BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7."

Átírás

1 / BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7. lk,. sz.: V.210/20OB. Elóadó: dr. Urbán-Zsilák Klára Nagy Arpád Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 560J Pf J12. TelefoIl: (66) Telefax: (66) E-maiI: NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Véleménvező: Közmüvelódési. Ifjúsági. Oktatási és Sportbizottság Elöterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének október 16-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyl1lésl l. A szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. végrehajtásáról kiadot! 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 13. -a rögzíti, hogy szeptember l. napjától csak térségi intcgráh szakképző központ (továbbiakban: TJSZK) részét képező iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmény fogadhat - a fenntartó közreműködésével - fejlesztési támogatást, amelyhez szükséges a TISZK-ként történő működés regisztráltatása és nyilvántartásba vétele a Nemzeti Szakképzési és Felnöttképzési Intézetnél (továbbiakban. SZFI). A Békéscsabai I. Sz. TISZK-et alkotó intézmények: - Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium (fogadó iskola), - Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola (küldő iskola). - Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium (küldő iskola). A Békéscsabai II. Sz. TISZK-et alkotó intézmények: - Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (fogadó iskola), - Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium (fogadó iskola), - Széchenyi István Kél Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (küldö iskola), - Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Müvészctoktalási Intézmény, Zeneiskola (küldö iskola).

2 A regisztraclo miatt szükségessé vált a szakképzést folytató középfoku közoktatási intézmények alapító okirataiban - egyrészt a felsorolt OKJ számok áttekintése, felülvizsgálata és aktualizálása, - másrészt a 2. pontban a székhely és telephelyek funkciójának megjelölése (pl.: képzőhely, üdülő), - harmadrészt a 13. pontban a számú "Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás" elnevezésü szakmakód kiegészítése a Szakmai orientáció és szakmacsoportos alapozó képzések felsorolásával intézmény-specifikusan. 2. Az..Esély Pedagógiai Központ" Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértöi és Rehabilitációs Bizottság (továbbiakban: Esély Pedagógiai Központ), mint speciális szakiskola a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. alapján továbbra is önállóan jogosult fejlesztési támogatás fogadására, regisztrálása sem szükséges az NSZFI-nél, azonban annak érdekében, hogya szakképzést folytató közoktatási intézmények alapító okiratai egységes fonnátumúak legyenek, így az Esély Pedagógiai Központ alapít6 okiratában is célszerű - egyrészt a felsorolt OKJ számok áttekintése, felülvizsgálata és aktualizálása, - másrészt a 2. pontban a székhely és telephelyek funkciójának megjelölése (pl.: képzöhely, szakszolgálat, logopédia. nevelési tanácsadó). - harmadrészt a 13. pontban a számú.,sajátos nevelési igényü tanulók nappali rendszetü szakiskolai nevelése, oktatása" elnevezésü szakmakód kiegészítése a Szakmai orientáció és szakmacsoportos alapozó képzések felsorolásával. 3. A fentieken túl a Békéscsabai Központi Szakképzö Iskola és Kollégium alapító okiratának 10. pontjában a székhelyen ellátou feladatok közül a Felnölloktatási tagozatnál felsorolt Felnöttképzés "Szakképzö 13., illetve évfolyam" szövegrész átkeri.il a I l. I. pontba, míg a 17. pontban "fóigazgató" címhasználat kerül rögzítésre. 4. A Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium kérelmet nyújtott be. melyben kéne alapító okiratának alábbi módosításait: 4. I. Az intézményt a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság évben vizsgaközponttá nyilvánította és feljogosította ECDL vizsgák lebonyolitására. így az infomlatikai képzés keretében ECDL modulok oktatása történik. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv. 85. (1) bekezdés j.) pontja alapján mentes az adó al61 az a szolgáltatás, amely a (2) bekezdés b.) pontja szerint a felnőttképzési törvény alapján szervezett és akkreditált. i lietőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás. A hivatkozott szakasz (4) bekezdés a.) pontja szerijlt közszolgáltat6nak minösül a költségvetési szerv az alapító okiratban megjelölt tevékenysége tekintetében. Ennek megfelejöen az alapító okirat 14. pon~ában a Kiegészítö tevékenységek között felsorolt Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás címszó kiegészítése szükséges az..ecdl vizsgára való felkészítés. vizsgáztatás" szövegrésszel Az alapító okirat 14. pontjában a Kiegészítö tevékenységek között rögzített alábbi szöveg törlésc szükséges. mert ilyen képzést az intézmény nem végez. 2

3 ., Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás a felsorolt szakokban: OKJ szám Szakma megnevezése Számításlechnikai szoftverüzemel telő Szakmacsoport sz. 7" A fent említett okokból elvégeztük az egyes intézmények alapító okiratának szükségessé vált módosításait, melyek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapító okiratokban vastag, dőlt betűvel kerültek megjelölésre a Határozati javaslatban. A módosítások hatájyba lépésének napja a jóváhagyó közgyűlési határozat napja. A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság a október l6-í soron kívüli ülésén tárgyalja az előterjesztést, az idő rövídségére tekintettel a Bizottság döntése szóban kerül ismertetésre a Közgyülés október l6-i ülésén. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős Sport Osztály. hivatali egység: Oktatási, Közművelődési és Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését! HATÁROZATI.JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése módosítja az oktatási intézmények alapító okiratait az alábbiak szerint: L A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapító okirata (módosítások vastag, dőlt betűvel kerültek megje!ölésre): ALAPíTÓ OKIRAT Az Alapító okirat kelte: március 29. Egységes szerkezetbe foglalva: X. 16. Az Alapító okirat sorszáma: i. intézmény neve: 2. Székhelye (pontos címe): Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Békéscsab~l, Gyulai út 32/1. sz. Telephelye: Békéscsab~l, Puskin tér l. sz. Békéscsab'l, Gábor köz t. sz. Békéscsaba, Kazinczy utca 7. sz. (elméleti és gyukor/uti képzőhely) (elméleti és gyakor/liii képzőhely) (elméleti és gyakor/ati képzőhely) (elméleti és gyllkor/liti képzőhely) 3

4 Békéscsaba, Gyulai út 32. sz. (elméleti és gyakorlati képzó'''ely) Békéscsaba, Lencsési út 138. sz. (elméleti és gyakorlati képző"ely) Békéscsaba, Baross u I-3. sz. (elméleti és gyakorlati képzőhely) Békéscsaba, Ipari út 5. sz. (elméleti és gyakorlati képzó'''ely) Gyomaendrőd, Kis Lajos üdülőtelep (iidiilój 3. Tör:ss:óma: S:akága:ati besorolás száma: I. Alapító s:erv nel'e: 5. A fenntartó new, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér Az intézményfelügyeieri szerve: 7. Jogállása: 8. Gazdálkodási jogköre: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányznta Békéscsaba, Szent István tér 7. Önálló jogi személy, n Kós Károly Építö-, Fa- és Szolgáltatóipari SZllkképző Iskola, a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskohl és Kollégium, a Zwack.fózsef Kercskcdelmi és Vendéglátóipari SZllkképző Iskola, valamint a Közép-békési Térségi Intcgrált Szakképző Központ Központi Intézményc áuahlnos jogutódja. Önálló költségvetési szerv 9. Illetékességi és mliködési köre: A közoktatásról szóló hi LXXIX. h' (5) bek. szerint a működési (felvétcli) körlete. Kötelező fclvétclt biztosító iskola békéscubai lakóhellycl, ennek hián}'ában tartózkodási hellycl rendelkező 8. osztályt végzett tadulók számára, /0. Típusa: Közös ig:ugatású közoktatási intézmény Tagja a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola \'alnmint a Gépészeti és Számílástechnikai S7.akközépiskola és Kollégium intézményekkel együtt a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv 2. (2) b) pontja alapján létrehozott Békéscsabai I. Számú Térségi Integrált SZllkképző Központnak. 4

5 A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 67. (5) bekezdés szerint működő fogadó intézményként a szakképzési évfolyam~ln készíti fcl egészben a szakképzési évfolyam követelményeire a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola valamint a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium, mint küldő intézmények tanulóit. Szakképzési évfolyamára - az átvételre vonatkozó rcndelkc"lések szerint kötelező felvételt biztosít a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskoht, valamint II Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium tanulói számárd a küldő iskolában folytatott tanulmányok szakképzésbe történő beszámításával. S:ékhelyen e/látollfeladatok: Felnöttoktatl'isi tagozat Nappali munkarend szerint évfolyam Esti munkarend szerint é\'fol)'am maximális létszám: 550 fö Központi Képzőhely működtetése (a Közép-békési Térségi Integrál! Szak.képzö Központ Központi Intézménye általános jogutódjaként) maximális létszám: 410 fö II. A kö:ös igazgatású kö:oktatási intézmény tagi"'é=ményei: Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Trcfort Ágoston Műszaki Tagiskolája I /.l./. Feladatellátási helye: Békéscsaba, Puskin tér I. maximális létszám: 1300 fö Felada/ellátási helyen ellátottfe/adatok: szakiskola ált:li:.i.nos műveltséget megalapozó okt:ltlis szl.lkképzés évfolyam szakközépiskola általános műveltségetmegalapozó 9-12., illetve évfol)'am szakképző évfol)'am Felnó'ttoktatás Szakképző13., illetve évfolyam //./.2. Feladatellátási helye: Békéscsaba. Gábor köz 1. maximális létszám: 220 fö Feladatellótási helyen ellcíf()llfeladatok: 5

6 szakiskola szakképzés évfolyam szakközépiskola szakképző évfolyam //./.3. Fe/adalelllÍllÍsi helye: Békéscsaba, Kazinczy u. 7. maximális létszám: ISO fo Feladatellátási helyen ellátottfeladatok: sz'lkiskola szakképzés évfolyam s7.akközépiskola szakképző évfolyam Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium József Attila Kollégiumi Tagintézménye Feladarellátási helye: Békéscsaba, Puskin tér I. maximális létszám: 155 (ö Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája Feladarellátási helye: Békéscsaba, Gyulai út 32. maximális létszám: 950 ró Feladarellárási helyen ellátottfeladatok: szakiskola általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyam szakképzés évfolyam szakközépiskola általános műveltségetmeglllapozó 9-12., illetve évfolyam szllkképző évfoly:lm Feladatellálási helye: Békéscsaba, Lencsési út 138. maximális létszám: 190 fo Feladatellátási helyen ellcítort feladatok: szakiskohi sz:tkképzés évfoly:tm 6

7 szakközépiskola sz~lkképző évfolyam Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája lla.l. Feladatellátási helye: Békéscsaba, Baross u. I-3. maximális létszám: 510 fó Feladatellátási helyen ellárott feladatok: szakiskola általános műveltségetmegalapozó oktatás évfolyamon sz<tkképzés ll-b. évfolyam felzárkóztató oktatás évfolyam szakközépiskol<t szakképző évfolyam Feladatellátási helye: Békéscsaba, Ipari út 5. maximális létszám: 140 fó Feladatellátási helyen ellátoajeladatok: 12. Felvehető maximális létszám: szakiskola általános műveltségetmegalapozó oktatás évfolyamon szakképzés évfolyam felzárkóztató oktatás évfolyam szakközépiskola, sz~\kiskola:3460 fő felnőttoktatás: 550 fő kollégium: 155 fő 13. Alaptevékenység TEAoR száma: Szakmai középfokú oktatás 1-1. Alaptevékenysége: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelmérőlés a gyámügyi igazgahisról szóló évi XXXI. tv., a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv., valamint a sportról szóló évi. I. tv. alapj;in Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, okt;\tás (szakmai orientáció és szakmacsoportos alapozó képzések az alábbi szakuulcsoportokban: vem/éghításidegen/orgalom szakmacsoport, gépészet szakmacsoport, informatika szaknull:soport, elektrotechnika-elektronika szalwulcsoport, faipar szakmacsoport, könnyííipar szakmacsoport, építészet sulklllflcsoport, közlekedés szakmacsoport, egyéb szolgáltatások szakmacsoport, kereskedelem-marketing, iiz/eti adminisztráció 7

8 szakmacsoport, kömyezetvédelem-vízgllzdálkodás szllkmllcsoport, ügyvitel szakmllcsoport) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatás:.. (Fog)'atékosság tipusai: mozgás-, ér.tékszervi- Ihallássérült! és beszédfogyatékos, II megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének org:.tnikus oknl vissz:.wezethctő, valamint org:'lnikus okm vissz:t nem vezethető t:trtós és súlyos rcndellencsségé\'e1 küzdő gyermekek!ált lános tanulási zav.lr, diszlexia, diszgráfia, diszk.llkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatart:ísi zav:.lr, mutizmus!, autista gyermekek integrált szakközépiskolai nevelése, oktatása) Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás (beleérh'e a szakiskolai felzárkóztató oktatást) Sajátos nevelési igén}'ű tanulók nappali rendszerű szakiskolai ne\'elése, oktatása (Fog)'atékosság tipusai: mozgás-, én:ékszen'i- /hallássérült! és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethetö, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességévcl küzdő g)'ermekck láltalános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszk:llkulia, súlyos figyelemzavar, hipernktivitás, súlyos magatartási zav:..r, mutizmus!, autista gyermekek integrált szakiskolai nevelése, okt:.ltása) Szakközélliskohli felnőttoktat:.ís Szakiskolai felnőttoktah'ts Gimnáziumi felnőttoktatás Nappali rendszerű,szakképesítés mcgszer.tésére felkészítő iskolai oktatás a fclsorolt sz:'lkmákban: OKJ szám Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Szakma mee:nevczése CserépkáJyh:.l- és kandallóépítő Épületburkoló Épületszigetelő Kőfaragó Kőműves Szobafestő-mlÍ.Zolóés tapétázó Tetőfedő Szárazépítő Gipszmintakészítö Vasbeton- és műkőkészítő Cipőkészítő Gépíró és szö\'egszerkcsztö Ács-álh'án}'ozó Fénycző-m:.ízoló Asztalos Fl.leszterg:.Hyos K:'lrpitos Faművcs Bőrdíszműves Cipőfclsőrész-készítő Ortopédiai cipész Szíjg)'ártó-nyerges Fodrász Műbútonlsztalos Kozmetikus SZ:.lkmacsoport sz II I I II II I II 19 8

9 Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Fényképész és (otótermék kereskedő 19 Bőrműves 4 Cipőipari technikus 10 Kárpitosipari technikus II Informatikai h~ílózattclcpítö és üzemeltető 7 Blldogos és épületbádogos 5 Gázvezeték- és készülékszerelő 5 SzerkezetIakatos S Vízvezeték- és központifűtés-szerclő 5 Hőkezelő S Géplakatos S Hegesztő S Fémforgácsoló 5 Ipari- és kereskedelmi hűtőgép-szerelő 5 Szcllóző- és klimaberendezés-szerelő 5 Kerékpllrszcrclö S Számítógép-kezelő (-használó) 7 Villanyszerelő 6 Villamosgép- és készülékszerelő 6 Távközlésihálózat-építö 6 Kötó- és \'arrógépmüszcrész 5 Mechanikai műszerész 5 Karosszérialakatos 13 Csatornamú-kczcló 14 Yízmúkczeló 14 Elektronikai műszerész 6 Háztartás-elektronikai műszerész 6 Informatikai műszerész 6 Műholdas- és kábeltclevíziós vételtechnikai műszcrész 6 Rádió és h~lugtcchnikai műszerész 6 Számítástechnikai műszerész 6 Tclcvízió- és \'idcotechnikai műszerész 6 Szerszámkészítő S Kötöttpál)'ás jármű-villamossági szerclő 13 Kötöttpályásmotor- és erőátviteliberendczés-szerelő 13 Díszműko"ács 4 Számítástechnikai szofh'cr-üzemcltctő 7 Autóelcklronik~,i műszerész 13 Elektrotechnikai technikus 6 Ipari elcktronikai technikus 6 ABC c1:tdó 17 Cukrász 18 Élelmiszer és "egyi áru-kereskedő 17 G)'orsétkeztetési eladó 18 Idegenforg~,lmi technikus 18 Kereskedelmi technikus 17 Pincér 18 Ruházati kereskedő 17 Szakács 18 Vas- és műszaki kereskedő 17 9

10 Vendéglátó technikus Vendéglátó eladó Szakképesítés OKJszám Rész szakképesítés, SzakIIUlelágazás, ráépiilés csoport SZálIUl Epiiletgépészeti csőltálózat EIlergiahwiZllosíló 5 és berendezés-szerelő 'berendezés szerelóle Epiiletgépészeti csőltálózal GáJ/ogyasz/óberell,!e 5 és herellt/ezés-szerelő és- és csőhálózof-,etető Epülelgépészeti csőhálózat- 3/ Közpolltifíítés- és 5 és berendezés-szereló' söhá/ózat-szere/ö Epiiletgépészt!ti csőhálózll Víz"'ezeték- és 5 és berendezés-szerelő 'íz.késziilék-szereló Gépi forgácsoló / Gén/akalos 3/52/ / SzerkezetlllklllOS 3152/24/ Heeesztö II ffi1tö- és klímaherelulezés szere/ö, karbantartó Szerszlímkészitö 33 52/ Kémé,,-vviZSJ!á/ó Ol Elektromos gép- és 3/522 0/ készülékszere/ő Keresket/elmi, háztarftísi és 3/ vellllét!lútóipari "épszere/ö Kötő- és varróuéo mííszerész / Elektronikai mííszerész O/ Villallvszerelő / Autonwtiklli mííszerész Ol / Elektronikai technikus O/ ErőslÍramIÍ elektrotecl,nikus Ol Számítógép-szerelő, O/ / kllrblllltartó Illfornllltikl,; rejldszergl'zllll 5448/ O/ Informatika; 7,álóZilftelepítő és - Izemeltető InforJIllltika; rejldszergl,zdl' 5448/ Informatikl,i 7 mííszerész Informatikai rejldszergl,u/a 5448/0300/05403 IT biztollság 7 techllikwi In{ormatikai reiidszet/faull' IT kereskedó' 7 luformatikai relldszergazda 5448/0300/05405 Számítógéprelll/szer- 7 karbantartó IIIforJIllltikl,i rendszergazda 5448/ SzórakoztatótecltJIika 7 i mííszerész III{OrJIllltikl'; rent/szer"lizda 5448/ 0300/05407 'Vebmester 7 EDiilet- és édí/méul'bádo"os /

11 KálVlrás Kőjaragó, 1I117köves és J épüle/szobrász KőmíÍJ1es Te/iifedö l Acs álll'líilvozó Ol Burkoló Belsőépí/ési szerkezet- és burkola/szerelő Festő, mázoló és tavétázó Bőrdíszműves Ol Eoüle/asztalos JI Bútorasztalos Ol JI KárDitos JI Karosszérialakatos Jármííféllvező Vasúti jármííszerelő Vasúti "illamos 13 'ármíí szerelője VaslÍti járnlííszerelő Dízelmotoros M.Hiti 13 "lírmíí szerelőie Autóelektrollikai műszerész Ol Irodtli asszisztens Ol Bolti eladó 3134/ Ol Bútor- és lakástextil- J7 ladó Bolti eladó 31 34/ Ol Elelmiszer- és 17 vef!lliárll-eladó Bolti elolló Ol Mííszakicikk eladó 17 Bolli eladó 3134/ Ol Porceláll- és 17 'délnlárll-eladó Bolli e/adó / Rlllrázali dolló 17 Bolti eladó 3/34/0/ Zöltlség-gyiimölcs /7 radó Kereskedelmi ügyillféző Kereskellő 5234/ Marketing- és / rekláml1'l.villléző Mííszakicikk-kereskedö 5134/ Ol Kultúrcikk-kereskedő Fényképész és jotólermék- 5/2130/00/0510/ Eseméllyrögzílő 17 kereskedő Fényképész és jotólermék /05102 Filmlaborálls 17 kereskedő Cukrász / Pillcér 33 8lJ SZllkács 338//03/ /8 Velldéf.dös l Fodrász Ol Kozmeliklls 528/50/ /9 II

12 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés a felsorolt szakmákban: OKJ szám Ol Ol Ol Ol Szakma megnevezése Villamosmérnök-asszisztens Idegenforgalmi szakmenedzser Kereskedelmi szakmened7..ser Vendéglátó szakmenedzser Szakmacsoport sz Szukképesítés OKJ szám Részszakképesítéj, Szakmueltíguzás, ráépiilés csoport számu Mérnökassziszlells 558/00J 00/05513 Villamosmémök- 6 asszisz/ens Kereskedelmi menedzser 55 J45 OJ 00/05502 Kereskedelmi J7 j'zakmenellzser Velllléglátó- és 558/2 O/ 00/055 O/ Idegenforgalmi /8 idegenforgalmi szakmenellzser szakmelledzser Vendéglátó- és 558/2 0/00/05502 Vendéglátó /8 idegenforgalmi szakmenedzser szakmenedzser A szakképzési évfolyamán egészben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola tanulóit az alábbi szakmákban: Nappali rendszerű, szakképesítés megszerlésére felkészítő iskolai oktatás, a felsorolt szakmákban: OK.I szám Szaknm megnevezése Szakmacsoport sz. Autószerelő 13 Közlekedésüzem-\'ileli, száuílmáoyozási lecbnikus 13 Közlekcdésgépészcli lechnikus, közútijármü-gépész 13 Szakképesítés OKJ szám Rész j'zakképesítés, Szukmaelágazás, ráépiilés csoport száma Köz/ekellés iizemvilel- 5284/0/00/0520J Sz.á IIítmáIIyozás; /J ellótó ü"rilltézö Autószerelő 5/525 O/ / lj Autószerelő 5/5250/000/540/ AulÓtecllllikus /J OKJ szám Felsőfokúszakképesílést nyújtó kélnés a felsorolt szakmákban: Szakma megnevezése SZl.tkmacsoport sz. Logisztik~li műszaki mencdzscrassziszlcns 17 OKJ szám 12

13 elágazás, ráépiilés csoport számll Kereskedelmi Logisztikai mííszaki 17 "enedzserasszisztells li,e/rellzserllsszisztells A szakképzési évfolyamán egészben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a Gépészeti és Számít'ástcchnikai Szakközépiskola és Kollégium tanulóit az alábbi szakmákban: appali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás, a felsorolt szakokban: OK.I szám Ol Szakma megnevezése Informatikus (oktatás) M ultimédia-fej lesztő Szakmacsoport sz. 7 7 Szakképesítés OKJszám SZllkmll- Rész szakképesítés, csoport eltígazás, ráépt'ués száma Eot'Ueteéoész tec/liliklls / GépgyártásteclrlJológilli teclrllikus 5452/0/ lll/ormatikai flj/ormatikai 5448/ Irálózatlelepítőés - rendszergazda 7 fll/omultiklli renf/szerj!azda üzemeltető 5448/0300/05407 Webmester Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerü, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása (Fogyatékosság típusai: mozgás-, ér.lékszcn'i- /hallássérültl és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a \'iselkedés fejlódésének organikus okra \'isszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek!általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus!, autista g)'crmekek integrált szakképesítés megszer.lésére felkészítő iskolai oktahi.sa), a fent felsorolt szakokban Szakképesítés megszerl.ésére felkészítő iskolarendszerü felnőttoktatás, a felsorolt szakmákban: OK') szám Ol Ol Szakm~l meenevezése SZ~lkm:lcsoport sz. Karosszérialakatos 13 Kéményseprőés tüzeléstecbnikai karbantartó 9 Autóelektronikai műszerész 13 Elektrotecbnikai technikus 6 Ipari elektronikai technikus 6 Gépészlechnikus 5 13

14 SZtlkképe~1tb OKJ szám Rész szakképesítés, Szakma e/líf!azá~', ráéniilés CSOlJort Kéménvviz.5páló EoiiletJ!éoész technikus Ol Erősáramú elektrotechnikus O/ Elektronikai technikus O/ Karosszérialakatos Autóelektrollikai "diszerész Autószerelő 5/525 Ol Autószerelő 5/525 0/ Ol Autótechlliklls 13 Vízmíikezelő 3/ Csatomamíi-kezefő Ol Felsőfokú sz~lkképesítést nyújtó képzés a felsorolt szakmákb:m: OK.J szám Ol Szakma megnevezése Villamosmérnök-asszisztens Szakmacsoport sz. 6 SUlkképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakma eflí1!azás ráéolhés CSODort 1"Jémökasszi~ ztens 558/0 0/00/055/3 Villamoj'mémök- 6 asszisztens Diákottboni, kollégiumi szállásbelynyújtás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényü gyermekek, tanulók sz;ímára (Fogyatékosság típusai: a megismerő funkciók v~lgy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valnmint org:mikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek láltalános tanulási zav;tr, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus! integrált kollégiumi ellátása) Iskolai intézményi közétkeztetés (feltételeinek biztosítása) Kollégiumi intézmén)'i közétkeztetés (feltételeinek biztosítása) Munkahel)'i vendéglátás Oiáksport Szakmai tevékenységet irányító és kisegitö szolgáltatás Közoktatási intézményekben \'égzett kiegészítő tevékenységek Kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondoz:ís, egyéni foglalkozás szervezése Iskolai könyvt:'lri fclmlatok e1hltlísa Érettségi vizsga szen'czése SZl.\kmai vizsg~' szen'ezése Oklahísi, nevelési módszertani feladatok végzése Tanulók külső gyakorlati helyen történő foghtlkozl:ttása Lakhat;ísi feltételek bizlosítása 14

15 Felkészítő (felzárkóztató, tehetséggondozó, speciális ismereteket adó) foglalkozások tartása kollégiumban Szabadidő ellöllését szolgáló foglalkozások szcn'czése (szakkör, érdeklődésikör stb.) Kollégiumi férőhelyek szorgalmi időszakon kivüli hasznosítása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Oktatási célok és cgyéb fcladatok Kicgészitő te,'ékenység: Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás a hatósági nyilvántartási értesítés szerint Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Megváltozott munkaképességűekrehabilihlciós képzése Pedagógiai szakszolgálat Pedagógi:.li szakmai szolgáltatás 15. Vál/alkozási tevékenység: nincs 16. Alaptevékenység érdekeltség; rends=ere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 17. Intézmény vezelójére vonalkozó szabályok Az intézményjőigllzgalójál a közgyűlés bízza meg pályázat útj~'in 5 év határozott időtarhlmra. Felette ~lz egyéb munk~~itatói jogokat a polgármester gyakorolja. 18. FeiadaI ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ing)'enes használatba adott korlátozottan forgalomképes lör,.svagyonból: - a békéscsabai 4070 brsz.-ú Békéscsaba, Baross u. I-3. sz., - a békéscsabai 6144/6 hrsz.-ú, 1876 Ol! Békéscsaba, Ipari u sz., - a békéscsab..i 6144/9 hrsz.-ú, 4711 Ol! Békéscsaba, Ipari u. S-7. sz., - a békéscsab'li 692 hrs7_-ú, Békéscsaba, Puskin tér L, Gyulai út 32., Gyulai út 32/1. sz. alatti ingatlanok, - a békéscs.lb:'li 1700/6 hrsz.-ú, 9 h ingathloból Békéscsaba, Lcncsési u sz épület, - a békéscsabai 3262/1. hrsz.-ú, Békéscsab~l, Gábor köz I. sz. alatti ingatlan osztott haszn:.i.iata, - a békéscsab~li hrs7_-ú, Békéscsaba, K.uinczy u. 7. sz. alatti ingatlan osztott használata, - a gyomacndrödi 1300/17 hrsz.-ú 617 nt! Gyomaendrőd, Kis L..jos üdülőtelepi ingallan. 15

16 Az intézmény használatában lévő önkormányzali tulajdonú ingatlanok felett az intézmény vezetője nem rendelkezhet, kivéve- amennyiben az alapfeladat ellátását nem sérti - az I év alatti bérheadást. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 19/2007. ev. 2.) önkomlányzati rendelel szabályozza. A közgyülés 158/2007. (III. 29.) határozatával elfogadva, módosítva a 457/2007. (XI. 20.), a 49/2008. (I. 24.), a 276/2008. (IV. 24.), a 394/2008. (VI. 19.), a 449/2008. (VII. 10.), valamint a.../2008. (X. 16.) közgy. határozattal. Békéscsaba, oklóber 16. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Benedek Mária sk. jegyző II. A Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola módositásokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapító okirata (módosítások vastag. dőlt betűvel kerültek megjelöiésre): ALAPíTÓ OI<J RAT Az Alapító okírat kelte: XII. 18. Egységes szerkezetbe foglalva: X. 16. Az Alapitó okirat sorszama: 33/1992. i. intézmény neve: 2. S:ékheiye (polllos címe): Telephelyc: Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Békéscsaba, Gábor köz I. (elméleti és gyllkor/liti képzó7,ely) Bükkszentkercszt, Völgy utca (iidiilój 3. Tör=ss=áma: S:akága=ati besorolás s=áma: Alapitó s=erv nere: 5. Afenntartá neve, címe: ljékéscsaba Mcgyci Jogú Város Önkorm:'lnyzata, iiictve jogclödje Békéscsaba l\1cg)'ci Jogú V.íros Önkorm.lnyzata 16

17 Békéscsaba, Szent István tér Az intézményfeliigyeleti s=ene: 7. Jogállása: 8. Gazdálkodásijogköre: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. Önálló jogi szcmély Önálló költséb'vetési szcrv 9. Illetékességi és müködési köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bek. szerint a múködési (fcivételi) körlete. 10. Típusa: Szakképzési évfolyam nélkül müködő szakközépiskola. Tagja a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium valamint a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium intézményekkel együtt a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. 2. (2) b) pontja alapján létrehozott Békéscsabai I. Sz:imú Térségi Integrált Szakképző Központnak. Tanulóit a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 67. (S) bekezdés szerint fogadó intézményként működő BékéscslIbai Központi Szakképző Iskola és Kollégium a sukképzési évfolyamán készíti fel egészben - a tanulmlinyok szakképzésbc történő beszámításával - a szlikk.épzési évfoly11m követelményeire. szakközépiskola: általános műveltségetmegalapozó: é\'folyam tagozata: nincs 1J. Fehehetó maril1uijis uujulólétszúm: 420 fő 12. Alaptel'ékenység reáor száma: Szakmai középfokú oktatás I], Alaptel-'ékenysége: A közoktahisról szóló évi LXXIX. tv., a g)'crmekck védelméről és 11 gyámüg)'j igllzglltásról szóló 1997.évi XXXI. tv., a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv., Vlllarnint a sportról szóló hi I. tv alapj!ln. 17

18 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás (szukmai orientáció és szakmacsoportos alapozó képzések az alábbi szakmacsoportokball: közlekedés szllkmacsoport, kereskedelem-i1ll1rketillg, üzleti adminisztráció szakmacsoport) Sajátos ne\'clési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása (Fogyatékosság típusai: mozgás-, énéliszen'i- Ihallássérültl és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkcdés fejlődésének organikus okra vissza\'ezethető, valamint organikus okra vissza ncm vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gycrmekck láltalános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hipcnktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus/, autist:l gyermekek integrált szakközépiskohli nevelése, oktlltása) Iskolai intézményi közétkeztetés (feltételeinek biztosítása) Di:iksport Közoktatási intézményekben \'égzett kiegészítő te\'ékenységek Kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tebetséggondozás, egyéni foglalkozás szen'ezése Iskolai kön)'vtári feladatok ellátása Alapműveltségi, érettségi vij'...sga szervezése cvclési-oktatási módszertani feladatok végzése Önkorm{myzatok és többcélú kistérségi társulások ciszámolásai Kiegészítő tevékenység: SajlH vagy bérelt ing11thln h~iszl1osítás~l Üdültetés 1-1. Vállalkozási revékellysége: nincs 15. Alaprevékeuység érdekejtségi rendszere: Maradván)'-érdekeltségű költséb,,'ctési szen' 16. Imé:mény ve:etöjél1ek megbízására \"ol1atko:ó s:abályok: Az intézmén)' igazgatóját a közgyülés bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester g)'akorolja. 17. Feladat ellátására s:olgáló vagyon: Az önkormányzat :iltal ing)'enes h~\szmil~liba adott korlátozoltan forgalomképes törl.svag)'onból: ~, békéscsabai 3065 hrsz.-ú 8345 m 2 Békéscsaba, Gábor köz I. sz. all.ltti ing.dlan osztott h~lszn;ihlta, vl.lhllnint 18

19 a bükkszentkereszti 1305/8 hrsz.-ú 2569 m 2 Bükkszentkereszt, Völgy u.-i osztallan közös tuhljdonú ingatlanból 575 m 2 épület és környezete alatti ingatl:m. Az intézmény használatában lévő önkonnányzati tulajdonu ingatlanok felett az intézmény vezetője nem rendelkezhet, kivéve - amennyiben az alapfeladat ellátását nem sérti - az l év alatti bérbeadást. Az önkonnányzati vagyon feletti rendelkezési Jog gyakorlását a (V. 2.) önkonnányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés 478/1992. (XII. 18.) határozatával elfogadva, módosltva a 95/1994. (II. 24.), a 228/1995. (VI. 1.), a (III. 19.), a 289/2002. (VI. 6.), a 129/2003. ( ), a 240/2004. (IV. 29.), a 381/2005. (VII. 14.), a 461/2007. (lx. 20.), az 51/2008. (1. 24.), a 277/2008. (IV. 24.), a 395/2008. (VI. 19.), valamint a.../2008. (X. 16.) közgy. határozattal. Békéscsaba, ok'tóber 16. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Benedek Mária jegyző III. A Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapító okirata (módosítások vastag, dőlt bctüvel kerültek megjelölésre): ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapitó okirat kelte: XII. 18. Egységes szerkezetbe foglalva X. 16. Az Alapító okirat sorszáma: 31/ Inté:=mény neve: 2. Székhelye (POlIfOS címe): Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium Békéscsaba, Kazinczy utca 7. (elméleti és gyakorlati képzőhely) Telephelye: Békéscsaba, Trcfort utca 2. (kollégium) J. Tör:=sszáma: Szakágazati besorolás száma: I. Alapító szerv neve: Békéscsaba Meg)'ci Jogú Város Önkorlllán)'z:lia, illctve jogclódje 19

20 5. A (enn/arló neve. cime: 8ékéscsaba Megyci Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér Az inlé::mény fe/ügye/eli szene: 7. Jogállása: 8. Ga::dálkodásijogköre: Békéscsaba MCg}'ci Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. Önálló jogi személy, a Középfokú Iskolai Diákotthon (Békéscsaba, Trefort utca 2.) általános jogutódja. Önálló költségvetési szerv 9.!/lelékességi és miíködési köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bek. szerint a működési (feh'ételi) körlete. la. Típusa: Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Szakképzési évfolyam nélkül múködő szakközépiskola. Tagja a Kemény Gábor Logisztik:li és Közlekedési Szakközépiskola vnlllmint a Békéscsabni Központi Szakképző Iskola és Kollégium intézményekkel együtt :1 szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. 2. (2) b) pontja alapján létrehozott Békéscsabai I. Számú Térségi Integrált Szakképző Központnak. Tanulóit a közoktatásról szóló é"i LXXIX. tv. 67. (5) bekezdés szerint fogadó intézmén}'ként működő Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium a szakképzési évfolyamán készíti fcl egészben - a t.mulmán)'ok szakképzésbe történő besz:ímít{lsával - a szakképzési évfolyam követelményeire. Intézményegységei: I. szakközépiskola: általiínos műveltséget megalapozó: 9-12., illetve évfolyamok tagozata: nincs 2. kollégium: 150 fiú férőhely ll. Felvehelö maximális lollulóléls:zóm: szakközépiskola: 460 fő kollégium: 150 fő 20

21 J2. Alaptevékenység TEIÍOR száma: Szakmai középfokú oktatás 13. Alaptevékenysége: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXl. tv., a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv., valamint a sportról szóló évi I. h' alapján Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás (szakmai orielltáció és swkmacsoportos alapozó képzések az alábbi szakmacsoportokball: gépészet szakmacsoport, illforma/ikai szakmacsoport) Sajátos nevelési igényű tanulák nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása (Fogyatékosság tipusai: mozgás-, érzékszervi-!hallássérült! és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissz~ivezcthető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek!általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzllvar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus!, autista g)'ermekek integrált szakközépiskolai nevelése, oktatása) Iskolai intézmén}'i közétkeztetés (feltételeinek biztosítása) Di~lkotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Dhikotthoni, kollégiumi szálláshelynyújhis saj~itos nevelési igényű g)'ermekek, tanulók számára (Fogyatékoss~lgtipusai: tanulásban akadályozott, a megismerő funkciók,'agy a "iselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő g)'ermekek!általános tanulási zavar, diszlexia, diszgnífia, diszkalkulia, súlyos fig)'elemzavar, hipentktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus! integrált kollégiumi ellátás~i) Kollégiumi intézményi közétkeztetés (feltételeinek biztosítása) Diáksport Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevéken)'ségek Fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foghllkozás szen'ezése Kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás Iskolai kön)'vtári feladatok ellátása Alapmüveltségi és érettségi "izsga szen'czése Oktatási, ncl'clési módszertani (eladatok vég-j.:ése Lakhat:ísi feltételek biztosíhisa Felkészítő (felzárkóztató, tehetséggondozó, spcehílis ismereteket lidó) foglalkozások tartása Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése (szakkör, érdeklődésikör stb) Kollégiumi férőhelyek szorg~ii",i időszakon kivüli hasznosítása Önkormányzatok és többeélú kistérségi társu1:ísok c1sz;ímolás:'ii Kiegészítő tevékenység: Saj:ít vagy bérelt ingatlan hasznosítása 21

22 Iskolarendszeren kívüli sznkmai oktntás, vizsgáztatás a hatósági nyi1vántart<\si értcsítés szcrint 1-1. Vállalkozási te\:ékenysége: nincs Ij. Alaptevékenység érdekeltségi rends=ere: Maradvány-érdekeltségű költségvctési szcrv 16. Intézmény vezetójének megbizására vonatkozó szabályok: Az intézmény igazgatóját a közgyűlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott idötartamra. felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 17. Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes tönsvag)'onból: a békéscsabai hrsz.-ú KazioC'"L)' u.7. sz. alatti ingatlan osztott használata, valamint a békéscsabai 3261/3 hrsz.-ú Trdort u.2. sz. alatti ingatlan. Az intézmény használatában lévő önkormányzati lulajdonú ingatlanok felett az intézmény vezetője nem rendelkezhet, kivéve - amennyiben az alapfeladat ellátását nem sérti - az 1 év alatti bérbeadást. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 19/2007. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyiilés (XII. 18.) határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994. ( ), a (VI. 1.), a 82/1998. ( ), a 652/2000. (XI. 16.), a 133/2003. (ll. 27.), a 240/2004. (IV. 29.) a 380/2005. (VII. 14.), a 155/2007. ( ), a 460/2007. (lx. 20.), az 50/2008. (I. 24.). a 278/2008. (IV. 24.). a 396/2008. (VI. 19.). valamia! a.../2008. (X. 16.) közgy. határozattal. Békéscsaba, október 16. Vantara Gyula sk. polgánnester Dr. Benedek Mária sk. jegyző IV. A Szent-Györgvi Albert egységes szerkezetbe foglalt kerültek mcgjelölésre): Gimnázium. Szakközépiskola és Kollégium módosításokkal hatálvos alapító okirata (módosítások vastag. dőlt betüvel ALAPíTÓ OKIRAT Az Alapító okirat kelte: III. 24. Egységes szerkczclbe foglalva: X. 16. Az Alapító okirat sorszáma:

23 l. Inu!=méIlY neve: Szent-Györg)'i Albert Gimmizium, Szakközépiskola és Kollégium 2. Székhelye (pontos címe): Békéscsaba, Gyulai út Telephelye: Békéscsaba, Irányi utca 3-S. Bükkszentkereszt, Völgy utca (elméleli és gyakorlali képző/rely) (elméleti és gyakor/ati képzőhely) (üdülő) 3. Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: 5. Afenntartó neve, címe: Békéscsaba Megyei.Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent Ish'án tér Az intézményfelügye/et; szerve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent ISh'án tér Jogállása: Önálló jogi személy. A Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola (Békéscsaba, Gyulai út 57.), a Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola (Békéscsaba, Gyulai út 55.), a Ruhaipari és Iparmüvészcti Szakképzö Iskola és Kollégium (Békéscsaba, Lencsési út 140.), valamint a Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Lcán)'kollégium (Békéscsaba, Gyulai út 53.) általános jogutódja. 8. Gazdálkodásijogköre: Önálló kültséb'vetési szerv 9. Illetékesség; és mliködési köre: A közoktatásról szóló évi L~XIX. tv (S) bek. szerint a müködési (felvételi) kör.letc. / O. Típusa: Többcélú, közös igazgat:isú közoktatási intézmény 23

24 Tagja a B~lrtók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola, a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium valamint a Széchenyi István Két Tanítási yelvű Közgazdasági Szakközépiskola intézményekkel együtt a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. 2. (2) b) pontja alapján létrchozott Békéscsabai n. Számú Térségi Integrált Szakképző Központnak. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 67. (5) bekezdés szerint működő fog'ldó intézményként a sz~,kképzési évfolyamán készíti fel egészben a szakképzési évfol)'am követelményeire a Széchenyi István Két Tanítási N)'e1vű Közgazdasági Szakközépiskola mint küldő intézmény tanulóit. Szakképzési évfolyamára - az átvételre vonatkozó rendelkezésck szerint kötelcző feivétcit biztosít a Széchenyi István Két Tanítási Nyclvű Közgazdasági Szakközépiskola tanulói számára a küldő iskohíban folyhltott tanulmányok szakképzésbe történő beszámításáv.,i. Intézménycg)'ségei: l. iisszetett iskola gimnázium: évfolyam j szakközépiskola által::ínos műveltséget megalapozó: évfolyam; szakképző: , valamint évfol)'~'m; iparművészeti szakközépiskola: 9-12.,13. évfolyam. felnőttoktatás: szakképző 13., évfolyam 2. kollégium: 300 férőhelyes (leány) II. Felvehelőmaximális lanuló/élszám: összetctt iskola: 1150 fő kollégium: 300 fő 12. A/aple\lékenység TEAoR száma: Szakmai középfokú oktahls 13. Alaplevékenysége: A közoktahlsról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv., valamint a sportról szóló 200 t évi I. tv. alapján N:,ppali rendszerű gimnáziumi ne\'elés, oktatás S:tj~ítos nevelési igén)'ű tanulók napp:tli rendszerű gimnáziumi nevelése, okt..tása (Fogyatékoss::íg típusai: mozgás-, érj.:ékszen'i-!hallássérült! és beszédfogy:ltékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének org'ldikus okra,'iss7..3hzethető,,'alamint org:tnikus okra "issza nem vezethető tartós és súlyos rendcllcnességéver küzdő g)'ermekek lált..lános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos fig)'elemzavar, hiperakti"itás, súlyos magatarhlsi zavar, mutizmus!, autisla g)'ermekek inlegrált gimnáziumi nevelése, oktatása) 24

25 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás (Szakmai orielltlíció és szakmacsoportos altlpozó oktatás llz alábbi szakmacsoportokball: míívészet, közmtlvelődés, kommultiktíció szakmilcsoport, egészségügy szakmacsoport, liyomtlaipar szakmacsoport) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatllsa (Fogyatékosság tipusai: mozgás-, én.:ékszcrvi- Ihallássérültl és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók Vllgy a viselkedés fejlődésénck organikus okra visszavezethetö, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek láltalános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási za,'ar, mutizmus!, autista gyermekek integrált szakközépiskolai nevelése, oktatása) Nappali rendszerű, szakképesítés megszerlésére felkészítő iskolai oktatás, a felsorolt szakokban: OK,' száma Ol ol ol Szakma megnevezése Nyomdai kiadvány- és képszerkesztő Nyomdai gépmester Könyvkötő Divat- stílustervező asszisztens Grafikus (alkalmazott grafikus, képgrafikus) Oíszlet- és jelmeztervező asszisztens Szakmacsoport sz I I 2 2 Textilműves (kézi nyomó, kézműves) Textilrajzoló és modelltervező asszisztens Túzzománcozott-dísztárgy készítő (zománcmüves) Ápoló Csecsemó- és gyermekápoló Csecsemó- és kisgyermekgondozó Szociális asszisztens Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakmaelágazás, ráépii/és csoport sáma. Költvvkötő 3/5170/ N"'omdui!!éDmester / Kiadváll11szerkesztő O/ Kiadvóllvszerkesztö O/ OOO/ 52 Ol Korrektor 12 Kiut!vt;uyszerkesUő O/ OOO/ Nyomt/ai /2 médiaszerkesztő Kim/vá" vszerkesuő 522/3 O/ OOO/ 5203 Tioof!rfífus /2 Dil-'at-stí/usten-ezó' asszisztelis Grafikus /054 Ol A/ka/mazoll orafikus 4 Grafikus KéDf!rafiktts 4 Texti/mtlves /600/05403 Kézműves 4 Textilmííves 5421/ O/ Kéziltromó 4 Textilmtives 54211/ Textilrajzoló és 4 mot/el/tervező asszisztens 25

26 ZomáJlcmííves / Díszlet- és jelmeztervező 5421/ lwizisztejls KÖJlllyííipari techllikus Ol 00/05402 Ruhaipari techllikus 10 Aoo/ó Ol /OOO l Diagllosztikai tec/mo!ógus / / Képi diagllosztikai és l illtervejlciós asszisztelis Orvosi laboratóriumi / Egészségügyi l teclmikai asszisztejls laborlíjls Szociális sej:ftő / Szocilílis asszisztelis 2 Csecsemő- és l!yermekóno!ó l Gyer",ekgo"dozó-"eve/ő 5476/ 0200/05402 Kisgyermek goill/ozó, 2 -Ilevelő ADolási asszisztelis / /OOO / EJ:észséJ:üJ[JJi lisszfsztells / / Alta/állos asszisuelis l E1!észsél!tlJ!Vi asszisztejls Ol FOl!tíszati asszisztejls l Egészségügyi asszisztejls / Gyógyszertári l lisszisztells Egészségiigyi asszisztelis / Egészségiigyi l ooertítor Egészségügyi lisszisztejls /000/5404 Fizioterápitís l szakasszisztelis AleJltőáooló / / Beteokísérő l Gyógypedagógilli asszisztejls / / Autisták 3 gyógypedagógiai asszisztellse Gyógypedagógiai asszisztens / Beszédfogyatékosok 3 gyógypedagógiai lisjzisztellse Gyógypedllgógiai asszisztens 54/400/000/5403 Erte/mi/eg sériiltek 3 gyógypedagógiai lisszisuellse Gyógypedagógiai asszisztelis /000/5404 Hallásfogyatékosok 3 gyógypedagógiai lisszisztellse Gyógypedllgógiai asszisztelis 54/400/000/5405 Látásfogyatékosok 3 gyógypedagtígiai asszisztellse Gyógypedagógiai asszisztelis 54/400/000/5406 Pszichésfejlödésben 3 akadálj'ozottak gyógypedagógiai asszisztense Gyógypedagógiai asszisztelis 54/400/000/5407 SÚ/YOS(lII és 3 halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Gró'!Ypeduoó Íl,i asszisztelis / Testi fopl'l,tékosok 3 26

27 gyógypedagógiai asszisztellse Szociális szakgolldozó Szociális golldozó, 2 szervező A szakképzési évfolyamán egészében felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola tanulóit az alábbi szakmákban: Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás, a felsorolt szakokban: OKJ száma Szakma megnevezése Szakmacsoport sz Pénzügyi-számviteli ügyintéző 15 Szakképesítés OKJszám Rész szakképesítés, Szakmaelágazás, ráépiilés c:soport sáma. Hostess Ol /8 Informatikai rendszergazda 5448/ / SzámítástecIJ Ilikai 7 szoftveriizemeltető IIl[ormatiklls 5448/ Gazdasági 7 illformatikus Kiilkereskedelmi üzletkötő /7 Lo!!isztiku; ii!!vill1éző /7 Marketillg- és Ol rekhíiii üj!yilltéző Péllziigyi-számviteli / Il!!Villtéző PR iifl.yilltéző /7 Ü!!vv;teli titkár /0 54 Ol Ide!!ellnvelvi titkár 16 Üfl.vviteli titkár / Iskolatitkár 16 Ü"vviteli titkár / Ü1!villtézőtitkár /6 Vállalkozási ü!!vifltéző l5 Kereskedelmi ügyintéző 5234/ / Kiilgazdasági 17 ii1!yilltéző Irodai asszisztelis / Géníró /6 Irodai asszisztelis / Gépíró, /6 Szöveflszerkesztö F - ei so"fok' u szakk' epesl't' es t nvull "tó k',epzes a feisoroit SZ~lkm'kb a an: Szakképesítés OKJ szám Rész szllkképesítb', Szakmuehígllzás, ráépiilés csoport sámli. Kereskedelmi menedzser Ol Külgazdasági /7 üzletkötő..... " Szakkepesltes megszcrlescre fclkcszlto Iskolarendszeru felnottoktatas, a fent felsorolt szakokban 27

28 Sajátos nevclési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerlésére felkészítő iskolai oktatása (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- Ihallássérült! és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésénck organikus okra viss1.avczetbető,,'alamint organikus okra vissza nem,'ezethető tartós és súlyos rcndeljenességével küzdő gyermekek láltalános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, biperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus/, autista gyermekek integrált szakképesítés megszerzésérc felkészítő iskolai oktatása) a fent felsorolt szakmákban Dhíkotthoni, kollégiumí sdlláshelynyújtás Di:.íkotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tildulók számára (Fogyatékosság típusai: tanuhisban ak~ldályozott,a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek láltalános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súl)'os figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus! integrált kollégiumi ellátása) Iskolai intézményi közétkeztetés (feltételeinek biztosítása) Kollégiumi intézményi közétkeztetés (feltételeinek biztosítása) Munkahelyi vendéglátás Diáksport Önkormányzatok és többeélú kistérségi társulások elszámolásai Közoktatási intézményekben,'égzett kiegészítő tevékenységek S~ljátos képzési cél: rendészeti ismeretek okhlhisa évfolyamonként egy osztályban gimnáziumi oktatás emelt szintű flzikaoktahiss~ll0,5 osztál)'ban Kötelező és nem kötelező tanórai fogl:tlkoz1lsok keretében fcld.rkózt~lhis, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése Iskol..i könyvtári fehld~ltokelhit:ls" Alapműveltségi és érettségi vizsga szen'czése Szakmai vizsga szen'ezése Okhltási, nevelési módszertani feladatok végzése Iparművészeti oktatás párhuzamos képzésben Lakhatási feltételek biztosítása Felkészítő (felzárkóztató, tehetséggondozó, speciális ismereteket adó) foglalkozások tartása Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése (szakkör, érdeklődésikör stb.) Kollégiumi férőhelyek szorgalmi időszakon kívüli hasznosítása Kiegészítő tevékenység: S'lját vagy bérelt ing:'lthld hasznosít:ísa Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként Üdiillctés Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgiíztiltiis a hatósági nyilvántartási értesítés szerint 28

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác Szakképző

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 15. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Békéscsaba, Szent István tér 7. Bf!KÉSCSABA MEGl'EJJOGU VAROS ÖNKORMlíNYZAT KÖZGl'ULtStNEK KÖZMŰVELŐDÉSI,IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 57612008. Előadó: Edit Mell.: lcd HI'v S"7' "

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2007. július 16.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2007. július 16. ALAPÍTÓ OKIRAT a Terplán Zénó Mőszaki és Közgazdasági Szakképzı Iskola mőködésérıl, alapításról és az azóta bekövetkezett módosításokkal egységes szerkezetben 2007. július 16. 2 Alapító Okirat a Terplán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 76-23/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 138/2010. (VI. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság .. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Iktatószám: 01/1093-2/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnökének előterjesztése a Porpáczy Aladár Általános Művelődési

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 460-2/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A VOCATIONAL ACADEMY ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON A L A P Í T Ó O K I R A T A I. Általános rendelkezések A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére Ikt.sz: V-537/2004. Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportiroda Véleményező: Oktatási Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA A döntés egyszerű többséget igényel Tárgy: a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. IIá. sz.: V547/2007 Előadó:NagyÁrpád Mell.:l Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-806 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.301/2005. Előadó:Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNY'ZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK. OKTATÁSIÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNY'ZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK. OKTATÁSIÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. ,.,. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNY'ZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJúSÁGI, OKTATÁSIÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 4931201 I. Előadó: Nagy Árpád, Tarné Malatyinszki

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

Az iskola egyedi kódszáma: 031627

Az iskola egyedi kódszáma: 031627 Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Telefax: 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu Igazgató:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. július 7-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 1225-3/2007. Elıterjesztés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 Szakmacsoport megnevezése A gyakorlati képzés helyszíne A képzés időtartama (év) 9. évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. 13.évf. Szegedi Szolgáltatási

Részletesebben

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KGF/1414/2/2011. Az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Farkas Gyula Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium 5630 Békés, Hőzső u. 39. Tel/Fax: (66)411-577 E-mail: bekes@fgyki.hu Honlap:

Részletesebben

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedı 58 1 0 59 Szakács 48 3 0 51 Asztalos 47 0 0 47 Pincér 34 0 1 35 Karosszérialakatos 29 0 0 29 Kımőves 28 0 0 28 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 13 9 4 26 Szobafestı-mázoló

Részletesebben

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Szakma megnevezése OKJ szám Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) Beiskolázási létszám mértéke 2012/2013 Általános ápoló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 84812011. Előadó: Rita Mell.: 2 db Hiv. sz.: Liptákné Szarvas Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospata.hu 9402/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV 2015. április Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán 9021

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Széchenyi István Szakképző Iskola Az 5.10. pontja szerint a támogatás kedvezményezettje; illetve az ott oktatott szakmák az 1. sz. mellékletben az iskolánál felsoroltak.

Részletesebben

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PÉTER RÓZSA Gimnázium és Szakközépiskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Székesfehérvár, Budapest, Pécs, 2016. február 22. 1 A emzeti Köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 2.. (3) kimondja, hogy Köznevelési

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT /2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozat

HATÁROZATI JAVASLAT /2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozat HATÁROZATI JAVASLAT /2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozat A Közgyűlés az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A 14. pontjából törlésre

Részletesebben

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés)

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság "irány-arány" döntése 11. szeptember 23. szakmacsoport Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés,

Részletesebben

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat 1...napirendi pont A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat A Gazdasági Ellátó Központ valamint egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Bevezető A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának megbízásából,

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Középfokú oktatási intézmények 008/009. évi beiskolázási terve. sz. melléklet 9. évfolyam Szakképző évfolyam Intézmény neve kilépő osztály belépő osztály ialitás, szakmai orientáció képzés típusa képzési

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalom Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása Kivonat a Megyei Közgyűlés 2008. október 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 123/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás és a Sajó-menti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 8/2011. (II. 11.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória - Kiemelten támogatott kategória Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám (egyes_esetekben_részszakképesítés, ráépülés) Ács, állványozó 33 582 01 1 0 0 0 KT* Általános ápoló 54 723 01 0 0 1 0 54 01 Ápoló

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának és működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának és működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának és működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának tapasztalatai? A szakképzés-szervezési társulások aránya a TISZK-ek között

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 3/2012. (I. 26.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Tárgy: A megyei fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A megyei fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. május 31-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 69/2007. (V. 31.) Kgy. számú határozat Tárgy: A megyei fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratának

Részletesebben

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított ról GIMNÁZIUMOK 2014/2015. tanévre meghirdetett, szakok CELLDÖMÖLK / Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Részletesebben

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egybeszerkesztett változatban) amelyben a Perfekt Akadémia Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. Telefon: (06 94) 522 750 Fax: (06 94) 522 770 E-mail: info@nyugatrmk.hu Honlap: www.nyugatrmk.hu

9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. Telefon: (06 94) 522 750 Fax: (06 94) 522 770 E-mail: info@nyugatrmk.hu Honlap: www.nyugatrmk.hu Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Tájékoztató Vas megye középfokú oktatási intézményeiben 2011. évben végzı fiatalok elhelyezkedési szándékáról 9700 Szombathely, Hunyadi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 37628/2008. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. november 27. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. november 27. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. november 27. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 130/2008. (XI. 27.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Zempléni Szakképzés-szervezési

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, 2015. szeptember Készítette: Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 299/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 299/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 299/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2009 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A gazdasági szervezet felépítése és feladata...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Az Eötvös József Szakközépiskola alapító okiratának meghatározása (egységes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. február 27., kedd 22. I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (II. 27.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény változását követően 2015. július 1-én megalakultak a Szakképzési Centrumok. A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 309/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola nevének megváltoztatásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 8. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartandó ülésének 5. számú A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása - tárgyú napirendi pontjához.

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 6-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 3/2009. (IX. 6.) sz. határozata*

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Az 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet megfelelő bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca

SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca Tartalom 1. Általános kérdéskörök 1.1. Szakmai képzésünk területei 4. old. 1.2. Beszámíthatóság az iskolai szakképzésben 6. old. 1.3. A szakképzési évfolyamra lépés feltételei

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés Szándékfelmérés 2013. december Győr-Moson-Sopron megyei összesítés GIMNÁZIUMOK GYŐR I Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium 4 évfolyamos

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben