4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK"

Átírás

1 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS A KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Vasasszonyfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 990. évi LXV. törvény 3..() bekezdése, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 997. évi LXXVIII. törvény, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban OTÉK) szóló 53/997. (XII.0.) kormányrendeletben foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya és alkalmazása.. () Jelen előírások hatálya Vasasszonyfa község igazgatási területére terjed ki. () Az () bekezdésében meghatározott területen területet felhasználni, telket alakítani, építményt, építményrészt, épület-együttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban: építési munkát végezni), és ezekre hatósági engedélyt adni, az Országos Településrendezési és Építési Követelményeket tartalmazó 53/997. (XII. 0.) kormányrendelet és mellékletei (továbbiakban: OTÉK) és az egyéb általános érvényű jogszabályi és hatósági előírások, valamint jelen rendelet és szabályozási tervi rendelkezései szerint lehet. Területfelhasználás.. () A szabályozási tervlap beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket határol le az alábbiak szerint: a.) A beépítésre szánt területen az építési használat általános jellege szerint: - lakóterületet, - gazdasági területet, - különleges területet. b.) A beépítésre nem szánt területen: - közlekedési és közműterületet, - zöldterületet, - erdőterületet, - mezőgazdasági területet és - vízgazdálkodási területet II. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Telekalakítás és az építés szabályai 3.. () Épület a közterületek kivételével csak építési telken helyezhető el. () Telekalakítás során az érintett telkek mindegyikének járműközlekedésre alkalmas közterülethez vagy magánúthoz kell csatlakoznia, méreteiknek pedig meg kell felelnie a vonatkozó övezeti előírásoknak. (3) Ahol az építés feltételei terület-előkészítés, az e rendeletben meghatározott mértékű előközművesítés hiánya miatt nem biztosítottak, építési engedély csak a szükséges teendők elvégzése után, az építési feltételek rendelkezésre álltát követően adható meg. (4) Az előírt közművek és utak létesítéséről az önkormányzat, vagy a telektulajdonosok gondoskodnak. Az ezzel kapcsolatos költségeket az önkormányzat a telektulajdonosokra részben vagy teljes egészében átháríthatja. (5) Közforgalomnak átadott magánterület esetében a közforgalom számára megnyitás tényét a tulajdoni lapra rá kell vezetni. Kerítés létesítésének szabályai 4.. () Kerítést ott kötelező építeni, ahol azt az élet- és vagyonbiztonság megköveteli, más jogszabály előírja, vagy az OTÉK 44.. () bekezdése alapján az építési hatóság elrendeli. () Ahol a szabályozási terv új szabályozási vonalat jelöl, az utcai kerítést az új szabályozási vonalon kell elhelyezni (3) A telek közterületi vonalán az áttört kerítés,,0 m magassággal létesíthető. Áttört kerítéshez annak magasságán belül legfeljebb 60 cm magas tömör lábazat készíthető. (4) A telek oldalsó és hátsó határán (a szomszédos telekkel határos vonalán), tömör vagy áttört kerítés létesíthető,,0 m közötti magassággal. (5) Telken belül az egyes külön használatú telekrészek között csak áttört kerítés létesíthető, a tulajdonostársak hozzájárulásával, legfeljebb,6 m magassággal. Lakóterületek 5.. () A lakóterület elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál. () A Vasasszonyfa területén lévő lakóterületek sajátos építési használatuk szerint a falusias lakóterületbe tartoznak.

2 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 8 Falusias lakóterület általános előírásai 6.. () A falusias lakóterület lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. () A falusias lakóterületen elhelyezhető: a) lakóépület, b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, c) szálláshely szolgáltató épület, d) kézműipari építmény, e) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, f) sportépítmény. g) mező- és erdőgazdasági építmény a telken történő lakóépület egyidejű elhelyezésével, az egyes építési övezetek külön előírásainak figyelembevételével (3) A lakóterületek beépítésük helyi jellege, karakterbeli különbségük alapján az alábbi egységekre tagozódnak: a) A régi térképek alapján lehatárolt történeti falumaghoz tartozó területeket az építési övezet jelében megtalálható H jel különbözteti meg. b) A kialakult általános jellegű és az új tervezett lakóterületek építési övezeteinek megkülönböztető jele nincs. (4) A történeti falumag területén az FL-H építési övezet előírásai a hagyományos falusi karakter megőrzését segítik elő. (5) A ki alakult általános jellegű és az új tervezett lakóterületeknél az utcaritmusra és az épületek megjelenési formájára utaló megkötés nincs. (6) A falusias lakóterületen megengedhető legnagyobb szintterület sűrűség 0,4. (7) A falusias lakóterületet teljes közművel kell ellátni. Falusias lakóterület építési övezetei 7.. (8) Az FL jelű építési övezetben építményeket az alábbi feltételek betartásával lehet elhelyezni: H a) A beépíthető legkisebb telek területe: 400 m - szélessége: 0,0 m - mélysége: 0,0 m A fentieknél kisebb méretű telkeken már meglévő épületek a beépítettség és a szintterület növelése nélkül felújíthatók, de nem építhetők át. b) A kialakítható legkisebb telek területe: 000 m - szélessége: 6,0 m - mélysége: 60,0 m c) A közvetlen közterületi kapcsolattal nem rendelkező telkek nem építhetők be. d) Az övezetben a beépítési mód oldalhatáron álló. Az egy-két esetben kialakult kétoldali és szabadonálló beépítés a telepítési távolság és a tűzvédelmi előírások figyelembevételével az épületek átépítésekor is megtarthatók. e) Az épületek általában előkert nélkül az utca vonalon helyezendők el. Ettől eltérő utcaszakaszokon a kialakult helyzethez illeszkedően az előkert méretét az építési hatóság határozza meg. f) A kialakult utcaritmus megőrzése érdekében az egyes telkeket az. sz. mellékletben ábrázolt sémák szerint kell beépíteni illetve átépíteni: - a 0,0-4,50 m széles telkeken oromfalas hosszúház építhető legfeljebb 8,50 m homlokzatszélességgel. - a 4,50 m-nél szélesebb telkeken utcavonalon hajlított ház építhető, legfeljebb 8,50 m traktusmélységgel. Az utcai homlokzat megengedett legnagyobb szélessége 5,0 m. - a telek belsejében kialakult pajtasorban a pajták átépíthetők vagy újonnan építhetők legfeljebb 5,5 m-es építménymagassággal akár zártsorúan is, de ebben az esetben a hátsókertek megközelítését áthajtó kialakításával biztosítani kell. g) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30%, de legfeljebb 400 m. h) Az építendő épület tetőformája konty nélküli nyeregtető: tetőablakokkal, a tetőhéjazat piros, bordó vagy barna színű lehet, az alkalmazott homlokzati szerkezetek hagyományos anyagokból készüljenek. A homlokzatokat fehérre, törtfehérre, sárgára, vagy homokszínűre kell színezni. i) A megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 3,5-5,0 m j) Új beépítéseknél és átépítéseknél az oldalkert legkisebb mérete: 4,0 m lehet. k) A zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 50%. FL O 30 (9) jelű építési övezet előírásai: 5,0 800 a) A kialakítható legkisebb telek területe: 800 m - szélessége: 8,0 m - mélysége: 40,0 m b) A beépítési mód oldalhatáron álló. Szabálytalan alakú és saroktelkeken az építési hatóság szabadonálló épületelhelyezést is engedélyezhet. Az előkert mérete legalább 5,0 m kell legyen. c) Az oldal- és a hátsókert legkisebb mérete 6,0 m. d) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30 %. e) A megengedett legkisebb legnagyobb építménymagasság: 3,5 5,0 m. f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 60 %. (0) FL O 30 jelű építési övezet előírásai: 5,0 000 a) A beépíthető és a kialakítható legkisebb telek területe: 000 m - szélessége: 6,0 m - mélysége: 45,0 m b) A beépítési mód: oldalhatáron álló. Saroktelek esetén szabadonálló épületelhelyezés is megengedhető. Az előkert mélységét meglévő beépítés esetén az adott utcaszakaszon kialakult helyzethez igazodóan az építési hatóság határozza meg. Új telekosztásnál az előkert mérete 5,0 m kell legyen. c) Az oldalkert legkisebb mérete 6,0 m. Az egyes telkek az utcai homlokvonaluktól számított 70,0 m mélységig építhetők be, 76,0 m és ennél rövidebb telek esetében a hátsókert mérete legalább 6,0 m kell legyen. d) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30 %. e) A megengedett legkisebb legnagyobb építménymagasság: 3,5 5,0 m. f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 60 %. () FL O 30 jelű építési övezet előírásai: 3 4,5 550 a) A kialakítható legkisebb telek területe: 550 m - szélessége: 7,0 m - mélysége: 5,0 m

3 9 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK b) A beépítési mód: oldalhatáron álló, kivételes esetben saroktelken és szabálytalan alakú telken szabadonálló beépítési mód is engedélyezhető. c) Az épületek utcai homlokzatát legalább egy pontjukkal a szabályozási terven jelölt építési vonalra kell illeszteni. d) Egy telken egy épülettömb építhető. A beépítettség max. 30 % lehet. e) A megengedett legkisebb legnagyobb építménymagasság: 3,5 4,5 m. f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %. g) Terepszint alatti építmény nem építhető. () A tartalék lakóterületek keretelőírásai: A TFL, TFL, TFL 3 és TFL 4 jelű tartalék lakóterületek feltáró útjainak a szabályozási terven megadott mérete kötelezően betartandó. A területekre legalább telekosztási terv készítendő az FL Az aktivizálódott lakóterületek az jelű építési övezetben előírtak figyelembe vételével. övezetbe sorolandók. Gazdasági terület 8.. () A gazdasági terület elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál. () Vasasszonyfa területén sajátos építési használata szerint a szabályozási terv egyéb ipari területet határol körül. Ipari terület és építési övezetei 9.. () Az ipari terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású termelési, raktározási, valamint a településgazdálkodási célú tevékenység építményeinek elhelyezésére szolgál. () Az ipari területen kivételesen elhelyezhető: a) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, b) oktatási, egészségügyi, szociális épületek. (3) A megengedhető legnagyobb szintterület sűrűség telkenként 0,7. (4) Az iparterületet teljes közművel kell ellátni, építési engedély csak annak elkészülte után adható. IG SZ 45 (5) Az jelű új telekosztású övezetre vonatkozóan az alábbi követelményeket O 30 5, , kell kötelezően betartani: FL a) A kialakítható legkisebb telek területe: 5500 m - szélessége: 50,0 m - mélysége: 90,0 m b) Az előkert legkisebb mérete 0,0 m, amelyben fásított személygépkocsi parkoló elhelyezhető. Az oldalkert legkisebb mérete a megengedett legnagyobb építménymagasság, amelyből a kerítés melletti 5,0 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn. c) A hátsókert legkisebb mérete 5,0 m, amelyből a telekhatár melletti 5,0 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn. d) A beépítési mód: szabadonálló. e) A beépítettség legnagyobb mértéke: 45 %. f) A megengedett legkisebb legnagyobb építménymagasság: 4,5 0,0 m. g) A kötelezően kialakítandó zöldfelület telekterületre vonatkoztatott legkisebb mértéke: 30 % lehet. h) A létesítmény működéséhez szükséges, előírt számú gépkocsi parkolót és rakodóhelyeket telken belül kell biztosítani. IG SZ 40 (6) Az jelű építési övezetben az alábbi követelményeket kell kötelezően betartani: 8,0 700 a) A kialakítható legkisebb telek területe: 700 m - szélessége: 5,0 m - mélysége: 50,0 m b) A beépítési mód: szabadonálló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 40 %. d) A megengedett legkisebb legnagyobb építménymagasság: 4,5 8,0 m. e) A zöldfelület legkisebb mértéke: 5 %. f) Az előírt számú gépkocsiparkoló és a szükséges rakodóterületek telken belül biztosítandók. Különleges terület 0.. () Különleges területek azok a területek, amelyek a község szempontjából meghatározó jelentőségűek, illetve kialakítási módjukban, helyhez kötöttségükben egyedi sajátosságokkal bírnak, és más területfelhasználási kategóriába nem sorolhatók.a Szabályozás Terv az alábbi különleges területeket különbözteti meg: () A KÜ jelű építési övezet a sportpálya területe. Az építési övezet előírásai: A Szabályozási terven jelölt telekösszevonásokat, a Széchenyi utca felőli megközelítést és a közút melletti véderdő kiegészítését távlatban meg kell valósítani. Az övezetben csak az alapfunkciót kiszolgáló épületek és építmények helyezhetők el. (3) A KÜ jelű jelű terület a temető területe, amelyen a temetkezési funkciót kiszolgáló és a terület fenntartása érdekében szükséges építmény építhető. A beépítettség legfeljebb % lehet. A kijelölt bővítményt és véderdőt jogosultsággal rendelkező zöldterület tervező által kertépítészeti terv alapján kell kialakítani. III. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Közlekedési terület.. () A város területén közlekedési célra területet felhasználni, közlekedési létesítményt elhelyezni csak az OTÉK, a hatályos jogszabályok, valamint a jelen rendelet előírásai szerint szabad.

4 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 30 () A közutak és a közterületek számára a szabályozási terven meghatározott területet biztosítani kell. (3) A szabályozási szélességen belül csak a közút létesítményei, berendezései és közművek létesíthetők, illetve növényzet telepíthető. (4) Közúthálózat elemeinek kategorizálása, építési szélességek: Út neve hrsz 8636 j. Acsád- Kőszegfalva ök. út j. Salköveskút- Vasasszonyfa ök út 065/3, 086, 065 Tervezett Vasasszonyfa Kőszegpaty ök út 0 Tervezet út településközi Vasasszonyfa-Meszlen j. Szombathely Csepreg ök. út átkelési szakasza 77 külterületen 046/, 097 Széchenyi u. 47, 85 Rákóczi F. u. 55 Kossuth Lajos u. 08, , 37 Gyalogút 75 84, 7/, 7/ 0/, 0 Települési kategória országos mellékút országos mellékút országos mellékút Közúti kategória Kezelő Védőtávolság Szabályozási szélesség K.V.B. közút m 30,00 m K.V.B. közút m 30,00 m K.V.B. közút m 30,00 m egyéb közút K.VIII.B. önkorm 6,00 m gyűjtőút országos mellékút B.V.c.B. K.V.B. közút m 7,00-,80 m 30,00 m kiszolgáló út B.VI.d.B. önkorm 5,00-9,40 m kiszolgáló út B.VI.d.B. önkorm,00-8,80 m kiszolgáló út B.VI.d.B. önkorm,00-,50 m kiszolgáló út B.VI.d.B. önkorm 6,00 m kiszolgáló út B.VI.d.B. önkorm 4,00 m kiszolgáló út B.VI.d.B. önkorm 6,00 m B.X. önkorm 6,80 m kiszolgáló út B.VI.d.B. önkorm 6,00 m kiszolgáló út B.VI.d.B. önkorm,00-4,00 m /5- /, 75 Tervezett parkolóút 053/ temetői Tervezett ipartelepi út 040/ Tervezett ipartelepi út 040/5 kiszolgáló út B.VI.d.B. önkorm,00-0,00 m kiszolgáló út B.VI.d.B. önkorm 6,00 m kiszolgáló út B.VI.d.B. önkorm,00 m kiszolgáló út B.VI.d.A. önkorm 6,00 m kiszolgáló út B.VI.d.A. önkorm 0,00 m A község területén a földhivatali állapotot a szabályozási tervnek megfelelően rendezni kell, mivel jelenleg a járdák számos utcaszakaszon magántelkeken vannak.

5 3 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK Vasasszonyfa közigazgatási területén lévő mezőgazdasági utak Hrsz Szabályozási szélesség Megjegyzés Hrsz Szabályozási szélesség 034/ 4, ,00 038/ 4,0-6,30 03/ 9,00 047/ 7,50 03/4 9,00-, , , ,00-3,0 086/5 9,30 039,90-3,40 084/ 9, ,0 069/ 0,00-, ,70-0, , ,50-5, ,30 09,60-4,80 079,0-3,0 09/ 8,40 063/3 6, ,30-,60 Megjegyzés A községek kialakult beépítésű területein lévő, az OTÉK 6.. () bekezdésben ajánlott méreteket el nem érő, megmaradó építési szélességű utak mentén az útkezelők felé a közlekedésből eredő semmiféle kártérítési igény nem érvényesíthető. (5) Az országos közutak beépítésre nem szánt területen lévő szakaszai mentén az út tengelyétől számított alábbi védősávokat kell biztosítani: - forgalmi utak (összekötő utak) mentén: 50,0 50,0 m. A védősávon belül létesítmény csak az út kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el, a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint. (6) A gyalogos közlekedés számára az útkeresztmetszetekben megfelelő gyalogjárdákat kell biztosítani. (7) Parkolás a) A szabályozási terven jelölt parkolóhelyeket kötelező módon meg kell tartani, illetve ki kell jelölni. Közműterületek és létesítmények.. () A közüzemi közműhálózatokat és közműlétesítményeket közterületen, vagy közműüzemeltető telkén belül kell elhelyezni. Ettől eltérő esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a helyet biztosítani. Az elhelyezésnél az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani. () A közműhálózatok és létesítmények ágazati előírások szerinti biztonsági övezetének is közterületre kell esni, ettől eltérő esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a területi igényt biztosítani. Közművek számára szolgalmi jogot új beépítésű területen csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol az építési korlátozást nem okoz. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén engedélyezhető. (3) Új közművezetékek létesítésekor és egyéb építési tevékenység (útépítés, építmény- épület, műtárgy- építés, stb.) esetén a kivitelezés során a meglévő közművezeték nyomvonalával, vagy közműlétesítmény telepítési helyével ütköző építéseknél a meglévő közművezetékek, vagy közműlétesítmények kiváltását, vagy szabványos keresztezését ágazati előírások szerint kell kivitelezni. (4) Új útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről illetve a meglévő közművek szükséges egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell. (5) A település beépített, illetve beépítésre szánt területén épület építésére építési engedély csak akkor adható, ha az egyes területfelhasználási egységeknél előírt közművesítettség rendelkezésre áll. (6) A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani. A csak távlatban várható közmű számára is a legkedvezőbb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, nem szabad elépíteni. (7) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a városképi megjelenítésére, esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni. (8) Mindennemű építési tevékenységnél a meglévő és megmaradó közművezetékek vagy közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell. (9)A KÖ jelű övezetek a meglévő és tervezett szennyvízátemelők önálló közműterülete, ahol csak az alapfunkcióhoz kapcsolódó létesítmények helyezhetők el. Zöldterület 3.. () Zöldterület a szabályozási terven közkertként KK vagy belterületi kertként BK lehatárolt, jellemzően állandóan növényzettel fedett közterület. () Közkert területén csak a játék, sport, pihenés, vendéglátás és a terület fenntartási célját szolgáló építmények helyezhetők el, a szabályozási terven jelölt építési helyen belül, legfeljebb 4,0m építménymagassággal. (3) Belterületi kert területét a hagyományoknak megfelelően használt gyümölcsösként kell fenntartani, építmény nem, csak pihenőpad helyezhető el benne. (4) Közkertben fakivágás építményelhelyezés érdekében nem engedhető meg. (5) Közkert területét érintő építési, kertészeti tevékenység (parkfenntartást kivéve) végzéséhez kertészeti szakvélemény vagy kertépítészeti terv is szükséges. Erdőterület 4.. () Erdőterület a földhivatali nyilvántartás szerint erdő művelési ágban nyilvántartott, valamint a településszerkezeti és szabályozási tervben erdőként körülhatárolt és megjelölt, e célra szolgáló terület.

6 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 3 () Az erdőterület rendeltetése szerint a) védelmi (V E) b) gazdasági (G E) (3) A szabályozási terven védelmi rendeltetésű erdő VE övezetként szabályozott területen épületet elhelyezni nem lehet. Az OTÉK 3..-a szerinti építmények csak akkor helyezhetők el, ha az érintett erdőrészt védelmi rendeltetésének betöltésében nem zavarják. (4) A szabályozási terven gazdasági rendeltetésű erdőövezetként GE szabályozott erdőterületen csak a fa- vagy szaporítóanyag-termeléshez, vadgazdálkodáshoz, erdészeti kutatáshoz, oktatáshoz kapcsolódó épületek helyezhetők el a következő feltételekkel: a) beépíthető legkisebb telekterület: 0 ha ( m ) b) beépítési mód: szabadonálló c) beépítettség (maximum): 0,5 % d) építménymagasság (maximum): 4,5 m. a) beépítettség (maximum): % b) építménymagasság (maximum): 4,5 m. Mezőgazdasági terület 5.. () A mezőgazdasági terület a település növénytermesztés, állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás és annak építményei elhelyezése céljára szolgáló része, ahol a termőföldvédelem mellett a hagyományos és egyedi tájhasználati és természeti értékek megőrzését is figyelembe kell venni. () Az övezetek telkei csak az esetben építhetők be, ha a telek már meglévő, kialakított útról, vagy a szabályozási tervben rögzített, tervezett útról közvetlenül megközelíthető, és az út építése az épület építése megkezdésének idejére befejeződött. (3) A mezőgazdasági terület övezeteiben a terv jóváhagyása előtt már meglévő gazdasági épületek a kialakult beépítettségtől függetlenül megtarthatók és felújíthatók (amennyiben a vonatkozó összes szakhatósági előírásoknak maradéktalanul megfelelnek), illetve ha jelen előírásokban foglaltak és a megengedett beépítési százalék azt lehetővé teszi az érintett telken új épület is létesíthető. (4) A mezőgazdasági terület az azonos tájjelleg, használat, a beépítettség sajátossága szerint a következő övezetekbe tartozik: a) általános mezőgazdasági terület (ÁM) b) építési szempontból korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület (M0) c) majorsági mezőgazdasági terület (MM) (5) Általános mezőgazdasági területen ÁM a növénytermesztés és az állattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, -tárolás és szolgáltatás építményei, továbbá lakóépület helyezhető el. a) Az ÁM övezet elsősorban környezetvédelmi szempontból további alövezetekre oszlik: - Az (ÁM-) övezetben az épített környezet védelme, valamint vízvédelmi okokból a nagyszámú állattartás tilos - Az (ÁM-) övezetben az előírásokban foglalt feltételek keretei között nagyszámú állattartás folytatható. b) Nagyszámú állattartásnak minősül: - harminc ló, - ötven szarvasmarha, - kétszáz juh, kecske, - száz sertés, - kettőezer broiler baromfi, - ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka, stb.), - ötven strucc, - ötven anyanyúl és szaporulata elhelyezése. (6) Az ÁM övezetben létesítmények elhelyezése az alábbi előírások szerint lehetséges: a) - a beépíthető telek legkisebb területe: 3 ha - szélessége: 50,0 m - mélysége: 80,0 m - az elő-, oldal- és hátsókert mérete min. 5,0 m kell legyen - az építmények összesített bruttó alapterülete telkenként a 900,0 m -t nem haladhatja meg - a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m - a beépítési mód szabadonálló. b) Birtokközpont az övezet területén ha nagyságú és az azt meghaladó telken valósítható meg. Az építmények összesített bruttó alapterülete legfeljebb 500 m lehet. Az építés egyéb feltételeit az a) pont szerint kell meghatározni. (7) Az ÁM övezetben létesítmények elhelyezése az alábbi előírások szerint lehetséges: a) - a beépíthető telek legkisebb területe: 5 ha - szélessége: 80,0 m - mélysége: 00,0 m - az elő-, oldal- és hátsókert mérete min. 0,0 m kell legyen - az építmények összesített bruttó alapterülete telkenként a 500,0 m -t nem haladhatja meg - a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m - a beépítési mód szabadonálló - az esetleges nagyszámú állatartó telep és lakóház együttes elhelyezésénél az illetékes szakhatóságok véleményét ki kell kérni. b) A telken az építmények elhelyezését, a belső és külső gépjárműközlekedést, a közműkapcsolatokat különös tekintettel a szennyvízelhelyezésre, valamint a környezetre gyakorolt hatást minden esetben elvi építési engedélyezési eljárás során kell tisztázni. c) Birtokközpont az övezet területén 3 ha nagyságú és az azt meghaladó telken valósítható meg. Az építmények összesített bruttó alapterülete legfeljebb 500 m lehet. Az építés egyéb feltételeit az a) pont szerint kell meghatározni. (8) Az M0 jelű területek használata építési, vegyszerhasználati és művelési szempontból lehet korlátozott.

7 33 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK M0 (9) Az jelű övezetben vízvédelmi szempontból a patakok partélétől számított 50 m en belül építési és vegyszerhasználati, valamint részleges művelési korlátozás van mely szerint a meglévő gyepes, erdős, bokros felületeket fenn kell tartani, ahol ez hiányzik, a patak part melletti legalább 0 m-es sávban a gyep művelést be kell vezetni. M0 (0) Az jelű övezetbe tartoznak és építés szempontból korlátozott használatúak a jelenleg is gyep művelési ágban lévő földrészletek, valamint nagytávon a főközlekedési utak számára fenntartott sávok. A közlekedés fejlesztés távlati sávjaiban a gyepművelés bevezetése nem kötelező. MM () A majorsági mezőgazdasági terület a meglévő külterületi nagylétszámú állattartó telephelyek területe, ahol az építményelhelyezés és kialakítás feltételei a következők: a) Elhelyezhető épületek (funkció alapján): - lakóépület nem létesíthető - gazdasági épületként csak a mezőgazdasági termelést szolgáló raktározási, tárolási, termékfeldolgozási funkciójú épületek létesíthetők - állattartó épületek felújíthatók és amennyiben a részletes előírások lehetővé teszik, új épület is építhető. b) Beépítés részletes előírásai: - beépíthető telekterület: min m - beépítettség: max. 0 % - építménymagasság: max. 7,5 m - beépítési mód: szabadonálló - előkert: min. 0,0 m - zöldfelületi arány (jellemzően fásítással): min. 50 % - elvi építési engedélykérelem benyújtása kötelező. c) Az állatlétszám növelése esetén a szakhatóságok véleményét ki kell kérni. Vízgazdálkodási terület 6.. () Vasasszonyfa területén a következő vízgazdálkodással összefüggő területek találhatók: VT a) jelű a folyóvizek medre és parti sávja d) VT jelű a tervezett horgásztó (állóvíz) medre és parti sávja VT () A jelű övezetben a patakok medrében és partján a jelenlegi állapotot megváltoztató tevékenység a meder kezelője és az illetékes szakhatóság hozzájárulásával végezhető. VT (3) A jelű övezet a tervezett horgásztó területére terjed ki. A tavat fürdésre használni nem lehet, felületén építményt (stég) elhelyezése csónakkikötő kivételével nem engedhető meg. IV. EGYÉB ELŐÍRÁSOK Környezetvédelem 7.. () Levegőtisztaság védelem a) Levegőtisztaság-védelem szempontjából a /00. (II. 4.) Korm. rendelet, a 4/00. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet, a 0/00. (IV. 9.) és a 7/00. (VIII. 3.) KöM rendeletek az irányadók. b) Az avar- és hulladékégetés idejét és körülményeit helyi önkormányzati rendeletben kell szabályozni. () Zaj és rezgés elleni védelem a) A zaj elleni védelem szempontjából a község területén a 8/00. (III..) sz. KÖM EüM együttes rendelet szerinti kategóriákba (területi funkcióba) az alábbiak szerint kell besorolni a területeket, illetve az övezeteket: -es sorszámú területi funkció: az összes lakóterületi övezet, különleges területek, zöldterületek, kertes mezőgazdasági terület övezetei. 4-es sorszámú területi funkció: az ipari területek és a majorsági területek b) Olyan közlekedési útvonalak mellett, ahol a gépkocsiforgalomból eredő zajhatás hosszú távon valószínűleg más módon nem csökkenthető az érintett övezetben egyébként érvényes zajhatárértéknek megfelelően, az épületeken alkalmazott passzív akusztikai védelem (falburkolás, speciális nyílászárók beépítése) eszközeivel kell elérni, hogy az a) pontban megjelölt rendelet 4. sz. mellékletében megadott, különböző helyiségeken belül érvényes megengedett A hangnyomásszintek ne kerüljenek túllépésre. (3) Hulladékgazdálkodás a) A községben az illegális szemét- és törmeléklerakást meg kell akadályozni, hulladék csak zárt térben, illetve gyűjtőedényzetben tárolható. b) A kommunális szilárd hulladék szervezetten a Szombathely igazgatási területén létesített regionális hulladéklerakó telepre szállítandó. c) A tervezett tó és környéke csak teljes talajcsere után építhető be, és a terület későbbi hasznosítása során, a hulladéklerakás, valamint a hulladék lerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló /00(X.0.)KÖM. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. d) A tervezési területen működő szolgáltató, vendéglátó stb. létesítmények, szolgáltató-javító kisüzemek veszélyesnek minősülő hulladékukat a szennyvízhálózatba nem bocsáthatják, kommunális szilárd hulladékkal együtt nem kezelhetik. e) A veszélyes hulladékok kezelése csak a vonatkozó jogszabályok szerint történhet. (4) Föld- és vízvédelem a) Nem burkolt felületen hulladék, illetve útsózási és egyéb a talajra, felszín alatti vizekre potenciálisan káros hatású anyag ideiglenesen sem helyezhető el. b) Területek feltöltése csak szennyeződésmentes anyaggal (kőzet, föld, homok, esetleg építési törmelék) történhet. c) Szennyvíz, szennyezett csapadékvíz és egyéb szennyező anyag felhagyott kutakba, az árkokba, vízfolyásokba, tavakba nem vezethető. d) Vasasszonyfa igazgatási területén a szennyvizek szikkasztása tilos. e) Az állattartásból eredő trágyalé zárt, szigetelt gyűjtőkben tárolandó, és szippantással távolítható el. f) Káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizeket közcsatornába vezetés előtt előtisztítani szükséges. Közcsatornába csak a 04/00. (IX. 6.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő szennyvizek vezethetők. g) A köz- és magánterületekről csapadékvíz közvetlenül a horgásztóba nem vezethető.

8 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 34 h) Épületek, utak egyéb létesítmények kialakításakor az érintett területeken lévő termőföld, humuszos termőréteg védelméről, összegyűjtéséről, (deponálásáról) és újrahasznosításáról a beruházónak, építtetőnek gondoskodnia kell. i) A termőföldön történő beruházás megkezdése előtt az 994. évi LV. Tv () bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a Vas megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakhatósági hozzájárulását be kell szerezni. A létesítmény kivitelezése során a környező termőföldek minőségében kár nem keletkezhet. j) Mezőgazdasági művelés alatt álló terület más célú felhasználása a szükségleteknek megfelelő mértékben történhet. Minden esetben a Vas megyei Földhivatal földvédelmi járulékot megállapító engedélye szükséges a beruházások megkezdése előtt. Építészeti örökségvédelem 8.. () Országos védelem alatt álló épületek a) Az országos egyedi védelem alatt álló épületeket és műemléki környezetüket a szabályozási tervek tartalmazzák. b) Országos egyedi védelem alatt álló épület Vasasszonyfán az Rk. Templom Széchenyi u. 3, hrsz 8. c) A műemléki környezetben érintett helyrajzi számok : 44, 43/, 8, 83, 86, 84/ d) A műemléki védelem alatt álló épületekkel kapcsolatos eljárásokat az 00. évi LXIV. törvény szabályozza. Mindennemű építési tevékenység a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével végezhető. e) A műemléki környezet területén lévő építési munkák engedélyezéséhez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatósági állásfoglalást ad. f) A szabályozási terven külön jellel jelölt területeken régészeti lelőhely található, amelyekkel kapcsolatban a 00. évi LXIV számú, a kulturális örökségvédelemről szóló törvény A régészeti lelőhelyek védelme c. fejezetének előírásai szerint kell eljárni. Az érintett területeken kiadandó építési engedélyeknél a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként közreműködik. () Helyi örökség tárgyai a) településsel kapcsolatos emlék: vallási emlék: - a buszfordulóban lévő 90-ben állított kőfeszület - a temetőben 90-ben állított kőfeszület b) történelmi eseménnyel kapcsolatos emlék: emlékmű: - az I. és a II. világháború hőseire emlékező emlékszobor. Természetvédelem kőfeszület, amely településsel kapcsolatos vallási emlék Sajátos jogintézmények alkalmazása 0. Közérdekű környezetalakítás céljából a szabályozási tervlapon megkülönböztetett jellel körülhatárolt területeken ültetési kötelezettség áll fenn. a) A beültetési kötelezettség jellel lehatárolt területeken többszintes, több korosztályból álló növényállományt kell telepíteni. b) A közutak mellett fasorok helyett a rácshatás elkerülése végett változatos formájú telepítéseket kell alkalmazni. Védőterületek, védősávok.. () A temetők védőtávolsága 40,0 m. A védőtávolságon belül lakóépület nem építhető, emberi fogyasztásra alkalmas növények nem termelhetők. A temetőbővítmény körül telken belül 30,0 m széles véderdő sávot kell biztosítani. () A vízfolyások partélétől számított 6 m-es sávot mederkarbantartás céljára szabadon kell hagyni, valamint külterületen a partéltől számított 50,0-50,0 m es sáv e rendelet 6.. (9) bekezdése szerint építési, vegyszerhasználati és részleges művelési korlátozás alatt áll. (3) Föld feletti szigetelt nagy- és kisfeszültségű vezeték biztonsági övezete minden irányban a vezeték szélső pontjától mért 0,5 m távolság. A biztonsági övezeten belül a /984.(VIII..) IpM számú rendeletében előírtakat be kell tartani. (4) A gázszállító vezeték védőtávolsága 9,0 9,0 m. Ahol a védőtávolság magánterületre esik, ott az érintett telkekre szolgalmi jogot kell bejegyezni. (5) Az országos közutak védőtávolságai az alábbiak: - a négyszámjegyű összekötő utak:esetében külterületen az úttengelytől számított m Záró rendelkezések.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a 744 TR/00 törzsszámú dokumentáció Szabályozási Terv I., II. számú, a Beépítésre szánt területek építészeti örökségvédelme c rajzszámú lapokkal valamint e rendelet. sz. mellékletével együtt érvényes. Ezzel egyidőben,söpte Községi Közös Tanács 3/987 (IX.6.) sz. rendelete hatályát veszti. 9.. () Az 996. évi LIII. tv. alapján a település helyi jelentőségű természeti értékűvé nyilvánítja a 048/8 hrsz,a táj értékes elemét képező két befüzesedett árok közötti gyepfelület. () A helyi jelentőségű természeti érték helyi védelme a terület helyi természetvédelmi területté való nyilvánításig él, ezt követően a jelen rendelet 30. szakasza hatályát veszti. (3) A () bekezdésben meghatározott területeken az alábbi előírásokat kell betartani: a) a védett terület élő kultúráját megváltoztatni nem lehet b) a védett területen régészeti, illetőleg a környezet- vagy természetvédelem érdekében szükséges munkák kivételével más építési munkák végezni nem lehet (4) Egyedi tájértékké nyilvánítandó A Salköveskút felé vezető út és a 069/ hrsz-ú földút találkozásánál áll az 90-ben állított Vasasszonyfa, Desits József polgármester Dr. Erdősi Lászlóné jegyző

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: 96/418-373 Fax: 96/418-699 e-mail: talent_plan@arrabonet.hu MOSONSZENTMIKLÓS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 5/2005.(VII.1.)

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ - 356-345 E-mail: provinciaterv@freemail.hu

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002. (VI.21.) rendelete a helyi építési szabályzatról Berzék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 K Ü L Z E T L A P Településtervező: Építész munkatárs:

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Apátfalva község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya Magyarszecsőd község Önkormányzata Képviselő-Testületének 14/2005. (XII.14.) számú rendelete Magyarszecsőd község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint a Helyi Építési Szabályzatáról (egységes

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.12.) önkormányzati

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete MERENGŐ UTCA KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE III. SZABÁLYOZÁSI SZAKASZ SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT a 31/2001. (IX.07.) ÖKT. sz., 47/2003.

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben PROVINCI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről (a 6/2008.(IX.15.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) rendelete Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Őrbottyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére.

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére. Hejőkürt Község Önkormányzatának 4/2003. (IV. 28.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. (A módosításokkal egységes szerkezetben) HEJŐKÜRT község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

1 ᔇ卧- Ü 6/2007. (.21.) Ú D H Í Ó Gombosszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP. Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP. Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. HÉSZ Nagydobos A r t V i t a l Tervező,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2000. (06.28.) sz. rendelete a Református Oktatási Központ és környéke szabályozási terve jóváhagyásáról, az ÁRT módosításáról szóló 1995. évi 26.sz.

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6.

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 3/2006. (III. 2.) rendelete Budapest XVII.

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK./2015. (...) sz. önkormányzati rendelete Noszvaj község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. (2) szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 18/1998.(VI. 15.) rendelete a Sóstó Ipari Park Szabályozási Tervéről és annak alkalmazására vonatkozó szabályozási előírásáról a 4/2000. (II.21.), a 67/2012.

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete

36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete 36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete a Budapest, VIII. kerület Százados út - Tisztes utca - Önkéntes utca - Ciprus utca által határolt 38 839/22 helyrajzi számú területre vonatkozó helyi építési szabályzatról

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben