A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. tv. 44/A (2) bekezdése, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 13. (1) bekezdése, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 2. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatról (továbbiakban SZÉSZ) szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) I. rendű kötelező szabályozási elemek - a zóna határok és a zóna előírások (SZÉSZ II. fejezete), kivéve az építési zónák betűjelén és első két számkódján túli előírások, - az I. rendű közterületek, - az általános közlekedési zónán (az I. rendű közlekedési célú közterületen) belül a szabályozási tervlapon jelölt szabályozási elemek (úttengelyek, szabályozási szélességek, zöldsáv stb.). (3) II. rendű kötelező szabályozási elemek a (2) és (4) bekezdésben nem említett szabályozási elemek. 2. A SZÉSZ 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (1) A szabályozási terv a város közigazgatási területén - beépítésre szánt területet, - tervezett beépítésre szánt területet, - beépítésre nem szánt területet jelöl ki. (2)A tervezett beépítésre szánt területeken, ahol már a csatornázási munkálatok elkezdődtek - az OTÉK 32. -ában felsorolt építményeket kivéve ahol a szennyvízcsatorna hálózat nem épült ki új épület építésére építési engedély és a meglévő épület rendeltetésének megváltoztatására irányuló engedély nem adható ki, amennyiben az többlet szennyvíz kibocsátásával jár. a) ha az érintett ingatlanon keletkező szennyvíz elvezetését biztosító szennyvízcsatorna hálózat építési munkái megkezdődtek, építésügyi hatósági engedély kiadható, de a használatbavételi engedély a rákötés tényleges megtörténte után adható ki. A felszíni vizek elvezetésére a nyíltárkos megoldás is elfogadható. b) az a) pontban előírt kötelezettségek teljesüléséig a jelenlegi kiskert területeken csak a 29., egyéb területeken csak a 32. előírásai szerint szabad építési engedélyt kiadni.

2 2 3. A SZÉSZ 5. (1) bekezdésben a beépítésre nem szánt területen alcím alatt az e) pontban lévő (Vg) betűjel (VG) betűjelre módosul. 4. A SZÉSZ 7. (1) bekezdése kiegészül a következő szövegrésszel: 7. (1) A nem utcavonalon építendő, további épületek nettó szintterülete nem haladhatja meg a 400 m 2 t, kivétel ez alól a 78. és 84. hatálya alá tartozó területek. 5. A SZÉSZ 8. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. Kertvárosias (alacsony laksűrűségű) lakózóna (Lke) (1) A terület jellemzően laza beépítésű, összefüggő nagy kertes épületenként legfeljebb négy lakást magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. Egy épület nettó szintterülete legfeljebb 400 m 2 lehet. (2) A területen az OTÉK 13. (2)-(4) bekezdéseiben foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. (3) Nem helyezhető el üzemanyagtöltő állomás. (4) Nem helyezhető el zajos, bűzös tevékenységet befogadó építmény, még akkor sem, ha az a helyi lakosság alapellátását szolgálja. (5) A területen hulladékudvar kialakítható. - A területen csak 3-as, 4-es, és 5-ös karakterű építési zónák jelölhetők ki. A SZÉSZ 16. (3) bekezdés első mondatának helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A területen az (1) bekezdésben meghatározott építmény elhelyezését engedélyezni csak környezeti hatásvizsgálat alapján szabad. 7. A SZÉSZ 19. (3) bekezdés számozása (2) bekezdésre módosul és a (4) bekezdés hatályon kívül helyezésre kerül. A SZÉSZ 23. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az elhelyezhető épületek által elfoglalt terület a közlekedési és közműterület 2%-át, az épületek építménymagassága a 4,5 m-t nem haladhatja meg.

3 A SZÉSZ 24. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az elhelyezhető épületek által elfoglalt vasúti közlekedési és közműterület a telekterület 2%-át, az épületek építménymagassága a 4,5 m-t nem haladhatja meg. 10. A SZÉSZ 27. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 27. (3) Az épületek építménymagassága nem haladhatja meg a 4,5 m-t, kivéve a kilátó építményeket, melyek magasságát és elhelyezését egyedileg az adottságok figyelembevételével kell az Önkormányzati Tervtanács állásfoglalásának ismeretében az építési hatóságnak meghatároznia. 11. A SZÉSZ 29. alcímében az (Mkk) szövegrész helyébe az (Mk) szövegrész lép és a (2) bekezdés és a (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 29. (2) A területbe eső telkeken a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos, a területen élők alapellátását szolgáló, továbbá a 33. -ban felsorolt építmények helyezhetők el. 29. (3) b) 1500 m 2 -t meghaladó telekterület esetén egynél több db, legfeljebb három gazdasági épület és terepszint alatti építmény, 12. A SZÉSZ 30. címében az (Má1) szövegrész helyébe az (Má2) szövegrész lép és ezzel egyidejűleg a (2), (4) bekezdés, továbbá az (5) bekezdés c)- d) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 30. (2) A területre eső telkeken a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos, a területen élők alapellátását szolgáló, továbbá a 33. -ban felsorolt építmények helyezhetők el. 30. (4) A telek beépítettsége a 34. -ban előírt telepítéseket kivéve nem haladhatja meg a 3 %-ot. Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5%-a építhető be, de ez esetben is csak elvi építési engedély alapján haladhatja meg a beépített terület az 500 m 2 -t. 30. (5) c) önálló lakóépület esetén legfeljebb 4,5 m építménymagassággal és magas tetővel, d) egyéb építmények esetén legfeljebb 7,5 m magassággal és magas tetővel telepíthető. 13. A SZÉSZ 31. címében az (Má2) szövegrész helyébe az (Má1) szövegrész lép és ezzel egyidejűleg az (5) bekezdés c)-d) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 31. (5) c) önálló lakóépület esetén legfeljebb 4,5 m építménymagassággal és magas tetővel, d) egyéb építmények esetén legfeljebb 7,5 m építménymagassággal és magas tetővel telepíthető. 4

4 14. A SZÉSZ 32. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 32. (2) A területen a teleknagyságtól függetlenül az OTÉK 32. -ában és a 33. -ban felsoroltakat és 3,5 m gerincmagasságot meg nem haladó növényházat (üvegházat), fóliasátrat kivéve építmények nem helyezhetők el. 15. A SZÉSZ 33. -a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel: 33. (4) A kiskertes zónát kivéve valamennyi mezőgazdasági zónában kialakíthatók az OTÉK 29. (5)-(8) bekezdései alapján birtokközpontok. 16. A SZÉSZ 34. -a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel, ezzel egyidejűleg a jelenlegi rendelkezés (1) bekezdés jelölést kap: 34. (2) Valamennyi mezőgazdasági zónában részletesebb szabályozási terv alapján telepíthető szélerőmű, illetve szélerőmű-park, ha a telepítést környezeti és örökségvédelmi hatásvizsgálat igazolta. A részletesebb szabályozási tervben kell meghatározni a beépítettség mértékét és az építménymagasságot. A beépítettség mértéke azonban nem érheti el a 10 %-ot. 17. A SZÉSZ 35. (5) bekezdés számozása (4) bekezdésre módosul. 18. A SZÉSZ 36. (5)-(7) bekezdések sorszámozása (6)-(8) bekezdésekre, valamint a (8) bekezdés számozása (10) bekezdésre módosul, továbbá kiegészül a következő (5), (9) bekezdésekkel, valamint az (1)-(2), valamint a módosított számozás szerinti (6) és (7) bekezdés a) pontja és a (10) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 36. (1) Sajátos előírások az 1-3. sz. táblázatban megadott számszerű előírásokat bővíthetik, illetve módosíthatják. (2) A szabályozási tervlapon jelölt, csak részletesebb szabályozási terv (RSZTK) alapján beépíthető tömbbelsőkkel érintett telkeken a zóna előírásokat a jelölt tömbbelsőkre eső telekrészek figyelmen kívül hagyásával kell alkalmazni. A 40,0 m-t nem meghaladó mélységű telkeken melléképület a hátsókert területén, a tervezett hátsó telekhatáron is elhelyezhető. 36. (5) A többszintes növényállomány telepítésével a legkisebb zöldfelület mértéke csökkenthető az OTÉK 25. -a alapján. Ez esetben a használatbavételi engedély csak a telepítést követően adható ki. Közlekedési felület (parkoló, út) gyepes burkolata nem vehető figyelembe a zöldfelületi követelmények teljesítése során. (6)Az egyes zónákban előírt legnagyobb építmény magasság - részletesebb szabályozási terv ettől eltérő előírásának hiányában - az épület egyik homlokzatánál sem léphető túl. 5

5 (7) a) Az építési telken elhelyezendő építmény bármely része, illetve hirdető berendezése az épület járdaszintjétől mért 3,0 m magasság felett közterület fölé legfeljebb 1,5 m-re és a közterület szabályozási szélességének legfeljebb 1/20 mértékéig nyúlhat be, ha a benyúlás a közterületen lévő növényzetet nem károsítja és ha szabályozási terv másként nem intézkedik. 3,0 m magasság alatti benyúlás esetén az OTÉK 40. (1) bek. a)-b) pontjainak előírásait kell alkalmazni. 36. (9) Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997.(XII.29.) KTM rendeletben foglaltakon túlmenően ugyancsak építési engedély alapján végezhetők az I. rendű közterületről látható épülethomlokzatra kerülő mindenfajta reklám, hirdetés létesítése, festése, felszerelése. (10) Az előkert mérete a városi főépítész állásfoglalása alapján kivételesen módosítható, ha azt jelentős értékű növényállomány védelme szükségessé teszi. 19. A SZÉSZ 37. (1) bekezdése a következő d) ponttal, továbbá a következő (6) bekezdéssel egészül ki, valamint az (1) bekezdés bevezető mondata, valamint a) pontja és a (2)-(3) és (5) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 37. (1) Az 1-2-es karakterű építési zónákba eső telkeken a) zártsorú beépítési mód esetén az épület mélysége a telek utcavonalára merőlegesen mért 14,00 méternél nagyobb nem lehet, 37. (1) d) zártsorú beépítési mód esetén a telek belső telekrészén elhelyezendő épület csak szabadon álló telepítésű lehet. Az elhelyezéssel kapcsolatos követelményeket elvi engedélyezési eljárás során kell tisztázni a városi főépítész szakvéleményének ismeretében. 37. (2) A 3-as, 4-es karakterű építési zónákban, ha az építési helyen az épület nem zártsorúan helyezkedik el, akkor az épület utcai építési vonalra merőlegesen mért vetületi hossza - ha részletesebb szabályozási terv eltérően nem rendelkezik - legfeljebb 30 m lehet. Saroktelek esetén azt, hogy a vetületi hosszra vonatkozó előírást melyik utca felől kell figyelembe venni, részletesebb szabályozási terv, illetőleg ennek hiányában a kialakult állapot határozza meg. A meghatározott vetületi méreteken túl erkély sem nyúlhat. (3) Az építési engedélykérelemhez benyújtott terveken ábrázolni kell a meglévő utcai fasorokat és zöldfelületeket, lombkorona nagyság feltüntetésével. Az építési engedélykérelemhez benyújtandó elrendezési terven ábrázolni kell a tervezett építmény használatával kapcsolatos tervezett közterületi változásokat, fakivágást. Fa kivágása csak fakivágási engedély alapján engedélyezhető. 37. (5) A kialakult 1-es kategóriájú építési zónákban zártsorú beépítési mód esetén a 9. kódjelű épület utcai építménymagasságát utcaképi vizsgálatban kell meghatározni, ha a meglévő szomszédos épület, épületek magassága 1,5 m-nél nagyobb az építési zónára előírt értéknél. A magasságkülönbség áthidalásának módját és feltételeit elvi építési engedélyezési eljárás keretében a főépítész javaslata alapján kell megállapítani. (6) Épület tetőterében (1-es belvárosi) karakterű építési zónába eső meglévő épületeket kivéve kétszintes lakások nem alakíthatók ki

6 A SZÉSZ 38. (1)-(2) és (4)-(5) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 38. (1) Az I. rendű közterületről kisgarázsok közvetlenül nem nyithatók. II. rendű közterületről csak fakivágás nélkül nyithatók kisgarázsok. (2) Az építmények közötti legkisebb telepítési távolság kialakult állapot esetén 4,0 m-ig csökkenthető, az I-III. tűzállósági fokozatú D-E tűzveszélyességi osztályba sorolt építmények egymással szemben fekvő nyílásos homlokzatai között, ha az építmények egymást átfedő, szemben fekvő homlokzatainak magassága 5,0 m-nél nem nagyobb és a nyílások legalább az egyik homlokzaton az OTÉK 37. (4) bekezdése szerinti méreteknél nem nagyobbak. RSZT ettől eltérő értéket is meghatározhat. A A-C tűzveszélyességi osztályba sorolt építmények közötti tűztávolságot a tűzvédelmi hatóság állapítja meg. 38. (4) Ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik, és a szükséges védőtávolságok is megtarthatók, kialakult telekhasználat és beépítés esetén valamennyi melléképület és melléképítmény a szomszédos telekkel közös határvonalon (a hátsó kert területén) is elhelyezhető. (5) A telken el nem helyezhető gépjármű-várakozó helyek részben megválthatók. A megváltásról a parkolóalap képzéséről és felhasználásról szóló önkormányzati rendelet intézkedik. 21. A SZÉSZ 40. kiegészül a következő (2) bekezdéssel és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul, továbbá a módosított számozás szerinti (3) bekezdés a) és c) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 40. (2) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének mindenkor hatályos, az Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról, működésének rendjéről és véleményezésére benyújtandó tervek köréről szóló rendeletében meghatározott témakörökben építési engedélyek kiadásakor az Önkormányzati Tervtanács szakvéleményét figyelembe kell venni. 40. (3) a) Ha a telek jelenlegi beépítése nem felel meg az építési előírásoknak, a meglévő épület felújítható, de sem a beépítettség, sem az épület(ek) szintterülete, építménymagassága nem növelhető, kivéve a tetőtér-beépítést, mely esetben az építménymagasság és a beépítettség megtartása mellett a szintterület növelése megengedhető. Ha az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és az (1) bekezdés szerinti előírásokat kell alkalmazni. 40. (3) c) Ha a telek jelenlegi épület elhelyezése valamint a telek közterület felől kialakult építési vonala nem felel meg az építési előírásoknak, és az előírás szerinti beépítési mód nem érvényesíthető, attól eltérő beépítési mód is alkalmazható, ha az a kialakult állapothoz illeszkedik és a telekre vonatkozó egyéb építési előírások betarthatók. 22. A SZÉSZ 41. (1) bekezdés a)-b) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 41. (1) a) a beépítési módot, az előkert szükségességét és méretét, az építési hely területét, a 7 hátsókert méretét és a telek beépítésének feltételeit részletesebb szabályozási terv hiányában a szomszédos telkeken kialakult adottságok és az egyéb országos érvényű előírások

7 megtartásával a városképi szempontok érvényesítése érdekében a városi főépítész szakvéleménye alapján az 1/A sz. táblázatában rögzített keretek között kell meghatározni; b) a legkisebb telekterületet, amely még beépíthető, az adottságok függvényében, az országos előírások megtartásával a városi főépítész javaslatainak ismeretében kell meghatározni az 1. sz. táblázat keretei között. 23. A SZÉSZ 42. (2) bekezdés a), c), és d) pontjai és az (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 42. (2) a) újonnan az utcavonalon legalább 6,0 m és legfeljebb 20,0 m építménymagasságú épületek helyezhetők el. A nem utcavonalon és nem keretes beépítésű zónában építendő földszintesnél illetve 3,5 m építménymagasságnál magasabb további főépület csak szabadon állóan helyezhető el és építménymagassága a telekre előírt alsó értéket, illetve a 6,0 m-t nem haladhatja meg. A további épületek térfogata egyenként nem haladhatja meg az utcavonalra néző épület térfogatát. A második épület csak akkor létesíthető, ha az építési telek területe legalább másfélszerese az építési zónában előírt legkisebb telekterületnek. További épületek csak akkor létesíthetők, ha az építési telek területe legalább kétszerese az építési zónában előírt legkisebb telekterületnek. A második és további épületeknél az oldalkert mérete legalább 4,5 m legyen. 42. (2) c) ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik, - nem kialakult területbe sorolt építési telkeken előkert újonnan nem létesíthető, azutcafelőli tervezett építmény utcára néző homlokvonala csak a szabályozási vonalon helyezhető el; - kialakult területekbe sorolt építési telkeken az előkert létesítésének szabályait a 41. (1) bekezdés a) pontja határozza meg. d) a közterületi homlokvonalon álló tervezett építmény utcára néző, szállásjellegű helyiségeinek padlószint-magassága ha a sajátos előírás másként nem írja elő - legalább 3 m legyen és a földszint utca felőli oldalán újonnan csak közösségi, kereskedelmi, szolgáltató funkció helyezhető el. 42. (5) Új építés, bővítés és rendeltetési mód megváltoztatása esetén Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének mindenkor hatályos, a jármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásról, a parkolóalap képzésről és felhasználásról szóló rendeletében előírt jármű-elhelyezési igényt a telken belül kell kielégíteni. 24. A SZÉSZ 43. (2) bekezdés a), pontja és az (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, ezzel egyidejűleg a (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezésre kerül: 43. (2) a) újonnan az utcavonalon legalább 4,5 m és legfeljebb 12,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el. A nem utcavonalon építendő földszintesnél illetve 3,5 m építménymagasságnál magasabb további főépület csak szabadon állóan helyezhető el, és építménymagassága előírt alsó értéket, illetve a 6,0 m-t nem haladhatja meg. A további épületek térfogata egyenként nem haladhatja meg az utcavonalra néző épület térfogatát. A 8 második épület csak akkor létesíthető, ha az építési telek területe legalább másfélszerese az építési zónában előírt legkisebb telekterületnek. További épületek csak akkor létesíthetők, ha az építési telek területe legalább kétszerese az építési zónában előírt legkisebb

8 telekterületnek. A második és további épületeknél az oldalkert mérete legalább 4,5 m legyen. 43. (5) Új építés, bővítés és rendeltetési mód megváltoztatása esetén Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének mindenkor hatályos, a jármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásról szóló rendeletében előírt járműelhelyezési igényt a telken belül kell kielégíteni. 25. A SZÉSZ 44. (2) bekezdés a) pontja és az (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 44. (2) a) újonnan az utcavonalon legalább 3,5 m és legfeljebb 7,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el. A nem utcavonalon építendő további főépület építménymagassága legfeljebb az előírt alsó érték, illetve 4,5 m lehet. A további épületek térfogata egyenként nem haladhatja meg az utcavonalra néző épület térfogatát. A második épület csak akkor létesíthető, ha az építési telek területe legalább másfélszerese az építési zónában előírt legkisebb telekterületnek. További épületek csak akkor létesíthetők, ha az építési telek területe legalább kétszerese az építési zónában előírt legkisebb telekterületnek. A második és további épületeknél az oldalkert mérete legalább 4,5 m legyen. 44. (5) Új építés, bővítés és rendeltetési mód megváltoztatása esetén Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének mindenkor hatályos, a jármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról szóló rendeletében előírt jármű elhelyezési igényt a telken belül kell kielégíteni. 26. A SZÉSZ 45. (2) bekezdése kiegészül a következő d) ponttal, továbbá a (2) bekezdés a) pontja és a (6)-(7) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 45. (2) a) újonnan az előkert vonalán legfeljebb 6,0 m építménymagasságú épületek helyezhetők el. A nem utcavonalon építendő további főépület építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet. A további épületek térfogata egyenként nem haladhatja meg az utcavonalra néző épület térfogatát. A második épület csak akkor létesíthető, ha az építési telek területe legalább másfélszerese az építési zónában előírt legkisebb telekterületnek. További épületek csak akkor létesíthetők, ha az építési telek területe legalább kétszerese az építési zónában előírt legkisebb telekterületnek. A második és további épületeknél az oldalkert mérete legalább 4,5 m legyen. 45. (2) d) az előkerttel érintkező építési hely határa egyben kötelező építési vonal. 45. (6) Közterület határán csak áttört kerítés létesíthető, kivéve a kialakult szabályozási kategóriába tartozó területeket, ahol az adottságok figyelembevételével, a városi főépítész egyetértő véleménye alapján ettől eltérő megoldás is engedélyezhető. 9 (7) Új építés, bővítés és rendeltetési mód megváltoztatása esetén Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének mindenkor hatályos, a jármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról szóló rendeletében előírt jármű elhelyezési igényt

9 a telken belül kell kielégíteni. 27. A SZÉSZ 46. (4) bekezdése, továbbá a (6) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 46. (4) Új építés, bővítés és rendeltetési mód megváltoztatása esetén Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének mindenkor hatályos, a jármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról szóló rendeletében előírt jármű elhelyezési igényt - az alábbi kivétellel - a telken belül kell kielégíteni. Meglévő, úszótelken elhelyezett épületben többlet gépjárműigénnyel járó átalakítás, vagy rendeltetés megváltoztatása esetén, a kizárólag nappali üzemelésű önálló rendeltetési egységekhez szükséges járművek elhelyezésénél az előzőekben említett helyi rendeletben előírt jármű elhelyezési igény 50 %-át kell figyelembe venni, mely a parkolóalapba történő befizetéssel az 57. (3) bekezdése szerint megváltható. (6)A zónák területén a 4000 m 2 -t meghaladó telkeken (meglévő lakótelepi telektömböket kivéve) az egységes megjelenés biztosítása érdekében építést engedélyezni csak előzetes elvi építési engedély és hozzá mellékelt beépítési terv alapján a városi főépítész véleményének figyelembevételével szabad. 28. A SZÉSZ 46. utáni b) Környezetvédelmi zónák szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: c) Környezetvédelmi zónák 29. A SZÉSZ 48. (6) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul. 30. A SZÉSZ 49. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 49. (3) A védett I/B kategóriába sorolt területen a védett I. kategóriára a légszennyezési határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 14/2001.(V.9.) Köm-EüM-FVM együttes rendeletben, illetve a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. A védett II. kategóriába sorolt területeken technológiai eredetű szennyezés is megengedhető, a védett II. levegőtisztaság-védelmi kategóriára vonatkozó országos határértékek betartása mellett

10 A SZÉSZ 51. (3) bekezdés sorszámozása (4) bekezdésekre módosul, ezzel egyidejűleg kiegészül a következő (3) bekezdéssel: 51. (3) A helyi védett közparkokban terepszint alatti garázsok nem helyezhetők el. 32. A SZÉSZ 52. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 52. (2) Az országos védelem alatt álló táj- és természetvédelmi területek védőövezetében művelési ág-változtatás, építmények elhelyezése csak a természetvédelmi hatóság véleményének figyelembevételével történhet a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. alapján. 33. A SZÉSZ 53. a)-b) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 53. a) Tilalmi zónák: - közcélú, - változtatási, - hulladék-lerakótelep tilalmi terület. b) Korlátozási zónák : - a bűzös, fertőzés-veszélyes telephely védőterületének, - a vasút védőterületének, - közmű védőterületének - a közút védőterületének, - repülőtér zajgátló - a bánya telkének, - hulladék-lerakótelep, - a temető védőterületének, - árvízvédelmi, - a tömbfeltárás, - az elővásárlás, - a védőfásítás (beültetési kötelezettség), - beépítési kötelezettség, - átmeneti korlátozás, - telekalakítási korlátozás, - helyrehozatali kötelezettség korlátozási zónája. 34. A SZÉSZ 54. kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel: (3) A hulladék-lerakótelep tilalmi zónájában épületet elhelyezni nem szabad. A tilalom a hulladéktelep megszűnése után is érvényben marad.

11 35. A SZÉSZ 55. kiegészül a következő (7) bekezdéssel és az (1)-(5) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 55. (1) A bűzös, fertőzés-veszélyes telephely védőterületének zónájában szállásjellegű, pihenési célú, intézményi, továbbá élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-raktározás céljait szolgáló építmény, valamint üzemi méretű állattartó telep létesítése nem engedélyezhető. (2)A vasút védőterületének zónájában a szabályozási tervlapon jelölt részén a vasút védőterülete miatt építmény csak az OTÉK 36. (7) bekezdésében, valamint a vasútról szóló évi XCV. törvény 10. -ában előírtak figyelembevételével helyezhető el. (3)A közmű védőterületének zónájában a telkek szabályozási tervlapon jelölt részén közmű védőtávolsága miatt közmű üzemeltető nyilatkozata alapján helyezhető el. (4)A közút védőterületének zónájában a telkek szabályozási tervlapon jelölt részén országos közút védőtávolsága miatt építmény csak az OTÉK 36. (6) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 42. -ában előírt feltételek szerint helyezhető el. (5)A bányatelkek zónájában a telkeken építményt elhelyezni csak a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 39. -ában meghatározott rendelkezések szerint szabad. 55. (7) A hulladék-lerakótelep védőterületére eső telekrészeken épületet elhelyezni nem szabad. A korlátozás a hulladéktelep megszűnése után is érvényben marad. 36. A SZÉSZ 56. a (3) bekezdés hatályon kívül helyezésre kerül, (4)-(8) bekezdések sorszámozása (3)-(7) bekezdésekre módosul,az átszámozás utáni (3) bekezdése, a (4) bekezdés első két mondata, valamint a (6)-(7) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, továbbá kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel: 56. (3) Az elővásárlási korlátozás zónájában a telkeken közcélú intézmények létesítésének biztosítására az önkormányzat elővásárlási jogot tart fenn. (4) A védőfásítási (beültetési) kötelezettség (beültetési) zónájában a telkeken a szabályozási tervlapon jelölt védőfásítások végrehajtását végre kell hajtani. Használatbavételi engedélyt csak a telepítések megvalósítását követően szabad kiadni. 56. (6) Átmeneti korlátozási zónában távlati területfelhasználási változás megvalósíthatósága érdekében újonnan lakóépület nem építhető. (7) Telekalakítási korlátozási zónában telkek határát rendezni, illetve új telket alakítani csak a szabályozási tervlapon jelölt korlátozási zóna egészére jóváhagyott részletesebb szabályozási terv alapján szabad. (8) Helyrehozatali kötelezettség zónájába eső épületek helyrehozatalát két éven belül meg kell kezdeni és négy éven belül be kell fejezni. 37. A SZÉSZ 57. (3), (5)-(6) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 57. (3) A gépjármű-elhelyezési igényről, illetve a telken kívül elhelyezhető parkolóhelyek 12 megváltásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének mindenkor hatályos, a járműelhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról szóló rendelete intézkedik.

12 57. (5) A 10 gépkocsi-férőhelyet meghaladó kapacitású újonnan létesítendő parkoló felületet fásítani kell. A fásítás mértéke haladja meg a legalább 1 fa/3 parkolóhely mértéket. (6) Részletesebb szabályozási terv a (2) és (4) bekezdésben előírtakat szigoríthatja. 38. A SZÉSZ 58. (2)-(3) bekezdések sorszámozása (3)-(4) bekezdésekre, a (4)-(7) bekezdések számozása (6)-(9) bekezdésekre módosul, kiegészül a következő (2), (5), (10) bekezdésekkel, továbbá az (1) bekezdés első mondata, az átszámozás utáni (3)-(4) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 58. (1) A közüzemi közműhálózatok és közműlétesítmények, így - a vízellátás, - a szennyvízelvezetés, - a csapadékvíz-elvezetés, - a földgázellátás, - a kábel-tv, - a távközlés létesítményeit közterületen vagy a közmű üzemeltető telkén belül a burkolat alatt a burkolatot kísérő fáktól, fasortól számított 1,5 m-en túl kell elhelyezni. 58. (2) Közlekedési célú közterület zöldfelülete alatt, felett új közművezeték nem létesíthető. (3) Útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről, a csapadékvizek elvezetéséről ésameglevő közművek szükséges egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell. (4) A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt bármely közmű építését a távlati közműelhelyezés lehetőségét biztosítva kell megvalósítani. Az így létesített utak 5 évig csak hibaelhárítás miatt bonthatók fel. (5) Meglévő közművek szükség esetén közparkok területén is felújíthatók. A helyreállításhoz kertépítészeti munkarészt kell készíttetni. 58. (10) A kivágott, illetve károsodott fák értékét szerződésben kell meghatározni és a Zöld Alapba befizetni. 39. A SZÉSZ 62. (1)-(2) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 62. (1) A védősávon belül építmény elhelyezése részletes szabályozási terv hiányában a szakhatóságok és közmű üzemeltetők (ÁNTSZ, ATIKÖFE, DÉMÁSZ stb.) hozzájárulásával engedélyezhető. (2) Városképvédelmi szempontból a villamos - közép- és kisfeszültségű és közvilágítási hálózatokat rekonstrukció, illetve új létesítés során a belterületen csak földbe fektetve szabad engedélyezni A SZÉSZ 63. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

13 63. (2) Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók az építmények utcai homlokzatára esztétikai okokból nem helyezhetők el. A berendezéseket telkek előkertjében (a kerítésbe építve), udvarán vagy az épület alárendeltebb homlokzatára kell szerelni. 41. A SZÉSZ 65. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 65. Városképvédelmi szempontból távközlési hálózatokat rekonstrukció, illetve új építés során belterületen csak földbe fektetve, vagy alépítménybe helyezve szabad létesíteni. 42. A SZÉSZ 66. kiegészül a következő (6)-(10) bekezdésekkel, továbbá a (2), (5) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 66. (2) Az építési telken belüli beépítetlen területek gondozásáról, gyomtalanításáról, a meglévő növényállomány védelméről, valamint a közforgalom számára megnyitott magánterületek növénytelepítéséről és gondozásáról a tulajdonos(ok) köteles(ek) gondoskodni, 66. (5) A közparkba, erdőterületbe sorolt záportározók, vízfelületek rendezéséhez előzetesen a vízügyi hatóság állásfoglalását be kell szerezni, mely tisztázza a vízfelület határait, valamint a csatlakozó területek funkcióját. (6) A közterületeken, illetve korlátozott használatú közterületen minden kivágott, illetve megsemmisült a) fát 1,0 m magasságában mért törzskerülettel azonos összkerületű fával vagy fákkal pótolni kell: b) 1 db cserje helyett legalább 2 db cserjét kell ültetni. Ha a pótlásra valamilyen okból nincs lehetőség a kivágott fa értékének meghatározását szerződésben kell rögzíteni és a Zöldfelületi Alapba befizetni. (7) Közhasználatú, illetve korlátozott közhasználatú zöldterületen olyan munkát végezni, mely a növényzetben kárt okoz, engedély nélkül csak halasztást nem tűrő esetekben szabad. (8) A nem közterületi telken csak olyan növényzet telepíthető, amely a szomszédos építmények, kerítések karbantartását nem akadályozza, illetve állagát nem rontja. (9) Kisvárosias illetve kertvárosias lakóterületen az utcai zöldsávok gondozásáról az ingatlan tulajdonosai kötelesek gondoskodni. (10)A telek tulajdonosa a telke előtti közterületi zöldsávban a) a meglévő egyöntetű utcai fasorban idegen fafajt nem ültethet, b) utcai légvezeték alá csak a városi főépítésszel előzetesen egyeztetett fafaj ültethető, c) sövény, illetve fa csak akkor ültethető, ha az a közutakra érvényes előírásokat nem sérti, d) helyi védelem alá eső zöldfelületeken növényt telepíteni csak a mindenkor hatályos helyi építészeti örökség védelméről szóló rendeletben foglaltak szerint szabad A SZÉSZ 68. (9) bekezdés számozása (8) bekezdésre módosul, az (5)-(6) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

14 68. (5) A talaj- és talajvíz védelme érdekében kommunális szennyvíz belterületen csak közcsatornába, annak kiépítéséig zárt tárolóba vezethető. Külterületen, ha a szennyvíz közcsatornába nem vezethető, két aknás szennyvízderítés és szikkasztás megengedhető, az ATIVIZIG és a Környezetvédelmi Felügyelőség hozzájárulását követően. A közcsatornába vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie a csatornabírságról szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet mellékletében megállapított határértékeknek. A szennyvíz elhelyezés módját a talaj és talajvízviszonyok részletes vizsgálata alapján egyedileg kell eldönteni. Atermőföld védelme érdekében a 250 m 2 -t meghaladó alapterületű az építési tevékenységet megelőzően a termőtalaj felső cm-es rétegét a telken belül deponálni kell. (6) Az építési engedélyezési eljárás során az engedélyt kérőnek hitelt érdemlő módon igazolnia kell, hogy amennyiben a telek előtti közterület közcsatornával ellátott az ingatlan közcsatornára rákötött, vagy ha még nem, a közcsatorna üzemeltetőjével érvényes megállapodása van a rákötésre. (46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet.) 44. A SZÉSZ 69. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 69. (2) A Holt Maros partjától (telek határától) mért m védőtávolságon belül építés nem engedélyezhető. 45. A SZÉSZ IV. Fejezet, A VÁROS EGY-EGY RÉSZÉRE VONATKOZÓ SAJÁTOS ELŐÍRÁSOK cím alatti a) pont hatályon kívül helyezésre kerül. A 70. helyébe az alábbi rendelkezés lép: SZEGED ALSÓVÁROS VÁROSRÉSZRE (Al) VONATKOZÓ SAJÁTOS ELŐÍRÁSOK (1) A sajátos előírások hatálya Alsó-nyomás sor Szent Antal utca Tisza L. utca Dobó utca Hattyas sor Ballagitó sor Szentmihályteleki utca által határolt területre terjed ki. (2) Az (1) bekezdésben körülhatárolt területen a) a zártsorú-általános beépítési mód szerinti építési helyen belül újonnan vagy bővítéssel kialakítandó épületek csak zártsorúan vagy félzártsorúan helyezhetők el, b) a félzártsorúan elhelyezett épületek esetében az utcavonalon tömör kerítést kell létesíteni. A kerítés magassága legalább 1,8 m és legfeljebb 2,5 m lehet, c) saroktelkeken a SZÉSZ 2. sz. táblázat szerinti beépítettség legfeljebb 10%-kal növelhető. 47. A SZÉSZ 71. (4) bekezdésben lévő Gsz betűjel Gksz betűjelre módosul, a (2) bekezdés és (3) bekezdés a) pontjának első mondata, a (6) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen a szabályozási tervlap az alábbi sajátos építési övezeteket jelöl: - Vk 51298X (F) - Gksz (F) - Ki (F) - Ki 5128X1 (F)

15 71. (3) a) Az 1-3 táblázatok előírásai szerint helyezhetők el építmények, kivéve az építménymagasságot. 71. (6) a) A területen belül 15 db gépkocsi számára kell parkolóhelyet biztosítani. 48. A SZÉSZ 72. a (8) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, a (9)-(12) bekezdések sorszámozása (8)-(11) bekezdésekre módosul és a (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 72. (3) Rendelet hatálya alá tartozó területen a szabályozási tervlap az alábbi: - Lk 21T565 (U) - Lk 21T564 (U) - Lk 21T364 (U) - Vt 21T784 (U) - Vt 21T665 (U) jelű sajátos építési övezeteket jelöli ki. 49. A SZÉSZ 73. (2)-(3) és (7) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 73. (2) A lakótelkek kialakításának feltétele, hogy: 1. a lakóterület rendezett terepszintje legalább 79,3 m Balti szint feletti legyen; 2. az új lakóutcát kísérő fasor kiépítésre kerüljön és önkormányzati tulajdonba való átvétele megtörténjen. 73. (3) Épület létesítésének engedélyezési tervéhez az építtetőnek csatolnia kell az adott telekre vonatkozó részletes talajmechanikai szakvéleményt. 73. (7)a) A közpark területén vendéglátó egység nem helyezhető el. 50. A SZÉSZ 74. (3) bekezdés a) pontja és az (5) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 74. (3) a) az építményeknek az utcavonal min. 50 %-át el kell foglalniuk; az előkertet úgy kell kialakítani, hogy az újonnan elhelyezett építmények az előkert által meghatározott építési vonal legalább 50 %-át érintsék. 74. (5) b) a terület Budai Nagy Antal utca felőli végén 80 m-es, +0,5 m-rel megemelt szintű alkalmi színpadterületet lehet kialakítani A SZÉSZ 75. (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, a (3)-(7) bekezdések számozása (2)- (6) bekezdésekre módosul, a módosítás utáni (2) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi

16 rendelkezés lép: 75. (2) g) az a) pontban megjelölt térfalakon minden felirat és hirdető-berendezés engedélyköteles. E térfal földszintjén az utca felől csak közösségi célú bejárat nyitható; 52. A 76. (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, a (3)-(17) bekezdések számozása (2)-(15) bekezdésekre módosul. 53. A SZÉSZ 77. (3) bekezdés utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 77. (3) A meglévő épületeket legfeljebb egy alkalommal 25,0 négyzetméterrel bővíteni csak az építési zóna előírások betartásával szabad. 54. A SZÉSZ 78. (7) bekezdés c) pontjában lévő Gsz betűjel Gksz betűjelre módosul, a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, a (10) bekezdés az alábbi e) ponttal kiegészül: 78. (2) Az (1) bekezdésben körülhatárolt területen a szabályozási tervlap az alábbi sajátos építési övezeteket jelöli ki: Lk 10X070 (B) Lk 20X080 (B) Vt 20X096 (B) Lk 20X069 (B) Ln, Lk 20X070 (B) Lk 20X075 (B) Lk 20X076 (B) Lk 20X079 (B) Vk 5153X6 (B). 78. (10) e) terepszint alatti garázsok nem helyezhetők el. 55. A SZÉSZ 79. (2)-(3) bekezdésében lévő Gsz betűjel Gksz betűjelre módosul A SZÉSZ 80. (2)-(3) bekezdésében lévő Gsz betűjel Gksz betűjelre módosul, a (9) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 80. (9)A kivágásra kerülő fákat Radó-féle értékszámítás alapján pótolni kell.

17 57. A SZÉSZ 81. (2) bekezdésében a Ge betűjele Kke betűjelre módosul. 58. A SZÉSZ 84. (4) bekezdés a) pontja 2. alpontjában a VtFi betűjel hatályon kívül helyezésre kerül, a (6) bekezdés címében a VtFi betűjel VtF betűjelre módosul, a (7) bekezdés címében lévő VtFi betűjel VtL betűjelre módosul, a (20) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezésre kerül, (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbiak lépnek, a (3) bekezdés c)-j) pontjainak elnevezése módosul b)-i) pontokra, a (20) bekezdés b)-e) pontok elnevezése módosul a)-d) pontokra, a második (22) bekezdés száma módosul (23) bekezdésre, valamint a módosítás utáni (3) bekezdés a), d) és h) pontja, az (5) bekezdés d) pontja, a (14) bekezdés a) pont címe, a (15) bekezdés címe, a (17) bekezdés c) és d) pontja, a (21) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 84. (3) a) A mellékletben szereplő irányadó közterületi mintakeresztmetszetek egyes elemeinek kismértékű (az elrendezés lényegét nem érintő) megváltoztatása indokolt esetben a közterületi rekonstrukció tervezése során a szabályozási terv és előírások kötelező elemeivel összhangban a b), c), d) pontok szerinti előzetes elvi engedélyezési eljárás során lehetséges. 84. (3) d) Park, kert, fasor, zöldsáv építése-telepítése, illetőleg rekonstrukciója, továbbá 15 cmnél nagyobb törzsátmérőjű fák, idős cserjék kivágása csak a fák védelméről szóló 21/1970.(VI.21.) Korm. rendelet alapján történhet. 84. (3) h) A hatóság az építési, illetve szakhatósági engedélyt megtagadhatja, ha a tervezett megoldás ugyan megfelel az e rendelet és a szabályozási tervlap számszerűen és geometriailag értelmezhető előírásainak, de fennáll a veszélye annak, hogy a tervezett munka terv szerinti megvalósulása sérti a védett terület jellegét vagy megzavarhatja a védett építészetivárosépítészeti értékek érvényesülését. 84. (5) d) az épületek emeleti szintjein újonnan csak lakások vagy irodák alakíthatók ki, a meglévő lakások más rendeltetésűvé nem alakíthatók át, kivéve közcélú funkciók elhelyezése esetén 84. (14) a) A beépítés követelményeit 84. (15) Az 1-es (belvárosi) karakterű építési zónákban a 42. előírásain túl az alábbi előírásokat is alkalmazni kell. 84. (17) c) Ha a szabályozási tervlap a korábban kialakított tömbtelket irányadó szabályozási vonalakkal - telek-jellegű lakókertre és 18 - közterület jellegű sétányokra tagolja, a szabad területek rekonstrukciója során az így meghatározott területeket kertészeti eszközökkel (pl. korlát és élő sövény) vizuálisan el kell választani egymástól. d) Ahol kialakult közhasználatú út magánterületen halad, legkésőbb a közterület rekonstrukciója során a köz- és magán területeket a szabályozási tervlap szerint el kell választani egymástól. 84. (21) e) Közterületi árusítóhelyek, pavilonok csak a szabályozási terven megjelölt helyeken

18 telepíthetők, köztárgyak a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendeletben megengedett kialakítású hirdető berendezések csak az utca keresztmetszeteken megjelölt berendezési sávokban helyezhetők el. 59. A SZÉSZ 85. (5)-(7) bekezdések sorszáma (6)-(8) bekezdésekre módosul, a módosítás utáni (7) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezésre kerül, és a (7) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép és ezzel egyidejűleg kiegészül a következő (5) bekezdéssel: 85. (5) A szabályozási tervlapon jelölt 41185X(K) sajátos építési zónában a) a SZÉSZ 1-3. táblázatának megfelelő kódszámok szerinti előírásokat kell alkalmazni, kivéve az épületmagasságra vonatkozókat. Az épületek megengedett építménymagassága legfeljebb 7,5 m, a garázs épületrészé legfeljebb 3,5 m lehet; b) az előkert mélysége 10,0 m; c) a tömb négy sarokpontján olyan épületek is elhelyezhetők, amelyben a lakások száma több mint négy. 85. (7) b) A Zv-vel jelölt közpark területen építmény nem helyezhető el. 60. A SZÉSZ 87. (2) bekezdés e) pont, a (3) bekezdés és a (7) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 87. (2) e) Az építési előírásokban rögzített zöldfelületi fedettség teljesülése a használatbavételi engedély megadásának előfeltétele. 87. (3) A szabályozási tervlap a területen az alábbi, sajátos építési övezeteket jelöli ki: Lke (N) Lk 315X73 (N) Vt (N) 87. (7) b) A régészeti lelőhelyek védelme érdekében a terület előkészítő tereprendezési és az út-, valamint a közmű építési munkák megkezdését legalább két héttel korábban be kell jelenteni a területileg illetékes múzeumnak, hogy az esetleges régészeti leletmentési feladatokról tudomást szerezzenek. 61. A SZÉSZ 88. (6) bekezdés hatályon kívül helyezésre kerül, a (7) bekezdés számozása (6) bekezdésre módosul, az (5) bekezdésben lévő Gsz betűjel Gksz betűjelre módosul, a (2)-(4) bekezdések, továbbá a (6) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 88. (2) A szabályozási tervlap az alábbi sajátos építési övezeteket jelöli: Gksz (KP) Gksz (KP) Kkö (KP) (3) A Kkö (KP) jelű különleges közlekedési rendeltetésű építési övezet gépjármű parkolók elhelyezésére szolgál. Az építési övezeten belül az alábbi sajátos előírásokat kell 19

19 megtartani: 4 parkolóhely után 1 db nagyméretű lombos fát kell telepíteni, melybe nem számítandó bele a telekhatár kötelező védőfásítása. (4) A Gksz (KP1) építési övezet piac elhelyezésére szolgál. Az építési övezeten belül az alábbi sajátos előírásokat kell alkalmazni: a) A terület zöldfelületi fedettsége 10 %-ig csökkenthető. b) A piac területén építmény csak a szabályozási tervlapon jelölt építési helyeken helyezhető el. c) A gyalogos főbejáratnál jelölt építési helyen csak közösségi, adminisztrációs, szociális, a piac ellátását szolgáló funkció telepíthető. d) A közterülettel határos építési helyeken elhelyezendő épületeket a csatlakozó kerítésekkel együtt anyaghasználat és formai kialakítás összehangolásával kell megtervezni és kialakítani. e) Az építési helyek telekhatárra eső vonalán csak tégla, illetve faanyagú, vagy ezek kombinációjával tervezett épület, illetve kerítés létesíthető. f) Az utcával határos épületek és a kerítésfal anyaga natúr tégla vagy vakolt felület, illetve fa lehet. g) A jelenlegi sportpályát érintő beruházások a sporttevékenység akadályoztatása nélkül, az új sportlétesítmény használatbavételi engedélyének kiadását követően kezdődhetnek el. 88. (6) d) Az A-C tűzveszélyességi osztályú építmények közötti tűztávolságot az első fokú tűzvédelmi szakhatóság szakvéleménye alapján a tűzvédelmi hatóság állapítja meg. 62. A SZÉSZ 89. (2) bekezdésben lévő Lke betűjel Lke (k) betűjelre módosul, az (5) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezésre kerül, a (3) bekezdés a) pontja és a (4) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 89. (3) a) Ha egy telken a b) pont szerinti kivételtől eltekintve több beépítési mód is alkalmazható lenne, akkor: - ha az építési hely szélessége a 7,00 métert és azt meghaladó méret esetén szabadonálló, - ha ennél keskenyebb, az ikerházas beépítési módot kell alkalmazni. 89. (4) A szabályozási tervlap - a Lke (HM) - a Lke (k) (HM) - a Lke (k) (HM) építési zónákat jelöli ki. 63. A SZÉSZ 90. (4) bekezdés címében lévő XY betűjel 6X betűjelre módosul, az (5) bekezdés 20 hatályon kívül helyezésre kerül, a (4) bekezdés kiegészül a következő f) ponttal, a (6)-(8) bekezdések számozása (5)-(7) bekezdésekre módosul, a módosítás utáni (7) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezésre kerül, a módosítás utáni (7) bekezdés f)-g) pontja e)-f) pontra módosul, a módosítás utáni (6) bekezdésben lévő GSZ betűjel Gksz betűjelre módosul, a (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 90. (2) A szabályozási tervlap az alábbi sajátos építési övezeteket jelöli

20 - Lke (SZ) - Lke (SZ) - Lk 3151XY(SZ) - Lk 3153XY(SZ) - Gksz 51267Z (SZ) 90. (4) f) A zártsorúan elhelyezett épületek csak a szomszédos épületekkel azonos, vagy közel azonos (38-42 o ) dőlésszögű nyeregtetővel fedhetők le. A tetőfedés anyaga lemez vagy bitumenes zsindely (tegola) nem lehet. 64. A SZÉSZ 91. (2) és (7) bekezdésben lévő Gsz betűjel Gksz betűjelre módosul, a (2) bekezdés e) pontja, valamint a (3)-(4) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 91. (2) e) A zöldfelületi fedettség legalább 33 % legyen. A gyephézagos burkolat a zöldfelület számításánál zöldfelületként nem vehető figyelembe. (3)A közlekedési célú területek önálló helyrajzi számmal magánútként is kialakíthatók, de azokon az akadálytalan közforgalmat ez esetben is biztosítani kell és a közlekedési felületek karbantartását egységes kezelő szervezetnek kell végeznie. (4)A szabályozási tervlapon jelölt Evk jelű zóna közterület, amelynek területén földbe fektetett közmű vezetéket, nagyfeszültségű elektromos légvezetékeket, ezen felül a terület legfeljebb 30%-án kiszolgáló utat és gépkocsi parkolót szabad elhelyezni és fenntartani. A zónát a jelen rendelet 24. sz. mellékletében lévő vonatkozó út mintakeresztszelvények figyelembe vételével kell kialakítani. 65. A SZÉSZ 92. -ban lévő Gsz betűjelek Gksz betűjelekre módosulnak. 66. A SZÉSZ IV. Fejezet, A város egy-egy részére vonatkozó sajátos előírások 25. pontja és a ban lévő RT betűjelek RU betűjelre módosulnak, a 94. (3) bekezdés a) és d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 94. (3) a) Az (1) bekezdésben körülhatárolt területen a Terv az alábbi építési övezeteket jelöli ki: Ge (RU) 94. (3) d) Helyi védelem alatt nem álló épület helye, bontást követően építési helynek tekinthető A SZÉSZ 95. előtti cím Szeged kiemelt gazdasági övezetre (G) vonatkozó sajátos előírások szövegrész 26. sorszám jelölést kap, a 95. -ban lévő 511Z56(G) övezeti kód módosul 511X5X (G) övezeti kódra, a (9) bekezdés kiegészül a következő e) ponttal: 95. (9) e) legnagyobb építménymagasság 20,0 m.

21 68. A SZÉSZ kiegészül az alábbi 96. és 97. rendelkezésekkel: 27.SZEGED, SZABADKAI ÚT MÓRAVÁROSI KRT. KATONA UTCA CSEREPES SOR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET (CS) SAJÁTOS ELŐÍRÁSAI 96. (1)A sajátos előírások hatálya Szeged Szabadkai út Móravárosi krt. Katona utca Cserepes sor által határolt területre terjed ki. (2)A szabályozási tervlap a Vk 5118X3(Cs) jelű sajátos építési övezetet jelöli. A zónában a SZÉSZ 1-3. sz. táblázat előírásait kell alkalmazni kivéve a beépítettséget. A beépítettség nem haladhatja meg a 75 %-ot és a zöldfelületi fedettség nem lehet kevesebb mint 10 %. A növényzettel fedett területbe nem számítható be a fásított parkoló. (3)Az (1) bekezdésben körülhatárolt tömb régészeti érdekű terület. E területen bármely, a talaj megbontásával járó munka tervezése során a tervezett munkákat a kulturális örökségvédelmi szakhatósággal egyeztetni kell és a munkák hatósági engedélyezése során a hatóság szakhatósági engedélyét is be kell szerezni. Engedélyét a szakhatóság a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerinti megelőző feltárás elvégzéséhez kötheti. (4)Kedvező városképi megjelenés érdekében a városi főépítész az engedélyezési terv véleményezése során kikötéseket tehet az alkalmazható anyagokra, tetőformákra és a megjelenést befolyásoló más formai megoldásokra, továbbá a beépítés vizuális folyamatosságát biztosító, erre alkalmas formai kialakítású építmény (pergola) létesítését javasolhatja. (5)A gépkocsi parkolókat az OTÉK 42. (7) bekezdésben foglalt előírások szerint kell kialakítani; a fásítást előnevelt fákkal új várakozóhelyek építése esetén a parkoló építéssel együtt el kell végezni. Amennyiben a parkolóhely-sorokban nem osztható ki egyenletesen a legfeljebb 4 férőhelyenként egy db fa, akkor a telken belüli gépkocsi férőhelyek száma összesíthető, deez esetben legfeljebb 3 férőhelyenként kell egy fát telepíteni a lehetőségektől függő kiosztással. (6)A Móravárosi körút és a Katona utca folytatásában kialakított út csatlakozásánál a szabályozási tervlap szerint közterülethez csatolandó területet a 24013/32 hrsz. területből a 24013/20 hrsz. közút javára le kell jegyezni. (7)Ha bármely építési munka végzése közben olyan tárgy kerül elő, amelyről nem zárható ki, hogy régészeti emléknek, leletnek minősülhet, az örökségvédelmi törvény előírásának megfelelően kell a munkát felfüggeszteni és az emlék, lelet előkerülését jelenteni. (8)A Móravárosi krt. és a telekhatárok közötti zöldsáv csapadékvíz elvezetésének megoldására szikkasztó árkot kell létesíteni. A Katona utca külső szakaszán a meglévő csapadékvíz szikkasztó árok teljes felújítása szükséges. (9) A szabályozási terv területén új létesítmények elektromos energiaellátását a Szabadkai úti 10 kv-os kábelről betáplált új transzformátor állomással kell biztosítani SZEGED, LONDONI KRT. BAKAY NÁNDOR UTCA DR. BOROSS JÓZSEF UTCA RIGÓ UTCA KÖZÖTTI TERÜLET (L) SAJÁTOS ELŐÍRÁSAI 97. (1)A sajátos előírások hatálya Szeged belterületének 25335/1-3, 25336, hrsz.-ú ingatlanjaira, valamint azokkal határos közterületre terjed ki. (2)A szabályozási tervlap a Vk5000X0 (L) jelű sajátos építési övezetet jelöli.

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (XI. 17.) rendelete a BUDAPEST, FERENCVÁROS - ALSÓ BIKARÉT (Soroksári út MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal Koppány u. Gubacsi út Kén utca által

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 130 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 22. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002. (VI.21.) rendelete a helyi építési szabályzatról Berzék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2

XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2 XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, A TELEPÜLÉSI TERÜLETEN KÍVÜLI KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Rendeltetési zónák 2.

Rendeltetési zónák 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007. (XI. 14) Kgy. rendelete Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Apátfalva község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére.

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére. Hejőkürt Község Önkormányzatának 4/2003. (IV. 28.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. (A módosításokkal egységes szerkezetben) HEJŐKÜRT község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ - 356-345 E-mail: provinciaterv@freemail.hu

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Különös követelményeihez

Különös követelményeihez II. KÉRDÉSSOR a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. Korm. rendelet szerinti főépítészi vizsga építészeti, területrendezési, településfejlesztési és - rendezési Különös követelményeihez (okl. építészmérnökök

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011.

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1 VÁRGESZTES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /V-HÉSZ

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2010 A 2009 ÉV VÉGI ÁLLAPOTHOZ KÉPEST ESZKÖZÖLT VÁLTOZTATÁSOK FELTÜNTETÉSÉVEL

HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2010 A 2009 ÉV VÉGI ÁLLAPOTHOZ KÉPEST ESZKÖZÖLT VÁLTOZTATÁSOK FELTÜNTETÉSÉVEL HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2010 A 2009 ÉV VÉGI ÁLLAPOTHOZ KÉPEST ESZKÖZÖLT VÁLTOZTATÁSOK FELTÜNTETÉSÉVEL Az Esztergomi Önkormányzat 41/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Víziváros és Várhegy helyi építési

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelet 1

32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelet 1 32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya A Budapest XIII. kerület Kámfor utca - Béke utca - Gyöngyösi utca - Nővér utca - Fiastyúk utca - Göncöl utca által határolt terület építési szabályzata módosításának szakmai javaslata* I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kópháza Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 18/1998.(VI. 15.) rendelete a Sóstó Ipari Park Szabályozási Tervéről és annak alkalmazására vonatkozó szabályozási előírásáról a 4/2000. (II.21.), a 67/2012.

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/1993.(IX.16.)ÖKT.rendelete a városrendezési és szabályozási előírásokról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/1993.(IX.16.)ÖKT.rendelete a városrendezési és szabályozási előírásokról Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/1993.(IX.16.)ÖKT.rendelete a városrendezési és szabályozási előírásokról Szentgotthárd város képviselő-testülete az 1990. évi XLV. törvény 8..(1)

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben