése-értékelése, indikátormutatók illetve prezentációk készítése a minőségirányítási csoport munkájához. Vezetője: évenkénti munkatervi megbízás alapján: a szakirányú továbbképzésen részt vett és/vagy szakvizsgázott pedagógus. Tagjai: munkaközösségenként és iskolatípusonként delegált vagy az igazgató által megbízott egy-egy fő, valamint a konkrét mérésben érintett pedagógusok. A több tanéven keresztül működő állandó bizottságok (munkacsoportok) tagjait e tisztségükben a nevelőtestület évente egy alkalommal, a tanévnyitó értekezleten megerősíti. Az előző pontban átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles ügytől függően vagy a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljárt. Fenti rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai program, továbbá a szervezeti és működési szabályzat elfogadásánál. További jogkör(ök) átruházását az SZMSZ módosítása nélkül az éves munkatervben vagy jegyzőkönyvben rögzíteni kell Szakmai munkaközösségek (Mk) Az intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési oktatási intézményben 24

25 folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez. Tevékenységüket az iskola pedagógiai programja, és az éves intézményi munkaterv valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, tanévre szóló saját munkaterv szerint végzik a munkaközösség-vezető irányításával. A szakmai munkaközösség éves terv szerint részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, értékelésében. A szakmai munkaközösség az érintettek bevonásával és saját szervezetén belül történt egyeztetés szerint gondoskodik a pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak szakmai segítéséről. A munkaközösségek vezetőit a nevelőtestület véleményét kikérve az igazgató bízza meg. (Lehetőség szerint munkaközösség vezetésére határozatlan időre kinevezett, teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógusok közül kerüljön ki a jelölt, aki megbízást kaphat.) A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. A megbeszéléseikre, értekezleteikre meghívják az igazgatót és a szakterületi vezetőket. Azonos feladatok ellátására, illetve tantárgyanként vagy műveltségi területenként egy szakmai munkaközösség hozható létre. Külön szakmai munkaközösség működhet az intézményegységekben és a tagozaton. Szakmai munkaközösség hozható létre a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok, a szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő feladatok, a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját szolgáló feladatok segítéséhez. A nevelőtestületi önszerveződés alapján működő lehetséges munkaközösségek: Osztályfőnöki Magyar történelem földrajz művészetek Idegen nyelv (angol, német) Matematika fizika- számítástechnika, informatika Testnevelés -biológia kémia természetismeret és környezeti tanulmányok Közlekedési gépész - könnyűipar Építőipari épületgépész Faipari Elektrotechnikai-elektronikai Kollégiumi Munkaközösségek tagjai: az aktuális tanév tantárgyfelosztása szerint a szakterületen feladatot kapott pedagógus. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: közreműködés az intézményi szintű tervező tevékenységben, a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, értékelése, fejlesztése, 25

26 közreműködik a vezetők és pedagógusok teljesítmény-értékelésében, minősítési javaslatok előterjesztése a munkáltatói szintű minősítéshez, az intézményi nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, szakterületet érintő pályázatok elkészítése, benyújtása az igazgatóhoz, egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók kompetenciáinak folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése (a MÉCS munkájának segítése), szakterületi feladatbankok készítése, gondozása pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, az iskolai belső vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése, a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, felhasználása, közreműködik a gyakornoki szabályzatban rögzített feladatok ellátásában, a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, javaslattétel az iskola igazgatójának a munkaközösség-vezető személyére, segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez, a minőségirányítási csoport munkájában való részvétel, külső szakmai kapcsolatok kiépítése, fenntartása, fejlesztése. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak, innovációs projektek megoldására/végrehajtására a tantestület tagjaiból önszerveződéssel munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezetés döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetés hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. A feladatellátásért a közalkalmazotti tanács véleményét kikérve kereset-kiegészítés adható, amelyet a gazdálkodás eredményeként az igazgató rendelhet el. 4. A PEDAGÓGUSOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK, FELADATELLÁTÁS SZERVEZÉSÉNEK ELVEI Az intézmény szakszerű és jogszerű feladatellátásának szervezését igazgatói jogkörben meghagyva, törekedni kell arra, hogy a pedagógus elsősorban a szakképzettségé(ei)nek megfelelő, az érdeklődését és motiváltságát fejlesztő feladatokat kapjon. A pedagógus felelősséggel és önállóan, a nevelőtestületi célkitűzésekkel összehangoltan, a közös érdekeket nem sértő módon végezhesse nevelő-oktató munkáját. Biztosítani kell, hogy aktívan közreműködhessen a jó szellemiségű intézményi közösség kialakításában és fejlesztésében. 26

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2013.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. RÉSZ... 4 1.1. Általános rendelkezések... 4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény... 4 1.1.2. Az intézmény

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 460-2/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

EURÓPAI Üzleti Szakképző Iskola és Gimnázium. 7632 PÉCS, Kertváros u. 2. Igazgató: Németh Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

EURÓPAI Üzleti Szakképző Iskola és Gimnázium. 7632 PÉCS, Kertváros u. 2. Igazgató: Németh Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. EURÓPAI Üzleti Szakképző Iskola és Gimnázium 7632 PÉCS, Kertváros u. 2. Igazgató: Németh Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Hatályos: 2015.09.01 - től 1 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. A SZERVEZETI

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben