Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet II. évfolyam, I félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév"

Átírás

1 Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított évi C. törvény a számvitelről A j á n l o t t i r o d a l o m : Sztanó Imre Vörös Miklós: Számviteli alapismeretek Saldo 2001.) Dr.Siklósi Ágnes Veress Attila: Könyvvezetés és beszámolókészítés ( Saldo 2011.) Rezsabek Angéla: Munkafüzet a kettős könyvvitel tanulásához MKVK OK )

2 A z i s m e r e t e k Gyakorlati jegy é r t é k e l é s e, m i n ő s í t é s e : A két zárthelyi dolgozat alapján: 1. zh 50%, zh 50%, 2011.

3 0 50 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles 5 Zh pótlása igazolt esetben az utolsó tanítási héten lehetséges. Elégtelen osztályzat javítása a vizsgaidőszakban lehetséges. Összeállította: Barna Éva Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Segédanyagok FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM. TŐKE ( ) B. Forgó eszközök III. TŐKETARTALÉK I. KÉSZLETEK IV. EREDMÉNYTARTALÉK II. KÖVETELÉSEK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK III. ÉRTÉKPAPÍROK VI. ÉRTÉKELÉSI

4 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II.HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS Összkötség eljárás szerint Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személy jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Forgalmi eljárás szerint Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költségei Az értékesítés bruttó eredménye Az értékesítés közvetett költségei Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások

5 Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY

6 A fontosabb mérlegcsoportok tartalmának rövid összefoglalása: Mérleg főcsoport Befektetett eszközök Forgó eszközök Mérlegcsoport Jellemzői Példa Immat. javak Tárgyi eszköz Bef. pü i eszköz Készletek A vállalkozás tevékenységét 1 éven túlszabadalmi jog, szolgáló, anyagi formát nem öltő koncessziós jog, eszközök licenc A vállalkozás tevékenységét 1 éven túlépület, gép, szolgáló, anyagi formát öltő eszköz gépjármű, bútor,számítógép Tartós jövedelemszerzési vagy részvény, kötvény, 1 befolyásolási céllal befektetett éven túli bankbetét, pénzeszk. adott kölcsön Értékesítési, felhasználási célra beszerzett eszközök Anyagkészlet, árukészlet, szerszámok vevőtől, államtól stb. várt összeg Követelések 1 éven belüli, a másik fél által elsimert fizetési igények Értékpapírok Forgatási célból vásárolt értékpapírok Vásárolt kincstárjegy, kötvény Pénzeszközök Likvid fizetőeszközök készpénz, csekk, bankszámla Saját tőke Jegyzett tőke A létesítő okiratban meghatározott, tulajdonosok által tartósan adott tőke alapításkor adott pénz vagy eszköz Tőketartalék A Szt. (számvitelről szóló törvény) részvénykibocsátás szerint itt kimutatható tőkeváltozások árfolyam nyeresége Eredmény Előző évek halmozott mérleg szerinti tartalék eredménye MSZE Tárgy évi eredményből a vállalkozásnál maradó rész Kötelezettség Hosszú lejáratú Tartozás, ami 1 éven túli esedékességűberuházási hitel Rövid lejáratú Tartozás, ami 1 éven belül esedékes állammal, szállítóval, dolgozóval szembeni tartozás

7 Mérleg csoportok és mérlegsorok tartalma (vagyoni összetevői) Eszköz oldal A/ Befektetett eszközök: olyan eszközök, amelyek legalább 1 éven túl tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét. I, Immateriális javak: olyan nem tárgyiasult javak, amelyek egy éven túl közvetlenül szolgálják a vállalkozást ezekkel bevétel érhető el, ill. a meglévő halasztott bevételt hoz. Értékelés: beszerzési érték (vásárlás); előállítási érték (saját előállítás). Változásai: növekedés (beszerzés, vagyoni apporttal, térítés nélküli átvétellel); csökkenés (értékcsökkenés, értékesítés, apportba adással, térítés nélküli átadással). A/I/1, Alapítás átszervezés aktivált értéke: a cég alapítási ktgeinek és átszervezési ráfordításainak az összege, ha a társaság úgy dönt, hogy ezen tételekkel a ktgeit csökkenti és több év alatt fogja értékcsökkenésként elszámolni. A tervezett értékcsökkenése max 5 év. Értékcsökkenés: befektetett tárgyi eszközök és immat. javak értéke a tervezett használati időn belül kerül ktgként elszámolásra, s így a bevételekben visszatérül az értékük. lényege: ezek az eszközök a használat miatt fizikailag és erkölcsileg kopnak. A/I/2, Kísérleti fejlesztés aktivált értéke: Kísérleti fejlesztés keretében felmerült közvetlen ktgekből más eszközként meg nem térülő összeg. (pl.: szellemi termékként, tárgyi eszközként). Az értékcsökkenés max. 5 év lehet. (pl.: gyártmányfejlesztés) A/I/3, Vagyoni értékű javak: olyan forgalomképes jogok amelyek ingatlanhoz nem kapcsolhatóak (pl.: licensz, játék jog, szolgalmi jog, használati jog). Értékcsökkenésük a vállalkozás döntése szerint. A/I/4, Szellemi termékek: olyan hosszútávon közvetlenül hasznosítható szabadalmak, találmányok stb, amelyek forgalom képesek. Értékcsökkenésük nem korlátozott. A/I/5, Üzleti vagy végérték: Egy cég vásárlása esetén, ha a fizetett vételár meghaladja a megvásárolt cég kötelezettséggel csökkentett eszközértékét ill. ha részvényhányadot vásárol a cég az aktuális piaci árfolyam fölött. lényege, hogy a megvásárolt cég ill. részvények után azok birtokosa többletbevételt vár s így a többletfizetés abban megtérül. Értékcsökkenése min 5 év max nincs. A/I/6, Immateriális javakra adott előlegek: Csak a mérlegben kerülnek a befektetett eszközök közé, egyébként követelést jelent az eladóval szemben. A/I/7, Immateriális javak értékhelyesbítése: Ebből a vagyoncsoportból csak a vagyoni értékű jogok és szellemi termékek forgalomképesek, a piaci értéken értékesíthetők ha a mérlegkészítéskor a piaci érték nagyobb mint a nyilvántartás szerinti, akkor a különbözet ú.n. értékhelyesbítés, forrás oldalon értékelési tartalék, de az eredeti nyilvántartási értéket nem módosíthatja. Ha kisebb a piaci érték, akkor a meglévő értékhelyesbítést meg kell szüntetni az értékelési tartalékkal együtt és értékvesztést is el kell számolni. II. Tárgyi eszközök: olyan tárgyiasult 1 éven túl használható eszközök, melyek közvetlenül vagy közvetve szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Értékelésük: vásárlás esetén beszerzési érték (Bruttó érték); saját kivitelezés esetén előállítási vagy közvetlen ktg. Bruttó érték: minden olyan ráfordítás, amely a tárgyi eszköz létesítése érdekében merült fel ( a vételártól, a biztosítási díjak, a hitelktgen keresztül minden) amíg a tárgyi eszköz nem állítható be a termelésbe, addig beruházásként szerepel. Mérleg értéke: az értékvesztéssel csökkentett, értékvesztés visszaírásával növelt könyv szerinti

8 érték de ha a piaci érték magasabb, mint a könyv szerinti, akkor értékhelyesbítéssel is növelhető. A/II/1, Ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok: a föld és a vele kapcsolatban álló felépítmények (pl.: üzletek, lakások bérleti joga). Értékcsökkenés: év átlagában szokták elszámolni, de nem lehet a föld telek után értékcsökkenést elszámolni. A/II/2, Műszaki gépek, berendezések, járművek: Közvetlen termelési tevékenységet folytatnak (pl.: erőgép, szállítószalagok) A/II/3, Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: a tevékenységet csak közvetetten szolgálják (pl.: személygépjárművek, ügyviteli számítógépek). A/II/4, Tenyészállatok: Tenyésztésbe állított állatok, a tartás során leválasztható terméket termelnek és a tartási ktgek ezen termékek értékesítése vagy egyéb hasznosítás révén térül meg. A/II/5, Beruházások: Tevékenység végzésébe még be nem vont tárgyi eszközök új eszközök vásárlásával ill. régi eszközök felújításával jön létre. Nincs értékcsökkenése, nem lehet értékhelyesbítést végezni. A/II/6, Beruházásokra adott előlegek: Csak a mérlegben szerepelnek a tárgyi eszközök között, egyébként követelés az eladóval szemben. A/II/7, Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: a tárgyi eszközök aktuális piaci értékének és a könyv szerinti értékének pozitív különbözetét mutatja, amennyiben a vállalkozás él a felértékelés lehetőségével. III. Befektetett pénzügyi eszközök: Tartós befolyásolás, irányítás és jövedelem szerzés érdekében történő befektetések (részvények, kötvények, hosszúlejáratra lekötött bankbetétek és adott kölcsönök) minősíteni a kapcsolt vállalkozási szint szerint kell. Bekerülési értékük: részvény esetén a másik társaság jegyzett tőkéjének megfelelő névérték vagy részvény vételára lehet; kötvénynél a vételárban felszámított kamat nélküli értéke. A/III/1, Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban (20%) A/III/2, Tartós részesedések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalattal szemben (20% ot meg nem haladó részesedés) A/III/3, Egyéb részesedés A/III/4, Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (vállalkozói és állami kötvények) A/III/5, hosszúlejáratra adott kölcsönök (más vállalatnak vagy alkalmazottaknak adott kölcsön) A/III/6, egyéb befektetett pénzügyi eszközök (pl.: bankbetét) A/III/7, befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (csak a részvényekhez kapcsolódik ha azok piaci árfolyama a mérlegkészítéskor nagyobb mint a könyv szerinti árfolyam) Mérlegértékük: az értékvesztéssel módosított könyv szerinti érték. B/ Forgóeszközök: B/I, Készletek: További feldolgozásra ill. közvetlenül értékesítésre kerülő ill. 1 éven belül elhasználódó eszközök. Csoportjai: a, Vásárolt készletek: alapanyagok illetve kereskedelmi áruk b, Saját termelésű készletek: tevékenység során előállításra kerültek és értékesíthetőek (pl.: félkész terméke, késztermékek) Bekerülési értékük: beszerzési áron vásárlás esetén, előállítási értékben saját termelés esetén. Mérlegértékük: értékvesztéssel csökkentett és visszaírással növelt könyvszerinti érték.

9 Mérlegsoraik: B/I./1. Anyagok B/I/2. Befejezetlen termelés ás félkésztermékek B/I/3. Növendék hízó és egyéb állatok B/I/4. Késztermékek B/I/5. Áruk B/I/6. Készletekre adott előlegek B/II. Követelések: lényege, hogy a különböző szerződésből eredő pénzformában kifejezett és a másik fél által elismert összegek. Bekerülése: számlázott ill. szerződésben rögzített ÁFÁ t magában foglalt értéke. B/II/1, Vevőkkel szembeni követelések: a vállalkozás által teljesített és a másik fél által elismert bruttó szla érték. B/II/2, Váltó követelés: ha a vevő váltóval fizet, annak kamat nélküli összege. B/II/3, Egyéb követelés: pl. munkavállalókkal szembeni követelés (pl.: fizetési előleg), ktgvetéssel szembeni követelés (pl.: állami támogatások) Év közben követelésként kell könyvelni az eszközökre adott előleget és a jegyzett, de be nem fizetett tőkét, ezek más mérlegsoron jelennek meg. B/III. Értékpapírok: az 1 éven belül eladási céllal vásárolt értékpapírok ill. a befektetett eszközökből az 1 éven belül lejáró értékpapírok (részvények). Bekerülési érték: vételár, kötvényeknél a kamattal csökkentett vételár. B/III/1, Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben B/III/2, Részesedés egyéb részesedési viszonyban lévő váll. B/III/3, Saját részvények (ha a cég saját részvényeit vásárolja vissza) B/III/4, Forgatási céllal vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvény) B/III/5, Egyéb értékpapírok (kárpótlási jegy) B/IV. Pénzeszközök: Forintban vagy devizában rendelkezésre álló szabad felhasználású eszközök. Bekerülése: Ft értékben; deviza, valuta esetében a választott árfolyamon számított Ft értékben. B/IV/1, Pénztár: kp, csekk B/IV/2, Betét szlák: a banknál vezetett folyószla, deviza betétszla és elkülönített számlák. C/ Aktív időbeli elhatárolások: olyan eredményt növelő, biztosan bekövetkező tételek, amelyek bevételként az elszámolási időszakot követően teljesülnek, ráfordításként a tárgy éven túl azt követő éveket is illetik.pl járó kamatok, bérleti díjak stb Eszközök változásai a gazdasági folyamatokban: minden eszköz forgalomképes, tehát vásárlás, előállítás, apportként és térítés nélküli átvétel esetén nő az érték, értékesítéssel, felhasználással, káresemény miatt csökken az értéke. Források D: Saját tőke: A tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott eszközök értéke ill. ezzel a vagyonnal elért eredmény és jogszabály által meghatározott összegek.

10 D/I. Jegyzett tőke: a cégbíróságon bejegyzett saját tőke összege. D/II. Jegyzett de be nem fizetett tőke: tulajdonossal szemben fennálló pénzformában teljesítetendő követelések. D/III. Tőketartalék: a tulajdonosok által véglegesen átadott de nem jegyzett tőke (pl.: részvény eladásakor a névérték és a kibocsátási ár különbsége) D/IV. Eredménytartalék: a saját tőke változó eleme és a társaság által létrehozott eredmény halmozott összege. D/V. Lekötött tartalék: az eredmény és a tőketartalékból történő lekötést jelent, mert valamilyen jogszabály szerint nem használhatók szabadon. (pl.: alapítás még le nem írt értéke) D/VI. Értékelési tartalék: a befektetett eszközök értékhelyesbítéseinek az összege. D/VII. Mérlegszerinti eredmény: a beszámolással érintett üzleti év eredménye, lehet nyereség és veszteség. Bekerülésük: a cégbíróságon bejegyzett ill. eszközökkel teljesített értékben. E: Céltartalékok: a várható kötelezettségekre, jövőbeni ktgekre és egyéb jogcímen felmerülő tételekre kell képezni bekövetkezésük valószínű időpontja nem biztos. F: Kötelezettségek: F/I, Hátrasorolt kötelezettségek: a tulajdonosok által a cégnek adott kölcsönök, amelyek bevonhatók adósság rendezésébe és felszámolás esetén utoljára kell kifizetni. F/II. Hosszú lejáratú kötelezettségek: más vállalkozóktól, pénzintézetektől felvett hitelek, kölcsönök és kibocsátott kötvények melyek 1 éven túl kell visszafizetnie a cégnek. F/II./1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök F/II/2. Átváltoztató kötvények F/II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból F/II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek F/II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek F/II/6. Tartós köt.kapcsolt vállalkozással szemben F/II/7. Tartós köt.egyéb rész.viszonyban lévő váll.szemben F/II/8. Egyéb hosszú lej.köt. F/III. Rövidlejáratú kötelezettségek: valamilyen szerződésből eredő, pénzformában elismert 1 éven belül jelentkező kifizetések. Pl.: hitelek, kölcsönök, váltó tartozások, adótartozások, bértartozások stb. F/III/1. Rövid lejáratú kölcsönök F/III/2. Rövid lejáratú hitelek F/III/3. Vevőktől kapott előlegek F/III/4. Kötelezettségek áruszállításból szolg. ból(szállítók) F/III/5. Váltótartozások F/III/6. RLK kapcsolt váll.szemben F/III/7. RLK egyéb rész váll.szemben F/III/8. Egyéb rövid lej.köt (RLK) (adótartozások, bértartozások) G/ Passzív időbeli elhatárolás: Eredmény csökkentő biztos bekövetkezéssel járó tételek, melyek egyrészt a bevételt csökkentik, másrészt a ráfordításokat növelik.pl fizetendő kamat, bérleti díj stb

11 Gyakorló feladatok szeminárium 1. feladat Sorolja be a következő mérlegtételeket a megfelelő vagyoncsoportokba! Megnevezés Befektetett eszköz Forgóeszköz Saját forrás Kötelezettség Ingatlan Játékjog Rövid lejáratú hitel Eredménytartalék Céltartalék Saját részvény Készpénz Árukészlet Váltókövetelés Szja tartozás Késztermék Beruházások Munkabértartozás Számítógépes program Raktárépület 2. feladat Sorolja be a következő mérlegtételeket a megfelelő vagyoncsoportokba az érintett mérlegfőcsoport és csoport meghatározásával (pl. A/I)! Megnevezés Befektetett eszközök Készpénz Beruházásra adott előleg Váltótartozás Késztermék Tőketartalék Államkötvények Forgóeszközök Saját forás. Kötelezettség

12 Jegyzett de be nem fizetett tőke Beruházási hitel Vevőktől kapott előleg Jövedelemtartozás 3. példa Állapítsa meg, és jelölje X -szel, hogy a felsoroltak hova tartoznak! Megnevezés A raktárban lévő termék Erdő, mező Vásárolt a vállalkozás és még nem fizetett Vásároltak a vállalkozástól és még nem fizettek A tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott érték Helyi adók számla Dolgozónak adott fizetési előleg A pénztárban lévő pénz A vállalkozás kölcsönt adott 2 évre A vállalkozás kölcsönt kapott 2 évre Tavalyi eredmény Kötvényt vásárolt 3 évre Kötvényt bocsátott ki A termelést irányító program Jövedelem elszámolási számla Kártérítési igény Épület bérleti joga Előleget kapott a vállalkozás Előleget adott a vállalkozás Az iroda berendezése Befektetett eszköz Forgó eszkö z Saját tőke Kötele zettség Hosszú Rövid

13 Elszámolási betétszámla Guba részvény 10 hónapra Váltót fogadott el a vállalkozás Befektetett más vállalkozásba A vállalkozáshoz fektettek be A telepet őrző kutya Tagi kölcsönt adott a tulajdonos Megérkezett a villanyszámla Göngyölegek 3 évre lekötött betétszámla Betonkeverő Számla jött a biztosítási díjról A biztosító értesítést küldött, hogy a kárral kapcsolatban mennyit fog téríteni Koncessziós jog 4.feladat :Állítsa össze a vállalkozás mérlegét az alábbi adatok alapján! Mérleg szerinti eredmény: Gépek, berendezések: Ft Szállítói tartozás: Ft. Előző évek eredménye: Ft Anyagok értéke: Ft Jegyzett tőke: Ft Elszámolási betétszámla: Ft Hosszú lejáratú bankbetét: Ft Dolgozóknak folyósított előleg: Ft Eladási célra vásárolt részvény: Ft Bérleti jog egy gépre: Ft Adótartozás: Ft Vevőkkel szembeni követelés: Ft Hosszú lejáratra felvett hitel: Ft MÉRLEG Egyszerűsített éves beszámoló ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( ) B. Forgó eszközök III. TŐKETARTALÉK

14 I. KÉSZLETEK IV. EREDMÉNYTARTALÉK II. KÖVETELÉSEK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK III. ÉRTÉKPAPÍROK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK IV. PÉNZESZKÖZÖK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY C. Aktív időbeli elhatárolások E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II.HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források összesen 5. feladat: A felsorolt vagyonrészek alapján állítsa össze a vállalkozás egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét! Vagyoni értékű jogok Jegyzett tőke Szellemi termékek Tőketartalék Ingatlanok Eredménytartalék Irodai berendezések Lekötött tartalék Tartósan adott kölcsönök Értékelési tartalék Államkötvények (tartós) Céltartalék Lekötött bankbetét Hosszú lej. hitel Jegyzett de be nem fiz.tőke Beruházási hitel Árukészlet Szállitói tartozás Anyagok Váltótartozás Félkésztermék Váltókövetelés Növendékállatok Jövedelemtartozás Bankszámla Passziv időbeli elh MÉRLEG Egyszerósített éves beszámoló ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE

15 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( ) B. Forgó eszközök III. TŐKETARTALÉK I. KÉSZLETEK IV. EREDMÉNYTARTALÉK II. KÖVETELÉSEK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK III. ÉRTÉKPAPÍROK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK IV. PÉNZESZKÖZÖK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY C. Aktív időbeli elhatárolások E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II.HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források összesen 1. feladat: Állítsa össze az éves beszámoló mérleg dokumentumát a következő adatokból! Egy vállalkozás 200x. év december 31 én a következő vagyonnal rendelkezett: Adatok Ft ban Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek Tehergépkocsik 4 db, értékük Ft/db Termelésben résztvevő számítógép Targoncák 5 db, értékük Ft/db Ügyviteli számítógépek Személygépkocsik 3 db,.értékük Anyagkészlet 400 kg, beszerzési ár Ft/kg. Árukészlet Késztermékek Félkésztermékek Befejezetlen termelés Befektetési céllal vásárolt kötvények

16 Befektetési céllal vásárolt részvények Eladásra vásárolt kötvények Eladási céllal vásárolt részvények Váltókövetelések Váltótartozás Vevőkkel szembeni követelés Munkavállalóknak adott előleg Készpénz Elszámolási betétszámla Devizabetétszámla 5000 Usd, árfolyam190ft/usd Beruházási hitelek ( futamidő 5 év ) Beruházási hitelek következő évi törlesztő részlete Rövid lejáratú hitelek Jövedelem tartozás a munkavállalóknak Társadalombiztosítási kötelezettség Szja tartozás Mérleg szerinti eredmény Tőketartalék Jegyzett tőke Eredménytartalék.

17 MÉRLEG A változat ESZKÖZÖK FORRÁSOKadatok eft M. sor Mérlegtétel Tárgyév M. sor Mérlegtétel A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. Immateriális javak I. Jegyzett tőke 1. Alapítás, átszervezés aktivált Ebből: visszavásárolt értéke részesedés névértéken 2. Kísérleti fejlesztés aktivált II. Jegyzett, de be nem fizetett értéke tőke 3. Vagyoni értékű jogok III. Tőketartalék 4. Szellemi termékek IV. Eredménytartalék 5. Üzleti vagy cégérték V. Lekötött tartalék 6. Immateriális javakra adott VI. Értékelési tartalék előleg 7. Immateriális javak 1. Értékhelyesbítés értékelési értékhelyesbítése tartaléka II. Tárgyi eszközök 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 1. Ingatlanok és kapcsolódó VII Mérleg szerinti eredmény vagyoni értékű jogok. 2. Műszaki berendezések gépek, E. Céltartalékok járművek 3. Egyéb berendezések 1. Céltartalék a várható felszerelések járművek kötelezettségekre 4. Tenyészállatok 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 5. Beruházások, felújítások 3. Egyéb céltartalék 6. Beruházásokra adott előleg F. Kötelezettségek 7. Tárgyi eszközök I. Hátrasorolt kötelezettségek értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi 1. Hátrasorolt kötelezettségek eszközök kapcsolt vállalkozással szemben 1. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Tárgyév

18 3. Egyéb tartós részesedés II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 2. Átváltoztatható kötvények 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 8. Befektetett pénzügyi eszközök 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek értékelési különbözete B. Forgóeszközök 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben I. Készletek 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 1. Anyagok 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3. Növendék, hízó és egyéb 1. Rövid lejáratú kölcsönök állatok 4. Késztermékek ebből: átváltoztatható kötvények 5. Áruk 2. Rövid lejáratú hitel 6. Készletekre adott előlegek 3. Vevőktől kapott előlegek II. Követelések 4. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból 5. Váltótartozások 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5. Egyéb követelések 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 6. Követelések értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek G. Passzív időbeli elhatárolások értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2. Egyéb részesedés 3. Halasztott bevételek 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

19 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolás 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

20 Szemléltetés: Gazdasági események példákon ( megoldott) I. példa: 1.Két magánszemély betéti társaságot hoz létre, használttermék forgalmazására. Ehhez Ft alaptőkét befizetnek a bt bankszámlájára. A társaság vagyon mérlege a következő lesz. Eszközök Vagyon mérleg Források Bankszámlapénz Jegyzett tőke Összesen Összesen A kimutatáshoz szükséges bizonylatok: banki értesítő cégbírósági kivonat Hatása a mérlegre Eszköz nő Forrás nő 2. A bt Ft készpénzt vesz fel a bankszámlájáról, hogy abból árukészletet vásároljon. Mérlege a következő lesz: az értékadatokat 1000 Ft ra kerekítjük. Adatok : e Ft Eszközök Vagyon mérleg Források Bankszámlapénz ( ) 800 Jegyzett tőke Készpénz ( pénztár) 200 Összesen Összesen Látható, hogy a vagyon nem változott, csak a pénz formája. Az is látható, hogy nem a tőkét költöttük, hanem annak eszközbeni megfelelőjét. A változás lejegyzéséhez szükséges bizonylatok: banki kiadási bizonylat ( terhelési értesítés) pénztári bevételezési bizonylat Hatása a mérlegre Eszköz nő Eszköz csökken 3. Az első árukészletet megvásárolja a bt Ft készpénzért. ( az egyszerűsítés kedvéért az áfa tól eltekintünk ) Mérlege a következő: Adatok : e Ft Eszközök Vagyon mérleg Források Árukészlet 180 Jegyzett tőke Bankszámlapénz 800 Készpénz ( ) 20 Összesen Összesen Most már háromféle eszköze van a bt nek, a betett 1 millió Ft ból.

21 Bizonylatok: készpénzfizetési számla az áruról és pénztári kiadási bizonylat árubevételezési bizonylat Hatása a mérlegre Eszköz nő Eszköz csökken 4. A berendezések vásárlására újabb Ft készpénzt vesz fel a vállalkozás. Mérlege a következő: Adatok : e Ft Eszközök Vagyon mérleg Források Árukészlet 180 Jegyzett tőke Bankszámlapénz ( ) 300 Készpénz ( ) 520 Összesen Összesen A vagyona még mindig csak a kezdőtőkével azonos, hiszen azt a pénzt költi folyamatosan. A szükséges bizonylatok a változás lejegyzéséhez a következők: banki értesítés pénztári bevételezés Hatása a mérlegre Eszköz nő Eszköz csökken 5. Megvásárolja készpénzért a berendezéseket. Mérlege a következő lesz: Adatok : e Ft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Árukészlet 180 Bankszámlapénz 300 Készpénz ( ) 20 Összesen Összesen A szükséges bizonylatok: készpénzfizetési számla és pénztári kiadási bizonylat tárgyi eszköz, nyilvántartásba vételi bizonylat Hatása a mérlegre Eszköz nő Eszköz csökken Látható, hogy több vagyon csak akkor lesz, ha a bt újabb tőkét von be. Hitelt vesz fel, vagy, elkezdi a kereskedési tevékenységét. Tehát adjunk el, ha lehet többért mint vettünk és nyereséget realizálhatunk. 6. Eladtuk a polcokon lévő áru egy részét készpénzért. Az eladott árut Ft ért vettük és

22 Ft ért adtuk el. Az eladás az eredményünket érinti. Mérlege a következő lesz: Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Árukészlet ( ) 80 Eredmény ( ) 100 Bankszámlapénz 300 Bevétel: 200 Készpénz ( ) 220 Ráfordítás: 100 Összesen Összesen A gazdasági esemény már nemcsak a vagyont, hanem az eredményt is érintette. Mivel általában nem azon az áron adunk el, amin veszünk, az eladásról két összeget is fel kell jegyezni. Azt amennyiért vettük és azt amennyiért eladjuk az árut. Mivel két különböző összegről van szó, ezért ezt két bizonylattal kell alá is támasztani, ill. két lépésben lehet feljegyezni is. A szükséges bizonylatok: pénztári bevételezés ( nyugták ill. készpénzfizetési számlák alapján ) áru kiadási bizonylat Hatása a mérlegre és az eredményre is Hatása a mérlegre és az eredményre is Eszköz nő ( 200) Eredmény nő ( 200 ) Eszköz csökken ( 100 ) Eredmény csökken ( 100 ) Tehát a vagyon is és az eredmény is 100 e Ft tal növekedett. Folytassuk tovább. 7. Eladta a maradék árut is, de most olyan vevőnek, aki csak később fogja kifizetni. Az áru, nyilvántartásban szereplő értéke Ft, a számlán szereplő eladási ára Ft. Mérlegben : Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Árukészlet (80 80 ) Eredmény ( ) Vevőkövetelés 160 Bankszámlapénz 300 Bevétel: 160 Készpénz 220 Ráfordítás: 80 Összesen Összesen A szükséges bizonylatok: kimenő számla az eladásról áru kivételezési bizonylat Vonjunk le következtetéseket az eddigi eseményekből. 1. látható, hogy a mérlegben csak az a vagyonsor változik, amit éppen változtatunk, a többi megmarad. ( tehát nem biztos, hogy minden esemény után mérleget kell készíteni)

23 2. Ha csak az eszközvagyon formáját változtatjuk, a vagyonunk nem nő. 3. Ha az eszköz vagyonunk egy részét eladjuk, nyereséget, ( forrás többletet ) realizálhatunk. Ha rosszul, olcsóbban adunk el, akkor persze veszítünk, akár még a betett tőkénk is elfogyhat. Ha nem csak a saját tőkénket, hanem másokét is szeretnénk bevonni, megtehetjük, pl. ha később fizetjük ki azt az árut, amit megvásárolunk, vagy ha hitelt ill. kölcsönt kérünk, hogy abból még több árut vásároljunk. Tehát folytassuk tovább a betéti társaságunk gazdasági eseményeivel. 8. Árukészletet vásárolt a bt Ft ért későbbi kifizetéssel, azaz számlára. Mérlege a következő lesz: Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Árukészlet 600 Eredmény 180 Vevőkövetelés 160 Tartozás a szállítónak 600 Bankszámlapénz 300 Készpénz 220 Összesen Összesen A szükséges bizonylatok: bejövő számla árubevételezési bizonylat Hatása a mérlegre Eszköz nő Forrás nő 9. Mivel a bank, kedvező feltételekkel kínál hitelt, ezért felveszünk Ft ot, amivel még egy üzletet nyitunk, hogy még nagyobb nyereségre tegyünk szert. ( természetesen, a hitel felvételhez a kérelem benyújtása megtörtént, a bank sikerrel bírálta azt el. ) Mérlegben: Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Árukészlet 600 Eredmény 180 Vevőkövetelés 160 Tartozás a szállítónak 600 Bankszámlapénz ( ) Hitel tartozás Készpénz 220 Összesen Összesen 2.780

24 Viszonylag gyorsan megnőtt a vagyonunk, de vigyázni kell, mert a hitel nem a cég sajátja, vissza kell azt fizetni, méghozzá kamatostól. Ezért fontos, hogy úgy fektessük be, hogy a leendő üzleti nyereség kitermelje a visszafizetés és a kamat összegét is. ( megtérülés) Na de először vegyük meg az újabb üzletet. 10. Későbbi fizetésre szóló számlára megvettük az üzlethelyiség bérleti jogát Ft ért. ( marad egy kis pénz az árufeltöltésre is, mert üresen semmit nem hoz a konyhára.) Mérlegben: Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Üzlet bérleti jog 800 Eredmény 180 Árukészlet 600 Tartozás a szállítónak( ) Vevőkövetelés 160 Hitel tartozás Bankszámlapénz Készpénz 220 Összesen Összesen A szükséges bizonylatok: bejövő számla tárgyi eszköz nyilvántartásba vétel Hatása a mérlegre Eszköz nő Forrás nő 11. Megbízást adunk a banknak és az átutalja az üzlethelyiség vásárlásának a számláját. Mérlegben: Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Üzlet bérleti jog 800 Eredmény 180 Árukészlet 600 Tar. a szállítónak( ) 600 Vevőkövetelés 160 Hitel tartozás Bankszámlapénz ( ) 500 Készpénz 220 Összesen Összesen Szükséges bizonylatok: banki ( terhelési ) értesítés Hatása a mérlegre Eszköz csökken Forrás csökken 12. Az új üzletben megkezdi a bt az értékesítést. Elad Ft ért vásárolt árukészletet a

25 vevőknek későbbi fizetésre, számla ellenében Ft ért. Mérlegben: Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Üzlet bérleti jog 800 Eredmény ( ) Árukészlet ( ) 100 Tar. a szállítónak( ) 600 Vevőkövetelés ( ) Hitel tartozás Bankszámlapénz 500 Készpénz 220 Összesen Összesen Szükséges bizonylatok: kimenő számla áru kiadási bizonylat Hatása a mérlegre és az eredményre is Hatása a mérlegre és az eredményre is Eszköz nő ( 1.200) Eredmény nő ( ) Eszköz csökken ( 500 ) Eredmény csökken ( 500 ) 13. Mivel vevőnk fizetőképességét időben megvizsgáltuk, a velük szembeni követelés időben befolyt ( jóváírásra került) a bt bankszámláján. Mérlegben: Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Üzlet bérleti jog 800 Eredmény ( ) Árukészlet 100 Tar. a szállítónak( ) 600 Vevőkövetelés ( ) Hitel tartozás Bankszámlapénz ( ) Készpénz 220 Összesen Összesen A szükséges bizonylatok: banki értesítés ( jóváírás) Hatása a mérlegre Eszköz csökken Eszköz nő 14. Mivel a bt is egy rendes vállalkozás, azaz fizetőképes, ezért a már korábban eladott áru vásárlás értékét kifizeti az eladónak ( szállító). Erre megbízást ad a bankjának, majd a bank átutalja az összeget. Mérlegben:

26 Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Üzlet bérleti jog 800 Eredmény 880 Árukészlet 100 Tar. a szállítónak( ) Vevőkövetelés Hitel tartozás Bankszámlapénz ( ) Készpénz 220 Összesen Összesen A szükséges bizonylat: bank terhelési értesítés Hatása a mérlegre Eszköz csökken Forrás csökken 15. A felvett hitel szerződés szerinti részletét a bank leemelte a bt számlájáról az esedékes hitelkamattal együtt. Részlet Ft, kamat Ft. Mérlegben: Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi eszköz) 500 Jegyzett tőke Üzlet bérleti jog 800 Eredmény (880 30) 850 Árukészlet 100 Tar. a szállítónak Vevőkövetelés Hitel tartozás ( ) 800 Bankszámlapénz ( ) Készpénz 220 Összesen Összesen A szükséges bizonylatok: banki terhelési értesítés hitelszámla jóváírás ( nem mindig küldi egyesével a bank, szerződés kérdése) Hatása a mérlegre Eszköz csökken Forrás csökken Hatása a mérlegre és az eredményre Eszköz csökken Eredmény csökken 16. Az üzlethelyiség és a berendezések a használat miatt veszítenek értékükből, kevesebbet érnek, mint amikor vásároltuk azokat. Ezt a használódást amortizációnak, vagy értékcsökkenésnek nevezzük. Anélkül, hogy ezért külön fizetni kellene, hiszen korábban vásároltuk meg azokat az értékcsökkenése az eredményt csökkenti. Összegét a bt maga határozza meg ( számviteli politika ). Üzlethelyiség: Ft/év Berendezés: Ft/év Mérlegben.

27 Adatok : eft Eszközök Vagyon mérleg Források Berendezés ( tárgyi 430 Jegyzett tőke eszköz)(500 70) Üzlet bérleti jog (800 80) 720 Eredmény ( ) 700 Árukészlet 100 Tar. a szállítónak Vevőkövetelés Hitel tartozás 800 Bankszámlapénz Készpénz 220 Összesen Összesen Szükséges bizonylat: belső nyilvántartás ( belső feladás) Hatása a mérlegre és az eredményre Eszköz csökken Eredmény csökken Mivel egyenlőre nem akarunk magunknak pénzt kivenni a bt ből, itt befejezzük a leggyakrabban előforduló gazdasági események, és azok mérlegre, eredményre gyakorolt hatásának elemzését. Tegyünk egy összefoglalást! 1. A vagyon használhatóság szerint eszközökre Eredet (származás) szerint forrásokra tagolható. 2. A gazdasági események a vagyonban mindig változást okoznak. Ezek típusai a következők: E+ E pl. készpénz felvétele a bankszámláról F+ F pl. számlatartozás hitelből kifizetése E+ F+ pl. hitel felvétele E F pl. hitel tartozás törlesztése E+ Er+ pl. árueladás készpénz bevétele E Er pl. értékcsökkenés elszámolása F+ Er pl. bérköltség elszámolása F Er+ pl. tartozás elengedése Minden gazdasági esemény a fentiek egyikébe tartozik, új gazdasági eseménytípus nincs. 3.A gazdasági eseményeket csak bizonylatok alapján szabad könyvelni. A bizonylatok tartalmi és formai előírásait a számviteli törvény és bizonyos adótörvények részletezik. 4. A gazdasági események feljegyzése a könyvvezetés szabályai szerint, nem kell minden változás után mérleget készíteni, de lehet! 5. A könyvvezetés a főkönyvi számlákon történik. A főkönyvi számla a mérleget és az eredménykimutatást helyettesíti két beszámoló között, azaz az üzleti évben.

28 6. A főkönyvi számla a következő kellékekkel rendelkezik: A főkönyvi számla száma és megnevezése Tartozik oldal Tartozik forgalom Követel oldal Követel forgalom T K= Tegyenleg K T= K egyenleg 7. A könyvelés szabályai: könyvelni csak bizonylat alapján lehet minden bizonylatot könyvelni kell minden gazdasági eseményt legalább két főkönyvi számla ellentétes oldalán kell feljegyezni, ugyanazzal az összeggel. ( mivel egy bizonylat alapján könyvelünk, azon csak egy értékadat szerepelhet, tehát nem is lehet más más összeget elképzelni.) Pl. készpénz felvétele ( érinti a bankszámlát és a pénztárt) E+ E X T PénztárK T Bankszla K X követelés jóváírása E+ E X T Bank K T Vevőkövetelés K X hitel felvételee+ F+ X T Bank K T Hiteltart. K X árueladás készpénz bevétele E+ Er+ X T PénztárK T Eredmény K X árueladás áru kivezetése E Er

29 X T Eredmény K T Áruk K X Stb. Gyakorló feladat a gazdasági eseményekre! 1. Alapíts céget Ft befizetéssel. Eszközök Vagyonmérleg Források Összesen Bizonylatok: hatása: Összesen 2. A cég kivesz a bankból Ft ot. Vagyonmérleg Eszközök Források Összesen Bizonylatok: Hatása. Összesen 3. Árut vásárol Ft készpénzért. Vagyonmérleg Eszközök Források Összesen Bizonylatok: Hatása: Összesen 4. Elad a vásárolt árukészletből Ft ért vásároltat, Ft ért. Vagyonmérleg

30 Eszközök Források Összesen Bizonylatok: hatása: Összesen 5. Későbbi fizetésre berendezést vásárol Ft számlázott összegben. Vagyonmérleg Eszközök Források Összesen Bizonylatok: Hatása: Összesen 6. Számlát kap az üzlet bérbeadójától, Ft. Vagyonmérleg Eszközök Források Összesen Bizonylatok: Hatása: Összesen 7. Árut ad el későbbi fizetésre, amit Ft ért vett. A vevőknek elküldött számla Ft ról lett kiállítva. Vagyonmérleg Eszközök Források

31 Összesen Bizonylatok: Hatása: Összesen 8. Megbízás után a bank rendezi a vásárolt berendezés számláját. Vagyonmérleg Eszközök Források Összesen Bizonylatok: Hatása: Összesen 9. a vevőknek elküldött számlát a vevő átutalja a bankszámlánkra. Eszközök Vagyonmérleg Források Összesen Bizonylatok: Hatása: Összesen 10. A vállalkozó a saját bérét elszámolta az eredmény terhére, Ft ot. Vagyonmérleg Eszközök Források Összesen Bizonylatok: Hatása. Összesen 11. A béréből levonta az adót és a járulékokat, Ft ot. Vagyonmérleg Eszközök Források

32 Összesen Bizonylatok: Hatása: Összesen 12. A nettósított bérét kivette a pénztárból. Vagyonmérleg Eszközök Források Összesen Összesen 7. feladat: Elemezze a következő gazdasági eseményeket! Gazdasági Mérl eg Eredm ény Esemény E + E F F Anyagvásárlás számla szerint 2. Anyagvásárlás készpénzért 3. Készpénz befizetése bankszámlára 4. Készpénz felvétele bankszámláról 5. Értékpapír vásárlása átutalással 6. Kölcsön nyújtása más vállalkozásnak 7. Hitel felvétele 8. Áru értékesítés számla szerint eladási áron 9. Áru értékesítés beszerzési áron 10 Szállítói tartozás átutalása bankszámláról. 11 Hitel törlesztése. 12 Felvett hitel után fizetett kamatok. 13 Kapott kamat. 14 Vevőkkel szembeni követelés jóváírása

33 . bankszámlán 15 Késedelmi kamat fizetése. 16 Bankszámlára kapott késedelmi kamat. 17 Fizetendő gépjárműadóról számla. 18 Gép káreseménye. 19 Káresemény miatt kapott kártérítés. 20 Munkabértartozás kifizetése. 21 Anyag eladása készpénzért, eladási áron. 22 Anyag eladása könyv szerinti értéken. Sorolja be a gazdasági eseményeket! Alapvető gazdasági események Összetett gazdasági események Emelje ki az alapvető gazdasági eseményekből a következőket! Megnevezés Gazdasági esemény száma Eszközkörforgás Forráskörforgás Tőkebevonás Tőkekivonás 8. feladat: Elemezze a következő gazdasági eseményeket! Gazdasági Mér leg Eredm ény Esemény E + E F F Gép vásárlás számla szerint 2. Cég alapításkor ügyvédtől kapott számla 3. Ügyvéd számlájának kifizetése 4. Alkatrész vásárlás készpénzért

34 5. Alkalmazottak bérköltsége 6. Üzemanyag vásárlás készpénzért 7. Apport bevitelegy másik társaságba társasági szerződés szerinti értéken 8. Apport bevitel könyv szerinti értéken 9. Villamos energia számla 10 Vízdíj számlája. 11 Adó átutalása. 12 Osztalék átutalása a tulajdonosoknak. 13 Térítés nélkül átadott eszköz egy. iskolának 14 Vevőnek adott fizetési engedmény. 15 Szállítótól kapott fizetési engedmény. 16 Utólag kapott mennyiségi engedmény. 17 Utólag adott mennyiségi engedmény. 18 Kapott osztalék. 19 Gép használati díjának elszámolása. 20 Banki kezelési költség. 21 Biztosítótól kapott számla. 22 Vevőtől kapott váltó. Sorolja be a gazdasági eseményeket! Alapvető gazdasági események Összetett gazdasági események Emelje ki az alapvető gazdasági eseményekből a következőket! Megnevezés Gazdasági esemény száma Eszközkörforgás Forráskörforgás Tőkebevonás Tőkekivonás

35 Emelje ki az összetett gazdasági eseményekből a közvetlen és a közvetett eseményeket! Közvetlen Közvetett Nevezze meg, hogy az 1 10 gazdasági események melyik vagyonrészt ill. eredménykategóriát érintik! Ssz. Vagyonrész Eredménykategória feladat Tegyen X jelet abba az oszlopba, amely az adott gazdasági esemény hatása! Gazdasági esemény megnevezése Eszköz nő Forrás csökke n Eredmény csökken Eszköz csökken Forrás nő Eredmény nő

36 Beázott az, tönkrement a beraktározott anyag Átutalta a vállalkozás SZJA kötelezettséget Megérkezett a villanyszámla Dolgozónak készpénzben fizetési előleget adott vállalkozás Jóváírta a bank a kamatot A vállalkozás tanácsadást végzett és az ügyfél azonnal fizetett a kp. számla alapján Benzint tankolt a vállalkozás személygépkocsiba Árut vett a vállalkozás készpénzért A hitelező elengedte a vállalkozás tartozását A vállalkozás roved lejáratra kölcsönt adott A kölcsönt visszakapta a vállalkozás A kölcsön után kamatot kapott a vállalkozás Alapítványnak pénzt utalt át a vállalkozás Kártérítést kapott a vállalkozás A vállalkozás befektetett más vállalkozásba hosszú távra A részesedése után osztalékot kapott a vállalkozás Kötvénytartozásából törlesztett a vállalkozás A vállalkozás szoftvert vásárolt készpénzért A vállalkozás a szállítótartozását rövid lejáratú hitelből egyenlítette ki Részvényt vásárolt a vállalkozás készpénzért, amit hosszú távon megtart A hitel után a bank kamatot emelt le a számláról Bérleti díjat fizetett a vállalkozás készpénzben Megérkezett a vízdíj számlája Vevőkövetelés befolyt a bankszámlára A vállalkozás elszámolta a dolgozók bruttó bérét vállalkozást terhelő járulékokat dolgozóktól a levonásokat A bankszámláról pénzt vettünk fel a pénztárba A vállalkozás vissza nem térítendő támogatást kapott az államtól fejlesztési célra A dolgozónak utólagos elszámolásra előleget folyósítottak készpénzben A vállalkozás szolgáltatást végzett és kiszámlázott az ügyfélnek A vevőtől a vállalkozás előleget kapott Nyomtaványt vásárolt a vállalkozás Anyagot használtak fel a termeléshez Számítógépet vásárolt a vállalkozás készpénzért

37 Ft) 4 évre adott kölcsönből törlesztett az adós vállalkozásnak Lakásépítési támogatást nyújtott a vállalkozás Oktatáson vett részt az ügyvezető, ennek számlája megérkezett Üzleti vacsora kifizetett számlája Átutalták a társasági adófizetési kötelezettséget Vevőkövetelés ellenében váltót fogadtak el.

38 10. feladat Szerkesszen könyvelési tételeket az alábbi gazdasági eseményekhez és állítsa össze a mérlegeket a változások után! Az alapítók egy vállalkozást hoznak létre. A tulajdonosok Ft ot befizetnek a bankszámlára. (Az egyszerűsítés kedvéért eltekintünk a bejegyzés időeltolódásától.) Bank jóváírási értesítés és a cégbírósági bejegyzés alapján könyvelendő : eszköz MÉRLEG forrás Összesen... Összesen... A bankszámláról felvettek a pénztárba Ft ot. Pénztár bevételi bizonylat, bank terhelési értesítés alapján: A készpénzből Ft ért árut vásároltak. Pénztár kiadási bizonylat, raktár bevételi bizonylat alapján : eszköz MÉRLEG forrás Összesen... Összesen... Teherautót vásároltak hosszú lejáratú hitelre. Számlán szereplő vételár : Ft.. A kereskedő vállalat számlája alapján : Az első részletet, Ft ot átutalták. A bank terhelési értesítés alapján :

39 eszköz MÉRLEG forrás Összesen... Összesen... Eladták az áru 2/3 részét, a kimenő számlán szereplő eladási ár : Ft. A kiállított kimenő számla alapján: A raktár kiadási bizonylat alapján : A vevő az ár felét átutalta. Bank jóváírási értesítése alapján. Tankoltak a teherautóba Ft ért. Az ügyvéd készpénzes számlája és a közzététel Ft. Pénztár kiadási bizonylat alapján. eszköz MÉRLEG forrás Összesen... Összesen... Szállítást vállaltak a teherautóval. Az elvégzett munka után készpénzes számla alapján azonnal fizettek Ft ot. Pénztár bevételi bizonylat alapján : T Je gy K T Els zá K T Pé nzt K

40 zet t tő ke m. ba nk sz ám la ár T Tá rg yi es zk öz K T 26. Ár u K T 41.Er ed mé ny K T 44. H os sz ú lej ár atú kö tel ez ett sé g K T 31 1 Ve vő kö vet elé s K

41 Eszköz MÉRLEG Forrás Tárgyi eszköz Áru Vevőkövetelés Pénztár Bankszámla Összesen Jegyzett tőke Eredmény Hosszú lejáratú kötelezettség Összesen 11. feladat Egy vállalkozást két magánszemély alapítja % os tulajdonosi arányban. Gazdasági események: Július 19 én elkészítették a társasági szerződést. Törzstőke: Ft. Az ügyvéd ellenjegyezte. Július 21 én befizetnek a tulajdonosok Ft ot a bankszámlára, erről a bank az igazolást kiadta. Július 22 én benyújtották a társasági szerződést a cégbíróságra. Július 25 én árut vásároltak Ft összegben átutalásos számlára. Július 30 án a meglévő árukészlet felét értékesítették készpénzért Ft értéken. Július 30 án az ügyvéd készpénzfizetési számlája: Ft, közzétételi illeték Ft. Augusztus 5 én én átutalta a vállalat az áruvásárlásból eredő tartozás 2/3 részét. A bank terhelési értesítése megérkezett Augusztus 5 én bejegyezték a vállalkozást. Az egyszerűsítés kedvéért a vállalat nem fizet osztalékot és társasági adót. Feladat : 1. Könyvelje a gazdasági eseményeket számlavázakon! 3. Készítse el a főkönyvi kivonatot! 4. Készítse el az eredménykimutatást! 5. Készítse el a zárómérleget!

42 T Ár uk és zle t K T Pé nz tá r K T Je gy ze tt, de m ég.. tő ke K T El sz á m ol ás i be tét sz á ml a K T Je gy ze tt tő ke K T Sz áll ító ta rt oz ás K T El őz et es en fel sz á K T Fi ze te nd ő Á F A K T Ta go kk al sz e m be K

43 mí t Á F A ni kö tel ez ett sé g T A ny ag jel le gű kö lts ég ek K T E L Á B É K T Ér té ke sít és ne ttó ár be vé tel e K T K T K T K

44 Főkönyvi kivonat Sor szla Számla megnevezése FORGA LOM EGYEN LEG T K T K 1. Árukészlet 2. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 3. Pénztár 4. Elszámolási betétszámla 5. Jegyzett tőke 6. Szállítótartozás 7. Tagokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettség 8. Anyagjellegű költségek 9. Eladott áruk besz. értéke ( anyagjellegű ráfordítás ) 10. Értékesítés nettó árbevétele ÖS SZE SE N: Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárású eredmény kimutatása A típusú ( részlet ) Tárgyév Megnev ezése Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Anyagjellegű ráfordítások Egyéb ráfordítás Pénzügyi bevétel Pénzügyi ráfordítás Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY Egyszerűsített éves beszámoló mérlege ESZKÖZÖK FORRÁSOK A, Befektetett eszközök D, Saját tőke Immateriális javak Jegyzett tőke Tárgyi eszközök Jegyzett, de még be nem fiz. tőke Befektetett pénzügyi eszközök Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék

45 B, Forgó eszközök Értékelési tartalék Készletek Mérleg szerinti eredmény Követelések E, Céltartalék Értékpapírok F, Kötelezettség Pénzeszközök Hátrasorolt kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség C, Aktív időbeli elhatárolás G, Passzív időbeli elhatárolás Eszközök összesen: Források összesen: 12. Feladat: Egy gazdasági társaság főbb eszköz és forrás adatai a következők a tárgyév január 1 jén: 13. Műszaki gépek Ft 21. Anyagok Ft 31. Vevőkkel szembeni követelés Ft 381. Pénztár Ft 384. Elszámolási betét Ft 411. Jegyzett tőke Ft 419. Mérleg szerinti eredmény 45. Rövid lejáratú hitel Ft Gazdasági események: 1. Mérleg szerinti eredmény átvezetése az eredménytartalékba. 2. A vállalkozás vevője átutalt tartozásából Ft ot, a bank jóváírási értesítése megérkezett. 3. Árut vásárolt a vállalkozás a szállítótól Ft értékben számla szerint. 4. A vállalkozás a hitel tartozására Ft kamatot fizetett, bankértesítés szerint. 5. Árukészletéből Ft beszerzési értékűt eladott a vevőnek Ft számla szerinti értéken. 6. A vevő a fennálló késedelmes tartozása után Ft késedelmi kamatot utalt át a vállalkozás bankszámlájára. 7. A vállalkozás a fölösleges anyagkészletét eladta készpénzért. Az anyagok könyv szerinti értéke Ft, eladási ára Ft. 8. Megérkezett a gépjárműadóról szóló határozat, a fizetendő adó összege Ft. A pénzügyi teljesítés későbbi időpontban történik. Feladat. 1. Állítsa össze a vállalkozás nyitómérlegét! 2. Könyvelje el idősorosan és számlasorosan nettó szemléletben a tárgyévben bekövetkezett gazdasági eseményeket! 3. Készítse el a főkönyvi kivonatot és a zárómérleget! ( az adóelszámolásoktól tekintsen el) Eszközök Mérleg ( dátum) e Ft ban Források

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz

online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz 2013 Szerzők Miklósyné Ács Klára Dr. Siklósi Ágnes Dr. Simon Szilvia Szijártó Boglárka Török Martina Zsófia Dr. Veress Attila

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Okleveles könyvvizsgálói írásbeli vizsgafeladat számvitel és elemzésből. A változat

Okleveles könyvvizsgálói írásbeli vizsgafeladat számvitel és elemzésből. A változat NÉV Okleveles könyvvizsgálói írásbeli vizsgafeladat számvitel és elemzésből A változat Csak tintával írt, olvasható, rendezett külalakú dolgozatot értékelünk! A megoldásnál minden feladatot külön lapon

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek A számvitel feladatai Ingatlanvagyon értékelésrtékel Számviteli alapismeretek 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzserek tájékoztatása,» Tulajdonosok tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

2.sz. fejezet SZÁMLAREND

2.sz. fejezet SZÁMLAREND 2.sz. fejezet SZÁMLAREND A korábban alkalmazott és a MTESZ által kidolgozott, továbbá az Egyesület tevékenységét és felépítését figyelembe vevő számlarend, - a megváltozott előírásoknak, rendeleteknek,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc EMBERI

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok...

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok... TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1...................... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok....................... 11 Gyakorló feladatok.................................

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310 Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Hévíz, 2011. április 08. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer.

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer. Bevezetés Mi a számvitel? = információnyújtás Külső: partnerek, vevők, szállítók, állam, NAV adóhatóság, hitelezők, tőzsdei befektetők Belső: menedzsment vállalat irányítói, alkalmazottak, szakszervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15. Dr. Rózsa Ildikó, ACCA. Elhatárolások

SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15. Dr. Rózsa Ildikó, ACCA. Elhatárolások SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15 Dr. Rózsa Ildikó, ACCA Beszámoló részei A mérleg Alapvető gazdasági események 1 Elhatárolások Céljuk: A megbízható valós kép (eredmény) pontosítását célzó elszámolások.

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016.

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. » Infláció vs. Defláció» Típusai: Keresleti Kínálati Bér + Ár bér spirál (reálbér béralku) » Típusai: Kúszó Vágtató Hiperinfláció általánosan

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkőhida Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkőhida, 2015.03.16. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Igényelt termék: Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel Széchenyi

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13

Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13 Fridrich Péter Dr. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Dr. Siklósi Ágnes Dr. Simon Szilvia Sisa Krisztina Dr. Szekeres Bernadett Dr. Sztanó Imre Dr. Veress Attila Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13 Szerzõk:

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Igényelt termék: Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel Széchenyi

Részletesebben