Rendeltetési zónák 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendeltetési zónák 2."

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007. (XI. 14) Kgy. rendelete Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút által határolt terület építési szabályzatáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX tv. 44/A (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. 13. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút által határolt terület építési szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Szeged belterületén a Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút által határolt területre (továbbiakban: hatályos terület) terjed ki. (2) Az (1) bekezdés szerinti területen területet felhasználni, továbbá egyedi építési telket alakítani, építményt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni: - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), - a mindenkor hatályos Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzata (SZÉSZ), valamint - jelen rendelet és annak mellékletét képező szabályozási terv 1.a számú melléklete (SZ-1/1. jelű tervlap) és 1.b melléklete (SZ-1/2. jelű tervlap), valamint a 2.a-d. számú mellékletét képező keresztmetszetek (10 db) szabályozási vonalai közötti rész szerint szabad. Az útkeresztszelvények alapvető jellemzőiket, paramétereiket megőrizve a részletesebb adatok birtokában pontosíthatók/pontosítandók az építési engedélyezési eljárás keretében. Rendeltetési zónák 2. (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen a szabályozási terv a SZÉSZ szerinti beépítésre szánt területen - Lk, Lk X - kisvárosias (közepes laksűrűségű) lakó zónát, - Ki, Ki X - különleges intézményi zónát, - Kkö X - különleges közlekedési zónát, - Vt, Vt X - településközpont vegyes zónát, - Gksz, Gksz X - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zónát, - Ge - egyéb ipari gazdasági zónát jelöl ki. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen a szabályozási terv a SZÉSZ szerinti beépítésre nem szánt területen - Kö1; 2; 3; 4; 5 - közlekedési és közműzónát, - Kök - kötöttpályás közlekedési és közműzónát,

2 - Z3, Zvg - zöldterületi zónákat, - Ee - egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőzónát, - VG - vízgazdálkodási különleges zónákat jelöl ki. Építési zóna előírások Beépítésre szánt területek Az Lk X kisvárosias lakózónára vonatkozó építési előírások 3. (1) A zónában elsődlegesen lakóépületek helyezhetők el. Ezek önálló lakásbejárattal rendelkező ikerházként vagy többlakásos lakóházként megvalósuló épületek, vagy kétfogatú (azaz szintenként két lakásbejáratú) lakóházak lehetnek, amelyek apartmanlakásokat tartalmaznak. A lakásokat a hatályos területen megvalósuló funkcióhoz tartozó szolgálati lakásokként kell működtetni. (2) Az Lk X rendeltetési zónában az OTÉK és a SZÉSZ előírásaitól eltérően nem helyezhető el: egyházi, oktatási, szociális épület, kézműipari épület, termelő kertészeti épület, üzemanyagtöltő, gazdasági építmény. (3) Az előkert mérete a telek közterület felőli oldalán egységesen 5 méter. A telek legfeljebb jelzésszerűen, alacsony sövénnyel határolható. Az előkert és a közterület kialakítását, növénytelepítését harmonizálni szükséges, kertészeti kiviteli terv alapján. (4) A gépkocsi elhelyezés kizárólag az épület földszintjén vagy alagsorban biztosítandó. (5) A lakásokat tájolás szempontjából átmenő lakásként azaz délkeleti és északnyugati irányba egyaránt tájolva - kell kialakítani. (6) Az épületek hőellátásához a megújuló energia igénybevételét (pl. napkollektort, hőszivattyút) kell alkalmazni (7) A lakásokból, vagy lépcsőházakból önálló kijárást kell biztosítani az árvízvédelmi töltés szintjén a Tisza parti sétányhoz. (8) Az épületeket a szabályozási terven jelölt kötelező építési vonalra kell illeszteni, ahol a szerkezeti falat támfalként kell kiépíteni az árvízvédelmi töltés magasságáig, az árvízvédelmi előírások figyelembe vételével. (9) A zónában a Tisza felőli egységes megjelenés érdekében legalább egy tömbre (szabályozási vonalakkal körbehatárolt területre) elvi építési engedélyt kell kérni, melyet az Önkormányzati Tervtanácsnak véleményezésre kell benyújtani. Az elvi engedélyben kell tisztázni a lehetséges telekalakítási feltételeket is. Telekosztás esetén az építési engedélyt adni a tömbre kiadott elvi építési engedély tartalmának megfelelően lehet. (10) Az építési engedélyezéshez előzetesen-, illetve a kiviteli tervezés során egyeztetni szükséges az árvízvédelmi védművek kezelőjével. (11) A zónában a megengedett legnagyobb építménymagasság kódja 6 Y, mely szerint a SZÉSZ kódhoz tartozó számértéknek csak a felső értékét kell alkalmazni. A Ki különleges intézményi zónára vonatkozó sajátos építési előírások 4. A zónában a megengedett legnagyobb építménymagasság kódja 8 Y, mely szerint a SZÉSZ kódhoz tartozó számértéknek csak a felső értékét kell alkalmazni.

3 A Ki X különleges intézményi zónára vonatkozó építési előírások 5. (1) A zónában elsődlegesen a szabályozási terven megnevezett egészségügyi, tudományoskutatási, oktatási célú intézmények és az ezeket kiszolgáló építmények, ezen belül terepszint alatti teremgarázs és parkolóház helyezhető el. (2) A sajátos terepadottságok miatt az árvízvédelmi töltés szintje csatlakozó terepszintnek minősül, amennyiben az építési telkeken ezen a térszinten a teljes átjárhatóság megvalósul (teremgarázs tetőszintjén kialakítandó közpark, gyalogos hidak...stb), valamint a meglévő környező terepszinthez maximum 5,5 méterrel lépcsőző lejtővel v. támfalrendszerrel csatlakozik. (3) A Ki X rendeltetési zónában az OTÉK és a SZÉSZ előírásaitól eltérően nem helyezhetők el: lakóépület, és lakásokat tartalmazó egyéb rendeltetésű épület (a szolgálati lakások kivételével) üzemanyagtöltő, amennyiben nem parkolóházhoz kapcsolódik gazdasági építmény (4) A zónában a megengedett legnagyobb építménymagasság kódja 8 Y, mely szerint a SZÉSZ kódhoz tartozó számértéknek csak a felső értékét kell alkalmazni. (5) Az épületek hőellátásához a megújuló energia igénybevételét (pl. napkollektort, hőszivattyút) kell alkalmazni. (6) A terepszint alatti teremgarázs födémét fákkal, cserjékkel borított tetőkertként kell kialakítani kertészeti kiviteli terv alapján, melyről a határoló épületek csatlakozó padlószintjéhez bejáratok létesítendők széles sétány(ok) kialakításával. A födémszerkezeten min. 1 m vastag humuszos feltöltést kell alkalmazni. A tetőkert és térszíni rekreációs kert között közvetlen kapcsolatot biztosítandó (tereplépcsővel, rámpával mozgássérültek részére), továbbá azzal harmonizáló térkő burkolat és növényzet alkalmazandó. (7) A terepszint alatti teremgarázs építése kötelező, melyet már az első építési ütemhez meg kell tervezni, az egyes építményekre számított parkolószám ütemezetten valósítható meg. (8) A szabályozási terven jelölt területekre egységes építészeti megjelenés érdekében, valamint építészeti tervpályázatok előkészítése céljából tervezési programtervet kell készíteni. melyet az Önkormányzati Tervtanácsnak véleményezésre kell benyújtani. (9) A tervezési programtervnek és az elvi építési engedélyes tervdokumentációnak tartalmaznia kell a vonatkozó előírások mellett a jelen paragrafus (10), (11) és (12) bekezdésben foglaltak teljesülésének igazolását. (10) A zónában a teremgarázs, ill. parkolóház létesítésével a térszínen kialakított parkolók megszüntetendők, helyükön zöldfelület alakítandó ki; új térszíni parkoló nem helyezhető el. (11) A teremgarázs tetőkertjére (Z3) biztosítani kell tűzoltó autó feljutását, amennyiben az középmagas kategóriát elérő épületrészhez csatlakozik, és ennek két homlokzata egyébként nem közelíthető meg, a záró födémszerkezetet és sétányként hasznosítható burkolatát teherhordásra alkalmas módon kell kiképezni. (12) A Zvg zónával határos építési vonalon az épületek Tisza felőli homlokzatának szerkezeti falát támfalként kell kiépíteni a G-G jelű keresztszelvény szerint (az árvízvédelmi töltés magasságáig), az árvízvédelmi előírások figyelembe vételével; a tervezés minden szakaszában az árvízvédelmi védművek kezelőjével egyeztetni szükséges. Az épületegységekből önálló kijárást kell biztosítani az árvízvédelmi töltés szintjén a Tisza parti sétányhoz.

4 (13) A szabályozási terven jelölt közmű védőterületének határain belül a telektulajdonos(ok)nak tűrniük kell az összes közmű kiépítését és szabályszerű működését. A sávon belül fa nem telepíthető, építmény csak a csapadékvizek levezetése céljából létesíthető. A Kkö X különleges közlekedési zónára vonatkozó építési előírások 6. (1) A különleges közlekedési zóna területén épületnek minősülő közlekedési építmények, és az ahhoz tartozó, a közlekedést szolgáltató létesítmények helyezhetők el, a következő (2) bekezdés szerint. (2) A Kkö X a zónában a SZÉSZ előírásaitól eltérően elhelyezhető: Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, illetve ilyen rendeltetési egység. Épületen belül az (1) illetve (2) bekezdés alatti létesítményekhez tartozóan a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás. (3) A zónában létesítendő, terepszint alatti teremgarázs födémét fákkal, cserjékkel borított tetőkertként kell kialakítani kertészeti kiviteli terv alapján, melyről a határoló épületek csatlakozó padlószintjéhez bejáratok létesítendők. A teremgarázs födémszintjét a G-G jelű keresztszelvény alapján kell kialakítani figyelemmel arra, hogy szintbeli gyalogos kapcsolat létesítendő a Nagyállomás peronszintjéhez, továbbá a csatlakozó terepszinthez a Bánomkert sor Nagykörút kereszteződésénél. A födémszerkezeten minimum 1,0 méter vastag humuszos feltöltést kell alkalmazni. (4) A sajátos terepadottságok miatt a vasúti töltés szintje csatlakozó terepszintnek minősül, amennyiben az építési telkeken ezen a térszinten a teljes átjárhatóság megvalósul (teremgarázs tetőszintjén kialakítandó közpark, gyalogos hidak...stb), valamint a meglévő környező terepszinthez maximum 5,5 méterrel lépcsőző lejtővel v. támfalrendszerrel csatlakozik. (5) A teremgarázst legalább két irányból kell feltárni. (6) Az előírt zártsorú beépítés a Bánomkert sori oldal beépítési sávra értendő hézagosan zártsorú lehet. A beépítés egyenként legfeljebb 20 méter szélességgel legfeljebb három különálló helyen megszakítható. (7) A zónában a megengedett legnagyobb építménymagasság kódja 5 Y, mely szerint a SZÉSZ kódhoz tartozó számértéknek csak a felső értékét kell alkalmazni. Vt X jelű településközpont vegyes zóna építési előírásai 7. (1) A zónában elsődlegesen az innovációs-technológia park központi szolgáltató létesítményei vegyes, vagy önálló rendeltetéssel - valamint szálláshely-szolgáltató épületek (kollégiumok, panziók) helyezhetők el. (2) A Vt X rendeltetési zónában az OTÉK és SZÉSZ előírásaitól eltérően nem helyezhető el lakóépület. (3) A zónában a megengedett legnagyobb építménymagasság kódja 8 Y, mely szerint a SZÉSZ kódhoz tartozó számértéknek csak a felső értékét kell alkalmazni.

5 A Gksz X kereskedelmi-szolgáltató gazdasági zóna építési előírásai 8. (1) A zónában nem jelentős zavaró hatású, magas technológiai igényszintű üzemi épületek, alkalmazott kutatást és ebből következő gyártást szolgáló épületek, ezeket kiszolgáló létesítmények helyezhetők el. (2) A Gksz X rendeltetési zónában az OTÉK előírásaitól eltérően nem helyezhető el: - az (1) bekezdés alatti rendeltetésnek nem megfelelő egyéb gazdasági funkciójú épületek, - az (1) bekezdés alatti elsődleges rendeltetést nem szolgáló igazgatási és irodaépület - parkolóház, üzemanyagtöltő, - egyházi, oktatási, szociális épületek, - közösségi szórakoztató épületek. (3) A gépkocsi elhelyezést elsődlegesen épületen belül kell biztosítani. Ettől eltérni akkor lehet, ha előnevelt fákkal fásított (min. 4db fa/gkfh), telken belüli parkolófelület kialakítása mellett az előírt zöldterületi mutató teljesíthető. (4) Az előkert mérete egyben az építési hely határa - a telkek közterület felőli oldalain egységesen minimum 5 méter. Telekalakítás esetén az oldalkert mérete a vonatkozó OTÉK előírás szerint határozható meg szabadon álló beépítési módban. (5) A telkek legfeljebb jelzésszerűen, alacsony sövénnyel határolhatók. Az előkert és a közterület kialakítását, növénytelepítését harmonizálni szükséges, kertészeti kiviteli terv alapján, a telken lévő zöldterület kialakítása a használatbavétel feltétele. (6) A zónában meglévő, kialakult üzemi tevékenységhez kötődő építési tevékenység (új épület létesítése, épületbővítés, rendeltetés módosítás, felújítás, ill. technológiai váltás) akkor engedélyezhető, ha a szabályozási tervben foglaltaknak megfelel, és az (1) bekezdés alatti tevékenységek megjelenését teszi lehetővé. Közlekedési területek általános előírásai, parkolás 9. (1) A rendelet hatálya alá tartozó terület különleges intézményterületein lévő létesítmények gépjármű-elhelyezési igényének kielégítésére, figyelembe véve a parkolóalapról szóló rendelet előírásait, a szabályozási terven jelölt közterületi parkolóhelyek is figyelembe vehetők az alábbiak szerint: a) a Tisza Lajos körúton, Bánomkert soron meglévő, megmaradó közterületi parkolóhelyek a meglévő Klinikai épületek parkolóhely igényeinek elhelyezésére szolgálnak; új épület létesítésekor nem vehetők figyelembe. b) a Szövetkezeti utcában meglévő, jelenleg részben közterületen álló (telekhatárrendezés után közterületre kerülő) parkolóhelyek a szomszédos Gksz X övezet telkeinek átépítésekor figyelembe vehetők az ingatlan előtti közterületi csatlakozás mértékében. c) a Szövetkezeti utcában a Nagyállomás mellett kijelölt parkolóhely (P60) a szomszédos tömbben lévő innovációs-technológia park központi épületegyüttesének (Vt X övezet) parkoló- igényei kielégítésére szolgál, továbbá az utasforgalomból adódó parkoló-igények kielégítésére, a Bánomkert sor melletti teremgarázs megépítéséig. d) Az Állomás utcai kettős körforgalom mellett, a híd alatt kijelölt parkolóhely (P100) az új oktatási és kutatási épületek parkolóhely-szükségletéhez figyelembe vehető. E parkolóhelyhez az OTÉK által előírt mennyiségű fásítást - kertészeti terv szerint -

6 részben a parkolóhelyekhez kapcsolódóan, részben a kapcsolódó zöldterületen a Zvg zónában kell megvalósítani. e) A sportcélú különleges területtől délre lévő utcában kialakítható parkoló (P30) a sportintézmény parkolóhely-igényéhez vehető figyelembe. f) A Bánomkert sor melletti különleges közlekedési terület (Kkö X ) teremgarázsa (G500) elsődlegesen a Nagyállomás utasforgalmából adódó, másodlagosan az itt elhelyezésre kerülő funkciókból adódó parkolóhely igények kielégítésére szolgál. (2) A térszín alatti garázsokat és parkolóházakat a közcélú parkolás (a klinikai látogató-, ill. vasúti utasforgalom) számára biztosítani kell az alábbiak szerint: a) Ki X zónában kialakításra kerülő teremgarázs a telken belüli gépkocsi elhelyezési igények kielégítésére szolgál. b) A Kkö X zónában kialakításra kerülő teremgarázs, ill. parkolóház a telken belüli gépkocsi elhelyezési igényeken túlmenően a Nagyállomás (Kkö zóna) és a innovációs-technológia park központi épületegyüttese (Vt X zóna) gépkocsi elhelyezési igényeit szolgálja. (3) A hatályos területen megvalósuló szabadtéri parkolófelületek burkolatát kiselemes burkolattal kell ellátni. (4) A hatályos területen kialakítandó közlekedési célú közterület, parkolófelület forgalomba helyezése csak a kertészeti kiviteli tervek alapján meghatározott zöldterület kialakítása után szabad. Kök jelű kötöttpályás közlekedési és közműzóna előírásai 10. (1) A vasúti töltéssel határos telkeken lakást, szálláshelyet tartalmazó épület a szélső vasúti pálya középvonalától vízszintesen mért 25 méteren belül, egyéb épület 9 méteren belül nem engedélyezhető. (2) A Kök övezetben a Nagyállomás környezetében a közforgalmú közlekedést, utasokat kiszolgáló, illetve kereskedelmi-, vendéglátási-, szolgáltatási funkciójú épületek létesíthetők, a telek teljes területére értelmezett 10%-os beépíthetőséggel. (3) A Kök zóna és a Gksz X zóna határán a vasúti töltés terepe a töltésrézsű felezőpontjában támfallá alakítható, a telektulajdonos(ok) kezdeményezésére és költségére, a töltés tulajdonosával való egyeztetés alapján; a telek ezzel bővíthető. A támfal építését legalább egy tömbre vonatkozóan egy építési ütemben kell megvalósítani. (4) Vasút alatt átvezetett aluljárók a szabályozási terven jelölt helyen a melléklet szerinti D- D és F-F jelű keresztmetszetnek megfelelő kialakítással építhetőek meg. (5) A vasúti hídhoz vezető vasúti pályát oszlopokon álló szerkezettel kell kialakítani. Kö1 jelű közlekedési és közmű övezetek előírásai 11. (1) Az övezetben elsődlegesen a gépjárműforgalom és a közművek létesítményei, továbbá utcai fasorok számára kell területet biztosítani. Vízszintes tagolásukat jelen rendelet mellékletében csatolt 2-2, 3-3 és G-G jelű mintakeresztszelvények figyelembe vételével kell kialakítani. (2) Az övezetbe sorolt területen árusító bódé, óriás reklám nem helyezhető el. (3) A területet tagoló zöldfelületek, fasorok a közlekedés biztonságának figyelembe vételével alakítandók ki. (4) Kerékpáros és gyalogos utakat a forgalmi területtől zöldsávval vagy egyéb biztonságos módon el kell választani.

7 (5) Zónán belül a szabályozási tervlapon, az ütemezett közterületi kialakítás határát jelölő szabályozási vonalon telekalakítási engedély kiadható. Az I. ütemben kialakított közlekedési célú közterület alapvetően a beépítésre szánt területek építési munkáihoz szükséges feltáró útként használható. Kö2 Kiszolgáló út átmenő forgalommal 12. A gépjárműforgalom számára kiemelt szegéllyel elválasztott területet kell biztosítani. Vízszintes tagolásukat a rendelet mellékletében csatolt A-A, C-C és E-E jelű mintakeresztszelvények figyelembe vételével kell kialakítani. Kö3 Csillapított forgalmú, vegyes közlekedési zóna 13. (1) Vízszintes tagolásukat jelen rendelet mellékletében csatolt B-B jelű mintakeresztszelvény figyelembe vételével kell kialakítani. (2) A zóna területén a gyalogos, kerékpáros és gépjárműforgalom számára azonos jogokat kell biztosítani. A felületek elemes burkolattal, kiemelt szegélyek nélkül is kialakíthatók. (3) A gyalogos, kerékpáros és a gépjármű forgalmat elegendő a burkolatok eltérő anyagával, vagy színével elválasztani. Kö4 Közlekedési zóna gyalogosok számára 14. (1) A zóna területét elsősorban a gyalogos-, megfelelő elválasztással a kerékpáros forgalom számára kell kialakítani. (2) A zónában a közterület kialakítására, használatára nézve az Indóház téren a SZÉSZ-ben meghatározott sajátos előírások alkalmazandók. (3) A burkolatokat a gépjárművek célforgalmára, illetve a megkülönböztetett jelzést használó járművek közlekedésére alkalmas módon kell megvalósítani. Kö5 Célforgalmat szolgáló közlekedési és közmű zóna 15. (1) A zóna kizárólag célforgalom, a teremgarázsok megközelítésére, valamint közmű létesítmények elhelyezésére szolgál, megfelelő elválasztással gyalogos és kerékpáros útvonal építendő ki. (2) A gépjárműforgalom számára kiemelt szegéllyel elválasztott területet kell biztosítani. Vízszintes tagolásukat a csatolt H-H mintakeresztszelvény figyelembe vételével kell kialakítani. Z3 jelű közpark zóna - dísztér, pihenő kert, tetőkert előírásai 16. (1) A zóna területére kertészeti kiviteli tervet kell készíteni, összhangban a terepszinten csatlakozó Zvg zóna, a közlekedési és a beépítésre szánt területek zöldterületeivel. (2) A zóna területének min. 50%-át növényzettel kell borítani. (3) A területen reklámberendezés nem helyezhető el. (4) Az övezet területén sétány, pihenőhely alakítható ki.

8 (5) A Ki x zónákat összekötő, a közparkon keresztül vezetett gyalogos/kerékpáros átvezetés legalább az SZ-1/1. jelű tervlapon jelölt mennyiségben nyitandó, egymástól mért legnagyobb tengelytávolságuk a szabályozási terven jelölt méret szerint lehet. Zvg - Vegyes funkciójú zöldövezet 17. (1) A terület az árvízvédelmi töltés és a szabályozási terven megjelölt építési vonal közötti terület feltöltése útján alakítandó a H-H mintakeresztszelvény alapján. A sétányokat és a növénytelepítést egységesen, az árvízvédelmi művek kezelőjével egyeztetett módon kell tervezni és kialakítani úgy, hogy a növények gyökérzete az elméleti rézsű vonal síkját nem keresztezheti. (2) Az övezet területén fásított sétány, pihenőhely alakítható ki, játszóeszközök kihelyezhetők. (3) Az árvízvédelmi töltésen végigvezetve 3,60 m széles vegyesforgalmú (kerékpár+gyalogos) sétány alakítandó ki, a védelmi megfigyelés és karbantartás számára teherbíró alapozással. (4) A terület 2%-án állandó jellegű árusító pavilon, reklám és hirdető berendezés elhelyezhető. (5) A területen a különböző funkciók térbeli elválasztásáról gondoskodni kell (pihenőhely, közlekedés stb.) (6) Az övezet teljes egészére nézve az árvízvédelmi töltés átalakítás műszaki-kiviteli tervével, és a kapcsolódó speciális épületegyüttes terveivel összehangoltan kertészeti kiviteli terv készítendő, mely az ütemezett megvalósítást is lehetővé teszi. Közművek általános előírásai 18. (1) A nyomvonalas közmű-, energia és hírközlési létesítmények számára a szabályozási terven jelölt közmű védősávok szerinti-, továbbá a minta keresztszelvényekben meghatározott területeket biztosítani kell. (2) Telken belül biztosítani kell a tervezett szennyvíz átemelő, gáznyomás-szabályozó, ill. épületen belül a transzformátor állomások helyét, a szabályozási terv által megjelölt helyeken. E létesítmények térbeli helye a konkrét megvalósítás során változhat. (3) Ge zónába sorolt területek (ivóvíz kútcsoport, elektromos alállomás) távlati igénybevételét biztosítani kell. Az alállomás lehetséges helyén (Szövetkezeti út-gőz utca) elektromos múzeum elhelyezhető. (4) A közmű sávok nem építhetők be, a sávon belül fa nem telepíthető. A közműsávok nyomvonala feletti útvonalat és a (2) bekezdés alatti létesítmények megközelíthetőségét időszakos közcélú használatra (karbantartás céljára) biztosítani kell. (5) A transzformátor állomásokat épületen belül kell kialakítani. Építészeti értékvédelem, településkép védelme, látványvédelem 19. (1) A látványvédelem zónájába eső épületek építése, felújítása esetében látványtervet kell csatolni az építési engedély tervhez. Az engedély terveket a látványtervekkel együtt a tervtanácsnak véleményezésre be kell nyújtani. A látványtervet legalább abból a pontból kell felvenni, ahol azt a szabályozási terv kijelöli.

9 (2) A látványterveket színezett formában 3D-ben, a meglévő és tervezett épületek/építmények/növényállomány együttes bemutatásával kell kidolgozni az alábbiak figyelembe vételével: a) Általános értékelési szempont a környezetbe illeszkedés módja, az építészeti megoldás elvárt színvonala b) A Nagyállomás peronja felől a Dóm tornyának látványát kell biztosítani c) A tervezett híd felől a Nagyállomás látványát, kell biztosítani. d) A Tisza felől legalább a tervezett híd irányából az épületsor együttes látványát kell értékelni (épületek és zöldterületek aránya - figyelemmel a gyalogos/kerékpáros kivezetésre a folyóhoz, meglévő Tisza-parti épületek, látványpontok takarása...stb). e) A Pathológia épülete esetében a látványtervet a gazdasági udvar takarásának megoldása szempontjából kell értékelni. (3) A szabályozási tervlapon jelölt épületek vagy épületegyüttesek illetve a tervezett Tiszahíd legjobb építészeti-műszaki megoldására-, és a tervező kiválasztására az építési engedélyezés tervezést megelőzően építészeti tervpályázatot kell rendezni. Ennek megszervezése az építtető feladata. (4) A (3) bekezdés alatti tervpályázatok lebonyolítása során a vonatkozó jogszabályokon túlmenően a Csongrád Megyei Építész Kamara részvételét biztosítani kell a pályázat előkészítésében, zsűrizésében a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának városi főépítészének bevonásával. Amennyiben a jogszabály lehetővé teszi meghívásos pályázat lebonyolítását, úgy biztosítani kell a régió (Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megyék) referenciával és megfelelő jogosítvánnyal rendelkező építészeinek, tervező irodáinak többségi részvételét. (5) Szempontok a tervpályázati kiíráshoz: a) A kiíráshoz a szabályozási tervet mellékelni kell. b) Látványterv a környezet bemutatásával - minden esetben része a tervezési feladatnak. c) Tervezéskor komplex (építész - közlekedési kertészeti) tervjavaslatok kidolgozására törekedjen. e) A Tisza menti épületsor tervezése során az árvízvédelmi támfal megoldását tartalmaznia kell. (6) A szabályozási terv területén a látványterv készítéséhez kötött építmény esetén, valamint az egyéb építészeti karakterű zóna területén lévő 4000 m 2 -t meghaladó nagyságú telkekre vonatkozóan az engedélyes terveket az önkormányzati tervtanácshoz véleményezésre be kell nyújtani. Egyéb előírások 20. (1) A jelen rendelet hatályos területén a teherhordó talajréteg duzzadásra-zsugorodásra erősen hajlamos kövér agyag, ezért az alapozást minden esetben talajmechanikai szakvélemény alapján kell tervezni. (2) A hatályos területen bármilyen földmunkával járó építési tevékenység esetén a kulturális örökségvédelemről szóló jogszabályok szerint kell eljárni. (3) A szabályozási terv területén az átépítéssel érintett területeken meglévő, illetve a megszüntető jellel megjelölt épületek a működőképesség fenntartása érdekében a szükséges mértékig felújíthatók (rendeltetés megváltoztatása nélkül), de szintterület növelésével járó épületbővítés nem engedélyezhető.

10 Záró rendelkezések 21. (1) A rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyek esetében kell alkalmazni. (2) SZÉSZ 78. előírásait jelen rendelet hatályba lépése után nem kell alkalmazni az Oldal utca területére, valamint az Oldal utcának az árvízvédelmi töltésig való meghosszabbítása - Semmelweis utca Tisza Lajos körút és Tisza folyó által határolt tömb területére. dr. Botka László sk. polgármester dr. Mózes Ervin sk. jegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a november 9-én tartott ülésén Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében

11 MELLÉKLETEK Hiba! Szám nem jelenhet meg a megadott formátumban.

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008. (II.15.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási tervéről A Ferencvárosi

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 130 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 22. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

A rendelet 2. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 2. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelete a Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút - Oldal utca - Semmelweis utca Tisza Lajos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2000. (06.28.) sz. rendelete a Református Oktatási Központ és környéke szabályozási terve jóváhagyásáról, az ÁRT módosításáról szóló 1995. évi 26.sz.

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (XI. 17.) rendelete a BUDAPEST, FERENCVÁROS - ALSÓ BIKARÉT (Soroksári út MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal Koppány u. Gubacsi út Kén utca által

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP. Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP. Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. HÉSZ Nagydobos A r t V i t a l Tervező,

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

MILLENNIUMI VÁROSKÖZPONT

MILLENNIUMI VÁROSKÖZPONT Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (XI.19.) rendelete a Budapest, IX. ker. MILLENNIUMI VÁROSKÖZPONT Soroksári út Boráros tér Petőfi híd Duna folyam Lágymányosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (III.1.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (III.1.) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (III.1.) számú R E N D E L E T E a Budapest, IV. kerület Palotai-sziget, Észak-pesti Szennyvíztisztító és környéke (a Duna

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002. (VI.21.) rendelete a helyi építési szabályzatról Berzék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2001. (01.25.) sz. rendelete

Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2001. (01.25.) sz. rendelete Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2001. (01.25.) sz. rendelete 1. sz. melléklet PÉCS BELVÁROS szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának (HÉSZ) megállapításáról. Pécs Megyei

Részletesebben

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2014.(VII.22.) önkormányzati

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2014. (. ) önkormányzati rendelete a Városligeti építési szabályzatról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2010 A 2009 ÉV VÉGI ÁLLAPOTHOZ KÉPEST ESZKÖZÖLT VÁLTOZTATÁSOK FELTÜNTETÉSÉVEL

HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2010 A 2009 ÉV VÉGI ÁLLAPOTHOZ KÉPEST ESZKÖZÖLT VÁLTOZTATÁSOK FELTÜNTETÉSÉVEL HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2010 A 2009 ÉV VÉGI ÁLLAPOTHOZ KÉPEST ESZKÖZÖLT VÁLTOZTATÁSOK FELTÜNTETÉSÉVEL Az Esztergomi Önkormányzat 41/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Víziváros és Várhegy helyi építési

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1999. (III. 2.) sz. rendelete a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 219/2011. (XII. 29.) KT. HATÁROZATA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL ALBERTIRSA VÁROS

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2006. (V. 25.) számú, 8/2008. (X. 27.) számú, 3/2009. (I. 29.) számú, 5/2009. (I. 29.) számú, 8/2010. (X.28.) rendelettel módosított 15/2004.

Részletesebben

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T I J Ó V Á H A G Y Á S R A E L Ő K É S Z Í T E T T T E R V D O K U M E N T Á C I

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 18/1998.(VI. 15.) rendelete a Sóstó Ipari Park Szabályozási Tervéről és annak alkalmazására vonatkozó szabályozási előírásáról a 4/2000. (II.21.), a 67/2012.

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete

36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete 36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete a Budapest, VIII. kerület Százados út - Tisztes utca - Önkéntes utca - Ciprus utca által határolt 38 839/22 helyrajzi számú területre vonatkozó helyi építési szabályzatról

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben