A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA AZ ISKOLA HELYZETE A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA, ÉPÜLET, SZÜLİK, GYEREKEK, PEDAGÓGUSOK AZ ISKOLA MŐKÖDÉSE AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA KÜLDETÉSNYILATKOZAT ALAPELVEINK AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉRE VONATKOZÓAN NEVELİ-OKTATÓ MUNKÁRA VONATKOZÓAN A NEVELİ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGİ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉG A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTİ PROGRAM SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETNEVELÉSI PROGRAM HELYZETKÉP ERİFORRÁSOK JÖVİKÉP ALAPELVEK ÉS CÉLOK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSRE VONATKOZÓ FELADATOK AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉST SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGFORMÁK SZÜLİK, PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŐKÖDÉSÉNEK FORMÁI TANULÓK, PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŐKÖDÉSÉNEK FORMÁI HELYI TANTERV ÓRATERV ALSÓ TAGOZAT FELSİ TAGOZAT TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK TANULÁSBAN AKADÁLYOZTATOTTAK ÓRATERVE A TANKÖNYV ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A NEVELİ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTİ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE ÁLTALÁNOS TANESZKÖZÖK FUNKCIONÁLIS TANESZKÖZÖK A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI A MINDENNAPI TESTEDZÉS BIZTOSÍTÁSA NEM SZAKRENDSZERŐ TANÍTÁS A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENİRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE LEHETİSÉGEK AZ ÉVKÖZI EREDMÉNYEK JAVÍTÁSÁRA IGAZOLT HIÁNYZÁS UTÁN: FELMENTÉS SZÁMONKÉRÉS ALÓL

3 4.8 A TANULÓK MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSE A TANULÓK MAGATARTÁSA A TANULÓK SZORGALMA AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELİÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE TANULÓI SZERVEZETEK A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA MELLÉKLETEK

4 Mottó: "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." (Szent-Györgyi Albert) 4

5 1 Az intézmény adatlapja Az intézmény hivatalos elnevezése: OM azonosítja Öveges József Általános Iskola, Pér Címe: 9099 Pér, Szent Imre u. 7. Tel.: 96/ / / Az intézmény alapító szerve: Pér Község Önkormányzata Címe: 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel.: 96/ Az intézmény felügyeleti szerve: Pér Önkormányzatának Képviselıtestülete Az alapító okirat kelte: május 26. Az Öveges József Általános Iskola Pér 8 évfolyammal mőködı nevelési-oktatási intézmény. Az intézmény alaptevékenysége: Az intézmény mőködési területe (beiskolázási körzete): Az általános iskolai oktatás és nevelés mellett ellátja az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését és oktatását is speciális csoportban. A tanulók részére napközi otthoni és menzai ellátást nyújt. Az étkeztetést külsı szolgáltatásként veszi igénybe. Külön megállapodás alapján helyet biztosít a Harmónia Magán Zeneiskola kihelyezett tagozata számára. Pér község közigazgatási területe, de igény szerint fogad más környékbeli településekrıl is tanulókat. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, vezetıje az igazgató, akit az alapító szerv Képviselıtestülete nevez ki. Az intézmény gazdálkodási formája: Részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. A feladat ellátását szolgáló vagyon felett a rendelkezés jogát a Péri Önkormányzat Képviselıtestülete gyakorolja. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 5

6 2 Az iskola helyzete 2.1 A földrajzi, társadalmi környezet Az intézmény Gyırtıl 15 km-re a 81-es fıút mellett fekvı településen, a kb lakosú Péren mőködik. Pér mezıgazdasági jellegő település, ipara nincs. A lakosság a helyi termelıszövetkezetben ill. Gyır üzemeiben, intézményeiben dolgozik. A falu autóbusszal könnyen megközelíthetı a megyeszékhelyrıl. Infrastruktúrája sokat fejlıdött az utóbbi idıben. A faluban kiépült a vízvezeték-és a csatornahálózat, megvalósult a vezetékes gázellátás, bıvült a telefonhálózat, minden igényt kielégített a MATÁV, befejezıdött a repülıtér fejlesztése. Van a falunak orvosa, fogorvosa, védınıje. Kiskereskedelmi egységekkel jól ellátott. Mőködik benne kultúrház, postahivatal, gyógyszertár, könyvtár, takarékszövetkezet, önálló iskola, óvoda. A község sportegyesületei eredményesek. Két egyházi közösség (katolikus, református) tevékenykedik a településen. Gyır közelsége elınyös a lakosság munkalehetısége, kulturális élete szempontjából. A város elszívó hatása ugyanakkor megszőnt, egyre többen költöznek ki a lakótelepekrıl a falu megüresedı házaiba. A családos kiköltözık többsége gyermekeiket gyıri iskolába íratják be. Önkormányzati adat szerint 25 általános iskolás korú gyermek tanul más településen. A község életét a helyi önkormányzat irányítja, anyagi lehetıségein belül nagy gondot fordít az utcák rendben tartására, a közterületek szépítésére, a középületek állagának megóvására. 2.2 Az iskola belsı állapota, épület, szülık, gyerekek, pedagógusok Intézményünk jellegzetes falusi iskola. Az épület egy része új, tágas, világos. Eggyel kevesebb tantermünk van, mint ahány osztály. Az ebédlıt szükségtanteremként használjuk így lehetséges a csoportbontás. Egy tanterem szaktanteremként funkciónál, itt tartjuk kémia órákat, és itt helyeztük el a számítógépeket is, bár ez nem tekinthetı ideális megoldásnak. A tantermek parkettájának, a székek asztalok folyamatos cseréjére lenne szükség. A folyosó cipısszekrényei felújításra szorulnak. A mőhely belsı berendezése elhasználódott. Az iskola mellett két sportpálya van, folyamatos karbantartást igényelnek. Külön, helyben történı olvasásra is alkalmas könyvtárral rendelkezünk, amelynek állománya folyamatosan növekszik. A könyvtár bútorzata bıvítésre szorul. 6

7 Mőködik az iskolában büfé, amely választékának az egészséges táplálkozás feltételeinek igyekszik megfelelni. Tárgyi felszereltségünk jó, elég sok szemléltetı eszközt használhatunk, van 2 db televíziónk, 2 db videónk, DVD lejátszónk, magnóink, diavetítıink, a mindennapi munkában nélkülözhetetlen másológépünk, 10+1 számítógépünk, melyek folyamatos fejlesztésre, bıvítésre szorulnak. Az összes gép hálózatba kötése elınyös megoldás lenne. Rendelkezünk oktatófilmekkel, multimédiás taneszközökkel, amelyeket lehetıségekhez mérten folyamatosan gyarapítunk. Ebédlıvel és tálalókonyhával is rendelkezünk, így minden igénylınek tudunk étkezést biztosítani. Az ebédet, tízórait, uzsonnát az óvoda konyhájában készítik el. Nagyon hiányzik a tornaterem. A tornaórákat a kultúrház nagytermében tartjuk, ahol a tornaszerek tárolása, a tanulók öltözködése, tisztálkodása nem megoldott. A szülık iskolai végzettsége változó, a felsıfokú végzettségőek aránya mindössze 5 %. A családok nagy része megfelelı anyagi körülmények között él. A hátrányos tanulók aránya 13 % (2003. októberi statisztikai adat). A hátrányos helyzet oka a családok nehéz anyagi körülményei (egyedülálló, munkanélküli szülı), a család nem megfelelı életvitele. A szülık többsége tartja a kapcsolatot az iskolával, rendszeresen részt vesznek a szülıi értekezleteken, fogadóórákon, nyílt napokon. Az iskolával szembeni elvárásaik nagyok. Hatékony tudást, magas követelményeket támasztó iskolát szeretnének, amely biztosítja a továbbtanulást, csökkenti a hátrányokat, sok tanórán kívüli programot biztosít. Ugyanakkor humánus, barátságos légkörő. Nagy részük elégedett az iskola munkájával, a részben elégedetlenek nagyrészt tárgyi hiányosságokat jelöltek meg (tornaterem hiánya, nyelvi labor...stb). 44 %-uk igényli a napközis ellátást. Az iskola tanulólétszámának alakulása az elmúlt években: Tanév Létszám 2001/ fı 2002/ fı 2003/ fı Az utóbbi három tanévben 24 tanuló iratkozott ki az iskolánkból tanulmányai befejezése nélkül. Ebbıl 9 tanuló lakóhely változás miatt, 5 tanuló betöltött 16. életév, 1 tanuló 8. osztályos gimnáziumba iratkozott. 9 tanuló iratkozott át más általános iskolába, ebbıl 2 tanuló visszairatkozott. Tanulócsoportjaink száma 13. 7

8 Kilenc normál osztályunk és három napközis csoportunk van, egy osztályban eltérı nevelési igényő tanulókat oktatunk. Az osztálylétszámok viszonylag alacsonyak (normál osztályokban átlag 17,2 fı es- adat), ez a létszám teszi lehetıvé a hatékony munkát. A jelesek és a kitőnık aránya % között van. Az országos mérések eredménye alapján megállapíthatjuk, hogy bár az átlagos teljesítmény az elvárásoknak megfelelı nagy a különbség az egyes tanulók tudásszintje, készségei között. Az iskolának 17 törzstag pedagógus és 1 gyógyped. asszisztens dolgozik. 7 fı tanári, 8 fı tanítói képesítéssel rendelkezik, 2 fı pedig mindkét képesítéssel rendelkezik (a nyelvszakos kollégák egyetemet végeztek). A pedagógusoknak a képesítése általában megfelel munkakörüknek. A szakos ellátottság szintje % között változik. A tantestület fiatal és középkorú nevelıkbıl áll, az átlagéletkor 35,8 év. Korszerő szakirányú végzettség, felkészültség, hivatástudat, kezdeményezıkészség, az új iránti fogékonyság jellemzi a tantestületet. Viszonylag stabil, befogadó közösség, a klíma vizsgálatok is tükrözik, hogy a tantestület egyik erıssége az összetartás, egymás kölcsönös segítése és a jó tantestületi légkör. Tagjai sok idıt és energiát fordítanak önképzésre, szervezett továbbképzésre. A gyerekek iránt érzett felelısség, segítıkészség irányítja oktató-nevelı munkájukat. Iskolánkban mőködik Szülıi munkaközösség, tagjait az osztályok szülıi közössége választja, osztályonként 2 fıt. A szülık létrehozták novemberében a Gyermekekért Alapítványt, amelynek célkitőzései között szerepel a tanulmányi munka színvonalának emelése érdekében taneszközök, segédanyagok beszerzése, illetve a hátrányos, tehetséges tanulók támogatása. 2.3 Az iskola mőködése Az iskolában színvonalas oktató-nevelı munka folyik, a központi mérések (számolás, szövegértés) során tanulóink elérték az elvárható eredményeket. A jól szervezett tanórák, differenciálás, a csoportbontás, korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások következtében a tanulmányi eredmény jó, az iskola átlaga 3,8 4,0 között mozog. A bukás 2-3 %-os. Csoportbontásban 1-8. osztályig oktatjuk választás szerint a német és az angol nyelvet, 7-8. osztályban heti 1 órában számítógépes nyelvoktatás folyik. Évenként az igényeknek megfelelıen szakköröket indítunk. Választható szakköreink: nyelvi szakkörök, számítástechnika szakkör, tantárgyi szakkörök és kézmőves szakkörök, néptánc szakkör. Iskolánkban mőködik énekkar. 8

9 Nagy hangsúlyt kap oktató-nevelı munkánkban a képességfejlesztés: szövegértés, szövegértelmezés, fogalmazás, helyesírás, a gondolkodás, problémamegoldás, kommunikáció, tanulási képesség egyéni adottságokat is figyelembevevı formálása, egyre nagyobb szerepet szánunk a tanulásmódszertani ismeretek tanításának. Nevelı munkánk gerincét az erkölcsi nevelés, az illem tanítása, az egészséges életmód, a környezetvédelem és a konfliktuskezelés alkotja. A droghasználat megelızésére 1992 óta alkalmazzuk az Egészséged testben, lélekben címő egészségnevelı programot, eddigi tapasztalatok figyelembevételével átdolgozott változatban kívánjuk alkalmazni. Az iskolai hagyományok ápolása új hagyományok kialakítása- mind az egyén, mind a közösségek formálásának, a személyiségfejlesztésnek, az iskolához való kötıdés meghatározó elme. Legfontosabb hagyományaink: Ünnepélyes tanévnyitó, tanévzáró, ballagás Megemlékezés a nemzeti ünnepekrıl Karácsony Gyermeknap Alsós tanulmányi versenyek Környezetvédelmi nap Tantárgyi napok Nyílt tanítási napok 1997-ben iskolánk felvette Öveges József nevét, azóta folyamatosan alakítjuk iskolánk arculatát. Évek óta megemlékezünk Öveges József születésnapjáról. Több iskola részvételével zajló rendezvényeket szervezünk: Ifjú fizikusok találkozója, Öveges Kupa, Eltérı nevelési igényő tanulók sport-ügyességi versenye. A hagyományaink közé tartozik az ÉRDEMES-DIÁK cím adományozása az arra érdemes 8. osztályosnak. Az idei tanévtıl van Akikre büszkék vagyunk fal, a különbözı tanulmányi-, kulturális- és sportversenyeken sikeresen szereplı tanulók neve, fényképe, oklevele kerül ide. Szeretnénk bevezetni az ÉV DIÁKJA elismerést. Az iskola életét színesíti a gazdag tanórán kívüli programválaszték: szakkörök, sportkör, könyvtár, színházlátogatás, versenyeken való részvétel, tantárgyi napok, a diákönkormányzat rendezvényei, osztályprogramok. Iskolánkban a Harmónia Mővészeti Iskola kihelyezett tagozata mőködik. 9

10 Beiskolázási adataink jók, a végzıs évfolyam adottságaitól függıen a tanulók 60-80%-a érettségit adó középiskolában tanul tovább. A tanulóink részt vesznek az országos, megyei és iskolák közötti tanulmányi és sport versenyeken. A nevelıtestület tagjai együttmőködık, tevékenységüket a közmegegyezés jellemzi. A tantestület folyamatosan törekszik a szakmai munka megújítására. A nevelık pályázatokat készítenek, jelentıs többlettámogatáshoz juttatva ezzel az iskolát. A szakmai munkaközösségek aktívan dolgoznak, rendszeresen részt vesznek a belsı továbbképzések lebonyolításában, az iskolai munka értékelésében. Az iskolavezetés demokratikus irányítással igyekszik biztosítani a nyugodt munkavégzés feltételeit. Kapcsolatrendszerünkrıl: Iskolánk önkormányzati iskolaként világnézetileg semleges, tiszteletben tartjuk a lelkiismereti- és vallásszabadságot. A hitoktatáshoz a feltételeket biztosítjuk, az egyházközségekkel való kapcsoltunkban érvényesül a kölcsönös tisztelet. A Pedagógiai Intézet szakmai szolgáltatással segíti munkánkat. Az óvodával rendszeres a kapcsolattartás, kölcsönösek a látogatások. A Mővelıdési Ház rendezvényein részt veszünk, közösen szervezzük a faluünnepélyeket. A megelızı tevékenységben egymást segítı, a gyerekek érdekét szolgáló együttmőködés jellemzi kapcsolatunkat az iskolaorvossal, a fogorvossal, a védınıvel, a gyermekjóléti szolgálat vezetıjével. A fenntartó önkormányzattal a kapcsolatunk egészséges, hivatalos munkakapcsolat. Az önkormányzat anyagi lehetıségeihez mérten igyekszik javítani az iskolai munka feltételeit. Kapcsolatainkat ápolni kell, folyamatosan fejleszteni a falu társadalmi szervezeteivel (Vöröskereszt, Nyugdíjas Klub, Lövész Klub, Szent Flórián Tőzoltó Egyesület, Sportkör). A társadalmi változásokat követve szélesíteni és mélyíteni kell az iskola és a magánvállalkozók kapcsolatát. 10

11 3 Az iskola nevelési programja 3.1 Küldetésnyilatkozat Iskolánk fı feladata 8 osztályos általános iskolaként az alapfokú nevelés és oktatás. A tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása, a tanulás-módszertani ismeretek megtanítása. Az egyéni képességek figyelembe vételével szilárd, könnyen továbbfejleszthetı korszerő alapismeretek nyújtása. Széles körő ismeretközléssel, hatékony képességfejlesztéssel a továbbtanulási lehetıség biztosítása. Testileg, lelkileg egészséges, konfliktusokat kezelni tudó, harmonikus, humanista, európai értékrendben gondolkodó, környezettudatos magatartásra törekvı, népünk kulturális értékeit ismerı és megbecsülı, a társadalomba beilleszkedni tudó fiatalok nevelése, Öveges József szellemiségét követve. 11

12 3.2 Alapelveink Az intézmény mőködésére vonatkozóan 1 Iskolánk gyermekközpontú intézmény Építünk a gyermekek önállóságára, bevonjuk ıket saját iskolai életük megszervezésébe. Biztonság, bizalom, nyugalom jellemzi. Oktató tanárok helyett hivatásuk adta lehetıségükkel élni tudó nevelık dolgoznak benne, akiknek munkáját áthatja a humánus gyermekszeretet. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és az egyéni bánásmód érdekében a kiscsoportos munka a meghatározó. Lehetıséget nyújt a gyermekek szabadidıs tevékenységének tartalmas eltöltéséhez. 2 Az iskolai munka a nevelıtestület közmegegyezésén alapul Nevelık egyetértenek az iskolai célok és feladatok meghatározásában. Tovább építik egymás munkáját. A közösen kialakított célrendszert átgondolt, egyéni módszerekkel valósítják meg. 3 Harmonikus a tanár-diák viszony A kölcsönös megbecsülés, tisztelet egymás munkájának kölcsönös segítése, együttmőködés jellemzi a kapcsolatunkat. Tanulásra ösztönzı légkör kialakítására törekszünk, szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak, és a munkának becsülete legyen. Diákjaink elıre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tılük. Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban. 4 A pedagógus szerepe a tanulás irányítása, szervezése A tanuló érdeklıdésének felkeltése változatos módszerekkel. A tanuló nem passzív befogadó, hanem a tanítási-tanulási mővelet aktív résztvevıje, aki a tanulási technikák elsajátítása révén képes az új ismeretek befogadására. 12

13 5 Az intézmény nyitott az iskolahasználók és a helyi társadalom felé Az iskola figyelembe veszi igényeiket az oktatási-nevelési folyamat, ill. a szabadidıs tevékenységek megszervezésekor. Folyamatosan méri, értékeli a partnerek (külsı, belsı) elégedettségét, igényét. Rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal. Igyekszünk lehetıséget teremteni arra, hogy iskolánk életérıl, tevékenységérıl minél többet megismerhessenek a szülık, valamint falunk érdeklıdı polgárai. Ápoljuk és bıvítjük eddigi kapcsolatainkat a faluban található intézményekkel, szervezetekkel. A szülık segítséget nyújtanak az iskolai feladatok megvalósításában Nevelı-oktató munkára vonatkozóan 1 Munkánkat a tanári tudatosság, tervszerőség, rendszeresség, folyamatosság jellemzi, törekszünk az eredményességre. A tervszerő nevelı és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerő, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthetı alapmőveltséget nyújt. 2 Példát mutatunk munkavégzésben, viselkedésben, külsı megjelenésben, törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak a kialakítására. 3 Felelısséggel tartozunk a gyermekért: tudásáért, testi épségéért, lelki fejlıdéséért. 4 Tanítványaink életkori sajátosságait, egyéni adottságait figyelembe véve állítunk követelményeket. 5 A nevelést értékközvetítésnek tekintjük. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, mővelt, kötelességtudó, érdeklıdı, nyitott, kreatív, alkotó, becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, képes a problémák érzékelésére és megoldására, gyakorlatias, képes eligazodni szőkebb és tágabb környezetében, jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), van elképzelése a jövıjét illetıen, 13

14 becsüli a tudást, öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, tudását folyamatosan gyarapítja, bıvíti, képes az értı olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban, a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, a természet, a környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben, ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító szabályokat, ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit, viselkedése udvarias, beszéde kulturált, társaival együttmőködik, szüleit, nevelıit, társait szereti és tiszteli, képes szeretetet adni és kapni, szereti hazáját, megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérı nézeteket, szellemileg és testileg egészséges, edzett, egészségesen él, szeret sportolni, mozogni, megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 14

15 3.3 A nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Tanulóink rendelkezzenek korszerő alapmőveltséggel. minden tantárgyból megalapozott, korszerő, továbbfejleszthetı ismeret nyújtása, a szó- és írásbeli kommunikációs képességek fejlesztése, a szövegértés fejlesztése, a tanulásmódszertani ismeretek beépítése oktató-nevelı munkánkba, a tanulót érdeklı tantárgyakból szakkörön, tantárgyi versenyeken, iskolai versenysorozaton, tantárgyi napon, illetve az iskolai tevékenységrendszer egyéb alkalmain plusz ismeretek nyújtása a gyerekeknek, az iskola könyvtárának és informatikai bázisának felhasználása a tanítási- tanulási folyamatban, a különbözı tantárgyakban elsajátított ismeretek összekapcsolása, egységes világszemlélet kialakítása a tanulókban, A gyakorlati életben hasznosítható ismeretek nyújtása ( ügyintézés, családi gazdálkodás, háztartás...), a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, angol vagy német nyelv tanítása a tanuló választása szerint, az önmővelés, az eredményes egyéni tanulás lehetıségeinek, módszereinek megismertetése. A mindennapi élethez szükséges erkölcsi normák, a társadalom által elvárt viselkedési formák kialakítása a tanulókban a pozitív személyiségjegyek ( becsületesség, nyíltság, ıszinteség, fegyelmezettség, tolerancia...) bemutatása, személyes példa és mővészeti alkotások segítségével, a társas kapcsolatok kiépítéséhez szükséges készségek ( igazságérzet, együttmőködési képesség, felelısségérzet, igazmondás...) fejlesztése, a tanulók igényszintjének emelése, a mások teljesítményének és a teljesítmény mögött rejlı munkának az elismerése, a köznapi érintkezés nyelvi formáinak (megszólítás, köszönés, bemutatás, bemutatkozás, kérdezés, kérés, tegezés, magázás, találkozás, látogatás, telefonálás, levelezés, hivatalos ügyek intézése...) megismertetése, 15

16 udvarias, tisztelettudó magatartás bemutatása, annak következetes elvárása minden helyzetben, a pozitív példák megerısítése, a vitakultúra fejlesztése, harmonikus társas kapcsolatok kialakítása, a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítıkész magatartás kialakítása, a nemek közötti viselkedés elemi szabályainak megismertetése, a tanulók jogainak és kötelességeinek, a demokratikus magatartási formáknak megismertetése, gyakoroltatása, a társadalmi, állampolgári kompetenciák fejlesztése, a fogyasztói magatartás megismertetése, a közlekedési szabályok megismertetése. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások megismertetése a tanulók cselekvı, tevékeny részvételével Ennek érdekében tanulóinkkal megismertetjük: az idıjárásnak megfelelı öltözködést, alapvetı higiéniai szokásokat, a napirendet, annak fontosságát, az egészséges táplálkozás szabályait, a sport és a rendszeres testmozgás fontosságát, a káros szenvedélyek, drogok egészségromboló hatását. Lehetıséget biztosítunk tanulóinknak a szabadidı kulturált eltöltésére. Erısítjük tanulóinkban a pozitív énkép kialakulását. Megismertetjük a tanulókkal a döntéshozás, stresszkezelés módszereit, a siker- és kudarcfeldolgozás módjait, relaxálási módszereket, konfliktuskezelési eljárásokat. 16

17 Célunk, hogy segítsük a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítását Az élı természet fennmaradásának, a társadalmak fenntartható fejlıdését veszélyeztetı hatások megismertetése. A mindennapi életben törekszünk a környezetbarát iskolai életmód megteremtésére. Megismertetjük a hulladékkezelés környezetbarát módjait, a természetjárás, madár- és vadetetés szabályait, a védett állatokat és növényeket. Oktató-nevelı munkánk során a helyi tapasztalatokra építünk a környezeti proplémák felismerésében. Aktívan részt veszünk közvetlen környezetünk értékeinek megóvásában, gyarapításában. A tanulók felkészítése a felnıtt élet szerepeire Biztosítjuk a reális énkép kialakításának feltételeit. Megismertetjük a legfontosabb foglalkozási ágak, pályák tartalmát, követelményeit, a legfontosabb iskolatípusokat, a továbbtanulás lehetséges útjait. Aktív segítséget nyújtunk a tanuló pályaválasztásában. Megismertetjük a család fogalmát, funkcióit, a családi ünnepek jelentıségét, a családi gazdálkodást, a munkamegosztás szerepét, a nemek közti viselkedés elemi szabályait, a korai szexuális kapcsolat veszélyeit, a célszerő, esztétikus lakberendezést. Felkészítjük tanulóinkat a serdüléssel járó biológiai és pszichikai változásokra. Foglalkozunk a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. 17

18 Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelı közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelı hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 1. Szokások kialakítását célzó, beidegzı módszerek. - Követelés. - Gyakoroltatás. - Segítségadás. - Ellenırzés. - Ösztönzés. - A tanulói közösség tevékenységének megszervezése. - Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitőzése, elfogadtatása. - Hagyományok kialakítása. - Követelés. - Ellenırzés - Ösztönzés. 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése. - Elbeszélés. - Tények és jelenségek bemutatása. - Mőalkotások bemutatása, elemzése - A nevelı részvétele a tanulói közösség tevékenységében. - A követendı egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életbıl. - A nevelı személyes példamutatása. 3. Tudatosítás (meggyızıdés kialakítása). - Magyarázat, beszélgetés. - A tanulók önálló elemzı munkája. - Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról. - Vita. 18

19 3.4 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási folyamatba illeszkedı tanítási óra. Az iskola nevelıi a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben elıtérbe helyezzük azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a pedagógusok nevelı-oktató munkája a lehetıségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelık az egyes szaktárgyak tanítási óráin elınyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsısorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink Az alapvetı erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyızıdéssé alakítása. Arra kell törekednünk, hogy a társadalmi szükségleteket a tanulók elfogadják, személyiségük részévé váljanak, s hogy a magatartás-meghatározó szerepük érvényesüljön. Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A valóság az ember külsı és belsı világa megismerésére és megértésére való törekvés; a mővelıdési igények kialakítása. Az egészben, rendszerben, a hosszú távú folyamatokban való gondolkodás fejlesztése. Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttmőködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. A felelısségtudat és felelısségvállalás egységének fejlesztése. Az élı és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztetı érzelmek kialakítása. Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. Az autonóm személyiség (önálló döntésekre és tettekre való képesség) kibontakoztatása. 19

20 A szülıhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra bemutatása, emlékeink tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. Az alapvetı állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklıdés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény és kezdeményezı készség kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. Az emberek által végzett munka, az értékteremtés fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetünk rendben tartására irányuló tevékenységük gyakoroltatása, kreativitásuk és innovációs képességük fejlesztése. A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti belsı igény kialakítása. 3.5 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Iskolánkban a közösségfejlesztés fıbb területei: Hagyományırzı tevékenységek Fontos feladat az iskola névadójának, Öveges József emlékének ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti megemlékezés november 10-én a névadó születésnapjáról, az Ifjú fizikusok találkozójának megrendezése, illetve Öveges kupa. Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következı alkalmakkor: október 23-a, október 6-a, március 15-e évfordulóján, karácsonykor, illetve a 8. osztályosok ballagásakor. Évente megjelentetjük az Eredményeink címő kiadványt, tanév végén. Napközi otthon, tanulószoba A közoktatási törvény elıírásainak megfelelıen amennyiben a szülık igénylik, az iskolában tanítási napokon a délutáni idıszakban az 1-8. évfolyamon napközi otthon mőködik. A tanítási szünetekben a munkanapokon összevont napközi otthoni csoport üzemel, ha ezt legalább 10 szülı igényli gyermeke számára. Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 20

21 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órát szervezünk. A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elısegítésére a gyenge eredményt elérı tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérı tanulók részére képességfejlesztı órákat tartunk az elsı félévben, heti egy órában magyar nyelv és matematika tantárgyakból. További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról a felmerülı igények és az iskola lehetıségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskola nevelıtestülete dönt. Iskolai sportkör Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. Szakkörök A különféle szakkörök mőködése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek mővészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szervezıdhetnek valamilyen közös érdeklıdési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról a felmerülı igények és az iskola lehetıségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskola nevelıtestülete dönt. Versenyek, vetélkedı, bemutatók A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, stb.) versenyek, vetélkedık, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedık megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelık végzik. Tanulmányi kirándulások Az iskola nevelıi a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelımunka elısegítése céljából az osztályok számra évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülı költségeket a szülıknek kell fedezniük. Erdei iskola A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik, az iskola falain kívül szervezett, egy vagy több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken fıleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülı költségeket a szülıknek kell fedezniük. 21

22 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és mővészeti elıadáshoz kapcsolódó foglalkozás Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közmővelıdési intézményekben, illetve mővészeti elıadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel ha az költségekkel is jár önkéntes. A felmerülı költségeket a szülıknek kell fedezniük. Szabadidıs foglalkozások A szabadidı hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelıtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülı igényekhez és a szülık anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidıs programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidıs rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülı költségeket a szülıknek kell fedezniük. Iskolai könyvtár A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata biztosított. A tanulók igényei alapján elızetes megbeszélés után lehetıség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit a tanulók tanári felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják. Hit- és vallásoktatás Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak az iskola nevelı és oktató tevékenységétıl függetlenül hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 3.6 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják iskolánkban. Szoros kapcsolat a óvodával és a nevelési tanácsadóval, és a gyermekjóléti szolgálattal. Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. Egyéni foglalkozások, felzárkóztatás szervezése Egyéni, személyre szabott megbízatások adása. A nevelık és a tanulók, a nevelık és a szülık ıszinteségen és bizalmon alapuló személyes kapcsolata. Pozitív viszonyulás a tanulókhoz, nyugodt, türelmes, kiegyensúlyozott tanári magatartás. 22

23 Világos, érthetı követelmények megfogalmazása, a megállapodások következetes betartása. A szülık megnyerése, a nevelési gondok megoldásának segítése (családlátogatás, fogadóórák, szülıi értekezletek). 3.7 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenység Alapvetı, hogy maguk a tanítási órák legyenek a tehetségfejlesztés alapjai. Sajátosan differenciált feladatokkal, követelmények támasztásával itt lehet legjobban biztosítani, hogy a tehetséges tanulók pozitívan hatva társaikra, a tanítási órákon "húzóerıvé" váljanak. A kötelezı tanulási idın túl iskolánk a következı szolgáltatásokat kínálja: A tehetséges tanulók részvételét biztosítjuk a különbözı tanulmányi versenyeken (szervezés, házi verseny, felkészítés a továbbjutó tanulóknak). Szakköröket indítunk a tanulók érdeklıdésének megfelelıen. Az iskola valamennyi tanulója használhatja az iskolai könyvtárat. A számítógépeket öntevékenyen, külön engedéllyel használhatják. Az iskola sportpályáját és annak felszerelését használhatja minden tanuló. A tanulók igénybe vehetik a zeneiskolát, gyakorlásra rendelkezésükre áll a zongora. 2-3 évenként az alsós osztályoknak úszótanfolyamot szervezünk. A sportolási lehetıséget iskolai sportkör keretében biztosítjuk. A legtehetségesebbeket sportversenyekre is eljuttatjuk. Az iskolában biztosítjuk az énekkar mőködési feltételeit. Konkrét feladatra a tanulók igénye alapján önképzıkört szervezünk. Szabadidıs foglakozások (játékos vetélkedı, üzemlátogatás, könyvtárlátogatás, túra, osztályprogramok, színház- múzeumlátogatás ) Továbbtanulás segítése. Igény szerint felkészítjük a legjobb eredményt elért tanulókat a nyelvvizsgára. Ha az osztály létszáma lehetıvé teszi, nívócsoportot indítunk. A tehetséggondozást és felzárkóztató foglalkozást biztosító programok a tanulók számára ingyenesek, kivételt képeznek: a zeneiskolai tandíj, a szakkörök anyag és felszerelés költsége, nyelvvizsga díja, az Oktatási Közlönyben meg nem hirdetett versenyek nevezési díja. 23

24 3.8 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program A lemaradás elkerülésére rendszeres korrepetálást tartunk a gyenge képességő tanulóknak felzárkóztató foglalkozást biztosítunk. Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. Napközi otthon, tanulószoba Az iskolai könyvtár, valamint az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A továbbtanulás irányítása, segítése. A beszédhibás, dyslexiás, dysgráphiás gyerekekkel logopédus foglalkozik heti 3 órában. 3.9 Szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenység Minden gyermeknek biztosítjuk a háromszori étkezés lehetıségét, ill. a napközis ellátást. Az iskolában mőködtetünk egy büfét, ahol tízórait és tanszereket vásárolhatnak a diákok. Tájékoztatjuk a szülıket a segélyezési lehetıségekrıl. Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; a felzárkóztató foglalkozások; az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; a nevelık és a tanulók segítı, személyes kapcsolatai; a szülık, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; családlátogatások; tankönyvtámogatás; a továbbtanulás irányítása, segítése; az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs tevékenysége; A védını és az iskolaorvos segítségével rendszeres szőréseken, orvosi vizsgálatokon vesznek részt a tanulók. Mőködik az iskolafogászat, ahol kiszőrik és kezelik a tanulók fogait. az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek; szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedı tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek. 10 szülı igénye esetén nyári napközit biztosítunk táborozás, kirándulások a tanulók igénye szerint szórakozási és ismeretbıvítési lehetıséget biztosítunk (játékos vetélkedık, osztályprogram, video, túra, ) 24

25 3.10 Környezetnevelési program HELYZETKÉP Az iskola épülete Pér község központjában helyezkedik el, a régi épület 1874-ben épült, az új épületet 1989-ben építették. A belsı udvara térburkolattal ellátott, van 6 db kı virágtartó és virágágyás. Az iskola külsı udvara füves, egy része betonozott, ahol a kerékpártárolók vannak. Az iskolához tartozik a gyakorlókert, egyik részében gyümölcsfák vannak, a másik része veteményezésre alkalmas, szomszédságában találhatók a sportpályák és néhány mászóka. Az iskola új részében nagy, hıszigetelt ablakok vannak, a világos folyosók és tantermek ideális helyet biztosítanak a növényeknek. Az iskola épülete barátságos, a tantermekben egyre több a dekoráció, a folyosókon faliújságok, tablók találhatók, amik alkalmasak a tanulók munkáinak bemutatására, a beszélgetı sarkok népszerőek a tanulók körében. Az iskola világítását 2003 nyarán korszerősítették. A mosdók, WC-k felújításra szorulnak, kialakításra vár az öltözı, illetve zuhanyzó, két teremben nincs mosdó. A székek és padok folyamatos cseréje szükséges, az osztálytermek, folyosók bútorzata elhasználódott. A parketták állapota sem megfelelı. Az étkezıben egyszerre 36 tanuló tud étkezni, az étkeztetés önkiszolgálással történik, az asztalok terítését naposok végzik. Iskolánkban vannak hagyományai a környezeti nevelésnek, rendszeresen rendezünk környezetvédelmi napot, amelynek gazdag tevékenységformája, változatos feladatai megmozgatják az egész iskolát. Programjába igyekszünk bevonni a falu vezetıit, szülıket és a lakosságot. Néhány példa az elmúlt évek környezetvédelmi napi programokból: környezetvédelmi újság készítése, szórólapok készítése és kiosztása, zajmérés, forgalomszámlálás, újrapapír gyártása, felvonulás, plakátkészítés, aszfaltrajz-verseny, zöld büfé stb. A környezeti neveléshez rendelkezésünkre áll a minıségi kör által elkészített programajánlat, amely az e napon megvalósítható tevékenységek részletes leírását tartalmazza. A falu 81-es út mentén helyezkedik el, nagy az átmenı forgalom. A faluban van kijelölt szemétlerakó az építési törmeléknek, megoldott a szemétszállítás, vannak kihelyezett konténerek, szelektív hulladékgyőjtésre alkalmas tárolók, mégis sok illegális szemétlerakóval találkozhatunk, az árokpartok mentén sok a szemét. Lehetıséget jelentenek számunkra a környezeti neveléshez a közelünkben akár kerékpárral is megközelíthetı kirándulóhelyek, illetve a megye területén is számos a lehetıség. 25

26 Erıforrások Belsı személyi erıforrások Pedagógus: o tantárgyában segít a környezeti nevelési célok megtalálásában, tantárgyába beépíti ezeket, tanmenetében jelöli, tanmenetéhez tartja magát o odafigyel példamutató magatartására o részt vesz a környezeti nevelési programokon, segít azok szervezésében, dekorációk készítésében o a környezeti nevelés színvonalának emelése érdekében részt vesz a továbbképzéseken Diák: o részt vesz a környezeti nevelési programokon o magatartásával, aktív részvételével elısegíti a környezeti nevelési célok megvalósulását Iskolatitkár: o támogatja a tanári munkát az egyes programok hátterének biztosításával (pl. hivatalos levelek, pénzügyi adminisztráció, pályázati elszámolások) o részt vállal a papírgyőjtésben Technikai dolgozók: o részt vesznek azokban a környezetnevelési feladatokban, amelyekben szükség van a segítségükre. o részt vesz a növények gondozásában, telepítésében Külsı személyi erıforrások Szülık: o Tevékeny részvétel a programokban; az ı szemléletük is formálódik, a környezeti nevelés túlmutat az iskola falain. o Megerısítik gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, amit az iskola közvetíteni kíván o Lehetıségeiket figyelembe véve az egyes környezeti nevelési programjaink anyagi fedezetét biztosítják. (kirándulás, tábor ) Fenntartó: o Az önkormányzat támogatja a az iskolai környezeti nevelési programot 26

27 Hivatalos szervek: o Ellenırzik az iskola mőködését, hogy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelıen mőködik-e. Javaslataikat, véleményüket figyelembe vesszük az iskolai környezet kialakításában. Az iskolai büfé: o Kívánatos, hogy bıvüljön az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen tejtermékés gyümölcskínálat, az igényeknek minél jobban feleljen meg a mőködése Anyagi erıforrások A hulladékgyőjtés bevételének 30%-át a környezeti nevelési programok lebonyolítására fordítjuk. A Gyermekekért Alapítvány - rászorultsági alapon- támogatja a tanulók részvételét a környezeti nevelési célkitőzéseket szolgáló programokon. A fenntartó az éves közoktatási normatívából Ft-ot biztosít a környezeti nevelési feladatok ellátására. A pályázatok megjelenésének figyelése az iskolavezetés feladata, tájékoztatják a kollégákat a lehetıségekrıl, segítik a pályázatok megírását, illetve pályáznak Jövıkép alapelvek és célok Általános, hosszú távú cél Célunk, hogy elısegítsük tanulóink környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekedve képesek legyenek a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elısegítve az élı természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlıdését. Tanulóink megfelelı ismeretekkel, készségekkel rendelkeznek, és olyan elhivatott állampolgárrá válnak, akik készek egyénileg és csoportosan a környezet védelmében, javításában és a fenntartásában fáradozni minden élılény jelenlegi és jövıbeni nemzedékeinek érdekében. Szeretnénk, ha gyakorlókertünk helyett egy gondozott park létesülne, amelyet a tanulókkal és szülıkkel közösen alakítanánk ki, lennének padok, pingpongasztalok. A belsı terek hangulatosabbak lesznek, több növény lesz mindenütt. Több foglalkozást tartunk a szabadban. A belsı udvarban is lesznek ülıkék. Iskolánk minden tanulója és dolgozója figyel az intézmény energia- és vízfelhasználásra, csökken a keletkezett hulladék mennyisége, melynek többségét 27

28 szelektíven győjtjük. A tanulók kezdeményezı szerepet játszanak falunkban és terjesztik az iskolában kialakult környezettudatos magatartást. A környezeti nevelésünk kistérségi szinten elismert lesz. A szemléltetéshez, bemutatáshoz, kísérletekhez rendelkezésünkre állnak a szükséges eszközök és felszerelések Alapelvek, értékek, szemlélet A tantestület minden tagja elkötelezett a fenntarthatóság pedagógiája, alapeszméje mellett. A helyi problémákból kiindulva, törekszünk azok megoldására, javítására. A környezeti nevelés területén keressük, kihasználjuk az együttmőködés lehetıségeit. Törekszünk a környezetkímélı intézménymőködés kialakítására. Megismertetjük azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismertetjük fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megırzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelısség, a környezeti károk megelızésére való törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttmőködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 28

29 Rövid távú célok, feladatok és sikerkritériumok RÖVID TÁVÚ CÉLOK FELADATOK SIKERKRITÉRIUMOK A környezeti nevelés az oktatás valamennyi területén jelenjen meg A helyi tantervben mőveltségi területenként és a tanmenetekben is konkrétan jelöljük meg a feladatokat és alkalmazni kívánt módszereket. Az iskolai élet egészét átfogó környezeti nevelés valósul meg: -átdolgozott tanmenetek; -több környezetvédelmi tartalom a tanórákon; - változatosabb tanítási, tanulást segítı környezeti nevelési módszerek. A tanulók ismerjék meg szőkebb környezetüket, lássák az értékeket, ápolják a hagyományokat. Környezetvédelmi nap szervezése- a minıségi kör által kidolgozott Javaslat a környezetvédelmi naphoz anyag felhasználása. - Jeles napokhoz kapcsolódva programok szervezése: kiállítások, vetélkedık, elıadások -Hulladékgyőjtést szervezünk A programon a tanulók aktívan részt vesznek, bekapcsolódnak a programok szervezésébe és lebonyolításába. A környezetvédelmi nap programja változatos és tartalmas. A Jeles napokhoz kapcsolódó programok megjelennek az éves munkatervben. A hulladékgyőjtés bevétele erıforrást nyújt a környezeti nevelési programokhoz. 29

30 RÖVID TÁVÚ CÉLOK FELADATOK SIKERKRITÉRIUMOK Ismerje a természetjárás szabályait. Ismerje a védett állatokat és növényeket, a madár- és vadetetés szabályait. Fejlesztjük a tanulók problémamegoldó gondolkodásmódját, az önálló ismeretszerzés képességét- megalapozva az élethosszig tartó tanulást, és az IKT alkalmazását. Az iskola tisztaságának javítása, a szemét mennyiségének csökkentése Adott tananyaghoz kapcsolódva az elméleti ismeretek tanítása. Kirándulás szervezése egy közelben található tájvédelmi területre. Az iskolai könyvtár lehetıségeinek bıvítése, a rendelkezésre álló eszközök (szakkönyvek, folyóiratok, oktató filmek, CD-k, Internet) kihasználása. Szelektív hulladékgyőjtés -egyelıre csak a papír folyamatos győjtése-. A helyes vásárlói szokások megismertetése. Tisztasági ırjárat (diákönkormányzat A négy év alatt minden tanuló megismer egy természetvédelmi területet, megismeri az ott honos növény- és állatvilágot. A tanulók gondoskodnak madarak etetésérıl. A tanulók tudják használni a rendelkezésre álló szakirodalmat, kiselıadásokat tartanak, szívesen vannak a könyvtárban. Javul az iskola tisztasága, a tanulók és az iskola dolgozói szelektíven kezelik a papírhulladékot. A pedagógusok kompetenciájának fejlesztése a környezeti nevelés területén. Képzések továbbképzések tartása az adott témában. A projekt tervezés módszertanának megismerése. A pedagógusok rendelkeznek mindazon ismeretekkel, szakmai hozzáértéssel, amelyek a környezetudatosság alakítása során mintaként szolgálnak. Részt vesznek a környezet nevelési programokon, azok szervezésében, lebonyolításában. 30

31 RÖVID TÁVÚ CÉLOK FELADATOK SIKERKRITÉRIUMOK Takarékoskodás a vízzel és a villannyal. Rendszeres, majd alkalmankénti ellenırzések. Figyelemfelkeltı feliratok kihelyezése. Nem lesznek nyitva felejtett vagy csöpögı csapok, égve felejtett villanyok. Erısítjük a tantárgyközi kapcsolatokat, hogy a tanulók egységben lássák az egy témához tartozó ismereteket. Közös tantárgyi nap tartása, projektek kidolgozása. A széttagolt ismeretek rendszerszemlélettel összekapcsolódnak, egyre több tanuló vesz részt a tantárgyi napok keretében szervezett projekten. A tanulók rendelkezzenek biztos ismeretekkel a környezetet veszélyeztetı problémákról, ismerjék a veszélyek elhárításának, csökkentésének lehetıségeit. A tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása változatos szabadidıs tevékenységek segítségével. A környezettudatos magatartás mérése 8. osztályban. Az ismeretek szintjében kimutatható javulás következzen be. (jelenlegi mérés eredménye 63%) 31

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL...5 Általános helyzetelemzés...5 II. AZ ISKOLA ALAPADATAI...6 N E V E L É S I P

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program 2013.március 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Mert mi is lehetne szebb, mint abban a sok benyomásban,

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 klik.devecser@gmail.com www.gardonyi-devecser.sulinet.hu TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 1. Az intézmény bemutatása... 2 1.1. Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015.

Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. Bodajki Általános Iskola OM azonosító: 201027 Bodajk, Bányász ltp. 21-22 Pedagógiai program Naponta nő és tágul a világ; tegyétek tökéletesebbé tehát!

Részletesebben

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA Győr, 2013. május 22. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. 1 City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Pedagógiai program. Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Pedagógiai program. Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2015 Pedagógiai program Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 Van egy hely, ahol 6-16 éves korig a gyerekek képességeit, készségeit úgy fejlesztik, hogy amikor innen kikerülnek, felkészültek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Herceghalmi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Készítette: 1 Az iskola nevelőtestülete TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 ISKOLÁNKRÓL... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai programja 2013. szeptember 1. Szerkesztette: Kolics Gábor Előszó Az iskola 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz.

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 módosítva 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. - Amit

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

ISKOLA KOLLÉGIUM ZIRC PEDAGÓGIAI PROGRAM

ISKOLA KOLLÉGIUM ZIRC PEDAGÓGIAI PROGRAM REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZIRC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.2 A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Készítette: Papolczi Emőke Mb. igazgató Álmosné Fehér Marianna Nevelési és társadalomtudományi

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

DIÓSZEGI KIS ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

DIÓSZEGI KIS ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÓSZEGI KIS ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DIÓSZEGI KIS ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 031015 4100 Berettyóújfalu Kálvin Tér 4. Tel/Fax: 06-54-402 039 Elfogadás

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROS, FEHÉRHEGY 2. (OM: 032423) PEDAGÓGIAI PROGRAM és Helyi Tanterv 2013. Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2014 T a r t a l o m j e g y z é k I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

Pedagógiai program PESTSZENTLŐRINCI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. /gróf Széchenyi István /

Pedagógiai program PESTSZENTLŐRINCI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. /gróf Széchenyi István / 2013 "Minden kifejlődés, erő, érték és szerencse legmélyebb sarkalata a kiművelt emberfő. Benne teljesedik ki az ember igazi személyiséggé... A legmagasabb műveltség legközelebb jár a tiszta természethez.

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ELFOGADTA AZ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M Felülvizsgálva 2007/2008. tanévben A pedagógiai program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március 030500 PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. március Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 Az intézmény bemutatása... 4 2. Nevelési program... 5 2.1. Nevelői-oktatói

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015.

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. Pedagógiai Program Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. 1 Tartalom BEVEZETÉS 3 1. Az iskola nevelési programja 6 1.1 Pedagógiai alapelveink.6 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560158, Fax: 85/361802 Email: polgarmester@balatonfenyves.hu MEGHÍVÓ a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Szolnok, 203. március 27. Töreki András igazgató Tartalomjegyzék A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések... 3. A pedagógiai

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL Sajószentpéter, 2010. június 7. Készítette: Perényi Barnabás igazgató BEVEZETÉS: A 2009/2010-es tanév céljait, fı feladatait

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben