RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT)."

Átírás

1 Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben) 1 Röszke község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 7. (3) bekezdés /c pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotja a RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 1. (1) A rendelet hatálya Röszke község teljes közigazgatási területére terjed ki. (2) Az Étv. és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni (1) A RSZT tervlapjai rögzítik az e rendelettel egyidejűleg készített, Röszke teljes közigazgatási területére vonatkozó szabályozási és övezeti tervet, azon belül: 1. számú melléklet: R1. Belterület övezeti terve M 1: számú melléklet: R2. Belterület szabályozási terve M 1: számú melléklet: R3. - Külterület Szabályozási és Övezeti terve M 1: (2) 3 A rendelet függelékei tartalmazzák az egyéb jogszabályok által kötelezővé tett elemeket: - Az F2 jelű függelék tartalmazza Röszke közigazgatási területének vízjárta területeit. - Az F3 jelű függelék tartalmazza Röszke helyi védett épületeinek felsorolását. - Az F4 jelű függelék tartalmazza a jelenleg érvényben lévő jogszabályi hivatkozásokat 3. E rendelet alkalmazásában: a) Aktív zöldfelület: Aktív zöldfelület: teljes területében ténylegesen háromszintű gyep, cserje, vagy lombkorona szinten - zöldfelülettel fedett felület. Az aktív zöldfelületen kell teljesíteni az övezet zöldfelületi minimuma alapján meghatározott zöldfelület területének minden megkezdett 50 m2-ére számítottan: legalább 1 db. nagy vagy közepes lombtömeget növesztő lombos fát, legalább 40 db. lombhullató vagy örökzöld cserjét és a többi, nem burkolt felületen gyep vagy talajtakaró telepítését. 1 Egységes szerkezetbe foglalta a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 38.. (3) bekezdése 2 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 1. -a 3 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 2. -a és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelet 11. (3) 8. pontja 1

2 b) Bruttó szintterületi mutató: A telken lévő építmények összes szintjének bruttó területe osztva a telek területtel. c) Fő rendeltetésű épület: Az övezeti előírásokban engedélyezett rendeltetéseket magába foglaló épület. d) Hatásterület: A hatósági eljárások során, az építéshatósági eljárások kivételével, a hatásterület az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanokkal közvetlenül határos építési telkek, a közterületek és magánutak kivételével. e) 4 f) Homlokzatmagasság: Az építmény egy homlokzatának magassága, mely a homlokzat függőleges felületei összegének melybe nem számít bele kémény, egy oromfal, felépítmény, reklámhordozó és a homlokzat szélességének hányadosa. g) 5 h) Korszerű csatorna-közműpótló: A környezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró és rendszeresen ürített szennyvíztároló, illetve egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítmény. i) Látványterv: A legfontosabb rálátási irányokból készített fotómontázs, digitális műszaki rajz, melyen feltüntetésre kerül a tervezett építmény képe, kontúrvonala, reálisan tükrözi a tervezett épület környezetéhez való viszonyát. j) Magánút: Nem kizárólagosan önkormányzati, illetve állami tulajdonban lévő, önálló helyrajzi számon nyilvántartott - a telek vagy telkek és a rajta vagy rajtuk lévő építmény(ek) megközelítését szolgáló - út, mely a közszolgálati járművek számára is megközelíthető k) Melléképület: Főrendeltetést kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épület, mely más épülettel legfeljebb csak a terepszint alatt van összeköttetésben. Nem önálló rendeltetési egység, hanem annak valamely szükséges, vagy kiegészítő részét tartalmazó épület. Melléképületnek minősül a pihenőház, a járműtároló, a háztartással kapcsolatos tároló épület, a műterem és a kazánház. l) Nagylétszámú állattartó telep: a csak külterületen elhelyezhető olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhető állatok számának alsóhatárát országos/helyi rendelkezés a határozza meg. m) Nem zavaró hatású kézműipari tevékenységek: Minden, a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló jogszabályok hatálya alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység. n) Szabályozási vonal: A telek közterülettel közös homlokvonala, utcafronti telekhatára, mely egyben övezeti határvonal is. o) Terepszint alatti beépítettség: A terepszint alatti építmény a földszint feletti beépítéshez nem kapcsolódó terep alatti építmény, lásd még OTÉK - által műszakilag igénybevett terület sík vetületének és a telek területének %-ban kifejezett aránya. A SZABÁLYOZÁSI TERV ELEMEI 4. (1) Az RSZT-ben rögzített kötelező érvényű szabályozási elemek: a) Tervezett belterület határa, b) Építési övezetek és övezetek határa és jele, c) Tervezett szabályozási vonal, d) Tervezett szabályozási szélesség értéke, e) Építési hely és határa, f) Védett természeti és művi értékek elemeinek lehatárolása, g) Beültetési kötelezettséggel érintett terület lehatárolása, 4 hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 3.. (1) bekezdése 5 hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 3.. (2) bekezdése 2

3 h) Védőtávolságok (2) Az RSZT-ben rögzített irányadó érvényű szabályozási elemek: a) Irányadó telekhatár, b) Megszüntető jel, A SZABÁLYOZÁSI TERV ELEMEINEK ALKALMAZÁSA 5. (1) A kötelező szabályozási elemek, melyek megváltoztatása csak a szabályozási terv módosításával lehetséges. (2) Jelen rendeletben irányadó hatállyal szabályozott elemek a rendelet módosítása nélkül megváltoztathatók a vonatkozó általános és helyi előírások keretei között. (3) A rendelet csak mellékleteivel és függelékeivel együtt érvényes. II. FEJEZET SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK ÉPÍTÉSJOGI KÖVETELMÉNYEK 6. (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen új beépítésnek számít: a) új főrendeltetésű épület, új főrendeltetési egység építése, b) meglévő épület bruttó szintterületének egyszeri, min. 25 m2-rel való bővítése, c) 6 (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen új beépítés csak akkor létesíthető, ha: a) 7 a telek rendezett; b) Új belterület kijelölése esetén a Földhivatal belterületbe vonó határozata jogerőre emelkedett, c) az övezeti előírásokban rögzített szükséges közművesítés a területen biztosítható, (3) 8 Új beépítés esetén az építési engedélyezési tervdokumentáció helyszínrajzán ábrázolni kell a tervezett kertészeti megoldásokat és a közterületeket érintő változásokat az alábbi esetekben: a) a telek beültetési kötelezettséggel érintett, b) a telek vegyes, gazdasági, és különleges területfelhasználású övezetben fekszik. (4) Az F2. számú függelékben jelölt vízjárta, fakadó és szivárgó vizes területeken tervezett építkezés esetén az engedélyezési eljárásba szakhatóságként be kell vonni az illetékes Vízügyi hatóságot a belvízveszély elhárításához szükséges megoldások tisztázása érdekében. TELEKALAKÍTÁS 7. (1).A tervezett közterület-szabályozások minden esetben végrehajthatóak; akkor is, ha a telek területe, egyéb mérete az övezetben előírt minimális méret alá csökken, illetve eleve kisebb az előírt telekminimumnál. Telekegyesítés és telekhatárrendezés minden esetben enge- 6 hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 4. -a 7 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 5. (1) bekezdése 8 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 5. (2) bekezdése 3

4 délyezhető, ha az így kialakuló telkek méretei a korábbiakhoz képest az előírásoknak jobban megfelelnek (2) Ha a telek területe az építésügyi szabályok szerint megosztható, de homlokvonalának hossza ezt másként nem teszi lehetővé, a gazdasági területek kivételével nyúlványos (nyeles) telek is kialakítható. (3) Ha a telek nyúlványszerű része 6,0 m-nél szélesebb, a telek nem tekinthető nyúlványos teleknek. (4) A telekalakítás során kialakuló telkek mélysége nem lehet kisebb az övezeti előírásokban rögzített legkisebb kialakítható telekszélességnél. III. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 8. (1) 9 BELTERÜLETBE VONÁS ÉS MÁS CÉLÚ HASZNOSÍTÁS HELYI SZABÁLYAI (2) A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni. A járulék megfizetése a termőföldet igénybe vevőt terheli. Az eljárás megindítása előtt megállapodás, településrendezési szerződés köthető az Önkormányzat és igénybe vevő között a járulék összegének megelőlegezésére. (3) A termőföld más célú hasznosítása miatt szükségessé váló biológiailag aktív terület létesítése (pl. erdőtelepítés, új zöldfelület kialakítása) a termőföldet más célra igénybevevő kötelessége. A más célú hasznosítás engedélyezése előtt a biológiailag aktív területet létre kell hozni, vagy létrehozására a más célú hasznosítás megvalósítójának az Önkormányzat felé kötelezettséget kell vállalnia településrendezési szerződés keretén belül. (4) A termőföld más célú hasznosításának megvalósításáig a meglévő művelési ágnak megfelelő hasznosítás zavartalanul folytatható. KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 9. (1) Közterület csak az RSZT és e rendelet vonatkozó előírásai alapján szabályozható ki, szüntethető meg. (2) A közterületek rendeltetése különösen a közlekedés biztosítása, a közművek elhelyezése. Közterületeken az (3) bekezdésben felsorolt építmények akkor helyezhetők el, ha az építmény a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint elhelyezkedésével, használatából eredő sajátos hatásaival nem akadályozza a közterület rendeltetésének megfelelő használatát. (3) Közterületen elhelyezhető építmények: a) közlekedési-, közmű- és a terület rendeltetésszerű használatához szükséges műtárgyak és köztárgyak, b) alkalmi vásárok építményei, 9 hatályos kívül helyezte a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelet 11. (3) 1. pontja 4

5 c) esővédő, autóbuszváró, d) telefonfülke, e) hírlapárusító és virágárusító pavilon, f) vendéglátó létesítményhez kapcsolódó terasz, g) szabadtéri reklámhordozó, h) park és játszótér építményei. (4) 10 Az (3) bekezdés e) pontjában felsorolt építmények elhelyezésének közművesítési feltétele: a) energiaszolgáltatás, b) ivóvíz szolgáltatás, c) szennyvízelvezetés és tisztítás, d) csapadékvíz elvezetés. (5) A közterületeken a köztárgyakat és építményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a gépjármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozzák. (6) Közterület kialakítása és rendezése, felújítása során biztosítani kell az akadálymentes használatot. (7) A közvilágítási oszlopok és a járdavédelemre szolgáló akadályozó oszlopsor az egyes utcaszakaszokon, az egyes köztereken, közparkokban azonos kivitelűeknek kell lenniük. (8) A telefonfülke és szemétgyűjtő nem telepíthető közvetlenül az épület homlokzati fala elé. (9) Az övezetbe sorolt közterületekre vonatkozó egyéb rendelkezéseket az adott övezet előírásai tartalmazzák. MAGÁNUTAK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 10. (1) Új magánút minimális szélessége a) legfeljebb 10 telek megközelítése esetén legalább 6,0 m, b) 10-nél több telek megközelítése esetén legalább 8,0 m. (2) A magánút telkére nem vonatkoznak a telek szélességére és minimális területére vonatkozó övezeti előírások. (3) Magánútnak közterülethez kell csatlakoznia. (4) A 8,0 m, vagy annál szélesebb magánút esetén legalább egyoldali fasor helybiztosítása kötelező. (5) 11 Új telek létrejöttét eredményező telekalakítás során, melyben magánút is kialakításra kerül, a legalább 4 építési telket kiszolgáló magánút kialakítása esetén feltételként kell előírni az útburkolat és a felszíni vízelvezetés kiépítését. (6) Magánút természetvédelmi területek rovására nem alakítható ki. (7) Magánúton csak a 9. (3) a) pontban szereplő építmények helyezhetők el. 10 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 6. -a 11 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 7. -a 5

6 ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 11. (1) Egy telken több épület is létesíthető, kivéve, ahol az övezeti előírások másképp rendelkeznek. (2) Vegyes rendeltetésű épület minden építési övezetben, övezetben elhelyezhető. (3) A beépített tömbökben egy adott telekre vonatkozó előkert mélységét úgy kell meghatározni, hogy az építendő épület az adott utca-szakaszon jellemzően kialakult előkerttel rendelkező épületek által meghatározott vonalon helyezkedjen el. Az előkert mélysége minden egyéb esetben 5m. (4) 12 Melléképületek az építési helyen belül mindenhol elhelyezhetők, ahol az övezeti előírások másképp nem rendelkeznek az alábbi korlátozással: a) melléképület csak önálló rendeltetési egység létesítésével egyidejűleg, vagy azt követően létesíthető. b) a melléképület beépített alapterülete nem haladhatja meg a megengedett beépítési mérték 25 %-át. c) melléképület megengedett legnagyobb építménymagassága 3,0 m, illetve az övezeti előírásokban szereplő minimális építménymagasság értéke d) melléképület lapos tetővel, vagy magastető kialakítás esetén a kiszolgált rendeltetést tartalmazó épület tetőhéjalásával azonos anyaggal fedhető. (5 13 (6) Terepszint alatti építményt létesíteni csak abban az esetben lehetséges, ha biztosított, hogy az eredeti tereptől a tervezett terepszint alatti építmény legfeljebb 1,0 m-rel emelkedik ki. (7) Magastető legfeljebb 45 fokos hajlásszöggel létesíthető. (8) 14 (9) 15 (10) A telek övezeti előírások szerint számított minimális zöldfelületének legalább 75%-a aktív zöldfelületként alakítandó ki. (11) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az épület és a telekhatár között legalább 0,5 m távolságot kell tartani (csurgó). (12) Ha a telek jelenlegi beépítése, vagy az útszabályozást követően kialakuló állapot nem felel meg az építési övezet beépítési módja szerint meghatározott építési helynek, a meglévő épületen végzendő lehetséges bővítés, átalakítás, korszerűsítés beépítési, műszaki és építészeti követelményeit elvi építési engedélyezési eljárásban kell tisztázni. (13) Az övezeti előírásokban szereplő, kivételesen elhelyezhető főrendeltetésű épületek engedélyezése során fokozott figyelemmel kell vizsgálni a várható forgalomnövekedést, a terület terhelhetőségét, a környezeti hatásokat. 12 módosította a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 8. (2) bekezdése 13 hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 8. (1) bekezdése 14 hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 8. (1) bekezdése 15 hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 8. (1) bekezdése 6

7 (14) Állattartási épületet és trágyatárolót lakóépülettől legalább 10 m távolságban szabad építeni. Állattartási épület kifutóját, amennyiben a szomszédos telekhatáron épül, zárt fallal kell körülvenni. (15) Az autópálya mentén kialakuló új gazdasági területen fokozott figyelmet kell fordítani az autópálya felől látható beépítések esztétikai minőségére, anyaghasználatára. A KERÍTÉSEK 12. (1) Belterületen, a 12,0 m-nél kisebb szabályozási szélességű közterületek útkereszteződéseinél a telek sarokpontjától számított 4,0-4,0 m-en belül tömör kerítés nem építhető, a kilátás biztosítása érdekében sűrű növényzet nem telepíthető (2) Üveg vagy műanyag kerítésként nem alkalmazható, kivéve a zajvédő falakat. (3) Az Lf és Ü területfelhasználású övezetekben a közterülettel határos telekhatáron telkenként egy felszíni gépkocsibehajtó létesíthető. Ettől eltérni kivételesen, műszaki indokoltságát alátámasztva, a közútkezelővel egyeztetett módon többlakásos, két üdülőegységes épület vagy több különböző közterület által határolt telek esetében lehet, de a felszíni gépkocsibehajtók száma ekkor sem lehet kettőnél több és szélességük összege nem haladhatja meg a 7,0 m-t. ZÖLDFELÜLETEK 13. (1) Az építési övezetben és övezetben előírt minimális zöldfelület mértéke az alábbi szabályok szerint számítandó: a) műanyag gyeprácsos talajborítás 25%-os értékben beszámítható, b) beton-gyephézagos talajborítás 10%-os értékben számítható be, c) 16 d) 17 e) vízfelület 150% számolható be az előírt minimális zöldfelület mértékébe. (2) Az aktív zöldfelület értékébe az (1) bekezdésben felsorolt felületek nem számíthatóak be. VÉDŐTÁVOLSÁGOK 14. (1) A szabályozási terven feltüntetett védőtávolságot, biztonsági területet igénylő létesítmények (pl. szénhidrogén szállító vezetékek) által érintett, valamint a léptékből eredően nem ábrázolt, azonban szövegesen megfogalmazott, illetve egyéb általános szabályokban megkövetelt védőtávolságokat a szabályozási terv végrehajtása során figyelembe kell venni. érintett területek felhasználását megelőzően az illetékes hatósággal, illetve közműüzemeltetővel egyeztetni kell. (2) Az igazgatási területen húzódó utak és közművezetékek szabályozási terven kijelölt védőterületein, valamint a szeméttelep m-es körzetén belül érvényesül az ún. szerzett jog. 16 hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 9. -a 17 hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 9. -a 7

8 (3) 18 Az előző pont szerinti védőterületeken új tanya, vagy egyéb, emberi tartózkodásra szolgáló épület, illetve más, védőövezetet igénylő létesítmény építése csak az illetékes szakhatóságok és közműszolgáltatók hozzájárulása esetén engedélyezhető. (4) A (2) bekezdésben felsoroltakon túl további védőterületet igénylő létesítmény engedélyezésének feltétele az OTÉK 38. (7) bekezdésének megfelelően a saját területen belül kialakított védőterület. (5) Új vagy újra megnyitott temető, temetkezési emlékhely telkén belül legalább 10 m széles fásított védőterületet kell kialakítani. E követelményt működő temető, temetkezési emlékhely bővítési területére is alkalmazni kell. (6) A szabályozásban kijelölt védő- illetve biztonsági területek a következők: a.) 20 bar-nál nagyobb nyomású gázvezeték mentén 30,0-30,0 m b.) 6-20 bar közötti nyomású gázvezeték mentén 6,0-6,0 m c.) 40 bar-nál nagyobb nyomású olajvezeték mentén 15,0-15,0 m d.) Üzemanyagtöltő-lakóépület közötti távolság 50,0 m e.) elektromos távvezeték: kv: 28,0-28,0 m kv: 18,0-18,0 m - 20 kv: 10,0-10,0 m f.) MOL szénhidrogén vezeték: 42,0 és 35,0 m g.) 19 h.) árvízvédelmi töltésláb (Paphalmi töltés): 10,0 m (7) A gázvezetékek biztonsági övezetén belül végezhető tevékenységekre vonatkozó országos érvényű korlátozásokat b be kell tartani. (8) 20c Országos közutak és összekötő utak, meglévő és tervezett nyomvonalának külterületi szakaszán az alábbi távolságokon belül lakófunkciójú rendeltetési egységet elhelyezni a tanyák kivételével - nem szabad: a) az úttengelytől mért m védőterületen belül: 1) az M-5 autópálya mentén 2) az E-75-ös Sz. főközlekedési út mentén. b) a tengelytől mért 50,0-50,0 m védőterületen belül: 1) a 4301 sz. a Mihálytelket és az 5. sz. főutat összekötő út mentén, 2) az sz. Mórahalomra vezető összekötő út mentén, (9) 21 Dűlőutak mentén védőterület biztosítása szükséges az ingatlan tengelyétől mért m távolságban, melyen belül épületet elhelyezni nem lehet. (10) Az autópálya tengelyétől mért 100 m-en belül reklámtevékenység nem végezhető. (11) 22 Országos közforgalmú vasút - Szeged - Határátkelőhely MÁV vonal - tengelyétől mért 50,0-50,0 m védőterületet kell biztosítani. A védőterületen belül lakóépület nem helyezhető el. Egyéb építmény a vonatkozó országos rendelkezéseknek megfelelően létesíthető. (12) Az árvízvédelmi töltés mentén kijelölt 10 méteres védőtávolságban - (6) bekezdés h) pontja építmény nem létesíthető és az érvényben lévő országos előírások d betartandók. 18 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 10. (1) bekezdése 19 hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 10. (2) bekezdése 20 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 10. (3) bekezdése 21 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 10. (4) bekezdése 22 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 10. (5) bekezdése 8

9 IV. FEJEZET A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEN BELÜLI ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI A falusias lakóterület építési övezetei: a) Lf-1/O Előkert nélküli oldalhatáron álló beépítésű falusias lakóterület b) Lf-2/O Előkertes oldalhatáron álló beépítésű falusias lakóterület c) Lf-3/O Hátsótelekhatárra épített oldalhatáron álló beépítésű falusias lakóterület-3 d) Lf-4/O Nagy előkertes oldalhatáron álló beépítésű falusias lakóterület 16. A kertvárosias lakóterület építési övezetei: a) Lke-1/O Oldalhatáron álló beépítésű kertvárosias lakóterület 17. A vegyes területek építési övezetei: a) Vt-Al Alapellátás intézményeinek településközponti vegyes területe b) Vt-R1 Rehabilitációs településközponti vegyes terület c) Vt-2 Szabadon álló beépítésű településközponti vegyes terület 18. A gazdasági terület építési övezetei: a) Gksz-1 Főbb közlekedési utak menti Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület b) Gksz-2 Belterületi Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület c) Az üdülőterület építési övezetei: a) Üh-HH Oldalhatáron álló beépítésű hétvégiházas üdülőterület 20. A különleges terület építési övezetei: a) K-Sp Sportcélú különleges területek b) 25 c) 26 d) 27 e) K-HA Határátkelő f) 28 K-V Vízmű FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK ÁLTALÁNOS ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet hatályos kívül helyezte a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelet 11. (3) 2. pontja 25 hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet beiktatta a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelet kiegészítette 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 13. (1) bekezdése 9

10 21. (1) A falusias lakóterület legfeljebb 6,0 m-es építménymagasságú lakóépületek, a mezőés az erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. (2) A falusias lakóterületi építési övezetek területén főrendeltetésű épületként elhelyezhető: a) legfeljebb 2 lakásos lakóépület, b) mezőgazdasági (üzemi) építmény, c) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, d) szálláshely szolgáltató épület, e) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, f) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület, g) sportépítmény. (3) A falusias lakóterületi építési övezetek területén nem helyezhető el: a) üzemanyagtöltő b) 6,00 m-nél magasabb önálló antennatartó-szerkezet, (4) A falusias lakóterületen melléképület elhelyezhető. (5) 30 A falusias lakóterületek építési övezeteiben az új beépítés közművesítési feltétele: a) villamos energia szolgáltatás, b) ivóvíz szolgáltatás, c) szennyvízelvezetés és tisztítás. (6) 31 A falusias lakóterületen a beépítési mód: oldalhatáron álló (7) 32 FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK ÖVEZETENKÉNT ELTÉRŐ ELŐÍRÁSAI 33 21/A. (1) Az Lf-1/O jelű építési övezetben a) Utcafrontos beépítés (Az előkert mérete 0,0 m) b) A hátsókert mérete min. 6 m c) Az építési övezetben az oldalkert legkisebb mérete 5,5 m. (2) Az Lf-2/O jelű építési övezetben a) Az előkert mérete 5,0 m b) A hátsókert mérete min. 6 m b) Az építési övezetben az oldalkert legkisebb mérete 5,5 m. (3) Az Lf-3/O jelű építési övezetben a) Az előkert mérete min. 20,0 m b) A hátsókert mérete 0,0 m c) Az építési övezetben az oldalkert legkisebb mérete 5,5 m. (4) Az Lf-4/O jelű építési övezetben d) Az előkert mérete min. 10,0 m e) A hátsókert mérete min. 6,0 m 30 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 13. (2) bekezdése 31 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 13. (3) bekezdése 32 hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 13. (4) bekezdése 33 kiegészítette 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 14. (1) bekezdése 10

11 f) Az építési övezetben az oldalkert legkisebb mérete 5,5 m. (5) A Falusias lakóterületek építési övezeteinek beépítési határértékei 34 : Az építési övezet jele a telek megengedett az épület megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb területe szélessége beépítettsége 35 terepszint alatti beépítettsége 36 zöldfelülete 37 építménymagassága m 2 m % % % m m Lf-1/O ,0 Lf-2/O ,0 Lf-3/O ,0 Lf-4/O ,0 KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 22. (1) A kertvárosias lakóterület elsősorban laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) A kertvárosias lakóterületi építési övezetek területén főrendeltetésű épületként elhelyezhető: a) legfeljebb 4 lakásos lakóépület, b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület. (3) A kertvárosias lakóterületen főrendeltetésű épületként kivételesen elhelyezhető: a) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, b) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, c) sportcélú építmény. (4) A kertvárosias lakóterületi építési övezetek területén nem helyezhető el: a) üzemanyagtöltő b) 6,00 m-nél magasabb önálló antennatartó-szerkezet, (5) Kertvárosias lakóterületen fekvő telken annyi főrendeltetésű épület helyezhető el, ahányszorosa a telek mérete az övezetben előírt minimális telekméretnek. (6) A kertvárosias lakóterületen melléképület elhelyezhető. (7) 38 A kertvárosias lakóterületek építési övezeteiben az új beépítés közművesítési feltétele: a) energiaszolgáltatás, b) ivóvíz szolgáltatás, 34 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (1) bekezdése 35 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) a) pontja 36 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) b) pontja 37 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) c) pontja 38 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 15.. (1) bekezdése 11

12 c) szennyvízelvezetés és tisztítás. (8) Az Lke-1/O jelű építési övezetben a) Beépítési mód: oldalhatáron álló b) 39 a hátsókert mérete 6,0 m. c) Az építési övezetben az oldalkert legkisebb mértéke 6,0 m. Az építmények közötti legkisebb távolság kialakult állapot esetén 4,00 m-ig csökkenthető az I-III. tűzállósági fokozatú, D-E tűzveszélyességi osztályba sorolt építmények egymással szemben fekvő nyílásos homlokzatai között, ha az építmények egymást átfedő, szemben fekvő homlokzatainak magassága 5,00 m-nél nem nagyobb és a nyílások legalább az egyik homlokzaton az OTÉK 37. (4) bekezdése szerinti mértéknél nem nagyobbak. (9) 40 Az Lke-1/O jelű építési övezet beépítési határértékei 41 : Az építési övezet jele a telek megengedett az épület megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb területe szélessége beépítettsége 42 terepszint alatti beépítettsége 43 zöldfelülete 44 építménymagassága m 2 m % % % m m Lke-1/O ,5 VEGYES TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 23. (1) A vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakó, valamint a lakófunkciót nem zavaró intézmények, gazdasági létesítmények elhelyezésére szolgál. (2) A területen melléképület nem helyezhető el. (3) 45 A terület építési övezeteiben az új beépítés közművesítési feltétele: a) energiaszolgáltatás, b) ivóvíz szolgáltatás, c) szennyvízelvezetés és tisztítás, (4) A területen nem helyezhető el: a) üzemanyagtöltő b) 6,00 m-nél magasabb önálló antennatartó-szerkezet, c) óriásplakát. VT-AL ALAPELLÁTÁS INTÉZMÉNYEINEK TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETE 24. (1) A településközponti vegyes terület szabadon álló beépítésű, az alapellátás biztosításához szükséges intézmények elhelyezésére szolgáló területe. 39 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 15.. (2) bekezdése 40 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 15.. (3) bekezdése 41 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (1) bekezdése 42 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) a) pontja 43 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) b) pontja 44 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) c) pontja 45 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet

13 (2) Az építési övezetben az alábbi állami vagy helyi önkormányzati szerv, valamint e szervek működéséhez szükséges főrendeltetésű épületek helyezhetők el: a) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, b) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, c) sportcélú építmény. (3) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető hulladékgyűjtés-, kezelés tevékenységi célú főrendeltetésű építmény. (4) Az építési övezetben: a) a beépítési mód szabadon álló, b) az előkert mérete: 5 m, c) 46 d) a hátsókert mérete 6,0 m. (5) 47 Az Vt-AL jelű építési övezet beépítési határértékei 48 : Az építési övezet jele a telek megengedett az épület megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb területe szélessége beépítettsége 49 terepszint alatti beépítettsége 50 zöldfelülete 51 építménymagassága m 2 m % % % m m Vt-Al ,0 VT-R1 REHABILITÁCIÓS TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET 25. (1) 52 Az építési övezetek a településközpont vegyes terület rehabilitációs jellegű, oldalhatáron álló beépítésű részei. (2) Az építési övezetekben főrendeltetésként elhelyezhető: a) lakóépület, b) igazgatási épület, c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, d) szálláshely szolgáltató épület, e) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, f) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, g) sportcélú építmény, h) nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. (3) A területen nem helyezhető el: a) üzemanyagtöltő b) 6,00 m-nél magasabb önálló antennatartó-szerkezet, (4) Az építési övezetben a) 53 a beépítési mód: oldalhatáron álló, 46 hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 17. (1) bekezdése 47 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 17.. (2) bekezdése 48 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (1) bekezdése 49 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) a) pontja 50 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) b) pontja 51 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) c) pontja 52 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 18.. (1) bekezdése 53 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 18.. (2) bekezdése 13

14 b) az előkert mérete 0,0 m, c) a hátsókert mérete 6,0 m. (5) a) A Vt-R1 jelű építési övezetben a telkek építési vonala az utcai telekhatár. Új épület utcai homlokzatának minimum a telekszélesség felén illeszkednie kell az építési vonalra. b) 54 (6) 55 Az Vt-R1 jelű építési övezet beépítési határértékei 56 : Az építési övezet jele a telek megengedett az épület megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb területe szélessége beépítettsége 57 terepszint alatti beépítettsége 58 zöldfelülete 59 építménymagassága m 2 m % % % m m Vt-R ,0 VT-2 SZABADON ÁLLÓ BEÉPÍTÉSŰ TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET 26. (1) A településközponti vegyes terület szabadon álló beépítésű területe. (2) Az építési övezetben főrendeltetésként elhelyezhető: a) lakóépület, b) igazgatási épület, c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, d) szálláshely szolgáltató épület, e) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, f) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, g) sportcélú építmény. (3) Az építési övezetben lakófunkció csak más főrendeltetés mellett helyezhető el. (4) Az építési övezetben a) a beépítési mód: szabadon álló, b) az előkert mérete 5,0 m, c) a hátsókert mérete 6,0 m. (5) 60 Az Vt-2 jelű építési övezet beépítési határértékei 61 : Az építési a telek megengedett az épület megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb 54 hatályos kívül helyezte a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelet 11. (3) 3. pontja 55 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 18.. (3) bekezdése 56 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (1) bekezdése 57 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) a) pontja 58 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) b) pontja 59 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) c) pontja 60 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (1) bekezdése 14

15 övezet jele területe szélessége beépítettsége 62 terepszint alatti beépítettsége 63 zöldfelülete 64 építménymagassága m 2 m % % % m m Vt ,5 GAZDASÁGI TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 27. (1) A gazdasági terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. (2) A Gazdasági terület építési övezeteinek területén ha az övezeti előírások másként nem rendelkeznek elhelyezhető: a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, c) igazgatási, egyéb irodaépület, d) a mező- és erdőgazdasági termelés (üzemi) létesítményei e) egyéb nem zavaró hatású ipari létesítmény f) turisztikai létesítmény g) szállás funkció h) parkolóház, üzemanyagtöltő, i) sportcélú építmény. (3) A kereskedelmi, szolgáltató területen kivételesen elhelyezhető: a) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, b) egyéb közösségi szórakoztató épület. (4) A terület építési övezeteiben melléképület elhelyezhető. (5) 65 A gazdasági területek vegyes- és lakóterülettel határos részén, -a létesítmény saját telkén belül min. 5,0 m széles aktív zöldfelületet kell telepíteni, mely a telektulajdonos feladata. (6) 66 (7) 67 A gazdasági terület építési övezetein új beépítés közművesítési feltétele: a) energiaszolgáltatás, b) ivóvíz szolgáltatás, c) szennyvízelvezetés és tisztítás, d) közterületi csapadékvíz elvezetés. GKSZ-1 ÉS GKSZ-2 - GAZDASÁGI TERÜLETEK 28. (1) Az építési övezetekben szabadon álló beépítési móddal helyezhetők el épületek. 62 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) a) pontja 63 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) b) pontja 64 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) c) pontja 65 módosította a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelet hatályos kívül helyezte a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelet 11. (3) 4. pontja 67 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet

16 (2) Az építési övezetben a) a beépítési mód: szabadon álló, b) az előkert mérete 5,0 m, c) a hátsókert mérete 10,0 m. (3) 68 Az övezetek beépítési határértékei 69 : Az építési övezet jele a telek megengedett az épület megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb területe szélessége beépítettsége 70 terepszint alatti beépítettsége 71 zöldfelülete 72 építménymagassága m 2 m % % % m m Gksz ,0 22,0 Gksz ,0 11* * - A Felszabadulás utca mentén elhelyezett épületek esetében az utca felől mért 20 m-en belüli épületek utca felőli homlokzatmagassága nem lehet nagyobb 7,5 m-nél. A telek telekhatáraitól mért 20 méternél távolabb lévő telekrészein megengedhető egyedi jelleggel max 18 m homlokzat- és építménymagasságú épület (torony, siló, stb) elhelyezése is, max 1500 m 2 beépített alapterületen. Az összes bruttó szintterület / a telekterület hányadosának értéke legfeljebb 1,6 lehet. (4) Amennyiben a Gksz-2 övezetbe eső ingatlanon a meglévő kialakult állapot nem teszi lehetővé a 27. (5) bekezdésében előírt aktív zöldfelület létesítését, helyette esztétikus, kúszónövényzettel fedett zajvédő falat kell létesíteni. (5) ÜDÜLŐTERÜLETEK ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 30. (1) Az üdülőterület elsősorban laza beépítésű, összefüggő nagykertes, 5,0 m-es építménymagasságot meg nem haladó hétvégiházas üdülőépületek elhelyezésére szolgál. (2) Az üdülőterületi építési övezetek területén fő rendeltetésű épületként elhelyezhető: a) 2 üdülőegységes üdülőépület, b) sportcélú építmény, c) az üdülőterület ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület. (3) A területen nem helyezhető el: a) üzemanyagtöltő b) 6,00 m-nél magasabb önálló antennatartó-szerkezet, c) óriásplakát. 68 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 21.. (1) bekezdése és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelet módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (1) bekezdése 70 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) a) pontja 71 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) b) pontja 72 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) c) pontja 73 hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 21.. (2) bekezdése 74 hatályos kívül helyezte a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelet 11. (3) 5. pontja 16

17 (4) Üdülőterületen fekvő telken annyi főrendeltetésű épület helyezhető el, ahányszorosa a telek mérete az övezetben előírt minimális telekméretnek. (5) A területen melléképület elhelyezhető. (6) 75 Az üdülőterület övezeteiben az új beépítés közművesítési feltétele: a) villamos energia szolgáltatás, b) ivóvíz ellátás, c) szennyvízelvezetés és tisztítás, vagy korszerű közműpótló berendezés. (7) Az építési övezetben a) a beépítési mód: oldalhatáron álló, b) az előkert mérete 5,0 m, c) a hátsókert mérete 6,0 m. (8) 76 Az Ü-HH jelű építési övezet beépítési határértékei 77 : Az építési övezet jele a telek megengedett az épület megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb területe szélessége beépítettsége 78 terepszint alatti beépítettsége 79 zöldfelülete 80 építménymagassága m 2 m % % % m m Ü-HH ,0 KÜLÖNLEGES TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 31. (1) Az övezetekben szabadon álló beépítési móddal helyezhetők el építmények. (2) A területen melléképület nem helyezhető el. (3) 81 A Különleges terület építési övezetein új beépítés közművesítési feltétele: a) energiaszolgáltatás, b) ivóvíz szolgáltatás, c) szennyvízelvezetés és tisztítás, d) közterületi csapadékvíz elvezetés. K-SP SPORTCÉLÚ KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 32. (1) A Sportcélú Különleges terület elsősorban laza beépítésű, összefüggő nagy zöldfelülettel tagolt, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, sportcélú és egyéb rekreációs építmények elhelyezésére szolgál. (2) A K-Sp építési övezet területén főrendeltetésű épületként elhelyezhető: a) sportcélú és egyéb rekreációs építmény, 75 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 23.. (1) bekezdése 76 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 23.. (2) bekezdése 77 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (1) bekezdése 78 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) a) pontja 79 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) b) pontja 80 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) c) pontja 81 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet

18 b) a sport- és rekreációs célú építményen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, legfeljebb a bruttó szintterület 1%-át meg nem haladó mértékben, c) a sport- és rekreációs célú építmény ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, melynek összterülete nem haladhatja meg az építhető bruttó szintterület 50%-át. (3) Az építési övezetben a) a beépítési mód: szabadon álló, b) az előkert mérete 5,0 m, c) oldalkert legkisebb szélessége mindkét oldalhatár felé: 6 m d) a hátsókert mérete 6,0 m. (4) 82 A K-Sp jelű építési övezet beépítési határértékei 83 : Az építési övezet jele a telek megengedett az épület megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb területe szélessége beépítettsége 84 terepszint alatti beépítettsége 85 zöldfelülete 86 építménymagassága m 2 m % % % m m K-Sp , K-HA HATÁRÁTKELŐ 36. (1) Az övezet a határátkelő állomás és létesítményeinek elhelyezésére szolgáló különleges honvédségi terület. Az övezetben csak a határlétesítménnyel kapcsolatos épületek, építmények és közműlétesítmények helyezhetők el. (2) Az övezetben a) előkert legkisebb mélysége: 5 m b) oldalkert legkisebb szélessége mindkét oldalhatár felé: 6 m c) hátsókert legkisebb mélysége: 6 m (3) 90 A K-HA jelű építési övezet beépítési határértékei 91 : Az építési a telek megengedett az épület megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb 82 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (1) bekezdése 84 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) a) pontja 85 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) b) pontja 86 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) c) pontja 87 hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (1) 18

19 övezet jele területe szélessége beépítettsége 92 terepszint alatti beépítettsége 93 zöldfelülete 94 építménymagassága m 2 m % % % m m K-HA , K-V VÍZMŰ 96 37/A. (1) Az övezetben elsősorban a vízmű épülete és a hozzá kapcsolódó építmények helyezhetők el. (2) Az övezetben a) előkert legkisebb mélysége: 0-5 m, adottságtól függően b) oldalkert legkisebb szélessége mindkét oldalhatár felé: 6 m c) hátsókert legkisebb mélysége: 6 m (3) A K-V jelű építési övezet beépítési határértékei: Az építési övezet jele a telek megengedett az épület megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb területe szélessége beépítettsége terepszint alatti beépítettsége zöldfelülete építménymagassága m 2 m % % % m m K-V ,5 V. FEJEZET A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEN BELÜLI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEI 38. (1) A közlekedési terület övezetei: a) Köu-1 Országos utak közlekedési területe b) Köu-2 Helyi gyűjtőutak közlekedési területe c) Kök Kötöttpályás közlekedési terület 39. A zöldterületek övezetei: a) Z-1 Közkertek, közparkok területe 40. Az erdőterületek övezetei: a) E-V Védelmi rendeltetésű erdőterületek b) E-G Gazdasági rendeltetésű erdőterületek 92 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) a) pontja 93 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) b) pontja 94 módosította 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 37.. (2) c) pontja 95 hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet beiktatta a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelet 4. 19

20 41. A mezőgazdasági területek övezetei: a) M-Á Általános mezőgazdasági területek b) 97 c) M-K Kertes mezőgazdasági területek 42. A vízgazdálkodási terület övezetei: a) V-1 Vízgazdálkodási területek 42/A. 98 Természetközeli területek övezetei: a) Tk-Gy Ősgyepek b) Tk-M Mocsarak 42/B 99. Különleges beépítésre nem szánt területek övezetei: a) K-T Temetők b) K-IH Hulladék ideiglenes elhelyezésére szolgáló terület c) K-B Bányaterületek d) K-S Szennyvíztisztító KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK ÁLTALÁNOS ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 43. A közlekedési és közműterület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi és légi közlekedés, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. KÖU-1 ÉS A KÖU-2 - KÖZLEKEDÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI 44. (1) Az övezetek rendeltetése elsődlegesen a közlekedéshez és a közművesítéshez szükséges területek és építmények, köztárgyak biztosítása. (2) A Köu-1 jelű övezet az országos közutakat foglalja magába: a) Országos úthálózat részei: - M5 autópálya - 5 ös számú I. rendű főút b) Településeket összekötő utak külterületi szakaszait j. út j. út (3) 100 A Köu-2 jelű övezet a településeket összekötő utak belterületi szakaszait foglalja magába, melyek egyúttal gyüjtőút szerepet is betöltenek: - Felszabadulás utca - József Attila utca - Rákóczi Ferenc utca - Hunyadi János utca 97 hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 28.. (1) 98 kiegészítette a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 28. (2) 99 kiegészítette a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 28. (3) 100 módosította a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet

21 (4) Az övezetekben elhelyezhető épületek legnagyobb építménymagassága 3,0 m, a maximális beépíthetőség 5%. (5) Az övezetek mentén elhelyezkedő épületek díszkivilágítása, építési területek megvilágítása nem zavarhatja a közlekedés résztvevőit. (6) Az övezetbe tartozó utak melletti zöldsávban a közlekedést akadályozó növényzetet telepíteni az útburkolat szélétől min. 2,0 m távolságra lehet. Az ezen belüli sávot az útpadkáig, illetve a burkolat szélégi gyepesíteni kell. KÖK - KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT ELEMEINEK TERÜLETE 45. (1) Az övezetek rendeltetése elsődlegesen a kötöttpályás közlekedéshez és a közművesítéshez szükséges területek és építmények, köztárgyak biztosítása. (2) Az övezetben az elhelyezhető épületek legfeljebb 5%-os beépítettséggel, legfeljebb 6,0 m- es építménymagassággal építhetők. (3) 101 Az övezet építési előírásai: a) 102 b) A beépítettség legnagyobb mértéke: 5% c) A beépítési mód: szabadon álló d) A zöldfelület legkisebb mértéke: 25% e) A kialakítható legkisebb telekterület: 1000 m2 f) A legkisebb telekszélesség: 25 m g) Az előkert legkisebb mélysége: 5 m ZÖLDTERÜLETEK Z-1 - KÖZKERTEK, KÖZPARKOK TERÜLETE 46. (1) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark). (2) A területen elhelyezhető: a) a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér stb.) b) vendéglátó épület c) a terület fenntartásához szükséges épület d) közmű műtárgy (3) Az övezet telkeinek közútról, köztérről megközelíthetőnek kell lenniük, és biztosítani kell az akadálymentes közlekedés feltételeit. (4) Az övezet területén a rendelet 1. -ában meghatározott tevékenységeket végezni az alábbi határértékek betartása mellett szabad: a) A beépítettség legnagyobb mértéke: 2% b) A beépítési mód: szabadon álló 101 módosította a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelet pontja 102 hatályos kívül helyezte a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelet 11. (3) 6. pontja 21

22 c) A legnagyobb építménymagasság: homlokzatonként 6 m d) A kialakítható legkisebb telekterület: 1000 m2 e) A legkisebb telekszélesség: 25 m f) Az előkert legkisebb mélysége: 5 m g) Az oldalkert legkisebb szélessége mindkét oldalhatár felé: 6 m (5) A közpark területek felújítása, illetve kialakítása kertépítészeti kiviteli terv alapján történhet. ERDŐTERÜLETEK 47. (1) Az erdőterület erdő céljára szolgáló, min m2 nagyságú, fákkal és cserjékkel borított terület. Az erdőterület az erdő rendeltetése szerint: a) védelmi (védett és védő) E-V b) gazdasági E-G (2) Az erdőterületek mindennemű igénybevételéhez (művelési ág változás, termelésből való kivonás, belterületbe vonás, időleges igénybevétel stb.) az erdészeti hatóság előzetes hozzájárulása szükséges. (3) A közlekedés, közművek, hírközlés stb. részletes terveinek kialakítása során törekedni kell arra, hogy a közérdekből megvalósuló, többnyire nyomvonalas beruházások létesítése erdő terület igénybevételével ne járjon. Épület, építmény erdő művelési ágú területen nem helyezhető el, kivéve a rendeltetéshez szükséges kiszolgáló épületeket. (4) Erdőtelepítések az erdészeti hatóság által jóváhagyott telepítési terv alapján végezhetők. E-V - VÉDELMI RENDELTETÉSŰ ERDŐTERÜLETEK 48. (1) A védelmi rendeltetésű erdőterületen épületet elhelyezni nem lehet. (2) A m2-t (10 ha) meghaladó területnagyságú telken az erdő rendeltetésének megfelelő építmények (erdőműveléssel, erdei vadak ellátásával kapcsolatos építmények) helyezhetők el, az alábbiak betartásával: a) A beépítettség legnagyobb mértéke: 0,5% b) A beépítési mód: szabadon álló c) A legnagyobb építménymagasság: 6 m d) A kialakítható legkisebb telekterület: m2 e) A legkisebb telekszélesség: 25 m f) Az előkert legkisebb mélysége: 5 m g) Az oldalkert legkisebb szélessége mindkét oldalhatár felé: 6 m (3) Védelmi célú erdőterület alakítandó a szabályozási terven kijelölt helyeken. A temető körül 10 m szélességben véderdő sávot kell létesíteni. E-G - GAZDASÁGI RENDELTETÉSŰ ERDŐTERÜLETEK 22

23 49. (1) Gazdasági célú erdőt telepíteni a meglévő és tervezett erdőterületeken túl az igazgatási terület mezőgazdasági területein az egyéb mezőgazdasági övezet területei kivételével bárhol a szabályozási terv módosítása nélkül, a település hosszú távú erdőtelepítési programjának megfelelően lehetséges. (2) A településen védőfásításról dupla fasor telepítésével kell gondoskodni: a) a hulladéklerakók (szeméttelep), környezetében. b) a majorok, állattartó telepek körül. c) a vízmedrek, vízgazdálkodási területek mentén tájfásítást kell az üzemeltetőknek végezniük. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 50. (1) A mezőgazdasági terület a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás (a továbbiakban: mezőgazdasági termelés) építményei elhelyezése céljára szolgáló terület. (2) A 720 m2-t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad. (3) A m2 területnagyságú telken - a nádas, a gyep és a szántó művelési ágban nyilvántartott kivételével - 3%-os beépítettséggel egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince), megengedett legnagyobb építménymagasság: 3,5 m. (4) Az 1500 m2-t meghaladó területű telken építmény 3%-os beépítettséggel helyezhető el. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. (5) A mezőgazdasági övezetben meglévő és kialakult földrészletek megközelítését közterületről vagy a közterülethez kapcsolódó magánútról kell biztosítani. (6) 103 (7) 104 Birtokközpont telkén a beépítettség nem haladhatja meg a 35 %-ot, s a zöldfelületi fedettség nem lehet kisebb 20 %-nál. A földhivatali és építésügyi nyilvántartás szerint október 1-én igazolhatóan fennálló tanya-telkek birtokközponttá alakíthatók, ha területük eléri a m 2 -t. (8) 105 (9) Az F2. számú függelékben jelölt vízjárta, fakadó és szivárgó vizes területeken figyelembe kell venni a vonatkozó országos előírásokat e. M-K - KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 51. (1) Az övezetben a terület rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el, oldalhatáron álló beépítéssel. (2) 106 A telek területének beépítettsége az 5%-ot nem haladhatja meg. 103 hatályon kívül helyezte a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 30. (1) 104 módosította a 8/2009. (V.27.) Kt. Ör. számú rendelet 30. (2) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelet pontja 105 hatályos kívül helyezte a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelet 11. (3) 7. pontja 106 módosította a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelet 5. 23

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011.

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1 VÁRGESZTES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /V-HÉSZ

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

VÉRTESSOMLÓ. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról

VÉRTESSOMLÓ. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról VÉRTESSOMLÓ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról 2016. január 21. 6/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2006. (V. 25.) számú, 8/2008. (X. 27.) számú, 3/2009. (I. 29.) számú, 5/2009. (I. 29.) számú, 8/2010. (X.28.) rendelettel módosított 15/2004.

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. ( ) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GARA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Gara Község Önkormányzat képviselő testülete

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Apátfalva község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

- 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e

- 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e - 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló város igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terveinek elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FOGALOM MEGHATÁROZÁS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FOGALOM MEGHATÁROZÁS Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 9/2004. (VII. 19.) sz. Rendelete Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban: HÉSz) (módosítva: a 21/2008. (XI. 25.) sz. Rendelettel) Kakucs

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelet 1

32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelet 1 32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Hárskút község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (V. 31.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL valamint a SZABÁLYOZÁSI TERV jóváhagyásáról 2 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya

Részletesebben

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) rendelete Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Őrbottyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 Biharnagybajom község Képviselő-testületének 9/2015.(IV.23.) rendelete BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2.

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben