Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény és a 253/1997. Kormány rendelet alapján megalkotja a következő helyi építési előírásokat és elrendeli annak alkalmazását. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. rendelet hatálya kiterjed Pétfürdő község teljes közigazgatási területére. A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket alakítani, az övezeti előírások megtartásával épületet elhelyezni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni, közműhálózatot kiépíteni - az országos érvényű, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló Évi LXXVIII. Törvény alapján kiadott 253/1997 (XII. 20) Kormány rendelet és mellékletei, az OTÉK és egyéb törvényi és hatósági előírások valamint e Településszerkezeti Terv szabályozási előírásaiban foglaltaknak megfelelően szabad. Jelen előírásokat Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 342/1999.(X.27.) számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Terv-vel, valamint a Településszerkezeti Terv alapján készült - e rendelet mellékleteit képező - Szabályozási Terv- vel együtt kell alkalmazni. Rendelet tervmellékletei: - Beépítésre szánt terület szabályozási tervei SZ-1/a; SZ-1/b - Közigazgatási terület szabályozási terve SZ-2 - Alátámasztó tervi munkarészek E-1; E-2; Z-1; Z-2; U-1; U-2; U-3; M-1/a; M-1/b; M-2/a; M-2/b; FG-1/a; FG-1/b; KGE-1/a; KGE-1/b; TF-1/a; TF-1/b. Az Sz-1/a számú szabályozási tervlapot és az U-1 számú közlekedésfejlesztési tervlapot a Képviselő-testület 3/2001.(I.25.) számú határozatában foglalt módosításnak megfelelően kell alkalmazni. 2.. Az OTÉK által meghatározott és a tervben alkalmazott szabályozási elemeket kötelezőknek kell tekinteni. Ezen elemek módosítása a Településszerkezeti Terv módosítását vonja maga után. Az épületek elő-, oldal- és hátsókertjeinek minimális méreteit a szabályozási terv szerint kell betartani, illetve általános esetben az OTÉK-ben foglaltak a mérvadóak. 1

2 A tervben javasolt telekalakítások, telekosztások irányadó tájékoztató jellegűek. Telekalakításhoz, telekrendezéshez, építmény és kerítés elhelyezéséhez- ingatlan nagyságra tekintet nélkül- az I. fokú építési hatóság engedélyét kell kérni. Azokon a területeken, ahol a terület-felhasználás vagy az építési övezet a terv szerint megváltozik, a telekalakítás és építés a változásoknak megfelelően engedélyezhető. Az építési tevékenység csak rendezett telek (a szükséges telekalakítás, közművesítés stb.) esetén engedélyezhető. Az építési engedélyeztetés során, az egyeztetési vázlatrajzok alapján a tömeg, tetőidom, épületanyag használat és homlok-zatkialakítás vonatkozásában az építési hatóság - Pétfürdő települési önkormányzata egyetértésével - egyedi megkötéseket tehet. Azok az engedély nélkül épített építmények, melyek visszavonásig érvényes fennmaradási engedéllyel rendelkeznek, csak akkor kaphatnak végleges fennmaradási engedélyt, továbbá csak akkor végezhetnek rajtuk építési tevékenységet, ha jelen szabályozási előírásokban foglaltaknak megfelelnek, illetve az építési tevékenységgel az elérhető. TELEPÜLÉSSZERKEZET A Község beépítésre szánt területei az építési használatnak általános jellege, valamint a sajátos építési használatuk szerint: a. lakó - kisvárosias lakó KL - kertvárosias lakó KEL b. vegyes - településközpont jellegű vegyes TV - központi vegyes KV c. gazdasági - kereskedelmi, szolgáltató KG - ipari IG d. különleges - sportlétesítmények, strand SP, ST - temető terület, stb. TEM - homokbánya területe B - hulladékkezelők, lerakók területe SZ 2. A Község beépítésre nem szánt területei az építési használatnak általános jellege, valamint a sajátos építési használatuk szerint: a. közlekedési területek - általános közlekedési területek K - vasútterületek VA b. zöldterületek - közpark KP c. erdőterületek - erdő E - szociális és turisztikai erdő E S - védelmi rendeltetésű erdő E V, d. mezőgazdasági területek - mezőgazdasági terület M - mezőgazdasági kert M K e. egyéb terület - vízgazdálkodási övezet VT - vízgazdálkodási turisztikai - sport övezet VT T - vízgazdálkodás - szennyvíztisztító VT S - vízgazdálkodási - vízmű VT V 2

3 BELTERÜLET BŐVÍTÉSE 4.. A beépítésre szánt területek közül a lakóterületi, gazdasági felhasználásra szánt és a jelenlegi belterülethez közvetlenül csatlakozó területrészek a szabályozási terven jelöltek szerint belterülethez csatolandók. Beépítésre szánt területekbe kell csatolni: /3 hrsz-ú ingatlan K-i részét /11 hrsz-ú ingatlan DK-i részét /2-17 hrsz-ú ingatlanokat /17 hrsz-ú ingatlan K-i részét /21 hrsz-ú ingatlan K-i részét hrsz-ú ingatlan É-i részét hrsz-ú ingatlan K-i részét /2,3, 11, 12, 13, 14,15 hrsz-ú ingatlanok /10, 16 hrsz-ú ingatlanok K-i részét A belterületi határ módosítását a rendezés időszerűsége esetén az Önkormányzat rendeli el. A belterületbe vonás a regionális területrendezési tervvel összhangban valósítható meg. A. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 1. LAKÓTERÜLET, LAKÓÉPÜLETEK ELHELYEZÉSE 5.. A lakóterületek építési övezeteit a szabályo zási és a szerkezeti terv tünteti fel. A lakóterületen az alábbi funkciójú épületek helyezhetők el: 1.1. Kisvárosi lakóterületen elhelyezhető: - több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, meglévő, (új építménynél 10 m épületmagasságot meg nem haladó) lakóépület - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó épület - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület - sportlétesítmény - a terület rendeltetésszerű használatát (lakó funkcióját) nem zavaró hatású kézműipari épület A zöldfelületi fedettség min. 60 legyen Kertvárosi lakóterületen elhelyezhető: - több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, meglévő vagy új építménynél 4,5 m épületmagasságot meg nem haladó, max. kétlakásos vagy csoportos ( sorház, láncház, átriumház ) lakóépület - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó épület - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület - a terület rendeltetésszerű használatát (lakó funkcióját) nem zavaró hatású kézműipari épület A telken belüli zöldfelületi fedettség min. 60 legyen. A fenti funkciók elhelyezésének feltétele, ha: - a vonatkozó előírások betarthatók - a szakhatóságok hozzájárulnak - az OTÉK szerint szükséges parkolóhelyek telken belül biztosíthatók. Az építési telkek mérete a kialakult szerkezet függvénye. 3

4 A telek tovább ott oszthatók: - ahol az osztás utáni telekméretek az övezetre előírt telekméret legkisebb értékét elérik és az osztás után kialakult telkeknél biztosítható a közvetlen közterületi útkapcsolat - az osztás után kialakult telkek legkisebb utca felöli szélessége min. 18 m lehet -telekhatár rendezése esetén a telkek legkisebb utca felöli szélessége min. 14 m lehet Az épületek építménymagassága az utcai-, oldal- és hátsó homlokzatánál nem lépheti túl az építési övezetre meghatározott értéket. Új épületnél az előkert min. 5 m lehet, kialakult beépítés esetében a környező épületek elő- és oldalkert méreteihez kell igazodni. A terven jelölt új beépítési helyek kijelölésekor a terven ábrázolt elő-, oldal- és hátsókertek méretei minimumként tartandók be. SZABADON ÁLLÓ BEÉPÍTÉSNÉL A főépület az utcai építési vonalra merőlegesen max. 20 m mélységű lehet, szélessége az utcai fronton és attól mérve 10 m mélységben 12 m lehet. OLDALHATÁRON ÁLLÓ BEÉPÍTÉSNÉL A főépület az utcai építési vonalra merőlegesen max. 20 m mélységű lehet, szélessége az utcai fronton és attól mérve 10 m mélységben 10 m lehet. Az építési hossz 1/3-án lehet az épület szélessége 11 m. Új épületek kialakítása csak magas tetővel történhet. A tető kialakításakor kívánatos az utcára merőleges főgerincű nyeregtető oromfalas, esetleg csonka kontyos megoldással. A tető hajlásszöge o közötti lehet, héjalása pedig cserép vagy bituzsindely. Kerülendő a szerelt küllemű lakóépületek létesítése kőépületeknél hullámpalafedés alkalmazása. Az utcai homlokzaton az eresz kiülés max. 60 cm, az udvarin max. 100 cm lehet. Tetőtér beépítése esetén csak egy szintes tetőtér alakítható ki, ezért csak egy soros tetőablak (álló vagy síkban fekvő) létesíthető. Az oldalkert, hátsókert min. mérete az OTÉK előírásainak kell, hogy megfeleljen. Kerítés terméskőből, homlokzati téglából, falazott lábazatos áttört faléc, kovácsoltvas, fémháló kitöltő mezővel utca felöl max. 1,60 m, szomszéd felé max. 2 m magasságig készülhet. A kerítésen a személybejárón kívül egy 3 m széles kocsibejárót lehet létesíteni. Kerítés csoportos beépítési módnál növényzettel, nyírt sövénnyel is képezhető. Lakóépületek utcára néző földszintjén magánkereskedelem és szolgáltatások részére üzlethelyiség ott alakítható ki, ahol a max. beépítési -ot, max. épületmagasságot nem növeli ill., ahol ezt a gyalogos és gépkocsi forgalom zavarása nélkül, megfelelő esztétikai és településképi kialakítással az építési hatóság engedélyezi. Zajos, bűzös, környezetet károsító tevékenységek lakóövezetben nem engedélyezhetők. 2. LAKÓÖVEZETEK KL - kisvárosias lakóövezetben 4

5 Beépítési módja Övezeti jele Legkiseb b területe m 2 Az építési telek Legnagyobb beépítettsége Építmények legkisebb legnagyobb építménymagassága H Legkisebb zöldfelülete Szabadonálló Sz K / / 30 K 60 Oldalhat. álló O K / / 30 K 60 -jelű övezetben elhelyezhető vagy a meglévő lakóépületek átépíthetők több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, meglévő társasházak épületmagasságát meg nem haladó lakóépületté. Ebben az övezetben csak szabadonálló, oldalhatáron álló os telekbeépítettséggel, kialakult építménymagasságú min. 1000m 2 alapterületű telken létesíthető vagy átépíthető lakóépület (társasház) a terven ábrázolt helyeken és esetekben. Meglévő tömbtelkes övezetekben a kialakult állapottól eltérő változtatás (új épület telepítése, meglévő átépítése, tetőtérbeépítés, utcanyitás, telekalakítás) csak szabályozási terv alapján történhet KEL - kertvárosias lakóövezetben Beépítési módja Övezeti jele Legkiseb b területe m 2 Az építési telek Legnagyobb beépítettsége Építmények legkisebb legnagyobb építménymagassága H Legkisebb zöldfelülete Szabadonálló Sz K / 30 K / 4, / 900 Oldalhat. O K / 30 K / 4,5 60 álló 800 / 900 Ikresen csatl. Ikr K / 30 K / 4, / 900 Csoportos Cs K / K 60 Ebben az övezetben szabadon-, oldalhatáron álló, csoportos, ikresen csatlakozó, os telekbeépítettséggel, kialakult vagy max. 4,5 m építménymagasságú, kialakult vagy min m 2, csoportos beépítésnél min. 300m 2 alapterületű telken létesíthető vagy átépíthető lakóépület a terven ábrázolt helyeken és esetekben. Az újonnan megvalósuló építmények magassága, illeszkedési elv alapján, az utcára jellemző legyen vagy a szomszédos 2-2 épület által meghatározott építmény magasságokhoz kell igazodni. 5

6 3. TELEPÜLÉSKÖZPONT, KÖZPONTI VEGYES TERÜLET 7.. A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi stb. építmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakó funkcióra. A központi vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi településrész szintű igazgatási, kereskedelmi stb. építmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakó funkcióra 3.1. Településközpont vegyes területen elhelyezhető: - igazgatási, egyházi, oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szállás-szolgáltató - közösségi szórakoztató épület - lakó és sportlétesítmény - üzemanyagtöltő stb Központi vegyes területen elhelyezhető: - igazgatási, egyházi, oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szállás-szolgáltató - közösségi szórakoztató épület - lakó és sportlétesítmény - üzemanyagtöltő stb. A megkívánt zöldfelületi fedettség a központokban 40. Az épületek kialakításakor, az övezetben elhelyezendő új épületek vagy a meglévők átépítésekor több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 4,5 6,5 m épületmagasságot meg nem haladó építmények valósíthatók meg, de nem több mint két épület egy építési telken. Ebben az övezetben szabadon-, oldalhatáron álló, max. 40-os telekbeépítettséggel, kialakult vagy min 600 m 2 alapterületű telken létesíthető vagy átépíthető épület a terven ábrázolt helyeken és esetekben. Az újonnan megvalósuló építmények magassága, illeszkedési elv alapján, az utcára jellemző kell, hogy legyen TV településközpont vegyes övezet Az építési telek Beépítési módja Övezeti jele Legkiseb b területe m 2 Legnagyobb beépítettsége Építmények legkisebb legnagyobb építménymagassága H Legkisebb zöldfelülete 6

7 Szabadonálló Sz K 20 / 40 / 60 K 60 / 40 / 20 Oldalhat. álló O K 20 / 40 / 60 K 60 / 40 / 20 - Ebben az övezetben új építmények elhelyezhetők vagy a meglévő épületek átépíthetők több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a meglévő épületek magasságát meg nem haladó épületté. Ebben az övezetben szabadon-, oldalhatáron álló, os telekbeépítettséggel és min zöldterületi fedettséggel, kialakult építménymagasságú, kialakult telken létesíthető vagy átépíthető épület a terven ábrázolt helyeken és esetekben KV - központi vegyes övezet Az építési telek Beépítési módja Övezeti jele Legkiseb b területe m 2 Szabadonálló Sz K /1000 / 1 ha Oldalhat. álló O K / 1 ha Legnagyobb beépítettsége Építmények legkisebb legnagyobb építménymagassága H Legkisebb zöldfelülete 20 / 40 / 60 K / 4,5 / 6,0 60 / 40 / / 40 / 60 K / 4,5 / 6,0 60 / 40 / 20 -az övezetben új építmények elhelyezhetők vagy a meglévő épületek átépíthetők több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, földszint, tetőtér vagy emelet épületmagasságot meg nem haladó épületté. Ebben az övezetben szabadon-, oldalhatáron álló, os telekbeépítettséggel és min zöldterületi fedettséggel, kialakult vagy max. 4,5-6,0 m építménymagasságú, kialakult vagy min m 2 alapterületű telken létesíthető vagy átépíthető épület a terven ábrázolt helyeken és esetekben. 4. GAZDASÁGI TERÜLET 8.. A gazdasági terület elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál. A gazdasági terület lehet: - kereskedelmi, szolgáltató terület - ipari terület 1. A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavarú hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A területen elhelyezhető: - mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület - igazgatási, egyéb irodaépület - parkolóház, üzemanyagtöltő 7

8 - sportlétesítmény 1.1. KG kereskedelmi, szolgáltató övezet Beépítési módja Övezeti jele Legkiseb b területe m 2 Az építési telek Legnagyobb beépítettsége Építmények legkisebb legnagyobb építménymagassága H Legkisebb zöldfelülete Szabadonálló Sz K / K / Oldalhat. álló O K / K / A megkívánt zöldfelületi fedettség kereskedelmi, szolgáltató területeken a be nem épített terület min. 40-a. Az övezetben elhelyezendő új épületek több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, tevékenység függvényében meghatározott de 10 m épületmagasságot meg nem haladó építmények valósíthatók meg, de nem több mint két épület egy építési telken. Ebben az övezetben szabadon-, oldalhatáron álló, min. 10 m-es elő, oldal és hátsókerttel, 40-os területbeépítettséggel, kialakult vagy min m 2 alapterületű telken létesíthető vagy átépíthető gazdasági épület a terven ábrázolt helyeken és esetekben. 2. Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el. A területen elhelyezhető: - jelentős mértékű zavaró hatású terület - egyéb ipari terület 2.1. IG ipari övezet Az építési telek Beépítési módja Övezeti jele Legkiseb b területe m 2 Legnagyobb beépítettsége Építmények legkisebb legnagyobb építménymagassága H Legkisebb zöldfelülete Szabadonálló Sz K / 1 ha 40 K 40 Oldalhat. álló O K / 1 ha 40 K 40 A megkívánt zöldfelületi fedettség ipari területeken a be nem épített terület min. 40-a. Az övezetben elhelyezendő új épületek több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, tevékenység függvényében meghatározott épületmagassággal valósíthatók meg. Ebben az övezetben szabadon-, oldalhatáron álló, min. 10 m-es elő, oldal és hátsókerttel, 40-os területbeépítettséggel, kialakult vagy min. 1 ha alapterületű telken létesíthető vagy átépíthető 8

9 gazdasági épület a terven ábrázolt helyeken és esetekben. Pétfürdőn a kialakult iparterületen kívül új iparterület kijelölése és megvalósítása nem tervezett. 5. KÜLÖNLEGES TERÜLET 9.. Különleges területekbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt a többi beépítésre szánt területektől eltérőek. Különleges területek lehetnek: - sportlétesítmények, strand területe - temetők területe - homokbánya területe - hulladékkezelők, lerakók területe A 1809 hrsz-ú ingatlanon lévő temető az 1807, 1806 hrsz-ú ingatlanok területén bővülhet. A szükséges gépkocsi parkolók a az 1807, 1806 hrsz-ú ingatlanok területén de a temetőkerítésen kívül oldhatók meg. A 0277/1 hrsz-ú ingatlanon, a Közép Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség /98 szú engedélye alapján veszélyes hulladék átvevő, ártalmatlanító, kísérleti kezelési hely került elhelyezésre. A telep üzemeltetésekor be kell tartani az engedélyben előírtakat és a veszélyes hulladék kezelési technológiájával kapcsolatos törvényeket, kormányrendeleteket és egyéb előírásokat. 6. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 10.. A közlekedési területeket és létesítményeket a terv ábrázolja. Az utak szabályozási vonallal meghatározott területsávjai mentén létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával lehet. A területsávba eső meglévő épületen építési tevékenység csak az alábbiak mérlegelésével lehet: - a területsáv kialakulásának várható ideje - az épületnek a területsávban elfoglalt helye - az épület sajátosságai (eszmei és gazdasági értéke) Az utak védősávjaiban építési tevékenység az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembe vételével engedélyezhető A község területén a közúthálózat területbiztosítást igénylő elemei: 1. Települési főút 2. Települési mellékutak - gyűjtő és gyűjtő jellegű utak - lakóutak - vegyesforgalmú utak - gyalogutak, kerékpárutak - parkolók, garázshelyek - vasúti területek 9

10 Közutak területigénye: - Települési főút m 7207 Lepsény várpalotai összekötő út átkelési szakasza - tervezett ipartelepi főút 22 m - Települési mellékutak gyűjtő és gyűjtő jellegű utak m lakóutak m vegyesforgalmi utak 10 m gyalog és kerékpárutak m - Parkolók - merőleges parkolók 5 m x 2,3 2,4 2,5 m - párhuzamos parkolók 2,5 m - garázshelyek,5 m x 3,0 m - Tömegközlekedési útvonalakon javasolt a meglévő és tervezett megállókban az autóbuszöblök kialakítása. 7. KÖZMŰTERÜLETEK VÍZELLÁTÁS 12.. Minden ingatlant önálló vízbekötéssel kell ellátni. Egyedi vízbeszerzésre vonatkozó előírások: - 72/1996 Kormányrendelet III c pontja ( vízgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati hatáskörök) - Vízgazdálkodásról szóló évi LVII törvény pontja ( vízjogi engedélyezés) Vízbázisvédelem: A települést érintő védőterületekre vonatkozó előírásokat, használati korlátozásokat a 23/1997 számú Kormányrendelet tartalmazza, amelyeket az építési engedélyezési eljárások során figyelembe kell venni. SZENNYVÍZELVEZETÉS 13.. Minden ingatlant önálló szennyvízbekötéssel kell ellátni. CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS 14.. Nyíltárkos vízelvezetés esetén a kapubehajtók alatt 50-es áteresz építendő be. 10

11 FELSZÍNI VIZEK ELVEZETÉSE 15.. Ez elkészült csapadékvízelvezetési tervben meghatározott főgyűjtő kiépítése szükséges a biztonságos vízelvezetés érdekében. VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS 16.. Középfeszültségű villamosenergia ellátás Várpalota-Öskü 20 kv-os szabadvezetékről történő leágazással. Tervezett transzformátor állomások OTR típusú vasbetonoszloposak. A kisfeszültségű villamosenergia ellátás vasbetonoszlopokra szerelt szigetelt szabadvezeték hálózattal és közvilágítással készül. A fogyasztói csatlakozások lehetnek lég- vagy földkábelesek. GÁZELLÁTÁS 17.. A közterületi földgázelosztó vezeték csak hatósági engedélyek alapján valósulhat meg és a megépült gázelosztó rendszert csak gázszolgáltató üzemeltetheti. TÁVÖZLÉS 18.. Pétfürdő távközlési hálózata kiépítésekor alépítményben vezetett Qv kábelt kell alkalmazni. Az alépítményeket minden esetben úgy kell méretezni, hogy az esetleges bővítésükre meg legyen a lehetőség. 8. ZÖLDTERÜLETEK Zöldterület a belterület állandó növényzettel fedett közhasználatú része, mely a szabályozási tervlapon közparkként (KP) van szabályozva. 2. Zöldterületet más rendeltetésű területfelhasználásra átminősíteni csak a Településszerkezeti Terv módosításával lehet. 3. KP - közpark Beépítési módja Övezeti jele Legkisebb területe m 2 A közpark Legnagyobb beépítettsége Építmények legkisebb legnagyobb építménymagassága H Szabadonálló KP K/ ,5 11

12 - A közparkban az OTÉK 27. -a szerinti épület, építményt lehet elhelyezni 0-2-os beépítettséggel, max. 3,5 m-es épületmagassággal létesíthető a kialakult területen. LAKÓTERÜLETI ÉS TELEPÜLÉSKÖZPONTI KÖZKERT Közkert a lakóterület és településközpont (templomtér) rendeltetésű terület közhasználatú állandóan növénnyel fedett része, mely a szabályozási tervlapon közkertnek (KK) van jelölve. 2. Közkertet más célra felhasználni nem szabad. 3. Közkertben a pihenést, testedzést szolgáló építmények (sétaút, pihenőhely, tornapálya, játszótér stb.) helyezhető el. 4. A központi vegyes övezetbe sorolt templomtér a közkerttel együtt helyi védelemben részesítendő. KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDFELÜLETEK Közhasznú zöldfelület rendeltetésű terület építési használat általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerinti tagozódása: a. KP jelű zöldterület (közpark) b. KK jelű lakóterületi és településközponti (templomtér) közkert 2. Meglévő és újonnan létesítendő közhasználatú zöldfelületek folyamatos fenntartásáról, esetenkénti felújításáról gondoskodni kell. 3. Közhasználatú zöldfelületen fát kivágni csak engedély alapján lehet, az építési hatóság által előírt és megadott helyen történő fásítás mellett. 4. A település egész területén bármely létesítmény elhelyezésénél figyelmet kell fordítani a meglévő növényzet védelmére. Fakivágás csak engedély alapján végezhető. Táj és településkép védelmi szempontból a növénytelepítéshez a tájra jellemző elsősorban lombhullató fajokat kell alkalmazni. Növénytelepítésnél elsősorban a tájra jellemző, őshonos, lombhullató fajokat kell alkalmazni, míg az egzótákat kerülni kell. ERDŐTERÜLETEK Az erdőterület más területfelhasználási övezetbe kizárólag a szerkezeti terv módosításával és az illetékes szakhatóság, (Állami Erdészeti Szolgálat) hozzájárulásával lehet átsorolni E V K / 10 ha 12

13 - jelű övezetbe az OTÉK 28. -nak megfelelő gazdasági rendeltetésű erdőterületek, kül- és belterületi településvédő erdők, a 8. Sz-ú főút melletti közlekedési védőerdő, gyenge termőképességű területek védőerdői tartoznak. Az erdő területén épületet, építményt elhelyezni nem szabad. Legkisebb földrészlet, kialakult vagy 10 ha nagyságú telek lehet. 0,5 3. E S ha - jelű övezetbe a sétáló, kiránduló erdők tartoznak, melyek legkisebb 10 ha-os telkén max. 0,5-os beépítéssel szabadidőtöltést, testedzést és túrizmust szolgáló építmények helyezhetők el vendéglátó és szálláshely kivételével E S K/1 ha - jelű övezetbe a sétáló, kiránduló erdők tartoznak, melyeken építményt elhelyezni nem szabad. Telekméretük a kialakult ill. megosztással kialakítandó legkisebb földrészlet 1, ha lehet. 9. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK Szabályozási terven jelölt mezőgazdasági terület erdőterületté, az illetékes hatóságok és önkormányzat egyetértésével sorolható. 2. Mezőgazdasági rendeltetésű terület a földrészlet alakítás, az építmények elhelyezése és művelés szempontjából az alábbi övezetekre tagolódik: a. M jelű mezőgazdasági terület b. M K mezőgazdasági kert 0 3. M ha - jelű nem beépíthető mezőgazdasági övezet belterületen, belterület és közigazgatási terület határa között lévő (külterületi) mezőgazdasági terület. Kialakítható legkisebb telek 1,0 ha lehet. Az övezetben szántó és rét-legelő művelés végezhető. Az övezetben az OTÉK 32. -ban foglalt építmények - nyilvános illemhely kivételével - nem elhelyezhetők. Az említett paragrafusban nem szereplő építmények a területen nem helyezhetők el. 4. A szabályozási tervben 13

14 M K mezőgazdasági kertövezet Beépítési módja Övezeti jele Mezőgazdasági kertövezet Legkisebb Legnagyobb területe beépítettsége m 2 Építmények legkisebb legnagyobb építménymagassága H Szabadonálló M K K / ,5 A területen egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény ( pince ) helyezhető el. - Az övezetben a meglévő illetve telekösszevonással vagy telekhatár rendezéssel létrehozott 720 m 2 -es telken szabadonállóan, max. 3-os beépítettséggel, max. 3,5m építménymagasságú egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény ( pince ) helyezhető el. Telekosztással létrehozható legkisebb földrészlet 720 m 2 lehet. A 720 m 2 kisebb telkeken sem föld színén, sem a földben épület, építmény vagy egyéb (pl. lakókocsi, autószekrény stb.) nem helyezhető el. Az övezetben olyan gazdasági rendeltetésű épület építhető, melyhez pihenő funkció is kapcsolódhat. Terepszint alatt a megengedhető felépítménnyel azonos alapterületű pince létesíthető. Tetőkialakítás csak magastetővel történhet, szimmetrikus nyeregtető oromfallal, o hajlásszöggel. Az övezetben csak esztétikailag megfelelő, építésügyi hatóság által engedélyezett épület helyezhető el. Szerelt küllemű (láthatóan szerelt) épületkialakítás nem alkalmazható. Az épület tetőhéjazata cserép, síkpala vagy bituzsindely lehet. Az övezetben csak max. 1, 5 m magas áttört kerítés létesíthető. 11. TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK A sz-ú Várpalota Ösi úttól K-re eső M mezőgazdasági és VT vízgazdálkodási területek a készülő Sárrét Természetvédelmi Terület része. 2. Az 1. Pontban érintett területen az illetékes szakhatóság (Balaton-felvidéki Nemzeti Park) kezelési előírásait kell alkalmazni. 3. A sz-ú Várpalota Ösi út és a belterület közötti mezőgazdasági, erdő és vízgazdálkodási területeken helyi védelemben részesítendő ÖKO-PARK alakítandó ki, melynek célja a rét-láp vidék és vízitáj növény ás állatvilágának megőrzése és bemutatása. 4. A 3. Pontban foglalt helyi védelem külön rendelettel biztosítandó. 5. Az 1. és 3. pontban foglalt területeken tilos mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő vegyszer használata valamint minden olyan tevékenység, amely a növény és állatvilágot veszélyezteti vagy károsítja. 6. Az 1. és 3. pontban érintett területeken, de általában külterületen bármilyen építési tevékenységhez az építési engedélyezésbe be kell vonni a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóságát mint szakhatóságot. 10. EGYÉB TERÜLETEK Az egyéb területekbe a VT vízgazdálkodási övezet tartozik. 14

15 2. VT jelű vízgazdálkodási övezetbe a Sárrét alábányászása miatt lesüllyedt területeken kialakult bányatavak és a tavakat határoló nádasok, a Pétivíz medre, víztározók és szennyvíztisztítók tartoznak VT ha - jelű nem beépíthető vízgazdálkodási övezet belterületen és egyéb közigazgatási területen ( külterületen) lévő bányatavakat és tavakat határoló nádasok, vízmeder, víztározó területe 4. VT T - vízgazdálkodási turisztikai - sport övezet Beépítési módja Övezeti jele Vízgazdálkodási turisztikai - sport övezet Legkisebb Legnagyobb területe beépítettsége m 2 Építmények legkisebb legnagyobb építménymagassága H Szabadonálló VT T K / 1 ha 0,5 / 1,0 3,5 - Ebben az övezetben a meglévő ill. telekösszevonással, telekhatár rendezéssel létrehozott min. 1 ha-os telkeken szabadonálló, max. 0,5 -os beépítettséggel, max. 3,5 m homlokzatmagassággal sporthorgászatot, vízsportot, testedzést és túrizmust szolgáló létesítmények helyezhetők el, vendéglátó és szálláshely kivételével. 5. VT S - vízgazdálkodás szennyvíztisztító övezet - jelű övezet a szennyvíztisztító telepek, tavak területe 6. VT V - vízgazdálkodási - vízmű területe 7. A 3. pontban említett terület, A sz-ú Várpalota Ösi úttól K-re eső része a készülő Sárrét Természetvédelmi Területhez tartozik, melyben az illetékes szakhatóságok (Balatonfelvidéki Nemzeti Park) előírásait kell alkalmazni. 8. A 3, 4. Pontban említett területen helyi védelemben részesítendő, kialakítandó ÖKO- PARK része, melynek célja a rét-láp vidék és vízitáj növény ás állatvilágának megőrzése és bemutatása. 9. Ezen a területen tilos mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő vegyszer használata valamint minden olyan tevékenység, amely a nádas ill. természetközeli parti növényzet állományát veszélyezteti vagy károsítja. 10. A 4. pontban említett területen építési engedélyt kiadni csak szabályozási terv alapján szabad. 11. Bármilyen építési tevékenységhez az építési engedélyezésbe a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóságát, mint szakhatóságot be kell vonni. 12. KÖRNYEZETVÉDELEM 26.. Pétfürdő közigazgatási területén műemlékvédelem alatt álló építmény vagy egyéb létesítmény nem található. Az emberi környezet védelméről szóló törvénynek megfelelően jelen szabályozási előírások a: - föld - víz - levegő 15

16 - zaj és rezgés elleni - az élővilág és táj - a települési környezet védelmére irányulnak. Ezeket az előírásokat együtt kell kezelni más szakágak környezetvédelmi előírásaival. Az egyes esetleges környezetszennyezési fajták vonatkozásában a legújabb rendeletek által megengedett határértékek a terhelés mértékét nem léphetik túl. A FÖLD VÉDELME Mindenfajta gazdasági tevékenység csak a talajszennyezés lehetőségének kizárásával történhet. A települési hulladékot csak szervezett szemétgyűjtéssel, az erre a célra kijelölt helyen - hulladéklerakó telepen szabad elhelyezni. Hulladéklerakó hely, dögkút a közigazgatási területen kívül helyezkedik el (Várpalotai Hulladéklerakó Telep). A hulladékgyűjtést a Várpalotai Közüzemi KFT. végzi. Az illegális hulladéklerakó helyeket meg kell szüntetni. A 102/1996 Korm. Rendelet alapján a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos mindenfajta tevékenység ( begyűjtés, átvétel stb) engedélyköteles. A veszélyes és kommunális hulladék nyílt vagy zárt térben történő égetésének engedélyezése a 21/1986 MT rendelet 15.. alapján a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik. A megszűnt bányák, meddőhányók területét rekultiválni kell. Az E2 rajzon jelölt területen, a még nem törölt bányatelek esetében be kell tartani a bányászatról szóló 1993 évi XLVIII törvény (Bt) és végrehajtására kiadott 203/1998 (XII.19) Korm. Rendelet (Vhr) előírásait. Lakossági veszélyes hulladékot szervezetten kell gyűjteni és fedett térben, talajtól szigetelt tárolását önkormányzati szinten kell biztosítani. A területen működő vendéglátó egységek tevékenysége során keletkező sütőolaj veszélyes hulladéknak minősül, melyet a megfelelő engedéllyel rendelkező begyűjtőn keresztül kell ártalmatlanítani. Mezőgazdasági művelésű területeket más célra felhasználni nem lehet, azokon csak mezőgazdasági művelés folytatható. A VÍZ VÉDELME A területen sem szikkasztás, sem zárt szennyvízgyűjtés nem engedélyezhető. Építési tevékenység csak teljes közműhálózat kiépítése után lehetséges, közműpótló létesítmények még ideiglenesen sem engedélyezhetőek. Vízminőség tekintetében tilos a rendeletekben megállapított határértékeket túllépni, a szennyvizet, szemetet csapadékcsatornába bevezetni. Az ipari szennyvizek tisztítását üzemi tisztítóberendezéssel úgy kell megoldani, hogy szennyezettségük a jogszabályok által megállapított határértéket ne haladja meg. A csapadékvíz elvezetés, különösen közlekedési területekről olaj- és homokszűrőn keresztül történhet. 16

17 A Sárrét alábányászása miatt lesüllyedt területeken kialakult bányatavak vízminősége megőrzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a tavakat határoló nádasokat meg kell őrizni. Az országos vagy helyi jelentőségű természetvédelmi területeken tervezett beruházásoknál figyelembe kell venni a 172/1999. Korm. Rendelettel módosított 152/1995 Korm. Rendeletben foglaltakat (Környezeti hatásvizsgálathoz kötött tevékenységek köre). A felszíni vízbe vezetett csapadékvizek minőségének a többszörösen módosított 3/1984 OVH rendelkezés III. vízminőség védelmi kategóriájára előírtaknak kell megfelelnie. A LEVEGŐ VÉDELME - A tervezési terület lakóterületi része levegőtisztaság-védelmi szempontból a védett I. kategóriába tartozik. - Levegőtisztaság-védelmi rendeletekben megállapított határértékeket túllépni tilos. Lakóterületen kizárólag olyan tevékenység folytatható és olyan építmény helyezhető el, amely légszennyező anyag kibocsátása a védett I. kategóriára vonatkozó kibocsátási határértékeket nem haladja meg. - A veszélyes és kommunális hulladék nyílt téri égetéssel történő megsemmisítése tilos. - A légszennyezés csökkenése érdekében az építményekben gázfűtésre való átállás folyamatban van. - Rendezett zöldfelületek megépítése és karbantartása, pormentes úthálózat kiépítése is a levegő védelmét szolgálja. - Védett II. kategóriába a meglévő iparterületek tartoznak. Újabb légszennyezéssel járó tevékenység telepítése előtt hatásvizsgálat készítendő, akkor is, ha a rendelet erről eltérően nyilatkozik. A kiemelten védett levegőtisztaság- védelmi kategóriába sorolás a többszörösen módosított 21/1986 MT rendelet 2. (2) bekezdése értelmében a környezetvédelmi miniszer jogosult. A Sárrét T T még nem kiemelten védett. ZAJ ELLENI VÉDELEM Zaj és rezgés elleni védelem érdekében a hangosító berendezések üzembentartásával kapcsolatos helyi szabályokról szóló 12/1998. (IV.01.) számú önkormányzati rendelettel megállapított határértékeket túllépni tilos. A helyi rendelet szerint Kiemelten védett II. zajvédelmi övezetben a zajterhelési határértékek nem haladhatják meg: nappal 50 éjjel 40 db - - A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó létesítmény csak az esetben üzemeltethető vagy építhető, illetve bármely tevékenység csak akkor folytatható, ha az általa kibocsátott zaj mértéke a környezetben a vonatkozó rendeletek szerinti határértékeket nem haladja meg. Ellenkező esetben a létesítmény üzemeltetése (nyitva tartása) korlátozható, működési engedélye visszavonható. - Közlekedési eredetű zaj elleni védelem érdekében az utcák mentén fasorok telepítése és lakóterületen min. 5 m, gazdasági területen 10 m mély előkert kialakítása szükséges. A többszörösen módosított 12/1983 MT rendelet értelmében a zajvédelmi követelményeket a rendezési tervekben érvényesíteni kell. Zajt keltő és zajtól védendő létesítményeket 17

18 egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a zajterhelési határértékek betartása biztosított legyen. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET, ÉLŐVILÁG VÉDELME - Értékes településkép kialakítása érdekében igényesen megtervezett épületek, rendezett, parkosított közterületek és udvarok megvalósítása szükséges. Gazdasági területeknél kötelező intenzív fásítás elvégzését az építésügyi hatóságnak ellenőrizni kell. - Törekedni kell az un. hulladék zöld területek megszüntetésére és fokozottan kell szorgalmazni a közlekedési területek növényzettel való telepítését. - Fát kivágni csak a Polgármesteri Hivatal engedélyével szabad. Fakivágás engedélyezése esetén a fa pótlását közterületen minden esetben elő kell, magánterületen elő lehet írni. - Az erdőterületek más célú igénybevétele csak az erdészeti hatóság engedélyével lehetséges. 13. ÉPÍTÉSZETI, HELYI ÉRTÉKVÉDELEM 27.. Helyi védettséget kell elrendelni a 2053 hrsz-ú ingatlanon lévő templom épületére és a Bocskai, Ady Endre, Fazekas Mihály, Iskola utcával övezett területre. A település közigazgatási területén, a szerkezeti terven jelölt régészeti lelőhelyek területén építési vagy egyéb tevékenységre való engedély csak a Megyei Múzeumnál tett bejelentést követően adható. A tevékenység, építési munkálatok során napvilágra kerülő régészeti leletekről a Múzeumi Igazgatóságot értesíteni kell, a szakvéleményezésig a munkálatokat fel kell függeszteni. 14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 28.. Új lakóterület és gazdasági terület bővítések, valamint azzal kapcsolatos telekalakítások e rendelet előírásai és a Településszerkezeti Terv Szabályozási Tervlapja alapján elvégezhetők. Településközpont, központi vegyes terület, különleges és egyéb építési területek kialakítása, telekosztás, meglévő övezeti rehabilitácó csak Részletes szabályozási terv alapján történhet. 15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 29.. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a vonatkozó folyamatban lévő ügyek elbírálásánál is alkalmazni kell. 18

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az épített környezet alakításáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL I. F E J E Z E T Vizsoly község önkormányzatának

Részletesebben

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE a község Helyi Építési Szabályzatáról (1)RÉPÁSHUTA Önkormányzatának képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának. 1 Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról / egységes szerkezetben / 2 HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA, 2014-2015. ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729

ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729 ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729 - 1 - Hercegkút Német Nemzetiségi Községi Önkormányzat 9/2004.(VIII.26.) számú rendelete Hercegkút község kül- és belterületének

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 18/1998.(VI. 15.) rendelete a Sóstó Ipari Park Szabályozási Tervéről és annak alkalmazására vonatkozó szabályozási előírásáról a 4/2000. (II.21.), a 67/2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002.(V. 22.) számú rendelete a Pécel - Csatári dűlő Helyi Építési Szabályzatáról Pécel város Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. (3)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FARKASGYEPU KOZSEG ff, TELEPÜLÉS RENDEZÉS 1TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FARKASGYEPU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÖTESTÜLETÉNEK..../2003 RENDELETE A HEL YI ÉPÍTÉSI SZABÁL YZA TRÓL Farkasgyepu község Önkormányzatának

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1999. (III. 2.) sz. rendelete a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 K Ü L Z E T L A P Településtervező: Építész munkatárs:

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére.

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére. Hejőkürt Község Önkormányzatának 4/2003. (IV. 28.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. (A módosításokkal egységes szerkezetben) HEJŐKÜRT község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Apátfalva község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) rendelete Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Őrbottyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ - 356-345 E-mail: provinciaterv@freemail.hu

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya A Budapest XIII. kerület Kámfor utca - Béke utca - Gyöngyösi utca - Nővér utca - Fiastyúk utca - Göncöl utca által határolt terület építési szabályzata módosításának szakmai javaslata* I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2

XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2 XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben