PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, május 15. Szemes Péter igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 I/1. Az intézmény adatai, helyzete, háttere... 3 I/2. Az intézmény önmeghatározása, funkciói és m ködési területe I/3. Az iskolában m köd képzési rendszer formái I/4. Az intézményben folyó munka feltételei I/5. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevel -oktató munkát segít eszközök és felszerelések jegyzéke I/6. Az intézményben folyó nevel -oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai I/7. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok I/8. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok I/9. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel és az SNI-s tanulók oktatásával és nevelésével összefügg pedagógiai tevékenység I/10. A tehetség, képesség kibontakoztatását segít tevékenység I/11. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefügg feladatok I/12. A tanulói kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segít program I/13. A szociális hátrányok enyhítését segít tevékenység I/14. Az iskolai élet, a tehetség, képesség kibontakozását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segít tevékenységek, szolgáltatások I/15. Szocializáció, a szociális értékrend, képességrendszer fejlesztése I/16. Környezeti nevelés I/17. Egészségnevelési program I/18. A nevel -oktató munka ellen rzési, mérési, értékelési rendszere I/19. Tanulói szervezetek I/20.Kapcsolattartás a fenntartóval I/21. A szül, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttm ködésének formái, továbbfejlesztésének lehet ségei I/22. Nemzetiségek, etnikumok kultúrája II. HELYI TANTERV II/1. Az intézmény egyes évfolyamain tanított tantárgyak, kötelez és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai, az el írt tananyagok és követelményei II/2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei II/3. Az intézménybe való bejutás és az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

3 2 II/4. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és min sítésének követelményei, a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, min sítésének formája II/5. Az otthoni felkészüléshez el írt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai II/6. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek II/7. A középszint érettségi vizsga témakörei III. SZAKMAI PROGRAM III/1. Az intézmény szakmai programja III/2. Gyakorlati oktatás szervezése III/3. A szakképzési évfolyamra való belépés feltételei III/4. A gyakorlati munka értékelése III/5. Az egyes évfolyamokon és szakokon oktatott tantárgyak és gyakorlati foglalkozások óratervei Informatikai szakmacsoport óratervei Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport óratervei Szolgáltató szakmacsoport óratervei Faipari szakmacsoport óratervei Gépészet szakmacsoport óratervei Építészet szakmacsoport óratervei Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Egészségügy szakmacsoport Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport

4 3 "Azért lettem pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristállyá" (Németh László) I. NEVELÉSI PROGRAM I/1. Az intézmény adatai, helyzete, háttere 1.1. Az intézmény neve, címe Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u Telefon: iskola: 83/ , , kollégium: 83/ konyha: 83/ Telefax: 83/ Internet: Tagintézmények: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Béri Balogh Ádám Tagintézmény 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15. Telefon: 83/ Telefax: 83/ Internet: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagyváthy János Tagintézmény 8360 Keszthely, Tapolcai út 1/C Telefon: 83/ , , Telefax: 83/ Internet: Az intézmény fenntartója Zala Megyei Önkormányzat 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Telefon: 92/ Telefax: 92/

5 Az intézmény adatai Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Asbóth Térségi Középiskola Asbóth Térségi Középiskola Székhelye, címe: 8360 Keszthely, Gagarin u Tagintézményei: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Béri Balogh Ádám Tagintézmény Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagyváthy János Tagintézmény Az intézmény létrehozásáról rendelkez határozat száma: Az intézmény alapítója: Az alapító jogutódja, címe: Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Az intézmény m ködési köre: Az intézmény irányító szervének neve, címe: Az intézmény besorolása: a tevékenység jellege alapján feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Az intézmény vezet jének megbízási rendje: Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony évi dokumentum évi dokumentum Magyar Királyi Vallás- és Közoktatási Minisztérium Munkaügyi Minisztérium Zala Megyei Önkormányzat 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 27., 28., 29., 32. -aiban meghatározott középfokú nevelés és oktatás Zala megye területe, egyes szakmákban területi, illetve az egész országra kiterjed Zala Megyei Közgy lés 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Közszolgáltató költségvetési szerv típusa: közintézmény többcélú középfokú oktatási intézmény Önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv A mindenkor hatályos közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, jelenleg az évi XXXIII. törvény és a mindenkor hatályos vonatkozó végrehajtási rendeletek, jelenleg a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet szabályai szerint a Zala Megyei Közgy lés bízza meg a vezet t. Közalkalmazotti jogviszony

6 5 Az ingatlan nyilvántartási adatai: 8360 Keszthely, Gagarin u sz. tulajdoni lapon 1495/3 hrsz sz. tulajdoni lapon 1497/4 hrsz. Az ingatlan tulajdonosa: Az intézmény jogállása: Vagyon feletti rendelkezés: Keszthely Város Önkormányzata 8360 Keszthely, F tér 1. Önálló jogi személy Ingatlan vagyon esetében az Alapító Okiratban foglaltak felett tulajdonjog nem illeti meg, a vagyon felett a mindenkor hatályos jogszabályok, a fenntartó önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet és a fenntartó döntése alapján illeti meg a rendelkezési jog az intézmény vezet jét. Az intézmény tevékenységi köre I. Alaptevékenység: Alapvet szakágazati besorolás: Szakmai középfokú oktatás Szakfeladati besorolás, megnevezés: Diákotthoni, kollégiumi szálláshely szolgáltatás Üdültetés Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Nappali rendszer gimnáziumi nevelés, oktatás Gimnáziumi feln ttoktatás Nappali rendszer szakközépiskolai nevelés, oktatás Szakközépiskolai feln ttoktatás Nappali rendszer szakiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszer szakképesítés megszerzésére felkészít iskolai oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészít iskolai rendszer feln ttoktatás Fels fokú szakképesítést nyújtó képzés Diáksport A szakfeladatokon belül ellátandó tevékenység: Sajátos nevelési igény tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása. Megismer funkciók vagy a viselkedés fejl désének organikus okokra vissza nem vezethet tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igény tanulók (dysgraphia, dyslexia)

7 6 II. Kiegészít tevékenység: Szakfeladati besorolás, megnevezés: Intézményi étkeztetés kiegészít, kisegít tevékenységként Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Diáksport III. Kisegít tevékenységek fels aránya: a kiadások összegének 10%-áig terjedhet. Munkaruházat gyártása Fels ruházat gyártása Egyéb ruházat gyártása Épületasztalos-ipari termék gyártása Szabadid -, sporthajó gyártása Lakó- és nem lakóépület építése Egyéb m. n. s. építés Bontás Építési terület el készítése Villanyszerelés Vakolás Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejez építés m. n. s. Tet fedés, tet szerkezet építés Élelmiszer jelleg bolti vegyes kiskereskedelem Iparcikk jelleg bolti vegyes kiskereskedelem M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás Egyéb vendéglátás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb sporttevékenység IV. Vállalkozási tevékenység: a kiadások összegének 10%-áig terjedhet Minden egyéb iskolarendszeren kívüli oktatás és egyéb tevékenység, amely haszonszerzés céljára, nem kapacitáskihasználásként folytatunk. Ilyenek pl.: ECDL vizsgáztatás, különböz tanfolyami oktatások, vizsgáztatások stb., amelyekr l költségkalkulációt kell készíteni az önköltség-számítási szabályzatban meghatározott módon. Szakfeladati besorolás, megnevezés: Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás

8 7 Tagozatok megnevezése (a székhelyintézménynél): Évfolyamok száma: Nappali, esti és levelez tagozat, valamint feln ttoktatás (Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai képzés) Nyelvi el készít évfolyam (az idegen nyelvi felkészítést segít 9. évfolyam) Szakközépiskola (9-12. évfolyam) + szakképz évfolyam (1/13., 2/14., 3/15. évfolyam) Szakiskola (9-10. évfolyam) + szakképz évfolyam (1/11., 2/12., 3/13. évfolyam) Szakközépiskola feln tt nappali ( évfolyam) Szakközépiskola esti tagozat ( évfolyam) Szakközépiskola levelez tagozat ( évfolyam) A székhelyintézménybe felvehet maximális gyermek-, tanulólétszám: Nyelvi el készít : Szakközépiskola: Szakiskola: A nappali tagozatos képzésre felvehet maximális létszám: Iskolai szakmai gyakorlat: Esti tagozat: Levelez tagozat: Kollégium, externátus 30 f 340 f 430 f 800 f 700 f 150 f 70 f 148 f Az osztályok jellege évfolyamonként: Nyelvi el készít (9. évfolyam) Feln tt nappali ( évfolyam) Szakközépiskola: Szakmacsoportos alapozó oktatás (9-12. évfolyamon) a következ szakterületekre: informatika szakmacsoport elektrotechnika-elektronika szakmacsoport egyéb szolgáltatások szakmacsoport Szakiskola: Szakmai alapozás (9-10. évfolyamon) a következ szakterületekre: gépészet szakmacsoport elektrotechnika-elektronika szakmacsoport építészet szakmacsoport faipar szakmacsoport közlekedés szakmacsoport egyéb szolgáltatások szakmacsoport könny ipar szakmacsoport kereskedelem és marketing Feln ttoktatás A képzések a helyi tantervek alapján folynak

9 Képezhet szakmák OKJ száma, megnevezése Ápoló Ápolási asszisztens Általános asszisztens Fogászati asszisztens Gyógyszertári asszisztens Egészségügyi menedzser Betegszállító Gyógymassz r Sportmassz r Fogyatékossággal él k gondozója Szociális gondozó és ápoló Rehabilitációs nevel, segít Szociális asszisztens Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéz Foglalkozás-szervez Mentálhigiénés asszisztens Szociokulturális animátor Szenvedélybeteg-gondozó Szociális gondozó, szervez Ifjúságsegít Gyógypedagógiai asszisztens Családpedagógiai mentor Gyakorlati oktató Fitness-wellness asszisztens Sportedz (sportág megjelölésével) Sportszervez, -menedzser Bútorm ves Dekorat r Díszm kovács Divat- és stílustervez Közm vel dési szakember II Közösségfejleszt Lakberendez Rendezvénytechnikus Segédkönyvtáros Hangtechnikus Alkalmazott grafikus Képgrafikus Épít - és szállítógép-szerel Épületgépész technikus Energiahasznosító berendezés szerel je Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózatszerel Központif tés- és cs hálózat-szerel Vízvezeték- és vízkészülék-szerel Épületlakatos Fegyverm szerész Felvonószerel Géplakatos Hegeszt 8

10 központ és -hálózatkezel téstechnikai berendezéskezel Kazánkezel (2-12 tonna között) és klímaberendezés-szerel, karbantartó Kéményvizsgáló Késes, köször s, kulcsmásoló Légtechnikai rendszerszerel Mez gazdasági gépésztechnikus Szerkezetlakatos Szerszámkészít Színesfém-feldolgozó Automatikai m szerész Elektrolakatos és villamossági szerel Elektromechanikai m szerész Elektromos gép- és készülékszerel Elektronikai m szerész Elektronikai technikus Er sáramú elektrotechnikus Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerel Másoló- és irodagép m szerész Mechatronikai technikus Orvosi elektronikai technikus Távközlési és informatikai hálózatszerel Távközlési m szerész Villamoshálózat-szerel, -üzemeltet Villanyszerel Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló Er sáramú berendezések felülvizsgálója FAM szerel (a feszültség megjelölésével) Kábelszerel (a feszültségszint megjelölésével) Robbanásbiztos berendezés kezel je Szakszolgálati FAM szerel Villamos gép és készülék üzemeltet Villamos hálózat és alállomás üzemeltet Villamos hálózatszerel Villámvédelmi felülvizsgáló Adatbázistervez Adatelemz Általános rendszergazda Infokommunikációs alkalmazásfejleszt Információrendszer-elemz és -tervez Internetes alkalmazásfejleszt Szoftverfejleszt Informatikai hálózattelepít és -üzemeltet Informatikai m szerész IT biztonság technikus IT keresked Számítógéprendszer-karbantartó Szórakoztatótechnikai m szerész Webmester Informatikai statisztikus és gazdasági tervez

11 Gazdasági informatikus Infostruktúra menedzser Ipari informatikai technikus szaki informatikus Távközlési informatikus Telekommunikációs informatikus Térinformatikus IT mentor Közösségi informatikai szolgáltató Oktatási kommunikációtechnikus Designer E-játék fejleszt E-learning tananyagfejleszt Multimédiafejleszt Tartalommenedzser Számítógép-szerel, -karbantartó Telekommunikációs asszisztens Web-programozó Környezetvédelmi és vízmin ségi laboratóriumi technikus Mez gazdasági laboratóriumi technikus Vegyipari technikus Vegyipari min ségbiztosítási technikus Ács, állványozó Bels építési szerkezet- és burkolatszerel Burkoló Építményszigetel Építményzsaluzat-szerel Könny gépkezel Nehézgépkezel Épít anyag-ipari technikus Épít anyag-ipari min ségellen r Épület- és építménybádogos Fest, mázoló és tapétázó emléki díszít, fest Ingatlanfenntartó, karbantartó Sportterem- és sportlétesítményüzemeltet Kályhás emléki díszít szobrász ves emléki helyreállító Tet fed Üveges és képkeretez Vízkútfúró rdíszm ves Csecsem - és gyermekruha-készít Férfiszabó i szabó Szöv Textilszínez, -kikészít Vegytisztító, kelmefest, mosodás Bútorasztalos

12 bútorasztalos Épületasztalos Bognár Kádár Kárpitos Járm kárpitos Kiadványszerkeszt Korrektor Nyomdai médiaszerkeszt Tipográfus Nyomtatványfeldolgozó Autóelektronikai m szerész Autószerel Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó Hajózási technikus Autóbuszvezet Tehergépkocsi-vezet Járm fényez Karosszérialakatos Kishajóépít, -karbantartó Kishajóépít és -karbantartó technikus Közlekedésautomatikai m szerész Kerékpárszerel Motorkerékpár-szerel Repül téri földi kiszolgáló Targonca- és munkagépszerel Csatornam -kezel Fürd üzemi gépész Hulladékfelvásárló Hulladéktelep-kezel Energetikai környezetvéd Hulladékgazdálkodó Környezetvédelmi berendezés üzemeltet je Környezetvédelmi méréstechnikus Vízgazdálkodó Települési környezetvédelmi technikus Természet- és környezetvédelmi technikus Szennyvíztechnológus Víztechnológus Vízkárelhárító Vízm kezel Vízügyi technikus Informatikai rendszerek szakellen re Vállalkozási ügyintéz Ellen rzési és min ségbiztosítási munkatárs Min ségbiztosítási auditor IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéz Távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéz Üzleti kommunikációs szakügyintéz Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens Autó- és motorkerékpár-keresked

13 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó Bútor- és lakástextil-eladó szakicikk eladó Ruházati eladó Logisztikai ügyintéz Nemzetközi szállítmányozási ügyintéz Marketing- és reklámügyintéz Épít anyag-keresked Épületgépészeti anyag- és alkatrészkeresked Járm alkatrész-keresked Villamossági anyag- és alkatrészkeresked szakicikk-keresked Raktáros Virágköt, -berendez, virágkeresked Idegenvezet Biztonsági r Bank r Fegyveres biztonsági r Kutyás r Kutyavezet biztonsági r Pénzszállító Rendezvénybiztosító Biztonságszervez I Biztonságtechnikai szerel, kezel Fodrász Ingatlanközvetít Ingatlanvagyon-értékel és -közvetít Kéz- és lábápoló, m körömépít Kozmetikus Közterületfelügyel Köztisztasági munkagép- és járm kezel Munkavédelmi technikus Parkoló r Takarító Társasházkezel Ingatlankezel Erdészeti gépszerel, gépjavító Kertészeti gépszerel, gépjavító Mez gazdasági gépszerel, gépjavító Dieseladagoló-javító Er - és munkagépjavító Hidraulika-javító Járm elektromos szerel Agrárkörnyezet-gazda Mez gazdasági vállalkozó Agrárrendész Mez gazdasági technikus Vidékfejlesztési technikus Dísznövénykertész Erdészeti szakmunkás Lakott-területi fakitermel 12

14 Földmér és térinformatikai technikus Térképésztechnikus Földügyi térinformatikai szaktechnikus Gazda Halász, haltenyészt Elektromos halászgép kezel je Kertészeti gép kezel Majorgép-kezel Meliorációs, kert- és parképít gép kezel Mez gazdasági er - és munkagépkezel Mez gazdasági rakodógépkezel Növényvédelmi gépkezel Állattenyésztési gépüzemeltet gépkarbantartó Erdészeti gépüzemeltet, gépkarbantartó Kertészeti gépüzemeltet, gépkarbantartó Növénytermesztési gépüzemeltet, gépkarbantartó Mez gazdasági munkagépjavító kovács Patkolókovács Kertész és növényvédelmi technikus Növénytermeszt és növényvédelmi technikus Parképít és -fenntartó technikus Vadgazdálkodási technikus 13 A 3/13. évfolyamon folytatott, az Országos Képzési Jegyzék szerint folyamatban lév, kifutó szakképzések: Ács-állványozó Asztalos Épületburkoló Fodrász ves Szobafest -mázoló és tapétázó Villanyszerel Tagintézmény neve: A tagintézmény rövid neve: A tagintézmény rövidített neve: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Béri Balogh Ádám Tagintézmény 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15. Asbóth Térségi Középiskola, Béri Tagintézmény Asbóth, Béri Tagintézmény 797 tulajdoni lapon 742 hrsz. Zalaszentgrót Város Önkormányzata 79 tulajdoni lapon 742 hrsz. Zalaszentgrót Város Önkormányzata Zalaszentgrót 786/2/A hrsz. Zala Megyei Önkormányzat Alapítása: Zala Megyei Tanács V. B. Évfolyamok száma: Gimnázium (9-12. évfolyam) Szakiskola (9-10. évfolyam) Feln tt nappali ( évfolyam)

15 Tagintézménybe felvehet maximális gyermek-, tanulólétszám: 14 A nappali tagozatos képzésre felvehet maximális létszám: Iskolai orientációs gyakorlat: Kollégium (m ködését szünetelteti) Externátusi ellátás 270 f 100 f 0 25 f Tagozatok: Gimnázium (9-12. évfolyam) Feln tt nappali ( évfolyam) Szakiskola: Szakmai alapozás (9-10. évfolyamon) a következ szakterületekre: faipar szakmacsoport kereskedelem-marketing szakmacsoport Képezhet szakma OKJ száma, megnevezése Élelmiszer- és vegyiáru-eladó Tagintézmény neve: A tagintézmény rövid neve: A tagintézmény rövidített neve: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagyváthy János Tagintézmény 8360 Keszthely, Tapolcai út 1/C Asbóth Térségi Középiskola, Nagyváthy Tagintézmény Asbóth, Nagyváthy Tagintézmény sz. tulajdoni lapon 2818, 2818/1 hrsz. Alapítása: Földm velésügyi Minisztérium Az ingatlan tulajdonosa: Keszthely Város Önkormányzata Magyar Sarutlan Karmelita Rend Évfolyamok száma: Szakközépiskola (9-12. évfolyam) + szakképz évfolyam (1/13., 2/14., 3/15. évfolyam) Szakközépiskola levelez tagozat (1/13., 2/14., 3/15.) Tagintézménybe felvehet maximális gyermek-, tanulólétszám: Szakközépiskola: Iskolai szakmai gyakorlat: Levelez tagozat: Kollégium (m ködését szünetelteti) 350 f 180 f 70 f 0 Tagozatok: Szakközépiskola: Szakmacsoportos alapozó oktatás (9-12. évfolyamon) a következ szakterületekre: informatika szakmacsoport környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport egészségügyi szakmacsoport egyéb szolgáltatások szakmacsoport mez gazdasági szakmacsoport sportiskolai tagozat

16 15 Képezhet szakmák OKJ száma, megnevezése Ápoló Ápolási asszisztens Általános asszisztens Fogászati asszisztens Gyógyszertári asszisztens Fizioterápiás szakasszisztens Egészségügyi operátor Egészségügyi menedzser Betegszállító Gyógymassz r Sportmassz r Gyógyfoglalkoztató Gyógyúszás foglalkoztató Fogyatékossággal él k gondozója Szociális gondozó és ápoló Rehabilitációs nevel, segít Gerontológiai gondozó Szociális asszisztens Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéz Foglalkoztatás-szervez Mentálhigiénés asszisztens Szociokulturális animátor Szenvedélybeteg-gondozó Szociális gondozó, szervez Ifjúságsegít Gyógypedagógiai asszisztens Családpedagógiai mentor Fitness-wellness asszisztens Sportedz (sportág megjelölésével) Rekreációs mozgásprogram-vezet (a szakirány megjelölésével) Sportszervez, -menedzser Településüzemeltet és fenntartó Települési környezetvédelmi ügyintéz Hulladékgazdálkodó Vízgazdálkodó Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéz Természetvédelmi ügyintéz Szennyvíztechnológus Víztechnológus Bioállat-tartó és tenyészt Biomasszael állító Bionövény-termeszt Ökogazda Mez gazdasági vállalkozó Agrárrendész Mez gazdasági technikus Vidékfejlesztési technikus Kertész és növényvédelmi technikus Növénytermeszt és növényvédelmi technikus Parképít és -fenntartó technikus

17 16 A 2/14. évfolyamon folytatott, az Országos Képzési Jegyzék szerinti képzések, folyamatban lév, kifutó szakképzések: Fizioterápiás asszisztens Környezetvédelmi technikus Fels szint, nem fels fokú oktatás Hulladékgazdálkodási technológus 1.5. Az intézmény rövid bemutatása a) Asbóth Sándor Térségi Középiskola (székhelyiskola) A keszthelyi ipari szakmunkásképzés (iparos tanoncoktatás) centenáriumát 1984-ben ünnepeltük. Tehát városunkban az iparos oktatás 1884 szén kezd dött, amikor több mint 100 tanonc iratkozott be az iskolába. A társadalmi körülmények változása, fejl dése magával hozta az iparos képzés fontosságának hangsúlyozását ben már lányok is tanulhattak szakmát az iskolában. A háború (1945) után többnyire a kisipar igényelte a tanoncokat. A 60-as években a min ségi és mennyiségi fejl dés követelményeinek már alig tudott megfelelni az iskola. Általános iskolai tanárok tanították délutáni órákban a közismeretet (az általános iskola épületében), szakmai irányítás szempontjából pedig a veszprémi 306-os számú intézethez tartozott az iskola, mint kihelyezett tagozat. Továbblépni csak az intézmény önállóvá válásával lehetett. Új 6 tantermes iskola építésér l határoztak az illetékesek. Az iskola szeptember 1-jét l, az 1968/69-es tanévt l megkezdte önálló nevel -oktató munkáját. Neve az 1991/92- es tanévig: 308. Sz. Ipari Szakmunkásképz Intézet ben indítottuk iskolánkban a szakközépiskolai képzést ruhagyártó és villanyszerel szakmában, amely egyúttal névváltoztatást is jelentett. Az iskola neve 1991-t l M szaki Szakközépiskola és Szakmunkásképz Intézet volt. Az iskola épülete 1988-ban nyerte el végs formáját. A 28 tanteremben és 9 tanm helyben tanévenként mintegy 700 nappali és 130 esti tagozatos tanulót oktatunk. 1997/1998-ban készült a Pedagógiai Programunk. Azóta a kollégium bal szárnyának II. emeletén 5 kisebb és 1 nagyobb tantermet alakítottunk ki a hálótermekb l és a tanulószobákból. A 26 nappali tagozatos és 3 esti és levelez tagozatos osztályunk rendkívüli zsúfoltsággal fért el, ezért 2004 szeptemberét l növeltük tantermeink számát július 1-jén vettük fel az Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nevet, és látjuk el az összetett szakfeladatot (szakközépiskolai, szakiskolai képzés és kollégiumi nevelés). A kollégium 1948-tól m ködött állami tulajdonban Középiskolai Diákotthonként ben nyerte el a Vajda János Gimnázium és Mez gazdasági Szakközépiskola Leánykollégiuma címet ig a Kossuth utcai épületben m ködött, ahol az épület állaga leromlott. Ekkor készült el a Gagarin utcai épület, amely korszer nek mondható volt, 4-6 f s szobákkal, társalgóval, étteremmel. Az azóta eltelt 20 évben a kollégium épületének állaga, berendezései leromlottak, bár tanulóink az utóbbi id ben sokat dolgoztak az épület felújításáért, átalakításáért t l Keszthely város önálló középiskolai kollégiumaként m ködött. Ekkortól pénzügyileg az Ipari Szakmunkásképz Intézet Gazdasági Hivatalához tartozott, 1993-tól pedagógiai irányítását is iskolánk végzi. A kollégium fér helye: 148 f. A háromemeletes iskolaépület és a kétemeletes kollégium (a konyhával és ebédl vel) 6747 m 2 -nyi telekkel, sportpályával és szép zöld felülettel körülvett, hangulatos környezetben található.

18 17 A Zala Megyei Közgy lés 27/2005. (III. 10.) KH számú határozatával július 1-jei hatállyal az Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumhoz csatolt két tagintézményt: a Béri Balogh Ádám Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolát és a Nagyváthy János Szakközépiskola és Kollégiumot. Intézményünk tagja lett az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképz Központnak (TISZK). Iskolánk 2008-ban elnyerte az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól a Közoktatás Min ségéért Díj ezüst fokozatát. b) Béri Balogh Ádám Tagintézmény Az iskola földrajzi környezete: Zalaszentgrót Zala megye északkeleti sarkában fekv kisváros. A Zala völgyében megkapaszkodó települést síkságokkal tarkított szelíd dombok ölelik körül. Az 1247-ben kelt várost megnevez írásos emlék arra enged következtetni, hogy már régen lakott településnek számított a XIII. században január 1-jén újra városi rangot kapott, 100. magyar városként. Zalaszentgrót városhoz hat települést csatoltak: Aranyodot, Tüskeszentpétert, Tekenyét, Zalaudvarnokot, Zalakoppányt és Csáfordot. Közvetlen vonzáskörzetébe 21 falu tartozik. Járási székhelyként központként szolgált a környez községek számára. A vasúti és a közúti 1. és 2. rend f útvonalak elkerülik Zalaszentgrótot. Mivel közlekedése keleti, északkeleti irányban akadozik, ezért központ-szerepét nem tudja maradéktalanul betölteni. Kiépített vasútvonala csak Zalabér Batyk irányban van. Zalaszentgrót Zala megye három városához esik közel: Zalaegerszegt l 31 km-re, Hévízt l 23 km-re, Keszthelyt l 31 km-re fekszik. Közel van a Vas megyei Vasvárhoz, 29 km-re és a Veszprém megyei Sümeghez 25 km-re, Tapolcához 47 km-re. A hat városnak mintegy centrumában helyezkedik el. A hat város népességet elszívó hatása érezhet. A Balaton közelsége, a vidék szépsége és csöndessége, a feltárt melegvizes forrás sok lehet séget rejt magában. Az ország nyugati, délnyugati határához közel esik. Ezekre a tényekre alapozva Zalaszentgrót idegenforgalma növelhet a jöv ben. A vidék mez gazdaságra és a szövetkezeti iparra épült korábban. Jelent s agrárkultúrával rendelkezik ma is. A mez gazdasági termelésre települt rá az élelmiszer-alapanyagot feldolgozó könny ipar. A terület adottságaiból fakad, hogy a mez gazdaságnak és a rá épül feldolgozó iparnak, valamint az idegenforgalomnak van jöv je a városkörnyéken. Az iskola társadalmi-gazdasági környezete: Zalaszentgrót hagyományosan mez gazdasági körzet volt, melyre jelent s kisipar, könny ipar épült. Kiemelt szerepet kapott a mez gazdaságra települt feldolgozóipar, a ruhakészítés és a bútorgyártás. A rendszerváltást követ en ez a gazdasági szerkezet alapvet en nem változott meg. Jelent sen b vült a szolgáltatást végz hálózat. Ebb l az ágazatból a kereskedelem er södött meg legjobban. A vállalkozások dönt en a kisvállalkozás kategóriájába tartoznak. Dolgozói létszámuk 50 f alatti. Zalaszentgrótra a városkörnyék falvaiból is járnak dolgozni a helyi lakosokon kívül. Városunkból viszont Zalaegerszegen, Hévízen, Keszthelyen sokan találnak munkát. A családok többsége átlagos keresettel vagy annál szerényebb jövedelemmel rendelkezik. Tanulóinknak így sz k lehet sége nyílik külföldi tanulmányúton vagy országhatáron belül szervezett szaktáborokban, nyelvi kurzusokon való részvételre. Intézményünk egyszerre fiatal és ugyanakkor hagyományokkal büszkélked oktatási egység, hiszen augusztus 1-jét l kezdte meg m ködését Béri Balogh Ádám Gimnázium, Szak-

19 18 középiskola és Szakiskola néven. Patinás is, mivel a jogel djét l, a Béri Balogh Ádám Gimnáziumtól és a 408. Számú Ipari Szakmunkásképz Intézett l markánsan kirajzolódó arculatot, szokásrendszert örökölt. Két eltér profilú oktatási intézmény összevonása után iskolánk egyszerre keresi és alakítja a gimnázium és a szakmunkásképz értékei meg rzésének módját szeptembert l a szakiskolai területen csak osztályos orientációs képzés folyik, a szakképzés megsz nt. A tanulók szakképzése az Asbóth székhelyiskolában történik. Béri Balogh Ádám a magyar hazáért áldozta életét. Példája kötelez bennünket nemzeti hagyományaink ápolására. Az iskola önállósága június 30-i hatállyal, jogutódlással megsz nt. A Béri Balogh Ádám Tagintézmény feladatait jogutódként az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium látja el. c) Nagyváthy János Tagintézmény október 1-jén kezdte m ködését Mez gazdasági Közép-iskola néven az Akadémia két tantermében. A következ tanévt l a Festetics-kastélyban, az 1949/50-es tanév folyamán a mai Csány László Általános Iskola épületében, 1950-t l újra az Akadémián, majd 1954-t l a karmelita rendház épületében kapott helyet. Az évek során többször változott hivatalos elnevezése: 1949/50-ben Mez gazdasági Gimnázium lett, 1950-t l Mez gazdasági Technikum, 1968-tól Mez gazdasági Szakközépiskola, 1979-t l Növényvédelmi Szakközépiskola, 1993-tól Mez gazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola (egészségügyi szakképzés 1989-t l történik). Nagyváthy Jánosnak a század fordulóján él híres agrárszakember, szakíró nevét február 1-jét l viseli. A fenntartók a politikai, közigazgatási mozgásokat követve változtak az évtizedek során (mez gazdasági, m vel désügyi minisztérium, megye, város). Tanulói, hallgatói f ként Zala, Veszprém, Somogy megyéb l verbuválódtak ig nappali tagozaton 3350-en, levelez tagozaton 1432-en végeztek, szakmunkásvizsgát tett 276 f. Az intézményben végzettek jelen voltak, vannak a társadalom legkülönböz bb posztjain: miniszter, egyetemi, középiskolai, általános iskolai tanár, intézményi és vállalati vezet, orvos, vállalkozó, középszint vezet stb. A 2007/08-as tanévt l sportiskolai osztály indult a tagintézményben. Az iskola önállósága június 30-i hatállyal, jogutódlással megsz nt. A Nagyváthy János Tagintézmény feladatait jogutódként az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium látja el. I/2. Az intézmény önmeghatározása, funkciói és m ködési területe 2.1. Iskolánk több különböz típusú közoktatási intézmény feladatát ellátó többcélú nevelésioktatási intézmény, melyben ifjúsági és feln tt képzés keretében gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai képzés, valamint kollégiumi nevelés folyik Gimnáziumként és korszer szakközépiskolaként széles alapm veltséget nyújt, a szakmai orientáció és alapozás után meghatározott irányú speciális szakmai képzést biztosít. Széleskör villamosipari, szolgáltatóipari, számítástechnikai, környezetvédelmi, egészségügyi és informatikai szakmai el készítéssel országos szakmai képesítések elérését teszi lehet vé különböz szakmunkás és technikus területeken. A sportiskolai osztályban tudatos utánpótlás-

20 19 nevelés folyik, szoros együttm ködésben a sportegyesületekkel. Az érettségi vizsgával minden irányban biztosítja a továbbhaladás lehet ségét, és felkészít a szakirányú továbbtanulásra. Szakiskolaként a osztályban megfelel alapm veltséget biztosít villamosipari, fémipari, szolgáltatóipari, faipari, épít ipari, közlekedési és kereskedelmi orientációs képzéssel, el készítve a szakmai választás megkönnyítését. Az iskola képzési céljai és funkciói: Alapm veltségi vizsga Érettségi vizsga (közép- és emelt szint) Szakmai képzés szakiskolai, technikusi és fels fokú ágon Felkészítés a szakirányú továbbtanulásra, f iskolai, egyetemi felvételire Feln ttképzés Nyelvi el készít évfolyam Felkészítés nyelvvizsgára Utánpótlás-nevelés az élsport területén Iskolánk kiemelt feladatának tekinti az idegen nyelvek, a számítástechnika-informatika, valamint a vállalkozási ismeretek oktatását A kollégium alapfeladata, hogy a tudáshoz jutás esélyét, ill. a szabad iskolaválasztás lehe- ségét megteremtse azoknak a többnyire kistelepüléseken él gyermekeknek a számára, akiknek a bejárható környezetében a választott iskola nem m ködik, valamint akiknek továbbtanulásához a szül i háttér nem biztosított. Ezen feladatával, teljesítésével a kollégium jelent sen hozzájárul a különböz élethelyzetb l induló gyerekek esélyeinek közelítéséhez, a születéssel adott környezeti különbségek enyhítéséhez, a tehetségek elkallódásának megakadályozásához, a kultúra és a tudomány bázisának szélesítéséhez, a hátránnyal érkez k felzárkóztatásához, a lemaradók számának csökkentéséhez, a tanulók képességeinek megfelel iskolatípus megtalálásához. Mindezeken keresztül a versenyképesség és a szocializáció fejlesztésével a kollégium el segíti a társadalom mobilitásának fennmaradását, akadályozza egy végleges kettészakadás kialakulását. Ezen felül külön figyelmet érdemel egy igen nagy lehet ség: a kollégium jól m köd demokratikus közösségei révén a társadalom demokratikus fejl désének fontos utánpótlás bázisa lehet. A kollégiumi funkció betöltéséhez szükséges általános követelmények mindenütt hasonlóak, ezek tartalmát a helyi adottságok, specialitások jelent sen befolyásolják Az iskola beiskolázási körzete els sorban Zala, Veszprém, Somogy és Vas megye Keszthely és Zalaszentgrót vonzáskörzetéhez tartozó területei, de indokolt esetben távolabbi területekr l is veszünk fel tanulókat. A kollégiumi fér helyeket Keszthelyen a város középiskoláinak igényei alapján a beiskolázással azonos területr l töltjük be. A kishajóépít és -karbantartó szakmában országos beiskolázás A gyermekélelmezés Keszthely város alsó- és középfokú oktatási intézményeinek és dolgozóinak, valamint a szociális ellátást biztosító intézmények ellátottjai és dolgozói részére történik.

21 20 I/3. Az iskolában m köd képzési rendszer formái Az intézmény alaptevékenységei a) Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás: Nappali tagozaton az általános iskolát végzettek részére évfolyamon szakközépiskolai oktatás folyik elektrotechnikai, szolgáltatóipari, számítástechnikai, informatikai, környezetvédelem-vízgazdálkodás, egészségügyi szakmai orientáltságú területen. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott szakmai orientáció a 11. évfolyamtól kezd en, az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás szerint zajlik. Utánpótlás-nevelés az élsport részére, felkészítés az érettségire és továbbtanulásra, majd az érettségi után lehet ség van (ha megfelel létszám jelentkezik a szakmai csoportba): er sáramú elektrotechnikus internetes alkalmazásfejleszt webmester szoftverfejleszt kozmetikus környezetvédelmi technikus vagy hulladékgazdálkodási technológus fizioterápiás asszisztens egészségügyi asszisztens vagy massz r szakmákban, valamint a képzési profilunkba tartozó szakmákban szakmai végzettség megszerzésére. A jelenlegi kínálat a szül i és munkáltatói igényeknek megfelel en évr l évre változhat. A szakközépiskolai képzéshez szükséges gyakorlati oktatás feltételeit iskolánk biztosítja szeptemberét l az emelt szint érettségire való felkészítést a tanulók igényeinek megfelel en igyekszünk megoldani. A 10. és 11. évfolyamos gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók emelt szint érettségire való felkészítési igényeit tanév végén felmérjük. Azokból a tantárgyakból, amelyekb l egy csoportnyi tanuló igényli az emelt szint felkészítést, megszervezzük a heti 2 órás foglalkozást. Ha csak egy-két tanuló igényli valamelyik tantárgyból az emelt szint felkészítést, egyéni foglalkozás keretein belül készítjük fel. A tanulóknak lehet ségük van el rehozott érettségi vizsgát tenni az egyes tantárgyra el írt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése el tt. Az iskola megszervezi számukra a kötelez osztályozó vizsgát, amelynek sikeres letétele az el rehozott érettségi vizsga megkezdésének feltétele. b) Gimnáziumi és szakközépiskolai képzés keretében nyelvi el készít évfolyamot indítunk a magasabb szint nyelvi és informatikai tudás megszerzéséért (megfelel létszám esetén). c) A közoktatási típusú sportiskola m ködése A sport els sorban eszköz a legfontosabb társadalmi célok: egészségmeg rzés, nevelés, személyiségfejlesztés, közösségépítés, társadalmi integráció elérése érdekében. Minden iskolának feladata a felnövekv nemzedék egészséges életmódra nevelése. A legfontosabb célkit zés az élethosszig tartó rendszeres mozgás, sportolás, a mindennapi testedzés igényének kialakítása és az ehhez szükséges feltételek megteremtése. A Nemzeti Sportstratégia az egészséges társadalom víziója mellett megfogalmazza a versenysport és ezen belül az utánpótlás-nevelés feladatait is. A támogatott utánpótlás-

22 21 nevelési rendszer szigorú szakmai követelményeknek felel meg, összhangban van a versenysport koncepciójával, annak kit zött céljaival. A közoktatási típusú sportiskolában az utánpótlás-nevelést intézményünk szoros együtt- ködésben végzi a sportegyesületekkel. A sportiskolai osztály tanulóinak kötelez az egyesületi tagság. Ha már az általános iskolában egyesületben sportolt, intézményünk ezen nem óhajt változtatni. Akinek még nincs egyesületi tagsága, számára iskolánk testnevel pedagógusa az edz vel együtt választja ki azt az egyesületi sportágat, amelyben tehetségét kamatoztatja. Az óraterv lehet vé teszi a testnevelésórák mellett a délel tti sportedzést is. Általános testnevelés órai oktatást heti 2 órában tartunk, a fennmaradó 4 órában sportág specifikus képzés folyik. Mivel városunkban 1., 5. és 9. évfolyamokban indul sportiskola, ezért a 9. évfolyamos tanulók még nem rendelkeznek speciális el képzettséggel. Jelenleg három (atlétika, labdarúgás, kézilabda) sportágban kapnak edzésjelleg képzést. A többi sportágban a felmen rendszerben megalapozott tudás után tudunk a sportiskolai kerettanterv szerint oktatni. A tanulók a sportágakhoz szükséges készségeinek felmérése folyamatos, ezek megismerésének birtokában tudjuk fejleszteni, biztosítani a bekapcsolódásukat a sportág specifikus oktatásba. Iskolánk a következ egyesületekkel m ködik együtt: Football Club Keszthely Hévíz SC (labdarúgás) Sármellék FLCSE (labdarúgás) Zalaapáti SE (labdarúgás) Balatonkeresztúr Balatonmáriafürd Labdarúgó SC BEFAG Erdész Lövészklub Keszthely Városi Diáksport Egyesület (kézilabda) Georgikon Diáksport Egyesület (atlétika) Balaton Vívóklub Helikon Tenisz Club Shotokan Sportegyesület Keszthely A sportegyesületek száma a tanulók igénye szerint b víthet. A közoktatási típusú sportiskola olyan közoktatási intézmény, amely a sportoló fiatalok iskolai és sportbeli kötelezettségeinek összehangolását a legmagasabb szinten biztosítja. Cél, hogy az élsportoló diákok m veltségképe ugyanolyan gazdag és komplex legyen, mint a nem sportoló társaiké. Iskolánk figyelembe veszi és alkalmazkodik a sportoló, élsportoló diákok id beli leterheltségéhez, segíti a fiatalokat a tudatos élsportolóvá válás folyamatában, a megfelel sport specifikus tudáselemek közvetítése révén. A közoktatási sportiskola a közoktatási feladatainak ellátásakor több olyan problémával találkozhat, ami nem jellemz az átlagiskolára. Például az év közben érkez tanulók beilleszkedését megkönnyítjük. Amikor egy sportoló valóban élsportolóvá válik, megn az edzésszáma, válogatottsága esetén pedig edz táborokban, többnapos külföldi versenyeken kell részt vennie. Az így keletkezett hiányzásokat igyekszünk felzárkóztatással, egyéni foglalkozással pótolni. Megtörténhet, hogy a sportoló pályafutása valamilyen okból befejez dik (sérülés, kiégés, az eredmények elmaradása). Ebben az esetben a lemorzsolódó tanulóknak lehet séget adunk iskolán belül másik osztályban befejezni középiskolai tanulmányait. A közoktatási típusú sportiskolai kerettantervet úgy készítettük, hogy az átjárhatóság a közismereti tantárgyak esetében megvalósuljon.

23 22 A sport a maga jellemformáló erejével példamutató embereket kell, hogy neveljen, akiknél a sporteredmény elérése kemény munkával, drogok és dopping nélkül történik. A versenyeken cél az ellenfél tiszta eszközökkel történ legy zése. A tanulókat egészséges versenyszellemre, csapatmunkára, a csapattárs és az ellenfél tiszteletére neveljük. Tanulják meg a vereséget, a kudarcot is elviselni, feldolgozni. d) 2001-t l a Szakmunkások Szakközépiskolája Dolgozók Szakközépiskolájaként m ködik tovább. A beiratkozás feltétele: a 16. életév betöltése és a osztály sikeres elvégzése, vagy szakmunkás-bizonyítvány megléte t l lehet ség van azon 8. osztályt végzetteknek és 16. életévüket betöltötteknek a beiratkozásra, akik sikeres különbözeti vizsgát tesznek. A nappali rendszer oktatásban a képzési id tartam 2 év (11., 12. évfolyam), a levelez és esti oktatásban a képzési id tartam 3 év (10., 11., 12. évfolyam). Ezekben a képzési formákban csak közismereti tantárgyak oktatása folyik. A tanulók nappali tagozaton a második (12.), esti és levelez tagozaton a harmadik (12.) évfolyam sikeres elvégzése után érettségi vizsgát tesznek. e) Szakiskolai képzés: Nappali tagozaton 2+2, vagy 2+3 rendszerben az els két évben (9., 10. osztályban) általános m veltséget megalapozó oktatás és alapfokú orientációs képzés folyik (ruhaipari, elektrotechnikai, gépész, közlekedési, szolgáltatóipari, faipari, épít ipari, kereskedelmi). A tanulók szakmaválasztásának megkönnyítésére forgórendszer orientációs képzést vezettünk be, amelynek módjáról külön szabályzat rendelkezik. A 10. évfolyam félévekor kell dönteni a választott szakmáról. Az 1/11., 2/12., 3/13. szakképzési évfolyamon OKJ szerinti szakmai oktatás történik, felkészítés a szakmai vizsgára. Az alapm veltségi vizsga kötelez vé tételekor a évfolyamon felkészítés az alapm veltségi vizsgára. A képzési profilba tartozó szakmák az Alapító Okiratban kerültek meghatározása. f) Szakiskolai tanulók gyakorlati képzése az elméleti oktatáshoz kapcsolódva ott történik, ahol a gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. Iskolánk az alábbi szakmákban biztosítja a tanm helyi, szaktantermi gyakorlati oktatást a szakképzési évfolyamon alapképzés, teljes képzés, kiegészít képzés formájában: Asbóth-iskola: asztalos er sáramú elektrotechnikus fodrász kishajóépít és -karbantartó kishajóépít és -karbantartó technikus kozmetikus ves, burkoló villanyszerel lakberendez multimédia-fejleszt iruha-készít bolti eladó fest, mázoló és tapétázó szoftverfejleszt webmester

24 23 internetes alkalmazásfejleszt Nagyváthy János Tagintézmény: fiziotarápiás asszisztens környezetvédelmi technikus egészségügyi asszisztens massz r, gyógymassz r természetvédelmi és környezetvédelmi technikus g) A városi és városkörnyéki igényeknek megfelel en szervezünk: az iskola képzési profiljába illeszked, szakmai képzést nyújtó tanfolyami oktatást. nem szakmai (egyéb) tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. (Ez a képzési forma szakképesítést nem nyújt.) az iskola képzési profiljába illeszked tanfolyamokkal betanított munkások oktatását. h) Középfokú képzésben részt vev tanulók diákotthoni ellátása. Az Asbóth iskola a város középiskoláiban tanuló diákotthoni ellátást igényl tanulók ellátására szolgáló tevékenység. A kollégium beiskolázási területe azonos az iskolák beiskolázási területével. A Béri Balogh Ádám és a Nagyváthy János tagintézményekben szeptember 1-jét l határozatlan ideig szünetel a kollégiumi szolgáltatás. A Béri Balogh Ádám Tagintézményben igény esetén externátusi elhelyezést biztosítunk. i) Máshová nem sorolható szervek tevékenysége. Ide sorolandó az élelmezési tevékenység, a konyha (az Asbóth iskolában). Feladata az önkormányzat területén lév gyermek- és szociális intézmények ellátása. M ködését élelmezési szabályzat alapján végzi. j) Intézményünk Gazdasági Hivatala intézi a Közgazdasági Szakközépiskola részben önálló intézmény gazdasági ügyeit. k) Feln ttek képzése Feln ttoktatásban részt vev k iskolarendszeren belül felkészítése a szakmai vizsgára azokban a szakmákban történik, ahol van nappali tagozatos képzés. I/4. Az intézményben folyó munka feltételei 4.1. Személyi feltételek a) Létszám: Az Asbóth iskola összes dolgozója: Ebb l: pedagógus 54 f egyéb dolgozó (gazdasági, technikai) 51 f A Nagyváthy János Tagintézmény összes dolgozója: Ebb l: pedagógus 24 f egyéb dolgozó 9 f 105 f 33 f

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác Szakképző

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória

Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. évi általános döntéstábla - Kiemelten támogatott kategória - Kiemelten támogatott kategória Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám (egyes_esetekben_részszakképesítés, ráépülés) Ács, állványozó 33 582 01 1 0 0 0 KT* Általános ápoló 54 723 01 0 0 1 0 54 01 Ápoló

Részletesebben

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Szakma megnevezése OKJ szám Egri-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) Beiskolázási létszám mértéke 2012/2013 Általános ápoló

Részletesebben

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés)

Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés, ráépülés) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság "irány-arány" döntése 11. szeptember 23. szakmacsoport Szakma megnevezése OKJ szám Azonosító szám Elágazás (egyes esetekben részszakképesítés,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Bevezető A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának megbízásából,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 15. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb

Bács-Kiskun 55-344-02 Államháztartási mérlegképes könyvelő Támogatásra nem javasolt mfkb Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra javasolt mfkb Bács-Kiskun 55-344-01

Részletesebben

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított ról GIMNÁZIUMOK 2014/2015. tanévre meghirdetett, szakok CELLDÖMÖLK / Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Részletesebben

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés megnevezése Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattev ő 34-543-01 Abroncsgyártó 34-582-01 Ács 51-481-01 Adatbázis kezelő 55-344-01 Adótanácsadó 55-621-01 55-344-02 Agrár

Részletesebben

Az iskola egyedi kódszáma: 031627

Az iskola egyedi kódszáma: 031627 Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Telefax: 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu Igazgató:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. február 27., kedd 22. I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (II. 27.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések

Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések Szint Tanulmányi terület Sorszám Megnevezés 34 582 01 Ács 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 55 723 01 Ápoló 34 543 02 Asztalos 54 525 02 Autószerelő 35 521

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény változását követően 2015. július 1-én megalakultak a Szakképzési Centrumok. A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 Szakmacsoport megnevezése A gyakorlati képzés helyszíne A képzés időtartama (év) 9. évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. 13.évf. Szegedi Szolgáltatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7. / BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7. lk,. sz.: V.210/20OB. Elóadó: dr. Urbán-Zsilák Klára Nagy Arpád Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 560J Pf J12. TelefoIl: (66) 523-802

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 460-2/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 138/2010. (VI. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 76-23/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára Beszámoló a i Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára A i Szolgáltatási Szakképzési Centrum mint új intézmény Alapadatok: Az intézmény megnevezése: i Szolgáltatási

Részletesebben

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám kívüli felelős miniszter 4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra 400-600 óra szakértői javaslat 5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra változatlan pü T, adópolitikáért felelős miniszter

Részletesebben

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye]

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye] 0110 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV 2015. április Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán 9021

Részletesebben

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 1225-3/2007. Elıterjesztés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospata.hu 9402/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KGF/1414/2/2011. Az államháztartásról

Részletesebben

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedı 58 1 0 59 Szakács 48 3 0 51 Asztalos 47 0 0 47 Pincér 34 0 1 35 Karosszérialakatos 29 0 0 29 Kımőves 28 0 0 28 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 13 9 4 26 Szobafestı-mázoló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Széchényi Ferenc

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Farkas Gyula Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium 5630 Békés, Hőzső u. 39. Tel/Fax: (66)411-577 E-mail: bekes@fgyki.hu Honlap:

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum. Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum. Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Megalakítása A szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2007. július 16.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2007. július 16. ALAPÍTÓ OKIRAT a Terplán Zénó Mőszaki és Közgazdasági Szakképzı Iskola mőködésérıl, alapításról és az azóta bekövetkezett módosításokkal egységes szerkezetben 2007. július 16. 2 Alapító Okirat a Terplán

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának és működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának és működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának és működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának tapasztalatai? A szakképzés-szervezési társulások aránya a TISZK-ek között

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egybeszerkesztett változatban) amelyben a Perfekt Akadémia Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

A DANKÓ PISTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DANKÓ PISTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 A DANKÓ PISTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE,

Részletesebben

A BKF SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 által fenntartott A BKF SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült: 2013. március 1-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Borbás Anikó

Részletesebben

HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN?

HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN? 1 HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN? BEVEZETÉS Berettyóújfalunak, mint a Bihari kistérség, központjának kötelessége a tudásátadás minden formájának létrehozása, életbenntartása és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE, KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA A BAKONYI TISZK-BEN

TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE, KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA A BAKONYI TISZK-BEN TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE, KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA A BAKONYI TISZK-BEN 2010. december 15. TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE, KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA A BAKONYI TISZK-BEN 1 BEVEZET 4 2 EL ZMÉNYEK INTEGRÁCIÓ A BAKONYI

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság .. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Iktatószám: 01/1093-2/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnökének előterjesztése a Porpáczy Aladár Általános Művelődési

Részletesebben

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. A Kormány 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 8. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Lap: 1/131 A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI JA Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató

Részletesebben

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zalaegerszeg, 2013. július 25. A Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési koncepciót készítette: Nagy Zoltán MFKB elnök Mérksz Andor szakértő Gombos Béla program

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalom Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám:2991-0/2010. A szociális és munkaügyi miniszter rendelete a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ZALA MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2010/2011. TANÉVBEN Iskola

Részletesebben

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Helyszín: Krúdy Gyula Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Cím: 9024 Győr, Örkény I. út 8-10. Időpont:

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 6-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 3/2009. (IX. 6.) sz. határozata*

Részletesebben

9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. Telefon: (06 94) 522 750 Fax: (06 94) 522 770 E-mail: info@nyugatrmk.hu Honlap: www.nyugatrmk.hu

9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. Telefon: (06 94) 522 750 Fax: (06 94) 522 770 E-mail: info@nyugatrmk.hu Honlap: www.nyugatrmk.hu Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Tájékoztató Vas megye középfokú oktatási intézményeiben 2011. évben végzı fiatalok elhelyezkedési szándékáról 9700 Szombathely, Hunyadi

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés Szándékfelmérés 2013. december Győr-Moson-Sopron megyei összesítés GIMNÁZIUMOK GYŐR I Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium 4 évfolyamos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

VÁLASZTOTTÁL MÁR? Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Tatabánya 2008.

VÁLASZTOTTÁL MÁR? Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Tatabánya 2008. VÁLASZTOTTÁL MÁR? Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Tatabánya 2008. Komárom-Esztergom megyei pályaválasztási tájékoztató a 2009/2010. tanévre Szerkesztette: Seres Mónika Kiadja: Közép-dunántúli

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PÉTER RÓZSA Gimnázium és Szakközépiskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Székesfehérvár, Budapest, Pécs, 2016. február 22. 1 A emzeti Köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 2.. (3) kimondja, hogy Köznevelési

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT /2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozat

HATÁROZATI JAVASLAT /2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozat HATÁROZATI JAVASLAT /2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozat A Közgyűlés az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A 14. pontjából törlésre

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

A térségi integrált szakképző központok működésének tapasztalatai a szakképzés fejlesztésének tükrében. című konferencia

A térségi integrált szakképző központok működésének tapasztalatai a szakképzés fejlesztésének tükrében. című konferencia A térségi integrált szakképző központok működésének tapasztalatai a szakképzés fejlesztésének tükrében című konferencia A térségi integrált szakképző központok érdekegyeztető fóruma 9.30-10.00 Regisztráció/büfé

Részletesebben

Pályaválasztási Kiállítások 2009. - Balatonboglár

Pályaválasztási Kiállítások 2009. - Balatonboglár Pályaválasztási Kiállítások 2009. - Balatonboglár Helyszín: Varga Béla Városi Kulturális Központ Cím: 8630 Balatonboglár, Árpád u.17. Időpont: 2009. november 12. regisztráció a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. június 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. június 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. június 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 138/2010. /VI.24./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról GIMNÁZIUMOK 2013/2014 tanévre meghirdetett osztályok, szakok CELLDÖMÖLK osztályok / Berzseny

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA Készült: 2010. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 I. BEVEZETÉS... 6 Az összevont intézmény létrejötte:...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 3/2012. (I. 26.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyzı Szabó Lajos osztályvezetı E L İ T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. oldal JOGSZABÁLYOK 9/2007. (II. 27.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép-és Szakiskola Igazgatói feladatainak ellátására.

PÁLYÁZAT. A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép-és Szakiskola Igazgatói feladatainak ellátására. 1 PÁLYÁZAT A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép-és Szakiskola Igazgatói feladatainak ellátására. 2 Készítette: Markhard József 2011. Szakmai Önéletrajz Név: Markhard József Születési

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2009. évi 2. különszám 2009. május KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 8/2011. (II. 11.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

OKM közlemény a szabályozott szakmák jegyzékéről

OKM közlemény a szabályozott szakmák jegyzékéről OKM közlemény a szabályozott szakmák jegyzékéről Az oktatási és kulturális miniszter a külföldi ok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 67. -ának (7) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartandó ülésének 5. számú A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása - tárgyú napirendi pontjához.

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6.

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6. PÁLYÁZAT a Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium főigazgatói

Részletesebben

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Középfokú oktatási intézmények 008/009. évi beiskolázási terve. sz. melléklet 9. évfolyam Szakképző évfolyam Intézmény neve kilépő osztály belépő osztály ialitás, szakmai orientáció képzés típusa képzési

Részletesebben

Munkaügyi Központ ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN

Munkaügyi Központ ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN Munkaügyi Központ Zalaegerszegi Kirendeltség és Szolgáltató Központja ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.

Részletesebben

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken:

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak és Felnőttképzési Igazgatóság 1085 Budapest,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9403/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2010/2011. TANÉVBEN Gimnáziumok

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás

Részletesebben