HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.) és a 7/007. (III. 9.) számú módosító rendelettel) A 4/003. (III. 0.) számú rendelet hatályba lépésének napja 003. március 0. A 7/007. (III. 9.) számú rendelet hatályba lépésének napja 007. március 9. A 6/0. (VII.04.) számú rendelet hatályba lépésének napja 0. augusztus 03. A 8/0. (V. 07.) számú rendelet hatályba lépésének napja 0. június 06.

2 NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE a város Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.) és a 7/007. (III. 9.) számú módosító rendelettel) Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - testület) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 997. évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdése c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 8. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya, alkalmazása. () Jelen rendelet területi hatálya Nagykáta város teljes közigazgatási területére terjed ki. () A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka), és ezekre hatósági engedélyt adni a 53/997.(XII.0.) Kormány rendelet és mellékletei, valamint a jelen rendelettel meghatározott Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv rendelkezései szerint, azok együttes alkalmazásával szabad. (3) A rendelet területi és tárgyi hatálya minden természetes és jogi személyre nézve kötelező. (4) A rendeletben foglalt előírásoktól való eltérésre kizárólag a HÉSZ és a szabályozási terv módosításával van lehetőség. A szabályozási tervlap. () A település közigazgatási területén a HÉSZ előírásainak területi értelmezéséhez szükséges térképi, rajzi információkat a szabályozási terv tartalmazza. () A HÉSZ jóváhagyott rajzi mellékletei: 3 a) SZT-m Módosított szabályozási terv belterület M=: SZT--m/ szabályozási terv 57/4-5 hrsz-ú részterület M=: 000 b) SZT-m Módosított szabályozási terv külterület M=: 000 (3) A Szabályozási terv az alábbi kötelező szabályozási elemeket tartalmazza: a) közigazgatási határvonal; b) belterületi határvonal; c) - d) tervezett szabályozási vonal; e) építési övezet, övezet jele, előírásai és határa;

3 f) műemléki környezet határa; g) helyi művi érték; h) helyi jelentőségű természetvédelmi terület határa; i) j) - k) védőterületek, védőtávolságok határa; l) készítendő rekultivációs terv; m) megszüntető jel. (4) A kötelező szabályozási elemek módosítására kizárólag a HÉSZ és a Szabályozási terv módosításával van lehetőség. (5) A Szabályozási terv az alábbi tájékoztató szabályozási elemeket tartalmazza: a) műemlék; b) régészeti lelőhely határa; c) tájvédelmi körzet határa; d) fokozottan védett természetvédelmi terület határa; e) egyéb természeti terület határa; f) Országos Ökológiai Hálózat övezetének határa; g) Natura 000 hálózat határa. II. FEJEZET AZ ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOSTÓL ELTÉRŐ HELYI SZABÁLYAI Elvi építési engedélyezés, 3. (Hatályon kívül helyezve) Az építési engedélykérelmek elbírálásának kiegészítő szabályai 4. (Hatályon kívül helyezve) III. FEJEZET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK, ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI A közigazgatási terület tagozódása 5. () A Képviselő-testület a város közigazgatási területén a bel- és a külterületet elhatároló belterületi határvonalat, valamint a beépített és beépítésre szánt, illetőleg beépítésre nem szánt területek határvonalát a Szabályozási terv szerint állapítja meg. () Az építési szempontból megkülönböztetett, beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek építési övezetekre és övezetekre való területi tagozódását a Szabályozási terv ábrázolja. 3

4 Általános építési előírások 6. () A település közigazgatási területén építési telket és telket kialakítani csak úgy szabad, hogy az a szabályozási tervben meghatározott területfelhasználásra alkalmas legyen, továbbá alakja, terjedelme, beépítettsége és megközelíthetősége a HÉSZ-ben megadott értékeknek és a vonatkozó egyéb általános jogszabályoknak megfeleljen. () Az egyes telkek beépítési lehetőségeit az általános előírásokon túlmenően az adott telekre vonatkozó övezeti, építési övezeti előírások határozzák meg, melyek betartása kötelező. (3) Kialakult építési telken lakóépület elhelyezhető, ha a telek területe legalább 400 m, a telek szélessége az építési övezetben meghatározott minimális mérettől 0%-ot meg nem haladó mértékben kisebb, és a beépítés során az építési övezet egyéb előírásai betarthatók. (4) Építmények elhelyezésénél figyelembe kell venni a szabályozási terven feltüntetett, valamint egyéb jogszabályok által megalapozott, a szakhatóságok által megszabott védőterületeket, védőtávolságokat, védősávokat. (5) Építmények elhelyezésénél figyelembe kell venni a település teljes területére készített komplex vízrendezési tervben lehatárolt mély fekvésű területeken a beépítésnek a terv által meghatározott feltételeit. (6)- (7)Az épületek magastetővel alakítandók ki a lakóterület, a településközpont vegyes terület, az üdülő terület és a különleges terület építési övezeteiben. A magastető lejtése minimum 0%-os lehet. (8) Az előkertek mélységét a már kialakult beépítésű területeken a jellemzően kialakult beépítésnek megfelelően, esetileg kell meghatározni, foghíjbeépítés vagy átépítés esetén az utcában 70%-ban jellemző előkert méretekhez kell alkalmazkodni. Az újonnan felhasználandó és beépítendő területeken az előkert legkisebb mélységét az egyes építési övezetek szabályozzák. A település főútvonalai Ady Endre u., Kossuth Lajos u., Dózsa György u., Jászberényi u. és a Bajcsy-Zsilinszky u. (gyűjtőút) mentén a kialakult, hagyományos, előkert nélküli beépítési formát meg kell őrizni. (9)Az oldalkertek legkisebb szélességének, a hátsókertek legkisebb mélységének megállapításánál az OTÉK vonatkozó előírásait kell érvényesíteni. (0) A település építési övezeteiben terepszint alatti építmények önállóan nem, csak a terepszint feletti építmények alatt, max. egy szint mélységig létesíthetők, ahol a talajmechanikai adottságok ezt lehetővé teszik. Kivételt képeznek a közműaknák. () A város beépítésre szánt területein, ahol a vezetékes közcsatorna hálózat már kiépült, beépítés csak az építési telek teljes közművesítettsége esetén lehetséges. A közcsatorna hiányában a beépítés lehetséges átmenetileg részleges közművesítéssel, és a szennyvizek zárt tárolóba való gyűjtésével és szippantással történő eltávolításával. () A település építési övezeteiben megengedett környezetterhelési határértékekre vonatkozó szabályozási előírásokat a Környezetvédelem című fejezet tartalmazza. (3) A település területén az állattartást külön helyi önkormányzati rendelet szabályozza. 4

5 (4) Valamennyi létesítmény normatíva szerinti parkoló igényét telken belül kell biztosítani. Amennyiben ez nem oldható meg, akkor az Önkormányzat parkolási rendeletében meghatározott módon lehet ettől eltérni. A parkolási rendelet vegye figyelembe a szabályozási tervben a közlekedési területeken jelölt jelentősebb közhasználatú parkolókat. (5) A fenti, általános építési előírásokat valamennyi építési övezetben be kell tartani. (6) Az építési övezetekben az építési telkek homlokvonalain elsősorban nem tömör kerítés és/vagy élősövény létesíthető. Tömör kerítés legfeljebb,5 m magassággal, természetes anyagokból létesíthető, ez a magasság kizárólag a belterületen áthaladó forgalmi utak mentén a zaj- és légszennyezés megakadályozása/csökkentése érdekében létesítendő tömör kerítések esetében haladható meg. (7) - (8) - (9)A hír- és távközlést szolgáló közcélú antenna és tartószerkezete a vonatkozó ágazati jogszabály keretei között elhelyezhető, kivéve az alábbi területeket: a) műemlék épület, építmény és telke, b) műemléki környezet, c) védett helyi művi értékű épület és telke, d) oktatási, egészségügyi és szociális építmény és annak telke, e) tájvédelmi körzet, f) természetvédelmi terület, g) országos ökológiai hálózat övezete, h) Natura 000 európai ökológiai hálózat területe. (0) A megszűnt hulladéklerakó telep területén a beépítést megelőzően geotechnikai szakvéleményt kell benyújtani az építési engedély kérelem mellékleteként. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK A beépítésre szánt területek építési övezeti jeleiben a területfelhasználás jele (betű) az alábbiak szerint megváltozott (a kódszám változatlan maradt): építési övezet jele építési övezet megváltozott jele KL-, KL- Lk-, Lk- KEL-, KEL- Lke-, Lke- FL-, FL- Lf-, Lf- TV-, TV-, TV-3 Vt-, Vt-, Vt-3 KG-, KG-, KG-3- Gksz-, Gksz-, Gksz-3 IG-, IG- Gip-, Gip- HÜ- Üh ST Kst SP-, SP- Ksp-, Ksp- TE Kte H, SZT Kh, Kszt 5

6 A LAKÓTERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI Lk- jelű építési övezet Nagykáta meglévő, kisvárosias, kislakótelepes, többlakásos lakóházas lakóterületei 7. Az építési övezet jele: Lk-. SZ 35 K K () Az építési övezetben több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, többlakásos lakóépületek helyezhetők el. () A lakóépületek földszintjén elhelyezhetők az épületek rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítmények, valamint egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális és sportlétesítmények. (3) Az övezet építési telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírásai a következők: Kialakítható legkisebb telekterület: a kialakult állapot szerint, tovább nem osztható. szabadonálló Megengedett legnagyobb beépítettség: 35 % Megengedett legnagyobb építménymagasság: a kialakult állapot szerint, lapostetős épületek esetén magastető létesítésének kivételével, a meglévő építménymagasság nem növelhető. Kialakítandó legkisebb zöldfelület: 30 % (4) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, kerti építmény, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. A beépítésre szánt területek építési övezeti besorolása 7/A. A beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területek az alábbi építési övezetekre tagozódnak: a) kisvárosias lakóterület építési övezetei: Lk-, Lk-3, Lk-4, LK-5; b) kertvárosias lakóterület építési övezetei: Lke-, LK-*, Lke-; c) falusias lakóterület építési övezetei: Lf-, Lf-; d) településközpont vegyes terület építési övezetei: Vt-, Vt-, Vt-3, Vt-4; e) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület ép. övezetei: Gksz-, Gksz-, Gksz-3; f) ipari gazdasági terület építési övezetei: Gip-, Gip-, Gip-3, Gip-m; g) hétvégiházas üdülőterület építési övezete: Üh; h) különleges területek építési övezetei: Kst, Ksp-, Ksp-, Kh, Kszt. 6

7 Lk- jelű építési övezet Nagykáta meglévő, kisvárosias, egyedi lakótelkes lakóterületei 8. (Hatályon kívül helyezve) Lk-3 jelű építési övezet Nagykáta város tervezett kisvárosias, társasházas beépítésű lakóterületei 8/A. Az építési övezet jele: Lk-3. SZ 30 6,5 000 () Az építési övezetben az építési telkeken legfeljebb háromlakásos, illetve négylakásos lakóépületek helyezhetők el, a személygépkocsi tárolókkal (lakásonként egy darab) és a lakásokhoz tartozó háztartási tároló helyiségekkel egy tömbben. () Az építési övezetek területén új lakóépületek a teljes közművesítés és burkolt út (legalább útalap) megléte esetén az alábbiak szerint helyezhetők el: Kialakítható legkisebb telekterület: 000 m szabadonálló Megengedett legnagyobb beépítettség: 30 % Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,5 m Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 50 % (3) Az előkert mélysége a szabályozási tervhez tartozó alátámasztó munkarész (beépítési javaslat) figyelembe vételével 5,0 méter lehet, mely egyben kötelező építési vonal is. Az oldalkert legkisebb szélessége 5,0 méter lehet. (4) Az épületek az utcai (közterületi) telekhatárral párhuzamos gerincvonalú nyeregtetővel (legalább 40 fokos hajlásszöggel) alakíthatók ki, cserép héjazattal fedve. A tetőtér beépíthető, a tetősíkban elhelyezett ablakok alkalmazásával. (5) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály-tároló, kerti építmény, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. Lk-4 jelű építési övezet Nagykáta tervezett kisvárosias, társasházas beépítésű lakóterületei 8/B. Az építési övezet jele: Lk-4. SZ 30 6,5 000 () Az építési övezetben az építési telkeken legfeljebb ötlakásos lakóépületek helyezhetők el a személygépkocsi tárolókkal (lakásonként egy darab) és a lakásokhoz tartozó háztartási tároló helyiségekkel egy tömbben. () Az építési övezetek területén új lakóépületek a teljes közművesítés és burkolt út (legalább útalap) megléte esetén az alábbiak szerint helyezhetők el: Kialakítható legkisebb telekterület: 000 m szabadonálló Megengedett legnagyobb beépítettség: 30 % Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,5 m 7

8 Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 50 % (3) Az előkert mélysége a szabályozási tervhez tartozó alátámasztó munkarész (beépítési javaslat) figyelembe vételével 5,0 méter lehet, mely egyben kötelező építési vonal is. Az oldalkert legkisebb szélessége 5,0 méter lehet. (4) Az épületek az utcai (közterületi) telekhatárral párhuzamos gerincvonalú nyeregtetővel (legalább 40 fokos hajlásszöggel) alakíthatók ki, cserép héjazattal fedve. A tetőtér beépíthető, a tetősíkban elhelyezett ablakok alkalmazásával. (5) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály-tároló, kerti építmény, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. 3 Lk-5 jelű építési övezet Kisvárosias lakóterület 8/C. Az építési övezet jele: Lk-5 SZ 30 4, () Az építési övezet egyetlen telekre vonatkozik, a telken legfeljebb két lakást magába foglaló lakóépületek helyezhetők el. A telken létesíthető maximális lakásszám 80 db. () Az építési övezet telkére és építési használatára vonatkozó előírások a következők: Kialakítható legkisebb telekterület: a szabályozási terv szerint kialakult állapotnak megfelelő, további telekmegosztás nem lehetséges szabadonálló Megengedett legnagyobb beépítettség: 30 % Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 50 % (3) A lakóépületek magastetővel létesíthetők. (4) Az építési övezet telkén az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló kirakatszekrény, kerti építmények, komposztáló, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. (5) A telken személygépkocsi tárolására szolgáló gépjárműtároló helyiség kialakítását a lakóépületekben kell megvalósítani. Kizárólag gépjárműtárolót, vagy tárolókat magában foglaló építmény nem létesíthető. (6) Az építési helyet (a telek beépíthető részét) az SZT--m/ jelű részterületre vonatkozó szabályozási terv határozza meg. Lke- jelű építési övezet Nagykáta meglévő, kertvárosias lakóterületei 9. Az építési övezet jele: Lke-. O 30 5,0 K (550) () Az építési övezetben több önálló rendeltetési egységet, de legfeljebb három lakást magában foglaló lakóépületek, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szociális épületek és a terület rendeltetésszerű használatát nem 8

9 zavaró hatású kézműipari építmények helyezhetők el. () Az övezet építési telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírásai a következők: Kialakítható legkisebb telekterület: a kialakult állapot szerint; telekmegosztás csak akkor lehetséges, ha a megosztott telkek területe min. 550 m, a megosztás utáni telekszélesség min.4,0 m. oldalhatáron álló Megengedett legnagyobb beépítettség: 30 % Megengedett legnagyobb építménymagasság: a kialakult állapot szerint, új beépítésnél vagy átépítésnél: max. 5,0 m. Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 50 % (3) Új építés vagy átépítés esetén meg kell őrizni az előkert nélküli beépítési jelleget, valamint az utcára merőleges gerincű, magastetős épületformát, ahol ez jellemzően kialakult. (4) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló kirakatszekrény, kerti építmény, háztartási célú kemence, komposztáló, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. (5) A kettőnél több lakásos épület esetén a beépítettség számítását a telek 40 m mélységének figyelembevételével kell számolni. A telek beépítésénél kettőnél több lakásos épület esetén figyelembe kell venni a 6. (8) bekezdésében foglaltakat. Lke-* jelű építési övezet Kertvárosias lakóterület 9/A. Az építési övezet jele: Lke-* O 30 5,0* K (550) () Az építési övezetben több önálló rendeltetési egységet, de legfeljebb három lakást magában foglaló lakóépületek, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szociális épületek és a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmények helyezhetők el. () Az övezet építési telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírásai a következők: Kialakítható legkisebb telekterület: telekmegosztás csak akkor lehetséges, ha a megosztott telkek területe min. 550 m, a megosztás utáni telekszélesség min.4,0 m. oldalhatáron álló Megengedett legnagyobb beépítettség: 30 % Megengedett legnagyobb építménymagasság: a kialakult állapot szerint, új beépítésnél vagy átépítésnél: max. 5,0 m. *A megengedett legnagyobb építménymagasság mértékét kivételesen hír- és távközlést szolgáló közcélú antenna és tartószerkezete haladhatja meg, melynek megengedett legnagyobb magassága: 30,0 m Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 50 % 9

10 (3) Új építés vagy átépítés esetén az épületek utcavonalra merőleges gerincű magastetővel alakítandók ki; kialakult utcavonalas, előkert nélküli beépítésnél új építés vagy átépítés esetén az utca felőli építési vonal megtartandó. (4) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló kirakatszekrény, kerti építmények, háztartási célú kemence, komposztáló, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. Lke- jelű építési övezet Nagykáta tervezett, további beépítésre kijelölt, kertvárosias lakóterületei 0. Az építési övezet jele: Lke-. O 5 5,0 700 () Az építési övezetben több önálló rendeltetési egységet, de legfeljebb két lakást magában foglaló lakóépületek, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek és a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmények helyezhetők el. () Az övezet építési telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírásai a következők: Kialakítható legkisebb telekterület: 700 m Kialakítható legkisebb telekszélesség: 8,0 m oldalhatáron álló Megengedett legnagyobb beépítettség: 5 % Megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,0 m Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 50 % (3) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló kirakatszekrény, kerti építmény, háztartási célú kemence, komposztáló, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. (4) - (5) Az oldalkert legkisebb szélessége nem lehet kisebb 5,0 m-nél. Lf- jelű építési övezet Nagykáta belterületi meglévő, folyamatosan beépülő és tervezett, további beépítésre kijelölt falusias lakóterületei. Az építési övezet jele: Lf-. O 30 5,0 800 () Az építési övezetben legfeljebb két lakást magában foglaló lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek, kézműipari építmények, helyi egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmény helyezhetők el. () Az övezet építési telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírásai a következők: a) Kialakítható legkisebb telekterület: a meglévő beépítés esetén a kialakult állapotnak megfelelően, új 0

11 telekalakítás, valamint telekmegosztás esetében: 800 m b) Kialakítható legkisebb telekszélesség: új telekalakítás és beépítés, valamint telekmegosztás esetén 8,0 m. c) oldalhatáron álló d) Megengedett legnagyobb beépítettség: 30 % e) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,0 m f) Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 40 % (3) Az övezet meglévő, hosszú építési telkeinél az utcai telekhatártól mért 40 m-en túli telekrész (házi kert) nem építhető be, azaz ez a távolság az építési telek hátsókerti építési határvonalaként értelmezendő. (4) Az építési övezetben új építés esetén magastetős épület létesíthető. Átépítés esetén meg kell őrizni a hagyományos beépítési jelleget és épületformát. (5) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül valamennyi elhelyezhető. (6) Az állattartás céljára szolgáló építmények létesítésénél figyelembe kell venni az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet előírásait is. (7) - (8) Az építési övezet telekalakítási terv készítésével érintett részein a beépítés csak a terv szerinti telekalakítás után lehetséges. (9) Az építési övezetben a HÉSZ jóváhagyásakor már kialakult azon telkek esetében, amelyek területe a kialakítható legkisebb telekméretet (800m ) nem éri el, a 6. (3) bekezdés előírását kell érvényesíteni. (0) Az újonnan beépítésre kerülő tömbökben az oldalkert szélessége nem lehet kisebb 6,0 m-nél. Lf- jelű építési övezet Külterületi, beépített és beépítésre szánt területen lévő falusias lakóterületek. Az építési övezet jele: Lf-. O 30 5,0 900 () Az építési övezetben legfeljebb két lakást magában foglaló lakóépületek, továbbá mezőés erdőgazdasági építmények helyezhetők el. () Az övezet építési telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírásai a következők: Kialakítható legkisebb telekterület: 900 m Kialakítható legkisebb telekszélesség: 6,0 m oldalhatáron álló Megengedett legnagyobb beépítettség: 30 % Megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,0 m Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 40 % (3) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül valamennyi elhelyezhető. (4)Az építési övezetben a HÉSZ jóváhagyásakor már kialakult azon telkek esetében, amelyek területe a kialakítható legkisebb telekméretet nem éri el, a 6. (3) bekezdés előírását kell érvényesíteni. (5)Az építési övezetben közüzemi közmű szolgáltatás hiányában az építés közüzemi

12 villamos energia szolgáltatás és egyedi közművel történő ivóvíz ellátás és szennyvíz ártalmatlanítás esetén lehetséges. A TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI Vt- jelű építési övezet Meglévő vagy átépítésre kerülő településközpont vegyes területek 3. Az építési övezet jele: Vt-. O/SZ 50 K (,0) K (700) () Az építési övezetben elhelyezhető több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, legfeljebb kétlakásos lakóépület, továbbá igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, amely nincs zavaró hatással a lakófunkcióra, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportlétesítmény, továbbá az OTÉK 3. () bekezdésében előírtak figyelembe vételével nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. ()Az építési övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó, nagy szállításigényű, zajos, bűzös vagy porszennyeződést okozó tevékenységek nem folytathatók. (3) A Vt- jelű építési övezetnek az építési telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírásai a következők: a) Kialakítható legkisebb telekterület: a kialakult állapotnak megfelelően, de minimum 700 m b) jellemzően oldalhatáron álló, de a kialakult állapotnak megfelelően szabadon álló is lehetséges c) Megengedett legnagyobb beépítettség: 50% d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5m e) legkisebb építménymagasság: 4,5 m f) Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 30% (4)A Vt- jelű építési övezetben a városközpont területén és a főútvonalak mentén új beépítés illetve átépítés esetén meg kell őrizni a jellemző, hagyományos beépítési jelleget, a beépítési módot és az utcára merőleges gerincű, zártsorú beépítésnél a párhuzamos gerincű, magastetős épületformát. (5) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló kirakatszekrény, kerti építmény, komposztáló, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas zászlótartó oszlop helyezhető el. Vt- jelű építési övezet Újonnan beépítésre szánt vagy jelentős átépítésre kerülő településközpont vegyes területek 4. Az építési övezet jele: Vt- SZ 50,0 000 () Az építési övezetben elhelyezhető több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépület, továbbá igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, amely nincs zavaró hatással a

13 lakófunkcióra, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportlétesítmény, továbbá az OTÉK 3. () bekezdésében előírtak figyelembevételével nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. ()Az építési övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó, nagy szállításigényű, zajos, bűzös vagy porszennyeződést okozó tevékenységek nem folytathatók. (3) A Vt- jelű építési övezetnek az építési telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírásai a következők: a) Kialakítható legkisebb telekterület: 000 m b) szabadon álló c) Megengedett legnagyobb beépítettség: 50% d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 0m e) Megengedett legkisebb építménymagasság: 4,5 m f) Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 30% (4)Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló kirakatszekrény, kerti építmény, komposztáló, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas zászlótartó oszlop helyezhető el. (5) -, Vt-3 jelű építési övezet A városközpont jelentős átépítésre kerülő településközpont vegyes területei, 5. Az építési övezet jele: Vt-3 K 60 K(0,0) K(600) () Az építési övezetben elhelyezhető több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépület és települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely - szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, amely nincs zavaró hatással a lakófunkcióra, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportlétesítmény. () Az építési övezet építési telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírásai a következők: Kialakítható legkisebb telekterület: 600 m a kialakult állapotnak megfelelő Megengedett legnagyobb beépítettség: 60 % Megengedett legnagyobb építménymagasság: 0,0 m legkisebb építménymagasság: 4,5 m Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 0 % (3) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály-tároló, kerti építmények, komposztáló, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. 3

14 Vt-4 jelű építési övezet Tervezett településközpont vegyes terület a strand környezetében 5/A. Az építési övezet jele: Vt-4 SZ 40 7,5 000 () Az építési övezetben elhelyezhető több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, amely nincs zavaró hatással a lakófunkcióra, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportlétesítmény, továbbá az OTÉK 3..() bekezdésében előírtak figyelembe vételével nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. ()Az építési övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó, nagy szállításigényű, zajos, bűzös vagy porszennyeződést okozó tevékenységek nem folytathatók. (3)A Vt-4 jelű építési övezetnek az építési telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírásai a következők: Kialakítható legkisebb telekterület: 000 m szabadonálló Megengedett legnagyobb beépítettség: 40 % Megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m legkisebb építménymagasság: 4,5 m Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 40 % (4) Az újonnan beépítésre kerülő tömbökben az előkert legkisebb mélysége 0,0 méter lehet. (5) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló kirakatszekrény, kerti építmény, komposztáló, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. A GAZDASÁGI TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI A gazdasági területek építési övezeteinek általános előírásai 6. () A gazdasági területek kereskedelmi-szolgáltató gazdasági (Gksz) illetve ipari gazdasági (Gip) építési övezetekbe tartoznak. () Az építési telkek be nem épített részén (lehetőleg a telekhatárok mentén) összefüggő védő zöldsávot kell kialakítani. Gksz- jelű építési övezet Nagykáta meglévő és tervezett kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területei 7. Az építési övezet jele: Gksz-. SZ 45 7,5 000 () Az építési övezetben az OTÉK 9. -ának () bekezdésében jelölt funkciójú épület, építmény, valamint az OTÉK 9. -ának (3) bekezdésében meghatározott funkciójú épületek, építmények helyezhetők el. 4

15 () Az építési övezet építési telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírásai a következők: Kialakítható legkisebb telekterület: 000 m legkisebb telekszélesség: 30,0 m szabadonálló Megengedett legnagyobb beépítettség: 45 % Megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m legkisebb építménymagasság: 3,5 m Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 0 % (3) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló kirakatszekrény, kerti építmény, komposztáló, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. (4) (5) Az előkert legkisebb mélysége 0,0 méter lehet. Gksz- jelű építési övezet Nagykáta tervezett kisipari kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területei 8. Az építési övezet jele: Gksz-. O 45 7,5 500 () Az építési övezetben az OTÉK 9. -ának () bekezdésében említett bármely funkciójú épület, építmény elhelyezhető. () Az építési övezetben szabadon álló beépítés is lehetséges, ha a telekadottságok lehetővé teszik. (3) Az építési övezet építési telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírásai a következők: Kialakítható legkisebb telekterület: 500 m oldalhatáron álló Megengedett legnagyobb beépítettség: 45 % Megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m (technológiai igény esetén növelhető) legkisebb építménymagasság: 3,5 m Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 0 % (4) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló kirakatszekrény, komposztáló, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. (5)- Gksz-3 jelű építési övezet Tervezett kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület a nagyfeszültségű szabadvezetékek alatt 5

16 9. Az építési övezet jele: Gksz-3. SZ 30 4,5 000 () Az építési övezetben az OTÉK 9. -a () bekezdésének., 3., 4. pontjában jelölt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el. () Az építési övezet építési telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírásai a következők: Kialakítható legkisebb telekterület: 000 m szabadonálló Megengedett legnagyobb beépítettség: 30 % Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m legkisebb építménymagasság: 3,5 m Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 30 % (3) Az előkert legkisebb mélysége 0,0 méter lehet. (4) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló kirakatszekrény, kerti építmény, komposztáló, folyadék- és gáztároló helyezhető el. (4) Az építési övezetben az épületek és építmények elhelyezésénél a nagyfeszültségű szabadvezetékre való tekintettel a vonatkozó szabvány (MSZ) előírásait kell betartani. Gip- jelű építési övezet Nagykáta meglévő és tervezett ipari gazdasági területei 0. Az építési övezet jele: Gip-. SZ 45 0, () Az építési övezetben az OTÉK 0. -ának (4) és (5) bekezdésében jelölt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el, a zavaró hatású létesítmények teljes kizárásával. () Az építési övezet építési telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírásai a következők: Kialakítható legkisebb telekterület: a kialakult állapotnak megfelelően, tervezett új kialakításnál: 5000 m szabadonálló Megengedett legnagyobb beépítettség: 45 % Megengedett legnagyobb építménymagasság: 0,0m Kialakítható legkisebb telekszélesség: 50,0 m Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 5 % (3) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló kirakatszekrény, kerti építmény, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. (4)- (5)Az előkert mélysége 0,0 méter lehet. Az oldalkert legkisebb szélessége 6,0 méter lehet. 6

17 (6) Az építési teleknek a homlokvonala felé meghatározott építési határvonala (előkerti határvonala) és az egyik oldalkert felé meghatározott építési határvonala (oldalkerti határvonala) egyben kötelező építési vonal. Gip- jelű építési övezet A településgazdálkodás és a közművek telephelyeinek ipari gazdasági területei. Az építési övezet jele: Gip-. SZ 50 6,0 K () Az építési övezetben az OTÉK 0. -ának (4) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el. () Az OTÉK 0. -nak (5) bekezdése. pontjában meghatározott funkciójú épületek is elhelyezhetők, ha az érdekelt szakhatóságok hozzájárulnak. (3) Az építési övezet építési telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírásai a következők: Telekterület: a szabályozási terv szerint szabadon álló Megengedett legnagyobb beépítettség: 50 % Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 5 % (4) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló kirakatszekrény, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. (5)- Gip-3 jelű építési övezet Nagykáta tervezett ipari gazdasági területei /A. Az építési övezet jele: Gip-3. SZ 45 7,5 000 () Az építési övezetben az OTÉK 0. -ának (4) és (5) bekezdésében jelölt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el, a zavaró hatású létesítmények teljes kizárásával. () Az építési övezet építési telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírásai a következők: Kialakítható legkisebb telekterület: 000 m legkisebb telekszélesség: 30,0 m szabadonálló Megengedett legnagyobb beépítettség: 45 % Megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m legkisebb építménymagasság: 4,5 m Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 5 % (3) Az előkert mélysége 0,0 méter lehet. Az oldalkert legkisebb szélessége 5,0 méter lehet. 7

18 (4) Az építési teleknek a homlokvonala felé meghatározott építési határvonala (előkerti határvonala) és az egyik oldalkert felé meghatározott építési határvonala (oldalkerti határvonala) egyben kötelező építési vonal. (5) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló kirakatszekrény, kerti építmény, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. Gip-m jelű építési övezet Mezőgazdasági jellegű ipari gazdasági területek /B. Az építési övezet jele: Gip-m SZ 0 4,5 000 () Az építési övezetben zavaró és nem zavaró hatású mezőgazdasági építmények, valamint az OTÉK 3. () bekezdésében előírtak figyelembevételével a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások és irodaépület helyezhetők el. () Az övezetben a hagyományosan kialakult majorok fenntartásán túl lehetőséget kell biztosítani az új típusú mezőgazdasági-üzemi telephelyek fejlesztésére, a mezőgazdasági alaptevékenységekhez (növénytermesztés, állattenyésztés) kapcsolódó tárolási, feldolgozóipari, élelmiszeripari célú építmények, épületek elhelyezésére is. (3) Az építési övezet telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírások a következők: Kialakítható legkisebb telekterület 000 m. szabadonálló Megengedett legnagyobb beépítettség: 0% Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5m legkisebb építménymagasság: 3,5 m Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 40%. A telekhatáron belül kialakítandó védő zöldsáv minimális keresztmetszete 5 m. (4) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül valamennyi elhelyezhető. (5) Az építési övezetben üzemi állattartást, állattenyésztést szolgáló épületek és építmények is elhelyezhetők, illetve fenntarthatók, amennyiben ennek állategészségügyi, népegészségügyi és környezetvédelmi feltételei biztosítottak, illetve biztosíthatók. AZ ÜDÜLŐTERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETE Üh jelű építési övezet. Az építési övezet jele: Üh SZ 0 4,5 700 () Az építési övezetben legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek helyezhetők el. () Az építési övezet építési telkeire és azok építési használatára vonatkozó előírásai a következők: Kialakítható legkisebb telekterület: 700 m szabadonálló Megengedett legnagyobb beépítettség: 0 % 8

19 Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 60 % (3) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló kirakatszekrény, kerti építmény, komposztáló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. (4) Az üdülőépületek magastetővel alakíthatók ki, a tető hajlásszöge fok között lehet. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI 3. () A különleges területek építési övezeteibe belterületen a gyógyfürdő és strand területe, sportolási célú terület, a sportcsarnok területe (tervi jelölésük: Kst, Ksp-, Ksp-), külterületen a hulladékudvar, a hulladékátrakó telephelyei és a szennyvíztisztító telep és komposzttelep területei (Kh, Kszt) tartoznak. () - Kst jelű építési övezet Gyógyfürdő és strand területe 4. Az építési övezet jele: Kst. SZ 0 7, () Az építési övezetben csak a terület funkciójának megfelelő épületek helyezhetők el. () Az építési övezet telkére és építési használatára vonatkozó előírások a következők. a)kialakítható legkisebb telekterület: m b) szabadon álló c)megengedett legnagyobb beépítettség:0 % d)megengedett legnagyobb építménymagasság: 8,5m e)megengedett legkisebb építménymagasság: 4,5m f)kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 60 % (3)Az építési övezetben a melléképítmények közül az OTÉK. sz. mellékletének 54-es pontjában felsoroltak közül az a), b), c), d), e), f), h), m), n) pontokban meghatározott építmények helyezhetők el. (4)- (5)Az előkert legkisebb mélysége, az oldalkert legkisebb szélessége 0,0 méter lehet. 5. (Hatályon kívül helyezve, a következő -ok számozása eggyel csökken) Ksp- jelű építési övezet A meglévő városi sportpálya területe 5. Az építési övezet jele: Ksp-. SZ 0 9

20 6, () Az építési övezetben csak a terület funkciójának megfelelő épületek helyezhetők el. () Az építési övezet telkére és építési használatára vonatkozó előírások a következők: Kialakítható legkisebb telekterület: m szabadonálló Megengedett legnagyobb beépítettség: 0% Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m Kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 60% (3) Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló kirakatszekrény, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. Ksp- jelű építési övezet Városi sportcsarnok területe 6. Az építési övezet jele: Ksp-. SZ 30, () Az építési övezetben csak a terület funkciójának megfelelő épületek helyezhetők el. () Az építési övezet telkére és építési használatára vonatkozó előírások a következők: a)kialakítható legkisebb telekterület: m b) szabadon álló c)megengedett legnagyobb beépítettség: 30% d)megengedett legnagyobb építménymagasság: m e)kialakítandó legkisebb zöldfelületi arány: 50 % (3)Az övezet építési telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló kirakatszekrény, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. Kte jelű építési övezet A temető területe, 7. (Hatályon kívül helyezve) Kh és Kszt jelű építési övezet Szilárd és folyékony kommunális hulladékokat kezelő telephelyek 8. () Külterületen lévő különleges rendeltetésű területek a települési szilárd és folyékony kommunális hulladékokat kezelő telephelyek: a hulladékudvar, a hulladékátrakó telephelyei és a szennyvíztisztító és komposzttelep területei. Tervi jelölésük: Kh, Kszt. () A telephelyeken belüli építési helyeket és a részletes építési paramétereket az engedélyezési tervben kell meghatározni, az alábbi kereteken belül: Kh: kommunális szilárd hulladékkezelő (gyűjtő, átrakó) telephely: 0

21 Az építési övezet jele: Kh. SZ 0 7, (K) Kszt: kommunális folyékony hulladékkezelő (szennyvíztisztító) telephely: Az építési övezet jele: Kszt. SZ 0 7, (K) BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK A beépítésre nem szánt területek övezeti jelei az alábbiak szerint megváltoztak: K KP EG EV MÁ MT MZ VT övezet jele övezet megváltozott jele KÖu, KÖk Zkp Eg Ev Má Mt Mk V A beépítésre nem szánt területek övezeti besorolása 9/A. A beépítésre nem szánt területek az alábbi övezetekre tagozódnak: a) közlekedési és közműterület övezetei: KÖu, KÖk; b) zöldterület övezete: Zkp; c) erdőterület övezetei: Eg, Ev, ETk, Ett; d) mezőgazdasági terület övezetei: Má, Mt, Mk, MTk, MF, Mht, Mtt; e) vízgazdálkodási terület övezete: V. f) különleges beépítésre nem szánt terület temető övezete: Kkte A KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK ÖVEZETE K jelű övezet Általános közlekedési előírások, 9. () A közlekedési övezetbe tartoznak a meglévő és tervezett közúti (KÖu) és vasúti (KÖk) területek a hozzájuk csatlakozó közlekedésüzemi létesítmények területével és tartozékaival együtt. () A közlekedési övezetekben a közlekedési létesítmények, a közművek létesítményei és berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok helyezhetők el, illetve utcafásítás (növényzet) telepíthető.

22 (3) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása: a) I. rendű főutak külterületi szakaszai (tervezett új országos útvonalak) K.III. b) II. rendű főutak külterületi szakaszai K.IV., belterületi szakaszai B.IV.c. c) Országos mellékutak (helyi főutak) külterületi szakaszai K.V., belterületi szakaszai B.IV.c. d) Belterületi gyűjtőutak: B.V.c. e) Kiszolgáló (lakó) utcák: B.VI.d. (4) Az országos közúthálózat részét képező utaknál a közúti közlekedésről szóló 988. évi I. törvény szerint a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren, főútvonal esetén 00 méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához. (5) A külterületi önkormányzati utak (mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak) esetén az út tengelyétől mért 5-5 m-en belül épület, építmény nem helyezhető el. (6) A tervezett közutak kiépítéséhez a magasabb szintű jogszabályok szerint biztosítandó szabályozási szélességek vonatkozásában e rendeletben biztosított kötelező eltérés kiszolgáló utaknál: a) gazdasági övezet esetén a minimális szabályozási szélesség 6,0 méter b) önálló kerékpárút: min. 4,0 méter. (7) Az egyéb külterületi önkormányzati utak szabályozási szélessége min. m (amennyiben az érintett területre szabályozási terv nem készül, az új szabályozási szélességet a jelenlegi közterület tengelyétől szimmetrikusan kell biztosítani). A jelenlegi közterületek szélességi méretei mindaddig fenntarthatók, amíg a területhasználat vagy építési igény az előbbi szélesség kialakítását nem igényli. (8) A közterületi parkolókat fásítva kell kialakítani. (9) Az országos közforgalmú vasútvonal szélső vágányától számított 50 m távolságon belül építmény csak a vasútról szóló 993. évi XCV. törvény szerint a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el. ZÖLDTERÜLETEK ÖVEZETE Zkp jelű övezet Közparkok területei 30. Zkp SZ,0 3,5 K/0.000 () Az övezet telkei max % mértékig építhetők be, földszintes, max 3,5 m építménymagasságú épülettel. () Az övezet telkein a közparkokat legalább 80%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani. (3) A közparkokat kertépítészeti tervek alapján kell kialakítani. (4) - ERDŐTERÜLETEK ÖVEZETEI Az erdőterületek övezeteinek általános előírásai 3. () Az erdő övezetekbe tartozó telkek igény és lehetőség szerint összevonhatók. () Az erdő övezetekben kerítés csak vadvédelmi céllal létesíthető.

23 Eg jelű övezet Gazdasági erdőterületek 3. Eg SZ 0,5 4, () Az övezetben elsősorban az erdőgazdasági termelés építményei helyezhetők el. Kivételes esetben, az OTÉK-ban és a HÉSZ-ben meghatározott (általános beépítési) feltételek teljesülése esetén lakóépület és turisztikai célú épület (vendéglátóhely, szálláshely, turisztikai szolgáltató építmény) is elhelyezhető. A lakóépületben legfeljebb két lakás egyéb szálláshelyre max 0 fh. létesíthető. Az övezetben más jellegű, nem erdőgazdasági célú épület nem helyezhető el. () Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a legkisebb beépíthető telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni: Beépítési A beépíthető telek legkisebb A beépítésnél alkalmazható Építménymagasság mód területe (m ) legnagyobb beépítettség (%) (m) Szabadonálló ,5 Legfeljebb 4,5 (3) - (4) Az övezet kialakításának elsődleges célja a erdőgazdálkodás fenntartása, ezért az övezetbe tartozó telken csak akkor helyezhető el turisztikai célú vagy lakóépület, ha: a) A fenntartást szolgáló erdőgazdálkodási célú gazdasági építmény már megépült és használatba vételi engedéllyel is rendelkezik, b) - (5) Az övezetben megadott legnagyobb építménymagasság értékét az erdőgazdasági tevékenységhez szükséges üzemi építmények technológiai okokból legfeljebb kétszeresen haladhatják meg. (6) Az épület csak magastetős kialakítású lehet. A tető tetőhajlásszöge O között választható meg. (7) Az övezet telkein az OTÉK. sz. mellékletében meghatározott melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló, komposztáló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop, továbbá fóliasátor helyezhető el. (8) A 0000 m -nél kisebb területű meglévő telkeken a már meglévő beépítés fenntartható, újjáépíthető, de további növelése (alapterület bővítés, emeletráépítés, tetőtér beépítés) nem lehetséges. (9) Az övezethez tartozó erdőterületek min. 85 %-ban zárt faállománnyal telepítendők be, fennmaradó részük gyepes és cserjés felületként alakítható ki. Új növényállomány telepítésénél csak őshonos fajok használhatók. Az övezetben vadgazdálkodás esetén az összterület max. 5%-án szántó művelés alakítható ki, melynek vadföldként kell funkcionálnia. Ev jelű övezet A véderdők területei 33. () Az övezet véderdőinek és védő zöldsávjainak területe min. 90 %-ban zárt faállománnyal telepítendő be, fennmaradó részük gyepes és cserjés felületként alakítható ki. () Az övezet területe nem építhető be. 3

24 ETk és Ett jelű övezetek Védett erdőterületek 33/A. () Az övezethez tartozó ETk jelű Tájvédelmi Körzeten belüli erdőterületek, valamint egyéb természeti területen belüli Ett jelű erdőterületek övezete a természetvédelmi kezelési tervüknek illetve a külön jogszabályban meghatározott előírásoknak megfelelően tartandók fenn. Új növényállomány telepítésénél, állományrekonsrtukció során csak őshonos fajok használhatók. () Az övezet területei nem építhetők be. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ÖVEZETEI A mezőgazdasági területek övezeteinek általános előírásai 34. () A mezőgazdasági övezetek földrészletei a növénytermesztési és az állattenyésztési tevékenységek területei, ezért itt jellemzően a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetők el, azonban az övezeti előírásokban foglalt feltételek fennállása esetén lakóépület is építhető. () Ha egy telek rendelkezik erdő, gyep (rét, legelő) mocsár vagy nádas művelési ágú alrészletekkel is, ezek a telekrészek csak abban az esetben építhetők be, ha a telek más művelési ágba tartozó alrészlettel nem rendelkezik. (3) Az övezetben a földrészletek csak természetes építőanyag (fa, nád, stb.) használatával keríthetők le. (4) Az övezetben épület, építmény csak szabadon állóan helyezhető el. Legalább 0 m mélységű előkertet és minimum 3,0 m széles oldalkertet kell biztosítani. (5) Az építményeken kívülről látható burkolatként csak természetes (hatású) anyag alkalmazható. Az épületek földszinti padlószintje az eredeti terepszinthez képest 70 cm-nél nagyobb magasságban nem emelhető ki. (6) A telekmegosztás nem engedélyezhető abban az esetben, ha a beépített telek a megosztás előtti vagy utáni állapotában: a) az övezetben előírt minimális területnagyságnál kisebb, b) a megengedett beépítettséget túllépő területűvé válik. (7) A természeti és természetvédelem alatt álló területeken levő mezőgazdasági területek földrészletei nem építhetők be, gyep (rét, legelő), erdő, mocsár, vízállás és nádas művelési ágú területeinek művelési ága nem változtatható meg. Má jelű övezet Általános mezőgazdasági területek 35. Má SZ,0 4, () Az általános mezőgazdasági övezet ha-t meghaladó földrészletei max,0 %-ban építhetők be. A meglevő építési helyeken levő épületek megtarthatók, felújíthatók, a szintterület max 5%-os növelésével átépíthetők és bővíthetők, amennyiben ezzel a megengedett beépítési %-ot nem lépik túl. 4

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Hárskút község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (V. 31.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL valamint a SZABÁLYOZÁSI TERV jóváhagyásáról 2 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya

Részletesebben

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben PROVINCI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Apátfalva község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 219/2011. (XII. 29.) KT. HATÁROZATA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL ALBERTIRSA VÁROS

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE a község Helyi Építési Szabályzatáról (1)RÉPÁSHUTA Önkormányzatának képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL I. F E J E Z E T Vizsoly község önkormányzatának

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002. (VI.21.) rendelete a helyi építési szabályzatról Berzék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére.

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére. Hejőkürt Község Önkormányzatának 4/2003. (IV. 28.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. (A módosításokkal egységes szerkezetben) HEJŐKÜRT község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben