4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének"

Átírás

1 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt terület kerületi szabályozási tervérõl Módosítás: a) 20/2005. (IX. 19.) /2005. X / A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. -ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg: A rendelet hatálya 1. A rendelet területi hatálya kiterjed a Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt területre. 2. A rendelet személyi hatálya kiterjed az állami szervekre, természetes és jogi személyekre, társadalmi szervezetekre, valamint ezek társaságaira. 3. A területen végzett építési munkáknál csak a szabályozási elõírások (I. sz. melléklet) és a szabályozási tervlap (II. számú melléklet) rendelkezéseinek figyelembevételével szabad építési munkát végezni. Azon kérdésekben, melyeket jelen rendelet mellékletei nem szabályoznak, az országos és budapesti (OTÉK, BVKSZ stb.) építési követelmények és keretszabályzat, valamint az egyéb hatósági, szakhatósági elõírások betartása kötelezõ. 4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 40/2000. (XII. 20.) sz. rendelete (TEKVÉSZ) e rendelet I. sz. és II. sz. mellékletével egészül ki. 5. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejûleg a Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 29/1994. (XI. 10.) sz. rendelete hatályát veszti. Farkas György Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya polgármester jegyzõ

2 Az itt nem található mellékletek a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal fõépítészének irodáján tekinthetõk meg.kszt 30. SZABÁLYOZÁSI ELÕÍRÁSOK a Budapest, VI. kerület B - C - D jelû tömbök: Király u. Káldy Gyula u. Paulay Ede u. Nagymezõ u. által határolt terület kerületi szabályozási tervéhez Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõ-testülete 36 /2001. (X.12.) sz. rendeletének I.sz. melléklete, valamint a 40/2000. (XII. 20.) sz. rendelet (TEKVÉSZ) 10.sz. melléklete I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Általános elõírások 1) A helyi építési szabályzatban és a szabályozási tervben (a továbbiakban: tervben) kötelezõ érvényû szabályozási elemek: - a folyamatos vonallal jelölt szabályozási és építési vonalak, - a különbözõ rendeltetésû területek és telkek övezeti határai, - a telkek rendeltetése, - az övezeti jellemzõk, - a kijelölt építési helyek, - az épületekre és az építménymagasságra vonatkozó megkötések, - a bontandó épületek, - a mûemléki környezet határa, - a mûemlék és védett épületek, - védett természeti érték, - mikrohullámú sáv határa. a) nem kötelezõ érvényû szabályozási elemek: - meglévõ épület, - javasolt beépítési vonal, - az épületek helyi védelmére vonatkozó javaslatok. 2. Építési korlátozás 1) A tervben jelölt mikrohullámú sávban a magassági korlátozás határa 60 m. 3) A Király u. 46. sz. telekrõl az autószerelõ mûhelyt ki kell telepíteni. 3. Rehabilitációs szabályozást igénylõ területekre vonatkozó elõírások a) Az RSZT-vel érintett tervezési területen a meglévõ lakóépületek teljes funkcióváltása irodává nem megengedett. A terület egészére vonatkozóan kell biztosítani az FSZKTben meghatározott 40 %-os lakódominanciát, mint átlagértéket. b)

3 c) A meglévõ beépítés paramétereit adottságként kell kezelni. II. A BEÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 4. Beépítési mód, elõkert, oldalkert, hátsókert 1) A terv területén zártsorú beépítés kötelezõ. 3) Az oldalkert, illetve a hátsókert mérete meglévõ beépítés esetén a kialakult, új beépítésnél a szabályozási terven szereplõ méret. 4) 5) Az értékvédelemre javasolt építmény/építményrész a védetté nyilvánításig csak értékvédelmi, statikai, talajmechanikai szakvélemények alapján bontható. 6) 7) Meglévõ épület átépítése csak az eredeti épületkontúrokon belül történhet. 8) 9) A meglévõ épület részleges, vagy teljes bontása során építési hely kialakításakor - az elbontott épület utcai építésvonala kötelezõ, a többi épületkontúr irányadó. A meglévõ állapotot illetve az általános szabályokat kell irányadónak tekinteni az új beépítésnél. 10) 11) A tervezési területen új épületet elhelyezni az erre kijelölt építési helyen belül lehet. 1 13) A területen új épület létesítése, vagy a meglévõ létesítmény terhelési viszonyainak megváltoztatásával járó beavatkozás, vagy az eredeti terep 1,0 m-nél mélyebb megbontásával járó földmunka csak az érintett területre vonatkozó részletes talajmechanikai szakvélemény alapján kidolgozott terv szerint végezhetõ. A szakvéleménynek ki kell terjednie az üregvédelemre, a pincefeltárásra, a talaj- és rétegvíz viszonyokra, és azok kezelésének mûszaki megoldására, továbbá az adott építési tevékenységgel összefüggõ, és feltétlenül együtt kezelendõ terület lehatárolására. 14) 15) A meglévõ magas tetõk beépíthetõk, amennyiben mûszaki és egyéb akadályok nincsenek. 16) A magas tetõn a nyílászárókat úgy kell kialakítani, hogy azok illeszkedjenek a környezet hagyományos arculatához. 17) A magas tetõk fedési anyaga elsõsorban cserép, vagy hasonló esztétikai értékû korszerû anyag lehet. 1) A terven jelölt építési helyeken belül az övezeti elõírásoknak megfelelõen a kötelezõ építési vonal és a vonatkozó tûzrendészeti szabályok betartása mellett lehet az épületet elhelyezni. 5. Közhasználat céljára átadott területre vonatkozó elõírás 1) A terven jelölt helyen (földszinti területen) a gyalogos forgalom számára idõbeli korlátozással megnyitott területrészt kell biztosítani.

4 3) A terven jelölt helyen a tömbbelsõben közhasználat céljára átadott közparkot kell kialakítani. 6. A kötelezõ zöldfelületi minimum elõírásai, terepszint alatti építmények, épületrészek 1) Azokon a helyeken, ahol a meglévõ beépítés következtében nem tartható be az építési övezetre elõírt minimális zöldfelület, a meglévõ állapotot adottságnak kell tekinteni. A beépítés megváltoztatása után az építési övezetre elõírt minimális zöldfelületet biztosítani kell. 3) Az új beépítéseknél, amennyiben az udvar beépül, a tetõkert kialakítása kötelezõ. 4) 5) A meglévõ lapostetõs épületeknél tetõkert alakítható ki. 6) 7) A meglévõ 100%-ig terepszint alatti beépítésû pinceszinteket adottságként kell kezelni. 8) 9) A terven jelölt helyeken az épület alatt 100 %-os beépítéssel többszintes mélygarázsok létesíthetõk. 7. Az építmény- és párkánymagasság meghatározása zártsorú beépítésû területen Új épület elhelyezésénél, emeletráépítésnél, illetve tetõtéri szint térdfal magasítással járó átépítésénél az építhetõ építménymagasság, és a csatlakozó párkánymagasság értéke jelen elõírás 14. pontja alapján határozható meg. 8. A jármûvek elhelyezésére vonatkozó általános elõírások 1) A terv egész területén a földszinteken garázsok nem alakíthatók ki lakóépületben és az utcai szárnyakban. 3) 4) Új épület elhelyezése esetén a gépjármû parkolást az ingatlanon belül, vagy a terepszint alatt mélygarázsban kell biztosítani az érvényes normatívák alapján. 5) 6) A terven jelölt helyeken vegyes rendeltetésû épületben parkolóház építhetõ a 14. pont alatti elõírás figyelembevételével. III. KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK A VÁROSKÉP ALAKÍTÁSÁRA, AZ ÉPÍTETT ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE

5 9. A közterületeken elhelyezhetõ építményekre vonatkozó egyedi elõírások 1) Vendéglátó terasz ideiglenes jelleggel ott helyezhetõ el, ahol a terv megengedi, illetve a vendéglátó egységben a vendégforgalomnak megfelelõen rendelkezésre áll az illemhely kapacitás. 3) A Király utcában a földszinti vendéglátó létesítményekhez csatlakozóan ideiglenes jelleggel vendéglátó teraszok helyezhetõk el az alábbi feltételek mellett: a) a teraszokat az épületek homlokzati síkja elõtt úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos forgalom részére minimum 1,5 méteres sáv szabadon maradjon, b) a lakóépületek bejáratainál minden esetben 3 méter széles közlekedõ sávot kell biztosítani. c) d) e) 10. f) Az épületek pince, földszint, I. emelet és tetõtér területeinek hasznosítására, g) a lakások kialakíthatóságára, megosztására vonatkozó elõírások h) 1) A Király utca 46. sz. épületben az üzemi tevékenységet meg kell szüntetni. 3) A meglévõ pincék önállóan is hasznosíthatók amennyiben közvetlen utcai kapcsolatuk van. 4) 5) A terv területén az utcai földszinti lakásoknál rendeltetés változás szükséges, az udvari lakások esetében javasolt. 6) 7) A Király utca mentén meglévõ kereskedelmi, vendéglátóipari rendeltetés továbbfejlesztése javasolt. 8) 9) A Nagymezõ utca mentén lévõ kulturális, vendéglátó, kereskedelmi rendeltetés továbbfejlesztésénél elsõsorban a kulturális rendeltetés fejlesztése javasolt. 10) 11) A terv területén a tetõterek hasznosíthatók, mind az alatta lévõ szint bõvítéseként, mind új, önálló rendeltetéssel, amely az épület eredeti funkcióját és rendeltetésszerû használatát nem zavarja, és a többlet személygépjármû parkolóhely biztosítható, valamint a jelen rendelet 11. pontja szerinti vonatkozó elõírások betartása biztosítható. 1 13) A terv területén kivéve az értékvédelem alatt álló épületeket a meglévõ lakásokat megosztani csak úgy lehet, hogy a keletkezõ lakások hasznos alapterülete 80 m 2 -nél kisebb nem lehet. 14) 15) ) Értékvédelem 17) 18) A területen lévõ védett mûemlékeket, mûemléki környezetet, a városképi szempontból kiemelt területet a szabályozási terv tünteti fel. 19) 20) Az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal jegyzékében szereplõ és az évi LIV. törvény alapján

6 21) B tömb: 2 mûemlék (jele: M): 23) - Paulay E. u. 19. hrsz.: ) - Káldy Gy. u. 1. Király u. 22. hrsz.: ) - Király u. 24. hrsz.: ) - Király u. 26. hrsz.: ) - Király u. 28. hrsz.: ) mûemléki környezet: 29) a tömb teljes területe, kivéve a Paulay E.u , és Székely M. u sz. ingatlanokat. 30) C tömb: 31) mûemlék (jele: M): 3 - Király utca 36. hrsz.: 29312/1 33) - Király utca 38. hrsz.: ) - Vasvári Pál utca 6. hrsz.: ) - Vasvári Pál utca 8. hrsz.: ) - Paulay Ede utca 33. hrsz.: ) mûemléki környezet: 38) a tömb teljes területe, kivéve a Székely Mihály utca 3. számú helyrajzi számú ingatlant 39) D tömb: 40) mûemlék (jele: M): 41) - Király u. 44. hrsz.: Király u. 50. hrsz.: ) - Nagymezõ u. 6. hrsz.: ) - Nagymezõ u. 8. hrsz.: ) - Nagymezõ u. 12. Paulay E. u. 51. hrsz.: ) mûemléki környezet: 47) a tömb teljes területe. 48) 49) (3) A BVKSZ 2. sz. melléklete alapján a tervezési terület városkép szempontjából kiemelt terület. 50) 51) (4) A Budapest helyi védettségû értékeinek jegyzékében szereplõ épületek (jele: H): 5 C tömb: 53) - Király utca 34. (Székely Mihály utca 1.) hrsz.: ) - Paulay Ede utca 35. hrsz.: ) - Paulay Ede utca 37. hrsz.: ) 57) A BVKSZ 5. számú mellékletében a városkép, a környezet értéke és az idegenforgalom szempontjából védett fasor: a Nagymezõ utca menti fák. 58) 59) (6) A tervezési területen minden tervezett, építési engedélyhez kötött, vagy védett értékhez kapcsolódó építési, helyreállítási, felújítási munka terveit a Terézvárosi Önkormányzat Településrendezési és Építészeti Fõépítészi Tervtanácshoz véleményezésre be kell nyújtani. 60) 61) (7) A történetileg kialakult telekosztást meg kell tartani, kettõnél több telket összevonni nem lehet. Telekösszevonás esetén az eredeti telekosztás helyét az új épületnél tömegváltással vagy homlokzati tagozattal jelölni kell.

7 6 63) (8) A jelenlegi beépítés karakterének megóvása érdekében meglévõ épület lebontása esetén, a helyén épülõ új épület fõbb beépítési paraméterei egyezzenek meg az elbontott épületével (beépítési vonal, emelt belmagasságú földszint, magastetõ). 64) 65) (9) A területen a meglévõ épületek kapualja, fõlépcsõháza és elõcsarnoka felújításához építési engedély kérelmet kell benyújtani, amely tartalmazza a burkolatok, felületek, tagozatok, korlátok, esetleges díszítõfestések stb. anyagát, állapotát és szakszerû helyreállításuk módját. 66) 67) (10) A lakások eredeti térkapcsolatának helyreállítása érdekében egyedileg védett épületek esetében lakást megosztani nem lehet. 68) 69) (11) Tetõteret beépíteni csak a meglévõ utcai tetõsíkok és formák figyelembevételével lehet. Emeletráépítés és tetõtérbeépítés csak építészettörténeti és építészeti tanulmányon alapuló egyedi elbírálás esetén lehetséges. 70) 71) (1 Az utca- és városkép karakterének védelmében a meglévõ, történeti stílusban épült épületek utcai homlokzatainak felújítása csak mûemléki helyreállítás szintjén történhet az eredeti állapothoz hasonló kialakítással, amennyiben szükséges a meglévõ díszítõelemekrõl és tagozatokról készített mintavételt követõ újragyártással. A homlokzati nyílászárók helyreállítása az eredeti nyílászárók javításával, vagy a meglévõvel azonos anyagú és kinézetû új nyílászárók beépítésével történhet. Mûanyag homlokzati nyílászárók beépítése tilos. 7 73) (13) A területen új portálszerkezetet csak fából, felületkezelt fémbõl és üvegbõl illetve ezek kombinációjából lehet építeni. A portálok kialakításánál gondoskodni kell a feliratok és reklámok helyének integrált elhelyezhetõségérõl. Új portálnyílások kialakítása az eredeti nyílások helyreállításával történhet. 74) 75) 76) ) A környezet, a természet és a növényzet védelme 78) (1) A 33/2000. (III.17.) Kormány rendelet alapján a terület a felszín alatti vízminõség-védelem szempontjából az érzékeny kategóriába sorolt. 2. (1) Új létesítmény elhelyezésénél a 12/1983. MT zajvédelmi rendelet az irányadó. 3. (1) Építési engedélyhez kötött tevékenységnél ahol a szabad terület eredeti állapota megváltozik kertépítészeti engedélyezési tervek készítendõk. A használatbavételi engedély feltétele a zöldfelületi fejlesztés megvalósítása is. 4. (1) Emeleti tetõkertek esetében legalább 50 cm termõföld takarást kell alkalmazni. 5. (1) Szabadon maradó tûzfalakat lehetõleg takarni kell megfelelõ kúszócserjék elültetésével, vagy falfestéssel. IV. ÖVEZETI ELÕÍRÁSOK 13. A terület felhasználása, övezeti besorolások

8 (1) A terv területe belterület, építési szempontból - beépítésre szánt, - beépítésre nem szánt területekbõl áll. A beépítésre szánt terület a lakódomináns rehabilitációs városközponti terület:vk-vi-r. A beépítésre nem szánt, illetve részben beépíthetõ terület a tömbbelsõben lévõ közpark. 14. VK-VI-R Belsõ terézvárosi lakódomináns, rehabilitációs városközponti terület egyedi elõírásai (1) A tervezési terület egésze a beépítésre szánt VK-VI-R jelû építési övezetbe tartozik. b) (1) Az építési övezet paraméterei: a) beépítési mód: zártsorú, zártudvaros, c) a beépítés mértéke a telek 80 %-a, parkolóház esetén 100%, d) a szintterületi mutató: 5,5. e) építménymagasság: - 24 m lehet: a Király u. 32. Székely M. u. 2. sz. telkek utcai beépítésénél, - 21 m lehet: a Király u. 30., és 32. sz. udvari szárnya, a Székely M. u. 3., a Káldy Gy. u. 5. és a Paulay E. u. 23., 47. sz. telkeknél, - 19 m lehet: a Király u. 26. sz. udvari szárnya és a Paulay E. u. 21. sz. udvari szárnya és a 31. sz. telkek beépítésénél, - 17 m lehet: a Vasvári P. u. 4. sz. telek beépítésénél, - 15,3 m lehet: a Király u. 46. sz. telek beépítésénél, - 6,0 m lehet: a Király u. 30. sz. telek hátsó udvari beépítésénél - 15,3 m lehet: a Király u. 46. sz. telek utcai épületszárnyainak beépítésénél, 24 m lehet a Király u. 46. sz. telek hátsó udvari szárnyának beépítésénél a) a telekméretek adottságként kezelendõk, b) a legkisebb kötelezõ zöldfelület: - a telek 10 %-a, ami parkolóház esetén tetõkertként kialakítható, a) a terepszint alatti beépítés mértéke 100 % lehet, ha abban mélygarázs

9 kerül kialakításra. b) c) d) e) (1) A B jelû tömbben: a) a Király u. 26. sz. mûemlék épület hátsó bõvítése az építési helyen belül az eredeti tervek alapján lehetséges, a telken kulturális központ alakítható ki, a) a Paulay E. u. 21. sz. ingatlan hátsó része a terv szerint beépíthetõ, vagy a telek bõvítményeként, vagy a Király u. 26. sz-hoz, vagy a Káldy 5. szhez csatlakozóan, b) a Király u sz. telkek csak együtt építhetõk be a telkek közötti homlokzat ta- golással, c) a Paulay E. u. 23 sz. ingatlanon csak vegyes rendeltetésû épület építhetõ (parkolóház esetén a javasolt beépítési vonaltól el lehet térni) az övezeti elõírások betartásával. 4) A C jelû tömbben lévõ 29312/2 hrsz-ú telek beépítése az alábbiak szerint lehetséges: 5) a telek a Székely M. u. 3. sz. telken keresztül szolgalmi joggal közelíthetõ meg gépjármûvel és gyalogosan, 6) a telek alatt 100 %-os beépítéssel többszintes mélygarázs építhetõ, 7) a mélygarázs felett legalább 1,5 m-es földtakarással közpark alakítandó ki oly módon, hogy a Király u. 38. sz. épület részére a terven jelölt telekbõvítés váljék lehetõvé, 8) a közpark kiépítése után a területet közhasználat céljára kell átadni, 9) a Székely M. u. 3. sz. telken vegyes rendeltetésû épület (parkolóház) építhetõ, 10) a Vasvári P. u. 2. sz. épület udvari szárnya elbontható és a 4. sz. épülettel közös udvar alakítható ki, ahol új épületszárny és emeletráépítés lehetséges, a fejlesztések összevontan, vagy telkenként is megoldhatók. 4) A D jelû tömbben: a) A Király u. 46. sz. telek új beépítésénél a telekre nézõ Vasvári P. u. 5. sz. alatti izraelita imaház homlokzatát szabadon kell hagyni, b) a Paulay E. u. 47. sz. telek beépítése a terv szerint lehetséges. 15. A közmûvek létesítményei

10 (1) Meglévõ közmûlétesítmények bõvítése, illetve új vezeték építése esetén az építési engedélyezési tervekhez be kell szerezni az ÁNTSZ hozzájárulását. ( A vízvezetéki közcsõ felújítása, átépítése, áthelyezése során az ott lévõ altalaji tûzcsapokat térszín feletti tûzcsapokra kell kicserélni. (3) Azokon a helyeken, ahol az útburkolat, illetve a járda átépítésre kerül a meglévõ szerelvények felszínen megjelenõ szekrényeit, stb. a burkolat szintjébe kell helyezni. (4) A közmûvek és távközlési kábelek elhelyezése utáni járdaburkolat építésekor, valamint új épületek építése esetén a járdaburkolatokat ezen a területen elemes bontható térburkolattal kell megépíteni. V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 16. Tûzrendészeti elõírások (1) A terv területén a vegyes használatú, illetve gyalogos felületekre a megkülönböztetett jelzést használó gépjármûvek nem rendszeres bejutását biztosítani kell. 2. (1) A területen várható útépítési, útfelújítási, közmû- és tûzcsap áthelyezési munkálatokat a kerületi tûzoltó parancsnokságon elõre kell jelezni. (3) A területen új fák telepítésénél figyelembe kell venni az MSZ által elõírt tûzoltó út menti 15 méteres távolságot. 17. Polgári védelmi elõírások (1) A Király u. 34. sz. épület tetején lévõ motorsziréna, illetve a Vasvári P. u. 6. sz., a Káldy Gy. u. 3. sz. és 42. sz. alatti épületekben lévõ óvóhelyek megtartandók. 2. (1) Amennyiben a fenti létesítményeket érinti a további tervezés az építési engedélyezéshez be kell szerezni a polgári védelem hozzájárulását.

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X. kerület Mázsa utca Barabás utca (38403/4) hrsz-ú közterület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete

36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete 36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete a Budapest, VIII. kerület Százados út - Tisztes utca - Önkéntes utca - Ciprus utca által határolt 38 839/22 helyrajzi számú területre vonatkozó helyi építési szabályzatról

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1 Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatának jelen kötete, valamint mellékletei és függelékei 2013 májusában a Főépítészi Iroda útmutatásával, az Urban-Lis Stúdió Kft. közreműködésével

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 31/1999. (VI. 17.) sz. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 31/1999. (VI. 17.) sz. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 31/1999. (VI. 17.) sz. r e n d e l e t e a Bocskai u. - Inczédi sor - Közép u. közötti terület Szabályozási tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút Üllői út Haller utca Mester utca által határolt rehabilitációs terület

Részletesebben

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Mádi utca Tavas utca Sütöde utca - Újhegyi sétány - Gergely utca - Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - I. ÜTEM 10 II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK (a hatályos előírásokhoz képest történő változásokat pirossal kiemelve jelöltük) TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6.

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 3/2006. (III. 2.) rendelete Budapest XVII.

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

(3) hatályát vesztette**

(3) hatályát vesztette** Az Esztergomi Önkormányzat 43/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Királyi város (Királyi város, Hévíz, Szentanna, Csutimonostor városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 18/1998.(VI. 15.) rendelete a Sóstó Ipari Park Szabályozási Tervéről és annak alkalmazására vonatkozó szabályozási előírásáról a 4/2000. (II.21.), a 67/2012.

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK./2015. (...) sz. önkormányzati rendelete Noszvaj község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. (2) szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

a helyi építési szabályzat közzétételérl és a szabályozási terv jóváhagyásáról

a helyi építési szabályzat közzétételérl és a szabályozási terv jóváhagyásáról !" a helyi építési szabályzat közzétételérl és a szabályozási terv jóváhagyásáról Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1), valamint

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete Rendelettervezet Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete a Budapest, XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 56/2001.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL I. F E J E Z E T Vizsoly község önkormányzatának

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az épített környezet alakításáról

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (III.1.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (III.1.) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (III.1.) számú R E N D E L E T E a Budapest, IV. kerület Palotai-sziget, Észak-pesti Szennyvíztisztító és környéke (a Duna

Részletesebben

HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2010 A 2009 ÉV VÉGI ÁLLAPOTHOZ KÉPEST ESZKÖZÖLT VÁLTOZTATÁSOK FELTÜNTETÉSÉVEL

HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2010 A 2009 ÉV VÉGI ÁLLAPOTHOZ KÉPEST ESZKÖZÖLT VÁLTOZTATÁSOK FELTÜNTETÉSÉVEL HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2010 A 2009 ÉV VÉGI ÁLLAPOTHOZ KÉPEST ESZKÖZÖLT VÁLTOZTATÁSOK FELTÜNTETÉSÉVEL Az Esztergomi Önkormányzat 41/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Víziváros és Várhegy helyi építési

Részletesebben

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez. Fogalommeghatározások

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez. Fogalommeghatározások 1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez Fogalommeghatározások 1. Akadálymentes: az az építmény, amely mindenki számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, korlátozás nélkül használható.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

4 számú rendelet: CSÉSZ- FEJEZET A rendelet hatálya és tartalma... 1. 1.old. Alkalmazási előírások... 2. Közterület-alakítási Terv /KAT/... 3. Kötelező Elvi Engedélyezési Terv /KELEN/... 4. FEJEZET...

Részletesebben

B) SZABÁLYOZÁSI TERV Kétvölgy község építési övezeteire és belterületi beépítésre nem szánt övezeteire

B) SZABÁLYOZÁSI TERV Kétvölgy község építési övezeteire és belterületi beépítésre nem szánt övezeteire B) SZABÁLYOZÁSI TERV Kétvölgy község építési övezeteire és belterületi beépítésre nem szánt övezeteire Kétvölgy 2000. 1 TARTALOMJEGYZÉK CÍMLAP TARTALOMJEGYZÉK ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (SZERKEZETI

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 26. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 26. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 27/2007.(IX.27.) ÖKT. r. A 2007. évi költségvetésről szóló 5/2007. 4. (III.1.) ÖKT rendelet módosításáról.

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2001. (01.25.) sz. rendelete

Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2001. (01.25.) sz. rendelete Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2001. (01.25.) sz. rendelete 1. sz. melléklet PÉCS BELVÁROS szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának (HÉSZ) megállapításáról. Pécs Megyei

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 22 / 2011. (06.01.) SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 22 / 2011. (06.01.) SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 22 / 2011. (06.01.) SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Szőlő utca Tímár utca Pacsirtamező utca Viador utca által határolt terület Kerületi Szabályozási

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tata Város Önkormányzati Képviselo - testületének 20/2002./IX.25./ számú rendelete Öregtó városrész, Majorhegy - Fácános-kert építési szabályzatáról és szabályozási tervérol Tata Város Önkormányzata Képviselotestülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (XI. 17.) rendelete a BUDAPEST, FERENCVÁROS - ALSÓ BIKARÉT (Soroksári út MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal Koppány u. Gubacsi út Kén utca által

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002.(V. 22.) számú rendelete a Pécel - Csatári dűlő Helyi Építési Szabályzatáról Pécel város Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. (3)

Részletesebben